Europaudvalget 2016-17
KOM (2016) 0863 Bilag 2
Offentligt
1718390_0001.png
FAKTAARK - FOLKETINGETS EU-KONSULENTENHED / DET INTERNATIONALE SEKRETARIAT
2017
Vinterpakken - Et fremtidigt
el-markedsdesign
HVAD ER PROBLEMET?
Kommissionen ønsker, at EU
skal føre an i overgangen til re-
nere energi. Energieffektivitet
skal komme i første række,
mens brugen af vedvarende
energi skal fremmes.
I oktober 2014 blev der opnået
enighed om EU's 2030-ramme
for klima- og energipolitikken
med reduktionsmål for drivhus-
gasser på mindst 40 pct. inden
2030.
Kommissionen vil mindske af-
hængigheden af importeret
energi, skabe arbejdspladser
og reducere udledningen af
drivhusgasser yderligere.
UDSPILLET BESTÅR AF
Kommissionen fremlagde den
30. november 2016 den så-
kaldte Vinterpakke, som er en
del af Energiunionen.
Fokus er de fire lovforslag, som
er udvalgt til nærhedstjek. Det
drejer sig om:
- Forordningen for det indre
marked for elektricitet
- Forordningen om beredskab i
elsektoren
- Direktivet om det indre mar-
ked for elektricitet
- Forordningen om EU-agentu-
ret ACER.
Målet er at fremme brugen af
vedvarende energi på el-mar-
kedet, skabe øget integration
og mere regionalt samarbejde.
NÆRHEDSPRINCIPPET
Folketinget skal senest den 8.
marts 2017 afslutte sit nær-
hedstjek af forslagene om et
fremtidigt el-markedsdesign.
Folketinget har også mulighed
for over for Kommissionen at
komme med bemærkninger til
det politiske indhold i forslaget.
Hvad foreslår Kommissionen?
Kommissionen har i forbindelse
med Energiunionen præsenteret
den såkaldte Vinterpakke, som
består af otte lovgivningsforslag
og to meddelelser.
Med Vinterpakken præsenterede
Kommissionen fire lovgivningsfor-
slag, der alle skal fremme et mere
effektivt el-markedsdesign. Disse
fire forslag gennemgås kort her.
Forordning - indre el-marked
Denne forordning skal fremme
principper for et indre el-marked,
som gør det muligt i højere grad at
integrere vedvarende energi i det
europæiske el-system. Desuden
skal forslaget fastsætte regler for
handel med el på tværs af lande-
grænserne og højne forsynings-
sikkerheden for el.
Markedsreglerne skal sikre, at
elektriciteten kan afsættes der,
hvor efterspørgslen på tværs af
grænserne er størst.
Beredskab i elsektoren
Forslaget skal bidrage til at sikre
el-forsyningssikkerheden i krisesi-
tuationer, da de ofte har konse-
kvenser på tværs af grænserne.
Det væsentligste indhold er regio-
nal koordinering, fælles regler og
standardisering af den nationale
beredskabsplanlægning og planer
for at nedbringe forbruget, hvis der
opstår el-mangel.
Direktivet - det indre el-marked
Forslagets skal sikre, at EU-lan-
dene indfører markedsregler, der
fremmer et fleksibelt indre el-mar-
ked, hvor forbrugerne spiller en
større rolle.
Det væsentligste indhold i forsla-
get er, at der stilles krav om regler,
som skal fremme markedsbaseret
prisdannelse. Det skal ske ved at
udfase regulerede priser for for-
brugerne, mens retten til at skifte
el-selskab garanteres i hele EU.
Til sidst tilskyndes distributions-
selskaberne
(DSO’er)
til effektiv
drift af el-nettet, mens transmissi-
onsselskaberne
(TSO’er)
fremad-
rettet skal købe ydelser fra mar-
kedsaktører.
EU-agenturet ACER
Forslaget vil ifølge Kommissionen
centralisere europæiske beslut-
ningsprocedurer blandt de energi-
regulerende myndigheder. Det er i
Danmark Energitilsynet.
Beføjelserne
for EU’s Agentur for
Samarbejde mellem Energiregu-
leringsmyndighederne
(ACER)
styrkes.
ACER får direkte kompetence til at
godkende vilkår og betingelser,
der er udarbejdet gennem net-
værksregler. ACER gives også
mulighed for at udarbejde henstil-
linger og udtalelser på eget initia-
tiv.
ANDRE CENTRALE DELE I VINTERPAKKEN
Med Vinterpakken foreslår Kommissionen en ændring af direktivet om
energieffektivitet. Et væsentligt element er et nyt mål om 30 pct. for-
bedring af energieffektiviteten i 2030. Det skal være bindende på EU-
niveau, men der foreslås ingen byrdefordeling mellem EU-landene.
Pakken indeholder også et forslag, der skal fremme energieffektivitet i
bygninger samt en ændring af direktivet om vedvarende energi. Det
skal sikres, at det fælles EU-mål om 27 pct. vedvarende energi i 2030
kan nås. Sidstnævnte forslag har også en politik for bæredygtig bio-
masse, som skal gælde for 2020-2030. Til sidst indeholder pakken et
udspil til et forvaltningssystem for Energiunionen.
KOM (2016) 0861, 0862, 0863 OG 0864
FREMSAT 30. NOVEMBER 2016