Retsudvalget 2016-17
KOM (2013) 0173 Bilag 17
Offentligt
1701951_0001.png
Faktaark
Indholdet af Kommissionens skitserede aftale om fortsat dansk
tilknytning til Europol
Kommissionen har skitseret indholdet af en mulig aftale mellem Danmark
og Europol. Der foreligger ikke et skriftligt udkast. Aftalen vil skulle ind-
gås mellem Danmark og Europol.
Hovedelementerne i skitseret aftale mellem Europol og Danmark
Danmark får fortsat mulighed for at udstationere danske politifolk, også kaldet
forbindelsesofficerer, hos Europol. Forbindelsesofficererne sikrer en smidig in-
formationsudveksling mellem dansk politi, Europol og andre landes forbindel-
sesofficerer. Samtidig forpligter Europol sig til at udstationere forbindelsesoffi-
cerer i Danmark.
Danmark gives observatørstatus i Europols bestyrelse og får adgang til at del-
tage i møder for medlemsstaternes nationale enheder.
Danmark får adgang til Europols strategiske analyser og information fra Euro-
pols analyseregistre.
Danmark, og herunder de danske forbindelsesofficerer hos Europol, får ikke
direkte søgeadgang i Europols Informationssystem.
Europol stiller derimod dansktalende Europol-ansatte til rådighed for dansk
politi 24/7, som skal foretage søgninger i Europols databaser for dansk politi
samt lægge danske oplysninger i databaserne.
Danmark skal – i modsætning til Norge og andre tredjelande – ikke angive
konkret formål og begrundelse i forbindelse med anmodning om oplysninger fra
Europol.
Europol skal – i modsætning til, hvad der gælder for tredjelande – hurtigst mu-
ligt give Danmark meddelelse om alle oplysninger og forbindelser mellem op-
lysninger, som vedrører Danmark.
Det er Rigspolitiets vurdering, at den skitserede aftale på en række væsent-
lige områder er operativt tilfredsstillende for dansk politi. I forhold til ad-
gangen til databaserne er det Rigspolitiets vurdering, at den skitserede af-
tale på kort sigt sikrer dansk politi en tilfredsstillende adgang. Det er dog
Rigspolitiets vurdering, at den manglende direkte søgeadgang i nær frem-
tid vil indebære en meget væsentlig begrænsning af dansk politis mulighed
for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet sammenlignet med fuld-
gyldige medlemmer af Europol.