Europaudvalget 2016-17
KOM (2016) 0862 Bilag 1
Offentligt
1705951_0001.png
Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg
Dato
19. december 2016
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
beredskab i elsektoren og om ophævelse af direktiv
2005/89/EF (elforsyningssikkerhedsdirektivet)
KOM(2016) 862
Notatet oversendes endvidere til Folketingets Energi-, Forsynings- og Klima-
udvalg.
1. Resumé
Kommissionen har den 30. november 2016 fremsat forslag til forordning om bered-
skab i elsektoren som en del af Kommissionens såkaldte Vinterpakke, hvis officielle
navn er ”Clean energy for all Europeans”.
Forslaget har til formål at styrke det regionale samarbejde om el-
beredskabsplanlægning. Forslaget stiller krav til format og indhold af el-
beredskabsplaner, herunder om inddragelse af regionale og nationale forhold, risici
og sårbarheder. Dertil kommer regionale planer for nedbringelse af el-forbruget i
krisesituationer. Forslaget indeholder regler, som medfører, at el-
forsyningssikkerheden så vidt muligt opretholdes via el-markedet (forhindrer su-
spendering pba. nationale hensyn) med henblik på at sikre en omkostningseffektiv
el-forsyningssikkerhed.
Forslaget vurderes på dette tidspunkt ikke at medføre væsentlige erhvervsøkono-
miske eller juridiske konsekvenser. Regeringen vil analysere forslaget nærmere
mhp. at vurdere mulige økonomiske og juridiske konsekvenser.
Regeringen støtter det overordnede formål om at sikre, at el-markedet fungerer
under kriser med mangel på elektricitet, således at medlemsstaterne undgår unø-
dig aktivering af beredskabsfunktioner. Regeringen vil fastlægge en konkret hold-
ning til forslaget efter en nærmere undersøgelse af forslagets bestemmelser.
Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
T: +45 3392 2800
E: efkm@efkm.dk
Side 1/6
www.efkm.dk
kom (2016) 0862 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om Elforsyningssikkerhedsdirektivet
1705951_0002.png
2. Baggrund
Kommissionen har ved KOM (2016) 862 af den 30. november 2016 fremsat forslag
til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beredskab i el-sektoren som en
del af Kommissionens såkaldte Vinterpakke, hvis officielle navn er
”Clean energy
for all Europeans”.
Forslaget erstatter det nuværende elforsyningssikkerhedsdirek-
tiv 2005/89/EF.
Forslaget skal bidrage til at sikre el-forsyningssikkerheden i krisesituationer, idet
krisesituationer ofte har konsekvenser på tværs af landegrænser grundet de inte-
grerede el-systemer. Forslaget om at erstatte det nuværende direktiv med en ny
forordning har baggrund i Kommissionens vurdering af, at det nuværende direktiv
har været ineffektivt i forhold til at opnå dets målsætning om at bidrage til øget for-
syningssikkerhed i Europa. Ifølge Kommissionen vil bedre beredskab, gennemsig-
tighed og regler om krisehåndtering sikre den nødvendige tillid til det indre marked
fsva. sikring af ressourcetilstrækkelighed. Kommissionen påpeger endvidere, at
krav om samarbejde om el-beredskab vil gøre medlemslande mindre tilbøjelige til
at overbeskytte sig selv mod mulige krisesituationer, hvorved forsyningssikkerhe-
den i Europa kan sikres med lavere omkostninger.
Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 194 i Traktaten om den Europæiske
Unions Funktionsmåde (TEUF) og skal således behandles efter den almindelige
lovgivningsprocedure. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal. Forslaget er
endnu ikke oversendt til Rådet i en dansk sprogversion.
3. Formål og indhold
Forslaget er en del af en række forslag, som skal sikre et velfungerende indre el-
marked. Forordningsforslagets overordnede formål er at sikre, at alle medlemslan-
de etablerer passende foranstaltninger til at forebygge, forberede og håndtere kri-
sesituationer i el-sektoren. Forordningsforslaget fastsætter rammer for samarbejde
og koordinering mellem medlemsstater vedrørende beredskabsplanlægning og skal
i den forbindelse sikre en sammenhængende og gennemsigtig tilgang til risiko- og
sårbarhedsanalyser på tværs af Europa. Forslaget skal samtidig sikre, at det fælles
el-marked kan bidrage til at håndtere kriser, hvorfor markedet skal fungere så læn-
ge som muligt. Forslaget rummer både definitioner på effektmangelsituationer og
beredskabsrelaterede scenarier
1
.
Det væsentligste indhold af forslaget er:
1
Det er dog visse steder uklart, hvorvidt Kommissionen henviser til beredskabssituationer
eller elforsyningssikkerhedssituationer, der skyldes mangel på effekttilstrækkelighed. Det
skal fastlægges i forbindelse med en nærmere undersøgelse af forslagets bestemmelser.
Side 2/6
kom (2016) 0862 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om Elforsyningssikkerhedsdirektivet
1705951_0003.png
I.
Krav til medlemsstaterne om regional koordinering, fælles regler samt
standardisering af den nationale beredskabsplanlægning;
Krav til medlemsstaterne om udarbejdelse af regionale risiko- og sårbar-
hedsanalyser som grundlag for medlemslandenes beredskabsplanlægning.
Landenes beredskabsplaner skal tage udgangspunkt i et standardiseret
skema og skal indeholde både en national del og en regional del.
Krav om, at medlemslandene udpeger én kompetent myndighed til at vare-
tage de beskrevne opgaver, herunder udarbejdelse af beredskabsplaner.
Krav om regionale planer for nedbringelse af energiforbruget i situationer
med effektmangel. Disse planer kræver forudgående enighed på tværs af
regionen om, hvilke forbrugere som først skal udsættes for forbrugsafkob-
ling. Dertil kommer krav til videndeling og varsling af nabolande og Kom-
missionen ifm. kriser.
Styrkelse af Electricity Coordination Group (ECG)
2
, som bl.a. skal evaluere
medlemslandenes beredskabsplaner, afgive anbefalinger og udvikle ”best
practice”. ECG skal endvidere monitorere forsyningssikkerheden i Europa,
herunder hvordan kriser håndteres.
at Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder
(ACER)
skal involveres i situationer, hvor der ikke kan opnås enighed på
regionalt niveau.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Kommissionen bemyndiges til at vedtage delegerede retsakter i relation til ændrin-
ger i skabelon for beredskabsplanlægning.
Det foreslås i henhold til den Interinstitutionelle Aftale (IIA) af 13. april 2016 om
brug af delegerede retsakter blandt andet, at eksperter udpeget af medlemsstater-
ne skal konsulteres inden en delegeret retsakt vedtages. Beføjelserne til at vedtage
delegerede retsakter kan ligeledes til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet og Rådet.
4. Europa-Parlamentets udtalelser
Europa-Parlamentet er i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure i TEUF
art. 294 medlovgiver. Der foreligger endnu ikke en udtalelse fra Europa-
Parlamentet.
2
Electricity Coordination Group varetager i dag informationsudveksling og strategiske drøf-
telser om elmarkedet, herunder forsyningssikkerhed. Gruppen består af medlemsstaternes
energimyndigheder, Kommissionen samt ACER og ENTSO-E. Danmark er repræsenteret i
ECG ved Energistyrelsen.
Side 3/6
kom (2016) 0862 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om Elforsyningssikkerhedsdirektivet
1705951_0004.png
5. Nærhedsprincippet
Forordningen har hjemmel i artikel 194 i TEUF, som fastslår nødvendigheden af et
vist niveau af koordinering, gennemsigtighed og samarbejde for at sikre energimar-
kedets funktion, forsyningssikkerheden i Energiunionen, og fremme sammenkob-
ling af energiinfrastruktur.
Kommissionen anfører, at den grænseoverskridende effekt, som en krise i
elsektoren kan have grundet øget integration af elmarkedet i EU , kræver regi-
onal koordination af landenes beredskabsforanstaltninger. Kommissionen
anfører endvidere, at nationale tilgange til håndtering af krisesituationer ikke
alene medfører mindre optimale foranstaltninger til sikring af el-
forsyningssikkerheden, men også kan medføre, at konsekvenserne af en krise
bliver mere akutte, end hvis disse er koordineret regionalt.
Regeringen deler Kommissionens vurdering af, at man samlet set kan øge
forsyningssikkerheden i EU med øget samarbejde, gennemsigtighed og styr-
ket koordinering på EU-niveau for så vidt angår grænseoverskridende pro-
blemstillinger som effektmangelsituationer. Regeringen vurderer på den bag-
grund, at nærhedsprincippet er overholdt.
6. Gældende dansk ret
Elforsyningssikkerhed er i dansk ret reguleret af følgende love:
Beredskabsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 beredskabslo-
ven
Lov om elforsyning jf. lovbekendtgørelse nr. 428 af 25. april 2016
Samt bekendtgørelse nr. 1024 om beredskab for elsektoren af 21. august 2007
udstedt i medfør af denne lovgivning.
7. Konsekvenser
Lovgivningsmæssige konsekvenser
Kommissionens forslag kan have konsekvenser for gældende lovgivning med rele-
vans for el-beredskabet. Der vil være behov for en nøjere vurdering af konsekven-
serne. I den forbindelse kan det foreløbigt bemærkes, at der umiddelbart ikke vur-
deres at være komplikationer ift. regional koordination og beredskabsplanlægning i
relation til beredskabsloven § 24, som vedrører opretholdelse og videreførelse af
samfundets funktioner i tilfælde af ulykker og katastrofer.
Statsfinansielle konsekvenser
De nationale energimyndigheder bliver pålagt at koordinere beredskabsplanlæg-
ningen i en regional kontekst. Samtidig pålægges TSO’en at koordinere i ”Regional
Operational Centres” ”ROC), hvorved de også pålægges en ny opgave. Disse op-
gaver må forventes at medføre væsentlige øgede administrative udgifter. Det vur-
Side 4/6
kom (2016) 0862 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om Elforsyningssikkerhedsdirektivet
1705951_0005.png
deres umiddelbart, at udgifterne kan afholdes inden for ressortministeriets egne
rammer. Regeringen vil analysere forslaget nærmere mhp. at vurdere mulige stats-
finansielle konsekvenser.
Samfundsøkonomiske konsekvenser
Kommissionen har vurderet, at forslaget vil have en positiv effekt på forbrugere,
fordi bedre regional koordination vil føre til færre strømforstyrrelser og derved færre
negative konsekvenser heraf for virksomheder og husholdninger. Dertil kommer, at
omkostningerne til sikring af el-forsyningssikkerheden alt andet lige kan forventes
at falde som følge af øget koordinering på tværs af grænser. Regeringen vil analy-
sere forslaget nærmere mhp. at vurdere mulige samfundsøkonomiske konsekven-
ser.
Erhvervsøkonomiske konsekvenser
Forslaget vurderes ikke umiddelbart at medføre nye væsentlige erhvervsøkonomi-
ske konsekvenser. Regeringen vil analysere forslaget nærmere mhp. at vurdere
mulige erhvervsøkonomiske konsekvenser.
Andre konsekvenser og beskyttelsesniveauet
Forslaget skønnes ikke at berøre beskyttelsesniveauet i Danmark.
8. Høring
Forslaget har været i høring i Specialudvalget for Energi-, Forsynings- og Kli-
mapolitik. Det er modtaget nedenstående høringssvar.
Dansk Energi finder det positivt med en regional tilgang til forsyningssikkerhed
samt klare rammer og planer for regional håndtering af kritiske situationer i elnettet.
Dansk Energi er positive over for at etablere et operationelt ansvar hos de foreslå-
ede ”Regional Operational Centres”.
Vedvarende Energi finder det vigtigt, at den foreslåede forordning om forsy-
ningssikkerhed ikke giver urimelige byrder til mindre elproducenter eller bremser
omstillingen til vedvarende energi. Vedvarende Energi ytrer ønske om, at man ved-
holder dialogen omkring forordningen, således at bl.a. mindre producenter af ved-
varende energi tages med på råd ved omstillingen omkring forordningen, samt at
hidtidige erfaringer inddrages i arbejdet med at sikre elforsyningssikkerheden.
9. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Der er ikke kendskab til andre landes holdninger til forslaget.
10. Regeringens foreløbige generelle holdning
Kommissionens forslag til forordningen om beredskab i elsektoren har overordnet
til formål at sikre øget regional koordinering af el-beredskab, og at markedet kan
fungere så længe som muligt. Regeringen støtter overordnet set dette formål.
Side 5/6
kom (2016) 0862 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om Elforsyningssikkerhedsdirektivet
1705951_0006.png
Regeringen lægger vægt på, at den konkrete regulering giver de enkelte virksom-
heder fleksibilitet til at inddrage lokale forhold i deres beredskabsplanlægning.
Regeringen vil fastlægge en konkret holdning til forslaget efter en nærmere under-
søgelse af forslagets bestemmelser.
11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Sagen har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg.
Side 6/6