Europaudvalget 2016
KOM (2016) 0008
Offentligt
1591634_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 22.1.2016
COM(2016) 8 final
2016/0003 (NLE)
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale
mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og SADC-ØPA-
landene på den anden side
DA
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591634_0002.png
BEGRUNDELSE
1.
BAGGRUND FOR FORSLAGET
Forslagets begrundelse og formål
Vedlagte forslag til Rådets afgørelse udgør det retlige instrument til undertegnelse og
midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union
og dens medlemsstater på den ene side og SADC-ØPA-landene på den anden side (SADC-
ØPA'en). SADC-ØPA-landene er Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia, Swaziland
(BLMNS) og Sydafrika.
Forhandlingerne blev afsluttet på chefforhandlerniveau den 15. juli 2014 i Pretoria. Aftalen
blev paraferet den 15. juli 2014 i Pretoria.
Botswana, Namibia og Swaziland har i øjeblikket adgang til markedet i EU på
præferencevilkår i henhold til ordningerne i forordningen om markedsadgang (MAR).
Lesotho og Mozambique er i øjeblikket omfattet af ordningerne i initiativet "alt undtagen
våben" i kraft af deres status som mindst udviklede lande (LDC-lande). Handelen mellem EU
og Sydafrika er i øjeblikket omfattet af aftalen om handel, udvikling og samarbejde (TDCA-
aftalen).
SADC-ØPA'en giver BLMNS-landene en ensartet markedsadgangsordning. For Sydafrikas
vedkommende erstatter SADC-ØPA'en de relevante bestemmelser i afsnit II og III i TDCA-
aftalen om henholdsvis handel og handelsanliggender.
Sammenhæng med de gældende regler på samme område
Med dette forslag gennemføres partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af
gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske
Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 ("AVS-EF-
partnerskabsaftalen"), i hvilken der opfordres til indgåelse af WTO-kompatible økonomiske
partnerskabsaftaler.
Sammenhæng med Unionens politik på andre områder
SADC-ØPA'en er en udviklingsorienteret handelsaftale. Den giver SADC-ØPA-landene
asymmetrisk markedsadgang, således at de kan beskytte følsomme sektorer mod
liberalisering; den indeholder en lang række beskyttelsesforanstaltninger og en klausul om
beskyttelse af nyoprettede industrier; den indeholder bestemmelser om oprindelsesregler til
lettelse af eksporten; og den sørger for, at eksportsubsidier i samhandelen mellem parterne
afskaffes. Disse bestemmelser bidrager til målet om udviklingsvenlig politikkohærens og
stemmer overens med artikel 208, stk. 2, i TEUF. SADC-ØPA'en indeholder desuden et
kapitel om handel og bæredygtig udvikling, der knytter handelsaftalen sammen med EU's mål
for arbejdsmarkedsforhold, miljø og klimaforandringer.
2.
RETSGRUNDLAG,
NÆRHEDSPRINCIPPET
PROPORTIONALITETSPRINCIPPET
Retsgrundlag
OG
Retsgrundlaget for denne rådsafgørelse er traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 3 og 4, og artikel 209, stk. 2, sammenholdt med artikel
218, stk. 5.
Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)
DA
2
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
Den fælles handelspolitik er et område, hvor Unionen har enekompetence, jf. artikel 3 i
TEUF.
Proportionalitetsprincippet
Dette forslag er nødvendigt af hensyn til gennemførelsen af Unionens internationale
forpligtelser som fastsat i AVS-EF-partnerskabsaftalen og tilstrækkeligt til at bidrage til
Unionens mål inden for handel og udvikling.
Valg af retsakt
Dette forslag er i overensstemmelse med artikel 218, stk. 5, i TEUF, hvorefter Rådet kan
vedtage afgørelser om internationale aftaler. Der findes ingen andre retlige instrumenter, der
kan anvendes til at nå det mål, der er omhandlet i forslaget.
3.
RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF
INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER
Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning
Ikke relevant.
Høringer af interesserede parter
Indhentning og brug af ekspertbistand
Ikke relevant.
Ikke relevant.
Konsekvensanalyse
I perioden 2003-2007 blev der gennemført en bæredygtighedsvurdering af de økonomiske
partnerskabsaftaler mellem EU og AVS-landene. Mandatet for dette projekt blev
offentliggjort af Europa-Kommissionen i 2002 som led i et konkurrenceudsat udbud. Som
følge af dette udbud blev PwC France tildelt en femårig rammekontrakt i august 2002. Et
udkast til den endelige bæredygtighedsrapport blev forelagt for interesserede parter i Europa
på det af Europa-Kommissionen arrangerede dialogmøde mellem EU og civilsamfundet den
23. marts 2007 i Bruxelles, Belgien.
Målrettet regulering og forenkling
SADC-ØPA'en er ikke omfattet af refitprocedurer (dvs. procedurer for målrettet regulering og
forenkling), den indebærer ingen omkostninger for Unionens SMV'er, og den rejser ingen
spørgsmål for så vidt angår det digitale miljø.
Grundlæggende rettigheder
Forslaget har ingen følger for beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder i Unionen.
4.
VIRKNINGER FOR BUDGETTET
Der gives afkald på told anslået til 33,3 mio. EUR, når aftalen er fuldt gennemført efter 10 år.
DA
3
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
5.
ANDRE FORHOLD
Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og
rapportering
I henhold til aftalens almindelige bestemmelser forpligter parterne sig til løbende at overvåge
anvendelsen og virkningerne af aftalen. Ved de institutionelle bestemmelser nedsættes der et
fælles råd på ministerplan, som skal være ansvarligt for anvendelsen og gennemførelsen af
aftalen og overvåge, at målene i den opfyldes. Det fælles råd bistås af et udvalg for handel og
udvikling. Ved aftalen
nedsættes der også et
særligt udvalg for geografiske betegnelser og handel med vin
og spiritus
med det formål at overvåge udviklingen i protokollen om geografiske
betegnelser og handel med vin og spiritus
nedsættes der også et særligt
udvalg for told- og handelslettelser,
der skal overvåge
gennemførelsen og anvendelsen af kapitlet om told- og handelslettelser og
protokollen om oprindelsesregler
indføres der desuden en bestemmelse, der giver parterne ret til hver især at anmode
om konsultationer vedrørende spørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med kapitlet
om handel og bæredygtig udvikling. Dialog og samarbejde kan omfatte andre
relevante myndigheder og interesserede parter.
Forklarende dokumenter (for direktiver)
Ikke relevant.
Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget
Aftalen indeholder bestemmelser om samarbejde, handel med varer, handel og bæredygtig
udvikling, told- og handelslettelser, tekniske handelshindringer, sundheds- og
plantesundhedsforanstaltninger, tvistbilæggelse, geografiske betegnelser og oprindelsesregler.
Aftalen indeholder også rendezvousklausuler om handel med tjenesteydelser og investeringer,
konkurrencepolitik, intellektuelle ejendomsrettigheder og offentlige udbud.
ØPA'en garanterer told- og kvotefri adgang til EU's marked for varer fra Botswana, Lesotho,
Mozambique, Namibia og Swaziland, med undtagelse af våben og ammunition. Sydafrika får
fordel af den nye markedsadgang, der supplerer TDCA-aftalen, som i øjeblikket gælder for
landets handelsforbindelser med EU. EU får i rimeligt omfang ny adgang til markedet i
Toldunionen for Det Sydlige Afrika (SACU) og sikkerhed for en bilateral aftale med
Mozambique, et af regionens mindst udviklede lande.
ØPA'en er udformet således, at den er forenelig med den måde, hvorpå SACU fungerer, især i
kraft af en fuldstændig harmonisering af handelsordningen under SACU for så vidt angår
import. SACU indeholder nu en enkelt ekstern toldtarif og kontingentordninger for importen
fra EU.
DA
4
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591634_0005.png
2016/0003 (NLE)
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale
mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og SADC-ØPA-
landene på den anden side
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207,
stk. 3 og 4, og artikel 209, stk. 2, sammenholdt med artikel 218, stk. 5,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen
1
, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Den 12. juni 2002 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger om
økonomiske partnerskabsaftaler med gruppen af stater i Afrika, Vestindien og
Stillehavet.
Forhandlingerne er afsluttet, og den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den
Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og SADC-ØPA-landene
(dvs. Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia, Swaziland og Sydafrika) på den
anden side ("aftalen") blev paraferet den 15. juli 2014.
I partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i
Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og
dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, opfordres der til
indgåelse af WTO-kompatible økonomiske partnerskabsaftaler.
I henhold til aftalens artikel 113, stk. 3, finder aftalen midlertidig anvendelse, indtil
den træder i kraft.
Aftalen bør undertegnes på vegne af Unionen, og den bør anvendes midlertidigt for så
vidt angår de elementer, der henhører under Unionens kompetence, indtil afslutningen
af procedurerne for dens indgåelse —
(2)
(3)
(4)
(5)
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
1.
Der gives herved bemyndigelse til undertegnelse på Unionens vegne af den
økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens
medlemsstater på den ene side og SADC-ØPA-landene på den anden side under
forbehold af indgåelse af aftalen.
Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.
2.
1
EUT C […] af […], s. […].
DA
5
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
Artikel 2
Formanden for Rådet udarbejder fuldmagtsinstrumentet til undertegnelse af aftalen på
Unionens vegne, under forbehold af dens indgåelse, til den eller de personer, der er udpeget af
forhandleren.
Artikel 3
1.
For så vidt angår de elementer, der henhører under Unionens kompetence, finder
aftalen anvendelse midlertidigt, jf. artikel 113, stk. 3, indtil afslutningen af
procedurerne for dens indgåelse. Dette berører ikke kompetencefordelingen mellem
Unionen og dens medlemsstater i henhold til traktaterne.
Unionen anvender ikke følgende bestemmelse i aftalen midlertidigt:
3.
Artikel 12, stk. 4.
Kommissionen offentliggør en meddelelse med oplysninger om datoen for den
midlertidige anvendelse af aftalen.
Artikel 4
Aftalen må ikke fortolkes således, at den skaber rettigheder eller forpligtelser, som kan
påberåbes direkte for Unionens eller medlemsstaternes domstole.
Artikel 5
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.
Udfærdiget i Bruxelles, den .
2.
På Rådets vegne
Formand
DA
6
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591634_0007.png
FINANSIERINGSOVERSIGT TIL FORSLAG, SOM ALENE INDVIRKER PÅ
BUDGETTETS INDTÆGTSSIDE
1.
FORSLAGETS BETEGNELSE
Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den økonomiske
partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene
side og SADC-ØPA-landene på den anden side.
2.
BUDGETPOSTER
Kapitel og artikel: kapitel 12, artikel 120
Budgetteret beløb for 2016: 18 465 300 000 EUR.
3.
FINANSIELLE VIRKNINGER
Forslaget har ingen finansielle virkninger
Forslaget har ingen finansielle virkninger for udgifterne, men har følgende
finansielle virkninger for indtægterne:
i mio. EUR (1 decimal)
Budgetpost
Indtægt
2
12-måneders-periode
fra dd/mm/åååå
egne
Dato
for
anvendelse
midlertidig
[År n]
Artikel 120
Virkninger
indtægter
for
EU's
23,7 mio. EUR
Efter foranstaltningens iværksættelse
[n+1]
Artikel 120
24,8 mio. EUR
[n+2]
25,9 mio. EUR
[n+3]
27,2 mio.
EUR
[n+4]
28,3 mio. EUR
[n+5]
29,5 mio. EUR
4.
FORHOLDSREGLER MOD SVIG
For at beskytte Den Europæiske Unions egne indtægter indeholder aftalen bestemmelser, der
har til formål at sikre, at partnerlandet gør korrekt brug af de betingelser for
handelsindrømmelser, der er fastlagt, jf. punkt 3, "Finansielle virkninger", navnlig i artikel 30
vedrørende særlige bestemmelser om administrativt samarbejde og i protokollen om
oprindelsesregler (protokol 1 til aftalen) og protokollen om gensidig administrativ bistand i
toldspørgsmål (protokol 2 til aftalen). Disse bestemmelser supplerer Den Europæiske Unions
toldlovgivning, som gælder for alle importerede varer (især EU's toldkodeks og
2
Med hensyn til EU's traditionelle egne indtægter (landbrugsafgifter, sukkerafgifter, told) opgives
beløbene netto, dvs. bruttobeløb, hvorfra der er trukket opkrævningsomkostninger på 25 %.
DA
7
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
gennemførelsesbestemmelserne hertil), og lovgivningen vedrørende medlemsstaternes ansvar
for kontrol med egne indtægter (særlig Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000).
5.
ANDRE BEMÆRKNINGER
Dette skøn er baseret på den gennemsnitlige importmængde i perioden 2012-2014. Med
undtagelse af en række produkter, der importeres fra Sydafrika, føres importerede varer fra
gruppen af SADC-ØPA-lande allerede ind i Den Europæiske Union toldfrit.
DA
8
DA