Europaudvalget 2016-17
KOM (2016) 0731 Bilag 1
Offentligt
1729408_0001.png
GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT
vedrørende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladel-
se (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014, (EU)
2016/399, (EU) 2016/794 og (EU) 2016/1624
KOM(2016) 731 endelig
Nyt notat.
Sagen er omfattet af retsforbeholdet, idet der dog er tale om en udbygning af
Schengen-reglerne.
1
Det bemærkes, at forslaget er fremsat med supplerende
hjemmel i traktatens (TEUF) bestemmelser om politisamarbejde.
1. Resumé
Kommissionen fremsatte den 16. november 2016 forslag om et EU-system
vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) for tredjelandsstats-
borgere, der er fritaget for kravet om visum. Systemet kendes bl.a. fra det
amerikanske ESTA-system. Forslaget lægger op til, at visumfri tredjelands-
statsborgere skal være i besiddelse af en ETIAS-tilladelse, inden de krydser
den ydre Schengen-grænse. Ved ansøgning om en tilladelse i systemet, vil
ansøgerens data blive slået op i bl.a. en række europæiske it-systemer.
Formålet er at fastslå, om visumfri tredjelandsstatsborgeres ophold på med-
lemsstaternes område udgør en risiko for irregulær migration, sikkerheden
eller folkesundheden. En tilladelse er ikke et tilsagn om indrejsetilladelse,
idet denne beslutning fortsat skal træffes af grænsekontrolmyndighederne
ved grænsepassage. Nationale retshåndhævende myndigheder og EURO-
POL gives adgang til systemet, når det i særlige tilfælde er nødvendigt i
forbindelse med forebyggelse, afsløring eller efterforskning af terrorhand-
linger eller andre alvorlige strafbare handlinger. Kommissionen anslår, at
det vil tage omkring ti minutter at ansøge om en tilladelse, og at 95 pct.
eller flere ansøgninger vil resultere i et positivt svar inden for få minutter.
Tilladelsen vil være gyldig i fem år, eller indtil det anvendte rejsedokuments
udløb. Gebyret for ansøgning vil være fem euro. 95 pct. af ansøgningerne
vil blive behandlet i en automatiseret procedure. Lagringstiden for
oplysningerne i systemet vil som udgangspunkt være fem år. Forslagene er
omfattet af retsforbeholdet, idet der dog er tale om en udbygning af Schen-
gen-reglerne. Forslaget er fremsat med supplerende hjemmel i traktatens
(TEUF) bestemmelser om politisamarbejde. Nærhedsprincippet vurderes
overholdt. Danmark skal i henhold til artikel 4 i Protokollen om Danmarks
Stilling tage stilling til, hvorvidt forordningen skal gennemføres i national
lovgivning inden seks måneder efter vedtagelsen af forordningen. Såfremt
1
2. marts 2017
Udlændingeafdeling
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tel.
Mail
Web
CVR-nr.
6198 4000
uibm@uibm.dk
www.uibm.dk
36977191
Forslaget til forordning er fremsat efter TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks stil-
ling, der er knyttet til Lissabon-traktaten, finder derfor anvendelse, hvilket indebærer, at foranstalt-
ningerne ikke vil være bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Da forordningen imidlertid
udgør en videreudvikling af Schengen-reglerne, træffer Danmark, inden seks måneder efter vedtagel-
sen af forordningen afgørelse om, hvorvidt Danmark vil gennemføre forordningen i dansk ret, jf.
protokollens artikel 4 (”opt-in”).
Side
1/13
kom (2016) 0731 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)
Danmark beslutter sig herfor, vil det have lovgivningsmæssige konsekven-
ser. Forslaget vurderes at have statsfinansielle konsekvenser både via EU’s
budget og i form af nationale udgifter. Regeringen forholder sig positivt til
forslaget, idet det umiddelbart vurderes, at forslaget kan være med til at
styrke grænsekontrollen ved de ydre grænser, uden at ind- og udrejse for
rejsende besværliggøres unødigt. Regeringen lægger vægt på, at der sikres
sammenhæng mellem forslagets merværdi og omkostningsniveau.
2. Baggrund
Kommissionen har ved KOM(2016) 731 endelig af 16. november 2016
fremsendt forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opret-
telse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETI-
AS) og om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU)
2016/794 og (EU) 2016/1624. Forslaget er sendt til Rådet den 16. januar
2017 i dansk sprogversion.
Retsgrundlaget for forslaget til forordning er dels artikel 77, stk. 2, litra b)
og d), i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) om
henholdsvis personkontrol ved passage af de ydre grænser og udvikling af et
integreret system for forvaltning af de ydre grænser, dels TEUF artikel 87,
stk. 2, litra a), som supplerende retsgrundlag med henblik på retshåndhæ-
vende myndigheders adgang til systemet og TEUF artikel 88, stk. 2, litra a),
i det omfang det ændrer listen over EUROPOL’s opgaver.
Forslaget skal behandles efter den almindelige lovgivningsprocedure i
TEUF artikel 294. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.
Kommissionen angiver som baggrund for forslaget, at der i dag ikke findes
forhåndsoplysninger om rejsende, som er fritaget for visumpligt, når de an-
kommer til Schengen-områdets ydre grænse (bortset fra de forhåndsoplys-
ninger der indsamles eller vil blive indsamlet i fremtiden for rejsende ad
luft- og/eller søvejen i forbindelse med API og/eller PNR-ordningerne).
Grænsevagterne træffer således afgørelse om indrejse eller afvisning på
grænsen uden at have adgang til en forudgående vurdering.
Det fremgår af Kommissionens forslag, at omkring 1,4 mia. personer fra
omkring 60 lande verden over i dag kan rejse visumfrit til EU. Kommissio-
nen forventer, at antallet af tredjelandsstatsborgere, der er fritaget fra vi-
sumpligt, og som vil passere Schengen-grænserne i 2020, vil stige med mere
end 30 pct. - dvs. fra 30. mio. i 2014 til 39 mio. i 2020. Omkring 286.000
tredjelandsstatsborgere blev nægtet indrejse ved de ydre grænser i 2014. De
fleste afvisninger blev registreret ved de ydre landegrænser (81 pct.) efter-
fulgt af luftgrænser (16 pct.). Omkring en femtedel af disse afvisninger
skyldtes manglende gyldigt visum, men de fleste afvisninger skyldtes en
negativ vurdering af migrations- og/eller sikkerhedsrisikoen.
Med henblik på at forebygge irregulær migration og styrke sikkerheden fo-
reslås det, at der indføres et europæisk rejseinformations- og rejsetilladel-
Side
2/13
kom (2016) 0731 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)
1729408_0003.png
sessystem (ETIAS) for visumfri tredjelandsstatsborgere, der skal sikre, at
eventuelle risici, der er forbundet med en visumfri tredjelandsstatsborgers
indrejse i Schengen-området, identificeres gennem en forudgående kontrol
af den pågældende. Systemet kendes bl.a. fra det amerikanske ESTA-
system.
3. Formål og indhold
3.1 Generelt
Med forslaget oprettes et europæisk rejseinformations- og rejsetilladelsessy-
stem (ETIAS) for tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for visumpligt, når
de passerer de ydre grænser.
Formålet med ETIAS er at bidrage til at:
skabe et højt sikkerhedsniveau i EU
forhindre irregulær migration
beskytte folkesundheden
øge effektiviteten af grænsekontrollen
støtte målene for Schengeninformationssystemet (SIS)
forebygge, opdage og efterforske terrorhandlinger eller andre alvor-
lige strafbare handlinger.
Med henblik herpå indføres der et krav om en rejsetilladelse, ligesom betin-
gelser og procedurer for udstedelse eller afslag heraf fastsættes.
I forslaget fastlægges endvidere betingelserne for, at medlemsstaternes rets-
håndhævende myndigheder og EUROPOL kan få adgang til at søge på
oplysninger, der er lagret i det centrale ETIAS-system med henblik på
forebyggelse, opdagelse og efterforskning af terrorhandlinger eller andre
alvorlige strafbare handlinger.
ETIAS tager således sigte på at styrke EU’s interne sikkerhed, dels ved at
identificere personer, der udgør en sikkerhedsrisiko, inden de ankommer til
Schengen-områdets ydre grænse, dels ved at stille oplysninger til rådighed
for de nationale retshåndhævende myndigheder og EUROPOL, når det i
særlige tilfælde er nødvendigt i forbindelse med forebyggelse, afsløring el-
ler efterforskning af terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlin-
ger.
En ETIAS-tilladelse vil give den rejsende et pålideligt tilsagn om, at det
umiddelbart er vurderet, at vedkommende vil kunne indrejse. Det bemærkes
dog, at en ETIAS-tilladelse ikke er en egentlig tilladelse til at kunne indrejse
i Schengen-området. Kompetencen til at træffe den endelige afgørelse om
indrejse ligger fortsat hos medlemsstaternes grænsevagter. Det er dog
Kommissionens opfattelse, at ETIAS i betydelig grad vil nedbringe antallet
af tredjelandsstatsborgere, der bliver afvist på grænsen. På den måde redu-
ceres omkostningerne for transportører i forhold til at skulle tilbagesende
passagerer fra luft- og søgrænser. Personer, som får afslag på en ETIAS-
tilladelse, vil endvidere ikke spilde tid og penge på at rejse til Schengen-
Side
3/13
kom (2016) 0731 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)
1729408_0004.png
området. ETIAS vil desuden facilitere grænsepassagen for visumfritagne
tredjelandsstatsborgere.
3.2 ETIAS’ opbygning
ETIAS skal bestå af ETIAS-informationssystemet, den centrale ETIAS-
enhed og de nationale ETIAS-enheder.
EU’s it-agentur (eu-LISA) skal have ansvaret for udviklingen og den tekni-
ske
forvaltning
af
ETIAS-informationssystemet.
ETIAS-
informationssystemet skal bestå af følgende elementer:
et centralt system,
en national ensartet grænseflade i hver medlemsstat, der muliggør til-
slutning af det centrale system til de nationale grænseinfrastrukturer,
sikre kommunikationsinfrastrukturer mellem det centrale system og
henholdsvis de nationale ensartede grænseflader og de relevante andre
informationssystemer, der skal søges i,
et offentligt websted og en mobilapp til at indgive ansøgninger,
en e-mailtjeneste og en sikker kontotjeneste for kommunikation med
ansøger om eventuel yderligere dokumentation,
en særlig adgang for transportører (en gateway), og
systemer til sagsbehandling i den centrale enhed og de nationale enhe-
der.
Ifølge Kommissionen skal løsningen kunne give ansøger mulighed for at
indlevere en ansøgning online, betale gebyr (via en ekstern operatør) og
indsende yderligere information, hvis det er påkrævet. Løsningen skal også
gøre det centrale system i stand til at modtage ansøgninger online, automa-
tisk kontrollere om der er betalt gebyr, og om alle relevante oplysninger er
korrekt udfyldt, foretage automatisk søgning i de relevante andre informati-
onssystemer og automatisk udstede tilladelser, såfremt betingelserne er op-
fyldt. Endvidere skal løsningen gøre det centrale system i stand til at videre-
sende ansøgninger, hvor der ikke kan udstedes tilladelse og gøre den centra-
le enhed og de nationale enheder i stand til at sagsbehandle ansøgninger og
kommunikere sikkert med ansøger pr. mail om eventuelt supplerende do-
kumentation. Løsningen skal også give personale ved grænsekontroller ad-
gang til status for rejsetilladelsen. Endelig skal løsningen give transportø-
rerne adgang til oplysninger i systemet via en særlig indgang (gateway)
samt give mulighed for at udarbejde statistikker.
Kommissionen forestiller sig, at de tekniske løsninger for ETIAS-
informationssystemet så vidt muligt skal etableres i de tekniske infrastruktu-
rer og løsninger, som forventes etableret for det kommende ind- og udrejse-
system, såfremt forslaget herom vedtages, herunder ved deling af et fælles
personregister.
I forhold til søgning i de relevante andre informationssystemer skal dette
understøttes ved, at der mellem ETIAS-informationssystemet og de øvrige
Side
4/13
kom (2016) 0731 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)
1729408_0005.png
relevante informationssystemer etableres egentlige integrationer (interope-
rabilitet).
Den centrale ETIAS-enhed vil blive etableret som en del af Det Europæiske
Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex). Enheden skal, udover at
være ansvarlig for at verificere ansøgninger, jf. afsnit 3.5, ”Trin 2”, også
være ansvarlig for ”screening-reglerne” og for at foretage regelmæssige
revisioner vedrørende forvaltningen af ansøgningerne.
De enkelte medlemslande udpeger selv en kompetent myndighed som nati-
onal ETIAS-enhed. De nationale enheder skal fungere i døgndrift alle ugens
dage.
3.3 Den omfattede personkreds
ETIAS vil finde anvendelse for visumfritagne tredjelandsstatsborgere, her-
under dels tredjelandsfamiliemedlemmer til EU-borgere, dels tredjelands-
statsborgere der er omfattet af retten til den frie bevægelighed forudsat, at de
ikke er i besiddelse af et opholdskort.
3.4 Ansøgningen
Ansøgeren skal til brug for ansøgningen om en ETIAS-tilladelse alene være
i besiddelse af et gyldigt rejsedokument. Der kræves ingen anden gyldig
dokumentation for at besvare de stillede spørgsmål. Kommissionen estime-
rer, at det vil tage omkring 10 minutter at udfylde ansøgningen, hvilket kan
gøres via en hjemmeside eller en mobil-app. Der optages ikke fingeraftryk
og biometri.
I forbindelse med ansøgningen vil ansøgeren blive anmodet om følgende
oplysninger:
Efternavn, fornavn(e), efternavn ved fødslen, sædvanligvis benyttede
efternavn(e), fødselsdato, fødested, fødeland, køn, nuværende nationali-
tet, fornavne for ansøgerens forældre, hjemadresse.
Rejsedokument.
Eventuel anden nationalitet.
Fast bopælssted.
E-mailadresse og telefonnummer.
Den medlemsstat, hvor den første indrejse sker.
Uddannelse og oplysninger om nuværende beskæftigelse.
Svar på en række af ETIAS’ baggrundsspørgsmål (hvad angår situatio-
ner med epidemisk potentiale eller andre infektiøse eller smitsomme pa-
rasitsygdomme, strafferegistre, ophold i krigszoner, eventuelle tidligere
afgørelser om tilbagevisning til grænsen eller udsendelse fra en EU-
medlemsstat).
Hvis ansøgeren er mindreårig, angivelse af den person, der er ansvarlig
for den mindreårige.
Side
5/13
kom (2016) 0731 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)
1729408_0006.png
Hvis ansøgningen indgives af en anden person end ansøgeren, identite-
ten på denne person og den virksomhed, som han/hun repræsenterer
(hvis det er relevant).
For familiemedlemmer til EU-borgere/tredjelandsstatsborgere, der har
ret til fri bevægelighed uden opholdstilladelse: deres status som fami-
liemedlem, identiteten på det familiemedlem, som ansøgeren har til-
knytning til, deres familiebånd.
Kommissionen foreslår, at ansøgningen for ansøgere, der er fyldt 18 år, skal
koste fem euro, som betales elektronisk. Data, som bruges i forbindelse med
betalingen, vil ikke blive behandlet i ETIAS. Kommissionen tillægges i den
forbindelse beføjelser til at vedtage delegerede retsakter om betalingsmeto-
der og -procedurer i forbindelse med gebyret for en rejsetilladelse og om
ændringer i gebyrets størrelse. Kommissionen tildeles også beføjelser til at
vedtage delegerede retsakter om fastlæggelse af baggrundsspørgsmålenes
indhold og udformning.
3.5 Ansøgningsprocessen
Trin 1 - ”ETIAS-informationssystemet” (automatiseret proces)
Når ansøgeren har udfyldt ansøgningen og betalt beløbet, vil informations-
systemet inden for få minutter tjekke ansøgerens oplysninger mod andre
informationssystemer. I den automatiserede behandling tjekkes også, at an-
søgeren ikke er opført på ”ETIAS overvågningslisten”, jf. nedenfor, om
ansøgeren har svaret bekræftende på ETIAS baggrundsspørgsmålene, jf.
afsnit 3.4, ligesom ansøgeren vurderes i henhold til ”ETIAS screenings-
regler”, jf. nedenfor.
De af ansøgerens indgivne data vil blive tjekket i følgende informationssy-
stemer:
ETIAS (intern verifikation).
SIS (Schengen Information System).
VIS (Visa Information System).
EES (Entry/Exit System).
EUROPOL Data.
SLTD (Stolen and Lost Travel Documents, Interpol).
EURODAC (European Dactyloscopy, Europæisk fingeraftryksdata-
base).
ECRIS (European Criminal Records Information System).
TDAWN (Travel Documents Associated with Notices, Interpol No-
tices er internationale anmodninger om samarbejde eller udmeldin-
ger til politi i stater til at dele information angående kriminalitet).
Erfaringer fra USA, Canada og Australien viser, at ca. 95 pct. af ansøgerne
vil få et positivt svar inden for få minutter.
Side
6/13
kom (2016) 0731 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)
1729408_0007.png
”ETIAS overvågningsliste”
Der oprettes en ”ETIAS overvågningsliste” med henblik på at identificere
sammenhæng mellem oplysninger i ansøgninger og oplysninger om perso-
ner, der er mistænkt for at have begået eller deltaget i en strafbar handling
eller personer, om hvem der er konkrete indicier for eller rimelig grund til at
antage, at de vil begå en strafbar handling. Listen skal udarbejdes på bag-
grund af FN’s lister over krigsforbrydere, oplysninger fra medlemslandene
og oplysninger indhentet via internationalt samarbejde om terrorhandlinger
og andre alvorlige strafbare handlinger.
”ETIAS screening-regler”
Oplysninger om ansøgerens identitet, rejsedokument og besvarelse af bag-
grundsspørgsmål tjekkes op i mod ”ETIAS screening-regler”. Der foretages
en sammenligning af de oplysninger, der er registreret i ansøgningen med
specifikke risikoindikatorer for så vidt angår identificerede risici for irregu-
lær migration, sikkerhed eller folkesundhed. Disse risici fastsættes på bag-
grund af statistikker genereret i det kommende ind- og udrejsesystem, ETI-
AS og medlemsstaterne. Den centrale ETIAS-enhed, jf. nedenfor, fastsætter
efter høring af ETIAS-screeningsrådet jf. afsnit 3.7, de specifikke risikoin-
dikatorer på baggrund af en kombination af ansøgernes personlige oplysnin-
ger. Kommissionen tillægges beføjelser til ved delegerede retsakter at fast-
sætte nærmere screeningsregler.
Det bemærkes, at relevante oplysninger i forbindelse med den automatisere-
de behandling bliver tjekket med oplysninger i SIS for derved at fastslå, om
ansøgeren er omfattet af en indberetning om a) personer, der begæres an-
holdt med henblik på overgivelse eller udlevering, b) savnede personer, c)
personer, der eftersøges med henblik på at yde bistand i forbindelse med
retsforfølgning, eller d) personer og genstande med henblik på diskret eller
specifik kontrol. Ved sådanne ”hit” vil der ikke blive givet afslag, men op-
lysningerne lagres i SIS. Disse personer gives således tilladelse, så de kan
overvåges eller pågribes.
Trin 2 – Den centrale ETIAS-enhed (manuel proces – kun hvis nødvendigt)
Hvis der i den automatiserede proces rapporteres et ”hit” fra et af systemer-
ne, ”ETIAS overvågningsliste” eller ”ETIAS screening-reglerne”, fordi der
er usikkerhed om ansøgerens identitet, skal ansøgningen behandles manuelt
i den centrale ETIAS-enhed. Enheden vil tjekke ansøgningen med henblik
på at fjerne tvivl om ansøgerens identitet. Er der et bekræftet ”hit”, vil an-
søgningen blive overført til den nationale ETIAS-enhed, jf. nedenfor trin 3.
Trin 3 – Den nationale ETIAS-enhed (manuel proces – kun hvis nødven-
digt)
Hvis den automatiserede behandling i det centrale ETIAS-
informationssystem viser et bekræftet ”hit” i en af de konsulterede databaser
eller på ETIAS-overvågningslisten og/eller viser, at ansøgeren matcher in-
dikatorer i screeningsreglerne, vil ansøgningen blive overført til de nationale
Side
7/13
kom (2016) 0731 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)
1729408_0008.png
ETIAS-enheder. Dette er ligeledes tilfældet, hvis ansøgeren har besvaret
bekræftende på baggrundsspørgsmålene.
Overførsel af ansøgningen sker automatisk til den medlemsstat, hvor den
første indrejse sker, således som angivet i ansøgningsformularen.
Når ansøgningen er blevet overført til den ansvarlige nationale ETIAS-
enhed, skal enheden vurdere ansøgningsfilen, og inden for en frist på 72
timer efter indgivelse af ansøgningen underrette ansøgeren om den afgørel-
se, der er truffet (negativ eller positiv) på baggrund af en vurdering af risi-
koen for irregulær migration, sikkerheden og folkesundheden.
Når de oplysninger, den rejsende har angivet i ansøgningsskemaet, ikke gi-
ver den ansvarlige nationale ETIAS-enhed mulighed for at træffe en afgø-
relse, kan den via e-mail anmode ansøgeren om yderligere oplysninger
og/eller dokumentation. Ansøgeren skal fremlægge disse oplysninger inden
7 arbejdsdage, og den nationale ETIAS-enhed skal behandle disse oplysnin-
ger senest 72 timer efter, at ansøgeren har fremlagt oplysningerne. I særlige
tilfælde kan ansøgeren via e-mail blive indkaldt til en samtale på konsulatet
i hans/hendes bopælsland.
Når de nationale ETIAS-enheder foretager en manuel behandling af ansøg-
ninger, kan de anvende oplysninger i nationale databaser eller andre decen-
traliserede systemer, som de har adgang til. I denne proces kan eller i nogle
tilfælde skal den ansvarlige myndighed høre de ansvarlige myndigheder i
andre medlemsstater og EUROPOL med henblik på at få adgang til relevan-
te supplerende oplysninger eller dokumentation, hvis de er ansvarlige for
oplysninger, der har udløst et ”hit” i forbindelse med et krydstjek i andre
informationssystemer.
Den nationale ETIAS-enhed i de hørte medlemsstater vil derefter inden for
24 timer udstede en begrundet udtalelse - positiv eller negativ - om ansøg-
ningen, som vil blive registreret i ansøgningsfilen. Når en eller flere hørte
nationale ETIAS-enheder afgiver en negativ udtalelse om ansøgningen, skal
den ansvarlige medlemsstat give afslag på ansøgningen om rejsetilladelse.
3.6 Resultatet af ansøgningen – tilladelse/afslag
Hvis ansøgeren får en ETIAS-tilladelse, vil denne være gyldig i fem år eller
indtil rejsedokumentets udløb. Generelt vil varigheden for lagring af
oplysninger om ETIAS-ansøgningen være fem år efter den seneste
anvendelse af rejsetilladelsen eller fra den sidste afgørelse om at nægte,
inddrage eller annullere rejsetilladelsen. Efter udløbet af denne periode vil
ETIAS-ansøgningsfilen automatisk blive fuldstændigt slettet.
Ansøgeren kan klage over en negativ afgørelse på ansøgningen. Klagesager
føres i den medlemsstat, der har truffet afgørelse om ansøgningen efter den
pågældende medlemsstats nationale lovgivning.
Side
8/13
kom (2016) 0731 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)
1729408_0009.png
Det bemærkes, at de nationale ETIAS-enheder undtagelsesvist kan udstede
en rejsetilladelse med begrænset territorial og tidsmæssig gyldighed (15
dage), såfremt det vurderes nødvendigt af humanitære årsager, af hensyn til
nationale interesser eller internationale forpligtelser, selv om den manuelle
behandling ikke er afsluttet, eller der er meddelt afslag på rejsetilladelse.
3.7 Særlige aktører
Transportører
Forud for boarding skal transportører sikre sig, at tredjelandsstatsborgere
har en gyldig ETIAS-tilladelse. Dette tjek kan ske gennem en online proces
eller ved hjælp af anden mobil løsning.
I tilfælde, hvor en rejsende med gyldig rejsetilladelse efterfølgende bliver
nægtet indrejse, er transportøren ansvarlig for at transportere den rejsende
tilbage til afrejsestedet. Transportøren bliver dog ikke i dette tilfælde pålagt
en straf. I tilfælde, hvor en rejsende uden gyldig rejsetilladelse får tilladelse
til boarding og efterfølgende bliver nægtet indrejse, er transportøren ikke
alene ansvarlig for den rejsendes transport tilbage til afrejsestedet, men vil
også blive pålagt en straf.
”ETIAS-screeningsrådet”
Der oprettes et ETIAS-screeningsråd med en rådgivende funktion inden for
rammerne af den europæiske grænse- og kystvagt. Rådet, der sammensættes
af repræsentanter for de nationale ETIAS-enheder og EUROPOL, skal høres
for så vidt angår definition, evaluering og revision af risikoindikatorer samt
gennemførelse af ”ETIAS-overvågningslisten”.
EUROPOL
Det bemærkes, at Udlændinge- og Integrationsministeriet har anmodet
Justitsministeriet om en vurdering af den danske retsstilling for så vidt angår
EUROPOL og ECRIS i forhold til ETIAS-forslaget. Justitsministeriets vur-
dering foreligger endnu ikke.
Retshåndhævende myndigheder
Medlemsstaterne udpeger de retshåndhævende myndigheder, der har ret til
at anmode om adgang til de oplysninger, der er registreret i det centrale
ETIAS-system. De udpegede myndigheder og EUROPOL får kun adgang til
ETIAS under nærmere angivne betingelser, herunder at søgningen er
nødvendig med henblik på forebyggelse, opdagelse eller efterforskning af
en terrorhandling eller andre alvorlige strafbare handlinger, at adgangen til
at søge er nødvendig i en bestemt sag, at de har rimelig grund til at antage,
at en sådan adgang vil kunne bidrage væsentligt til at forebygge, afsløre
eller efterforske terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger,
og at forudgående søgninger i alle relevante nationale databaser i
medlemsstaterne og EUROPOL ikke har ført til de ønskede oplysninger.
4. Europa-Parlamentets udtalelser
Foreligger ikke.
Side
9/13
kom (2016) 0731 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)
5. Nærhedsprincippet
Kommissionen anfører om nærhedsprincippet, at EU's nuværende regelsæt
for passage af medlemsstaternes ydre grænser ikke giver mulighed for en
automatiseret, koordineret og ensartet forudgående screening af tredjelands-
statsborgere, der er fritaget for visumpligt.
Der er ifølge Kommissionen et klart grænseoverskridende problem, da tred-
jelandsstatsborgere, som er fritaget for visumpligt, frit kan vælge det første
indrejsested til Schengen-området for at undgå kontrol ved bestemte græn-
seovergangssteder. Der bør i lighed med visumansøgere foreligge tilgænge-
lige oplysninger om tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for visumpligt
for at styrke effektiviteten af sikkerheds- og migrationskontrollen med per-
soner og den generelle kvalitet af EU’s forvaltning af de ydre grænser.
Kommissionen anfører endelig, at disse mål ikke i tilstrækkelig grad kan
opfyldes af medlemsstaterne alene, men bedre nås på EU-plan.
Nærhedsprincippet vurderes overholdt.
6. Gældende dansk ret
Forslaget indeholder ændringer af bl.a. forordning (EU) nr. 2016/399
(Schengen-grænsekodeks). Forordningen er en kodifikation af forordning
(EF) nr. 562/2006 med senere ændringer. Danmark deltager i Schengensam-
arbejdet på mellemstatsligt grundlag, jf. protokollen om Danmarks stilling,
der er knyttet til Lissabon-traktaten.
Forordning (EF) nr. 562/2006 med senere ændringer er gennemført ved lov
nr. 301 af 19. april 2006 om ændring af udlændingeloven og lov om ægte-
skabs indgåelse og opløsning (Fremrykket ansøgningstidspunkt i sager om
humanitær opholdstilladelse, indberetningspligt ved mistanke om genopdra-
gelsesrejser, begrænsning af adgangen til familiesammenføring for personer,
der er dømt for børnebortførelse, ændrede regler om undervisning og aktive-
ring af voksne asylansøgere m.v.) og ved lov nr. 1542 af 21. december 2010
om ændring af udlændingeloven (Forordning om ændring af konventionen
om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning, hvad angår bevæge-
lighed for indehavere af visum til længerevarende ophold, afskaffelse af
garantiordningen i visumsager m.v.).
Efter udlændingelovens § 3, stk. 1, har udlændinge, der efter regler fastsat i
medfør af § 39, stk. 2, er fritaget for visum, ret til at indrejse og opholde sig
her i landet i højst 90 dage inden for en periode på 180 dage, hvorved perio-
den på 180 dage forud for hver opholdsdag tages i betragtning.
Efter udlændingelovens § 39, stk. 2, kan udlændinge- og integrationsmini-
steren fastsætte nærmere regler om visum, herunder fastsætte regler om, i
hvilket omfang passet eller rejselegitimationen skal være påtegnet visum til
indrejse i eller udrejse af landet.
Side
10/13
kom (2016) 0731 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)
1729408_0011.png
Efter udlændingelovens § 39, stk. 3, 1. pkt., skal passet eller rejselegitimati-
onen ved ind- og udrejse forevises for paskontrollen og under ophold her i
landet på begæring forevises for offentlige myndigheder.
Efter udlændingelovens § 39, stk. 3, 4. pkt., kan udlændinge-og integrati-
onsministeren fastsætte nærmere regler om de betingelser, som en udlæn-
ding, der ikke skal have udstedt visum for at indrejse og opholde sig i Dan-
mark, skal opfylde ved indrejse og ophold her i landet.
Efter udlændingelovens § 28, stk. 1, nr. 2, og § 28, stk. 3, kan en udlænding,
der ikke opfylder de bestemmelser om rejselegitimation, visum og indrejse,
som er fastsat efter kapitel 7 (§§ 38-45), afvises ved indrejsen til Danmark.
7. Konsekvenser
Lovgivningsmæssige konsekvenser
Forslaget er omfattet af Danmarks retsforbehold. Forslaget vil således ikke i
sig selv have lovgivningsmæssige konsekvenser, og ændringerne er ikke
bindende for eller finder anvendelse i Danmark.
Da forordningen imidlertid udgør en videreudvikling af Schengen-reglerne,
vil Danmark inden seks måneder efter vedtagelsen af forordningen skulle
meddele Kommissionen, hvorvidt Danmark ønsker at gennemføre indholdet
af den omarbejdede forordning i dansk ret.
En gennemførelse af ændringerne, herunder indførelse af en rejsetilladelse
for visumfritagne tredjelandsstatsborgere, vil have lovgivningsmæssige kon-
sekvenser i relation til udlændingelovens kapitel 1 om udlændinges indrejse
og ophold, således at det kommer til at fremgå af loven, at en udlænding,
der ikke skal have udstedt visum for at indrejse og opholde sig i Danmark,
skal være i besiddelse af en gyldig rejsetilladelse. En gennemførelse af æn-
dringerne vil endvidere have lovgivningsmæssige konsekvenser i relation til
udlændingelovens kapitel 7 om kontrollen med udlændinges indrejse, op-
hold og udrejse m.v.
Økonomiske konsekvenser
Forslaget indebærer blandt andet udvikling af nationale it-systemer og etab-
lering af nationale enhed, der skal kunne arbejde i døgndrift alle ugens dage.
Generelt bemærkes, at Kommissionen har tilkendegivet, at man nærmere vil
præcisere forholdene omkring omkostninger mv. i forhold til det der frem-
går af forslaget. I forslaget afsættes 212,1 mio. euro til udvikling af ETIAS-
systemet i perioden 2018-2020,
jf. tabel 1.
I denne periode opkræves ikke
gebyrer.
Side
11/13
kom (2016) 0731 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)
1729408_0012.png
Tabel 1
Udgifter til etableirng af EITAS-systemet i perioden 2018-2020
I alt udgifter i perioden 2018-2020
(mio. euro)
Udgiftspost
Udvikling af alle IT-dele af projektet
Oprettelse af central EITAS-enhed
Integration med medlemsstaternes nationale grænseinfrastruktur
Oprettelse af nationale EITAS-enheder
Administration
I alt
100,9
12,5
92,3
4,2
2,2
212,1
Kilde: COM(2016)731, annex 1. Finansieringsoversigt.
Beløbet foreslås finansieret fra den del af EU’s budget, der er øremærket til
intelligente grænser i den del af Fonden for Intern Sikkerhed, der vedrører
grænsekontrol og visum. Danmarks finansierer ca. 2 pct. af EU’s budget,
hvilket svarer til en dansk finansieringsandel på ca. 32 mio. kr. i perioden
2018-2020.
Kommissionen skønner, at ETIAS-systemet vil være driftsklart i 2020,
hvorfra systemet også vil kunne generere gebyrindtægter. Driftsomkostnin-
gerne for såvel informationssystemet som den centrale enhed og de nationa-
le enheder anslås til gennemsnitligt 85 mio. euro årligt. Kommissionen
skønner i forslaget, at indtægterne fra det ansøgningsgebyr, der foreslås op-
krævet, vil dække de løbende driftsomkostninger fra 2020. Der er i alt afsat
550 mio. euro på EU’s budget til driften af ETIAS-systemet i perioden
2021-2027. Kommissionen angiver dog, at idet driften først vil starte, når
den nuværende flerårlige finansielle ramme (MFF) udløber, vil finansierin-
gen skulle indgå i drøftelserne om den næste MFF.
Det fremgår også af forslaget, at følgende nationale omkostninger ikke
dækkes: udgifter til projektstyring af nationale projekter som led i etablerin-
gen af ETIAS, fysiske forhold omkring og drift af nationale it-systemer rela-
teret til ETIAS-systemet, tilpasning af den eksisterende grænsekontrol samt
udgifter relateret til nationale kommunikationsnetværk.
Forslaget må derfor forventes at medføre nationale udgifter til disse forhold.
Da forslaget ikke indeholder en mere præcis beskrivelse af udformningen af
den tekniske løsning, er det ikke på nuværende tidspunkt muligt nærmere at
vurdere omfanget eller karakteren af behovet for tilpasninger i danske it-
systemer og forhold i grænsekontrollen.
Endelig må det forventes, at forslaget vil medføre øget tids- og ressource-
forbrug hos såvel transportører som i grænsekontrollen til kontrol af ETIAS-
tilladelsen. Hvis etablering af ETIAS har den virkning, at færre personer
bliver afvist ved grænsen, som beskrevet i afsnit 3.1, kan dette dog betyde
Side
12/13
kom (2016) 0731 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)
1729408_0013.png
færre omkostninger dels fordi transportørerne skal returnere færre afviste
personer, dels fordi det mindsker tidsforbruget i grænsekontrollerne. Det er
ikke muligt at foretage en nærmere vurdering af den samlede omkostnings-
virkning af disse forhold.
Andre konsekvenser og beskyttelsesniveauet
Det fremgår af forslaget, at anvendelsen af ETAIS må forventes at øge be-
skyttelsesniveauet i EU.
8. Høring
Sagen er forelagt for Specialudvalget for asyl- og indvandringssamarbejde
den 24. februar 2017.
9. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om øvrige medlemssta-
ters holdning til forslaget.
10. Regeringens foreløbige generelle holdning
Regeringen forholder sig positivt til forslaget, idet det umiddelbart vurderes,
at forslaget kan være med til at styrke grænsekontrollen og bidrage til be-
kæmpelsen af terrorhandlinger og andre alvorlige, strafbare handlinger,
uden at ind- og udrejse for rejsende besværliggøres unødigt.
Regeringen lægger vægt på, at der sikres sammenhæng mellem forslagets
merværdi og omkostningsniveau. Regeringen er positiv over for, at hoved-
parten af forslagets udgifter finansieres via allerede øremærkede midler in-
den for EU’s budget. Konkrete bevillinger, der vedrører den næste flerårige
finansielle ramme (MFF) vil regeringen først kunne tage stilling til i forbin-
delse med drøftelserne heraf.
11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Sagen har været forelagt for Folketingets Europaudvalg den 16. november
2016 i forbindelse med forelæggelse af rådsmødet (retlige og indre anlig-
gender) den 18. november 2016.
Side
13/13