Retsudvalget 2016-17
KOM (2013) 0173 Bilag 17
Offentligt
1701952_0001.png
Skema
Forskelle mellem Kommissionens skitserede aftale, Norges aftale og fuldgyldige
medlemmer af Europol i forhold til centrale punkter i Europol-samarbejdet
Skitseret aftale mellem
Danmark og Europol
INFORMATIONSUDVEKSLING
Direkte adgang til Europol Informationssy-
stem (EIS)
1
24/7-adgang til EIS gennem dedikerede
Europol-ansatte
Adgang til SIENA
3
Adgang til Europol Platform for Experts
(EPE)
4
Fremtidig adgang til databaser for frontlinje-
personale
Forbindelsesofficerer hos Europol
Forpligtelse for Europol til at videregive rele-
vante oplysninger uden konkret anmodning
Norge
Fuldgyldige Europol-
medlemmer
2
-
ANALYSEBISTAND
Adgang til Europols strategiske analyser
Adgang til information fra Europols analyse-
registre, herunder Focal Points.
Adgang til at deltage i Focal Points under
Europols analyseregistre
Ja, hvis enstemmig accept af medlemsstaterne
STRATEGISKE BESLUTNINGER
Deltagelse i Europols bestyrelse, som bl.a.
fastlægger Europols prioriteter.
Fast observatørstatus
uden stemmeret i
Europols bestyrelse
Kan inviteres på ad hoc
basis til at deltage i
bestyrelsens møder
Anm.:
1
EIS er Europols informationsdatabase, hvor medlemsstaterne deler og søger oplysninger om bl.a. mistænkte og kriminelle, der
er tilknyttet til terrorisme og alvorlig grænseoverskridende kriminalitet.
2
Europol vil efter den skitserede aftale stille dedikerede, dansktalende Europol-ansatte til rådighed 24/7 for dansk politi til at sø-
ge i EIS. Denne løsning vil i vid udstrækning kunne give dansk politi en operativ adgang til EIS, som svarer til den, politiet har i
dag.
3
SIENA er Europols sikre og lukkede informationsudvekslingssystem, som medlemsstaterne og Europol anvender til at udveksle
oplysninger.
4
EPE er en webbaseret portal for nationale eksperter. Systemet anvendes til vidensdeling om kriminalitetsbekæmpelse.