Europaudvalget 2016
KOM (2016) 0008
Offentligt
1591636_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 22.1.2016
COM(2016) 8 final
ANNEX 1
BILAG
til
Forslag til Rådets afgørelse
om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale
mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og SADC-ØPA-
landende på den anden side
DA
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591636_0002.png
BILAG
ØKONOMISK PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DEN EUROPÆISKE
UNION OG DENS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG SADC-ØPA-
LANDENE PÅ DEN ANDEN SIDE
PRÆAMBEL
KONGERIGET BELGIEN,
REPUBLIKKEN BULGARIEN,
REPUBLIKKEN KROATIEN,
DEN TJEKKISKE REPUBLIK,
KONGERIGET DANMARK,
FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,
REPUBLIKKEN ESTLAND,
IRLAND,
DEN HELLENSKE REPUBLIK,
KONGERIGET SPANIEN,
DEN FRANSKE REPUBLIK,
DEN ITALIENSKE REPUBLIK,
REPUBLIKKEN CYPERN,
REPUBLIKKEN LETLAND,
REPUBLIKKEN LITAUEN,
STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,
UNGARN,
REPUBLIKKEN MALTA,
KONGERIGET NEDERLANDENE,
REPUBLIKKEN ØSTRIG,
REPUBLIKKEN POLEN,
DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,
RUMÆNIEN,
REPUBLIKKEN SLOVENIEN,
DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,
REPUBLIKKEN FINLAND,
KONGERIGET SVERIGE,
DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,
DA
2
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
som er kontraherende parter i traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde, i det følgende benævnt "EU-medlemsstaterne",
og
DEN EUROPÆISKE UNION på den ene side og
REPUBLIKKEN BOTSWANA,
KONGERIGET LESOTHO,
REPUBLIKKEN MOZAMBIQUE,
REPUBLIKKEN NAMIBIA,
DEN SYDAFRIKANSKE REPUBLIK og
KONGERIGET SWAZILAND,
i det følgende benævnt "SADC-ØPA-landene" (SADC - Southern African Development
Community og ØPA - økonomisk partnerskabsaftale),
på den anden side,
DA
3
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
SOM HENVISER TIL
parternes ønske om at styrke deres handelsforbindelser og
etablere tætte og varige indbyrdes relationer baseret på partnerskab og samarbejde,
SOM ER OVERBEVIST OM,
at denne aftale vil uddybe og fremme de økonomiske
og handelsmæssige forbindelser mellem parterne yderligere,
SOM ØNSKER
at skabe nye beskæftigelsesmuligheder, tiltrække investeringer og
forbedre levevilkårene i parternes territorier og samtidig hermed fremme bæredygtig
udvikling,
SOM ERKENDER
vigtigheden
gennemførelsen af denne aftale,
af
udviklingsfinansieringssamarbejde
for
SOM ANERKENDER
SADC-ØPA-landenes bestræbelser på at sikre økonomisk og
social udvikling for deres befolkninger som led i øget regional integration i SADC-
regionen,
SOM BEKRÆFTER
parternes vilje til at fremme regionalt samarbejde og regional
økonomisk integration og til at tilskynde til liberalisering af handelen i SADC-regionen,
SOM ANERKENDER
SADC-ØPA-landenes særlige behov og interesser og
nødvendigheden af at tage hensyn til deres forskellige økonomiske udviklingsniveauer
og deres geografiske og socioøkonomiske problemer,
SOM
i denne aftale
ERKENDER
de særlige forhold, der gør sig gældende for
Botswana, Lesotho, Namibia og Swaziland ("BLNS-landene"), og nødvendigheden af at
tage hensyn til virkningerne for dem af handelsliberaliseringen i henhold til aftalen om
handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets
medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side
("TDCA-aftalen"), der blev undertegnet den 11. oktober 1999,
SOM ERKENDER
de særlige forhold og behov, der gør sig gældende for de mindst
udviklede lande ("LDC-landene") blandt SADC-ØPA-landene, ved anvendelse af særlig
og differentieret behandling og asymmetri,
SOM ERKENDER
de særlige forhold, der gør sig gældende for Lesotho som det
eneste LDC-land i Toldunionen for Det Sydlige Afrika (SACU), og at konsekvenserne
af de faldende toldindtægter som følge af TDCA-aftalen og denne aftale skal prioriteres
i forbindelse med bistand til handel ("aid for trade"),
SOM ERKENDER
de særlige forhold, der gør sig gældende for de SADC-ØPA-lande,
der netop er kommet ud af en langvarig væbnet konflikt, og som har behov for særlig og
differentieret behandling og asymmetri,
SOM TAGER HENSYN TIL
parternes rettigheder og forpligtelser i medfør af deres
medlemskab af Verdenshandelsorganisationen ("WTO") og bekræfter det multilaterale
handelssystems store betydning,
SOM UNDERSTREGER
den betydning, parterne tillægger de principper og regler,
der gælder for det multilaterale handelssystem, og nødvendigheden af, at de anvendes
på en gennemsigtig og ikke-diskriminerende måde,
SOM HENVISER TIL
partnerskabsaftalen mellem medlemmerne af gruppen af stater
i Afrika, Vestindien og Stillehavet ("AVS") på den ene side og Det Europæiske
Fællesskab ("EF") og dets medlemsstater på den anden side, undertegnet i Cotonou den
23. juni 2000 og ændret den 25. juni 2005 ("Cotonouaftalen"),
DA
4
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
SOM BEKRÆFTER
parternes vilje til at støtte den økonomiske udvikling i SADC-
ØPA-landene, så de kan opfylde årtusindudviklingsmålene ("MDG-målene"),
SOM HENVISER TIL
TDCA-aftalen,
SOM HENVISER TIL
parternes vilje til at sikre, at deres fælles foranstaltninger
støtter den regionale integration i henhold til SADC-traktaten, der blev undertegnet den
17. august 1992, med senere ændringer,
SOM ERKENDER,
at Toldunionen for Det Sydlige Afrika (SACU), oprettet ved
SACU-aftalen 2002, mellem regeringerne for Republikken Botswana, Kongeriget
Lesotho, Republikken Namibia, Den Sydafrikanske Republik og Kongeriget Swaziland,
og undertegnet den 21. oktober 2002 ("SACU-aftalen"), indtager en særlig status,
SOM BEKRÆFTER
parternes støtte og tilskyndelse til handelsliberalisering,
SOM FREMHÆVER
betydningen af landbruget og en bæredygtig udvikling for
bekæmpelse af fattigdom i SADC-ØPA-landene,
ER BLEVET ENIGE
om følgende:
DA
5
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
DEL I
BÆREDYGTIG UDVIKLING OG ANDRE SAMARBEJDSOMRÅDER
KAPITEL I
ALMINDELIGE BESTEMMELSER
ARTIKEL 1
Mål
Målene med denne aftale er:
a)
at bidrage til at mindske og udrydde fattigdom gennem indgåelse af et
handelspartnerskab, som er foreneligt med målet om bæredygtig udvikling, MDG-
målene og Cotonouaftalen
at fremme regional integration, økonomisk samarbejde og god regeringsførelse for på
regionalt plan at oprette og gennemføre effektive, forudsigelige og gennemsigtige
lovgivningsmæssige rammer for handel og investeringer mellem parterne og mellem
SADC-ØPA-landene
at fremme SADC-ØPA-landenes gradvise integration i verdensøkonomien i
overensstemmelse med deres samfundsmodel og prioriteringer på udviklingsområdet
at forbedre SADC-ØPA-landenes
handelsrelaterede spørgsmål
kapacitet
inden
for
handelspolitik
og
b)
c)
d)
e)
at støtte forudsætningerne for øgede investeringer og privatsektorinitiativer samt
forbedre forsyningskapaciteten, konkurrenceevnen og den økonomiske vækst i
SADC-ØPA-landene og
at styrke de eksisterende forbindelser mellem parterne på grundlag af solidaritet og
gensidig interesse. I overensstemmelse med WTO-forpligtelserne skal denne aftale
derfor forbedre de kommercielle og økonomiske forbindelser, konsolidere
gennemførelsen af protokollen om handel i SADC-regionen, der blev undertegnet
den 24. august 1996 ("SADC-protokollen om handel"), og SACU-aftalen, støtte en
ny handelsdynamik mellem parterne gennem en gradvis, asymmetrisk liberalisering
af deres indbyrdes handel samt forstærke, udvide og uddybe samarbejdet på alle
områder af relevans for handelen.
ARTIKEL 2
Principper
f)
1.
Denne aftale er baseret på de grundlæggende principper samt de væsentlige
elementer og det grundlæggende element i Cotonouaftalen, jf. henholdsvis
Cotonouaftalens artikel 2 og 9. Aftalen bygger på resultaterne af Cotonouaftalen,
TDCA-aftalen og de tidligere AVS-EF-aftaler inden for regionalt samarbejde og
regional integration samt økonomisk og handelsmæssigt samarbejde.
Denne aftale skal gennemføres på en sådan måde, at den supplerer og styrker
Cotonouaftalen og TDCA-aftalen og omvendt, jf. dog artikel 110 og 111.
Parterne er enige om at samarbejde om gennemførelsen af denne aftale på en måde,
som falder i tråd med de udviklingspolitikker og regionale integrationsprogrammer,
som SADC-ØPA-landene er eller kan blive omfattet af.
2.
3.
DA
6
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
4.
Parterne er enige om at samarbejde for at opfylde deres tilsagn og forpligtelser og
gøre det nemmere for SADC-ØPA-landene at gennemføre denne aftale.
ARTIKEL 3
Regional integration
1.
2.
Parterne erkender, at regional integration er et integrerende element i deres
partnerskab og et effektivt redskab til at nå målene i denne aftale.
Parterne bekræfter vigtigheden af regional og subregional integration blandt SADC-
ØPA-landene for at forbedre deres økonomiske muligheder, give dem øget politisk
stabilitet og fremme udviklingslandes effektive integration i verdensøkonomien.
Parterne støtter navnlig de integrationsprocesser, der er baseret på SACU-aftalen,
SADC-traktaten og akten om oprettelse af Den Afrikanske Union, der blev vedtaget
den 11. juli 2000, samt de hermed forbundne udviklingspolitikker og politiske mål.
De agter at gennemføre denne aftale ved fælles hjælp under anvendelse af disse
instrumenter, idet de tager hensyn til deres forskellige udviklingsniveauer, behov,
geografiske forhold og strategier for bæredygtig udvikling.
ARTIKEL 4
Overvågning
3.
1.
Parterne forpligter sig til løbende at overvåge anvendelsen og virkningerne af denne
aftale gennem passende ordninger og planlægning som led i deres respektive
participatoriske processer og inden for deres institutioner samt gennem processer og
institutioner, der etableres i henhold til denne aftale, for at sikre, at målene i denne
aftale nås, at den gennemføres efter hensigten, og at parternes befolkninger, særlig de
mest sårbare grupper, får de størst mulige fordele af den.
Parterne forpligter sig til straks at rådføre sig med hinanden om eventuelle problemer
med gennemførelsen af denne aftale.
ARTIKEL 5
Samarbejde i internationale fora
2.
Parterne skal bestræbe sig på at samarbejde i alle internationale fora, hvor emner af relevans
for denne aftale tages op.
KAPITEL II
HANDEL OG BÆREDYGTIG UDVIKLING
ARTIKEL 6
Baggrund og mål
1.
Parterne henviser til Agenda 21 om miljø og udvikling fra 1992, ILO's erklæring om
grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet fra 1998, Johannesburg-
gennemførelsesplanen om bæredygtig udvikling fra 2002, FN's Økonomiske og
Sociale Råds ministererklæring om fuld beskæftigelse og ordentligt arbejde fra 2006,
ILO's erklæring om social retfærdighed med henblik på en retfærdig globalisering fra
2008 og FN's konference om bæredygtig udvikling, "The Future We Want", i 2012.
DA
7
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
2.
Parterne bekræfter deres vilje til at fremme udviklingen af den internationale handel
på en måde, som bidrager til målet om bæredygtig udvikling inden for dette måls tre
søjler (økonomisk udvikling, social udvikling og miljøbeskyttelse) af hensyn til de
nuværende og kommende generationers velfærd, og til at sikre, at dette mål indgår i
og kommer til udtryk på alle niveauer af deres handelsforbindelser.
Bestemmelserne i dette kapitel, bortset fra artikel 7, er ikke underlagt
bestemmelserne i del III.
ARTIKEL 7
Bæredygtig udvikling
3.
1.
Parterne bekræfter, at målet om bæredygtig udvikling skal tilstræbes og integreres på
alle niveauer af deres økonomiske partnerskab for at opfylde de overordnede
forpligtelser, der er fastsat i Cotonouaftalens artikel 1, 2 og 9, specielt den generelle
forpligtelse til at mindske og med tiden udrydde fattigdom på en måde, som er
forenelig med målet om bæredygtig udvikling.
At dette mål skal tilstræbes i forbindelse med denne aftale, opfatter parterne som en
forpligtelse til:
a)
at der ved anvendelsen af denne aftale tages fuldt ud hensyn til deres respektive
befolkningers og fremtidige generationers interesser på det menneskelige,
kulturelle, økonomiske, sociale, sundhedsmæssige og miljømæssige område,
og
at beslutningsmetoderne tager hensyn til de grundlæggende principper om
ejerskab, deltagelse og dialog.
2.
b)
3.
Parterne er følgelig enige om at samarbejde med henblik på at opnå en bæredygtig
udvikling med mennesket i centrum.
ARTIKEL 8
Multilaterale standarder og aftaler på miljø- og arbejdsmarkedsområdet
1.
Parterne anerkender værdien af international miljøforvaltning og internationale
miljøaftaler som det internationale samfunds svar på globale eller regionale
miljøproblemer og af ordentligt arbejde for alle som et centralt element i bæredygtig
udvikling for alle lande og som et prioriteret mål inden for det internationale
samarbejde.
Parterne bekræfter i forbindelse med denne artikel og under hensyntagen til
Cotonouaftalen, særlig artikel 49 og 50, deres rettigheder og tilsagn om at
gennemføre deres forpligtelser for så vidt angår de multilaterale miljøaftaler og
konventionerne under Den Internationale Arbejdsorganisation ("ILO"), som de hver
især har ratificeret.
ARTIKEL 9
Ret til at regulere og beskyttelsesniveauer
2.
1.
Parterne anerkender hinandens ret til at fastsætte egne niveauer for indenlandsk
miljø- og arbejdstagerbeskyttelse og til som følge heraf at vedtage eller ændre deres
DA
8
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
berørte love og politikker i overensstemmelse med internationalt anerkendte
standarder og aftaler, som de er part i.
2.
3.
Parterne bekræfter vigtigheden af den beskyttelse, der ydes ved den indenlandske
arbejdsmarkeds- og miljølovgivning.
I anerkendelse af at der ikke bør tilskyndes til handel eller investeringer ved at
svække eller sænke de indenlandske niveauer for miljø- og arbejdstagerbeskyttelse,
må en part ikke i den hensigt fravige eller vedholdende undlade at håndhæve sin
miljø- og arbejdsmarkedslovgivning.
ARTIKEL 10
Handel og investeringer til fremme af bæredygtig udvikling
1.
Parterne bekræfter deres vilje til at forbedre den måde, hvorpå handel og
investeringer bidrager til at opfylde de økonomiske, sociale og miljømæssige
aspekter af målet om bæredygtig udvikling.
En part kan gennem Udvalget for Handel og Udvikling anmode den anden part om
konsultationer vedrørende spørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med dette kapitel.
Parternes dialog og samarbejde om dette kapitel, der foregår gennem Udvalget for
Handel og Udvikling, kan involvere andre relevante myndigheder og berørte parter.
ARTIKEL 11
Samarbejde om handel og bæredygtig udvikling
1.
2.
Parterne erkender vigtigheden af at samarbejde om handelsrelaterede aspekter af
miljø- og arbejdsmarkedspolitikken for at nå målene i denne aftale.
Parterne kan udveksle oplysninger og dele erfaringer om deres indsats for at fremme
sammenhæng i de handelsmæssige, sociale og miljømæssige mål og disses gensidigt
understøttende karakter, og skal styrke dialog og samarbejde om spørgsmål
vedrørende bæredygtig udvikling, som handelsforbindelserne måtte foranledige.
Med hensyn til stk. 1 og 2 kan parterne samarbejde på bl.a. følgende områder:
a)
handelsaspekterne af arbejdsmarkeds- eller miljøpolitikken, f.eks. ILO's
dagsorden for ordentligt arbejde og multilaterale miljøaftaler, i internationale
fora
denne aftales virkninger for bæredygtig udvikling
virksomhedernes sociale ansvar og generelle ansvarliggørelse
handelsrelaterede foranstaltninger af fælles interesse til fremme af bevarelse og
bæredygtig anvendelse af den biologiske mangfoldighed
handelsaspekter af bæredygtig skovforvaltning og
handelsaspekter af bæredygtige fangstmetoder i fiskeriet.
KAPITEL III
2.
3.
3.
b)
c)
d)
e)
f)
DA
9
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
SAMARBEJDSOMRÅDER
ARTIKEL 12
Udviklingssamarbejde
1.
Parterne forpligter sig til at samarbejde om gennemførelsen af denne aftale og til at
støtte SADC-ØPA-landenes handels- og udviklingsstrategier inden for rammerne af
den overordnede regionale SADC-integrationsproces. Samarbejdet kan være af
finansiel eller ikke-finansiel art.
Parterne erkender, at udviklingssamarbejde er et meget vigtigt element i deres
partnerskab og en væsentlig medvirkende faktor for virkeliggørelsen af målene i
denne aftale som fastlagt i artikel 1. Samarbejdet om udviklingsfinansiering med
henblik på regionalt økonomisk samarbejde og regional økonomisk integration, jf.
Cotonouaftalen, gennemføres således, at det støtter og fremmer SADC-ØPA-
landenes bestræbelser på at opfylde målene, og så de fordele, man forventer af
nærværende aftale, bliver så store som muligt. Der er i denne aftale fastlagt områder
for samarbejde og faglig bistand, når det er relevant. Samarbejdet gennemføres efter
fremgangsmåden i denne artikel. Denne fremgangsmåde evalueres løbende og
ændres om nødvendigt efter bestemmelserne i artikel 116.
EU finansierer udviklingssamarbejdet mellem SADC-ØPA-landene og EU til støtte
for gennemførelsen af denne aftale inden for rammerne af de relevante regler og
procedurer, der er fastsat i Cotonouaftalen, særlig Den Europæiske Udviklingsfonds
programmeringsprocedurer, og inden for rammerne af de relevante instrumenter, der
finansieres over EU's almindelige budget. I den forbindelse er støtten til
gennemførelsen af denne aftale en prioritering.
EU-medlemsstaterne forpligter sig til - ved hjælp af deres respektive
udviklingspolitikker
og
-instrumenter
-
i
fællesskab
at
støtte
udviklingssamarbejdsaktiviteter med henblik på regionalt økonomisk samarbejde og
regional økonomisk integration samt gennemførelse af denne aftale i SADC-ØPA-
landene og på regionalt plan i overensstemmelse med principperne om
komplementaritet og bistandseffektivitet, jf. f.eks. Pariserklæringen om
bistandseffektivitet fra 2005 og Accrahandlingsplanen fra 2008.
Parterne erkender, at der vil være behov for tilstrækkelige ressourcer til
gennemførelsen af denne aftale og den fulde udnyttelse af de fordele, der er
forbundet med den. I den forbindelse samarbejder parterne med henblik på at give
SADC-ØPA-landene adgang til andre finansielle instrumenter og lette deltagelse af
andre donorer, der ønsker at støtte SADC-ØPA-landenes bestræbelser på at opfylde
målene i denne aftale.
Parterne er enige om, at en regional ordning for udviklingsfinansiering som f.eks. en
ØPA-fond ville være et nyttigt redskab til effektivt at formidle
udviklingsfinansieringsressourcer og til at gennemføre ledsageforanstaltninger til
ØPA'en. EU indvilliger i at støtte regionens bestræbelser på at indføre en sådan
ordning. EU vil yde bidrag til fonden på grundlag af en tilfredsstillende revision.
ARTIKEL 13
Samarbejdsprioriteringer
2.
3.
4.
5.
6.
DA
10
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1.
Med henblik på gennemførelsen af denne aftale er parterne enige om at prioritere de i
denne artikel og i artikel 14 nævnte områder for handelsmæssigt og økonomisk
samarbejde under hensyntagen til SADC-ØPA-landenes udviklingspolitikker.
Der samarbejdes om handel med varer for at styrke varehandelen og SADC-ØPA-
landenes handelskapacitet, bl.a. ved en gradvis afvikling af told og andre afgifter i
overensstemmelse med liberaliseringsforpligtelserne i denne aftale, ved en korrekt
tilgang til oprindelsesregler, handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter, ikke-
toldmæssige foranstaltninger, sundheds- og plantesundhedsstandarder ("SPS"-
standarder) og tekniske handelshindringer ("TBT"), ved afhjælpning af ikke-
toldmæssige foranstaltninger samt ved fremme af toldsamarbejde og handelslettelser.
Der samarbejdes om konkurrenceevne på udbudssiden for at øge SADC-ØPA-
landenes konkurrenceevne og afhjælpe udbudsbegrænsninger på nationalt og
institutionelt plan og især på virksomhedsplan. Dette samarbejde omfatter bl.a.
produktion, teknologisk udvikling og innovation, markedsføring, finansiering,
distribution, transport, diversificering af økonomien og herudover udvikling af den
private sektor, forbedring af handelsvilkår og erhvervsklima samt støtte til små og
mellemstore virksomheder inden for landbrug, fiskeri, industri og tjenesteydelser.
Der samarbejdes om erhvervsfremmende infrastrukturer for at udvikle et
konkurrencedygtigt erhvervsfremmende klima på områder som informations- og
kommunikationsteknologi, transport og energi.
Parterne er enige om at samarbejde for at udvikle og styrke handelen med
tjenesteydelser, jf. artikel 73.
Parterne er enige om at samarbejde for at udvikle og styrke handelsrelaterede
spørgsmål, jf. artikel 8-11, 16-19, 73 og 74.
Der samarbejdes om handelsdata for at forbedre SADC-ØPA-landenes kapacitet
inden for registrering, analyse og formidling af handelsdata.
Der samarbejdes om opbygning af institutionel kapacitet i forbindelse med ØPA'en
for at støtte de institutionelle strukturer med henblik på styring af ØPA'ens
gennemførelse og kapacitetsopbygning inden for handelsforhandlinger og
handelspolitik under anvendelse af de relevante institutionelle mekanismer, der er
oprettet under SADC-traktaten og SACU-aftalen eller i de forskellige SADC-ØPA-
lande.
ARTIKEL 14
Samarbejde om finanspolitisk tilpasning
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
Parterne erkender, at de i denne aftale fastsatte bestemmelser om toldafvikling
eller -nedsættelse kan påvirke SADC-ØPA-landenes skatteindtægter, og er enige om
at samarbejde om dette spørgsmål.
Parterne er enige om at samarbejde i overensstemmelse med artikel 12, herunder
især:
a)
om støtte til finanspolitiske reformer og
2.
DA
11
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591636_0012.png
b)
om støtteforanstaltninger, der skal ledsage de finanspolitiske reformer til
afbødning af denne aftales fiskale nettovirkning, og som vil blive fastlagt efter
en i fællesskab aftalt ordning.
3.
Parterne erkender, at toldnedsættelsen især vil påvirke Lesothos skatteindtægter, og
er enige om at være særlig opmærksomme på Lesothos situation ved anvendelsen af
artikel 12.
ARTIKEL 15
Interventionsformer
Udviklingssamarbejdet i henhold til denne aftale kan omfatte, men er ikke begrænset til,
følgende aftalerelaterede interventioner:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
politikudformning
udarbejdelse af love og administrative bestemmelser
udvikling på det institutionelle/organisatoriske område
kapacitetsopbygning og uddannelse
1
teknisk rådgivning
administrative tjenester
støtte på SPS- og TBT-områder og
operationel støtte,
anlægsarbejder.
herunder
udstyr,
materialer
og
relaterede
bygge-
og
ARTIKEL 16
Samarbejde om beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder
1.
Parterne bekræfter deres forpligtelser i henhold til Cotonouaftalens artikel 46 samt
deres rettigheder, forpligtelser og fleksibilitetsindrømmelser som fastsat i aftalen om
handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder ("TRIPS-aftalen") i bilag IC til
overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen.
Parterne er enige om at yde og sikre en passende, effektiv og ikke-diskriminerede
beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og at træffe foranstaltninger til
håndhævelse af sådanne rettigheder og modvirkning af krænkelser heraf i
overensstemmelse med de internationale aftaler, som de er part i.
Parterne kan samarbejde om spørgsmål vedrørende geografiske betegnelser i
overensstemmelse med TRIPS-aftalens afdeling 3 (artikel 22-24). Parterne erkender
vigtigheden af geografiske betegnelser og produkter med oprindelsesbetegnelse for et
bæredygtigt landbrug og udviklingen af landdistrikter.
Parterne er enige om, at det er vigtigt at besvare hinandens rimelige anmodninger om
oplysninger og redegørelser vedrørende geografiske betegnelser og andre spørgsmål i
forbindelse med intellektuelle ejendomsrettigheder. Uden at det foregriber dette
samarbejdes almengyldighed, kan parterne efter indbyrdes aftale inddrage
I forbindelse med denne artikel kan "kapacitetsopbygning" bl.a. omfatte uddannelse, udvikling af
institutioner, organisatorisk udvikling (strukturer og procedurer), operationel støtte og
interinstitutionelle kommunikations- og samarbejdsprocedurer.
2.
3.
4.
1
DA
12
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
internationale og regionale organisationer med ekspertise inden for geografiske
betegnelser.
5.
6.
Parterne betragter traditionel viden som et vigtigt område og kan samarbejde herom i
fremtiden.
Parterne kan overveje at indlede forhandlinger om beskyttelse af intellektuelle
ejendomsrettigheder i fremtiden, og SADC-ØPA-landene ønsker - og agter at
bestræbe sig på - at forhandle samlet. Hvis der igangsættes forhandlinger, vil EU
overveje, hvorvidt de skal omfatte bestemmelser om samarbejde og særlig og
differentieret behandling.
Hvis en part, der ikke deltager i en fremtidig aftale om beskyttelse af intellektuelle
ejendomsrettigheder forhandlet i medfør af stk. 6, ønsker at deltage, kan den
forhandle om betingelserne for sin tilslutning til den pågældende aftale.
Hvis en aftale, der kommer i stand som følge af de i stk. 6 og 7 omhandlede
forhandlinger, fører til resultater, der viser sig at være uforenelige med den
fremtidige udvikling af en regional SADC-ramme for intellektuelle
ejendomsrettigheder, skal parterne i fællesskab bestræbe sig på at bringe aftalen i
overensstemmelse med den regionale ramme og sørger samtidig for balance mellem
fordelene.
ARTIKEL 17
Samarbejde om offentlige udbud
1.
Parterne erkender vigtigheden af gennemsigtighed i forbindelse med offentlige
udbud for at fremme den økonomiske udvikling og industrialiseringen. Parterne er
enige om vigtigheden af at samarbejde for at styrke den gensidige forståelse af deres
respektive systemer for offentlige udbud. Parterne bekræfter, at de ønsker
gennemsigtige og forudsigelige systemer for offentlige udbud i overensstemmelse
med deres nationale lovgivning.
Parterne erkender vigtigheden af fortsat at offentliggøre deres lovgivning eller på
anden måde gøre deres love, bestemmelser og alment gældende administrative
afgørelser samt ændringer heraf offentligt tilgængelige i et officielt udpeget
elektronisk medie eller papirmedie, som offentliggøres bredt og forbliver
lettilgængeligt for offentligheden. Parterne er enige om, at det er vigtigt at besvare
hinandens rimelige anmodninger om oplysninger og redegørelser vedrørende
ovennævnte forhold.
Parterne kan overveje at indlede forhandlinger om offentlige udbud i fremtiden, og
SADC-ØPA-landene ønsker - og agter at bestræbe sig på - at forhandle samlet. Hvis
der igangsættes forhandlinger, er EU villig til at lade bestemmelser om samarbejde
og særlig og differentieret behandling være omfattet.
Hvis en part, der ikke deltager i en fremtidig aftale om offentlige udbud, ønsker at
deltage, kan den forhandle om betingelserne for sin tilslutning til den pågældende
aftale.
Hvis en aftale, der kommer i stand som følge af de i stk. 3 og 4 omhandlede
forhandlinger, fører til resultater, der viser sig at være uforenelige med den
7.
8.
2.
3.
4.
5.
DA
13
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
fremtidige udvikling af en regional SADC-ramme for offentlige udbud, skal parterne
i fællesskab bestræbe sig på at bringe aftalen i overensstemmelse med den regionale
ramme og sørger samtidig for balance mellem fordelene.
ARTIKEL 18
Samarbejde om konkurrence
1.
Parterne erkender, at visse former for forretningspraksis som f.eks.
konkurrencebegrænsende aftaler eller samordnet praksis og misbrug af dominerende
stilling kan begrænse handelen mellem parterne og dermed undergrave
gennemførelsen af denne aftales mål.
Parterne er enige om at samarbejde om konkurrencespørgsmål i overensstemmelse
med artikel 13, stk. 6.
Parterne kan overveje at indlede forhandlinger om konkurrence i fremtiden, og
SADC-ØPA-landene ønsker - og agter at bestræbe sig på - at forhandle samlet. Hvis
der igangsættes forhandlinger, er EU villig til at lade bestemmelser om samarbejde
og særlig og differentieret behandling være omfattet.
Hvis en part, der ikke deltager i en fremtidig aftale om konkurrence, ønsker at
deltage, kan den forhandle om betingelserne for sin tilslutning til den pågældende
aftale.
Hvis en aftale, der kommer i stand som følge af de i stk. 3 og 4 omhandlede
forhandlinger, fører til resultater, der viser sig at være uforenelige med den
fremtidige udvikling af en regional SADC-ramme for konkurrence, skal parterne i
fællesskab bestræbe sig på at bringe aftalen i overensstemmelse med den regionale
ramme og sørger samtidig for balance mellem fordelene.
ARTIKEL 19
Samarbejde om forvaltningspraksis i forbindelse med skattespørgsmål
Parterne erkender vigtigheden af at samarbejde om principperne for god forvaltningspraksis i
forbindelse med skattespørgsmål gennem de relevante myndigheder.
DEL II
HANDEL OG HANDELSRELATEREDE ANLIGGENDER
KAPITEL I
HANDEL MED VARER
ARTIKEL 20
Frihandelsområde
1.
Ved denne aftale oprettes der et frihandelsområde mellem parterne i
overensstemmelse med den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel
("GATT 1994"), særlig artikel XXIV.
2.
3.
4.
5.
DA
14
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591636_0015.png
2.
I forbindelse med denne aftale anvendes princippet om asymmetri, alt efter SADC-
ØPA-landenes særlige behov og kapacitetsbegrænsninger, for så vidt angår omfanget
af og tidsplanerne for forpligtelserne i denne aftale.
ARTIKEL 21
Anvendelsesområde
Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på handel med varer mellem parterne
2
.
ARTIKEL 22
Oprindelsesregler
Toldpræferencerne i henhold til denne aftale finder anvendelse på varer, der opfylder
oprindelsesreglerne i protokol 1.
ARTIKEL 23
Told
1.
Told omfatter afgifter af enhver art, herunder alle former for tillægsafgifter, der
pålægges ved import af varer, men ikke:
a)
b)
c)
2.
interne skatter eller andre interne afgifter, der pålægges i medfør af artikel 40,
eller
told, der pålægges i medfør af del II, kapitel II, eller
gebyrer og andre afgifter, der pålægges i medfør af artikel 27.
For alle produkter, der er omfattet af liberalisering, må der ikke indføres ny told i
samhandelen mellem parterne eller ske en forhøjelse af allerede gældende told fra
ikrafttrædelsen af denne aftale, bortset fra:
a)
b)
c)
d)
stk. 7
stk. 9
punkt 7 i bilag I, del 1, afdeling A, og
punkt 8 i bilag II, del 1, afdeling A.
3.
Medmindre andet er fastsat i denne aftale, er den basistoldsats, som
toldnedsættelsesforpligtelserne i denne aftale finder anvendelse på, for hvert enkelt
produkt den mestbegunstigelsestold ("MFN-told"), der gælder på datoen for
ikrafttrædelsen af denne aftale.
I tilfælde, hvor toldnedsættelsen ikke starter ved ikrafttrædelsen af denne aftale, er
den basistoldsats, som toldnedsættelsesforpligtelserne i denne aftale finder
anvendelse på, enten den i stk. 3 omhandlede toldsats eller den MFN-toldsats, der
gælder på den relevante toldafviklingsplans første dag, alt efter hvilken sats der er
den laveste.
På datoen for ikrafttrædelsen af denne aftale giver EU SACU-sekretariatet og
Mozambiques ministerium for industri og handel underretning om sin liste over
basistoldsatser, som toldnedsættelsesforpligtelserne i denne aftale gælder for. På
Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, er "varer" og "produkter" synonymer.
4.
5.
2
DA
15
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
datoen for ikrafttrædelsen af denne aftale giver SACU og Mozambique Europa-
Kommissionen underretning om deres respektive lister over basistoldsatser, som
toldnedsættelsesforpligtelserne i denne aftale gælder for. Efter den i dette stykke
omhandlede underretning offentliggør parterne disse lister efter deres egne interne
procedurer, senest en måned efter udvekslingen af underretninger. Udvalget for
Handel og Udvikling vedtager de lister over basistoldsatser, som parterne eller
SACU har givet underretning om, på det første møde efter underretningen og
offentliggørelsen. De toldsatser, der er opført i EU's toldafviklingsplan i bilag I, del
II, og i Mozambiques toldafviklingsplan i bilag III, del II, tjener som vejledning og
udgør ikke basistoldsatser som omhandlet i stk. 3.
6.
7.
De nedsatte toldsatser, der beregnes efter toldnedsættelsesplanerne i denne aftale,
afrundes til en decimal eller for specifikke satsers vedkommende til to decimaler.
Hvis en part forhøjer eller nedsætter den MFN-toldsats, den anvender, efter
ikrafttrædelsen af denne aftale, gælder det for de toldpræferencer, der udtrykkes som
en procentdel af den gældende MFN-toldsats, at den toldsats, der anvendes i forhold
til den anden part, skal forhøjes eller nedsættes samtidig, så længe
præferencemargenen i henhold til partens toldafviklingsplan opretholdes.
Hvis en part nedsætter den MFN-toldsats, den anvender, efter ikrafttrædelsen af
denne aftale, gælder det for de toldpræferencer, der udelukkende udtrykkes som en
fast toldsats i denne aftale, at denne nedsatte toldsats skal anvendes i forhold til den
anden part, hvis og så længe den er lavere end den faste toldsats, der er beregnet i
henhold til partens toldafviklingsplan.
Bestemmelserne i denne artikel finder ikke anvendelse på de produkter, der ikke er
omfattet af toldnedsættelsesforpligtelserne, og som er angivet som henhørende under
toldafviklingskategori "X" i hver parts toldafviklingsplan i henholdsvis bilag I, II og
III.
ARTIKEL 24
EU's told på produkter med oprindelse i SADC-ØPA-landene
1.
Produkter med oprindelse i Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia og Swaziland
importeres til EU i overensstemmelse med den told- og kvotefri behandling, der er
fastsat for disse lande i bilag I.
Produkter med oprindelse i Sydafrika importeres til EU i overensstemmelse med den
behandling, der er fastsat for Sydafrika i bilag I.
ARTIKEL 25
SADC-ØPA-landenes told på produkter med oprindelse i EU
1.
2.
Produkter med oprindelse i EU importeres til SACU i overensstemmelse med den
behandling, der er fastsat i bilag II.
Produkter med oprindelse i EU importeres til Mozambique i overensstemmelse med
den behandling, der er fastsat i bilag III.
ARTIKEL 26
Told og afgifter ved eksport
8.
9.
2.
DA
16
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1.
Der må ikke indføres ny told eller nye afgifter ved eksport af varer, ligesom allerede
gældende told eller afgifter ikke må forhøjes, i samhandelen mellem parterne fra
ikrafttrædelsen af denne aftale, medmindre andet er fastsat i denne artikel.
Hvis det i undtagelsestilfælde er berettiget af hensyn til særlige behov for indtægter,
hvis det er nødvendigt for at beskytte nyoprettede industrier eller miljøet, eller hvis
det er afgørende for at forebygge eller afhjælpe en alvorlig generel eller lokal mangel
på fødevarer eller andre produkter, som er afgørende for fødevaresikkerheden, kan
Botswana, Lesotho, Namibia, Mozambique og Swaziland efter samråd med EU
indføre midlertidig told eller midlertidige afgifter på et begrænset antal yderligere
produkter ved eksport.
Hvis SADC-ØPA-landene i undtagelsestilfælde kan godtgøre, at de har behov for at
udvikle deres industri, kan de indføre midlertidig told eller midlertidige afgifter på et
begrænset antal produkter ved eksport til EU. Et SADC-ØPA-land, der ønsker at
indføre en sådan midlertidig told eller midlertidige afgifter, giver EU meddelelse om
den pågældende told, idet det forelægger alle relevante oplysninger og begrundelser,
ligesom det rådfører sig med EU, hvis EU anmoder herom. En sådan midlertidig told
eller midlertidige afgifter må kun anvendes på i alt otte (8) produkter - som defineret
på toldpositionsniveau HS6 eller i tilfælde af "malme
og koncentrater deraf"
toldpositionsniveau HS4 - pr. SADC-ØPA-land på et givet tidspunkt og må ikke
anvendes i en periode på over tolv (12) år i alt. Denne periode kan efter aftale med
EU forlænges eller fornyes for det samme produkt.
Følgende betingelser finder anvendelse på stk. 3, men ikke på stk. 2:
a)
i de første seks (6) år efter datoen for indførelsen af en eksporttold eller -afgift
fritager SADC-ØPA-landet et årligt beløb i eksport til EU svarende til den
gennemsnitlige eksportmængde til EU af det pågældende produkt i de tre (3)
år, der går forud for datoen for indførelsen af tolden eller afgiften, for
anvendelsen af pågældende told eller afgift. Fra det syvende år efter datoen for
indførelsen af den nævnte told eller afgift og indtil udløbet heraf i medfør af
stk. 3 fritager SADC-ØPA-landet et årligt beløb i eksport til EU svarende til 50
procent af den gennemsnitlige eksportmængde til EU af det pågældende
produkt i de tre (3) år, der går forud for datoen for indførelsen af tolden eller
afgiften, for anvendelsen af den pågældende told eller afgift, og
eksporttolden eller -afgiften må ikke overstige 10 procent af produktets ad
valorem-eksportværdi.
2.
3.
4.
b)
5.
Enhver gunstigere behandling i form af eller i tilknytning til told eller afgifter, som
SADC-ØPA-landene anvender ved eksport af et produkt til en stor handelsøkonomi,
indrømmes fra ikrafttrædelsen af denne aftale det samme produkt bestemt til EU's
territorium. Til brug for denne artikel defineres "stor handelsøkonomi" i artikel 28,
stk. 6.
Hvis et SADC-ØPA-land nærer begrundet tvivl om, hvorvidt en sending af et
produkt, som i medfør af stk. 1, 3 og 4 ikke pålægges eksporttold, er blevet
reeksporteret fra, eller omdirigeret uden at være nået frem til, EU til et eller flere
tredjelande, kan det pågældende SADC-ØPA-land tage dette spørgsmål op i
Udvalget for Handel og Udvikling.
6.
DA
17
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
7.
Udvalget for Handel og Udvikling behandler spørgsmålet inden for halvfems (90)
dage. Hvis Udvalget for Handel og Udvikling efter at have behandlet spørgsmålet
ikke træffer nogen afgørelse, kan toldmyndighederne i det berørte SADC-ØPA-land
anmode Udvalget for Handel og Udvikling om at pålægge importøren af det berørte
produkt til EU at udstede en erklæring om, at det importerede produkt vil blive
forarbejdet i EU og ikke vil blive reeksporteret til tredjelande.
Hvis et SADC-ØPA-land, når en ordning med sådanne erklæringer har fungeret i
mindst halvfems (90) dage, stadig nærer begrundet tvivl om, hvorvidt en sending af
et produkt, som i medfør af stk. 1, 3 og 4 ikke pålægges eksporttold, er blevet
reeksporteret fra, eller omdirigeret uden at være nået frem til, EU til et eller flere
tredjelande, kan det pågældende SADC-ØPA-land underrette Udvalget for Handel og
Udvikling om årsagen til dets tvivl.
Hvis der ved denne fremgangsmåde ikke findes nogen løsning inden for tredive (30)
dage, kan det berørte SADC-ØPA-land indføre effektive foranstaltninger med
henblik på at forebygge en sådan omgåelse, forudsat at foranstaltningerne er så lidt
handelsbegrænsende som muligt og ikke omfatter erhvervsdrivende, der har bevist,
at de ikke deltager i omgåelsen. Genindførelse med tilbagevirkende kraft af
eksporttold på en sending, der er blevet reeksporteret fra EU til et eller flere
tredjelande, kan være en alternativ løsning.
Parterne er enige om at tage bestemmelserne i denne artikel op til fornyet overvejelse
i Det Fælles SADC-ØPA/EU-Råd ("det fælles råd") senest tre (3) år efter
ikrafttrædelsen af denne aftale under fuld hensyntagen til deres betydning for SADC-
ØPA-landenes udvikling og diversificeringen af deres økonomi.
ARTIKEL 27
Gebyrer og afgifter
8.
9.
10.
1.
Gebyrer og afgifter af enhver art, bortset fra import- og eksporttold og andre afgifter,
der falder ind under artikel 40, ved import eller eksport, må ikke overstige
omkostningerne til de ydede tjenester og må ikke udgøre en indirekte beskyttelse af
indenlandske produkter eller en beskatning af import eller eksport til fiskale formål.
Parterne må ikke pålægge strenge sanktioner for ubetydelige overtrædelser af
toldregulativer eller procedurekrav, jf. dog artikel 30. Navnlig må en sanktion for en
udeladelse eller fejl i tolddokumenter, som nemt kan rettes, og som tydeligvis er
begået uden bedragerisk hensigt og heller ikke skyldes grov uagtsomhed, ikke være
strengere end nødvendigt for at tjene som advarsel.
Bestemmelserne i denne artikel omfatter også gebyrer og afgifter, som statslige
myndigheder pålægger ved import og eksport, herunder gebyrer og afgifter i
forbindelse med:
a)
b)
c)
d)
e)
konsulatsforretninger såsom konsulatsfakturaer og -certifikater
kvantitative restriktioner
licensudstedelse
valutakontrol
statistiske tjenesteydelser
2.
3.
DA
18
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
f)
g)
h)
4.
dokumenter, dokumentation og certificering
analyse og inspektion samt
karantæne, hygiejne og desinfektion.
Der opkræves ikke gebyrer og afgifter for konsulære tjenester.
ARTIKEL 28
En gunstigere behandling som følge af frihandelsaftaler
1.
Hvad angår den i artikel 23, stk. 1, og artikel 26, stk. 1, definerede told og de i artikel
27 definerede gebyrer og andre afgifter indrømmer EU SADC-ØPA-landene enhver
gunstigere behandling, som følger af EU's indgåelse af en præferencehandelsaftale
med en tredjepart efter undertegnelsen af denne aftale.
Hvad angår den i artikel 23, stk. 1, og artikel 26, stk. 1, definerede told og de i artikel
27 definerede gebyrer og andre afgifter indrømmer SADC-ØPA-landene på EU's
anmodning EU enhver gunstigere behandling, som følger af, at SADC-ØPA-landene
hver for sig eller samlet indgår en præferencehandelsaftale med en stor
handelsøkonomi efter undertegnelsen af denne aftale.
Som undtagelse fra stk. 2 indrømmer SADC-ØPA-landene ikke EU en behandling,
der følger af, at SADC-ØPA-landene hver for sig eller samlet indgår en
præferencehandelsaftale med lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og
Stillehavet eller andre afrikanske lande eller regioner.
Som undtagelse fra stk. 2 - hvis et SADC-ØPA-land godtgør, at det som følge af en
præferencehandelsaftale indgået med en stor handelsøkonomi generelt nyder godt af
en betydeligt gunstigere behandling end den, EU indrømmer - rådfører parterne sig
med hinanden og beslutter i fællesskab, hvordan bestemmelserne i stk. 2 bedst kan
gennemføres.
Bestemmelserne i denne artikel må ikke fortolkes således, at de forpligter EU eller et
SADC-ØPA-land til at indrømme den anden part en præferencebehandling, som
måtte følge af, at EU eller et SADC-ØPA-land er part i en præferencehandelsaftale
med en tredjepart på datoen for undertegnelsen af denne aftale.
I denne artikel forstås ved "stor handelsøkonomi" ethvert udviklet land eller ethvert
land, der året forud for ikrafttrædelsen af den i stk. 2 omhandlede aftale tegnede sig
for over 1 procent af verdenshandelen, eller enhver gruppe lande, der optræder
enkeltvis, samlet eller gennem en aftale om økonomisk integration, og som året forud
for ikrafttrædelsen af den i stk. 2 omhandlede aftale tegnede sig for over 1,5 procent
af verdenshandelen.
Som undtagelse fra stk. 1 - hvis EU indgår en præferencehandelsaftale med en
tredjepart efter undertegnelsen af denne aftale, og denne præferencehandelsaftale
indeholder bestemmelser om en gunstigere behandling af tredjeparten end den, EU
indrømmer Sydafrika i medfør af denne aftale - indleder EU og Sydafrika
konsultationer med henblik på at beslutte, om og hvordan den gunstigere behandling
i præferencehandelsaftalen også kan indrømmes Sydafrika. Det fælles råd kan i
overensstemmelse med artikel 117 vedtage forslag om ændring af bestemmelserne i
denne aftale.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
DA
19
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
8.
Som undtagelse fra stk. 2 - hvis SACU eller et SADC-ØPA-LDC-land indgår en
præferencehandelsaftale
med
en
stor
handelsøkonomi
og
denne
præferencehandelsaftale indeholder bestemmelser om en behandling, der indrømmes
den store handelsøkonomi af SACU eller det pågældende SADC-ØPA-LDC-land, og
som er gunstigere end den, der indrømmes EU i medfør af denne aftale - indleder
SACU eller det pågældende SADC-ØPA-LDC-land og EU konsultationer med
henblik på at beslutte, om og hvordan den gunstigere behandling i
præferencehandelsaftalen også kan indrømmes EU. Det fælles råd kan i
overensstemmelse med artikel 117 vedtage forslag om ændring af bestemmelserne i
denne aftale.
ARTIKEL 29
Fri omsætning
1.
2.
Der opkræves kun told én gang for varer med oprindelse i EU eller SADC-ØPA-
landene ved import til henholdsvis SADC-ØPA-landenes eller EU's territorium.
Told, der betales ved import til et SADC-ØPA-land, som også er et SACU-
medlemsland, refunderes fuldt ud, når varerne reeksporteres fra toldområdet i det
SADC-ØPA-land, der først importerede dem, til et SADC-ØPA-land, som ikke også
er et SACU-medlemsland. Sådanne produkter pålægges derefter told i det land, hvor
de forbruges. Indtil SADC-ØPA-landene indgår en aftale om procedurerne i
forbindelse med dette stykke, anvendes dette stykke i overensstemmelse med den
gældende toldlovgivning og de gældende toldprocedurer.
Parterne er enige om at samarbejde med henblik på at lette varernes omsætning og
forenkle toldprocedurerne i SADC-ØPA-landene, især som omhandlet i artikel 13,
stk. 2.
ARTIKEL 30
Særlige bestemmelser om administrativt samarbejde
3.
1.
Parterne er enige om, at administrativt samarbejde er af afgørende betydning for
gennemførelsen af og kontrollen med den præferencebehandling, der indrømmes i
medfør af dette kapitel, og understreger, at de er fast besluttet på at bekæmpe
uregelmæssigheder og svig i toldspørgsmål og beslægtede anliggender.
Parterne er desuden enige om at samarbejde med henblik på at sikre, at de ansvarlige
myndigheder råder over de nødvendige institutionelle strukturer til at besvare
anmodninger om bistand effektivt og rettidigt.
Uden at det berører artikel 9 i protokol 2, forstås i denne artikel ved manglende
administrativt samarbejde bl.a.:
a)
b)
gentagne forsømmelser af forpligtelsen til at kontrollere den eller de
pågældende produkters oprindelsesstatus, jf. artikel 38 i protokol 1
gentagne afslag på eller unødige forsinkelser med at foretage og/eller give
meddelelse om resultaterne af efterfølgende kontrol af oprindelsesbeviset, jf.
artikel 38 i protokol 1
gentagne afslag på eller unødige forsinkelser med at give tilladelse til at udføre
en opgave i forbindelse med det administrative samarbejde for at kontrollere
2.
3.
c)
DA
20
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
ægtheden af dokumenter eller korrektheden af oplysninger, der er af betydning
for indrømmelsen af den pågældende præferencebehandling, jf. artikel 7 i
protokol 2.
4.
I denne artikels forstand kan der bl.a. være tale om konstatering af
uregelmæssigheder eller svig, hvis der sker en hurtig og ikke tilstrækkeligt begrundet
stigning i vareimporten til et niveau, der overskrider den anden parts sædvanlige
produktions- og eksportkapacitet, og der foreligger objektive oplysninger om
uregelmæssigheder eller svig.
Har en part på grundlag af objektive oplysninger konstateret, at der foreligger
manglende administrativt samarbejde og/eller uregelmæssigheder eller svig, kan den
pågældende part under usædvanlige omstændigheder midlertidigt suspendere den
relevante præferencebehandling af den eller de pågældende produkter og af den
pågældende specifikke oprindelse i overensstemmelse med denne artikel.
I denne artikel forstås ved "usædvanlige omstændigheder" omstændigheder, som har
eller kunne have en betydelig negativ virkning for en part, hvis den relevante
præferencebehandling af det eller de pågældende produkter skulle fortsætte.
Den midlertidige suspension i henhold til stk. 5 er underlagt følgende betingelser:
a)
den part, der på grundlag af objektive oplysninger har konstateret, at der
foreligger manglende administrativt samarbejde og/eller uregelmæssigheder
eller svig, giver hurtigst muligt Udvalget for Handel og Udvikling meddelelse
herom sammen med de objektive oplysninger og indleder på grundlag af alle
relevante oplysninger og objektive konstateringer, herunder oplysninger
vedrørende kapacitet og/eller strukturelle begrænsninger, konsultationer i
Udvalget for Handel og Udvikling med henblik på at nå frem til en gensidigt
acceptabel løsning
har Udvalget for Handel og Udvikling undersøgt spørgsmålet, og er det ikke
nået frem til en acceptabel løsning senest fire (4) måneder efter modtagelsen af
meddelelsen, kan den berørte part midlertidigt suspendere den relevante
præferencebehandling af det eller de pågældende produkter og af den
pågældende specifikke oprindelse. En midlertidig suspension meddeles
Udvalget for Handel og Udvikling hurtigst muligt. På anmodning af en af
parterne kan fristen for at nå til enighed om en acceptabel løsning forlænges til
fem (5) måneder i behørigt begrundede tilfælde
midlertidige suspensioner i henhold til denne artikel begrænses til, hvad der er
nødvendigt for at beskytte den berørte parts finansielle interesser. Suspensioner
må højst vare seks (6) måneder med mulighed for forlængelse med yderligere
seks (6) måneder, når Udvalget for Handel og Udvikling har haft lejlighed til at
genbehandle spørgsmålet. Midlertidige suspensioner meddeles Udvalget for
Handel og Udvikling straks efter vedtagelsen. De er genstand for regelmæssige
konsultationer i Udvalget for Handel og Udvikling, navnlig med henblik på at
bringe dem til ophør, så snart betingelserne for deres anvendelse ikke længere
er til stede.
ARTIKEL 31
Behandling af administrative fejl
5.
6.
7.
b)
c)
DA
21
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
Parterne anerkender, at de hver især har beføjelse til at rette administrative fejl under
gennemførelsen af denne aftale. Afdækkes der fejl, kan parterne hver især anmode Udvalget
for Handel og Udvikling om at undersøge mulighederne for at vedtage alle passende
foranstaltninger med henblik på at løse problemet.
KAPITEL II
HANDELSPOLITISKE BESKYTTELSESINSTRUMENTER
ARTIKEL 32
Antidumping- og udligningsforanstaltninger
For begge parters rettigheder og forpligtelser hvad angår anvendelsen af antidumping- eller
udligningsforanstaltninger gælder de relevante WTO-aftaler. Bestemmelserne i denne artikel
er ikke underlagt bestemmelserne i del III.
ARTIKEL 33
Multilaterale beskyttelsesforanstaltninger
1.
Med forbehold af bestemmelserne i denne artikel er intet i denne aftale til hinder for,
at en part kan indføre foranstaltninger i overensstemmelse med artikel XIX i GATT
1994, WTO-aftalen om beskyttelsesforanstaltninger, artikel 5 i WTO-aftalen om
landbrug, der er knyttet som bilag til Marrakechoverenskomsten om oprettelse af
Verdenshandelsorganisationen ("WTO-aftalen"), og andre relevante WTO-aftaler.
Uanset stk. 1 fritager EU i betragtning af nærværende aftales overordnede
udviklingsmål og SADC-ØPA-landenes beskedne økonomiske betydning import fra
alle SADC-ØPA-lande for enhver foranstaltning, der måtte træffes i medfør af artikel
XIX i GATT 1994, WTO-aftalen om beskyttelsesforanstaltninger og artikel 5 i
WTO-aftalen om landbrug.
Bestemmelsen i stk. 2 finder anvendelse i en periode på fem (5) år fra datoen for
ikrafttrædelsen af denne aftale. Senest et hundrede og tyve (120) dage inden udløbet
af denne periode tager det fælles råd anvendelsen af stk. 2 op til fornyet overvejelse i
lyset af SADC-ØPA-landenes udviklingsbehov med henblik på at tage stilling til, om
bestemmelsen bør forlænges.
Bestemmelsen i stk. 1 er ikke underlagt bestemmelserne i del III.
ARTIKEL 34
Generelle bilaterale beskyttelsesforanstaltninger
1.
Uanset artikel 33 kan en part eller i givet fald SACU, efter at have undersøgt, om der
er alternative løsninger, indføre beskyttelsesforanstaltninger af begrænset varighed,
som fraviger bestemmelserne i artikel 24 og 25, på de betingelser og efter de
procedurer, der er fastlagt i nærværende artikel.
De i stk. 1 omhandlede beskyttelsesforanstaltninger kan træffes, hvis et produkt med
oprindelse i en af parterne som følge af en parts forpligtelser i henhold til denne
aftale, herunder toldindrømmelser, importeres til den anden parts eller i givet fald
SACU's territorium i så forhøjede mængder og under sådanne vilkår, at det
forårsager, eller der er fare for, at det vil forårsage:
2.
3.
4.
2.
DA
22
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
a)
alvorlig skade for indenlandske producenter af tilsvarende eller direkte
konkurrerende produkter på den importerende parts eller i givet fald SACU's
territorium eller
forstyrrelser i en økonomisk sektor, der producerer tilsvarende eller direkte
konkurrerende produkter, navnlig hvis disse forstyrrelser skaber store sociale
problemer eller vanskeligheder, som kunne føre til en alvorlig forværrelse af
den økonomiske situation i den importerende part eller i givet fald SACU, eller
forstyrrelser på markederne for tilsvarende eller direkte konkurrerende
landbrugsprodukter på den importerende parts eller i givet fald SACU's
territorium.
b)
c)
Disse beskyttelsesforanstaltninger må ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt for
at afhjælpe eller forebygge en alvorlig skade eller forstyrrelser.
3.
De i denne artikel omhandlede beskyttelsesforanstaltninger tager form af en eller
flere af følgende foranstaltninger:
a)
b)
c)
4.
suspension af yderligere nedsættelser af importtolden for det pågældende
produkt som fastsat i denne aftale eller
forhøjelse af toldsatsen for det pågældende produkt op til højst den på
tidspunktet for indførelsen af foranstaltningen gældende MFN-toldsats eller
indførelse af toldkontingenter for det pågældende produkt.
Importeres et produkt med oprindelse i et SADC-ØPA-land i så forhøjede mængder
og under sådanne vilkår, at det forårsager, eller der er fare for, at det vil forårsage, en
af de i stk. 2, litra a)-c), omhandlede situationer i en tilsvarende eller direkte
konkurrerende produktionssektor i en eller flere regioner i EU's yderste periferi, kan
EU træffe tilsyns- eller beskyttelsesforanstaltninger begrænset til den eller de
pågældende regioner efter procedurerne i stk. 6-8, jf. dog stk. 1-3.
Importeres et produkt med oprindelse i EU i så forhøjede mængder og under sådanne
vilkår, at det forårsager, eller der er fare for, at det vil forårsage en af de i stk. 2, litra
a)-c), omhandlede situationer i et SADC-ØPA-lande eller i givet fald SACU, kan det
berørte SADC-ØPA-land eller i givet fald SACU træffe tilsyns- eller
beskyttelsesforanstaltninger begrænset til dets territorium i overensstemmelse med
procedurerne i stk. 6-8, jf. dog stk. 1-3.
De i denne artikel omhandlede beskyttelsesforanstaltninger:
a)
b)
opretholdes kun så længe, det er nødvendigt for at forebygge eller afhjælpe en
alvorlig skade eller forstyrrelser som omhandlet i stk. 2, 4 og 5.
må ikke anvendes i over to (2) år. Er de omstændigheder, der lå til grund for
indførelsen af beskyttelsesforanstaltninger, fortsat til stede, kan de pågældende
foranstaltninger forlænges med en yderligere periode på højst to (2) år. Indfører
et SADC-ØPA-land eller i givet fald SACU en beskyttelsesforanstaltning, eller
indfører EU en foranstaltning begrænset til en eller flere regioner i dets yderste
periferi, kan de dog anvende den pågældende foranstaltning i en periode på
højst fire (4) år, og hvis de omstændigheder, der lå til grund for indførelsen af
5.
6.
DA
23
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
beskyttelsesforanstaltningen, fortsat er til stede, kan den forlænges med en
yderligere periode på fire (4) år
c)
d)
som varer over et (1) år, skal ledsages af klare regler for deres gradvise
afvikling senest ved udløbet af den fastsatte periode og
må ikke anvendes ved import af et produkt, som tidligere har været genstand
for en sådan foranstaltning, i en periode på mindst et (1) år efter
foranstaltningens udløb.
7.
Ved gennemførelsen af stk. 1-6 gælder følgende bestemmelser:
a)
er en part eller i givet fald SACU af den opfattelse, at der foreligger en af de i
stk. 2, litra a)-c), stk. 4 og/eller 5 omhandlede situationer, indbringer den straks
sagen for Udvalget for Handel og Udvikling med henblik på undersøgelse
Udvalget for Handel og Udvikling kan om nødvendigt fremsætte henstillinger
for at afhjælpe situationen. Hvis Udvalget for Handel og Udvikling ikke senest
tredive (30) dage efter sagens indbringelse for udvalget har fremsat
henstillinger, der kan afhjælpe situationen, eller der ikke er fundet nogen anden
tilfredsstillende løsning, kan den importerende part indføre passende
foranstaltninger til afhjælpning af situationen i overensstemmelse med denne
artikel
parten eller i givet fald SACU giver, inden den træffer en foranstaltning i
henhold til denne artikel, eller hurtigst muligt i de tilfælde, der er omfattet af
stk. 8, Udvalget for Handel og Udvikling alle de oplysninger, der er relevante
for en grundig undersøgelse af situationen, med henblik på at finde en for de
berørte parter acceptabel løsning
der vælges i medfør af denne artikel fortrinsvis sådanne
beskyttelsesforanstaltninger, som forstyrrer anvendelsen af denne aftale mindst
muligt. Hvis den på dagen umiddelbart inden ikrafttrædelsen af denne aftale
gældende MFN-toldsats er lavere end den MFN-toldsats, der anvendes på
tidspunktet for indførelsen af foranstaltningen, kan foranstaltningerne i henhold
til stk. 3, litra b), overstige den på dagen umiddelbart inden ikrafttrædelsen af
denne aftale gældende MFN-toldsats. I så fald giver parten eller i givet fald
SACU i overensstemmelse med litra c) Udvalget for Handel og Udvikling de
relevante oplysninger, der viser, at en forhøjelse af tolden op til den på
ikrafttrædelsestidspunktet gældende MFN-toldsats ikke er tilstrækkelig, og at
det er nødvendigt med en højere toldsats for at afhjælpe eller forebygge en
alvorlig skade eller forstyrrelser som omhandlet i stk. 2
enhver beskyttelsesforanstaltning, der træffes i medfør af denne artikel,
meddeles straks Udvalget for Handel og Udvikling og er dér genstand for
regelmæssige konsultationer, navnlig med henblik på fastsættelse af en
tidsplan, der gør det muligt at afskaffe den, så snart omstændighederne tillader
det.
b)
c)
d)
e)
8.
Hvis en forsinkelse ville forvolde en vanskeligt genoprettelig skade, kan den
importerende part eller i givet fald SACU træffe de i stk. 3, 4 og/eller 5 omhandlede
foranstaltninger midlertidigt uden at opfylde kravene i stk. 7.
DA
24
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
a)
En sådan foranstaltning kan iværksættes for en periode på højst et hundrede og
firs (180) dage, når foranstaltningerne træffes af EU, og to hundrede (200)
dage, når de træffes af et SADC-ØPA-land eller i givet fald SACU, eller når de
af EU trufne foranstaltninger er begrænset til en eller flere regioner i dets
yderste periferi.
En sådan midlertidig foranstaltnings varighed medregnes som en del af den
indledende periode og en eventuel forlængelse som omhandlet i stk. 6.
Når der træffes sådanne midlertidige foranstaltninger, tages der hensyn til alle
involverede parters interesser.
Den importerende part eller i givet fald SACU underretter den anden berørte
part og indbringer straks sagen for Udvalget for Handel og Udvikling med
henblik på undersøgelse.
b)
c)
d)
9.
Hvis den importerende part eller i givet fald SACU iværksætter en administrativ
procedure vedrørende importen af et produkt med det formål hurtigt at tilvejebringe
oplysninger om en udvikling i samhandelen, som kan medføre de i denne artikel
omhandlede problemer, underretter den straks Udvalget for Handel og Udvikling
herom.
De beskyttelsesforanstaltninger, der indføres i henhold til denne artikel, er ikke
underlagt WTO's tvistbilæggelsesbestemmelser.
ARTIKEL 35
Landbrugsbeskyttelsesforanstaltninger
10.
1.
Uanset artikel 34 kan der indføres en beskyttelsesforanstaltning i form af en
importtold, hvis importmængden til SACU af et i bilag IV opført landbrugsprodukt
med oprindelse i EU overstiger den deri anførte referencemængde for produktet i en
given tolvmåneders periode.
De i stk. 1 omhandlede landbrugsprodukter kan pålægges en told på højst 25 % af
den gældende bundne WTO-toldsats eller 25 procentpoint, hvis denne sats er højere.
Denne told må ikke være højere end den gældende MFN-toldsats.
De i denne artikel omhandlede beskyttelsesforanstaltninger opretholdes kalenderåret
ud eller i fem (5) måneder, hvis dette er en længere periode.
De i denne artikel omhandlede beskyttelsesforanstaltninger må ikke indføres eller
opretholdes for samme vare samtidig med:
a)
b)
c)
en generel bilateral beskyttelsesforanstaltning i henhold til artikel 34
en foranstaltning i henhold til artikel XIX i GATT 1994 og WTO-aftalen om
beskyttelsesforanstaltninger eller
en særlig beskyttelsesforanstaltning i henhold til artikel 5 i WTO-aftalen om
landbrug.
2.
3.
4.
DA
25
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
5.
De i denne artikel omhandlede beskyttelsesforanstaltninger gennemføres på en
gennemsigtig måde. Senest ti (10) dage efter indførelsen af en sådan foranstaltning
underretter SACU skriftligt EU og afgiver relevante oplysninger om
foranstaltningen. Efter anmodning rådfører SACU sig med EU om anvendelsen af
foranstaltningen. SACU underretter også Udvalget for Handel og Udvikling senest
tredive (30) dage efter indførelsen af foranstaltningen.
Gennemførelsen og anvendelsen af denne artikel kan tages op til drøftelse og fornyet
overvejelse i Udvalget for Handel og Udvikling. Efter anmodning fra en af parterne
kan Udvalget for Handel og Udvikling tage de i denne artikel fastsatte
referencemængder og landbrugsprodukter op til fornyet overvejelse.
Bestemmelserne i denne artikel må kun anvendes i en periode på tolv (12) år fra
datoen for ikrafttrædelsen af denne aftale.
ARTIKEL 36
Beskyttelsesforanstaltninger på fødevaresikkerhedsområdet
6.
7.
1.
Parterne erkender, at fjernelsen af handelshindringer mellem parterne som omhandlet
i denne aftale kan stille SADC-ØPA-landenes producenter i landbrugs- og
fødevaresektoren over for store udfordringer, og er derfor enige om at rådføre sig
med hinanden om disse problemer.
Er det afgørende for at forebygge eller afhjælpe en alvorlig generel eller lokal
mangel på fødevarer eller andre produkter, som er vigtige for fødevaresikkerheden i
et SADC-ØPA-land, og giver eller kan denne situation give anledning til store
vanskeligheder for et SADC-ØPA-land, kan det pågældende land uanset artikel 34
indføre beskyttelsesforanstaltninger efter proceduren i artikel 34, stk. 7, litra b)-d), og
artikel 34, stk. 8 og 9. Foranstaltningen tages op til fornyet overvejelse mindst en
gang om året og ophæves, så snart de omstændigheder, der førte til dens indførelse,
ikke længere er til stede.
ARTIKEL 37
Overgangsbeskyttelsesforanstaltninger i BLNS-landene
2.
1.
2.
Parterne erkender, at de liberaliserede produkter i bilag V er af følsom karakter for
BLNS-landene.
Uanset artikel 34 kan et BLNS-land indføre en overgangsbeskyttelsesforanstaltning,
hvis et i bilag V opført produkt med oprindelse i EU importeres til et BLNS-lands
territorium i så forhøjede mængder, at det forårsager, eller der er fare for, at det vil
forårsage, alvorlig skade i det berørte BLNS-land.
Den i stk. 2 omhandlede beskyttelsesforanstaltning tager form af en told på det
pågældende produkt i bilag V på højst den MFN-toldsats, der gælder på tidspunktet
for indførelsen af foranstaltningen, eller et toldkontingent med nulsats, forudsat at
tolden uden for kontingentet ikke overstiger den på tidspunktet for indførelsen af
foranstaltningen gældende MFN-toldsats.
Tredive (30) dage inden indførelsen af beskyttelsesforanstaltningen underretter det
berørte BLNS-land skriftligt EU herom. Efter underretningen har det berørte land
tres (60) dage til at afgive alle relevante oplysninger om foranstaltningen.
3.
4.
DA
26
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
5.
6.
Det
berørte
BLNS-land
og
EU
indleder
konsultationer
beskyttelsesforanstaltningen efter anmodning fra en af parterne, jf. dog stk. 2.
om
De i denne artikel omhandlede beskyttelsesforanstaltninger anvendes i en periode på
højst fire (4) år. Hvis de omstændigheder, der lå til grund for indførelsen af en
foranstaltning, fortsat er til stede, kan den pågældende foranstaltning forlænges med
en yderligere periode på højst fire (4) år.
Tolv (12) år efter ikrafttrædelsen af denne aftale må der ikke længere indføres
beskyttelsesforanstaltninger som omhandlet i denne artikel.
ARTIKEL 38
Foranstaltninger til beskyttelse af nyoprettede industrier
7.
1.
Uanset artikel 34 kan Botswana, Lesotho, Namibia, Mozambique og Swaziland
midlertidigt suspendere yderligere toldnedsættelser eller forhøje tolden til højst den
gældende MFN-toldsats, hvis et produkt med oprindelse i EU som følge af
toldnedsættelsen importeres til deres territorium i så forhøjede mængder og under
sådanne vilkår, at det bringer oprettelsen af en ny industri i fare, eller det forårsager,
eller der er fare for, at det vil forårsage, forstyrrelser for en nyoprettet industri, der
producerer tilsvarende eller direkte konkurrerende produkter.
Beskyttelsesforanstaltninger, som et SADC-ØPA-land, der også er et SACU-
medlemsland, indfører i overensstemmelse med stk. 1, tager form af yderligere told,
der udelukkende opkræves af det SADC-ØPA-land, der påberåber sig denne
bestemmelse.
De i stk. 1 omhandlede beskyttelsesforanstaltninger kan anvendes i en periode på
højst otte (8) år, som kan forlænges ved en afgørelse, der træffes af det fælles råd.
Ved gennemførelsen af stk. 1 og 2 gælder følgende bestemmelser:
a)
er et SADC-ØPA-land af den opfattelse, at de i stk. 1 omhandlede
omstændigheder er til stede, indbringer den straks sagen for Udvalget for
Handel og Udvikling med henblik på undersøgelse. Det berørte SADC-ØPA-
land giver Udvalget for Handel og Udvikling alle de oplysninger, der er
relevante for en grundig undersøgelse af situationen
Udvalget for Handel og Udvikling kan fremsætte henstillinger med henblik på
at finde en acceptabel løsning, der kan afhjælpe situationen. Hvis Udvalget for
Handel og Udvikling ikke senest tredive (30) dage efter sagens indbringelse for
udvalget har fremsat henstillinger, eller der ikke er fundet nogen anden
tilfredsstillende løsning, kan det berørte SADC-ØPA-land indføre
foranstaltninger i overensstemmelse med denne artikel
der indføres i medfør af stk. 1 fortrinsvis sådanne foranstaltninger, som
forstyrrer anvendelsen af denne aftale mindst muligt, og
enhver foranstaltning, der træffes i henhold til denne artikel, meddeles straks
Udvalget for Handel og Udvikling og er dér genstand for regelmæssige
konsultationer.
2.
3.
4.
b)
c)
d)
DA
27
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591636_0028.png
5.
Hvis en forsinkelse under kritiske omstændigheder ville forvolde en vanskeligt
genoprettelig skade, kan det berørte SADC-ØPA-land træffe de i stk. 1 omhandlede
foranstaltninger midlertidigt uden at opfylde kravene i stk. 4. En sådan foranstaltning
kan iværksættes for en periode på højst to hundrede (200) dage. En sådan midlertidig
foranstaltnings varighed medregnes som en del af den i stk. 3 omhandlede periode.
Når der træffes sådanne midlertidige foranstaltninger, tages der hensyn til alle
involverede parters interesser. Det berørte importerende SADC-ØPA-land
underretter EU og indbringer straks sagen for Udvalget for Handel og Udvikling med
henblik på undersøgelse af den midlertidige foranstaltning.
SACU-medlemsstater har ret til at benytte sig af SACU-aftalens artikel 26.
KAPITEL III
IKKE-TOLDMÆSSIGE FORANSTALTNINGER
ARTIKEL 39
Forbud mod kvantitative restriktioner
6.
Parterne kan indføre kvantitative restriktioner, forudsat at de anvendes i overensstemmelse
med WTO-aftalen.
ARTIKEL 40
National behandling ved intern beskatning og regulering
1.
Parterne anerkender, at interne skatter og andre interne afgifter samt love,
administrative bestemmelser og krav vedrørende salg, udbud til salg, køb, transport,
distribution eller brug af varer internt og interne kvantitative forskrifter for blanding,
forarbejdning eller anvendelse af produkter i bestemte mængder eller forhold, ikke
bør anvendes på importerede eller indenlandske produkter således, at de beskytter
den indenlandske produktion.
Importerede produkter med oprindelse i anden part må ikke direkte eller indirekte
pålægges skatter eller andre interne afgifter af nogen art, som overstiger dem, der
direkte eller indirekte finder anvendelse på tilsvarende indenlandske produkter.
Herudover må parterne ikke på anden måde pålægge importerede eller indenlandske
produkter interne skatter og andre afgifter på en måde, som strider mod principperne
i stk. 1
3
.
Importerede produkter med oprindelse i den anden part indrømmes en behandling,
der ikke er mindre gunstig end den, der indrømmes tilsvarende indenlandske
produkter af national oprindelse i medfør af alle love, administrative bestemmelser
og krav vedrørende salg, udbud til salg, køb, transport, distribution eller brug internt.
Bestemmelserne i dette stykke er ikke til hinder for anvendelse af differentierede
takster for intern transport, som udelukkende beror på hensynet til transportmidlernes
i økonomisk henseende mest hensigtsmæssige drift og ikke på produktets oprindelse.
Parterne må ikke indføre eller opretholde interne kvantitative forskrifter for blanding,
forarbejdning eller anvendelse af produkter i bestemte mængder eller forhold, der
En skat, der opfylder kravene i første punktum, anses kun for at være uforenelig med bestemmelserne i
andet punktum i tilfælde, hvor der er konkurrence mellem på den ene side et beskattet produkt og på
den anden side et direkte konkurrerende eller substituerbart produkt, der ikke beskattes på samme måde.
2.
3.
4.
3
DA
28
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
direkte eller indirekte kræver, at en bestemt mængde eller andel af et produkt, som er
genstand for de pågældende forskrifter, skal komme fra indenlandske
forsyningskilder. Herudover må parterne ikke på anden måde anvende interne
kvantitative forskrifter på en måde, som strider mod principperne i stk. 1.
5.
Interne kvantitative forskrifter for blanding, forarbejdning eller anvendelse af
produkter i bestemte mængder eller forhold må ikke anvendes med det formål at
fordele disse mængder eller andele mellem eksterne forsyningskilder.
Bestemmelserne i denne artikel finder ikke anvendelse på love, bestemmelser eller
krav vedrørende offentlige organers indkøb af varer til eget brug og uden sigte på
kommercielt videresalg eller anvendelse i forbindelse med produktion af varer til
kommercielt salg.
Bestemmelserne i denne artikel er ikke til hinder for udbetaling af subsidier
udelukkende til indenlandske producenter, herunder udbetalinger, hvortil anvendes
provenuet af interne skatter eller afgifter, der er pålagt i overensstemmelse med
denne artikel, samt ydelse af subsidier gennem statslige indkøb af indenlandske
produkter.
Parterne erkender, at interne foranstaltninger til kontrol med maksimumspriser kan
have skadelige virkninger for parter, der udbyder importerede produkter, selv om
foranstaltningerne overholder denne artikels øvrige bestemmelser. Parter, der
anvender sådanne foranstaltninger, skal derfor tage hensyn til eksporterende parters
interesser med henblik på i videst muligt omfang at undgå sådanne skadelige
virkninger.
Bestemmelserne i denne artikel er ikke til hinder for, at en part kan indføre eller
opretholde interne kvantitative forskrifter vedrørende eksponerede kinematografiske
film, som opfylder kravene i artikel IV i GATT 1947.
KAPITEL IV
TOLD- OG HANDELSLETTELSER
ARTIKEL 41
Mål
Målene med dette kapitel er:
a)
at styrke samarbejdet om told- og handelslettelser for at sikre, at de relevante
retsforskrifter og procedurer og toldmyndighedernes administrative kapacitet
opfylder målene om effektiv kontrol og fremme af handelslettelser
at fremme harmoniseringen af toldlovgivning og -procedurer
at sikre, at de legitime mål for den offentlige orden, herunder målene vedrørende
sikkerhed og forebyggelse af svig i forbindelse med told- og handelslettelser, på
ingen måde anfægtes, og
at yde den fornødne støtte til SADC-ØPA-landenes toldmyndigheder, så de kan
gennemføre denne aftale effektivt.
ARTIKEL 42
6.
7.
8.
9.
b)
c)
d)
DA
29
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
Toldsamarbejde og administrativt samarbejde
1.
For at sikre efterlevelse af bestemmelserne i dette kapitel og effektivt opfylde målene
i artikel 41 forpligter parterne sig til:
a)
b)
c)
d)
at udveksle oplysninger om toldlovgivning og -procedurer
at udvikle fælles initiativer vedrørende told- og handelslettelser og styrkelse af
administrativ kapacitet
at udveksle erfaringer og god praksis inden for bekæmpelse af korruption og
svig på områder, der er relateret til dette kapitel
at udveksle erfaringer og god praksis vedrørende import-, eksport- og
transitprocedurer og vedrørende forbedring af den service, der ydes
erhvervslivet
at udveksle erfaringer og god praksis vedrørende fremme af transit
at lette udveksling af eksperter mellem toldmyndigheder og
at tilskynde til koordinering mellem alle berørte organer, både i og mellem
landene.
e)
f)
g)
2.
Parterne skal bane vejen for og udvikle et bedre samarbejde om gennemførelsen af
Verdenstoldorganisationens ("WCO's") "Framework of Standards to Secure and
Facilitate Global Trade" fra 2005. Dette samarbejde omfatter bl.a. initiativer med
henblik på gensidig anerkendelse af status som autoriseret erhvervsdrivende og
forhåndsudveksling af oplysninger for at muliggøre en effektiv risikovurdering
og -styring i sikkerhedsøjemed.
Parterne yder hinanden gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål efter
bestemmelserne i protokol 2.
ARTIKEL 43
Toldlovgivning og -procedurer
3.
1.
Parterne er enige om, at deres respektive handels- og toldbestemmelser
og -procedurer i videst muligt omfang skal baseres på:
a)
den reviderede Kyotokonvention om forenkling og harmonisering af
toldprocedurerne fra 1999, de væsentlige elementer i WCO's "Framework of
Standards to Secure and Facilitate Global Trade", den internationale
konvention om det harmoniserede system og andre internationale instrumenter
og standarder, der gælder på told- og handelsområdet
behovet for at beskytte og lette lovlig samhandel
behovet for at undgå at lægge unødvendige og diskriminerende byrder på de
erhvervsdrivende, behovet for at sikre beskyttelse mod svig og korruption og
behovet for yderligere at begunstige erhvervsdrivende, der i høj grad efterlever
reglerne
b)
c)
DA
30
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
d)
e)
parternes behov for at anvende et (evt. elektronisk) administrativt
enhedsdokument
anvendelse af moderne toldteknikker, herunder risikovurdering, forenklede
procedurer for indpassage og frigivelse af varer, kontrol efter frigivelse og
metoder til virksomhedsrevision
gennemsigtighed, effektivitet og proportionalitet for at
omkostningerne og øge forudsigeligheden for de erhvervsdrivende
nedbringe
f)
g)
behovet for ikke-forskelsbehandling med hensyn til krav og procedurer, der
gælder for import, eksport og varer i transit, selv om det accepteres, at
forskellige sendinger kan behandles forskelligt i henhold til objektive
risikovurderingskriterier
en gradvis udvikling af systemer, herunder IT-baserede systemer, til både
eksport- og importtransaktioner, der kan lette udvekslingen af oplysninger
mellem erhvervsdrivende, toldmyndigheder og andre organer
indførelse af systemer, der letter import af varer gennem anvendelse af
forenklede toldprocedurer og -processer, herunder "pre-arrival clearance"-
systemer
afskaffelse af alle krav om obligatorisk inspektion før afsendelsen, jf. WTO-
aftalen om inspektion før afsendelse, eller tilsvarende krav
anvendelse af regler, der sikrer, at sanktioner for mindre overtrædelser af
toldregulativerne eller procedurekravene er rimelige, og at deres anvendelse
ikke giver anledning til unødige forsinkelser af toldklareringen
en ordning med bindende besked i toldspørgsmål, navnlig vedrørende tarifering
og oprindelsesregler, i overensstemmelse med deres respektive lovgivning
lettelse af transitforsendelser
afskaffelse af alle krav om obligatorisk anvendelse af toldklarere og
gennemsigtige, ikke-diskriminerende og rimelige regler for godkendelse af
toldklarerere.
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
2.
For at forbedre arbejdsmetoderne og sikre gennemsigtighed og effektivitet i
toldtransaktioner forpligter parterne sig til:
a)
b)
at sikre, at de højeste standarder for integritet opretholdes gennem anvendelse
af foranstaltninger til bekæmpelse af korruption på dette område
at træffe yderligere foranstaltninger for at indskrænke, forenkle og
standardisere oplysninger i dokumenter, der kræves af toldmyndigheder og
andre beslægtede organer
at forenkle krav og formaliteter i det omfang, det er muligt, med henblik på
hurtig frigivelse og fortoldning af varer
at etablere effektive, hurtige og ikke-diskriminerende procedurer, som gør det
muligt at påklage toldmyndighedernes og andre organers administrative
handlinger, afgørelser og beslutninger vedrørende import, eksport eller varer i
transit. Disse procedurer skal være lettilgængelige, også for små og
mellemstore virksomheder, og
c)
d)
DA
31
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
e)
at skabe det klima, der er nødvendigt for en effektiv håndhævelse af de
lovgivningsmæssige krav.
ARTIKEL 44
Lettelse af transitforsendelser
1.
Parterne sikrer fri transit for varer gennem deres territorium ad den hertil bedst
egnede rute. Eventuelle kontrolforanstaltninger eller krav skal være ikke-
diskriminerende og rimelige, og de skal anvendes ensartet.
Parterne giver varer i transit en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, der
gives indenlandske varer, med hensyn til eksport, import og transport, uden at dette
er til hinder for legitim toldkontrol.
Parterne:
a)
indfører ordninger for transport under toldlukke, der muliggør varetransit, uden
at der skal betales told og andre afgifter, forudsat at der gives passende
garantier
fremmer og gennemfører regionale ordninger for transit
anvender internationale standarder og instrumenter for transit og
tilskynder til koordinering mellem alle berørte organer, både i og mellem
landene.
ARTIKEL 45
Forbindelser med erhvervslivet
2.
3.
b)
c)
d)
Parterne er enige om:
a)
at sikre, at alle toldrelaterede retsforskrifter, procedurer og gebyrer og afgifter samt
så vidt muligt de nødvendige forklarende bemærkninger gøres offentligt
tilgængelige, så vidt muligt i elektronisk form
så vidt muligt at høre repræsentanter for handelssektoren rettidigt og regelmæssigt
om forslag til retsakter og procedurer vedrørende told og toldrelaterede
handelsspørgsmål
når det er relevant, at indføre og gennemføre nye eller ændrede retsforskrifter og
procedurer på en sådan måde, at handelsdrivende kan forberede sig på at efterleve
dem. Parterne offentliggør relevante administrative oplysninger, navnlig om de
relevante organers krav, om procedurer, åbningstider og arbejdsgang for toldkontorer
i havne og ved grænseovergange samt om kontaktpunkter, hvor der kan fås
oplysninger, og
at tilskynde til samarbejde mellem de erhvervsdrivende og de relevante myndigheder
gennem anvendelse af instrumenter som f.eks. aftalememoranda.
ARTIKEL 46
Toldværdiansættelse
1.
Aftalen om anvendelsen af artikel VII i GATT 1994 ("WTO-aftalen om
toldværdiansættelse") gælder for toldværdiansættelsesreglerne for handel, som er
omfattet af denne aftale.
b)
c)
d)
DA
32
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
2.
Parterne samarbejder med henblik på at nå frem til en fælles holdning til spørgsmål
vedrørende toldværdiansættelse.
ARTIKEL 47
Harmonisering af toldstandarder på regionalt plan
1.
2.
Parterne fremmer harmonisering af toldlovgivning, -procedurer, -standarder og -krav.
De fastsætter hver især indholdet af og tempoet for denne proces.
ARTIKEL 48
Støtte til SADC-ØPA-landenes toldmyndigheder
1.
2.
Parterne erkender betydningen af at støtte SADC-ØPA-landenes toldmyndigheder
med henblik på gennemførelsen af dette kapitel, jf. del I, kapitel III.
De prioriterede støtteområder er:
a)
anvendelse af moderne toldteknikker, herunder:
i)
ii)
iii)
b)
c)
d)
e)
risikostyring
kontrol efter frigivelse og
automatisering af toldprocedurer
kontrol af toldværdiansættelse, tarifering og oprindelsesregler, herunder med
henblik på at opfylde kravet i artikel 43, stk. 1, litra j)
lettelse af transit og styrkelse af effektiviteten af regionale transitordninger
gennemsigtighed i forbindelse med offentliggørelse og forvaltning af alle
handelsbestemmelser og de hermed forbundne gebyrer og formaliteter
indførelse og gennemførelse af procedurer og praksis, der afspejler
internationale instrumenter og standarder, som gælder på told- og
handelsområdet, bl.a. den reviderede Kyotokonvention om forenkling og
harmonisering af toldprocedurerne samt WCO's "Framework of Standards to
Secure and Facilitate Global Trade".
3.
Parterne erkender behovet for særlige behovsvurderingsundersøgelser, hvor der tages
hensyn til situationen i hvert enkelt land, under anvendelse af WTO's og WCO's
behovsvurderingsredskaber eller ethvert andet af parterne godkendt redskab.
ARTIKEL 49
Overgangsordninger
1.
2.
Parterne erkender behovet for overgangsordninger med henblik på at sikre en
gnidningsløs gennemførelse af bestemmelserne i dette kapitel.
I betragtning af at SADC-ØPA-landene har behov for at styrke deres kapacitet inden
for told- og handelslettelser, indrømmes de i de tilfælde, hvor der på tidspunktet for
ikrafttrædelsen af denne aftale består et behov for kapacitetsopbygning, en
overgangsperiode på otte (8) år til at opfylde deres forpligtelser i henhold til artikel
27, 43, 44 og 45, uden at dette berører deres WTO-rettigheder og -forpligtelser.
DA
33
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
3.
Det fælles råd kan beslutte at forlænge denne overgangsperiode med to (2) år, hvis
den nødvendige kapacitet ikke er opnået.
ARTIKEL 50
Særligt udvalg for told- og handelslettelser
1.
2.
Parterne nedsætter herved et særligt udvalg for told- og handelslettelser, der skal
bestå af repræsentanter for parterne.
Det Særlige Udvalg for Told- og Handelslettelser har bl.a. til opgave:
a)
b)
at overvåge gennemførelsen og forvaltningen af dette kapitel og af protokol 1
at være forum for konsultationer om og drøftelse af alle spørgsmål vedrørende
told, herunder oprindelsesregler, generelle toldprocedurer, toldværdiansættelse,
tarifering, transit og gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål
at styrke samarbejdet om udarbejdelse, anvendelse og håndhævelse af
oprindelsesregler og hermed forbundne toldprocedurer, generelle
toldprocedurer og gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål
at styrke samarbejdet om kapacitetsopbygning og faglig bistand
at følge op på gennemførelsen af artikel 47
selv at vedtage sin forretningsorden og
efter aftale mellem parterne at behandle alle andre spørgsmål vedrørende dette
kapitel.
c)
d)
e)
f)
g)
3.
4.
5.
Det Særlige Udvalg for Told- og Handelslettelser træder sammen på et tidspunkt og
med en dagsorden, som parterne fastlægger på forhånd.
Parterne varetager formandskabet for Det Særlige Udvalg for Told- og
Handelslettelser på skift.
Det Særlige Udvalg for Told- og Handelslettelser rapporterer til Udvalget for Handel
og Udvikling.
KAPITEL V
TEKNISKE HANDELSHINDRINGER
ARTIKEL 51
Multilaterale forpligtelser
1.
2.
Parterne bekræfter deres rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen om tekniske
handelshindringer ("WTO-TBT-aftalen").
Disse rettigheder og forpligtelser danner grundlag for parternes aktiviteter i henhold
til dette kapitel.
ARTIKEL 52
Mål
Parterne er enige om:
DA
34
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
a)
at samarbejde med henblik på at lette og øge deres indbyrdes varehandel ved at
indkredse, forebygge og fjerne unødvendige handelshindringer i overensstemmelse
med WTO-TBT-aftalen
at samarbejde for at styrke den regionale integration og det regionale samarbejde, i
særdeleshed i SADC-ØPA-landene, om spørgsmål vedrørende tekniske
handelshindringer og
at opbygge og styrke SADC-ØPA-landenes tekniske kapacitet i spørgsmål
vedrørende tekniske handelshindringer.
ARTIKEL 53
Anvendelsesområde og definitioner
b)
c)
1.
Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på standarder, tekniske forskrifter
og overensstemmelsesvurderingsprocedurer som defineret i WTO-TBT-aftalen, for
så vidt de påvirker den handel, der er omfattet af denne aftale.
I forbindelse med dette kapitel finder definitionerne i WTO-TBT-aftalen anvendelse.
ARTIKEL 54
Samarbejde og regional integration
2.
Parterne er enige om, at det er vigtigt, at de nationale og regionale myndigheder, der
beskæftiger sig med spørgsmål vedrørende tekniske handelshindringer, både i den offentlige
og den private sektor, samarbejder, både af hensyn til handelen i regionen og mellem parterne
og for den overordnede regionale integrationsproces, og de agter at samarbejde for at fremme
dette.
ARTIKEL 55
Gennemsigtighed
1.
2.
Parterne bekræfter princippet om gennemsigtighed i anvendelsen af tekniske
forskrifter og standarder i overensstemmelse med WTO-TBT-aftalen.
Parterne erkender betydningen af effektive mekanismer for samråd, notificering og
informationsudveksling vedrørende tekniske forskrifter og standarder i
overensstemmelse med WTO-TBT-aftalen.
Parterne er enige om at indføre et system for tidlig varsling for at sikre, at SADC-
ØPA-landene får forhåndsbesked om nye EU-foranstaltninger, som kan påvirke
deres eksport til EU. Parterne anvender de eksisterende systemer optimalt og undgår
unødvendige overlapninger med multilaterale eller unilaterale systemer.
ARTIKEL 56
Foranstaltninger vedrørende tekniske handelshindringer
Parterne er enige om at indkredse og gennemføre de til særlige prioriterede emner eller
sektorer bedst egnede mekanismer blandt dem, der understøttes af WTO-TBT-aftalen. Der
kan bl.a. være tale om følgende:
a)
intensivering af samarbejdet med henblik på at lette adgangen til hinandens markeder
ved at øge den gensidige viden om og forståelse af deres respektive ordninger
vedrørende tekniske forskrifter, standarder, metrologi, akkreditering og
overensstemmelsesvurdering
3.
DA
35
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
b)
udveksling af oplysninger, indkredsning og gennemførelse af passende mekanismer
for særlige emner eller sektorer, dvs. efterlevelse af internationale standarder, brug af
leverandørens overensstemmelseserklæring, anvendelse af internationalt anerkendt
akkreditering til godkendelse af overensstemmelsesvurderingsorganer og anvendelse
af internationale ordninger for produktprøvning og certificering
udvælgelse og tilrettelæggelse af sektorspecifikke indgreb vedrørende standarder,
tekniske forskrifter og overensstemmelsesvurderingsprocedurer for at fremme
forståelsen af og adgangen til hinandens markeder. De pågældende sektorer vil blive
udvalgt under hensyntagen til nøgleområder for handelen, herunder prioriterede
produkter
udvikling af samarbejdsaktiviteter og -foranstaltninger med henblik på at støtte
gennemførelsen af rettigheder og forpligtelser i henhold til WTO-TBT-aftalen
udvikling af fælles synspunkter og holdninger vedrørende praksis for teknisk
regulering, herunder gennemsigtighed, samråd, nødvendighed og proportionalitet,
anvendelse af internationale standarder, overensstemmelsesvurderingskrav,
anvendelse af konsekvensanalyse og risikovurdering, håndhævelse og
markedsovervågning, hvis det er relevant
fremme af harmonisering, når det er muligt og på områder af fælles interesse, i
retning af internationale standarder samt anvendelse af sådanne standarder i
forbindelse
med
udviklingen
af
tekniske
forskrifter
og
overensstemmelsesvurderingsprocedurer
forpligtelse til, når det bliver aktuelt, at overveje at forhandle aftaler om gensidig
anerkendelse inden for sektorer af fælles økonomisk interesse
fremme af samarbejde mellem parternes organisationer med ansvar for tekniske
forskrifter, metrologi, standardisering, prøvning, certificering, inspektion og
akkreditering og
fremme af SADC-ØPA-landenes deltagelse i internationale standardiseringsorganer.
ARTIKEL 57
Udvalget for Handel og Udviklings rolle i forbindelse med TBT-spørgsmål
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Parterne er enige om, at Udvalget for Handel og Udvikling skal have beføjelse til:
a)
b)
c)
d)
e)
at overvåge og nyoverveje gennemførelsen af dette kapitel
at sørge for koordinering og samråd i TBT-spørgsmål
at indkredse og nyoverveje prioriterede sektorer og produkter og de heraf følgende
prioriterede samarbejdsområder
at fremsætte henstillinger vedrørende ændringer af dette kapitel, hvis det er
nødvendigt og relevant, og
efter aftale mellem parterne at behandle alle andre spørgsmål vedrørende dette
kapitel.
ARTIKEL 58
Kapacitetsopbygning og faglig bistand
1.
Parterne erkender vigtigheden af at samarbejde om tekniske forskrifter, standarder,
metrologi, akkreditering og overensstemmelsesvurdering for at nå målene i dette
kapitel.
DA
36
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
2.
Parterne er enige om følgende prioriterede samarbejdsområder:
a)
indførelse af passende ordninger for udveksling af ekspertise, herunder
passende uddannelse med henblik på at sikre tilstrækkelig og vedvarende
teknisk kompetence i SADC-ØPA-landenes relevante standardiserings- og
overensstemmelsesvurderingsorganer og gensidig forståelse mellem sådanne
organer på parternes territorier
udvikling af SADC-ØPA-landenes kapacitet inden for tekniske forskrifter,
metrologi, standarder, akkreditering og overensstemmelsesvurdering, bl.a.
gennem opgradering eller oprettelse af laboratorier og andet udstyr. I den
henseende anerkender parterne vigtigheden af at styrke det regionale
samarbejde og behovet for at tage hensyn til prioriterede produkter og sektorer
udvikling og indførelse i SADC-ØPA-landene af harmoniserede tekniske
forskrifter,
standarder,
metrologi,
akkreditering
og
overensstemmelsesvurderingsprocedurer baseret på relevante internationale
standarder
støtte til SADC-ØPA-landenes deltagelse i internationale
vedrørende standardisering, akkreditering og metrologi og
aktiviteter
b)
c)
d)
e)
oprettelse af TBT-informations- og notificeringskontorer i SADC-ØPA-
landene.
KAPITEL VI
SUNDHEDS- OG PLANTESUNDHEDSFORANSTALTNINGER
ARTIKEL 59
Multilaterale forpligtelser
1.
Parterne bekræfter deres rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen om
anvendelsen af sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger ("WTO-SPS-aftalen"),
den internationale plantebeskyttelseskonvention ("IPPC"), Codex Alimentarius-
Kommissionen og Verdensorganisationen for Dyresundhed ("OIE").
Disse rettigheder og forpligtelser danner grundlag for parternes aktiviteter i henhold
til dette kapitel.
ARTIKEL 60
Mål
2.
Parterne er enige om:
a)
at fremme handel og investeringer i SADC-ØPA-landene og parterne imellem og i
den forbindelse sørge for, at de foranstaltninger, der indføres, kun finder anvendelse i
det omfang, det er nødvendigt for at beskytte menneskers, dyrs og planters sundhed
og liv i overensstemmelse med WTO-SPS-aftalen
at samarbejde om styrkelse af den regionale integration og i særdeleshed af SADC-
ØPA-landenes samarbejde om sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger ("SPS-
foranstaltninger") og at behandle problemer, der skyldes SPS-foranstaltninger, som
vedrører prioriterede produkter og sektorer, jf. bilag VI, under behørig hensyntagen
til regional integration
b)
DA
37
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
c)
d)
at fremme samarbejde med sigte på anerkendelse af passende beskyttelsesniveauer i
forbindelse med SPS-foranstaltninger og
at opbygge og styrke SADC-ØPA-landenes tekniske kapacitet til at gennemføre og
overvåge SPS-foranstaltninger og i den forbindelse fremme anvendelsen af
internationale standarder og befordre andre SPS-spørgsmål.
ARTIKEL 61
Anvendelsesområde og definitioner
1.
2.
Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på SPS-foranstaltninger som
defineret i WTO-SPS-aftalen.
I forbindelse med dette kapitel finder de definitioner, der anvendes i WTO-SPS-
aftalen og internationale standardiseringsorganer, navnlig Codex Alimentarius-
Kommissionen, IPPC og OIE, anvendelse.
ARTIKEL 62
Kompetente myndigheder
1.
2.
De respektive SPS-myndigheder er de myndigheder i parterne, der har beføjelse til at
gennemføre foranstaltningerne i dette kapitel.
Parterne underretter i overensstemmelse med denne aftale hinanden om deres
respektive kompetente SPS-myndigheder og eventuelle ændringer vedrørende disse.
ARTIKEL 63
Gennemsigtighed
1.
2.
Parterne bekræfter princippet om gennemsigtighed i anvendelsen af SPS-
foranstaltninger i overensstemmelse med WTO-SPS-aftalen.
Parterne erkender vigtigheden af effektive mekanismer for samråd, notificering og
informationsudveksling vedrørende SPS-foranstaltninger i overensstemmelse med
WTO-SPS-aftalen.
Den importerende part underretter den eksporterende part om eventuelle ændringer i
dens sundheds- og plantesundhedskrav ved import, som kan påvirke den handel, der
er omfattet af dette kapitel. Parterne forpligter sig til om nødvendigt at indføre
mekanismer for udveksling af sådanne oplysninger.
Parterne anvender princippet om zoneinddeling eller afgrænsning af segmenter, når
de fastlægger betingelser for import, idet de tager hensyn til internationale
standarder. Parterne kan også fra sag til sag, og når det er muligt, i fællesskab
afgrænse og foreslå zoner eller segmenter med en særlig sundheds- og
plantesundhedsmæssig status for at undgå at forstyrre handelen.
ARTIKEL 64
Informationsudveksling
3.
4.
1.
Parterne er enige om at indføre et system for tidlig varsling for at sikre, at SADC-
ØPA-landene får forhåndsbesked om nye SPS-foranstaltninger truffet af EU, som
DA
38
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
kan påvirke SADC-ØPA-landenes eksport til EU. Dette system baseres i givet fald
på eksisterende mekanismer.
2.
Parterne er enige om at samarbejde om videreudviklingen af nettet til epidemiologisk
overvågning af dyresygdomme og på plantesundhedsområdet. De vil udveksle
oplysninger om forekomsten af skadegørere og sygdomme, der frembyder en kendt,
overhængende fare for den anden part.
ARTIKEL 65
Udvalget for Handel og Udviklings rolle i forbindelse med SPS-spørgsmål
Udvalget for Handel og Udvikling skal have beføjelse til:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
at overvåge og nyoverveje gennemførelsen af dette kapitel
at rådgive og fremsætte henstillinger med henblik på at opfylde målene i dette kapitel
via dets gennemførelse
at være forum for drøftelser og informationsudveksling og for spørgsmål vedrørende
samarbejde
at fremsætte henstillinger vedrørende ændringer af dette kapitel, hvis det er
nødvendigt og relevant
at nyoverveje listen over prioriterede produkter og sektorer i bilag VI og de heraf
følgende prioriterede samarbejdsområder
at styrke samarbejdet om udvikling, anvendelse og håndhævelse af SPS-
foranstaltninger og
at behandle alle andre relevante spørgsmål.
ARTIKEL 66
Konsultationer
Hvis en part finder, at den anden part har truffet foranstaltninger, som kan påvirke eller har
påvirket adgangen til dens marked, afholdes der passende konsultationer med henblik på at
undgå unødvendige forsinkelser og finde en passende løsning i overensstemmelse med WTO-
SPS-aftalen. Med henblik herpå udveksler parterne navne og adresser på kontaktpunkter med
sundheds- og plantesundhedsmæssig ekspertise for at fremme kommunikation og
informationsudveksling.
ARTIKEL 67
Samarbejde, kapacitetsopbygning og faglig bistand
Parterne er enige om:
a)
b)
at fremme samarbejde mellem parternes ligestillede institutioner
at samarbejde med henblik på at fremme den regionale harmonisering af
foranstaltninger og udviklingen af passende lovgivningsmæssige rammer og
politikker i og mellem SADC-ØPA-landene og dermed styrke handel og
investeringer i regionen og
at samarbejde om følgende prioriterede områder:
i)
opbygning af teknisk kapacitet i den offentlige og private sektor i SADC-ØPA-
landene for at muliggøre sundheds- og plantesundhedsmæssig kontrol,
c)
DA
39
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
herunder uddannelse og information vedrørende inspektion, certificering, tilsyn
og kontrol
ii)
iii)
opbygning af kapacitet i SADC-ØPA-landene med henblik på at opretholde og
udvide deres markedsadgangsmuligheder
opbygning af kapacitet til at sikre, at de indførte foranstaltninger ikke kommer
til at virke som unødvendige handelshindringer, idet man dog anerkender
parternes ret til at fastsætte deres egne, passende beskyttelsesniveauer
styrkelse af teknisk kapacitet til gennemførelse og overvågning af SPS-
foranstaltninger, herunder fremme af anvendelsen af internationale standarder
fremme af samarbejde om gennemførelse af WTO-SPS-aftalen, særlig
styrkelse
af
SADC-ØPA-landenes
notificeringsprocedurer
og
informationskontorer, samt andre spørgsmål vedrørende relevante
internationale standardiseringsorganer
udvikling af kapacitet inden for risikoanalyse, harmonisering,
overensstemmelse, prøvning, certificering, overvågning af restkoncentrationer,
sporbarhed og akkreditering, bl.a. gennem opgradering eller oprettelse af
laboratorier og andet udstyr, der kan hjælpe SADC-ØPA-landene med at
efterleve internationale standarder. I den henseende anerkender parterne
vigtigheden af at styrke det regionale samarbejde og behovet for at tage hensyn
til de prioriterede produkter og sektorer, der fastlægges i overensstemmelse
med dette kapitel, og
deltagelse
i
relevante
internationale
iv)
v)
vi)
vii) støtte til SADC-ØPA-landenes
standardiseringsorganer.
KAPITEL VII
LANDBRUG
ARTIKEL 68
Samarbejde om landbrug
1.
Parterne fremhæver landbrugssektorens betydning for SADC-ØPA-landene for så
vidt angår fødevaresikkerhed, jobskabelse i landdistrikterne, forbedring af
landbrugshusholdningernes indkomster og oprettelse af en inklusiv økonomi i
landdistrikterne og som grundlag for øget industrialisering og bæredygtig udvikling
samt for at bidrage til målene i denne aftale.
Det er fra datoen for ikrafttrædelsen af denne aftale ikke tilladt at anvende
eksportsubsidier på landbrugsprodukter i handelen mellem parterne.
Der oprettes et landbrugspartnerskab mellem EU og SADC-ØPA-landene for at
fremme udvekslingen af synspunkter mellem parterne vedrørende landbrug, bl.a. om
fødevaresikkerhed, udvikling, regionale værdikæder og regional integration. De
emner, der skal være omfattet af landbrugspartnerskabet, og reglerne for dets
funktionsmåde fastlægges efter aftale mellem parterne i det i artikel 103 omhandlede
udvalg.
KAPITEL VIII
2.
3.
DA
40
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
LØBENDE BETALINGER OG KAPITALBEVÆGELSER
ARTIKEL 69
Løbende betalinger
1.
Med forbehold af bestemmelserne i artikel 70 og 71 forpligter parterne sig til ikke at
indføre restriktioner for og til at tillade, at alle betalinger for løbende transaktioner
mellem deres indbyggere kan foretages i frit konvertible valutaer.
Parterne kan træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at bestemmelserne i
stk. 1 ikke anvendes til at foretage overførsler, som ikke overholder en parts love og
administrative bestemmelser.
ARTIKEL 70
Beskyttelsesforanstaltninger
1.
Hvis betalinger og kapitalbevægelser mellem parterne undtagelsesvis forårsager eller
truer med at forårsage alvorlige problemer for gennemførelsen af valutapolitikken
eller valutakurspolitikken i et eller flere SADC-ØPA-lande eller i en eller flere EU-
medlemsstater, kan EU eller det berørte SADC-ØPA-land træffe absolut nødvendige
beskyttelsesforanstaltninger mod betalinger og kapitalbevægelser for en periode på
højst seks (6) måneder.
Det fælles råd underrettes straks om indførelsen af en eventuel
beskyttelsesforanstaltning og hurtigst muligt om en tidsplan for dens ophævelse.
ARTIKEL 71
Betalingsbalanceproblemer
Hvis en eller flere EU-medlemsstater eller et SADC-ØPA-land har alvorlige
betalingsbalanceproblemer eller udefra kommende finansielle vanskeligheder eller risikerer at
få det, kan de i overensstemmelse med WTO-overenskomsten og vedtægterne for Den
Internationale Valutafond indføre restriktive foranstaltninger, som skal være tidsbegrænsede,
og som ikke må gå videre, end hvad der er nødvendigt for at rette op på
betalingsbalancesituationen. Den part, der indfører eller opretholder sådanne foranstaltninger,
underretter straks den anden part herom og forelægger så snart som muligt en tidsplan for
ophævelsen af de pågældende foranstaltninger.
KAPITEL IX
HANDEL MED TJENESTEYDELSER OG INVESTERINGER
ARTIKEL 72
Mål
Parterne erkender den stadig større betydning, handel med tjenesteydelser og investeringer har
for udviklingen af deres økonomier, og bekræfter deres tilsagn vedrørende tjenesteydelser i
Cotonouaftalens artikel 41 og 43 og deres respektive rettigheder og forpligtelser i henhold til
den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser ("GATS").
ARTIKEL 73
Handel med tjenesteydelser
2.
2.
DA
41
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1.
Parterne kan forhandle om handel med tjenesteydelser for at udvide
anvendelsesområdet for denne aftale. Hvad det angår har Botswana, Lesotho,
Mozambique og Swaziland ("de deltagende SADC-ØPA-lande") på den ene side og
EU på den anden side påbegyndt og agter at fortsætte forhandlinger om handel med
tjenesteydelser.
Forhandlingerne mellem EU og de deltagende SADC-ØPA-lande foregår efter
følgende principper:
a)
b)
forhandlingerne skal dække definitioner
liberaliseringen af handel med tjenesteydelser
og
principper
vedrørende
2.
forhandlingerne skal omfatte lister over forpligtelser, som fastlægger de
betingelser, der skal finde anvendelse på liberaliseringen af handel med
tjenesteydelser. Disse betingelser opføres på en liste for hver liberaliseret
sektor med angivelse af eventuelle begrænsninger for markedsadgang og
national behandling samt overgangsperioder for liberalisering
forhandlingerne skal også dække administrative bestemmelser til støtte for
liberaliseringen af handel med tjenesteydelser
liberaliseringen af handel med tjenesteydelser skal opfylde kravene i artikel V i
GATS
liberaliseringen af handel med tjenesteydelser skal være gensidig og
asymmetrisk, idet der tages hensyn til de deltagende SADC-ØPA-landes
udviklingsbehov. Dette kan også føre til medtagelse af bestemmelser om
samarbejde og om særlig og differentieret behandling
forhandlingerne skal tage udgangspunkt i relevante bestemmelser i de
eksisterende gældende retlige rammer.
c)
d)
e)
f)
3.
EU og de deltagende SADC-ØPA-lande er enige om at samarbejde om styrkelse af
de deltagende SADC-ØPA-landes lovgivningsmæssige rammer og om at støtte
gennemførelsen af de forpligtelser, der følger af forhandlingerne, jf. artikel 13, stk. 5.
Parterne erkender, at kapacitetsopbygning på handelsområdet kan støtte udviklingen
af økonomiske aktiviteter, jf. artikel 13, stk. 8.
Hvis en part, der ikke deltager i en aftale om handel med tjenesteydelser forhandlet i
medfør af stk. 1 og 2, ønsker at deltage, kan den forhandle om betingelserne for sin
tilslutning til den pågældende aftale.
Hvis en aftale, der kommer i stand som følge af de i stk. 1 og 4 omhandlede
forhandlinger, fører til resultater, der viser sig at være uforenelige med den
fremtidige udvikling af en regional SADC-ramme for tjenesteydelser, forhandler
parterne om at bringe aftalen i overensstemmelse med den regionale ramme og
sørger samtidig for balance mellem fordelene.
ARTIKEL 74
Handel og investeringer
4.
5.
1.
EU og de deltagende SADC-ØPA-lande er enige om at samarbejde om investeringer,
jf. artikel 13, stk. 6, og kan i fremtiden overveje at forhandle sig frem til en aftale om
investeringer i andre økonomiske sektorer end tjenesteydelser.
DA
42
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
2.
Hvis en part, der ikke deltager i en aftale om investeringer forhandlet i medfør af stk.
1, ønsker at deltage, kan den forhandle om betingelserne for sin tilslutning til den
pågældende aftale.
Hvis en aftale, der kommer i stand som følge af de i stk. 1 og 2 omhandlede
forhandlinger, fører til resultater, der viser sig at være uforenelige med den
fremtidige udvikling af en regional SADC-ramme for investeringer, skal parterne i
fællesskab bestræbe sig på at bringe aftalen i overensstemmelse med den regionale
ramme og sørger samtidig for balance mellem fordelene.
DEL III
TVISTFOREBYGGELSE OG -BILÆGGELSE
KAPITEL I
MÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE
ARTIKEL 75
Mål
3.
1.
Målet med denne del er at forebygge eller bilægge eventuelle tvister mellem parterne
om fortolkningen og anvendelsen af denne aftale med henblik på at nå frem til en
gensidigt acceptabel løsning, når det er muligt.
I forbindelse med tvister, der vedrører en kollektiv handling fra SACU's side,
optræder SACU samlet for så vidt angår denne del, og EU handler mod SACU som
sådan.
I forbindelse med tvister, der vedrører en individuel handling fra et SADC-ØPA-
lands side, optræder det pågældende SADC-ØPA-land individuelt for så vidt angår
denne del, og EU handler kun mod det specifikke land, som det finder har overtrådt
en af denne aftales bestemmelser.
ARTIKEL 76
Anvendelsesområde
2.
3.
1.
2.
Denne del finder anvendelse på alle tvister vedrørende fortolkningen og anvendelsen
af denne aftale, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat.
Uanset stk. 1 finder proceduren i Cotonouaftalens artikel 98 anvendelse, hvis der
opstår en tvist mellem parterne vedrørende finansieringen af udviklingssamarbejdet.
KAPITEL II
KONSULTATIONER OG MÆGLING
ARTIKEL 77
Konsultationer
DA
43
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1.
Parterne skal bestræbe sig på at løse eventuelle tvister som omhandlet i artikel 76 ved
loyalt at indlede konsultationer med det formål at nå til enighed om en gensidigt
acceptabel løsning.
Konsultationer iværksættes ved, at den ene part sender en skriftlig anmodning til den
anden part med genpart til Udvalget for Handel og Udvikling, hvori den angiver,
hvilken foranstaltning det drejer sig om, og de bestemmelser i denne aftale, som
parten finder, at foranstaltningen ikke er i overensstemmelse med.
Konsultationerne indledes senest fyrre (40) dage efter modtagelsen af anmodningen.
De anses for afsluttet senest tres (60) dage efter modtagelsen af anmodningen,
medmindre de to parter bliver enige om at forlænge dem. Alle oplysninger, der
afgives under konsultationerne, behandles fortroligt.
Konsultationer om hastende spørgsmål, herunder om letfordærvelige varer eller
sæsonvarer, indledes senest femten (15) dage efter modtagelsen af anmodningen og
anses for afsluttet senest tredive (30) dage efter modtagelsen af anmodningen.
Hvis der ikke indledes konsultationer inden for de frister, der er fastsat i stk. 3 og 4,
eller hvis konsultationerne afsluttes, uden at man er nået frem til en gensidigt
acceptabel løsning, kan den klagende part anmode om, at der nedsættes et
voldgiftspanel efter artikel 79.
ARTIKEL 78
Mægling
2.
3.
4.
5.
1.
Hvis konsultationerne ikke resulterer i en gensidigt acceptabel løsning, kan parterne
efter aftale henvende sig til en mægler. Medmindre parterne aftaler andet, er
grundlaget for mæglingen den sag, der er henvist til i anmodningen om
konsultationer.
Hvis parterne ikke når til enighed om en mægler, senest femten (15) dage efter at de
har aftalt at anmode om mægling, vælger formanden for Udvalget for Handel og
Udvikling eller dennes stedfortræder ved lodtrækning en mægler blandt de personer,
som er opført på den i artikel 94 omhandlede liste, og som ikke er statsborgere i
nogen af parterne. Udvælgelsen foretages, senest femogtyve (25) dage efter at de har
meddelt, at de ønsker at anmode om mægling, under tilstedeværelse af en
repræsentant for hver part. Mægleren indkalder parterne til et møde senest tredive
(30) dage efter sin udvælgelse. Parternes indlæg skal være mægleren i hænde senest
femten (15) dage før mødet, og mægleren skal afgive en udtalelse senest femogfyrre
(45) dage efter sin udvælgelse.
I mæglerens udtalelse kan indgå en henstilling om, hvordan tvisten kan løses i
overensstemmelse med denne aftales bestemmelser. Mæglerens udtalelse er ikke
bindende.
Parterne kan aftale at ændre de i stk. 2 anførte frister. Mægleren kan også beslutte at
ændre disse frister efter anmodning fra en af parterne eller på eget initiativ under
hensyn til de særlige vanskeligheder, den pågældende part måtte være stødt på, eller
under hensyn til sagens kompleksitet.
2.
3.
4.
DA
44
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
5.
Mæglingsforhandlingerne, særlig alle oplysninger, der kommer frem, og parternes
holdning under forhandlingerne, behandles fortroligt.
KAPITEL III
TVISTBILÆGGELSESPROCEDURER
ARTIKEL 79
Indledning af voldgiftsproceduren
1.
Er det ikke lykkedes parterne at løse tvisten gennem konsultationer, jf. artikel 77,
eller gennem mægling, jf. artikel 78, kan den klagende part anmode om, at der
nedsættes et voldgiftspanel.
Anmodningen om nedsættelse af et voldgiftspanel fremsættes skriftligt over for den
indklagede part og Udvalget for Handel og Udvikling. Den klagende part anfører i
sin anmodning, hvilke foranstaltninger sagen drejer sig om, og gør rede for, hvordan
disse foranstaltninger er i strid med bestemmelserne i denne aftale.
ARTIKEL 80
Nedsættelse af voldgiftspanelet
2.
1.
2.
Et voldgiftspanel skal bestå af tre (3) voldgiftsmænd.
Parterne udpeger hver især en voldgiftsmand senest ti (10) dage efter modtagelsen af
anmodningen om nedsættelse af et voldgiftspanel. De to (2) voldgiftsmænd udpeger
en tredje voldgiftsmand, der skal være formand for voldgiftspanelet, senest tyve (20)
dage efter modtagelsen af anmodningen om nedsættelse af et panel. Formanden for
voldgiftspanelet må ikke være statsborger i nogen af parterne eller have fast bopæl på
deres territorium.
Hvis ikke alle tre voldgiftsmænd er udpeget efter tyve (20) dage, eller hvis en af
parterne over for Udvalget for Handel og Udvikling fremsætter en begrundet skriftlig
indsigelse mod de udpegede voldgiftsmænd senest ti (10) dage efter udpegningen af
den tredje voldgiftsmand, kan hver af parterne anmode formanden for Udvalget for
Handel og Udvikling eller hans eller hendes repræsentant om at udvælge alle tre (3)
medlemmer ved lodtrækning fra den liste, der er oprettet i henhold til artikel 94,
således at ét medlem vælges blandt de personer, som den klagende part har foreslået,
ét vælges blandt de personer, der er foreslået af den indklagede part, og ét blandt de
personer, som parterne har udvalgt til at varetage formandshvervet. Er parterne enige
om et eller flere medlemmer af voldgiftspanelet, udvælges de øvrige medlemmer
efter proceduren i dette stykke.
Formanden for Udvalget for Handel og Udvikling eller hans eller hendes
repræsentant udvælger voldgiftsmændene senest fem (5) dage efter modtagelsen af
den af en af parterne fremsatte anmodning, jf. stk. 3, under tilstedeværelse af en
repræsentant for hver part.
Voldgiftspanelet anses for nedsat på den dato, på hvilken de tre (3) voldgiftsmænd er
endeligt udvalgt.
ARTIKEL 81
3.
4.
5.
DA
45
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
Interimsrapport fra panelet
Voldgiftspanelet tilsender parterne en interimsrapport, der indeholder både en beskrivende del
og panelets resultater og konklusioner, almindeligvis senest et hundrede og tyve (120) dage
efter dets nedsættelse. I hastende tilfælde reduceres tidsfristen til tres (60) dage. Parterne kan
forelægge voldgiftspanelet skriftlige kommentarer vedrørende præcise punkter i
interimsrapporten senest femten (15) dage efter forelæggelsen heraf.
ARTIKEL 82
Voldgiftskendelser
1.
Voldgiftspanelet meddeler parterne og Udvalget for Handel og Udvikling sin
kendelse senest et hundrede og halvtres (150) dage efter nedsættelsen af panelet.
Finder voldgiftspanelet, at denne frist ikke kan overholdes, skal formanden for
panelet meddele parterne og Udvalget for Handel og Udvikling dette skriftligt med
angivelse af årsagerne til forsinkelsen og datoen for, hvornår panelet kan afslutte sit
arbejde. Kendelsen må under ingen omstændigheder meddeles senere end et
hundrede og firs (180) dage efter nedsættelsen af voldgiftspanelet.
I hastende tilfælde, herunder hvis der er tale om letfordærvelige varer og sæsonvarer,
skal voldgiftspanel bestræbe sig på at afsige sin kendelse senest halvfems (90) dage
efter nedsættelsen af panelet. Voldgiftspanelet kan senest ti (10) dage efter
nedsættelsen af panelet afsige en foreløbig kendelse om, hvorvidt det anser sagen for
at haste.
Hver part kan anmode voldgiftspanelet om at fremsætte en anbefaling til, hvordan
den indklagede part kan bringe den manglende efterlevelse af aftalen til ophør.
ARTIKEL 83
Efterlevelse af voldgiftskendelsen
Den indklagede part tager de nødvendige skridt til at efterleve voldgiftskendelsen, og parterne
skal bestræbe sig på at blive enige om en frist herfor.
ARTIKEL 84
Rimelig frist til at efterlevelse
1.
Senest tredive (30) dage efter parternes modtagelse af meddelelsen om
voldgiftskendelsen, meddeler den indklagede part skriftligt den klagende part og
Udvalget for Handel og Udvikling, hvor lang en frist den rimeligvis finder nødvendig
for at kunne efterleve voldgiftskendelsen.
Efter meddelelsen fra den indklagede part skal parterne bestræbe sig på at blive enige
om en sådan rimelig frist. Hvis der er uenighed mellem parterne om, hvad der er en
rimelig frist til at efterleve voldgiftskendelsen, anmoder den klagende part senest
tredive (30) dage efter meddelelsen i henhold til stk. 1 skriftligt det oprindelige
voldgiftspanel om at fastsætte en rimelig frist. En sådan anmodning meddeles
samtidigt til den indklagede part og til Udvalget for Handel og Udvikling.
Voldgiftspanelet meddeler parterne og Udvalget for Handel og Udvikling sin
kendelse senest tredive (30) dage efter modtagelsen af anmodningen.
Ved fastsættelsen af en rimelig frist tager voldgiftspanelet hensyn til, hvor lang tid
det normalt vil tage den indklagede part at indføre love eller administrative
2.
3.
2.
3.
DA
46
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
bestemmelser som dem, denne part har anført som nødvendige for at sikre
efterlevelsen. Voldgiftspanelet tager også hensyn til kapacitetsbegrænsninger og
forskelle i udviklingsniveau, som kan påvirke den indklagede parts indførelse af de
nødvendige foranstaltninger.
4.
Hvis det oprindelige voldgiftspanel eller nogle af dets medlemmer ikke kan træde
sammen, finder de i artikel 80 fastlagte procedurer anvendelse. Fristen for
meddelelse af kendelsen er femogfyrre (45) dage efter modtagelsen af den i stk. 2
omhandlede anmodning.
Den rimelige frist kan forlænges efter aftale mellem parterne.
ARTIKEL 85
Prøvelse af foranstaltninger, der er truffet for at efterleve voldgiftskendelsen
1.
Den indklagede part meddeler, inden den rimelige frist udløber, den klagende part og
Udvalget for Handel og Udvikling, hvilke foranstaltninger den har truffet for at
efterleve voldgiftskendelsen.
Hvis der er uenighed mellem parterne om, hvorvidt en foranstaltning meddelt i
henhold til stk. 1 er forenelig med denne aftales bestemmelser, kan den klagende part
skriftligt anmode det oprindelige voldgiftspanel om at afgøre spørgsmålet. Det skal
af anmodningen fremgå, hvilken foranstaltning det drejer sig om, og hvorfor den
pågældende foranstaltning er i strid med bestemmelserne i denne aftale.
Voldgiftspanelet meddeler sin kendelse senest halvfems (90) dage efter modtagelsen
af anmodningen. I hastende tilfælde, herunder hvis der er tale om letfordærvelige
varer eller sæsonvarer, meddeler voldgiftspanelet sin kendelse senest femogfyrre
(45) dage efter modtagelsen af anmodningen.
Hvis det oprindelige voldgiftspanel eller nogle af dets medlemmer ikke kan træde
sammen, finder de i artikel 80 fastlagte procedurer anvendelse. Fristen for
meddelelse af kendelsen er et hundrede og fem (105) dage efter modtagelsen af den i
stk. 2 omhandlede anmodning.
ARTIKEL 86
Midlertidige afbødende foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse
1.
Hvis den indklagede part ikke meddeler, hvilke foranstaltninger der er truffet til
efterlevelse af voldgiftskendelsen, inden udløbet af den rimelige frist, eller hvis
voldgiftspanelet finder, at de foranstaltninger, der er meddelt i henhold til artikel 85,
stk. 1, ikke er forenelige med bestemmelserne i denne aftale, skal den indklagede
part på anmodning af den klagende part fremsætte et tilbud om kompensation. En
sådan kompensation kan være økonomisk, helt eller delvis, men aftalen forpligter
ikke den indklagede part til at tilbyde en økonomisk kompensation.
Hvis der ikke senest tredive (30) dage efter udløbet af den rimelige frist eller efter
voldgiftskendelsen i henhold til artikel 85 om, at en efterlevelsesforanstaltning ikke
er forenelig med denne aftale, er opnået enighed om kompensation, er den klagende
part berettiget til efter underretning af den indklagede part at indføre passende
foranstaltninger.
5.
2.
3.
2.
DA
47
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
3.
Ved indførelsen af sådanne foranstaltninger skal den klagende part bestræbe sig på at
vælge foranstaltninger, der står i rimeligt forhold til overtrædelsen, og som mindst
muligt påvirker opfyldelsen af målene i denne aftale, og tager hensyn til deres
konsekvenser for økonomien i den indklagede part og for de enkelte SADC-ØPA-
lande.
Hvis EU ikke meddeler, hvilke foranstaltninger der er truffet for at efterleve
voldgiftskendelsen, inden udløbet af den rimelige frist, eller hvis voldgiftspanelet
finder, at de foranstaltninger, der er meddelt i henhold til artikel 85, stk. 1, ikke er
forenelige med EU's forpligtelser i henhold til denne aftale, og den klagende part
fremfører, at indførelsen af passende foranstaltninger ville påføre dens økonomi
betydelig skade, overvejer EU at yde økonomisk kompensation.
EU skal udvise tilbageholdenhed ved anmodning om kompensation eller indførelse
af passende foranstaltninger efter stk. 1 eller 2.
Kompensation eller passende foranstaltninger er midlertidige og må kun anvendes,
indtil de foranstaltninger, hvorom det er konstateret, at de er i strid med denne aftale,
er trukket tilbage eller ændret og gjort forenelige med denne aftale, eller indtil
parterne er nået til enighed om en løsning af tvisten.
I artikel 86 og 87 forstås ved passende foranstaltninger foranstaltninger i lighed med
dem, der fremgår af forståelsen vedrørende reglerne og procedurerne for
tvistbilæggelse i bilag 2 til WTO-overenskomsten ("DSU").
ARTIKEL 87
Prøvelse af efterlevelsesforanstaltninger, der er truffet efter indførelsen af passende
foranstaltninger
4.
5.
6.
7.
1.
Den indklagede part meddeler den klagende part og Udvalget for Handel og
Udvikling de foranstaltninger, der er truffet for at efterleve voldgiftskendelsen, og
anmoder om, at den klagende parts anvendelse af passende foranstaltninger bringes
til ophør.
Hvis parterne ikke når til enighed om, hvorvidt de meddelte foranstaltninger er
forenelige med bestemmelserne i denne aftale, senest tredive (30) dage efter
meddelelsen, anmoder den klagende part skriftligt det oprindelige voldgiftspanel om
at træffe afgørelse. En sådan anmodning meddeles den indklagede part og Udvalget
for Handel og Udvikling. Voldgiftskendelsen meddeles parterne og Udvalget for
Handel og Udvikling senest femogfyrre (45) dage efter modtagelsen af
anmodningen. Hvis voldgiftspanelet finder, at de efterlevelsesforanstaltninger, der er
truffet, ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale, afgør
voldgiftspanelet, om den klagende part fortsat kan anvende passende
foranstaltninger. Hvis voldgiftspanelet konkluderer, at efterlevelsesforanstaltningerne
er i overensstemmelse med denne aftale, bringes de passende foranstaltninger til
ophør.
Hvis det oprindelige voldgiftspanel eller nogle af dets medlemmer ikke kan træde
sammen, finder de i artikel 80 fastlagte procedurer anvendelse. Fristen for
meddelelse af kendelsen er tres (60) dage efter modtagelsen af den i stk. 2
omhandlede anmodning.
2.
3.
DA
48
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
KAPITEL IV
FÆLLES BESTEMMELSER
ARTIKEL 88
Gensidigt acceptabel løsning
Det står parterne frit for til enhver tid at finde en gensidigt acceptabel løsning på tvister, som
falder ind under dette kapitel. De underretter Udvalget for Handel og Udvikling og i givet fald
voldgiftspanelet om en sådan løsning. Når den gensidigt acceptable løsning er blevet vedtaget,
indstilles tvistbilæggelsesproceduren.
ARTIKEL 89
Forretningsorden og adfærdskodeks
1.
2.
Parterne når senest tolv (12) måneder efter ikrafttrædelsen af denne aftale til enighed
om en forretningsorden og en adfærdskodeks, som vedtages af det fælles råd.
Voldgiftspanelets møder er offentlige i overensstemmelse med forretningsordenen,
medmindre voldgiftspanelet på eget initiativ eller på anmodning af parterne træffer
anden afgørelse. Voldgiftspanelet mødes i lukkede samlinger, hvis en parts indlæg
eller anbringender indeholder fortrolige oplysninger.
ARTIKEL 90
Information og teknisk rådgivning
Voldgiftspanelet kan efter anmodning fra en part eller på eget initiativ fra enhver kilde,
herunder tvistens parter, indhente de oplysninger, det finder nødvendige med henblik på
voldgiftsproceduren. Voldgiftspanelet har også ret til at søge relevant ekspertrådgivning efter
behov. Interesserede enheder har tilladelse til at indgive amicus curiae-indlæg til
voldgiftspanelet i overensstemmelse med forretningsordenen. Alle oplysninger, der indhentes
på denne måde, skal være tilgængelige for parterne, og de skal kunne fremsætte
bemærkninger hertil.
ARTIKEL 91
Sprogordning for partsindlæg
1.
2.
Parternes skriftlige og mundtlige indlæg fremsættes på et af parternes officielle
sprog.
Parterne skal bestræbe sig på at nå til enighed om et fælles arbejdssprog i forbindelse
med specifikke sager, der er omfattet af denne del. Hvis parterne ikke kan nå til
enighed om et fælles arbejdssprog, foranstalter og bekoster hver part oversættelse af
sine skriftlige indlæg og tolkning ved møderne til det sprog, som den indklagede part
har valgt, medmindre dette sprog er et officielt sprog i denne part. I forbindelse med
bestræbelserne på at nå til enighed om et fælles arbejdssprog tager EU hensyn til den
potentielle indvirkning på SADC-ØPA-landene af de hermed forbundne
omkostninger.
ARTIKEL 92
Fortolkningsregler
DA
49
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
Voldgiftspanelet fortolker bestemmelserne i denne aftale efter sædvanereglerne for
fortolkning af folkeretten, herunder dem, der er kodificeret i Wienerkonventionen om
traktatretten. Voldgiftspanelets kendelser kan ikke udvide eller begrænse de rettigheder og
forpligtelser, der er fastsat i denne aftale.
ARTIKEL 93
Voldgiftskendelser
1.
Voldgiftspanelet skal bestræbe sig på at træffe afgørelse ved konsensus. Hvis det
imidlertid ikke er muligt at træffe afgørelse ved konsensus, afgøres sagen ved
flertalsafstemning.
I kendelsen redegøres der for de faktiske omstændigheder, anvendeligheden af de
relevante bestemmelser i denne aftale og begrundelsen for panelets resultater og
konklusioner. Udvalget for Handel og Udvikling offentliggør voldgiftskendelsen,
medmindre det beslutter ikke at gøre det.
ARTIKEL 94
Liste over voldgiftsmænd
1.
Udvalget for Handel og Udvikling opstiller senest tre (3) måneder efter
ikrafttrædelsen af denne aftale en liste med enogtyve (21) personer, som er villige og
i stand til at fungere som voldgiftsmænd. Hver af parterne udvælger otte (8) personer
til at fungere som voldgiftsmænd. Parterne enes også om fem (5) personer, som ikke
er statsborgere i nogen af parterne, og som skal varetage formandshvervet i
voldgiftspanelet. Udvalget for Handel og Udvikling sørger for, at listen altid er
ajourført i overensstemmelse med denne artikel.
De pågældende voldgiftsmænd skal have specialiseret viden om de forhold, der er
omfattet af denne aftale, eller erfaringer inden for jura og international handel. De
skal være uafhængige og handle efter deres egen overbevisning og må ikke modtage
instruktioner fra nogen organisation eller regering eller være tilknyttet nogen af
parternes regering, og de skal overholde den adfærdskodeks, der er knyttet som bilag
til forretningsordenen.
Udvalget for Handel og Udvikling kan opstille en supplerende liste med femten (15)
personer, som har ekspertise vedrørende bestemte forhold inden for sektorer, der er
omfattet af denne aftale. Når udvælgelsesproceduren i artikel 80 anvendes, kan
formanden for Udvalget for Handel og Udvikling anvende en sådan supplerende liste
med begge parters samtykke.
ARTIKEL 95
Forhold til WTO-forpligtelser
1.
2.
Voldgiftsorganer, der nedsættes efter denne aftale, træffer ikke afgørelse om tvister
vedrørende en parts rettigheder og forpligtelser i henhold til WTO-overenskomsten.
Anvendelse af tvistbilæggelsesbestemmelserne i denne aftale er ikke til hinder for, at
en sag kan indbringes for WTO, herunder også tvistbilæggelsessager. Har en part
imidlertid med hensyn til en bestemt foranstaltning indledt en
tvistbilæggelsesprocedure i henhold til denne aftale eller i henhold til WTO-
overenskomsten, må den pågældende part ikke indlede en tvistbilæggelsesprocedure
2.
2.
3.
DA
50
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
vedrørende samme foranstaltning i det andet forum, før den første sag er afsluttet.
Med henblik på anvendelsen af dette stykke anses en tvistbilæggelsesprocedure i
henhold til WTO-overenskomsten for at være indledt, når en part anmoder om, at der
nedsættes et panel i henhold til artikel 6 i DSU.
3.
Intet i denne aftale er til hinder for, at en part gennemfører en af WTO's
tvistbilæggelsesorgan godkendt suspension af forpligtelser.
ARTIKEL 96
Frister
1.
Alle de i denne del fastsatte frister, herunder voldgiftspanelernes frister til at meddele
deres kendelser, regnes i kalenderdage fra dagen efter den handling eller den
kendsgerning, som de vedrører.
Alle frister, der er omhandlet i denne del, kan forlænges ved aftale mellem parterne.
DEL IV
ALMINDELIGE UNDTAGELSER
ARTIKEL 97
Almindelig undtagelsesklausul
Idet sådanne foranstaltninger ikke må anvendes på en måde, der udgør en vilkårlig eller
uberettiget forskelsbehandling af parterne i tilfælde, hvor de samme forhold gør sig gældende,
eller en skjult begrænsning af den internationale handel, må intet i denne aftale fortolkes
således, at det forhindrer en part i at indføre eller håndhæve foranstaltninger:
a)
b)
c)
d)
som er nødvendige af hensyn til den offentlige moral
som er nødvendige for at beskytte menneskers, dyrs eller planters liv eller sundhed
som vedrører import og eksport af guld og sølv
som er nødvendige for at sikre efterlevelse af love eller bestemmelser, der ikke er
uforenelige med bestemmelserne i denne aftale, herunder bestemmelser om
toldkontrol, opretholdelse af monopoler i henhold til artikel II, stk. 4, og artikel XVII
i GATT, beskyttelse af patenter, varemærker og ophavsrettigheder samt forebyggelse
af vildledende praksis
som vedrører produkter fremstillet ved fængselsarbejde.
som er nødvendige til beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller
arkæologisk værdi
som vedrører bevarelsen af udtømmelige naturressourcer, hvis sådanne
foranstaltninger iværksættes i forbindelse med restriktioner for indenlandsk
produktion eller forbrug
som gennemføres for at opfylde forpligtelser, der er fastlagt i en mellemstatslig
råvareaftale, som er i overensstemmelse med kriterier, der er forelagt de
2.
e)
f)
g)
h)
DA
51
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591636_0052.png
kontraherende GATT-parter, og som de ikke har afvist, eller som i sig selv er
forelagt og ikke afvist
4
i)
som involverer restriktioner for eksport af indenlandske materialer, der er
nødvendige for at sikre de nødvendige mængder af sådanne materialer til en
indenlandsk forarbejdningsindustri i perioder, hvor hjemmemarkedsprisen på
sådanne materialer som led i en statslig stabiliseringsplan holdes under
verdensmarkedsprisen, forudsat at sådanne restriktioner ikke bevirker, at eksporten
fra eller beskyttelsen af en sådan indenlandsk industri øges, og forudsat at de ikke er
i strid med denne aftales bestemmelser om ikke-forskelsbehandling, eller
som er nødvendige for køb eller distribution af produkter generelt eller af hensyn til
lokal knaphed, forudsat at sådanne foranstaltninger er i overensstemmelse med
princippet om, at parterne og SADC-ØPA-landene har ret til en rimelig del af det
internationale udbud af sådanne produkter, og at alle sådanne foranstaltninger, som
ikke er i overensstemmelse med de øvrige bestemmelser i denne aftale, bringes til
ophør, så snart de forhold, der har foranlediget dem, ikke længere gør sig gældende.
ARTIKEL 98
Undtagelser af sikkerhedshensyn
1.
Intet i denne aftale må fortolkes således:
a)
b)
at det af en part kræves, at den skal give oplysninger, hvis videregivelse den
betragter som stridende mod sine væsentlige sikkerhedsinteresser, eller
at en part afskæres fra at træffe foranstaltninger, som den anser for nødvendige
af hensyn til beskyttelsen af sine væsentlige sikkerhedsinteresser, som:
i)
ii)
vedrører fissionsmaterialer eller materialer, af hvilke disse udvindes
vedrører handel med våben, ammunition og krigsudstyr og handel med
andre varer og materialer, der direkte eller indirekte har til formål at
forsyne et militært anlæg, eller
foretages i krigstid eller anden krisetilstand i internationale forbindelser,
eller
j)
iii)
c)
at en af parterne forhindres i at handle i medfør af sine forpligtelser i henhold
til De Forenede Nationers pagt til opretholdelse af international fred og
sikkerhed.
2.
Udvalget for Handel og Udvikling underrettes om, hvilke foranstaltninger der træffes
i medfør af stk. 1, litra b) og c), og om, hvornår de bringes til ophør.
ARTIKEL 99
Beskatning
1.
Intet i denne aftale eller i ordninger, der indføres på grundlag af denne aftale, må
fortolkes således, at parterne ved anvendelsen af de relevante bestemmelser i deres
skattelovgivning hindres i at sondre mellem skatteydere i forskellige situationer,
f.eks. på grundlag af bopæl eller på grundlag af, hvor de har investeret deres kapital.
4
Undtagelsen i dette litra gælder for alle råvareaftaler, som er i overensstemmelse med de principper, der
er godkendt i henhold til FN's Økonomiske og Sociale Råds resolution 30 (IV) af 28. marts 1947.
DA
52
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
2.
Intet i denne aftale eller i ordninger, der indføres på grundlag af denne aftale, må
fortolkes således, at det er til hinder for indførelse eller håndhævelse af
foranstaltninger til bekæmpelse af skattesvig og -unddragelse på grundlag af aftaler
om afskaffelse af dobbeltbeskatning eller andre skatteaftaler eller på grundlag af
indenlandsk skattelovgivning.
Intet i denne aftale berører parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til
skatteaftaler. Skulle nærværende aftale på et givet område være uforenelig med en
sådan aftale, har sidstnævnte aftale forrang.
DEL V
INSTITUTIONELLE BESTEMMELSER
ARTIKEL 100
Det fælles råd
3.
Der nedsættes et fælles SADC-ØPA/EU-råd ("det fælles råd"), som skal overvåge og forvalte
gennemførelsen af denne aftale.
ARTIKEL 101
Sammensætning og opgaver
1.
Det fælles råd består af relevante medlemmer af Rådet for Den Europæiske Union og
relevante medlemmer af Europa-Kommissionen eller deres repræsentanter på den
ene side og af SADC-ØPA-landenes relevante ministre eller deres repræsentanter på
den anden side. Det første møde i det fælles råd skal ledes af parterne i fællesskab.
I spørgsmål, hvor SACU handler samlet i forbindelse med denne aftale, handler
SACU i henhold til denne bestemmelse, og EU behandler SACU i overensstemmelse
hermed. I spørgsmål, hvor SACU-medlemslande handler enkeltvis i henhold til
denne bestemmelse, handler det pågældende SACU-medlemsland i denne egenskab,
og EU behandler det pågældende medlemsland i overensstemmelse hermed.
Uden at det berører de opgaver, der ved Cotonouaftalens artikel 15 er pålagt
Ministerrådet, har det fælles råd til opgave:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
at være ansvarligt for anvendelsen og gennemførelsen af denne aftale og at
overvåge, at målene i den opfyldes
at behandle alle store spørgsmål i forbindelse med denne aftale, som er af
fælles interesse og berører handelen mellem parterne
at behandle forslag og henstillinger fra parterne om ændring af denne aftale
at fremsætte passende henstillinger
at overvåge udviklingen i de økonomiske og handelsmæssige forbindelser
mellem parterne
at overvåge og vurdere virkningerne af samarbejdsbestemmelserne i denne
aftale for en bæredygtig udvikling
at overvåge og vurdere de fremskridt, der gøres på alle de områder, der er
omfattet af denne aftale
2.
3.
DA
53
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
h)
i)
j)
k)
4.
selv at vedtage sin forretningsorden
at vedtage forretningsordenen for Udvalget for Handel og Udvikling
at overvåge arbejdet i Udvalget for Handel og Udvikling og
at udføre alle andre opgaver i forbindelse med denne aftale.
Det fælles råd kan aflægge regelmæssige beretninger om anvendelsen af denne aftale
til det ved Cotonouaftalens artikel 15 nedsatte Ministerråd.
ARTIKEL 102
Beslutningskompetence og -procedurer
1.
2.
For at opfylde målene i denne aftale har det fælles råd beføjelse til at træffe afgørelse
i alle spørgsmål, der er omfattet af denne aftale.
Det fælles råd træffer sine afgørelser ved konsensus, og disse er bindende for
parterne. Parterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at gennemføre de
pågældende afgørelser i overensstemmelse deres respektive interne bestemmelser.
Med hensyn til procedurespørgsmål og tvistbilæggelsesprocedurer vedtager det
fælles råd afgørelser og fremsætter henstillinger efter aftale mellem parterne.
Det fælles råd træder sammen med regelmæssige mellemrum på ikke over to (2) år
og ekstraordinært, når omstændighederne kræver det, hvis parterne er enige herom.
ARTIKEL 103
Udvalget for Handel og Udvikling
3.
4.
1.
Det fælles råd bistås i udøvelsen af sit hverv af et udvalg for handel og udvikling, der
sammensættes af repræsentanter for parterne, sædvanligvis på højt
embedsmandsplan.
Formandskabet i Udvalget for Handel og Udvikling varetages skiftevis af en
repræsentant for hver af parterne for et år ad gangen. Det første møde i Udvalget for
Handel og Udvikling skal ledes af parterne i fællesskab.
Dette udvalg kan nedsætte særlige tekniske arbejdsudvalg til behandling af
specifikke spørgsmål, der falder ind under disses kompetenceområde.
Dette udvalg vedtager en forretningsorden for de særlige tekniske arbejdsudvalg, der
nedsættes i henhold til stk. 3.
Dette udvalg rapporterer til og står til ansvar over for det fælles råd.
Dette udvalg træffer afgørelser eller fremsætter henstillinger i de tilfælde, der er
omhandlet i denne aftale, eller hvor det fælles råd har givet det sådanne beføjelser. I
så fald træffer udvalget afgørelse ved konsensus.
Dette udvalg har bl.a. følgende opgaver:
a)
Inden for handel:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
DA
54
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
at overvåge og evaluere gennemførelsen af afgørelser truffet af det fælles
råd
at lette og føre tilsyn med gennemførelsen af bestemmelserne i denne
aftale
at drøfte samarbejdsprioriteringer og forelægge henstillinger herom for
det fælles råd
at forelægge det fælles råd henstillinger for at undgå potentielle
konflikter på områder, som er omfattet af denne aftale
at udføre alle andre opgaver, som det fælles råd pålægger det
at føre tilsyn med arbejdet i de særlige tekniske arbejdsudvalg, jf. stk. 3
vii) at overvåge udviklingen inden for regional integration og med hensyn til
de økonomiske og handelsmæssige forbindelser mellem parterne
viii) at drøfte og træffe foranstaltninger, der kan lette handel, investeringer og
forretningsmuligheder mellem parterne, og
ix)
b)
at drøfte alle spørgsmål, der er omfattet af denne aftale, og alle
problemer, der kan påvirke opfyldelsen af målene i den.
at
overvåge
gennemførelsen
af
de
bestemmelser
om
udviklingssamarbejde, der er fastsat i denne aftale, og at koordinere
indsatsen med tredjepartsdonorer
at fremsætte henstillinger om handelsrelateret samarbejde mellem
parterne
at føre periodisk tilsyn med samarbejdsprioriteringerne i denne aftale og
fremsætte henstillinger om inddragelse af nye prioriteringer, hvis det er
relevant
at tage samarbejdsspørgsmål vedrørende regional integration og
gennemførelse af denne aftale op til drøftelse og
at overvåge og vurdere virkningerne af gennemførelsen af denne aftale
for en bæredygtig udvikling i parterne.
DEL VI
ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER
ARTIKEL 104
Definition af parterne og opfyldelse af forpligtelser
1.
Parterne i denne aftale er Botswana, Lesotho, Namibia, Sydafrika, Swaziland og
Mozambique ("SADC-ØPA-landene") på den ene side og EU eller dets
medlemsstater eller EU og dets medlemsstater i overensstemmelse med deres
respektive beføjelser som fastlagt i traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde ("EU") på den anden side.
Udtrykket "part" betegner SADC-ØPA-landene enkeltvis eller EU, alt efter hvad der
måtte være relevant.
Inden for udviklingssamarbejde:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
2.
DA
55
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
3.
Hvor der er i denne aftale henvises til SACU, jf. artikel 25, stk. 1, artikel 34, 35 og
101 samt i del III, handler Botswana, Lesotho, Namibia, Sydafrika og Swaziland
samlet som fastsat i SACU-aftalen.
Det fælles råd kan beslutte at ændre anvendelsen af stk. 3.
Parterne indfører alle almindelige eller særlige foranstaltninger, som er nødvendige
for, at de kan opfylde deres forpligtelser i henhold til denne aftale, og drager omsorg
for, at målene i denne aftale nås.
ARTIKEL 105
Informationsudveksling
4.
5.
1.
For at fremme kommunikationen om denne aftales effektive gennemførelse udpeger
parterne en koordinator for informationsudveksling, så snart denne aftale er trådt i
kraft. Udpegelsen af en koordinator for informationsudveksling berører ikke den
specifikke udpegelse af kompetente myndigheder i henhold til specifikke
bestemmelser i denne aftale.
Hvis en part anmoder herom, oplyser koordinatoren i den anden part, hvilken
myndighed eller hvilken embedsmand der er ansvarlig i spørgsmål vedrørende
gennemførelsen af denne aftale, og yder den fornødne støtte med henblik på at lette
kommunikationen med den anmodende part.
Hvis en part anmoder herom, afgiver den anden part, inden for lovens rammer,
oplysninger vedrørende en foreslået eller allerede indført foranstaltning, der kan
påvirke handelen mellem parterne, og besvarer straks ethvert spørgsmål herom.
ARTIKEL 106
Gennemsigtighed
2.
3.
1.
En part offentliggør sine love, bestemmelser, procedurer og alment gældende
administrative afgørelser samt eventuelle andre forpligtelser i henhold til en
international aftale vedrørende handelsspørgsmål, der er omfattet af denne aftale.
Alle sådanne foranstaltninger, der indføres efter denne aftales ikrafttrædelse, bringes
til den anden parts kendskab.
Uden af det berører de specifikke gennemsigtighedsbestemmelser i denne aftale,
anses de i denne artikel omhandlede oplysninger for at være bragt til den anden parts
kendskab, når de er stillet til rådighed:
a)
b)
c)
gennem passende underretning af WTO eller
på det officielle, gratis og offentligt tilgængelige websted eller
for koordinatoren i den anden part.
2.
Har EU stillet sådanne oplysninger til rådighed på et officielt, gratis og offentligt
tilgængeligt websted uden at give underretning til WTO, kan de SADC-ØPA-lande,
som på grund af kapacitetsbegrænsninger har problemer med adgangen til det
pågældende websted, imidlertid anmode EU om at afgive oplysningerne til den
relevante koordinator.
DA
56
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
3.
Intet i denne aftale forpligter en part til at videregive fortrolige oplysninger, hvis
offentliggørelse ville være til hinder for retshåndhævelsen eller på anden måde stride
mod offentlige interesser, eller som ville skade bestemte offentlige eller private
virksomheders legitime forretningsinteresser, undtagen i det omfang det måtte være
nødvendigt at videregive dem i forbindelse med en tvistbilæggelsesprocedure i
henhold til denne aftale. Hvis et panel, der er nedsat i henhold til del III, anser en
sådan videregivelse for nødvendig, skal panelet sikre, at der ikke på nogen måde sker
brud på fortroligheden.
ARTIKEL 107
Forbigående gennemførelsesvanskeligheder
En part, der støder på vanskeligheder i forbindelse med opfyldelsen af sine forpligtelser i
henhold til denne aftale på grund af forhold, som den ikke er herre over, underretter straks det
fælles råd herom.
ARTIKEL 108
Regionale præferencer
1.
Intet i denne aftale forpligter en part til at udvide en gunstigere behandling, som den
indrømmer som led i sin regionale integrationsproces, til også at omfatte den anden
part.
Enhver gunstigere behandling og fordel, som et SADC-ØPA-land måtte yde EU i
henhold til denne aftale, indrømmes også de øvrige SADC-ØPA-lande.
ARTIKEL 109
Regioner i EU's yderste periferi
1.
I betragtning af at regionerne i EU's yderste periferi og SADC-ØPA-landene ligger
geografisk tæt på hinanden, og med henblik på at styrke de økonomiske og sociale
forbindelser mellem disse regioner og SADC-ØPA-landene skal parterne bestræbe
sig på at fremme samarbejde på alle de områder, der er omfattet af denne aftale,
mellem regionerne i EU's yderste periferi og SADC-ØPA-landene.
Målene i stk. 1 forfølges også så vidt muligt gennem fremme af SADC-ØPA-
landenes og regionerne i EU's yderste periferis fælles deltagelse i EU's
rammeprogrammer og særprogrammer på de områder, der er omfattet af denne
aftale.
EU skal bestræbe sig på at sikre koordineringen mellem de forskellige finansielle
instrumenter under EU's samhørigheds- og udviklingspolitikker for at fremme
samarbejdet mellem SADC-ØPA-landene og regionerne i EU's yderste periferi på de
områder, der er omfattet af denne aftale.
Denne aftale er ikke til hinder for, at EU anvender eksisterende foranstaltninger, der
har til formål at tage hensyn til den strukturelle sociale og økonomiske situation i
regionerne i dets yderste periferi, jf. artikel 349 i traktaten om Den Europæiske
Unions funktionsmåde. Denne bestemmelse åbner ikke for opretholdelse af anden
told i samhandelen mellem parterne end den, der er tilladt i medfør af del III, stk. 5, i
bilag I.
2.
2.
3.
4.
DA
57
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591636_0058.png
ARTIKEL 110
Forhold til Cotonouaftalen
1.
Med undtagelse af bestemmelserne om udviklingssamarbejde i Cotonouaftalens del
3, afsnit II, har bestemmelserne i denne aftale forrang i tilfælde af
uoverensstemmelse med bestemmelserne i Cotonouaftalens del 3, afsnit II.
Intet i denne aftale må fortolkes således, at det forhindrer en part i at indføre
passende foranstaltninger i henhold til Cotonouaftalen.
ARTIKEL 111
Forhold til TDCA-aftalen
Forholdet mellem nærværende aftale og TDCA-aftalen er underlagt bestemmelserne i
protokol 4.
ARTIKEL 112
Forhold til WTO-overenskomsten
Parterne er enige om, at de ikke i henhold til denne aftale er forpligtet til at handle i modstrid
med deres WTO-forpligtelser.
ARTIKEL 113
Ikrafttrædelse
5
1.
2.
3.
Denne aftale undertegnes, ratificeres eller godkendes i overensstemmelse med
parternes forfatningsmæssige eller interne bestemmelser og procedurer.
Denne aftale træder i kraft tredive (30) dage efter deponeringen af det sidste
ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrument.
EU og SADC-ØPA-landene er enige om at anvende de bestemmelser i denne aftale,
der falder ind under deres respektive beføjelser, midlertidigt, indtil aftalen træder i
kraft ("midlertidig anvendelse"). Dette kan de gøre enten ved at anvende aftalen
midlertidigt, når det er muligt, eller ved at ratificere den.
Denne aftale anvendes midlertidigt mellem EU og et SADC-ØPA-land ti (10) dage
efter modtagelsen af notifikationen om enten midlertidig anvendelse fra EU eller om
ratificering eller midlertidig anvendelse fra det pågældende SADC-ØPA-land, alt
efter hvad der indtræffer senest.
De indrømmelser vedrørende adgang til landbrugsmarkedet og fiskerimarkedet, jf.
artikel 24, stk. 2, og artikel 25, stk. 1, der er angivet med en asterisk (*) i
toldafviklingsplanerne i bilag I og II, er ikke omfattet af den midlertidige anvendelse
af denne aftale mellem EU og et SADC-ØPA-land, indtil samtlige SACU-
medlemslande har ratificeret aftalen eller taget den i midlertidig anvendelse.
De indrømmelser vedrørende adgang til landbrugsmarkedet, jf. artikel 24, stk. 2, og
artikel 25, stk. 1, der er angivet med en asterisk (*) i toldafviklingsplanerne i bilag I
og II, er ikke omfattet af den midlertidige anvendelse eller ikrafttrædelsen af denne
Parterne i den hertil knyttede protokol om geografiske betegnelser og om handel med vin og spiritus
gennemfører de deri fastsatte forpligtelser.
2.
4.
5.
6.
5
DA
58
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
aftale mellem EU og et SADC-ØPA-land, indtil betingelserne i artikel 16 i protokol
3 er opfyldt.
7.
Notifikationer vedrørende midlertidig anvendelse eller ratificering sendes til
generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union, som er depositar for denne
aftale. Der deponeres bekræftede genparter af notifikationerne hos SADC-
sekretariatets eksekutivsekretær.
Hvis parterne i afventning af denne aftales ikrafttrædelse beslutter at anvende den
midlertidigt, betragtes alle henvisninger i denne aftale til ikrafttrædelsesdatoen som
henvisninger til den dato, hvor en sådan midlertidig anvendelse får virkning.
ARTIKEL 114
Gyldighedsperiode
1.
2.
3.
Denne aftale indgås for et ubestemt tidsrum.
En part kan skriftligt meddele, at den agter at opsige denne aftale.
Opsigelsen får virkning seks (6) måneder efter den i stk. 2 omhandlede meddelelse.
ARTIKEL 115
Territorial anvendelse
1.
Denne aftale gælder dels for de territorier, hvor traktaten om Den Europæiske Union
og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde finder anvendelse, og på de
betingelser, der er fastlagt i disse traktater, dels for SADC-ØPA-landenes territorier.
Begrebet "territorium" i denne aftale skal forstås i denne betydning.
ARTIKEL 116
Revisionsklausul
1.
Parterne er enige om at tage denne aftale op til en fuldstændig gennemgang senest
fem (5) år efter dens ikrafttrædelse. Denne gennemgang berører ikke de
bestemmelser om justeringer, nyovervejelser eller ændringer, denne aftale i øvrigt
indeholder, jf. f.eks. artikel 12, stk. 2, artikel 16, stk. 8, artikel 17, stk. 5, artikel 18,
stk. 5, artikel 26, stk. 10, artikel 33, stk. 3, artikel 35, stk. 6, og artikel 65, litra e).
Parterne kan hver især med hensyn til denne aftales gennemførelse fremkomme med
forslag til en justering af det handelsrelaterede samarbejde under hensyn til
erfaringerne hermed.
Parterne er enige om, at der kan være behov for at revidere denne aftale på baggrund
af udviklingen i de internationale økonomiske forbindelser og udløbet af
Cotonouaftalen.
ARTIKEL 117
Ændringer
1.
Parterne kan hver især forelægge forslag til ændringer af denne aftale for det fælles
råd til drøftelse og vedtagelse.
8.
2.
2.
3.
DA
59
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
2.
Ændringer af denne aftale forelægges efter vedtagelse i det fælles råd for parterne
med henblik på ratificering, accept eller godkendelse i overensstemmelse med deres
respektive forfatningsmæssige eller interne retlige bestemmelser.
ARTIKEL 118
Nye EU-medlemslandes tiltrædelse
1.
Det fælles råd underrettes om enhver ansøgning fra et tredjeland om at blive medlem
af EU. Under forhandlingerne mellem EU og ansøgerlandet giver EU SADC-ØPA-
landene alle relevante oplysninger. SADC-ØPA-landene underretter EU om deres
overvejelser i den forbindelse og kan anmode om konsultationer, således at EU fuldt
ud kan tage hensyn hertil. EU underretter SADC-ØPA-landene om enhver tiltrædelse
af EU.
Nye medlemmer af Den Europæiske Union tiltræder denne aftale samtidig med deres
tiltrædelse af EU ved en bestemmelse herom i tiltrædelsesakten. Hvis akten om
tiltrædelse af EU ikke indeholder en bestemmelse om den nye EU-medlemsstats
automatiske tiltrædelse af denne aftale, tiltræder den pågældende EU-medlemsstat
denne aftale ved at deponere en tiltrædelsesakt hos Generalsekretariatet for Rådet for
Den Europæiske Union, som sender bekræftede genparter til SADC-ØPA-landene.
Parterne undersøger virkningerne af nye EU-medlemsstaters tiltrædelse for denne
aftale. Det fælles råd kan træffe afgørelse om overgangsforanstaltninger eller
ændringer, som måtte være nødvendige.
ARTIKEL 119
Tiltrædelse
2.
3.
1.
Et tredjeland eller en ekstern organisation, som har kompetence på de områder, der er
omfattet af denne aftale, kan ansøge om at tiltræde aftalen. Hvis det fælles råd
indvilliger i at behandle en sådan ansøgning, forhandler parterne og ansøgerlandet
eller -organisationen om betingelserne for tiltrædelse. Tiltrædelsesprotokollen
vedtages af det fælles råd og forelægges med henblik på ratificering, accept eller
godkendelse i overensstemmelse med parternes respektive forfatningsmæssige eller
interne retlige bestemmelser.
Parterne undersøger virkningerne af en sådan tiltrædelse for denne aftale. Det fælles
råd kan træffe afgørelse om overgangsforanstaltninger eller ændringer, som måtte
være nødvendige.
Uanset stk. 1 er parterne enige om, at hvis Angola ansøger det fælles råd om
tiltrædelse af denne aftale, skal betingelserne for tiltrædelse forhandles på grundlag
af denne aftale under hensyntagen til Angolas specifikke situation.
ARTIKEL 120
Sprog og autentiske udgaver
2.
3.
Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk,
græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk,
rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse
tekster har samme gyldighed. I tilfælde af uoverensstemmelse henvises til det sprog, på
hvilket denne aftale er forhandlet.
DA
60
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
ARTIKEL 121
Bilag
Bilagene, protokollerne og fodnoterne til denne aftale udgør en integrerende del heraf.
ARTIKEL 122
Rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale
Intet i denne aftale må fortolkes således, at det skaber rettigheder eller forpligtelser for
personer ud over de rettigheder og forpligtelser, som består mellem parterne i henhold til
folkeretten.
T
IL BEKRÆFTELSE
heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.
DA
61
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
LISTE OVER BILAG OG PROTOKOLLER
BILAG I:
BILAG II:
BILAG III:
BILAG IV:
BILAG V:
BILAG VI:
PROTOKOL 1:
PROTOKOL 2:
PROTOKOL 3:
PROTOKOL 4:
SLUTAKT
EU's told på varer med oprindelse i SADC-ØPA-landene
SACU's told på varer med oprindelse i EU
Mozambiques told på varer med oprindelse i EU
Landbrugsbeskyttelsesforanstaltninger
Overgangsbeskyttelsesforanstaltninger i BLNS-landene
SPS-prioriterede varer og sektorer
Vedrørende definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus"
og metoder for administrativt samarbejde
Gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål
Geografiske betegnelser og handel med vin og spiritus
Vedrørende forholdet mellem TDCA-aftalen og nærværende aftale
DA
62
DA