Europaudvalget 2016-17
EUU Alm.del Bilag 302
Offentligt
1711006_0001.png
Europaudvalget
REFERAT
AF 10. EUROPAUDVALGSMØDE
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Til stede:
fredag den 25. november 2016
kl. 10.00
vær. 2-133
Erik Christensen (S), formand, Kenneth Kristensen Berth (DF),
næstformand, Carsten Kudsk (DF), Jan E. Jørgensen (V), Christina
Egelund (LA), Jens Joel (S), Henning Hyllested (EL), Søren
Søndergaard (EL), Nikolaj Villumsen (EL), Rasmus Nordqvist (ALT),
Zenia Stampe (RV), Holger K. Nielsen (SF) og Rasmus Jarlov (KF).
udenrigsminister Kristian Jensen, uddannelses- og forskningsminister
Ulla Tørnæs, erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen, trans-
portminister Hans Christian Schmidt og energi-, forsynings- og klima-
minister Lars Chr. Lilleholt.
Desuden deltog:
FO
Punkt 1. Rådsmøde nr. 3504 (udenrigsanliggender - udvikling) den 28. november
2016
Udenrigsministeren
sagde, at der var et punkt til forhandlingsoplæg. De øvrige punkter
var til orientering.
1. Relationerne mellem EU og AVS-landene post 2020
Politisk drøftelse
JOIN (2015) 0033
Rådsmøde 3504
bilag 1 (samlenotat side 2)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
EUU alm. del (15)
bilag 94 (udvalgsmødereferat side 24, senest behandlet
i EUU 9/10-16)
Udenrigsministeren:
På rådsmødet den 26. oktober 2015 var der en første drøftelse af
det fremtidige samarbejde mellem EU og AVS-landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet,
når Cotonouaftalen
udløber i 2020. Kommissionen og EU’s Fælles Udenrigstjeneste har
siden gennemført en offentlig høringsproces og en evaluering af det hidtidige samarbejde.
Næste skridt er formuleringen af et egentligt mandat for de kommende forhandlinger med
AVS-landene. Som afsæt for dette arbejde har Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten
den 22. november fremlagt en meddelelse og en analyse med forslag til formatet for det
fremtidige samarbejde - rækkende fra en bevarelse af det eksisterende format til et simpelt
udløb af Cotonouaftalen.
314
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
Kommissionen og EU’s Fælles Udenrigstjeneste argumenterer i meddelelsen for, at EU
bedst kan forfølge sine interesser gennem indgåelsen af en juridisk bindende fælles para-
plyaftale med alle AVS-landene. Det foreslås at kombinere paraplyaftalen med regionale
aftaler under hensyntagen til øget regionalisering og forskelligheder blandt AVS-landene.
Som et væsentligt aspekt åbnes i meddelelsen desuden op for inddragelse af andre udvik-
lingslande, der ikke allerede er en del af AVS-samarbejdet.
Regeringen vil arbejde for, at de fremtidige forhandlinger med AVS-landene klart signale-
rer, at EU fortsat ønsker at være engageret i et tæt samarbejde
både med AVS-landene
og alle andre partnerlande. Et nyt samarbejdsformat er dermed ikke udtryk for manglende
interesse
snarere tværtimod.
Den nuværende samarbejdsmodel med AVS-landene har sit udspring i afviklingen af de
europæiske kolonier. Verden, herunder Europa, har siden udviklet sig meget. At nøjes med
mindre ændringer i den nuværende aftale vil derfor efter regeringens opfattelse være en
forpasset mulighed for at sikre et tidssvarende, relevant, ligeværdigt og effektivt partner-
skab. Vi vil derfor arbejde for, at forhandlingerne bliver brugt til at undersøge alternativer
og bedre måder at samarbejde på om vigtige spørgsmål - såsom migration og jobskabelse,
menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse. Vi skal i den forbindelse se nær-
mere på, om samarbejdet med fordel kan videreføres som regionale og bilaterale partner-
skaber inden for rammerne af den nuværende EU-traktat, som det er tilfældet med andre
lande uden for AVS-kredsen.
For regeringen er det desuden vigtigt, at det fremtidige samarbejde også åbner op for ikke-
AVS-lande og forankres i et bredt partnerskab om gennemførelsen
af EU’s globale strategi
og 2030-dagsordenen. Endelig støtter regeringen anbefalingerne om tættere samarbejde
med ikkestatslige aktører og især regionale organisationer som eksempelvis Den Afrikan-
ske Union.
På rådsmødet ventes som nævnt en første drøftelse af den nye meddelelse. Jeg vil vende
tilbage til Folketingets Europaudvalg, når forhandlingerne er længere fremme.
Søren Søndergaard
understregede, at der blev givet mange penge fra EU til nogle af AVS-
landene inden for rammerne af Cotonouaftalen. En del af dem gik til regeringsførelse og
statsopbygning. Ikke alle lande havde været forpligtet til at få foretaget en uafhængig revi-
sion, men det var vigtigt at slå fast, at penge til regeringer og statsinstitutioner
som er
ensbetydende med udviklingsbistand
skal efterfølges af en obligatorisk uafhængig revi-
sion. Kravet var rejst af Europa-Parlamentet, fordi man ellers risikerer, at pengene går tabt
i korruption, militærmateriel etc. Ville ministeren være opmærksom på det?
Kenneth Kristensen Berth
spurgte, hvordan migration ville komme til at spille en større
rolle i en eventuel ny Cotonouaftale.
Udenrigsministeren
var enig i behovet for uafhængig revision og i, at det var vigtigt, at
man i statsopbygningen sørger for, at institutionerne spiller en reel rolle i landene
ellers
315
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
risikerer man, at nogle af midlerne ikke bliver brugt til det, man gerne ville. Ministeren så
gerne Cotonouaftalens fortsatte eksistens, men sagde, at forpligtelsen vedrørende tilbag-
etagelse var vigtig sammenholdt med nogle klare regler for samarbejdet om tilbagetagelse.
Vækst kunne være med til at forhindre migration, idet erfaringen viser, at den modvirker
store børneflokke. I Bangladesh var fødselsraten pr. kvinde f.eks. gået fra over 6 til 2,8
børn i takt med den forbedrede økonomiske udvikling.
Søren Søndergaard
takkede for meldingen om den uafhængige revision.
Kenneth Kristensen Berth
var enig med ministeren i, at det tydede på, at vækst er lig
med færre børnefødsler, men samtidig var der også en klar tendens til, at vækst i et land
med et relativ lavt udgangspunkt medfører migration. Væksten betyder, at mennesker får
en økonomisk mulighed for at bevæge sig til f.eks. Europa
en mulighed, som de ikke
havde, da de sad med et lille landbrug i en lerhytte et sted og ikke havde en kinamands
chance for at betale en menneskesmugler for at komme til den italienske kyst. Det var
mennesker med en vis indtægt, man så komme til Europa
Udenrigsministeren
bekræftede over for Kenneth Kristensen Berth, at der i nogle lande
var en sammenhæng mellem vækst og migration på kort sigt. Det kunne være af flere
årsager: ny mobilteknologi, der gør det meget nemmere at se, hvordan man bor i andre
dele af verden, og billigere transport, der gør det muligt at flytte sig for færre midler. Han
troede ikke på, at det langsigtede svar på migration var mere fattigdom. Svaret måtte der-
imod være at skabe en udvikling, så der er håb for en fremtid i ens eget hjemland, og at
sørge for at administrere grænserne, så man kontrollerer migrationen. Han var på ingen
måde tilhænger af fri migration til Europa, men gik ind for en kontrolleret migration for de
grupper, hvor der er et behov. Fremskrivninger viste, at ca. 600 millioner afrikanere skal ud
på arbejdsmarkedet i løbet af de næste 10 år, og hvis de ikke har en chance for job og for
en fremtid i deres hjemland, vil de migrere. Han mente, at migrationsbølgen kun kunne
bekæmpes og stoppes, hvis man sikrede økonomisk vækst i landene og samtidig også en
mere effektiv grænsekontrol
både i landene og i Europa.
Se i øvrigt diskussionen om migration og udvikling under punkt 3.
316
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
2. Revision af den europæiske konsensus om udviklingspolitik
Politisk drøftelse
JOIN (2015) 0033
Rådsmøde 3504
bilag 1 (samlenotat side 2)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
EUU alm. del (15)
bilag 94 (udvalgsmødereferat side 24, senest behandlet
i EUU 9/10-16)
Udenrigsministeren:
På rådsmødet vil der også være en første drøftelse af udkastet til
den nye europæiske konsensus baseret på Kommissionens meddelelse fra den 22. no-
vember.
Den europæiske konsensus
svarer til EU’s overordnede udviklingspolitiske
strategi. Den
nye konsensus
vil derfor indgå som en del af EU’s eksterne opfølgning på verdensmålene
og udmøntningen af
EU’s globale strategi
fra juni 2016. Revisionen af konsensus skal lige-
ledes ses i sammenhæng med Kommissionens meddelelse om EU’s opfølgning
på 2030-
dagsordenen
”Næste skridt mod en bæredygtig europæisk fremtid”, som
også blev præ-
senteret den 22. november.
Verden har forandret sig markant siden 2006, hvor den nuværende europæiske konsensus
blev vedtaget. Det har rammerne for EU’s udviklingssamarbejde med
Lissabontraktatens
ikrafttræden også. Den nye konsensus vil
med afsæt i verdensmålene
skulle tage højde
for disse forandringer og de globale udfordringer, EU står over for.
For det første er det positivt, at 2030-dagsordenen og verdensmålene står centralt i forsla-
get til en ny europæisk konsensus. EU og medlemslandene spillede en aktiv rolle i FN-
forhandlingerne om verdensmålene. Regeringen ønsker, at EU fortsat går forrest, også når
det gælder udmøntningen af verdensmålene både hjemme og i samarbejde med udvik-
lingslandene.
For det andet finder regeringen det vigtigt, at en ny konsensus tager højde for den klare
sammenhæng mellem udvikling, skrøbelighed og sikkerhed. 60 pct. af verdens fattige og
sårbare forventes i 2030 at bo i skrøbelige samfund. Derfor skal vi blive endnu bedre til at
arbejde med fattigdomsbekæmpelse i skrøbelige situationer og dermed også bekæmpe en
af årsagerne til migration. Regeringen arbejder i den forbindelse for at styrke kob-lingen
mellem EU’s humanitære og udviklingspolitiske indsatser. Det vil vi gerne have bedre af-
spejlet i forslaget.
For det tredje støtter regeringen styrkede partnerskaber. Vi vil fortsat arbejde for, at EU's
medlemslande på ny forpligter sig til målet om at yde 0,7 pct. af BNI i udviklingsbistand -
herunder 0,2 pct. til de mindst udviklede lande. Men offentlig bistand er ikke tilstrækkelig til
at indfri verdensmålene. Det kræver et bedre sammenspil mellem alle aktører, herunder
den private sektor og civilsamfundet.
317
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
I tillæg til disse overordnede prioriteter vil regeringen arbejde for, at unge, ligestilling og
kvinders rettigheder, god regeringsførelse, demokrati og sammenhængende politikker får
en markant plads i EU's nye udviklingspolitiske strategi.
Endelig er det vigtigt for regeringen, at det videre arbejde med henholdsvis konsensus og
det fremtidige EU-AVS-samarbejde tænkes tæt sammen. De to processer vil udgøre plat-
formen for en nytænkning af hele EU’s fremtidige udviklingssamarbejde.
Fra dansk side vil
vi derfor arbejde aktivt for, at de to forløb samkøres til en samlet ny model for EU's samar-
bejde med udviklingslandene.
Se i øvrigt diskussionen om migration og udvikling under punkt 3.
318
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
FO
3. Migration og udvikling, herunder den eksterne investeringsplan (EIP) og
etableringen af en ny europæisk fond for bæredygtig udvikling (EFSD)
Politisk drøftelse
KOM (2016) 0234, KOM (2016) 0586, KOM (2016) 0581
Rådsmøde 3504
bilag 1 (samlenotat side 9)
Rådsmøde 3504
bilag 2 (henvendelse af 23/11-16 fra Globalt Fokus)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
EUU alm. del (15)
bilag 660 (udvalgsmødereferat side 833, senest
behandlet i EUU 4/5-16)
Udenrigsministeren:
Jeg vil starte med punktet til forhandlingsoplæg. Det er Kommis-
sionens forslag til en ekstern investeringsplan til at imødegå af de grundlæggende årsager
til migration og specifikt forordningsforslaget om at etablere en europæisk fond for bære-
dygtig udvikling. Sagen vil blive berørt på rådsmødet under et bredere dagsordenspunkt
om migration og udvikling. Jeg vender tilbage til de øvrige elementer senere.
Forordningsforslaget om en ny fond for bæredygtig udvikling indgår som et af tre ben i
Kommissionens forslag til ekstern investeringsplan. Formålet er at mobilisere private inve-
steringer, der kan skabe job og bæredygtig vækst i særlig Afrika og Europas nabolande
mod syd og øst. Forslaget kan dermed ses som en ekstern pendant til EU’s
investerings-
plan for Europa og den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI).
Den nye fond indebærer først og fremmest etablering af en garantiordning, der kan absor-
bere noget af risikoen for private og offentlige partnere. Dermed ønsker EU at gøre det
mere attraktivt at investere i fattige og skrøbelige lande, der typisk er forbundet med en
højere risiko, som kan afskrække især private investorer. Fonden vil trække på midler fra
de eksisterende regionale faciliteter for blandet finansiering i Afrika og det østlige nabo-
skab.
De to andre ben i den eksterne investeringsplan består af øget teknisk assistance til blandt
andet lokale myndigheder til forbedring af konkrete investeringsprojekter samt målrettede
udviklingsprogrammer og politisk dialog for at forbedre investeringsklima, re-former og re-
geringsførelse.
For så vidt angår finansieringen, lægger Kommissionen op til 3,35 mia. euro, der over-
vejende tilvejebringes via omprioriteringer inden for EU’s budget og den Europæiske Ud-
viklingsfond. Kommissionen anslår, at EU derved kan mobilisere andre offentlige og private
investeringer, så det samlede beløb bliver mindst 44 mia. euro.
Det Europæiske Råd opfordrede i oktober til, at Rådet når til enighed om forslaget inden
udgangen af året med henblik på hurtig igangsættelse af forhandlingerne med Europa-
Parlamentet. Da der er en stram tidsplan, vil jeg af hensyn til udvalget gerne forelægge
sagen til forhandlingsoplæg i dag.
FO
Mit forhandlingsoplæg er, som følger:
319
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
Regeringen støtter Kommissionens forslag om en ekstern investeringsplan og her-
under etableringen af en ny fond for bæredygtig udvikling. Regeringen bakker op
om, at EU gennem styrket offentlig-privat samarbejde bidrager til job og vækst,
herunder med fokus på unge, kvinder og piger, for derigennem at imødegå grund-
læggende årsager til migration og samtidig fremme 2030-dagsordenen og de 17
verdensmål. Det harmonerer godt med de danske prioriteter.
Regeringen støtter, at forslagets geografiske fokus først og fremmest er på Afrika
og Europas nærområder mod syd og øst. Der bør dog også gives mulighed for, at
udvalgte andre lande kan indgå, hvis de er relevante fra et migrationsperspektiv.
Regeringen vil endvidere arbejde for, at den nye fond og de øvrige dele af forslaget
supplerer eksisterende migrationsinitiativer, bl.a. Vallettahandlingsplanen. Det er
vigtigt, at fonden bidrager til investeringer og udviklingsresultater, som ellers ikke
ville have fundet sted.
Regeringen finder endvidere, at Den Europæiske Investeringsbank (EIB) har vær-
difuld ekspertise, der bør inddrages i fondens arbejde. Regeringen arbejder for, at
Kommissionen og EIB i fællesskab finder en model, der sikrer, at den nye fond
drager fordel af EIB’s mangeårige erfaringer.
Regeringen finder, at der bør være adgang til fonden for både europæiske og ik-
keeuropæiske institutioner for at sikre nødvendig fleksibilitet. Nogle steder vil det
for eksempel være givtigt at samarbejde direkte med Den Afrikanske Udviklings-
bank. Det vurderes desuden, at Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) vil
kunne få adgang til fonden, såfremt IFU afbindes som forudset i lovforslag L81.
Endelig vil regeringen arbejde for, at de afsatte midler i videst muligt omfang skal
kunne opgøres som udviklingsbistand i henhold til DAC-reglerne. Regeringen læg-
ger vægt på, at finansieringen tilvejebringes via omprioriteringer inden for EU-bud-
gettet og den Europæiske Udviklingsfond, og at eventuelle bidrag fra medlemslan-
denes side skal være frivillige, som der i øvrigt også lægges op til i forslaget.
320
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
Resten af punktet er til orientering.
På rådsmødet ventes også en bredere statusdrøftelse om migration og udvikling 1 år efter
Vallettatopmødet. Drøftelsen vil bl.a. bidrage til at forberede et møde blandt embedsmænd
i februar, hvor EU og de afrikanske lande vil se på resultaterne af samarbejdet og drøfte
vejen fremad.
EU’s
trustfond står centralt i opfølgningen på Vallettatopmødet og har i det forgangne år
bevilget støtte til projekter i udvalgte oprindelses- og transitlande i Nordafrika, i Sahelom-
rådet, ved Tchadsøen og på Afrikas Horn. Projekterne har fokus på at imødegå grundlæg-
gende årsager til migration, bl.a. ved at skabe bedre levevilkår og vækst- og jobmuligheder.
Andre projekter retter sig mod en bedre håndtering af irregulær migration og bekæmpelse
af menneskesmugling og -handel. Fonden har vist sig som et hurtigt og fleksibelt instru-
ment. Fremadrettet vil det være væsentligt at sikre, at indsatserne er baseret på klare år-
sagssammenhænge og forbliver relevante i en migrationssammenhæng.
Det Europæiske Råds møde i juni i år støttede etableringen af migrationspartnerskaber
med visse oprindelses- og transitlande for at styrke samarbejdet om migration, herunder
også om tilbagetagelse. I første omgang koncentrerer man sig om fem afrikanske lande:
Nigeria, Niger, Senegal, Mali og Etiopien.
Regeringen bakker op om tilgangen og brugen af alle relevante udenrigspolitiske instru-
menter
herunder også de udviklings- og handelspolitiske
som løftestænger for at sikre
effektive tilbagetagelsesaftaler. Partnerskaberne bygger på en skræddersyet tilgang til de
enkelte lande. De partnerlande, der samarbejder om tilbagetagelse, vil blive tilgodeset,
mens manglende vilje til at samarbejde kan få negative konsekvenser.
Den intensiverede dialog har allerede styrket samarbejdet mellem partnerne om migration.
Der ses for eksempel fremskridt i forhold til indsatser mod menneskesmugling og irregulær
migration og i samarbejdet om tilbagetagelse. Det Europæiske Råd vil på sit møde i de-
cember beslutte, om partnerskabstilgangen skal udvides til andre lande.
På rådsmødet ventes også en bredere statusdrøftelse om migration og udvikling 1 år efter
Vallettatopmødet. Drøftelsen vil bl.a. bidrage til at forberede et møde blandt embedsmænd
i februar, hvor EU og de afrikanske lande vil se på resultaterne af samarbejdet og drøfte
vejen fremad.
Rasmus Nordqvist
bad ministeren uddybe, hvilke poster man ville ompostere fra for at
finansiere fonden. Hvis pengene blev taget fra udviklingsmidler, ville det vel betyde, at det
gik ud over ulandene. Skulle midlerne opgøres som udviklingsbistand efter DAC-reglerne,
og fik det betydning for den samlede danske udviklingsbistand? Hvis ja, på hvilken måde?
Det fremgik ikke tydeligt, om man i forhandlingerne ville være opmærksom på, at etable-
ringen af investeringsfonde skal leve op til reglerne for ansvarlig virksomhedsadfærd. Ville
ministeren presse på for, at det blev gjort tydeligt i aftalen?
321
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
Søren Søndergaard
henviste til, at der på topmødet i Valletta havde været en bred drøf-
telse af migration, af de grundlæggende årsager og af tilbagetagelsesaftaler. Havde mini-
steren overvejet, om der var et modsætningsforhold mellem de to aspekter af migration?
Ved at fjerne årsagerne til migration ville man få mindre migration på lang sigt, mens den
kortsigtede løsning var forbundet med tilbagetagelsesaftaler.
Holger K. Nielsen
mente, at det var fornuftigt at lave en fond, der forbedrer infrastrukturen
i de forskellige lande. Han var dog nysgerrig efter at vide mere om koblingen til DAC-reg-
lerne. Som han havde forstået det, skulle pengene skaffes via omprioriteringer inden for
EU’s budget, men var henvisningen til DAC-reglerne
udtryk for en forøgelse af EU-budget-
tet på området? Og ville det så betyde, at man kunne spare tilsvarende i den danske ud-
viklingsbistand og samtidig overholde målet om at give 0,7 pct. af BNI til udviklingsbistand?
Kunne det kompensere for, at Danmark skærer i sin bistand, at man bruger DAC-reglerne
i en EU-kontekst?
Udenrigsministeren
svarede, at Danmark med sit bidrag til EU
ligesom de andre EU-
lande
– havde øremærket nogle penge til EU’s udviklingsbistand. Ved udgangen af hvert
år viste der sig at være projekter, som man ikke havde fået igangsat, eller som man så sig
nødsaget til at udskyde. Man skulle så finde ud af, hvad man ville stille op med disse ual-
lokerede midler. Det danske bidrag til EU’s udviklingsbistand var på 15 mia. kr. Fra dansk
side havde man påpeget vigtigheden af, at midler, der oprindelig var regnet som udvik-
lingsmidler, skulle blive ved med at være det. Det var ikke for at spare, men for at undgå,
at man i fonden beskæftiger sig med projekter, der ikke har med udvikling at gøre. Den
danske andel af EU’s udviklingsmidler var opgjort i finansloven som
Danmarks udviklings-
bistand gennem EU, og nu måtte man sørge for, at pengene ikke blev brugt i lande i lande
eller på projekter, der ikke hører ind under DAC-reglerne. Man kunne sige, at EU gjorde
det samme, som man har dansk side havde gjort med investeringsfonden IFU, med Klima-
investeringsfonden, og som den nuværende regering ønskede at gøre i forbindelse med
den kommende SDG-fond, nemlig at blande offentlige og private midler, så der samlet kan
bruges mere på udvikling. Det betød dog hverken en forøgelse af eller besparelse i udvik-
lingsbistanden. Man brugte bare pengene på en klogere måde.
Kenneth Kristensen Berth
spurgte, præcis hvor ministeren så et fremskridt i bekæmpel-
sen af menneskesmugling. Så man på antallet personer, der kom over Middelhavet, havde
han ikke en opfattelse af, at noget havde ændret sig. Han syntes i øvrigt ikke, at regerin-
gens kobling mellem tilbagesendelseaftaler og det beskrevne projekt til forhandlingsoplæg
var krystalklar. Dansk Folkeparti anså princippet om noget for noget som et bærende ele-
ment i udviklingspolitik, men syntes ikke, at det var lykkedes at forene dette initiativ med
det princip. Initiativet skulle bl.a. inkludere kvinder, og det var både godt og moderne, men
de både, der kom over Middelhavet, indeholdt forbavsende få kvinder. Det var med få und-
tagelser unge mænd i deres bedste alder. Hvis initiativet skulle have gang på jorden, skulle
de lande, der skulle hjælpes, først udvise vilje til at samarbejde. Kenneth Kristensen Berth
sagde, at hvis der var vilje fra den række af Sahellande, som ministeren havde nævnt, ville
han være meget åben over for at belønne landene for deres opdæmning af flodbølgen af
mennesker fra Afrika. Han kunne bare ikke se den vilje, som ministeren talte om.
322
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
Zenia Stampe
hørte ministeren sige, at manglende vilje til at lave tilbagesendelsesaftaler
kunne have negative konsekvenser for landene. Regeringen mente, at der skulle gøres
passende brug af konditionalitet, men hvor var balancen? Det Radikale Venstres mandat
var klart betinget af den. Hun var med på, at man kunne bygge konditionalitet ind i en aftale
og koble det op på viljen til at indgå hjemsendelsesaftaler. Omvendt var det en gammel
diskussion, hvor meget man kunne bruge den type midler til at påvirke et land. Man havde
også diskuteret i andre sammenhænge, om man skulle gøre udviklingsbistand afhængig
af, om et land eller en regering gør nogle bestemte ting. Hun mente, at man godt kunne
knytte investeringer op på incitamenter, når det handlede om større politikker og om penge
til at gennemføre større investeringer til gavn for hele landet, men var der tale om støtte,
som gik mere direkte til de fattige eller til flygtninge i transit, ønskede hun ikke, at konditio-
naliteten skulle finde anvendelse. Det skulle ikke gå ud over de forfulgte og den reelle
fattigdomsbekæmpelse i et land, at landets ledelse ikke ønskede at tage imod immigranter.
Man kunne derimod godt indgå større aftaler og partnerskaber, der handler om at bygge
en bæredygtig økonomi, afhængige af tilbagesendelsesaftaler.
Udenrigsministeren
svarede, at fonden skulle finansieres af omprioriteringer af nuvæ-
rende instrumenter. Der kom muligvis en yderligere garantistillelse oveni, der gjorde, at
fondens kernekapital ville komme op på 4,1 mia. euro. De penge var altså taget fra ompri-
oriteringer inden for budgettet af de projekter, som alligevel ikke var blevet realiseret, og af
den margin til uforudsete udgifter, som man nu turde disponere over, fordi man var kommet
så langt hen på året. Både EU og Danmark holdt en pulje penge tilbage, i tilfælde af at der
skete noget, der krævede ekstra humanitær assistance, i den allersidste fase af året. Det
lærte man at gøre på den hårde måde i 2004 med tsunamien. Omprioriteringen af udvik-
lingsbistand i EU havde ingen indflydelse på hele DAC-regnskabet, hvis den nye fond la-
vede udviklingsorienterede tiltag og holdt sig inden for DAC-reglerne. Derfor sagde man,
at det skulle være kompatibelt med DAC-systemerne.
Over for Rasmus Nordqvist bekræftede ministeren, at man levede op til gældende regler
om miljø, arbejdstagerrettigheder og investeringsetik. Det var også en af grundene til, at
man i forbindelse med L 81 talte om at gøre det muligt for IFU ikke kun at arbejde med
danske virksomheder, men også lidt bredere. Grundlaget var, at man levede op til samtlige
forpligtelser om den rettighedsbaserede tilgang til investeringer.
Til Søren Søndergaard sagde ministeren, at diskussion om årsager til migration og tilba-
gesendelsesaftaler kunne vinkles forskelligt. Ministeren mente, at en grundlæggende årsag
til den irregulære migration var, at mange tør tage ud på den farefulde færd, fordi risikoen
for at blive sendt hjem er så lille. Der var nu fokus på, hvad der gik galt, når flygtningene
kom ud på Middelhavet. Selv frygtede han, at det går galt for mange, allerede før de når
Middelhavskysten
altså på deres vej op igennem Niger, Libyen og Egypten. Man kunne
gøre mange mennesker en tjeneste, hvis man tilskyndede dem til at få et liv i eget land og
bruge de
omend begrænsede
legale veje til at migrere på. På den måde kunne man
bekæmpe den illegale migration. Man skulle hjælpe nogle af landene til at have kapaciteten
til at tage migranter tilbage. Nogle lande, som f.eks. Somalia, gav udtryk for, at de gerne
323
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
ville tage somaliske migranter tilbage, men manglede kapaciteten til at modtage dem. Det
handlede altså ikke bare om at sætte migranterne på et fly retur til hjemlandet, men også
om at sørge for, at de kunne blive integreret. Ellers risikerede man i lande som Somalia og
Nigeria, at dem, der var bedst til at gribe dem og hurtigt give dem et fællesskab, var al-
Shabaab eller Boko Haram. Det var et fællesskab, som man ikke var glade for, de kom
tilbage til, og derfor var det også i EU’s interesse at indgå i et samarbejde om tilbageta-
gelse.
Cotonouaftalen indeholdt faktisk en forpligtelse til at tage egne statsborgere tilbage, men
man stod med den udfordring, at selv om man havde startet sin rejse i Togo, kunne det
godt være, at man kom fra Ghana eller Elfenbenskysten, og hvor skulle man så sende dem
tilbage til? Derfor var der behov for, at landene havde interesse i at arbejde sammen med
EU.
Over for Kenneth Kristensen Berth påpegede ministeren, at der var fremskridt i EU-samar-
bejdet om at få gang i tilbagesendelserne, primært til Nigeria. Ministeren kunne ikke påvise,
hvor der var sket et stort fremskridt i at stoppe menneskesmuglere, ud over projektet i
Libyen, der gik ud på at hjælpe kystvagten til bedre patruljering. Man var i gang med en
række forskellige initiativer på området.
Kenneth Kristensen Berth mente, at det var blevet moderne at interesse sig for kvinder;
andre havde altid haft en interesse i kvinder. Jo længere tid man kunne støtte pigers sko-
legang, erhvervsengagement og ret til at vælge egen fremtid, des større effekt fik det på
nogle af de andre udfordringer, herunder også befolkningstilvæksten. Man skulle ikke for-
tælle dem, hvor mange børn de skulle have, men når de fik retten til selv at vælge deres
egen tilværelse, valgte de fleste at få færre børn
også vel vidende at de børn, de fik, ville
have en større chance for at overleve.
Man arbejdede på en klar kobling mellem fonden og migration, men hvad var så en pas-
sende konditionalitet? Det var at stille krav, der bragte en tættere på det, man gerne ville.
Det kunne f.eks. være krav i forhold til offentlige myndigheder, eller det kunne være krav
om, at lande tager deres statsborgere tilbage, hvis man hjælper dem med at bygge kapa-
citeten op. Hvis man har et land uden demokrati, er det ikke trussel over for lederen at sige,
at hvis han ikke gør som aftalt, fjerner man støtten til dem, der kritiserer ham. Så konditio-
naliteten i forhold til civilsamfundet og den direkte humanitære hjælp i flygtningelejre etc.
var der ikke. Der var ubalance, og man risikerede, at konditionaliten ville blive modtaget
som en tilskyndelse til ikke at gøre noget. Den gjorde sig gældende i forhold til de myndig-
heder, som man skulle have til at flytte på sig for at komme videre, mens man fortsat støtter
civilsamfundsorganisationer og det humanitære arbejde. Det var med til at bygge et sam-
fund.
Rasmus Nordqvist
gentog, at de projekter, der blev nedprioriteret, fordi pengene skulle
gå til omprioriteringer inden for udviklingsbistand, var projekter, der ikke havde et formål,
som man ikke kunne få gennemført nu og her. Man flyttede altså pengene over til et andet
formål, der havde høj grad af konditionalitet i forhold til tilbagesendelse. Blev der så ikke
324
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
taget penge fra udviklingsindsatser, der ellers havde andre formål? Man nedprioriterede
nogle projekter, men hvilke projekter var det? Hvis man ikke kunne gennemføre et projekt
i land x, kunne man måske omforme det og gennemføre det alligevel? Men man måtte
være stram i omprioriteringerne, når det er så mange penge, der skulle findes til fonden.
Han var nødt til at få nogle svar for at kunne beslutte, om han ville støtte forhandlingsop-
lægget.
Søren Søndergaard
fandt det bekymrende, at der i samlenotatet under regeringens ge-
nerelle holdning stod, at ”regeringen
støtter, at EU anvender det fulde spektrum af uden-
rigspolitiske instrumenter for at sikre effektive tilbagetagelsesaftaler.”
Hvad betød det?
Støtten til civilsamfundet skulle undtages, for det var lige præcis den støtte, man skulle
bruge til at vælte diktatorerne og de autoritære regimer. Nødhjælp skulle selvfølgelig und-
tages, og det gjaldt også almindelig langsigtet udviklingsbistand, der forhindrer migration.
Man kunne bruge alle mulige midler til at genere regimer og regeringsledere, der ikke vil
tage egne statsborgere tilbage. Man kunne sætte dem på EU’s liste, så deres koner ikke
kunne tage til Paris og shoppe, man kunne indefryse deres penge etc. Men man skulle ikke
gå efter civilsamfundet eller efter folk, der var i en akut nødsituation, eller efter dem, der på
lang sigt forhindrer migration. Hvis ministeren kunne sige, at de udenrigspolitiske instru-
menter betød, at man ikke trak i støtten til civilsamfundet eller til langsigtet udviklingsbi-
stand og støtte til nødhjælp, kunne Enhedslisten bakke op om forhandlingsoplægget.
Kenneth Kristensen Berth
fandt det problematisk, at ministeren sagde, at man havde
held med at begrænse menneskesmugling, men at han ikke kunne sige noget om i hvilket
omfang. Hvis ministeren ikke kunne beskrive, hvorfor det gik bedre med at begrænse men-
neskesmugling, skulle han nøjes med at nævne fremgangen inden for tilbagesendelsesaf-
taler. Han ville gerne have et skriftligt svar fra ministeren på, hvor mange der var tilbage-
sendt til Nigeria inden for de sidste par år. Han kunne godt forstå, at det var problematisk
at tilbagesende migranter, når de åbenbart skulle integreres i deres hjemland, som de må-
ske havde boet i i 20-30 år. Så var det jo ikke så mærkeligt, at Danmark havde problemer
med integrationen, hvis de end ikke kunne blive reintegreret i deres hjemland. Han havde
stadig ikke besluttet sig for, om han ville bakke op om mandatet.
Holger K. Nielsen
ville gerne have præciseret, hvad der lå i fremmedordet konditionalitet.
Det var noget med at betinge sig noget, men kunne man overveje at tale dansk i stedet
for? Han mente, at Dansk Folkepartis utilfredshed måtte skyldes, at det var ret svage be-
tingelser, man satte op. Det handlede primært om at opbygge infrastruktur og om forud-
sætninger for, at migranterne kunne tages tilbage. I forlængelse af det kunne man øge de
krav, som blev stillet. Ville en vedtagelse af forslaget betyde, at de betingelser, man stillede
fra dansk side, ville blive strammet? Altså, ville man få svært ved at gennemføre den til-
gang, som ministeren gav udtryk for, og som var meget fornuftig. Ville det være vanskeligt
for Danmark at fastholde den?
Udenrigsministeren
svarede Holger K. Nielsen og Søren Søndergaard, at det, der var
lagt op til, var i tråd med, hvad man havde gjort i den seneste tid i Danmark, nemlig at
arbejde ud fra noget for noget-princippet på en måde, så det man gør hjælper en tættere
325
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
på det, man gerne vil. Det var ikke
effektivt at sige: ”Hvis du ikke gør, som vi vil, så vil vi
støtte
dem, der ikke kan li’ dig.” Man skulle sige: ”Hvis I ikke gør det, der er aftalt, vil vi
holde op med at støtte det, I gerne vil.” Så lagde man pres på, for at der blev taget initiativer.
Der er mange ord for konditionalitet: vilkår, betingelser, aftaleforhold, noget for noget etc.,
men det var vigtigt at sige, at det handlede om at støtte et land i at opbygge en fremtid for
borgerne og tage imod dem, der kommer hjem og skal integreres igen. Man skulle altså
lægge pres på landene og sørge for, at de overholdt aftaler, men man skulle ikke fjerne sig
fra det mål, man gerne ville nå til. Man kunne ikke bare fjerne støtten til et land, hvis den
var med til at understøtte, at civilsamfundet og en god regering kom op at stå, og at nogle
af årsagerne bag migrationen blev fjernet. Den støtte ville man fortsat holde fast i. Han
mente ikke, at det ville betyde så meget for den danske støtte, men spørgsmålet var, om
andre europæiske lande kunne bevæge sig i ind på den vej, som Danmark havde været
på i en række år.
Ministeren bekræftede over for Rasmus Nordqvist, at der ville blive en geografisk omfor-
deling, men han kunne ikke sige, at man f.eks. ville tage penge fra Stillehavslandene for
at give dem til Afrika syd for Sahara. De 3,35 mia. euro blev til 44 mia. euro, der skulle
kunne sætte et kraftigere aftryk. Hele ideen bag en fondskonstruktion var at geare belø-
bene, så man kan gøre mere af det, man gerne vil. Han sad ikke med en liste over de
projekter, der ikke ville blive gennemført, men princippet var det samme, som når man i
Udenrigsministeriet vurderede, at der var projekter, som alligevel ikke kunne gennemføres,
fordi et land alligevel ikke var klar. Så brugte man f.eks. pengene på Global Partnership for
Education, UNFPA eller lign. Året efter så man på, om der var midler til at gennemføre de
udskudte projekter. Ministeren understregede, at man ikke fjernede en eneste krone fra
udviklingsarbejdet. Det var hans vurdering, at man med gearing tilførte udviklingsarbejde
langt flere muskler til at kunne gøre noget godt for verdens fattige og dermed på sigt også
for EU og Danmark.
Til Søren Søndergaard og Kenneth Kristensen Berth sagde ministeren, at man forsøgte at
få et samarbejde i gang med Niger om bekæmpelse af menneskesmugling og transitpro-
blemer. Der var sat gang i en aftale med Libyen om at styrke landets kystvagt, så de kan
bekæmpe menneskesmugling. Der var altså sket fremskridt, men problemet var endnu ikke
helt løst.
Rasmus Nordqvist
beklagede, at han kørte rundt i det samme, men det handlede jo om
store pengesummer
altså i første omgang 3,35 mia. euro. Han var tilhænger af, at man
lagde penge sammen fra det private og offentlige, men havde svært ved at få øje på fokus
på migrationsbekæmpelse
som regeringen gav udtryk for i samlenotatet
for fjerner man
3,35 mia. euro fra udviklingsprojekter, kan det mærkes. Havde man blandt udenrigsmini-
strene talt om, eller havde man fået indikationer fra Kommissionen om, hvad det var for
projekter, man kunne trække 3,35 mia. euro fra i udviklingsbudgetterne i EU?
Kenneth Kristensen Berth
ville gerne være sikker på, at der var styr på Nigeriaspørgs-
målet. Han havde forståelse for, at ministeren ikke kunne komme med konkrete tal på stå-
326
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
ende fod, men ville gerne modtage dem skriftligt. Han havde en fornemmelse af, at hjem-
tagelser i virkeligheden spillede en minimal rolle; at der i virkeligheden ikke rigtig var en
kobling, men et ønske om at skabe nogle forudsætninger, der gør, at man kan hjemtage
nogle. Det var dog ikke ensbetydende med, at der rent faktisk ville blive hjemtaget migran-
ter, og man vidste ikke noget om hvornår. Der var efter hans mening for lidt noget for noget
i det, og han kunne ikke støtte forhandlingsoplægget.
Holger K. Nielsen
sagde, at Socialistisk Folkeparti støttede forhandlingsoplægget.
Nikolaj Villumsen
mente, at alle kunne være enige om, at man gerne ville bekæmpe men-
neskesmugling, men man kunne spørge sig selv om, hvad sikkerheden var, for at de
penge, der blev givet til et land som Etiopien for at stoppe menneskesmugling, ikke blev
brugt til at undertrykke befolkningen eller forhindre den politiske opposition i at flygte og
søge asyl. I Etiopien gik udviklingen i en meget negativ retning, og der fandt grov under-
trykkelse af menneskerettighederne sted.
Udenrigsministeren
slog fast, at mange ting i politik handler om balance. Nogle var be-
kymrede for, om der var for meget vægt på migration, og andre for, om der var lidt vægt på
det. Han havde håbet, at oplægget rummede den balance, for han syntes, at det lagde op
til en effektiv bekæmpelse af de grundlæggende årsager til migration. For ham at se var
en af årsagerne, at man selv som illegal migrant kan blive i et land, hvis bare man når frem.
Når tilbagesendelse ikke var realistisk, ville mange fortsætte med at tage chancen og for-
lade deres hjemland. Han håbede på en balance. Med hensyn til Etiopien forholdt det sig
sådan, at uanset hvordan man fordeler udviklingsbistanden, er der sikkerhedsforanstalt-
ninger og kontrol af, hvem man udbetaler til, ligesom der sker en opfølgning. De procedurer
slækker man ikke på. Nikolaj Villumsen nævnte Etiopien, og der havde EU været med til at
dæmpe stridighederne og til at få regeringen til at erkende, at den var for håndhændet i
sine reaktionsmønstre, og at den var nødt til at tage kritikken fra borgerne alvorligt. Alle
EU-landenes ambassader i Etiopien havde gjort et godt stykke arbejde for at få mere styr
på en udvikling, der var ved at løbe landet af hænde. Man ændrede ikke ved de normale
sikkerhedsforanstaltninger for uafhængighed og revision, gennemsigtighed etc.
Til Rasmus Nordqvist sagde ministeren, at han arbejdede på et aktstykke, der skulle om-
prioritere ca. 380 mio. kr. på 1 år. Det var omprioriteringer inden for forskellige projekter,
hvor man flytter rundt på midlerne og prioriterer anderledes, fordi de midler, der var afsat,
skulle anvendes til at nå de 0,7 pct. af BNI på udviklingsbistand som aftalt. De kunne alli-
gevel ikke bruges på en måde, som man oprindeligt havde planlagt, så man måtte ompri-
oritere. Nu talte man om 3,35 mia. euro for EU inden for en 4-årig ramme, og det var faktisk
ikke så stor en del af den samlede EU-bistand, som man skulle regne med. Han ville gerne
kunne vende tilbage med en opgørelse af omprioriteringerne, så man kunne følge med i
dem, men han havde ikke tallene med. Kenneth Kristensen Berth ville modtage et svar
med tilbagesendelsestal, som han bad om.
327
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
Rasmus Nordqvist
lovede ministeren, at Alternativet ville se aktstykket grundigt igennem,
så man ikke pludselig så udviklingsmidler gå ensidigt til migrationsbekæmpelsen. Det
smalle fokus gjorde også, at Alternativet desværre ikke kunne støtte forhandlingsoplægget.
Nikolaj Villumsen
var ked af svaret om Etiopien. Der var klart, at der skulle gøres noget
for at presse lande til at tage borgere, der ikke er berettiget til asyl, tilbage. Det var positivt
at høre, at man ville friholde civilsamfundet og nødhjælp, men han frygtede, at man ville
begå den samme fejl med Etiopien som med Tyrkiet: På et tidspunkt, hvor det går i den
gale retning i landet, vælger man at støtte regeringen for på kort sigt at undgå at modtage
flygtninge. Man kunne risikere, at situationen eksploderede. Det ville undre ham, hvis mi-
nisteren mente, at det gik i den rigtige retning i Etiopien, men han måtte gerne uddybe sit
syn på situationen.
Udenrigsministeren
ville ikke tages til indtægt for, at det gik i en positiv retning i Etiopien,
men den negative spiral var blevet stoppet og stabiliseret. Det virkede, som om regeringen
havde fundet ud af, at den vej ville føre et forkert sted hen. På trods af den negative udvik-
ling i landet talte man ikke om at stoppe muligheden for, at små landbrug kan få mere
effektive driftsformer; man taler ikke om at sætte et stop for, at iværksættere kan få bedre
lånemuligheder, så de kan starte egen virksomhed; og man taler heller ikke om, at der ikke
skal være mulighed for energiprojekter, der giver mere vedvarende energi, og mulighed
for, at de små virksomheder kan have en mere stabil drift. Ideen var også at understøtte
den private sektors udvikling. Danmark og EU var bekymrede over udviklingen i landet, og
der var ikke lagt op til, at man skulle støtte landet mere eller på en helt anderledes måde,
end man havde gjort, men man skulle bevare den kritiske tilgang. Hvis udviklingen gik
skævt, skulle man være indstillet på at omprioritere, så støtten gik uden om regimerne og
direkte til befolkningen. Man måtte sørge for, at de fattige fik hjælp.
Zenia Stampe
støttede forhandlingsoplægget, men gjorde samtidig opmærksom på, at
hun lagde vægt på ministerens udtalelse om konditionalitet, og på, at man arbejder hen-
imod det overordnede mål om at skabe lande, hvor folk har lyst til at blive boende. Kondi-
tionaliteten måtte ikke komme til at betyde, at man på den korte eller den lange bane kom
til at nedprioritere civilsamfund eller fattige, forfulgte etc. Med det forbehold kunne hun
støtte mandatet, for tankegangen var rigtig. Det var rigtigt at opbygge de lande, som folk
flygter eller rejser fra. Og det var også rigtigt at tænke, at hvis det skulle være attraktivt,
eller hvis de ville samarbejde om at tage flygtninge eller illegale indvandrere tilbage, var
det fordi, man viser, at man vil hjælpe dem med at løse problemer
navnlig dårlig økonomi,
der giver unge mennesker meget dårlige fremtidsudsigter.
Jan E. Jørgensen
meddelte, at Venstre støttede forhandlingsoplægget. Det ærgrede ham,
at støtten ikke var bredere end som så, og at man hæftede sig ved migrationsdelen. Dybest
set var al ulandsbistand og bekæmpelse af fattigdom en form for bekæmpelse af fattig-
domsflygtninge. Spørgsmålet var kun, hvor akut det var: Gik man ind og løste nogle pro-
blemer eller forebyggede man dem? Jo flere penge, man bruger på at håndtere problemer,
jo færre penge er der til at forebygge.
328
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
Nikolaj Villumsen
kvitterede for ministerens tilkendegivelse om, at det ikke gik i en positiv
retning i Etiopien. Der var positive elementer i forslaget, og det var positivt, at man arbej-
dede på at sikre tilbagesendelser, hvis folk ikke har et asylgrundlag. Han frygtede dog, at
man ville begå samme fejl som med Tyrkiet: at man ikke er tilstrækkelig villig til at sætte
hårdt mod hårdt og tage konsekvenser, hvis der går i den forkerte retning. Det gjaldt ikke
mindst Etiopien. På den baggrund kunne Enhedslisten ikke støtte forhandlingsoplægget.
Udenrigsministeren
undrede sig over Nikolaj Villumsens kommentar, for Etiopien var en
del af den nuværende udviklingsbistand og ville også være det i den fremtidige. Man var i
gang med at lave en model, der i højere grad skabte nogle muligheder for at kunne give
bistand også uden om regeringerne, og så fik han ikke mandat, fordi man frygtede, at bi-
standen gik gennem regeringerne. Det var dog ikke op til ministeren at udlægge, hvordan
han havde kommunikeret holdninger og tanker, og han glædede sig over, at der stadig var
klar opbakning til at kunne gå videre med arbejde. Han ville gøre alt, hvad han kunne, for
at gøre bekymringerne til skamme.
Formanden
konkluderede, at der ikke var et flertal imod regeringens forhandlingsoplæg,
idet kun Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet havde ytret sig imod det.
329
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
4.
Rådskonklusioner om EU’s fælles position for det andet højniveaumøde i Det
Globale Partnerskab for Effektivt Udviklingssamarbejde
Rådskonklusioner
Rådsmøde 3504
bilag 1 (samlenotat side 14)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
Udenrigsministeren
havde ingen bemærkninger til dette punkt.
5. Rådskonklusioner om energi og udvikling
Rådskonklusioner
Rådsmøde 3504
bilag 1 (samlenotat side 16)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
Udenrigsministeren
havde ingen bemærkninger til dette punkt.
6. Eventuelt
Udenrigsministeren
havde ingen bemærkninger til dette punkt.
7. Siden sidst
Udenrigsministeren
havde ingen bemærkninger til dette punkt.
330
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
Punkt 2. Rådsmøde nr. 3503 (konkurrenceevne) den 28.-29. november 2016
Under punkt 2 blev punkterne 1-5 forelagt af erhvervs- og vækstministeren, mens punk-
terne 6-8 var under uddannelses- og forskningsministerens ressort.
Erhvervs- og vækstministeren
ville orientere om det kommende rådsmødet for konkur-
renceevne den 28. november 2016. Sagerne var til orientering. Desuden ville han kort ori-
entere om sagen om forsikringsselskabet Gable Insurance, som han også ville tage op på
rådsmødet. Sagen havde fyldt meget i medierne i den seneste tid.
Uddannelses- og forskningsministeren
sagde, at hun var ansvarlig for punkterne 6-8 og
ville orientere om punkerne om rum og om forskning.
Udg.
1. Forslag om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af
selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer
Tidlig forelæggelse
KOM (2016) 0198
Rådsmøde 3503
bilag 2 (samlenotat side 2)
KOM (2016) 0198
bilag 1 (kopi af SAU alm. del
svar på MFU
spm. 367 om, hvilke positioner hvert af de øvrige EU-
medlemslande har i forhold til, om land for land-rapportering skal
være offentligt tilgængeligt)
KOM (2016) 0198
bilag 3 (kopi af SAU alm. del - svar på spm.
446 om regeringen vil arbejde for en lavere beløbsgrænse end
den af Kommissionen foreslåede, i forhold til hvilke selskaber der
skal aflægge land for land-rapporteringer)
EUU alm. del (15)
bilag 531 (materialer og program fra
temamøde i EUU om skatteunddragelse 8/4-16)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
Punktet var udgået. Ministeren nævnte ikke punktet i sin forelæggelse, men modtog
spørgsmål fra udvalget.
Rasmus Nordqvist
sagde, at man på et gruppemøde havde siddet og klappet over, at
dette punkt var på. Hvorfor var det taget af? Han håbede ikke, at det skyldtes, at der var
stor uenighed landene imellem.
Jens Joel
havde også set frem til en diskussion om bekæmpelse af skattely. Det ville være
rart at kende grunden til, at emnet var taget af dagsordenen, når nu udvalget havde brugt
tid på at forberede sig til det.
331
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
Erhvervs- og vækstministeren
forklarede, at grunden til, han havde bedt om ikke at have
en diskussion om sagen, var, at regeringen var ved at indlemme to nye partier. Det rigtige
var at vente 1-2 uger med at tage drøftelsen i Europaudvalget. Til den tid kunne man tage
diskussionen ud fra det nye regeringsgrundlag. Ikke at det skulle ændre på, hvordan rege-
ringen så på spørgsmålet, men ud fra et klart politiske ønske om at skubbe diskussionen.
Holger K. Nielsen
syntes, at ministerens forklaring på, hvorfor sagen ikke var på møde-
dagsordenen, var mærkelig. Man diskuterede vel stadig spørgsmålet på embedsmandsni-
veau, og han var uforstående over for, hvorfor man satte netop denne sag på stand still
man kørte jo videre på alle mulige andre områder. Hvorfor ikke her?
Erhvervs- og vækstministeren
sagde, at spørgsmålet om land for land-rapporteringer
heller ikke var på rådsmødedagsordenen. Det var rigtigt, at regeringen ville fortsætte sin
linje. Når han valgte ikke at forelægge det, handlede det om, at det ikke var et hastende og
højaktuelt emne, der krævede et forhandlingsoplæg. Det var klart, at hvis det havde været
på rådsmødedagsordenen, havde han ikke valgt at lade punktet udgå, og det var hans
forventning, at det ville komme på det næste europaudvalgsmøde.
332
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
2. Geografisk blokering: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
imødegåelse af geoblokering og andre former for forskelsbehandling på
grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked
Generel indstilling
KOM (2016) 0289
Rådsmøde 3503
bilag 2 (samlenotat side 20)
KOM (2016) 0289
bilag 2 (kopi af ERU alm. del - bilag 357:
Henvendelse af 26/8-16 fra Dansk Erhverv og FDIH om
Kommissionens forslag om geoblocking)
KOM (2016) 0289
bilag 4 (brev fra Europaudvalget til
Kommissær Ansip om geoblokering)
EUU KOM (2016) 0289 - svar på spm. 1 om, hvorvidt
virksomheder, der i dag blokerer for handel med kunder i f.eks.
Danmark i situationer, hvor de pågældende virksomheder når
grænsen for, hvornår der skal svares dansk moms, vil kunne
opretholde denne praksis efter en evt. ikrafttrædelse af e-
handelspakken, fra erhvervs- og vækstministeren
EUU KOM (2016) 0289 - svar på spm. 2 om, hvorvidt det i dag er
lovligt for netbutikker at blokere for handel med kunder i for
eksempel Danmark, når de pågældende virksomheder når
grænsen for, hvornår der skal svares dansk moms, fra erhvervs-
og vækstministeren
EU-note (15)
E 49 (EU-note om det digitale indre marked: Nye
forslag skal fremme handel på nettet)
EUU alm. del (15)
bilag 870 (baggrundspapir til brug for møde
med kommissær Ansip 16/9-16)
EUU alm. del (15)
bilag 895 (kopi af ERU alm. del - svar på
spm. 282 om forslagets betydning for handel mellem private,
f.eks. via ebay og lign.)
EUU alm. del (15)
bilag 896 (kopi af ERU alm. del - svar på
spm. 283 om bagatelgrænser i forslaget)
EUU alm. del (15)
bilag 897 (kopi af ERU alm. del - svar på
spm. 284 om de momsmæssige aspekter af forslaget)
EUU alm. del (15)
bilag 898 (kopi af ERU alm. del - svar på
spm. 285 om hvorvidt udenlandske netbutikker vil kunne afvise
en handel)
EUU alm. del (15)
bilag 899 (kopi af ERU alm. del - svar på
spm. 273 om ministerens kommentarer til henvendelser fra
Dansk Erhverv og Foreningen af Danske Internethandlende)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
EUU alm. del (16)
bilag 27 (udvalgsmødereferat side 1305 FO,
forhandlingsoplæg forelagt EUU 23/9-16)
333
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
Erhvervs- og vækstministeren:
Den første sag, jeg vil nævne til orientering, er forslaget
til en forordning om imødegåelse af geografisk blokering, når forbrugere og virksomheder
handler på tværs af grænserne i EU
i daglig tale geoblockingforslaget. Forslaget er på
dagsordenen til rådsmødet til generel indstilling.
Forslaget var som bekendt genstand for en teknisk gennemgang i Erhvervsudvalget den
1. september, hvor Europaudvalget også var inviteret. Forslaget blev også drøftet her i
udvalget den 23. september, hvor regeringen indhentede sit forhandlingsoplæg. Den ge-
nerelle indstilling ligger inden for det forhandlingsoplæg, som jeg indhentede ved sidste
møde. På rådsmødet vil vi derfor bakke op om den generelle indstilling.
Som vi talte om på sidste møde, er vi fra regeringens side ikke begejstrede for den fore-
slåede salgspligt i forslaget. Som forventet har der dog ikke været nævneværdig opbakning
til at fjerne salgspligten fra forslaget. Der er dog ikke blevet indført en leveringspligt sam-
men med salgspligten, hvilket er positivt.
Samtidig er forslaget blevet præciseret på flere områder, hvilket har været en prioritet for
os i forhandlingerne. Bl.a. er det nu gjort klart, at forslaget omhandler uberettiget forskels-
behandling på baggrund af nationalitet, og det fastslås, at virksomheder stadig har mulig-
hed for at prisdifferentiere.
Det slovakiske formandskab har presset hårdt på for at nå en generel indstilling på råds-
mødet. Det skal også skal ses i lyset af, at der er et stort ønske om at levere resultater i
forhold til strategien for det digitale indre marked, som geoblocking-forslaget er en del af.
Rasmus Nordqvist
spurgte, om der var sket noget siden sidst. Var der lande, der havde
ytret sig imod den danske holdning? Eller gik det stille og roligt efter køreplanen?
Erhvervs- og vækstministeren
mente ikke, at der var så meget nyt om geoblockingforsla-
get i forhold til den linje, som ministeren havde lagt op til, men man begyndte at nærme sig
en enighed.
Formanden
spurgte, hvornår trilogforhandlingerne i Europa-Parlamentet kunne gå i gang,
hvis man nåede frem til en generel indstilling på mødet.
Erhvervs- og vækstministeren
forventede, at de ville gå i gang i løbet af 2017. Han kunne
formentlig sige noget mere præcist efter mandagens møde.
334
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
3. Status for konkurrenceevnen
status for realøkonomien
Præsentation ved Kommissionen - udveksling af synspunkter
Rådsmøde 3503
bilag 2 (samlenotat side 43)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
EUU alm. del (16)
bilag 27 (udvalgsmødereferat side 1317,
senest behandlet i EUU 23/9-16)
Erhvervs- og vækstministeren:
Det leder mig videre til den anden sag, som jeg vil nævne
til orientering. Det drejer sig om
en drøftelse af EU’s generelle økonomiske
udvikling, som
kaldes et konkurrenceevnetjek.
Som ved de seneste rådsmøder er drøftelsen ikke tilrettelagt på forhånd, så jeg kan ikke re-
degøre for drøftelsen i detaljer i dag. Heldigvis er det sådan, at man aldrig møder uforberedt
op, så formandskabet har indikeret, at emnet for drøftelsen vil være digitale færdigheder.
Det ville skabe store udfordringer, hvis man forestiller sig, at ministrene sad og var totalt ufor-
beredte.
I drøftelsen vil der fra dansk side blive lagt vægt på de overordnede principper, som er bæ-
rende for Danmarks politik over for EU og det indre marked, herunder et stærkt fokus på at
skabe vækst og arbejdspladser, effektiv regulering og fri og fair konkurrence. Regeringen
mener, det er vigtigt at fokusere på digitale færdigheder, der er et vigtigt element i forhold
til at styrke vækst og beskæftigelse.
335
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
4. Det indre marked: status 1 år efter vedtagelsen af Kommissionens strategi for
det indre marked for varer og tjenesteydelser. Løft af det indre marked: flere
muligheder for borgere og virksomheder. Opfølgning af den ekstraordinære
samling i Rådet for Konkurrenceevne den 9. november 2015 og konferencen om
energiintensive industrier den 15. februar 2016
Politisk drøftelse
KOM (2015) 0550
Rådsmøde 3503
bilag 2 (samlenotat side 47)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
EUU alm. del (15)
bilag 281 (udvalgsmødereferat side 301,
senest behandlet i EUU 27/11-15)
Erhvervs- og vækstministeren:
Den tredje sag jeg vil nævne til orientering er en politisk
drøftelse af Kommissionens strategi for det indre marked - her 1 år efter strategien blev
fremlagt. Formålet med strategien er at skabe et bedre fungerende indre marked, der un-
derstøtter små og mellemstore virksomheders vækstmuligheder, fremmer innovation og
investeringer og styrker forbrugernes rettigheder.
Kommissionen vil løbende fremsætte konkrete initiativer på stort set alle områder i strate-
gien, hvoraf mange først fremlægges i 2017. Jeg ser frem til en drøftelse af de konkrete
initiativer, når initiativerne fremlægges af Kommissionen.
Regeringen støtter fortsat Kommissionens arbejde for en ambitiøs indre markedsstrategi.
Nu handler det om at sikre, at de konkrete forslag bliver ambitiøse fra Kommissionens side,
og at de efterfølgende kommer i mål uden at gå på kompromis med ambitionsniveauet.
Det er vigtigt for danske virksomheder og arbejdspladser, at vi fortsat er ambitiøse. Hund-
redetusindvis af danske arbejdspladser er knyttet op på eksport til EU. Der kan stadig gøres
mere for at gøre det lettere for vores virksomheder at handle på tværs af grænserne i EU
- uden at møde unødvendig bøvl og nationale krav og regler.
Kenneth Kristensen Berth
nævnte høringssvaret fra Dansk Erhverv om strategien for det
indre marked. Dansk Erhverv pegede på, at der ikke findes et sted, hvor man kan finde en
samlet oversigt over forbrugerbeskyttelsesregler, mærkningskrav, produktsikkerhedsregler
etc., som skal efterleves, når der sælges til andre EU-lande. Ville det ikke være en god idé
at lave en samlet oplysningsportal, så man ikke skulle søge i samtlige europæiske lande
for at finde de gældende regler frem?
Erhvervs- og vækstministeren
var enig i, at man på europæisk plan skal arbejde for
bedre gennemsigtighed. Han tog derfor positivt imod forslaget, og man ville arbejde videre
med at sikre forbrugerne de bedste vilkår, når de vil søge informationer om regler.
336
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
5. Enhedspatentet og den fælles patentdomstol: færdiggørelse og ikrafttrædelse
af enhedspatentet og den fælles patentdomstol
Udveksling af synspunkter
Rådsmøde 3503
bilag 3 (supplerende samlenotat)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
Erhvervs- og vækstministeren:
En række lande har ønsket en drøftelse om implemente-
ring og ikrafttrædelse af enhedspatentet og den fælles patentdomstol på rådsmødet.
Det er ifølge aftalen en betingelse, at Storbritannien ratificerer aftalen, for at denne kan
træde i kraft. Den britiske afstemning i juni 2016 har nu skabt usikkerhed om, hvorvidt
Storbritannien fortsat vil ratificere aftalen, og ikke mindst hvornår.
Der er umiddelbart to scenarier for en løsning. Den ene er, at Storbritannien ratificerer på
nuværende tidspunkt, hvilket vil være den hurtigste vej til en ikrafttrædelse. Den anden er,
at de deltagende medlemsstater indgår aftale om, at aftalen om en fælles patentdomstol
kan træde i kraft uden Storbritanniens deltagelse.
Regeringen er positiv over for at sikre en hurtig ikrafttrædelse, idet dette bør ske med re-
spekt for de nationale implementeringsprocesser og under omstændigheder, hvor der gi-
ves mulighed for, at Storbritannien kan deltage.
337
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
6. En rumstrategi for Europa
Præsentation ved Kommissionen - udveksling af synspunkter
KOM (2016) 0705
Rådsmøde 3503
bilag 1 (samlenotat side 2)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
Uddannelses- og forskningsministeren:
Kommissionen har fremlagt en strategi for rum-
met, som skal fremme den europæiske rumindustri. En af ambitionerne med rumstrategien
er at udbrede rumbaserede løsninger til flere dele af samfundet. Vi skal have flere aktører
på banen
det gælder ikke mindst de små- og mellemstore virksomheder. Både EU og
medlemslandene skal blive bedre til at udnytte den store mængde data fra rummet. På den
måde får vi gjort EU’s satellit-
og observationssystemer, Galileo og Copernicus, mere kon-
kurrencedygtige.
Jeg kan ligesom Kommissionen se en række fordele ved brugen af satellitter inden for
eksempelvis beredskabstjenester til overvågning af klimaændringer og bæredygtig udvik-
ling. Dette gælder bl.a. udledninger af CO
2
og andre drivhusgasser, arealanvendelse og
skovbrug samt klimaforandringer i Arktis. Jeg kan i den forbindelse nævne GomSpace i
Aalborg, der er verdensførende inden for nanosatelitter.
Regeringen støtter Kommissionens rumstrategi. Jeg bemærker samtidig med tilfredshed,
at flere af Kommissionens initiativer er i tråd med regeringens nationale strategi for rummet.
Det gælder bl.a. Kommissionens ønske om at skabe vækst og beskæftigelse ved hjælp af
rumbaseret infrastruktur. Det gælder også ønsket om at udbrede brugen af innovative rum-
baserede løsninger i samfundet.
Jeg ser frem til de initiativer, som Kommissionen i de kommende år vil sætte i værk på
baggrund af strategien.
338
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
7. Rådskonklusioner om støtte til unge forskere
Vedtagelse
Rådsmøde 3503
bilag 1 (samlenotat side 7)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
Uddannelses- og forskningsministeren:
Formålet med konklusionerne er at sætte fokus
på vigtigheden af at gøre forskerkarrierer mere attraktive for unge forskere. Der skal etab-
leres bedre rammebetingelser. Det handler eksempelvis om forskermobilitet og om at ned-
bryde barrierer for et åbent og transparent arbejdsmarked for forskere. Øget forskermobi-
litet på tværs af landegrænser medfører øget samarbejde og konkurrence mellem forsk-
ningsinstitutioner. Det er med til at sikre, at den bedste kandidat rekrutteres til en given
forskerstilling.
Ligeledes medvirker åben og meritbaseret rekruttering til at skabe tydeligere karriereveje,
gøre forskerkarrieren attraktiv og fastholde de dygtigste forskere.
Regeringen støtter rådskonklusionerne.
339
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
8. Implementering af strategi for internationalt samarbejde inden for forskning og
innovation
Udveksling af synspunkter
KOM (2016) 0657
Rådsmøde 3503
bilag 1 (samlenotat side 9)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
Uddannelses- og forskningsministeren:
Kommissionen har fokus på, at EU i stigende
grad orienterer sig mod omverdenen, og at forsknings- og innovationssystemerne åbnes.
Det skyldes, at konkurrencen om viden og talent er skærpet.
Andre regioner og lande uden for EU har øget deres investeringer i forskning og innovation
markant de senere år. Det fremgår af Kommissionens rapport, at der trods gode intentioner
er sket et fald i tredjelandes deltagelse i rammeprogrammet Horisont 2020, når man sam-
menligner med det forrige rammeprogram. Det skyldes bl.a. ændrede finansieringsmulig-
heder for deltagere fra tredjelande.
Derfor er der forsat behov for at sætte fokus på EU’s internationale samarbejde inden for
forskning og innovation. Det bakker vi op om fra dansk side.
Rasmus Nordqvist
fandt det bekymrende, at det
som han opfattede det
gik den for-
kerte vej med det internationale samarbejde. Han forstod, at regeringen lagde vægt på et
øget samarbejde mellem EU og tredjelande og støttede Kommissionens rapport, men
burde man gøre noget praktisk i Danmark for at tiltrække f.eks. forskere og ph.d.-stipendi-
ater fra tredjelande til danske forskningsinstitutter?
Uddannelses- og forskningsministeren
svarede, at Danmark gjorde meget for at sikre
tredjelandes deltagelse i Horisont 2020. Senest havde Danmark åbnet et innovationscenter
i Tel Aviv i Israel, fordi Israel også tog del i noget af Horisont 2020-programmet. Det samme
gjorde sig gældende for Sydkorea. Fra danske side gjorde man altså meget for at sikre, at
dansk forskning og innovation i sidste ende kunne få gavn af de muligheder, som ramme-
programmet giver for inddragelse af tredjelande.
Nikolaj Villumsen
spurgte, om man var sikker på, at man i samarbejdet med Israel ikke
støttede institutioner, der opererede i ulovlige israelske bosættelser på Vestbredden. Det
ville være tragisk, hvis man indirekte kom til at give skatteborgernes støtte til krænkelser af
international lovgivning.
Uddannelses- og forskningsministeren
svarede, at man i forbindelse med åbningen af
det danske innovationscenter i Tel Aviv og i det hele taget i samarbejdet med Israel i Hori-
sont 2020 tog højde for territoriale spørgsmål.
9. Eventuelt
340
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
Uddannelse- og forskningsministeren:
Jeg vil gerne benytte anledningen i dag til at ori-
entere udvalget om, at EU-Domstolen den 14. december 2016 afsiger dom i sag C-238/15,
Verruga. Sagen handler om, hvilke krav om tilknytning et medlemsland kan stille for at give
uddannelsesstøtte til børn af grænsearbejdere.
Danmark afgav i foråret 2016 indlæg i sagen til støtte for Luxembourg. Danmark har tidli-
gere givet indlæg i flere lignede sager, som denne sag er en opfølgning på.
I Verrugasagen udfordres Luxembourgs krav om, at en EU- eller EØS-borger, der arbej-
der som grænsegænger, skal have arbejdet i Luxembourg i mindst 5 år, for at grænse-
gængerens barn kan få uddannelsesstøtte i Luxembourg.
Danmark har regler, der har visse lighedspunkter med de luxembourgske regler. Vi stiller
krav om 5 års arbejde i Danmark for grænsegængeren, for at grænsegængerens barn
kan få SU til uddannelse i udlandet. Det kan f.eks. være den situation, at et barn af en
EU-borger, der bor i Flensborg og arbejder i Tønder, ønsker SU til uddannelse i Spanien.
Danmark afgav både mundtlig og skriftligt indlæg i sagen.
Hvis Luxembourg taber sagen, kan det få betydning for de danske regler i SU-bekendtgø-
relsen om SU til uddannelse i udlandet. En eventuel ændring af SU-bekendtgørelsen efter
dommen vil skulle aftales i SU-forligskredsen.
Der afsiges dom i sagen den 14. december 2016. Regeringen vil herefter gennemgå dom-
men med henblik på en vurdering af, om dommen giver anledning til ændringer af den
danske lovgivning.
Nikolaj Villumsen
sagde, at det er en principiel sag, at EU-Domstolen afsiger domme, der
skal have en effekt på, hvordan dansk lovgivning om uddannelsesstøtte indrettes. Man
havde haft diskussionen mange gange i udvalget og i Folketinget generelt om, hvorvidt EU
skal bestemme, hvordan det danske velfærdssamfund indrettes. Ville ministeren uddybe,
om regeringen mente, at man skulle tilpasse den danske lovgivning om uddannelses-
støtte? Ville den ikke det, var der behov for en diskussion om, hvorvidt dommen trak dansk
uddannelsesstøtte i den rigtige retning, eller om man skulle tage kampen om at forsøge at
ændre på EU-reglerne på området.
Uddannelses- og forskningsministeren
påpegede, at der var åbnet op for en meget prin-
cipiel diskussion om hele EU-reguleringen. Der var fortilfælde med domme vedrørende SU,
navnlig L.N.-dommen fra 2013, der havde til følge, at vandrende arbejdstagere har ret til
SU. Det var en dom, som Danmark havde måtte indrette sig efter. Sagen mod Luxembourg
havde man fulgt og var kommet med indsigelser til, fordi de danske regler ligner de regler,
som var udgangspunkt for sagen. Det var svært at sige, hvad dommen ville give anledning
til justering af SU-lovgivningen, da den endnu ikke var afsagt.
Nikolaj Villumsen
bad ministeren om at give udvalget en grundig orientering
enten skrift-
ligt eller ved et senere fremmøde i udvalget. Sagen havde igennem flere år været i fokus i
341
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
udvalget som en principsag om, hvor meget EU skal blande sig, ligesom man havde dis-
kuteret, hvad man skal gøre, når EU-Domstolen pålægger Danmark noget.
Uddannelses- og forskningsministeren
var enig i, at det var vigtigt med en tæt dialog i
en situation, hvor der afsiges en dom, der kan have betydning for Danmark. Hun havde
fundet det relevant at informere om, at der var en dom på vej, og derudover var der sendt
et notat til Europaudvalget i august, hvor hun orienterede om sagen ved Domstolen. Når
dommen blev afsagt, ville hun vende tilbage
ikke mindst hvis det gav anledning til æn-
dringer i dansk lovgivning.
Kenneth Kristensen Berth
syntes, at han oplevede en total defaitisme fra ministerens
side i forhold til EU-systemet og den ventede afgørelse om SU. Havde hun ikke nogen
kampiver, og ønskede hun ikke at stå vagt om det danske system og rejse spørgsmålet i
europæisk sammenhæng? Der var ikke kun mulighed for at rette ind og ændre dansk lov-
givning, man kunne også vælge at rejse sagen på de relevante rådsmøder, så landene
måske kunne blive enige om regler, der gør, at EU-Domstolen fremover ikke kan afsige
den slags domme. Han ønskede sig, at skiftende danske regeringer bed sig fast i bordet i
stedet for at krybe ned under det i sager, der udfordrer det danske system.
Uddannelses- og forskningsministeren
skuffede muligvis Kenneth Kristensen Berth ved
at sige, at det, han efterlyste, var blevet efterlevet, idet der var indgivet skriftlige og mundt-
lige indstillinger. Der var altså ingen tvivl om, hvad den danske holdning var til sagen.
Kampiveren var altså intakt. Ministeren kunne ikke forhindre afsigelsen af dommen, hun
ville blot af venlighed orientere om den kommende afsigelse, og den danske holdning var
gjort klar.
Kenneth Kristensen Berth
var ikke i tvivl om, at Danmark havde givet udtryk for sin hold-
ning, men kom der en sag, der var til ugunst for Danmark og andre europæiske lande, var
ministeren så indstillet på at fremlægge problemet på et rådsmøde, så hun fik lejlighed til
at drøfte det med sine kolleger?
Uddannelses- og forskningsministeren
syntes, at det var et hypotetisk spørgsmål, for
hun vidste jo ikke, hvad dommens indhold ville være. Det var mest fornuftigt at afvente
dommen, før der blev taget stilling til, om der skulle kæmpes en kamp lige der. Sagen
vedrørte ganske få personer
måske 10-15 personer på en god dag
og man måtte gøre
op med sig selv, om det var en kamp, som Danmark ville kaste sig ud i af principielle
grunde. Man burde måske vælge kampe om sociale ydelser af større betydning
altså
kampe, der vedrører flere personer.
Formanden
opfordrede til, at man holdt sig på sporet, inden debatten blev alt for hypote-
tisk.
Kenneth Kristensen Berth
var overrasket om ministerens holdning. Der var allerede store
problemer på SU-området, og mængden af SU-udbetalinger til østeuropæere og andre
steg år for år. Det måtte da bestemt være en kamp at kæmpe, at det danske system blev
342
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
udnyttet af personer, der kommer ind over den danske grænse og er berettiget til SU
indimellem på grund af et fiktivt arbejde. Man skulle se sagen i den store sammenhæng,
og han håbede bestemt, at ministeren forsvarede danske interesser. Det forventede han.
Formanden
lagde op til, at debatten ikke trak ud, idet sagen var tænkt som en serviceop-
lysning fra ministeren og ikke skulle afføde den lang meningsudveksling mellem Dansk
Folkeparti og regeringen.
Uddannelses- og forskningsministeren
afviste påstanden om, at hun ikke skulle kæmpe
for danske interesser i den givne sammenhæng. Det mente hun i allerhøjeste grad at have
gjort. Der var som sagt givet indsigelser både mundtligt og skriftligt, og ingen har været i
tvivl om den danske holdning. Det lod til, at Kenneth Kristensen Berth gerne ville have en
diskussion om noget andet, nemlig L.N.-dommen. Den tog hun gerne og var enig med ham
i, at Danmark var udfordret af L.N.-dommen. Af den grund havde regeringen fremlagt en
omlægning af SU-systemet, så Danmark i højere grad kan tilnærme sig andre landes måde
at indrette SU’en på.
Danmark risikerede nemlig at blive en magnet for udenlandske bor-
gere, der kommer til Danmark for at tage en gratis uddannelse og få SU. L.N.-dommen var
som bekendt afsagt i 2013 under den tidligere regering, og løbet var kørt med hensyn til at
komme med indsigelser. I den aktuelle sag med Luxembourg handlede det om en langt
mindre gruppe mennesker, der ville blive berørt, nemlig grænsegængeres og deres børns
adgang til at få SU til en uddannelse i udlandet. Hun håbede, at Dansk Folkeparti kunne
se, at der ikke var tale om så mange personer. L.N.-dommen var en hel anden sag, og hun
syntes, at man skulle tage fat der, hvor der var mulighed for det, nemlig en omlægning af
SU-systemet for at gøre det mere robust og fremtidssikre det. Dansk Folkeparti kunne være
med i det arbejde.
Formanden
opfordrede ministeren til at møde op i udvalget, når dommen var afsagt.
343
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
10. Siden sidst
Erhvervs- og vækstministeren:
Endelig vil jeg kort orientere om en sag, om Husejernes
Forsikring Assurance Agentur Aps, der har tegnet forsikringer i Danmark på vegne af for-
sikringsselskabet Gable Insurance. Det drejer sig især om ejerskifteforsikringer.
Gable Insurance er et selskab, der er etableret i Liechtenstein, men har solgt forsikringer
til kunder i en række andre lande, herunder Danmark. Gable har fået en relativt stor andel
ca. en tredjedel
af det danske marked for ejeskifteforsikringer. Selskabet gik imidlertid
konkurs i sidste uge.
Da Gable er et udenlandsk selskab, er dets danske kunder ikke dækket af den danske
garantifond for skadesforsikringsselskaber, der gælder for kunder i danske selskaber. Der
er ikke en tilsvarende garantifond i Lichtenstein, og derfor er en række af de danske kunder
i Gable kommet økonomisk i klemme.
Gable har kunnet markedsføre sine forsikringer i Danmark, fordi Liechtenstein som EØS-
land er omfattet af EU’s regler om det indre marked og dermed kan markedsføre sig i bl.a.
Danmark på samme vilkår som danske selskaber.
Der er meget, der tyder på, at årsagen til, at Gable var etableret i Liechtenstein, er, at der
var attraktivt for selskabet, fordi reglerne er lempeligere og tilsynet formentlig knap så ef-
fektivt som i Danmark.
For mig rejser det spørgsmålet om, hvorvidt der reelt er lige vilkår for at drive grænseover-
skridende virksomhed på det finansielle område, hvis der er tale om, at selskaberne spe-
kulerer i, hvor reglerne og tilsynet er mere lempeligt.
Det spørgsmål vil jeg tage op på det kommende rådsmøde mandag. For mig viser sagen,
at der er behov for et tættere samarbejde om at sikre, at der i praksis er lige vilkår på tværs
af grænserne. Det er også relevant at overveje, om der bør tages initiativ til en fælles EU-
garantiordning på forsikringsområdet. Jeg har aftalt med finansministeren, at der vil blive
mulighed for at rejse sagen i Økofin. Jeg kan tilføje, at jeg har sendt en orientering til Fol-
ketinget om det nationale aspekt af spørgsmålet om Gable, ligesom en orientering til parti-
erne er undervejs.
Jens Joel
støttede ministeren og fandt det positivt, at han ville tage det op, at åbenheden
over for grænseoverskridende konkurrence, som det europæiske system har så travlt med
at skabe rum for, her var blevet udnyttet til at konkurrere på ulige vilkår. Socialdemokra-
terne bakkede fuldt op om eventuelle skridt for at undgå, at danskere kommer i klemme,
fordi der viser sig ikke at være dækning for deres forsikringer.
Carsten Kudsk
henviste til et tv-program om den pågældende sag bragt den 18. maj 2016.
Det viste, at den var helt gal, og der var en meget alvorlig kritik fra forhenværende medar-
bejdere i selskabet. Nu fik man så at vide, at Husejernes Forsikring var gået konkurs. Betød
344
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
det, at man på intet tidspunkt var skredet ind og havde fundet ud af, at selskabet var i fare
for at gå konkurs?
Erhvervs- og vækstministeren
takkede for opbakningen fra Jens Joel. At han gik den vej,
skyldtes ikke mindst, at Socialdemokraterne havde rejst det over for ham. Til Carsten
Kudsk sagde ministeren, at der blev ført tilsyn fra Liechtenstein. Spørgsmålet var så, hvad
de danske myndigheder kunne gøre. Det ville han vende tilbage til skriftligt
også så der
forelå et overblik over det tidsmæssige perspektiv i sagen. Der var en armslængde fra ham
til Finanstilsynet, der var den instans, der kunne agere i sagen. Han havde selv bedt om at
få sagen belyst i alle ender og kanter og havde startet en dialog med Folketingets partier
om den ulykkelige situation. Nogle mennesker stod til at miste store summer på de forsik-
ringer, de havde tegnet.
Carsten Kudsk
bad ministeren om at lade det indgå i den skriftlige redegørelse, hvad ho-
mes rolle havde været i sagen, og hvad husejernes retsstilling er i forhold til så stor en
kæde som home?
Erhvervs- og vækstministeren
ville gerne lave en bredere redegørelse, men det skulle
måske tages op i et andet forum end Europaudvalget. Han gav dog sit tilsagn om at ville
levere noget skriftligt i sagen, idet der også var stillet andre spørgsmål til det. Europaud-
valget kunne modtage en kopi.
345
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
FO
Punkt 3. Rådsmøde nr. 3505 (transport, telekommunikation og energi -
transportdelen (søfart)) den 1.-2. december 2016
3. Passagerskibssikkerhedspakken
Rådsmøde 3505
bilag 4 (samlenotat)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
a) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv
2009/45/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe
Generel indstilling
KOM (2016) 0369
b) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets ændring af Rådets direktiv 98/41 /
EF om registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og
fra havne i medlemsstaterne i Fællesskabet og om ændring af direktiv
2010/65 / EU af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
meldeformaliteter for skibe, der ankommer til og/eller afgår fra havne i
medlemsstaterne
Generel indstilling
KOM (2016) 0370
c) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et system med
inspektioner for sikker drift af ro-ro-færger og
højhastighedspassagerfartøjer i fast fartøj i fast rutefart og om ændring af
direktiv 2009/16/EF om Europaparlamentets og Rådets direktiv om
havnestatskontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 1999/35/EF
Fremskridtsrapport
KOM (2016) 0371
Pakken blev behandlet under et.
Erhvervs- og vækstministeren:
Jeg vil i dag forelægge en sag, der er på dagsordenen
for det kommende rådsmøde for transport, telekommunikation og energi den 1.-2. decem-
ber 2016. Sagen fremlægges til forhandlingsoplæg.
Sagen vedrører den såkaldte passagerskibssikkerhedspakke, som Kommissionen frem-
lagde den 6. juni 2016. Pakken er en opfølgning på den gennemgang af EU's lovgivning
på området, som blev gennemført i perioden fra 2014 til 2015.
Pakken består primært af ændringer i tre direktiver om henholdsvis passagerskibssikker-
hed, inspektion af passagerskibe og registrering af passagerer.
346
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
Det slovakiske formandskab har meldt ud, at man arbejder på at få vedtaget en generel
indstilling på rådsmødet den 1. december 2016 om direktiverne om passagerskibssikker-
hed og inspektion af passagerskibe, mens direktivet om registrering af passagerer forven-
tes på til fremskridtsrapport.
Passagerskibssikkerhedspakken har til formål at opdatere og forenkle de regler, der gæl-
der for sikkerhed for passagerskibe med henblik på at lette de administrative byrder for
de europæiske færgerederier. Passagerskibe udgør et vigtigt element i Danmarks infra-
struktur. Vi har i Danmark ca. 65 færgeruter, der står for at transportere omkring 30 millio-
ner færgepassagerer hvert år.
Passagerskibssikkerhedspakken er derfor en sag, som vi har fulgt tæt fra dansk side.
Jeg vil kort nævne de vigtigste ændringer i de tre direktiver, der bliver lagt op til i pakken.
Passagerskibsdirektivet
Den vigtigste ændring i passagerskibsdirektivet er, at små passagerskibe, sejlskibe og
skibe, der transporterer vindmølleteknikere, tages ud af direktivets anvendelsesområde.
Det er typer af skibe, som i dag de facto reguleres uden for direktivet i de fleste medlems-
lande.
Inspektionsdirektivet
I revisionen af inspektionsdirektivet lægges der op til, at det formelle antal af inspektioner
på de omfattede passagerskibe reduceres fra tre til to om året. Derudover opdateres kra-
vene til inspektioner, så de bliver mere tidssvarende.
Passagerregistreringsdirektivet
Passagerregistreringsdirektivet indeholder bl.a. forslag om øget digitalisering og skærpede
krav i forbindelse med registrering af ombordværende passagerer for alle typer af passa-
gerskibe men henblik på at kende det præcise antal af passagerer i tilfælde af en ulykke.
Direktivet er ikke færdigforhandlet og er derfor sat på dagsordenen til fremskridtsrapport.
Regeringen arbejder for, at der findes en hensigtsmæssig løsning for mindre passager-
skibe, som alene opererer på korte ruter i beskyttede farvande. Samtidig lægges der vægt
på, at der ikke indføres løsninger, som øger de administrative byrder for rederierne.
FO
Samlet set mener regeringen at det er vigtigt, at der er et højt sikkerhedsniveau for passager-
skibssejlads. Samtidig er det vigtigt, at regler for passagersejlads afspejler den teknologiske
udvikling, og at inspektioner af skibene er moderne og tidssvarende. Dette skal ske, samtidig
med at erhvervet ikke pålægges unødige byrder. På denne baggrund ser regeringen generelt
positivt på pakken.
347
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
Regeringen har i forhandlingerne arbejdet for, at det samme sikkerhedsniveau ved pas-
sagersejlads overalt i Europa opretholdes. Dette ses afspejlet i resultatet af forhandlin-
gerne. Jeg forventer, at samtlige medlemslande og Kommissionen kan tilslutte sig pak-
ken.
Regeringens forhandlingsoplæg er derfor, at Danmark tilslutter sig passagerskibssikker-
hedspakken.
Henning Hyllested
bakkede op om fælles regler for skibstrafik, da dele af den er grænse-
overskridende. Han fandt det dog problematisk, hvis de ændringerne tog udgangspunkt i,
at man ville lette erhvervslivets byrder. Han var muligvis for mistroisk, men var bekymret
for, at det ville føre til lempelser i regler for inspektion og tilsyn. Hvad ville man ændre? Gik
man over til det risikobaserede tilsyn? Det var efter Enhedslistens mening ikke ønskvær-
digt. Man lagde også op til brug af delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter. Den
seneste indstilling fra Kommissionen var dog, at det ville være i et begrænset omfang.
Betød det, at de så kun ville regulere de meget tekniske forhold om inspektion af ro-ro-
færger? Regeringen mente i øvrigt, at alle passagerskibe burde omfattes, men man undtog
fortsat skibe under 24 meter. Det ville komme til at berøre nogle færger i Danmark og off-
shoreservicebåde. Hvad var begrundelsen for det? De skulle så reguleres på nationalt
plan, og hvad ville det så komme til at betyde? Det var ikke en fornøjelse at sejle på den
slags både, så han håbede, at inspektionen af dem var i orden. Regeringen skrev også, at
man uanset materiale
der havde åbenbart været en diskussion om stål kontra aluminium
ville arbejde for ens regler. Det lød logisk, at der skulle være det samme sikkerhedsniveau
for alle typer materialer, men han kunne forstå, at der var uenighed mellem landene. Hvad
var muligheden for at komme igennem med det synspunkt, som regeringen stod for?
Henning Hyllested gjorde opmærksom på, at der var nye materialer på vej. Man kendte det
f.eks. fra Søby Værft på Ærø, der arbejdede med at lave kulfiberfærger. Det var glædeligt,
at regeringen lagde vægt på at opretholde det nuværende sikkerhedsniveau, men samtidig
sagde man, at der var nogle udstående tekniske knaster. Det var dem, han forestillede sig,
at man ville gennemføre ved hjælp af delegerede retsakter. Det kunne Enhedslisten godt
acceptere, men djævelen ligger ofte begravet i detaljen, og derfor var man på vagt. Inspek-
tionsregimer afgjorde, om man kunne opretholde det nuværende sikkerhedsniveau. Han
kunne forstå, at man ville gennemføre to inspektioner om året for højhastighedsfærger,
hvoraf den ene er, når skibet er i rute. Man kunne kombinere det med et flagstatssyn, men
indeholdt det inspektion af de søfarende ombord? Man var meget optaget af passagerne,
men der var jo også mandskabet. Dertil ville Henning Hyllested også gerne vide, om man
opretholder to inspektioner. Skete der en forringelse eller udvidelse af hidtidige inspekti-
onsregime? Og hvad var ændringerne i havnestatskontrollen? Det var et ret vigtigt redskab
for myndigheder at kunne give forbud mod sejlads til et skib, der ikke lever op til kravene.
Man havde tidligere opereret med noget, der hed værftsdage, men det ændrede man på.
Hvad gik ændringen ud på?
Kenneth Kristensen Berth
spurgte, hvad begrundelse var for, at man i sin tid var nået
frem til 20-sømilegrænsen? Hvad var politiets mulighed til at få adgang til oplysninger, og
348
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
hvordan sikrede man, at oplysninger om navn, køn, nationalitet etc. var korrekte? På de
fleste færger var der jo ingen personkontrol, så man kunne vel godt købe en billet til færge
og sende naboen afsted. Hvad var værdien af nogle oplysninger, som ikke kunne kontrol-
leres?
Erhvervs- og vækstministeren
svarede Henning Hyllested, at ændringerne efter rege-
ringens mening ikke får betydning for sikkerheden generelt, for der var ikke lagt op til en
lempelse af den. Det handlede om at gøre tingene smartere og lettere. Han kvitterede for
Enhedslistens generelle forståelse for, at det kunne være fornuftigt med nogle ændringer.
Ministeren måtte vende tilbage skriftligt vedrørende delegerede retsakter og den tekniske
del. Det var korrekt forstået, at de delegerede retsakter indeholdt de mere tekniske aspek-
ter. Man ville fjerne værtsstatskontrol, uden at det kom til at gå ud over sikkerheden. Det
handlede om at strømline, og ministeren ville også vende tilbage med en skriftlig uddybning
af det. Regeringen mente, at det samme sikkerhedsniveau i princippet bør gælde for alle
passagerskibe
også dem under 24 meter. I forhold til gældende EU-regler havde der
imidlertid været så brede muligheder for nationale tilpasninger, at der reelt ikke havde væ-
ret tale om et fælles EU-regelsæt. Samtidig var sikkerhed for små passagerskibe mere
afhængig af lokale forhold i de områder, de sejler i, hvilket bedst kan reguleres i national
lovgivning. Det havde medført, at et stor flertal af medlemslandene havde ønsket, at mindre
passagerskibe ikke blev omfattet af forslaget, men fremover blev reguleret af nationale
regler, hvilket umiddelbart ville fastholde status quo med hensyn til regulering.
Ministeren påpegede, at EU-reglerne for skibenes materiale gjaldt for stål, men at man ville
udvide dem til også at omfatte aluminium. Komposit var ikke omfattet og ville heller ikke
blive det med ændringerne. Han ville lave et notat, der beskrev udviklingen på området. På
spørgsmålet om offshorefartøjer svarede ministeren, at regeringen ønskede at holde off-
shore- og servicefartøjer ude af direktivet, fordi passagerskibsreglerne ikke tilvejebringer
optimal sikkerhed for det operationsmønster, som sådanne skibe har. De anløber bl.a.
vindmøller på åbent hav. Man ønskede at fastholde sikkerhedsniveauet i inspektionsdirek-
tivet og samtidig reducere byrderne for erhvervslivet, og som de aktuelle regler var, skulle
man på nogle skibe foretage den samme inspektion to gange på et skib samme dag, men
med to forskellige hjemler. Med det nye direktiv kunne man foretage en inspektion en gang,
hvilket også var en udtryk for, at man forsøgte at gøre det på en smartere måde uden at
kompromittere sikkerheden.
Til Kenneth Kristensen Berth sagde ministeren, at 20-sømilegrænsen er en global grænse,
som var under debat i EU. Om politiets rolle sagde han, at der var tale om en frivillig afgi-
velse af oplysninger, det var ikke en kontrol. Data skulle bruges til redningsopgaver. Han
ville lave et dybdegående svar på det aspekt også.
Formanden
gik ud fra, at ministeren også ville følge op på de meget tekniske dele af
spørgsmålene.
Carsten Kudsk
nævnte, at Rederiforeningerne i indsigelsen skrev, at det var svært ved at
se værdien i, at passagerantallet skulle indrapporteres til National Single Window, Safe
349
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
Sea Net. De havde allerede investeret i nogle systemer til registrering af passager og
nævnte, at de ikke havde de bedste erfaringer med det nye system. Rederiforeningernes
bekymringer skulle vel også tages i betragtning. Kunne det eksisterende system ikke bru-
ges?
Christiana Egelund
meddelte, at Liberal Alliance støttede forhandlingsoplægget og var
enig i regeringens linje i forhold til passagerskibsdirektivet og inspektionsdirektivet. Hun var
også udtryk for en bekymring for passagerregistrering, opbevaringspligten og de byrder,
som den måtte pålægge rederierne. Hun opfordrede til, at det nye system blev så lidt byr-
defuldt for virksomhederne som muligt.
Henning Hyllested
så frem til det skriftlige svar og sagde, at med de tilkendegivelser, som
ministeren var kommet med, om at der ikke ville finde lempelser sted
først og fremmest i
inspektionsregimet
var Enhedslisten indstillet på at tilslutte sig forhandlingsoplægget.
Dog havde ministeren sagt, at man formelt set kunne overgå til en inspektion af ro-ro-
skibene mod de gældende to. Det så han ikke som en lempelse. Hvorfor skulle det være
smartere? Han kunne godt se, at det kunne kombineres med en flagstatskontrol, men blev
den inspektion af ro-ro-færger, der så blev
”til overs”, foretaget i rutefart?
Han havde for-
stået det sådan, at af de to inspektioner var kun den ene i rute, mens den anden ikke
behøvede at være det. Han syntes, at det var skidt, at komposit ikke indgik, for det kom
man alligevel til at forholde sig til i løbet af ganske få år. Men p.t. var der ikke så mange
fartøjer, hvori komposit indgik, så det fik ikke Enhedslisten til at ændre sin indstilling. Han
kunne forstå, at der med hensyn til passagerregistreringsdirektivet havde været en diskus-
sion om, hvorvidt nationalitet skulle være omfattet af en ny registrering. Hvad var regerin-
gens holdning til det? Er det nødvendigt for at sikre passager
også i nødsituationer
at
man kender deres nationalitet? De skal vel reddes under alle omstændigheder? Nu skulle
man overgå til National Single Window-systemet, men hvor længe skulle data opbevares?
P.t. lå de hos rederierne, og han kendte ikke grænsen for, hvor længe de måtte opbevare
dem.
Kenneth Kristensen Berth
var klar over, at formålet med at indhente oplysninger var red-
ningsarbejde, men oplysningerne kunne vel også bruges til noget andet, når først de var
der. Derfor var han meget interesseret i at kende politiets adgang til informationerne. Det
var nemt at tilgå passageroplysninger for flyrejsende, men med færgepassagerer var det
en større udfordring. Han ville gerne have et skriftligt svar fra ministeren. Dansk Folkeparti
støttede forhandlingsoplægget.
Erhvervs- og vækstministeren
svarede Kenneth Kristensen Berth, at han nok skulle
sørge for en yderligere skriftlig uddybning som svar på hans spørgsmål. Han bemærkede,
at registrering i forbindelse med grænsekontrol også hørte ind under Ministeriet for Udlæn-
dige, Integration og Bolig, så for at kunne svare så præcist som muligt, skulle man indhente
en dækkende gennemgang fra det ministerium.
Til Carsten Kudsk sagde han, at planen var, at det skulle blive mindre byrdefuldt, og at det
var afsæt for, at regeringen syntes, at det var en god idé. Der var gældende regler, der ikke
350
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
gav mening. Overordnet set mente han, at det gik i den rigtig retning for erhvervet, og ville
gerne uddybe nogle af rederiforeningernes bekymringer om det konkrete system. Noget
handlede vist også om systemets indretning. Ministeren slog fast, at der ikke var tale om
at gå på kompromis med sikkerheden, men om, hvordan man kan indrette sig smartere.
Det var rigtigt opfattet af Henning Hyllested, at kun den ene inspektion var i rute. Om ski-
benes materiale havde ministeren tilkendegivet det danske synspunkt, men de andre lan-
des holdninger spillede jo også ind. Data blev opbevaret hos rederierne under hensyn til
persondatalovens beskyttelsesregler. Kommissionen foreslog i direktivforslaget, at de på-
gældende data blev slettet hos rederiet, når de ikke længere var relevante. Det ville han
også uddybe i et notat, ligesom han ville vende tilbage til spørgsmålet om informationer om
nationalitet.
Henning Hyllested
sagde, at ministeren ikke havde svaret på spørgsmålet om, hvorvidt
man overgår fra to til en inspektioner, eller har mulighed for at nøjes med en inspektion,
der finder sted i rutefart i stedet for nu to. Det ville han opfatte som en forringelse og ville
på den måde være forbeholden over for at bakke op om forhandlingsoplægget. Det skulle
ses i forhold til flagstatskontrollen
skulle det forstås sådan, at den kunne erstatte en
egentlig inspektion af en ro-ro-færge? Det var ikke ligegyldigt, hvad en flagstatskontrol in-
deholdt
herunder om man også der tjekkede forholdene for de søfarende ombord på
skibene.
Erhvervs- og vækstministeren
uddybede, at det ville blive to inspektioner
en i flagstaten
og i en rutefart. Som han opfattede det, var det også Hennings Hyllesteds ønske. Der var
p.t. krav om tre, fremover ville der blive krav om to.
Henning Hyllested
skulle være helt sikker: P.t. var det sådan, at man gennemførte to
egentlige inspektioner og en flagstatskontrol, så man gik fra tre til to?
Erhvervs- og vækstministeren
bekræftede det. Han ville vende tilbage med en udførlig
redegørelse til Henning Hyllested.
Formanden
konkluderede, at der ikke var et flertal imod regeringens forhandlingsoplæg,
idet ingen havde ytret sig imod det.
351
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
Punkt 4. Rådsmøde nr. 3507 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbruger-
beskyttelse) den 8.-9. december 2016
Transportministeren
ville gennemgå dele af dagsordenen for det kommende rådsmøde
for EU’s transportministre den 1. december 2016.
Der var i alt fem sager på dagsordenen.
To af sagerne var hans ressort, og tre af sagerne var på søfartsområdet under erhvervs-
og vækstministerens ressort. Alle sager var til orientering.
1. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår
tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser (tilgængelighedsdirektiv)
Fremskridtsrapport
KOM (2015) 0615
Rådsmøde 3507
bilag 1 (samlenotat)
KOM (2015) 0615 - svar på spm. 1 om regeringens måde at opgøre de
forventede økonomiske konsekvenser af tilgængelighedsdirektivet på, fra
transport- og bygningsministeren
KOM (2015) 0615
bilag 3 (henvendelse af 8/6-16 fra Danske
Handicaporganisationer om EU's tilgængelighedsdirektiv)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
EUU alm. del (15)
bilag 838 (side 1105, senest behandlet i EUU 10/6-16)
Transportministeren:
Den første sag, jeg vil fremlægge for udvalget, handler om fastsæt-
telsen af tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser. Kravene har overordnet til
hensigt at sikre, at personer med et handicap har bedre adgang til produkter og tjeneste-
ydelser på det indre marked. Forslaget er på dagsordenen for rådsmødet om beskæfti-
gelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik den 8. december 2016 til fremskridtsrap-
port.
Hovedformålet med forslaget er todelt. For det første sigtes der mod at fremme vilkårene
for erhvervsdrivende, som i dag står over for forskellige og ofte modstridende nationale
tilgængelighedskrav, der hindrer dem i at drage fordel af det indre markeds potentiale. For
det andet skal forslaget støtte medlemsstaternes indsats for at leve op til deres nationale
forpligtelser og deres forpligtelser i medfør af
FN’s
konvention om rettigheder til tilgænge-
lighed for personer med et handicap.
Direktivets anvendelsesområde er meget bredt og omfatter en lang række produkter og
tjenesteydelser, herunder på transportområdet og inden for e-handel, finansielle tjenester
og audiovisuelle medietjenester. Direktivet indeholder tilgængelighedskrav til f.eks. hæve,
billet- og checkinautomater samt hjemmesider, e-bøger m.v.
Regeringen støtter intentionerne om at forbedre adgangen til produkter og tjenesteydelser
352
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
på det indre marked og støtter i den forbindelse også den overordnede målsætning om at
skabe bedre adgang til varer og tjenesteydelser for personer med handicap. Det er både
godt for danske producenter og tjenesteydere, hvis der bliver etableret fælles europæiske
standarder og krav, så de kan sælge deres produkter og tjenesteydelser i hele unionen.
Det er samtidig godt for de handicappede, da det bliver nemmere for dem at færdes i Dan-
mark og i resten af EU. Dog er det vigtigt, at der ikke kun fastsættes nye regler for at sikre
ensartede krav, men at reglerne rent faktisk også virker som et instrument, der nedbryder
de relevante barrierer på det indre marked.
Regeringen mener derfor, at direktivets fokus bør være på målrettede og relevante tiltag,
der nedbryder barrierer for både producenter og handicappede. Samtidig er det vigtigt, at
direktivets bestemmelser giver mulighed for valgfrihed med hensyn til, hvordan tilgænge-
lighedsforpligtelsen opfyldes. Derfor bør det fremgå af direktivet, at hvis andre teknologier
eller tiltag kan opfylde samme funktion, som er beskrevet i forslaget, bør disse også kunne
opfylde tilgængelighedsforpligtelsen. Dette er vigtigt for at sikre, at den nye regulering frem-
bringer den bedste og billigste måde at opfylde et givent formål på.
Endelig er det vigtigt, at tilgængelighedskravene kan implementeres på en smart måde.
Med det mener jeg, at det er afgørende, at den regulering, som virksomhederne underlæg-
ges, er målrettet, utvetydig og fleksibel, da det hindrer unødigt bureaukrati og understøtter
vækst for bl.a. danske virksomheder.
Nogle af de sektorer, som er omfattet af direktivet, er kendetegnet ved langsigtede og om-
kostningstunge beslutninger. Det er derfor vigtigt, at det er de rette tiltag, der iværksættes,
for at sikre at disse ikke bliver uforholdsmæssig dyre. I den forbindelse er det vigtigt at
afveje, hvorvidt de enkelte områder af direktivet i nogle tilfælde er bedre tjent med at blive
reguleret i sektorlovgivningen fremfor i et samledirektiv. Dette vil dels sikre, at der ikke
finder dobbeltregulering sted, dels sikre et bedre lovgivningsmæssigt overblik. Det giver
gennemsigtighed i lovgivningen, der er til gode for de handicappede.
Forhandlingerne af direktivet er stadig på et tidligt stadie, selv om der har været arbejds-
gruppemøder både i foråret under det hollandske formandskab og her i løbet af efteråret
under det slovakiske formandskab. En række lande har stadig fokus på at forstå forslag-
ets betydning, rækkevidde og konsekvenser. Der er generelt opbakning til formålet om at
sikre bedre tilgængelighed. Der er samtidig blandt en række lande en væsentlig skepsis i
forhold til de konkrete elementer i forslaget. Bl.a. fordi forslagets anvendelsesområde er så
bredt, vil forslaget påvirke en bred kreds af virksomheder. På den baggrund er det vigtigt
at sikre, at fordelene ved forslaget står mål med de byrder, som forslaget medfører.
Forhandlingerne viser gode takter. I de seneste kompromisforslag har formandskabet ind-
arbejdet flere reelle imødekommelser set i forhold til regeringens holdning. Regeringen er
derfor i særlig grad opmærksom på at sikre, at forslagets nationale omkostninger er pro-
353
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
portionale, og at forslaget ikke pålægger erhvervslivet eller staten uforholdsmæssige øko-
nomiske byrder i form af krav til tilgængelighed, særlig set i forhold til den forventede ud-
vikling. Det er regeringens foreløbige vurdering, at forslaget som fremlagt af Kommissionen
vil have betydelige statsfinansielle konsekvenser og pålægge erhvervslivet væsentlige byr-
der. Regeringen følger derfor forhandlingerne tæt.
Kenneth Kristensen Berth
var ikke imod at øge tilgængelighed for handicappede, men
han var ikke sikker på, at det var noget, EU skulle diktere. Han spurgte, hvordan den udta-
lelse, der var kommet fra Rådets Juridiske Tjeneste om hjemmelsgrundlag, havde påvirket
regeringens holdning til forslaget. Udtalelsen indikerede, at dele af forslaget kunne række
ud over indre marked delen og vedrøre ting, der var national kompetence. Ville regeringen
lægge op til, at man skulle håndtere de EU-retslige ting, der relaterer sig til indre marked,
eller skulle man holde den mere generelle tilgængelighedsdagsorden uden for og lade den
være op til nationalstaterne?
Transportministeren
svarede, at man på trods af indvendingerne ønsker at have op-
mærksomhed på tilgængelighed. Regeringen havde også spurgt til det og mente, det var
inden for skiven. Men hvis det blev aktuelt, og Rådets Juridiske Tjeneste gjorde alvor af sin
udtalelse, ville det gælde for hele EU. Regeringen havde endnu ikke oplevet, at det var det,
der var problemet i forslaget. Han medgav, at Den Juridiske Tjeneste kunne komme ind på
et senere tidspunkt, så man fulgte den nøje, men havde ikke grund til at hejse flaget nu.
2. Eventuelt
Der var ingen bemærkninger til dette punkt.
3. Siden sidst
Der var ingen bemærkninger til dette punkt.
354
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
FO/L
Punkt 5. Rådsmøde nr. 3505 (transport, telekommunikation og energi - transport
(luftfart) og telekommunikationsdelen) den 1.-2. december 2016
Energi-, forsynings- og klimaministeren
ville forelægge tre sager for udvalget, som alle
var sat på dagsordenen for telerådsmødet den 2. december 2016. De tre sager handlede
om WiFi4EU, Kommissionens pakke om
revisionen af EU’s teleregulering og roaming-
forslaget. WiFi4EU-forslaget blev forelagt til forhandlingsoplæg, mens de øvrige sager var
til orientering.
1. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles
regler
for
civil
luftfart
og
om
oprettelse
af
et
europæisk
luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 216/2008
EASA-forordningen
Generel indstilling
KOM (2015) 0613
Rådsmøde 3505
bilag 3 (samlenotat side 3)
KOM (2015) 0613 - svar på spm. 1 om, hvilke lande der ikke er positivt stemt
over for risiko- og performancebaseret regulering, og hvad deres begrundelse
er, fra transport og bygningsministeren
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
EUU alm. del (15)
bilag 780 (side 1034 FO, forhandlingsoplæg forelagt 3/6-
16)
Transportministeren:
Den næste sag, jeg vil fremlægge for udvalget, er forslaget om
revision af forordning om fælles regler for civil luftfart og om det europæiske luftfartssikker-
hedsagentur, European Aviation Safety Agency (også kaldet EASA). Forslaget er sat på
det kommende rådsmøde for transport, telekommunikation og energi den 1. december til
generel indstilling.
Det overordnede formål med forslaget er at skabe en lovgivningsramme for flyvesikkerhed
i EU, der kan håndtere de udfordringer, som den europæiske luftfartssektor vil stå over for
de kommende 10 til 15 år. Et nøgleelement i forslaget er, at man vil introducere en såkaldt
risiko- og performancebaseret tilgang til sikkerhedsreglerne. Det skal sikre, at de sikker-
hedskrav, der stilles til virksomhederne, er proportionale med den risiko, reglerne skal ho-
norere. Og så skal forslaget sikre en bedre sammenhæng mellem flyvesikkerhed, security
og miljøbeskyttelse.
Fra dansk side har vi været positivt indstillet over for introduktionen af en risiko- og perfor-
mancebaseret tilgang til reguleringen af området, og at anvendelsesområdet for EASA ud-
vides, så EASA bl.a. kan udarbejde fælleseuropæiske regler for droner. Det er jo noget, vi
er langt fremme med her i Danmark.
355
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
Regeringen finder det særlig vigtigt, at der navnlig til mindre droner skabes ensartede pro-
duktsikkerhedskrav, som fremmer et fælleseuropæisk og konkurrencedygtigt marked. Re-
geringen har samtidig været meget optaget af at sikre, at Danmark fik en positiv tilkende-
givelse fra Kommissionen om, at SAS kan bevare selskabets nuværende forretningsmodel,
og at det tilhørende fællesskandinaviske tilsyn med SAS kan fortsætte. Det er med glæde,
at jeg kan konstatere, at forslaget indeholder en artikel, som kan sikre, at SAS-modellen
kan fortsætte. Det brugte vi en del tid på, sidst vi snakkede om forslaget. Forslaget giver
herudover mulighed for, at myndighedsansvar og tilsyn kan overføres til andre medlems-
stater. Hensigten er at bidrage til et mere fleksibelt og omkostningseffektivt myndighedstil-
syn med organisationer.
Jeg vil med det samme understrege, at der er tale om et frivilligt system, som medlemssta-
terne selv vælger, om de vil benytte sig af. Der er altså ikke nogen tvang. Det, at systemet
er frivilligt, er vigtigt for Danmark, idet vi ikke vil kunne overføre ansvaret for myndigheds-
opgaver til andre medlemsstater, da dette ligger uden for grundlovens bestemmelser om
suverænitetsafgivelse. Jeg siger det bare, fordi jeg godt kunne forestille mig, at der ville
være medlemmer, der spørger til det. Systemet åbner også op for, at en medlemsstat kan
overføre ansvaret for udvalgte opgaver til agenturet. Denne del af ordningen vil Danmark
kunne bruge, hvis vi ønsker det.
Samlet set er jeg meget tilfreds med fremgangen i forhandlingerne, og vi kan fra dansk side
støtte op om det seneste forslag, der behandles på det kommende rådsmøde.
Henning Hyllested
sagde, at Enhedslisten altid udtalte sig kritisk om risikobaseret tilsyn.
Det indebærer bl.a., at man udpeger nogle højrisikovirksomheder eller grupper af virksom-
heder. Hvad forestillede man sig, at det risikobaserede tilsyn skulle rette sig imod
enkelt-
selskaber eller grupper af selskaber? Han var også meget optaget af arbejdsforholdene
ombord, som varierer meget og påfører en række europæiske luftfartsselskaber helt eks-
tremt urimelige konkurrence. Var arbejdsforhold også omfattet af risikobaseret tilsyn?
Transportministeren
sagde, at tilsynsfrekvensen ville komme an på de enkelte selskabers
risikoprofil, sådan at en høj risiko ville føre til mere tilsyn og en lav risiko ville føre til mindre.
Ministeren troede, han vidste, præcis hvad Henning Hyllested mente, han skulle være op-
mærksom på. Og ministeren delte synspunktet. Det var fint nok at differentiere mellem høj
og lav risiko, men ud fra hvilke definitioner? Det var svært at finde ud af, hvad man havde
tænkt sig, og det var også derfor, forslaget kun var på til orientering. Det var også blevet
sagt på den høring om luftfart, som Henning Hyllested også havde været til. Det var svært
at se, hvor EASA ville lande henne. Han ville ikke lægge hovedet på blokken, men når
regeringen spurgte til, hvordan tilsynet ville foregå, så ville man inddele det i nogle grupper.
Hvordan man definerede høj og lav risiko, kunne han ikke svare på.
Henning Hyllested
sagde, at man netop var kritisk over for risikobaseret tilsyn, fordi defi-
nitionerne er uklare, og hvem er det så, der slipper gennem nåleøjet? Det var forskellen fra
et inspektionsregime, hvor man kommer ud til alle. Han regnede med, at ministeren ville
356
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
vende tilbage, når han vidste mere. Henning Hyllested var klar over, at ministeren også
anså luftfartpersonalets arbejdsforhold som helt essentielle. Når selskaber som SAS havde
svært ved at klare sig i konkurrencen, var det, fordi de tilbød ordentlige arbejdsforhold.
Transportministeren
var helt enig. Han lovede, at selv om det var nogle tekniske spørgs-
mål, havde han hørt det så mange gange, at han vidste, at man kunne gøre en masse
skematisk op, men det ville kræve handling, og at man var mange, der ville se på perso-
nalets forhold, både piloter og kabinepersonale. Da man sidst diskuterede det i udvalget,
var det for at kunne give kommissæren mandat til forhandlinger om luftfartsaftaler. Han
havde talt med kommissæren siden, og spørgsmålet var nok bedst egnet til at diskutere
der, hvor man plejer at gøre det. Han understregede, at han lå fuldstændig på den linje.
Det var vigtigt at se på arbejdsforholdene, så der var lige vilkår og ordentlige overenskom-
ster. Han glædede sig til at vende tilbage og forhåbentlig kunne gøre udvalget klogere.
357
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
L
2. Forslag om Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om
luftfartsaftaler mellem EU og Armenien
Generel indstilling
KOM (2015) 0598, KOM (2015) 0604
Rådsmøde 3505
bilag 2 (fortroligt) (samlenotat)
KOM (2015) 0598
bilag 3 (kopi af svar på TRU spm. 607, om status vedr.
Kommissionens luftfartsstrategi)
EUU alm. del (16)
bilag 149 (fortrolig) (kommenteret dagsorden)
EUU alm. del (15)
bilag 779 (fortroligt) (side 1038 FO, forhandlingsoplæg
forelagt 3/6-16)
Punktet blev behandlet for lukkede døre.
358
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
4. Elektronisk kommunikation
a) Kommissionens forslag om en europæisk kodeks for elektronisk
kommunikation
Politisk drøftelse
KOM (2016) 0590
Rådsmøde 3505
bilag 5 (samlenotat side 2)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
b) Forslag om oprettelsen af Sammenslutningen af Europæiske
Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)
Politisk drøftelse
KOM (2016) 0591
Rådsmøde 3505
bilag 5 (samlenotat side 16)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
Energi-, forsynings- og klimaministeren:
Den næste sag, som jeg vil forelægge, om-
handler Kommissionens nyligt fremsatte pakke på teleområdet. Ud over WiFi4EU-forslaget
består pakken af følgende fire sager:
forslaget til et europæisk kodeks for elektronisk kommunikation,
forslaget om oprettelsen af sammenslutningen af Europæiske tilsynsmyndigheder
inden for elektronisk kommunikation
også kaldet BEREC-forslaget,
meddelelsen om 5G for Europa og
meddelelsen om gigabitsamfundet.
Formandskabet ønsker at behandle de fire sager under et på rådsmødet og lægger op til,
at der skal være en politisk drøftelse af pakken. Da pakken først blev fremsat af Kommis-
sionen i midten af september i år, er der tale om en første indledende drøftelse. Formålet
er altså ikke at træffe beslutninger nu.
Jeg forventer, at drøftelsen på rådsmødet særligt vil fokusere på, hvordan vi får de bedst
mulige rammer for udbredelsen af højhastighedsforbindelser i hele EU. Regeringen lægger
derfor vægt på, at den fremtidige regulering på teleområdet i størst mulig udstrækning for-
bedrer konkurrencen på telemarkedet i Europa. Udgangspunktet bør fortsat være at opnå
effektiv konkurrence ved en markedsbaseret og teknologineutral tilgang. Mulighederne for
at forenkle og modernisere reguleringen skal desuden forfølges, så vi kan skabe lige vilkår
for alle virksomheder og reducere de administrative byrder, hvor det er muligt.
Regeringen er desuden enig med Kommissionen i, at det er et vigtigt mål for reguleringen
på teleområdet at understøtte udbredelsen af højhastighedsnet. Det er derfor vigtigt at
sikre, at de tiltag, der iværksættes for at sikre dette, også er de rigtige.
362
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
Regeringen kan støtte flere af de foreslåede tiltag til at nå målene, men er samtidig på
enkelte punkter umiddelbart skeptisk over for visse af de foreslåede tiltag. Det drejer sig
særlig om frekvensområdet og forsyningspligten på bredbånd. Det er f.eks. vigtigt at sikre,
at de nationale udgifter til forsyningspligten for bredbånd står mål med forslagets fordele.
For så vidt angår 5G-tjenester, støtter regeringen målene om en hurtig udvikling og udrul-
ning af 5G-tjenester til gavn for forbrugere og virksomheder.
Når dette er sagt, skal det dog samtidig understreges, at vi i dette indledende stadie stadig
er i gang med at analysere de nærmere detaljer i Kommissionens forslag med henblik på
bl.a. at kunne foretage en ordentlig vurdering af konsekvenserne.
5. Kommissionens meddelelser:
a)
Meddelelse om ”5G for Europa”
Politisk drøftelse
KOM (2016) 0588
Rådsmøde 3505
bilag 5 (samlenotat side 22)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
b) Meddelelse om gigabitsamfundet
Politisk drøftelse
KOM (2016) 0597
Rådsmøde 3505
bilag 5 (samlenotat side 26)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
Punkt 5 blev diskuteret under et med punkt 4.
363
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
6. Forslag til forordning om regler for engrosmarkederne for roaming
Generel indstilling
KOM (2016) 0399
Rådsmøde 3505
bilag 5 (samlenotat side 33)
KOM (2016) 0399
spørgsmål 1 (spm. om nuancerne i
holdningerne blandt de sydeuropæiske EU-lande)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
EUU alm. del (16)
bilag 156 (side 139 FO, forhandlingsoplæg
forelagt 28/10-16)
Energi-, forsynings- og klimaministeren:
Den næste sag på dagsordenen omhandler
forslaget om roamingengrosmarkeder. Da det er lidt under en måned siden, at jeg forelagde
dette forslag for udvalget til tidligt forhandlingsoplæg, vil jeg ikke gennemgå forslaget og
regeringens holdning hertil på ny. Jeg kan blot oplyse, at formandskabet har sat sagen på
dagsordenen for rådsmødet til generel indstilling, det vil sige en første politisk aftale i Rådet.
Formandskabet har foreslået, at Rådets udgangspunkt for forhandlingerne med Europa-
Parlamentet skal være et engrosprisloft for data, der samlet set ligger 14 pct. under det
niveau, som Kommissionen har foreslået. Det sker gennem en såkaldt trappestigemodel,
der indebærer, at engrosprislofterne gradvis sænkes over en 5-årig periode. Det er et skridt
i den rigtige retning, men det er dog ikke nok endnu. Desværre ser det ud til, at et snævert
kvalificeret flertal i Rådet kan støtte dette som udgangspunkt for forhandlingerne med Par-
lamentet.
Til gengæld er det opmuntrende, at mange i Parlamentet ser ud til at være enige i behovet
for lavere engrosprislofter. Regeringen vil derfor benytte enhver lejlighed, herunder råds-
mødet, til at trække forslaget i den rigtige retning. Regeringen vil derudover fortsætte sit
arbejde for at holde sammen på gruppen af ligesindede lande, der i lighed med Danmark
ønsker lavere prislofter. Hermed kan vi også fremadrettet som del af en større gruppe af
lande opretholde presset.
364
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
7. Forslag om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester
Fremskridtsrapport
KOM (2016) 0285
Rådsmøde 3505
bilag 5 (samlenotat side 42)
KOM (2016) 0283
bilag 2 (præsentationer fra teknisk
gennemgang af E-handelspakken 1/9-16)
EU-note (15)
E 49 (EU-note af 2/6-16 om nye forslag til fremme
af handel på nettet)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
Transportministeren:
Den anden sag, jeg vil fremlægge for udvalget, er et forslag om
grænseoverskridende pakkeleveringstjenester. Forslaget er på dagsordenen for rådsmø-
det om transport, telekommunikation og energi den 2. december 2016 til fremskridtsrap-
port. Forslaget er en del af Kommissionens e-handelspakke fra den 25. maj 2016, som skal
understøtte og stimulere væksten i den grænseoverskridende e-handel.
Formålet med forslaget er at gøre de nationale forvaltningsmyndigheders tilsyn mere ef-
fektivt. Desuden skal der skabes større gennemsigtighed, for så vidt angår tilgængelighed
og priser for forskellige grænseoverskridende pakkeposttjenester. Endelig skal konkurren-
cen fremmes.
Forhandlingerne af forslaget går langsomt fremad. Flere
lande støtter grundlæggende for-
målet med forordningen om at øge konkurrencen og sænke priserne. Nogle lande har også
rejst spørgsmålet om, hvorvidt det er realistisk at opnå mere konkurrence og lavere priser
gennem tiltag såsom transparens og øget tilsyn.
Flere lande har også tilkendegivet, at de
ikke efterspørger prisregulering. Landene har i den forbindelse peget på, at der er en risiko
for at reguleringen vil skabe unødigt bureaukrati og efterfølgende administrative byrder.
Regeringen mener, at det digitale indre marked bør kendetegnes ved åbenhed over for
digital innovation og konkurrence, hvor fokus er på at sikre lave adgangsbarrierer for nye
digitale virksomheder og på at undgå protektionistiske tiltag. Regeringen støtter intentio-
nerne om at sikre en bedre integration af det digitale indre marked ved at fjerne de barrierer,
der forhindrer forbrugerne i at købe ydelser på tværs af grænser og virksomhederne i at
sælge ydelser på tværs af grænser. Regeringen støtter den del af forslaget, som vedrører
indsamling af oplysninger om pakkeleveringsvirksomhederne og deres aktiviteter, f.eks. de
tjenester de tilbyder og deres salgsbetingelser. Disse oplysninger ses som relevante for-
brugeroplysninger.
Regeringen mener ikke, at der er behov for at skærpe tilsynet med de befordringspligtige
postvirksomheders priser, da der er tale om et velfungerende marked. Derfor vurderes kra-
vet om et skærpet tilsyn med disse virksomheders prissætning at påføre myndighederne
unødvendige byrder. Regeringen støtter heller ikke forslaget om, at de befordringspligtige
virksomheders priser reguleres. Det er muligt, at der om få år ikke længere er udpeget en
befordringspligtig virksomhed, og at befordringspligten vil blive håndteret af markedet.
Dette er i øvrigt forudsat i postdirektivet som en mulighed.
365
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
Kenneth Kristensen Berth
undrede sig over, at man i vore dage kunne finde på at indføre
de facto-priskontrol af pakkeleveringsmarkedet. Hvordan vurderede ministeren mulighe-
den for, at det blev gennemført?
Energi-, forsynings- og klimaministeren
delte synspunktet. Det var der en række andre
lande der også gjorde, men han havde før været mere klar over, hvad de forskellige lande
mente, end han var nu. Så længe man holder sig til den del af forslaget, der går på at
fremme konkurrencen og gøre det billigere, så var regeringen med. Det andet stod ikke
lysende klart for ministeren, men det håbede han det ville gøre efter næste rådsmøde, hvor
han havde lagt nogle bilaterale møder ind. Det gik ikke ligefrem stærkt. Han ville gerne
oversende svaret, men det krævede, at man fik lidt nærmere besked om de andre landes
holdninger. Man fik ikke lige så klare meldinger på området, som man ofte gjorde. Han
troede, det havde at gøre med befordringspligten, som man også diskuterer. Helt overord-
net arbejdede regeringen for at få den begrænset.
366
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
FO
8. Forslag om fremme af internetkonnektivitet i lokalsamfund (WiFi4EU)
Delvis generel indstilling/fremskridtsrapport
KOM (2016) 0589
Rådsmøde 3505
bilag 5 (samlenotat side 56)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
Energi-, forsynings- og klimaministeren:
Sagen, som jeg vil forelægge, drejer sig om
Kommissionens forslag om WiFi4EU. Sagen forelægger jeg til forhandlingsoplæg.
Sagen er på rådsmødet til delvis generel indstilling. Den delvise generelle indstilling dæk-
ker alt andet end finansieringsdelen af forslaget, hvor Kommissionen har foreslået, at der
afsættes ca. 895 millioner kr. til initiativet. Finansieringsdelen af forslaget behandles i regi
af EU’s budgetforhandlinger.
Forslaget er højt prioriteret af Kommissionen, der presser på
for, at forslaget kan komme til at gælde fra 2017.
Forslaget skal tilskynde offentlige myndigheder og udbydere af offentlige tjenester til at
tilbyde gratis trådløs internetadgang lokalt på centrale steder i det offentlige liv. Det kan
f.eks. være offentlige administrationsbygninger, biblioteker, sundhedscentre, offentlige par-
ker og pladser. Med initiativet lægges der op til, at EU selv finansierer ca. 6.000 hot-spot
på tværs af medlemsstaterne.
FO
Regeringen er enig i, at adgang til hurtigt bredbånd er væsentligt
både i relation til at udvikle
det digitale indre marked, men også for borgernes brug af offentlige digitale tjenester. Regerin-
gen kan derfor støtte forslaget og hensigten om, at de midler, der i sidste ende afsættes til
initiativet, fordeles på en geografisk balanceret måde blandt medlemsstaterne. Regeringen ar-
bejder dog samtidig for, at initiativet ikke unødigt fortrænger private investeringer i digital infra-
struktur. Hvis vi skal bevare private virksomheders investeringslyst, er det vigtigt, at forslaget
ikke skævvrider konkurrencen. Regeringen er derfor også positiv over for modeller, hvor wi-fi-
tjenesten leveres af private leverandører.
Dermed er der særlig to hensyn, som skal balanceres. På den ene side har kommuner og
regioner et rimeligt ønske om at kunne servicere deres brugere bedst muligt ved at tilbyde
dem gratis wi-fi. På den anden side er der behov for gode rammer for fortsatte private
investeringer, hvis vi ønsker en digital infrastruktur i verdensklasse. Jeg mener dog, at der
er plads til at tilgodese begge dele.
Regeringen lægger endelig vægt på, at initiativet finansieres via omprioriteringer inden for
EU’s budget.
Nikolaj Villumsen
nævnte, at regeringen ville modarbejde de dele af forslaget, der gik på,
at det offentlige kunne sikre wi-fi-adgang i landområder. Mente ministeren, at det udeluk-
kende skulle være private, der sikrede wi-fi-adgang, og at kommuner og stater ikke måtte
tage initiativer til det?
367
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
Rasmus Nordqvist
syntes, samlenotatet var tvetydigt, specielt forhandlingsoplægget. Han
havde læst det forfra og bagfra uden at forstå, præcis hvad man ønskede mandat til. Ifølge
oplægget fra Kommissionen var der mulighed for både private og offentlige initiativer. Og
så ville man alligevel være positiv over for nogle modeller, hvor wi-fi-tjenesten leveres af
private leverandører. Det var en mulighed, man havde, men der kunne være områder, hvor
det var det offentlige, der ville tage initiativ til det. Det var det, der blev givet mulighed for
med det her. Han bad ministeren uddybe, hvad det var for et mandat, han bad om.
Kenneth Kristensen Berth
sagde, at det var det rene galimatias, at EU blandede sig i,
hvor man skal have trådløs internetadgang i Danmark. Det var ikke engang noget, Christi-
ansborg skulle blande sig i. Hvor var nærhedsprincippet henne i denne sag? EU var for-
ståeligt nok på vild jagt efter en eller anden form for vindersag, der kunne øge populariteten,
men forslaget gav ingen mening. Ifølge høringssvaret fra TDC var det direkte kontrapro-
duktivt for den ambition, man i øvrigt havde, for 5G-netværk. Hvis EU ville gøre sig lækre
over for europæerne, måtte man stå ved, at man havde afskaffet nærhedsprincippet, som
totalt var tilsidesat her. Dansk Folkeparti kunne ikke støtte forslaget.
Jens Joel
bad ministeren sætte flere ord på finansieringen af forslaget. Han kunne godt
følge trangen til at udbrede wi-fi-adgangen, men hvis det alligevel var sådan, at kommu-
nerne skal bede om penge, fordi de kun fik penge til etableringen og ikke til driften, som
det fremgik af den sidste uges møde, var det sådan både-og. Man sikrer sig ikke wi-fi-
adgang til alle, for der var ikke en 100-procentsoverensstemmelse mellem det, man ville
sætte i gang, og finansieringen af det.
Rådsmødet lå først den 2.-3. december, og man havde lige haft besøg af en kollega fra
Det Konservative Folkeparti, som sagde, at han ikke støttede mandatet. Jens Joel spurgte
derfor, om mandatet ville ændre sig, hvis der kom en ny regering med andre partier end
Venstre.
Christina Egelund
sagde, at Liberal Alliance p.t. var et støtteparti til den siddende rege-
ring, og som sådan støttede de ikke forhandlingsoplægget. Hun havde en principiel ind-
vending mod ordet gratis. Det hedder offentligt finansieret. Der ville ikke lige pludselig falde
gratis internet ned fra himlen ud over hele Europa, og det var også derfor, man forholdt sig
til finansieringen. Liberal Alliance støttede ambitionen om at få udbredt internet til så mange
borgere i Europa som muligt. De troede bare ikke, at det var en opgave, der bedst blev
varetaget ved politisk regulering. Når man stiller en pulje til rådighed for udbredelsen af
internet, fulgte der i dette tilfælde forskellige krav med til udmøntningen, og det var en
unødig indblanding i markedet. Internetadgang kommer, hvis folk gerne vil have det, og
nogle gerne vil udbyde det. Det er det, markedet kan.
Jan E. Jørgensen
sagde, at Venstre støttede forhandlingsoplægget. Han betragtede wi-fi
som infrastruktur på linje med strøm, vand, kloakker og veje. Han troede, denne debat ville
lyde underlig om 10-15 år. Man kunne diskutere, hvor meget det offentlige skulle skubbe
på udviklingen, og hvor meget der ville komme af sig selv. Men stort set al infrastruktur
368
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
initieres af det offentlige. Som man så det med forsyningssektoren, kunne man markeds-
gøre det yderligere senere. Det ville også foregå sammen med private udbydere. Venstre
havde ingen problemer med, at EU gik ind og støttede udbredelsen af wi-fi.
Formanden
kom i tanker om en samtale, han havde overhørt mellem to borgmestre for
nogle år siden. Den ene spurgte den anden om, hvad det der it var for noget. Det er ligesom
kloakker, svarede den anden, lortet løber bare den anden vej.
Energi-, forsynings- og klimaministeren
svarede Nikolaj Villumsen og Rasmus
Nordqvist, at princippet var, at kommunerne opstiller anlæg finansieret af EU, som så ville
blive drevet af private
kommunerne ville nok ikke have ekspertise til det.
Ministeren svarede Kenneth Kristensen Berth, at EU ikke ville tvinge kommuner til at etab-
lere wi-fi. Det var efter ansøgning, så dem, der havde lyst til at byde ind på opgaven, kunne
gøre det. EU planlægger at etablere 6.000 hotspot, og Danmark ville sandsynligvis kunne
få 60 af dem. Det ville være underligt at lade være med at bruge den mulighed.
Til Christina Egelund sagde ministeren, at det handlede om, hvorvidt borgere havde mulig-
hed for komme på nettet eller ej. Der ville være nogle begrænsninger i det
både volu-
menmæssigt og tidsmæssigt. Typisk vil man få mulighed for at benytte wi-fi 1 time eller 2.
Det ville også være begrænset hvilke datamængder, man vil kunne modtage.
Ministeren takkede Jan E. Jørgensen for opbakningen.
Rasmus Nordqvist
var enig med Venstre i, at wi-fi var infrastruktur. Derfor gav det mening,
at EU understøttede etableringen af wi-fi. Det var stadig ikke klart for ham, om det var
Kommissionens oplæg, regeringen ville have mandat til at støtte. Hvad skulle man lægge
i, at man ville arbejde for at unødig fortrængning af private investeringer, og at man ville
være positiv over for modeller, hvor wi-fi-tjenesten leveres af private leverandører? Ville
regeringen ikke støtte forslaget, hvis der var mulighed for, at det også kunne være offentlige
leverandører? Rasmus Nordqvist syntes egentlig, at Kommissionens forslag var godt.
Jens Joel
var enig i, at wi-fi var en naturlig og nødvendig del af moderne infrastruktur. Han
syntes, Rasmus Nordqvist havde ret i, at det var en lille smule uklart, hvad regeringen
præcis bad om mandat til. Som han hørte ministeren, sagde han i sit andet svar, at det var
kommunerne, der skulle søge om det. På den måde var de lokale beslutningstag-ere i
førersædet. Men samtidig vil regeringen nødig tvinge private initiativer ud af det, og den
tilskyndede til, at det skulle flyttes over på private aktører.
Det var ikke en joke, da han før undrede sig over, at to partier, der var på vej ind i regerin-
gen, ikke støttede forhandlingsoplægget. Han bad derfor ministeren bekræfte, at mandatet
ikke ville ændre sig, eller at han ville komme tilbage, hvis det gjorde.
Formanden
opsummerede, at det var vigtigt at få præciseret formuleringen om forhand-
lingsoplægget.
369
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
Energi-, forsynings- og klimaministeren
sagde, at kommunerne havde mulighed for at
anlægge og drive anlæggene, hvis de ønskede det. Han mente bare, det ville være naturligt
at give den opgave til private. Hvis han fik et mandat, ville det ikke ændre sig.
Rasmus Nordqvist
nævnte, at regeringen skrev, at den ville være positiv over for model-
ler, hvor wi-fi-tjenesten leveres af en privat leverandør. Ville den også være positiv, hvis en
offentlig myndighed i et andet EU-land vælger at gøre det på en anden måde?
Nikolaj Villumsen
ville have det samme opklaret som Rasmus Nordqvist.
Energi-, forsynings- og klimaministeren
svarede, at regeringen ikke ville forhindre no-
gen i at gøre det sådan. Det var fuldstændig op til landene selv. For regeringen ville det
naturlige være at lade private stå for det, som man plejede med hotspot.
Nikolaj Villumsen
sagde, at Enhedslisten på den baggrund kunne støtte forhandlingsop-
lægget. Hvis markedet kunne løfte opgaven selv, ville man ikke have denne diskussion,
men der fandtes områder, hvor det ikke var profitabelt at bygge infrastruktur. Derfor var der
behov for politiske beslutninger.
Jens Joel
sagde, at Socialdemokratiet kunne støtte, at EU agerede fødselshjælper for
etableringen af denne infrastruktur.
Rasmus Nordqvist
sagde, at det handlede om at få etableret infrastruktur i hele Europa.
Derfor skulle EU selvfølgelig spille en rolle. Alternativet kunne støtte forhandlingsoplægget.
Rasmus Jarlov
støttede ikke forhandlingsoplægget.
Formanden
konkluderede, at der ikke var flertal imod regeringens forhandlingsoplæg, idet
kun Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti havde ytret sig imod
det.
9. Eventuelt
Der var ingen bemærkninger til dette punkt.
10. Siden sidst
Der var ingen bemærkninger til dette punkt.
370
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
Punkt 6. Rådsmøde nr. 3505 (transport, telekommunikation og energi - energidelen)
den 5. december 2016
Energi-, forsynings- og klimaministeren
forelagde dagsordenens tre sager til oriente-
ring.
1. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til
opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af forordning
(EU) nr. 994/2010
Politisk drøftelse
KOM (2016) 0052
Rådsmøde 3505
bilag 1 (samlenotat side 2)
KOM (2016) 0052
bilag 4 (udtalelse af 7/4-16 fra Energi,- Forsynings- og
Klimaudvalget om forslag til forordning om gasforsyningssikkerhed)
KOM (2016) 0052
bilag 3 (faktaark om forslag til forordning om
gasforsyningssikkerhed)
EU-note (15)
E 18 (EU-note af 11/3-16 om forslaget)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
EUU alm. del (15)
bilag 760 (side 972 FO, forhandlingsoplæg forelagt
20/5-16)
Energi-, forsynings- og klimaministeren:
Den første sag på dagsordenen er Kommissi-
onens forordningsforslag om gasforsyningssikkerhed. Der skal på rådsmødet være en po-
litisk drøftelse af sagen. Jeg har senest forelagt sagen for Europaudvalget til forhandlings-
oplæg forud for energirådsmødet i juni.
Kommissionens forslag indeholder en række nye tiltag, som skal forebygge og imødegå
gasforsyningskriser i Europa. Det drejer sig først og fremmest om den såkaldte solidari-
tetsmekanisme og om en styrkelse af det regionale samarbejde og koordinering på gas-
området.
Sagen er blevet forhandlet i Rådets arbejdsgruppe, siden Kommissionen fremsatte forsla-
get i februar 2016. Rådet er endnu ikke klar til at træffe beslutning, men formandskab-et
har vurderet, at det kunne være nyttigt med en ministerdrøftelse for at sætte skub i for-
handlingerne. Det skal ses i lyset af, at medlemsstaterne endnu er et stykke vej fra hinan-
den med hensyn til visse dele af forslaget. Det gælder især de nærmere bestemmelser om
det regionale samarbejde, solidaritetsmekanismen og spørgsmålet om udveksling af op-
lysninger om kommercielle kontrakter.
Regeringen vil på rådsmødet forfølge de prioriteter, som jeg redegjorde for i udvalget i maj
måned. Det gælder bl.a. ønsket om at sikre, at markedet
også i en krisesituation
kan
fungere så længe som muligt, og en solidaritetsmekanisme, der går hånd i hånd med an-
svarlighed. Solidaritetsmekanismen bør desuden alene kunne anvendes som en sidste ud-
vej, når alle andre nødforsyningsværktøjer er taget i anvendelse og der er indgået en for-
udgående aftale mellem nabolandene om vilkårene.
371
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
2. Kommissionens vinterpakke
Præsentation
Rådsmøde 3505
bilag 1 (samlenotat side 9)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
Energi-, forsynings- og klimaministeren:
Den anden sag på dagsordenen for rådsmødet
omhandler den såkaldte vinterpakke.
Kommissionen forventes den 30. november 2016 at fremsætte en pakke, der kommer til
at indeholde en lang række lovgivningsforslag på energiområdet om henholdsvis:
energieffektivitet og energieffektivitet i bygninger,
vedvarende energi,
et nyt elmarkedsdesign og
et forvaltningssystem for Energiunionen.
Den samlede lovgivningspakke kaldes i daglig tale vinterpakken og er en central del af
implementeringen af EU's Energiunion.
Ved det kommende energirådsmøde forventes Kommissionen at præsentere indholdet af
pakken og de enkelte lovgivningsforslag. Der forventes ingen substansdrøftelse af indhol-
det, da pakken vedtages lige før rådsmødet.
Regeringen støtter generelt op om Energiunionen og hilser i den forbindelse vinterpakken
velkommen. Regeringen håber, at vinterpakken kan være med til at give et stort skub til
udviklingen af et indre elmarked. Her skal Norden være en rollemodel for Europa i rela-tion
til at illustrere, hvordan vi sikrer en omkostningseffektiv integration af store mængder ved-
varende energi. Det bør ske gennem omfattende handel over grænser, hvor vi får gavn af
hinandens ressourcer.
Regeringens holdning til de konkrete lovgivningsforslag i pakken vil bero på en konkret
vurdering og vil blive fastlagt, efter at disse forslag er blevet fremsat af Kommissionen.
372
EUU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 302: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/11-2016
10. Europaudvalgsmøde 25/11 2016
3. Eksterne energirelationer
Statusopdatering fra Kommissionen - Udveksling af synspunkter
Rådsmøde 3505
bilag 1 (samlenotat side 12)
EUU alm. del (16)
bilag 153 (kommenteret dagsorden)
Energi-, forsynings- og klimaministeren:
Den sidste sag på dagsordenen er den eks-
terne dimension af EU’s energipolitik. Formandskabet har lagt op til, at Kommissionen skal
give en statusopdatering, og at der skal være en udveksling af synspunkter.
Energirådet drøftede i december 2013
som opfølgning på et møde i Det Europæiske Råd
– en rapport om udviklingen i den eksterne dimension af EU’s energipolitik. Her blev det
besluttet, at Rådet senest inden udgangen af 2016 skulle vende tilbage til sagen og gøre
status for udviklingen.
Det slovakiske formandskab har forud for drøftelsen udsendt en note, der gør status for
udviklingen af den eksterne dimension af EU’s energipolitik siden 2013. Det fremhæves i
noten blandt andet, at den eksterne dimension siden 2013 er blevet forankret i den euro-
pæiske energisikkerhedsstrategi fra 2014 og efterfølgende i den overordnede strategi for
Energiunionen.
Regeringen ser generelt positivt på arbejdet med at sikre den fortsatte udbygning af EU’s
eksterne energipolitik. Regeringen ser også positivt på arbejdet med at styrke en koordi-
neret og sammenhængende indsats, hvor EU taler med en stemme til en række eksterne
aktører og organisationer på energiområdet.
Der er ikke på rådsmødet lagt op til en drøftelse af Nord Stream 2. Regeringen agter dog
at benytte lejligheden til at minde om, at vi fra dansk side fortsat afventer Kommissionens
vurdering af Nord Stream 2-projektets overensstemmelse med gældende EU-regler. Det
sker i forlængelse af, at statsministeren også rejste spørgsmålet på Det Europæiske Råds
møde i oktober.
4. Eventuelt
Der var ingen bemærkninger til dette punkt.
5. Siden sidst
Der var ingen bemærkninger til dette punkt.
Mødet sluttede kl. 13.57
373