Europaudvalget 2016-17
EUU Alm.del EU-note E 6
Offentligt
1679753_0001.png
Europaudvalget
EU-konsulenten
EU-note om Europol
Til:
Dato:
Udvalgets medlemmer og stedfortrædere
25. oktober 2016
Europol og samarbejdet med tredjelande og internationale organisatio-
ner
Sammenfatning
Når den nye Europol-forordning træder i kraft 1. maj 2017 vil Danmark
på grund af det danske retsforbehold ikke længere være omfattet af
samarbejdet.
Men hvor stiller det Danmark, og hvordan er samarbejdsmulighederne
med Europol efter vedtagelsen af den nye forordning?
Denne note ser nærmere på, hvordan samarbejdsaftalerne med tredje-
lande ser ud, og på hvordan samarbejdsaftaler fremover vil blive indgå-
et.
Indledning
Forordningen om Europol, der træder i kraft den 1. maj 2017, betyder formelt
set et farvel til Europol for Danmark. Det skyldes, at retsforbeholdet gør, at
Danmark ikke deltager i vedtagelsen af, og ej heller er omfattet af forordnin-
gen, der har et overstatsligt retsgrundlag.
Umiddelbart er der fire scenarier for fremtiden, hvad angår Danmark og Euro-
pol:
1/9
EU-note - 2016-17 - E 6: Europol og samarbejdet med tredjelande og internationale organisationer
1679753_0002.png
Forordningen træder i kraft, og Danmark deltager ikke længere i Eu-
ropol-samarbejdet
Kommissionen indstiller til Rådet, at der indledes forhandlinger om en
parallelaftale, hvor Danmark deltager på mellemstatsligt niveau
Danmark udtræder af samarbejdet på de eksisterende vilkår og for-
handler en aftale på plads om adgang til samarbejdet på vilkår, der
ligner de samarbejdsaftaler, Europol i fremtiden indgår med tredjelan-
de.
Danmark afholder en ny folkeafstemning om en tilvalgsordning, der
som minimum omfatter Europol-forordningen.
Det første scenarie
har vakt stor bekymring bl.a. hos Rigspolitiet, som i dag
huser Danmarks Europol-enhed. Bekymringerne er oplistet i
svar
fra Rigspoli-
tiet til Justitsministeriet på spørgsmål rejst i Retsudvalget til den daværende
Justitsminister.
Justitsministeren har på grund af den korte tidsfrist, der hviler på en dansk
afgørelse, bedt Rigspolitichefen om at forberede dansk udtrædelse af Euro-
pol-samarbejdet.
Det andet scenarie,
har op til og siden folkeafstemningen den 3. december
2015 været det mest omtalte alternativ til tilvalgsordningen, som folkeafstem-
ningen som bekendt afviste. Justitsministeriet har sendt brev til Kommissio-
nen og anmodet om at indlede forhandlinger om en parallelaftale. Der er fort-
sat ikke kommet et officielt svar fra Kommissionen, men Kommissionens
næstformand Frans Timmermans har offentligt erklæret, at en parallelaftale
ikke på nuværende tidspunkt er aktuel. En parallelaftale er, hvis man ser på
de eksisterende aftaler Danmark har indgået, baseret på et dobbelt retsgrund-
lag, dels art. 218 i Traktaten om internationale aftaler, og dels retsgrundlaget i
den pågældende retsakt. Aftalerne har som udgangspunkt omfattet alle dele
af retsakten.
Det tredje scenarie
er blevet diskuteret i danske medier, og er blevet nævnt
som en mulig løsning, der vil give Danmark begrænset adgang til dele af Eu-
ropols databaser på basis af en særaftale eller en aftale om ”registeradgang”.
En særaftale, som for Danmarks vedkommende ikke har nogen fortilfælde,
kan eksempelvis være baseret på retsgrundlaget i forordningen (art. 88). En
sådan aftale kan omfatte en eller nogle få artikler i forordningen. At Danmark
har tiltrådt retshåndhævelsesdirektivet, som omhandler beskyttelse af per-
sondata, i forbindelse med offentlige myndigheders behandling af persondata,
betyder, at Danmark opfylder kravene til persondatabeskyttelse, som nævnes
2/9
EU-note - 2016-17 - E 6: Europol og samarbejdet med tredjelande og internationale organisationer
1679753_0003.png
som et af tre kriterier for udveksling af persondata med lande, der ikke er
omfatte af Europol-forordningen.
Det fjerde scenarie
er en ny folkeafstemning om en tilvalgsordning, der som
minimum omfatter Europol. En sådan afstemning vil, i fald den får opbakning,
som konsekvens have, at Danmark deltager fuldt ud i Europol på lige vilkår
med de andre medlemslande. Desuden betyder det, at Danmark tiltræder
Schengen-samarbejdet på overstatsligt niveau.
Europols formål og opbygning
Europols formål er kort beskrevet i Traktatens art 88 og lyder:
Europols opgave er at støtte og styrke indsatsen hos medlemsstater-
nes politimyndigheder og andre retshåndhævende myndigheder og
deres indbyrdes samarbejde om forebyggelse og bekæmpelse af
grov kriminalitet, der berører to eller flere medlemsstater, terrorisme
og de former for kriminalitet, der skader en fælles interesse, som er
omfattet af en EU-politik.
Traktaten forudser, at Europol skal have en koordinerende, støttende og styr-
kende funktion i forhold til kriminalitetsbekæmpelse i og imellem EU-
medlemslandene. Og at Europol kan etablere samarbejde med tredjelandes
myndigheder eller eksterne organisationer med henblik på at indsamle, opbe-
vare, behandle, analysere og udveksle information.
Det Europol, vi kender i dag, er oprettet som Den Europæiske Politienhed
(Europol) efter en
ramme-afgørelse,
der trådte i stedet for den oprindelige
Europol-konvention om politisamarbejde. I rammeafgørelsen er der i artikel 26
fastsat en
procedure
for, hvordan Europol skal indgå samarbejdsaftaler.
Kort fortalt fremlægger Rådet udkast til en liste, der opstiller de tredjelande,
Europol kan indgå samarbejde med. Den liste godkendes af Europa-
Parlamentet, hvorefter det er op til Europol, at vedtage regler for indholdet af
og proceduren for indgåelse af en aftale. Europol kan også indgå samarbejde
med private parter.
Status for Europols samarbejde med andre lande
Ved udgangen af oktober 2016 har Europol indgået samarbejdsaftaler med 19
lande. Det seneste land, det er besluttet at indgå samarbejdsaftale med, er
3/9
EU-note - 2016-17 - E 6: Europol og samarbejdet med tredjelande og internationale organisationer
1679753_0004.png
Kina. Da samarbejdsaftalen endnu er på forhandlingsbordet fremgår aftalen
ikke af figuren nedenfor. Der er tale om en strategisk samarbejdsaftale.
Listen over aftaler indgået med tredjelande kan ses i figur 1.
Operationelle aftaler med ikke-
EU Stater
Albanien
Strategiske aftale med ikke-EU Stater
Bosnien & Herzegovina
Australien
Den russiske Føderation
Canada
Tyrkiet
Colombia
Ukraine
Makedonien
Island
Moldova
Montenegro
Norge
Den Serbiske republik
Schweiz
4/9
EU-note - 2016-17 - E 6: Europol og samarbejdet med tredjelande og internationale organisationer
1679753_0005.png
Liechtenstein
Monaco
USA
Supplerende aftale om
persondata
Figur 1: Kilde:
www.europol.europa.eu
Hvilke typer aftaler bliver indgået?
Det er op til Europol med direktøren i spidsen at definere og indgå de egentli-
ge samarbejdsaftaler under fuld respekt for Europols mandat, herunder reg-
lerne for persondatabeskyttelse og de grundlæggende rettigheder i Traktaten.
Der bliver indgået to typer af samarbejdsaftaler – operationelle aftaler og stra-
tegiske aftaler.
De operationelle aftaler
omfatter udveksling af data, udveksling af forbindel-
sesofficerer og deling af information og analysearbejde. De kan også indehol-
de aftale for udveksling af persondata, men ikke alle operationelle aftaler gør
det.
Endelig indeholder nogle af de operationelle aftaler grundlag for deltagelse af
ansatte fra Europol i konkrete fællesoperationer, i det land operationen finder
sted i eksempelvis Norge.
De strategiske aftaler
kan omfatte udveksling af information og erfaringer,
men aftalerne er mindre detaljerede og omfatter i udgangspunktet ikke ud-
veksling af persondata, forbindelsesofficerer, og ej heller deltagelse af Euro-
pol-ansatte i fællesoperationer. De strategiske aftaler er med andre ord over-
vejende udveksling af generel information, og hvor efterspurgt, assistance til
at generere data om metoder til bekæmpelse af organiseret kriminalitet.
Der skelnes i aftalerne mellem udveksling af generel information om efter-
forskningsteknik, metode i analysearbejdet etc. og mere konkret udveksling af
data i analysearbejdet, herunder persondata i konkrete sager.
Grundlæggende for alle disse aftaler er, at udveksling af data finder sted på
forespørgsel, dvs. at tredjelande ikke har direkte adgang til at søge selv i Eu-
5/9
EU-note - 2016-17 - E 6: Europol og samarbejdet med tredjelande og internationale organisationer
1679753_0006.png
ropols database. Herved adskiller aftalerne sig fra samarbejdet mellem EU-
medlemslandene og Europol, hvor udvekslingen af data sker automatisk.
Derudover er Europol forpligtet til at adviserer EU-medlemslandene, hvis Eu-
ropol kommer i besiddelse af data eller information, der kan lede til opklaring
eller vigtige spor i efterforskning af forbrydelser.
Samarbejdsaftalerne med tredjelande er skræddersyet til de behov og ønsker,
som Europol og de pågældende lande kommer frem til under respekt for EU-
traktaterne og mere specifikt regler om databeskyttelse.
Hvilke ændringer indeholder den nye forordning for Europol?
Den nye
Europol-forordning,
der opretter Europol på overstatsligt niveau,
omfatter en række ændringer, men viderefører også dele af den gældende
rammeafgørelse.
I den nye forordning står Europol som knudepunkt for informationsud-
veksling mellem medlemslandenes retshåndhævende myndigheder.
Medlemslandene forpligtes til at videregive information til Europol i
større omfang end tilfældet er i dag. Bl.a. gennem en sikring på natio-
nalt niveau af, at alle relevante myndigheder kommunikerer direkte og
effektivt med Europol.
Europol skal i langt højere grad stå for analysen af den tilgåede in-
formation. Dette sker for i endnu højere grad at kunne ”forbinde in-
formationer” (connect-the-dots), og dermed sikre, at den information
der er til rådighed, forbindes og analyseres med henblik på mere ef-
fektivt at kunne forebygge og bekæmpe grov grænseoverskridende
kriminalitet.
Med denne metode skal der på en og samme tid, skabes større
åbenhed i systemet indadtil samtidig med, at reglerne skærpes med
hensyn til behandling og beskyttelse af data.
Der sker en styrkelse af Europols samarbejde med eksisterende
agenturer og kontorer under EU (eks. OLAF, Eurojust, FRONTEX).
Europol kan på eget initiativ oprette ekspertisecentre med fokus på
prioriterede kriminalitetsformer –senest er oprettet et sådan center til
bekæmpelse af terrorisme.
Den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse bliver ekstern til-
synsmyndighed for Europol.
Den demokratiske kontrol med Europol styrkes, i det Europa-
Parlamentet og de nationale parlamenter får en rolle særligt i forhold
til Europols flerårige programmering.
6/9
EU-note - 2016-17 - E 6: Europol og samarbejdet med tredjelande og internationale organisationer
Bestyrelsen, bestående af repræsentanter fra medlemsstaterne samt
Kommissionen, udarbejder en flerårig programmering, der forelægges
den parlamentariske styregruppe samt Rådet og Kommissionen.
Videreført fra den tidligere rammeafgørelse er bl.a.:
Hvert medlemsland har en National Europol-enhed, som forestår al
kommunikation direkte med Europol, herunder deling og behandling
af persondata.
Hvert land har mindst en forbindelsesofficer, der bistår med udveks-
ling af information mellem medlemsstaten og Europol
Med det nye forslag lægges der op til, at diverse databaser og analyseenhe-
ders information samles i en stor database, hvortil der er generel adgang for
medlemsstaterne via de nationale Europol-enheder og de relevante udnævnte
forbindelsesofficerer.
Denne nye relativt åbne struktur modsvares som nævnt af mere omfattende
regler for persondatabeskyttelse både i forhold til indhentning, behandling og
videregivelse af sådanne data til tredjepart.
Særligt om de skærpede regler for persondatabeskyttelse
Med de nye skærpede regler for databeskyttelse er særligt behandlingen af
persondata underlagt nye regler, der kort betyder:
Europol kan kun behandle oplysninger, der er meddelt agenturet af a)
medlemsstaterne i henhold til national ret, b) EU-organer, tredjelande
og internationale organisationer og c) private partnere.
Derudover kan Europol behandle offentligt tilgængelige informationer
samt oplysninger fra internationale informationssystemer, når det er
tilladt efter de regler, der gælder for disse systemer.
Oplysninger kan kun behandles i det omfang, det er relevant for
agenturets målsætninger.
I forhold til behandling af personoplysninger kan de kun behandles i
forhold til konkrete formål.
Medlemsstaterne har direkte adgang til oplysninger, som Europol opbevarer,
når de er meddelt til brug ved krydscheck til verifikation af data eller strategi-
ske og tematiske analyser. Medlemsstaterne har adgang til oplysninger ind-
samlet til operationelle analyser i konkrete tilfælde, via et hit/no-hit system
7/9
EU-note - 2016-17 - E 6: Europol og samarbejdet med tredjelande og internationale organisationer
1679753_0008.png
(hvorved
der kun angives hvis der findes oplysninger, og ikke hvilke data der
findes).
Disse data udleveres kun efterfølgende på forespørgsel.
Samarbejdet med tredjelande og internationale organisationer
For det specifikke samarbejde med tredjelande og internationale organisatio-
ner videreføres i et vist omfang de gældende regler, men der sker særligt fire
ændringer med den nye forordning.
I forhold til samarbejdsrelationer uden udveksling af persondata:
Europol indgår fremover selv samarbejdsrelationer med tredjelande,
efter regler fastsat i artikel 23 om fælles bestemmelser for sådanne
aftalers formål
Aftaler indgået med tredjelande og internationale organisationer er ik-
ke bindende for Unionen eller medlemslandene
Udveksling af persondata med tredjelande, internationale organisationer og
private parter kan kun ske efter kriterier fastsat i artikel 25 ved at der:
Skal være sket en forhåndsgodkendelse fra Kommissionen af landets
eller organisationens databeskyttelsesregler ifølge
retshåndhævel-
sesdirektivet.
Der indgås en international aftale efter Traktatens artikel 218, god-
kendt af Rådet og Europa-Parlamentet.
De aftaler Europol indgår med tredjelande inden udgangen af april
2017 under den gældende rammeafgørelse, kan fortsætte (f.eks. afta-
len med Norge). Disse aftaler skal evalueres i 2012, med særligt fo-
kus på om de fuldt ud respektere de nye regler for persondatabeskyt-
telse.
Undtagelser fra ovenstående regler om udveksling af persondata kan ske på
ad-hoc basis, efter beslutning fra Europols direktør når:
Oplysninger kan lede til opklaring eller afsløring af grov grænseover-
skridende kriminalitet, der udgør en specifik trussel for et lands eller
en eller flere personers sikkerhed. Undtagelserne kan ikke gøres
permanente eller gælde mere generelt for udveksling af persondata.
Generelt i forhold til udveksling af persondata:
Europol skal fremover registrere al udveksling af persondata med
tredjelande og internationale organisationer med logning.
8/9
EU-note - 2016-17 - E 6: Europol og samarbejdet med tredjelande og internationale organisationer
Afslutning
Uanset om Danmark indgår en parallelaftale med EU eller en særaftale, rejser
det en række spørgsmål, som ikke umiddelbart besvares i den nye forordning.
Den nye forordning lægger op til en sammenlægning af Europols da-
tabaser med henblik på, at information i højere grad skal kunne kob-
les sammen teknisk for at effektivisere informationsudveksling. Det
skal ske til gengæld for skrappere regler for databeskyttelse. Hvilken
betydning vil det få for mulig tilgængelighed til denne database for
Danmark?
Hvilken adgang til persondata hos Europol vil Danmark kunne få, hvis
vi enten indgår en parallelaftale eller en særaftale?
Den Europæisk Datatilsynsmyndighed får en uafhængig og mere kon-
trollerende rolle, der skal etablere samarbejde med nationale datatil-
synsmyndigheder. Hvilken kompetence vil Den Europæiske Datatil-
synsmyndighed have over for Danmark, som på den ene side er med-
lemsstat, men på den anden side ikke vil være omfattet af forordnin-
gen på overstatsligt niveau?
I forordningen er EU-Domstolen udset til at skulle træffe afgørelser i
sager rejst af EU-borgere, hvis persondatabeskyttelse er krænket.
Hvilken kompetence vil EU-Domstolen have over for Danmark, hvis
der opnås en særaftale, der gør at Danmark samarbejder uden at væ-
re omfattet af forordningen?
Er der juridiske forhindringer for, at Danmark kan få en operationel af-
tale, som hidtil udelukkende er indgået med tredjeland?
Med venlig hilsen,
Christine Sidenius
(3337 3356)
9/9