Beskæftigelsesudvalget 2016-17
KOM (2016) 0128 Spørgsmål 2
Offentligt
1697151_0001.png
Europaudvalget
Til:
Dato:
Beskæftigelsesministeren
5. december 2016
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
KOM (2016) 0128
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring
af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om
udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (EØS-
relevant tekst) {SWD(2016) 52 final} {SWD(2016) 53 final}
Spørgsmål 2
Hvordan forholder ministeren sig til, at den foreslåede revision af udstatione-
ringsdirektivet betyder, at en ansat i en dansk koncern, der skal udstationeres
til et fransk koncerns hovedsæde, vil skulle skifte til en fransk ansættelses-
kontrakt?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kenneth Kristensen Berth (DF).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Kenneth.Kristen-
sen.Berth@ft.dk og til lov@ft.dk.
På udvalgets vegne
Erik Christensen
formand
Kopi til udenrigsministeren
1/1