Europaudvalget 2016-17
KOM (2016) 0683 Bilag 3
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Bilag
1
Sagsnummer
2016-282
Kontor
EUK
10. november 2016
GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT
Fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (CCCTB)
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Skatteministe-
riets grund- og nærhedsnotat vedrørende Europa-Kommissionens for-
slag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrund-
lag (CCCTB), KOM (2016) 0683 af 25. oktober 2016.
Notatet er ligeledes sendt til Folketingets Skatteudvalg.
Kristian Jensen