Europaudvalget 2016-17
KOM (2016) 0881 Spørgsmål 1
Offentligt
1765727_0001.png
Europaudvalget
Til:
Dato:
Justitsministeren
2. juni 2017
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
KOM (2016) 0881
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om brug
af Schengeninformationssystemet i forbindelse med tilbagesendelse af tredje-
landsstatsborgere med ulovligt ophold
Spørgsmål 1
Som opfølgning på udlændinge- og integrationsministerens forelæggelse af
rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 8.-9. juni 2017 i Europaudvalget
den 2. juni 2017 bedes ministeren redegøre for, hvorvidt det er muligt at give
oplysninger til Schengeninformationssystemet (SIS) om indrejseforbud, og i
bekræftende fald redegøre for, hvorvidt Danmark melder ind. Endvidere be-
des ministeren redegøre for hvilke lande, der i givet fald ikke melder ind.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kenneth Kristensen Berth (DF).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Kenneth.Kristen-
sen.Berth@ft.dk og til lov@ft.dk.
På udvalgets vegne
Erik Christensen
formand
Kopi til udenrigsministeren og udlændinge- og integrationsministeren
1/1