Europaudvalget 2016
KOM (2016) 0008
Offentligt
1591638_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 22.1.2016
COM(2016) 8 final
ANNEX 6
BILAG
til
Forslag til Rådets afgørelse
om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale
mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og SADC-ØPA-
landene på den anden side
DA
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0002.png
BILAG
BILAG VI: Protokol 1 med bilag
PROTOKOL 1
VEDRØRENDE DEFINITION
AF BEGREBET
"PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS" OG
METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE
Indhold
AFSNIT I:
ARTIKEL
1. Definitioner:
AFSNIT II:
ARTIKEL
2. Generelle krav
3. Bilateral kumulation
4. Diagonal kumulation
5. Kumulation vedrørende materialer, som er omfattet af MFN-toldfritagelse i
EU
6. Kumulation vedrørende materialer med oprindelse i andre lande, der er
omfattet af told- og kvotefri præferenceadgang til EU's marked
7. Fuldt ud fremstillede produkter
8. Tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede produkter
9. Utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning
10. Kvalificerende enhed
11. Tilbehør, reservedele og værktøj
12. Sæt
13. Neutrale elementer
AFSNIT III:
ARTIKEL
14. Territorialitetsprincip
Territorialkrav
Definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus"
Almindelige bestemmelser
DA
2
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
15. Uændret tilstand
16. Regnskabsmæssig adskillelse
17. Forsendelse af sukker
18. Udstillinger
AFSNIT IV:
ARTIKEL
19. Generelle krav
20. Fremgangsmåde for udstedelse af et varecertifikat EUR.1
21. Efterfølgende udstedelse af et varecertifikat EUR.1
22. Udstedelse af et duplikateksemplar af et varecertifikat EUR.1
23. Udstedelse af varecertifikater EUR.1 på grundlag af et tidligere udstedt eller
udfærdiget oprindelsesbevis
24. Betingelser for udfærdigelse af en oprindelseserklæring
25. Godkendt eksportør
26. Oprindelsesbevisets gyldighed
27. Indgivelse af oprindelsesbevis
28. Import i form af delforsendelser
29. Undtagelser fra kravet om oprindelsesbevis
30. Informationsprocedure i kumulationsøjemed
31. Støttedokumenter
32. Opbevaring af oprindelsesbeviser og dokumentation
33. Uoverensstemmelser og formelle fejl
34. Beløb udtrykt i euro
AFSNIT V:
ARTIKEL
35. Administrative betingelser for, at produkter kan være omfattet af denne
aftale
36. Underretning af toldmyndigheder
37. Gensidig bistand
38. Kontrol af oprindelsesbeviser
39. Kontrol af leverandørerklæringer
40. Tvistbilæggelse
Ordninger for administrativt samarbejde
Oprindelsesbevis
DA
3
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
41. Sanktioner
42. Frizoner
45. Undtagelser
AFSNIT VI:
ARTIKEL
44. Særlige betingelser
AFSNIT VII:
ARTIKEL
45. Revision og anvendelse af oprindelsesregler
46. Bilag
47. Gennemførelse af protokollen
BILAG I TIL
PROTOKOL 1:
BILAG II TIL
PROTOKOL 1
BILAG II-A TIL
PROTOKOL 1:
Liste over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden
oprindelsesstatus skal undergå, for at det fremstillede produkt kan få
oprindelsesstatus
Undtagelser fra listen over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer
uden oprindelsesstatus skal undergå, for at det fremstillede
produkt kan få oprindelsesstatus, jf. denne protokols artikel 8, stk.
2
BILAG III TIL
PROTOKOL 1:
BILAG IV TIL
PROTOKOL 1:
BILAG V-A TIL
PROTOKOL 1:
BILAG V-B TIL
PROTOKOL 1:
BILAG VI TIL
PROTOKOL 1:
BILAG VII TIL
PROTOKOL 1:
Formular til ansøgning om undtagelse
Leverandørerklæring vedrørende produkter, der ikke har
præferenceoprindelsesstatus
Oplysningsformular
Leverandørerklæring vedrørende produkter, der har præferenceoprindelsesstatus
Oprindelseserklæring
Formular til varecertifikat
Indledende noter til listen i bilag II:
Afsluttende bestemmelser
Ceuta og Melilla
DA
4
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
BILAG VIII TIL
PROTOKOL 1:
BILAG IX TIL
PROTOKOL 1:
BILAG X TIL
PROTOKOL 1:
BILAG XI TIL
PROTOKOL 1:
Oversøiske lande og territorier
Produkter, for hvilke kumulationsbestemmelserne omhandlet i denne protokols
artikel 4 finder anvendelse efter den 1. oktober 2015
FÆLLES ERKLÆRING OM KAPACITETSOPBYGNING TIL
GENNEMFØRELSE AF OPRINDELSESREGLERNE I DENNE AFTALE
FÆLLES ERKLÆRING vedrørende Fyrstendømmet Andorra
FÆLLES ERKLÆRING vedrørende Republikken San Marino
DA
5
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
AFSNIT I
ALMINDELIGE BESTEMMELSER
ARTIKEL 1
Definitioner:
I denne protokol:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
skal enhver brug af enten hunkøn eller hankøn opfattes som omfattende begge køn, og i
denne protokol forstås ved:
"fremstilling": alle former for bearbejdning eller forarbejdning, herunder også samling eller
specifikke processer
"materiale": alle former for bestanddele, råmaterialer, komponenter eller dele osv., der er
anvendt til fremstilling af produktet
"produkt": det produkt, der fremstilles, også når det er bestemt til senere anvendelse som
materiale i en anden fremstillingsproces
"varer": både materialer og produkter
"toldværdi": den værdi, der er fastlagt i overensstemmelse med WTO-aftalen om
gennemførelse af artikel VII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel
1994
"pris ab fabrik": den pris, der er betalt for produktet ab fabrik til den producent i EU eller i
et SADC-ØPA-land, i hvis virksomhed den sidste bearbejdning eller forarbejdning har
fundet sted, såfremt prisen indbefatter værdien af alle betalte materialer, minus alle interne
afgifter, der er refunderet eller kan refunderes ved eksport af det fremstillede produkt
"værdi af materialer": toldværdien på tidspunktet for importen af de anvendte materialer
uden oprindelsesstatus eller, såfremt denne ikke er kendt og ikke kan opgøres, den første
registrerede pris, der er betalt for disse materialer i EU eller i SADC-ØPA-landene
"værdi af materialer med oprindelsesstatus": værdien af sådanne materialer som defineret i
litra h) anvendt med de fornødne ændringer
"værditilvækst: for så vidt angår denne protokols artikel 4 prisen ab fabrik minus
toldværdien af alle anvendte materialer, som har oprindelse i de andre lande eller
territorier, der er anført i denne protokols artikel 4, 5 og 6, med hvilke kumulation finder
anvendelse, eller hvis toldværdien ikke er kendt eller ikke kan opgøres, den første
registrerede pris, der er betalt for disse materialer i EU eller i et SADC-ØPA-land
"værditilvækst": for så vidt angår denne protokols artikel 43 prisen ab fabrik minus
toldværdien af alle anvendte materialer, som er importeret til det SADC-ØPA-land, der
anmoder om undtagelse, eller hvis toldværdien ikke er kendt eller ikke kan opgøres, den
første registrerede pris, der er betalt for disse materialer i EU eller i et SADC-ØPA-land
"kapitler", "positioner" og "underpositioner": de kapitler, positioner (firecifrede koder) og
underpositioner (sekscifrede koder), der anvendes i den nomenklatur, som udgør det
g)
h)
i)
j)
k)
l)
DA
6
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, i denne protokol benævnt
"det harmoniserede system" eller "HS"
m)
n)
"tariferet": et produkts eller materiales tarifering i et bestemt kapitel, under en bestemt
position eller under en bestemt underposition
"sending": produkter, som enten sendes samtidig fra en bestemt eksportør til en bestemt
modtager eller er omfattet af et gennemgående transportdokument, der dækker transporten
fra eksportøren til modtageren, eller, såfremt et sådant dokument ikke foreligger, af en
samlet faktura
"territorier": herunder også søterritorier
"OLT'er": oversøiske lande og territorier som defineret i bilag VIII
"andre AVS-ØPA-lande": alle lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet, med undtagelse af
de SADC-ØPA-lande, der i det mindste foreløbigt har anvendt en ØPA med EU
"leverandørerklæring": erklæring afgivet af en leverandør vedrørende produkters status for
så vidt angår oprindelsesreglerne. Den kan anvendes af eksportører som dokumentation,
særlig til støtte for ansøgninger om udstedelse af varecertifikater EUR.1, eller som
grundlag ved udarbejdelse af oprindelseserklæringer
"denne aftale": den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens
medlemsstater på den ene side og SADC-ØPA-landene på den anden side.
o)
p)
q)
r)
s)
DA
7
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
AFSNIT II
DEFINITION AF BEGREBET "PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS"
ARTIKEL 2
Generelle krav
1.
I forbindelse med denne aftale anses følgende produkter for at have oprindelse i EU:
a)
b)
produkter, der fuldt ud er fremstillet i EU i den i denne protokols artikel 7 fastlagte
betydning
produkter, der er fremstillet i EU, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er
fremstillet EU, på betingelse af at disse materialer har undergået tilstrækkelig
bearbejdning eller forarbejdning i EU i den i denne protokols artikel 8 fastlagte
betydning.
2.
I forbindelse med denne aftale anses følgende produkter for at have oprindelse i et SADC-
ØPA-land:
a)
b)
produkter, der fuldt ud er fremstillet i et SADC-ØPA-land i den i denne protokols
artikel 7 fastlagte betydning
produkter, der er fremstillet i et SADC-ØPA-land, og som indeholder materialer, der
ikke fuldt ud er fremstillet i det pågældende land, på betingelse af at disse materialer
har undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i dette SADC-ØPA-land
i denne protokols artikel 8 fastlagte betydning.
ARTIKEL 3
Bilateral kumulation
1.
2.
Denne artikel finder kun anvendelse i tilfælde af kumulation mellem et SADC-ØPA-land
og EU.
Uanset denne protokols artikel 2, stk. 2, anses materialer med oprindelse i EU i den i denne
protokol fastlagte betydning for at være materialer med oprindelse i et SADC-ØPA-land,
når de indgår i et produkt, der er fremstillet i det pågældende SADC-ØPA-land, forudsat at
de dér har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er
omhandlet i denne protokols artikel 9, stk. 1.
Uanset denne protokols artikel 2, stk. 1, anses materialer med oprindelse i et SADC-ØPA-
land i henhold til denne protokol for at være materialer med oprindelse i EU, når de indgår
i et produkt, der er fremstillet i EU, forudsat at de dér har undergået en mere vidtgående
bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i denne protokols artikel 9, stk.
1, og produktet eksporteres til det samme SADC-ØPA-land.
Uanset denne protokols artikel 2, stk. 2, anses bearbejdning eller forarbejdning, der er
foretaget i EU, for at have fundet sted i et SADC-ØPA-land, når materialerne dér undergår
efterfølgende bearbejdning eller forarbejdning, som er mere vidtgående end den, der er
omhandlet i denne protokols artikel 9, stk. 1.
3.
4.
DA
8
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
5.
Uanset denne protokols artikel 2, stk. 1, anses bearbejdning eller forarbejdning, der er
foretaget i et SADC-ØPA-land, for at have fundet sted i EU, når materialerne dér undergår
efterfølgende bearbejdning eller forarbejdning, som er mere vidtgående end den, der er
omhandlet i denne protokols artikel 9, stk. 1, og produktet eksporteres til det samme
SADC-ØPA-land.
ARTIKEL 4
Diagonal kumulation
1.
2.
Denne artikel finder ikke anvendelse på kumulation som omhandlet i denne protokols
artikel 3.
Uanset denne protokols artikel 2, stk. 2, anses materialer med oprindelse i et SADC-ØPA-
land, EU, andre AVS-ØPA-lande eller OLT'er for at være materialer med oprindelse i et
SADC-ØPA-land, når de indgår i et produkt, der er fremstillet dér, forudsat at de dér har
undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i
denne protokols artikel 9, stk. 1.
Uanset denne protokols artikel 2, stk. 1, anses materialer med oprindelse i et SADC-ØPA-
land, andre AVS-ØPA-lande eller OLT'er for at være materialer med oprindelse i EU, når
de indgår i et produkt, der er fremstillet dér, forudsat at de i EU har undergået en mere
vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i denne protokols
artikel 9, stk. 1.
Ved anvendelsen af stk. 2 og 3 fastlægges oprindelsen af materialer med oprindelse i EU
eller i et SADC-ØPA-land efter oprindelsesreglerne i denne protokol og i henhold til denne
protokols artikel 30. Oprindelsen af materialer med oprindelse i andre AVS-ØPA-lande
eller i OLT'er fastlægges efter de oprindelsesregler, der gælder inden for rammerne af EU's
præferenceordninger med disse lande og territorier, og i henhold til denne protokols artikel
30.
For så vidt angår kumulation som omhandlet i stk. 2 og 3, når bearbejdningen eller
forarbejdningen i et SADC-ØPA-land eller i EU ikke er mere vidtgående end den, der er
omhandlet i denne protokols artikel 9, stk. 1, anses det fremstillede produkt kun for at have
oprindelse i et SADC-ØPA-land eller i EU, hvis værditilvæksten dér er større end værdien
af anvendte materialer med oprindelse i et af de andre lande eller territorier.
Uanset denne protokols artikel 2, stk. 2, anses bearbejdning eller forarbejdning, der er
foretaget i et SADC-ØPA-land, EU, andre AVS-ØPA-lande eller OLT'er, for at have
fundet sted i det SADC-ØPA-land, hvor materialerne undergår efterfølgende bearbejdning
eller forarbejdning, som er mere vidtgående end den, der er omhandlet i denne protokols
artikel 9, stk. 1.
Uanset denne protokols artikel 2, stk. 1, anses bearbejdning eller forarbejdning, der er
foretaget i et SADC-ØPA-land, andre AVS-ØPA-lande eller OLT'er, for at have fundet
sted i EU, når materialerne i EU undergår efterfølgende bearbejdning eller forarbejdning,
som er mere vidtgående end den, der er omhandlet i denne protokols artikel 9, stk. 1.
For så vidt angår kumulation som omhandlet i stk. 6 og 7, når bearbejdningen eller
forarbejdningen i et SADC-ØPA-land eller i EU ikke er mere vidtgående end den, der er
omhandlet i denne protokols artikel 9, stk. 1, anses det fremstillede produkt kun for at have
3.
4.
5.
6.
7.
8.
DA
9
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0010.png
oprindelse i et SADC-ØPA-land eller i EU, hvis værditilvæksten dér er større end
værditilvæksten i et af de andre lande eller territorier. Oprindelsen af det færdige produkt
fastlægges efter oprindelsesreglerne i denne protokol og i henhold til denne protokols
artikel 30.
9.
Den i stk. 2 og 6 omhandlede kumulation finder kun anvendelse, hvis:
a)
SADC-ØPA-landene, de andre AVS-ØPA-lande og OLT'erne har indgået en ordning
eller en aftale om administrativt samarbejde med hinanden, som sikrer, at denne
artikel overholdes og anvendes korrekt, og som indeholder bestemmelser om
anvendelse af de relevante oprindelsesbeviser
SACU-sekretariatet og Mozambiques industri- og handelsministerium har givet
Europa-Kommissionen nærmere oplysninger om de ordninger eller aftaler om
administrativt samarbejde, som er indgået med de andre lande eller territorier, der er
omhandlet i denne artikel.
EU
1
, de andre AVS-ØPA-lande og OLT'erne har indgået en ordning eller en aftale
om administrativt samarbejde med hinanden, som sikrer, at denne artikel overholdes
og anvendes korrekt, og som indeholder bestemmelser om anvendelse af de relevante
oprindelsesbeviser.
Europa-Kommissionen gennem SACU-sekretariatet og Mozambiques industri- og
handelsministerium har givet SADC-ØPA-landene nærmere oplysninger om de
aftaler om administrativt samarbejde, som er indgået med de andre lande eller
territorier, der er omhandlet i denne artikel.
b)
10.
Den i stk. 3 og 7 omhandlede kumulation finder kun anvendelse, hvis:
a)
b)
11.
Når kravene i stk. 9 og 10 er opfyldt og der er indgået aftale mellem EU og SADC-ØPA-
landene om datoen for den samtidige ikrafttrædelse af kumulering som omhandlet i denne
artikel, skal hver part opfylde sine egne offentliggørelses- og oplysningskrav, jf. stk. 14.
Uanset stk. 11 skal datoen for gennemførelse af kumulation i henhold til denne artikel med
materialer fra et bestemt land eller territorium ligge inden for en periode på højst fem (5) år
regnet fra den dato, hvor et SADC-ØPA-land eller EU har underskrevet en ordning eller
aftale om administrativt samarbejde med det pågældende land eller territorium, jf. stk. 9 og
10.
Efter den i stk. 12 fastsatte periode kan SADC-ØPA-landene begynde at anvende den i stk.
2 og 6 omhandlede kumulation, forudsat at kravene i stk. 9 er opfyldt, mens EU kan
begynde at anvende den i stk. 3 og 7 omhandlede kumulation, forudsat at kravene i stk. 10
er opfyldt.
Hver part offentliggør ikrafttrædelsesdatoen for kumulation med et bestemt land eller
territorium efter sine egne interne procedurer.
Kumulation efter stk. 2 anvendes ikke for materialer:
a)
henhørende under HS-position 1604 og 1605 med oprindelse i ØPA-
Stillehavslandene, jf. artikel 6, stk. 6, i protokol II til den foreløbige
12.
13.
14.
15.
1
Forpligtelserne til at yde administrativt samarbejde mellem EU og AVS-ØPA-landene er indeholdt i deres
respektive protokoller om oprindelsesregler og administrativt samarbejde.
DA
10
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0011.png
partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og
Stillehavslandene på den anden side
2
.
b)
henhørende under HS-position 1604 og 1605 med oprindelse i Stillehavslandene, jf.
enhver fremtidig bestemmelse i en omfattende økonomisk partnerskabsaftale mellem
EU og AVS-landene i Stillehavsområdet
med oprindelse i Sydafrika, som ikke kan importeres direkte til EU told- og kvotefrit.
finder, hvis det færdige produkt eksporteres til SACU, ikke anvendelse på materialer:
i)
ii)
b)
med oprindelse i ikke-SACU SADC-lande, som ikke har told- og kvotefri
adgang til SACU i henhold til SADC-protokollen om handel, og
med oprindelse i OLT'er eller AVS-ØPA-lande, bortset fra ikke-SACU-SADC-
lande, som ikke told- og kvotefrit kan importeres direkte til SACU
c)
16.
a)
Kumulation efter stk. 3:
finder, hvis det færdige produkt eksporteres til Mozambique, ikke anvendelse på
materialer med oprindelse i OLT'er eller andre AVS-ØPA-lande, som ikke told- og
kvotefrit kan importeres direkte til Mozambique.
17.
Med henblik på stk. 15, litra c), og stk. 16, litra a) og b), opstiller hhv. EU, SACU og
Mozambique listen over berørte materialer og sikrer, at listerne revideres i det omfang, det
er nødvendigt for at sikre overholdelse af de nævnte stykker. SACU og Mozambique
underretter Europa-Kommissionen om deres respektive lister og eventuelle senere
versioner deraf med angivelse af de ændringer, der er foretaget, med "vis ændringer". EU
underretter SACU-sekretariatet og Mozambiques industri- og handelsministerium om sin
liste og senere versioner deraf med angivelse af de ændringer, der er foretaget, med "vis
ændringer". Efter underretning i henhold til dette stykke offentliggør hver part hver af disse
lister efter deres egne interne procedurer. Parterne offentliggør disse lister og senere
ændringer deraf inden en måned efter modtagelse af underretningen. I tilfælde af at der
gives underretning om lister eller senere versioner heraf efter tidspunktet for ikrafttrædelse
af kumulation, får udelukkelse fra kumulation med materialerne virkning seks (6) måneder
efter modtagelsen af underretningen.
Uanset stk. 15, litra c), og stk. 16, litra a) og b), kan EU, SACU og Mozambique fjerne
materialer fra deres respektive lister. Kumulation med materialer, der er fjernet fra de
respektive lister, får virkning efter underretning om og offentliggørelse af de reviderede
lister. Parterne offentliggør disse lister og senere ændringer deraf inden en (1) måned efter
modtagelse af underretningen.
Kumulation efter denne artikel finder kun anvendelse på de produkter, der er anført i bilag
IX, efter den 1. oktober 2015.
ARTIKEL 5
Kumulation vedrørende materialer, som er omfattet af mestbegunstigelsestoldfritagelse i EU
18.
19.
1.
Uanset denne protokols artikel 2, stk. 2, anses materialer uden oprindelsesstatus, som kan
importeres toldfrit til EU under anvendelse af bundne toldsatser efter en
Rådets afgørelse 2009/729/EF af 13. juli 2009.
2
DA
11
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0012.png
mestbegunstigelsesklausul i overensstemmelse med den fælles toldtarif
3
for at være
materialer med oprindelse i et SADC-ØPA-land, når de indgår i et produkt, der er
fremstillet dér. Sådanne materialer behøver ikke at have undergået tilstrækkelig
bearbejdning eller forarbejdning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående
bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i denne protokols artikel 9, stk.
1.
2.
Varecertifikater EUR.1 (i rubrik 7) eller oprindelseserklæringer udstedt i henhold til stk. 1
skal være forsynet med følgende angivelse:
"Application of Article 5(1) of Protocol 1 of the EU-SADC EPA".
3.
EU underretter årligt det i denne aftales artikel 50 omhandlede Særlige Udvalg for Told og
Handelslettelser ("udvalget") om listen over materialer, som bestemmelserne i denne
artikel finder anvendelse på.
Kumulation efter denne artikel anvendes ikke for materialer:
a)
b)
som ved import til EU er underlagt antidumping- eller udligningstold, når de har
oprindelse i det land, der er omfattet af denne antidumping- eller udligningstold
4
henhørende under HS-underpositioner, som i EU's fælles toldtarif omfatter 8-cifrede
positioner, som ikke kan importeres toldfrit under anvendelse af bundne toldsatser
efter en EU-mestbegunstigelsesklausul.
ARTIKEL 6
Kumulation vedrørende materialer med oprindelse i andre lande, der er omfattet af told- og kvotefri
præferenceadgang til EU's marked
1.
Uanset denne protokols artikel 2, stk. 2, anses materialer med oprindelse i lande og
territorier:
a)
b)
der er omfattet af "den særlige ordning for de mindst udviklede lande" under det
generelle toldpræferencearrangement
5
der er omfattet af told- og kvotefri adgang til EU's marked i henhold til de
almindelige bestemmelser i det generelle toldpræferencearrangement
6
4.
for at være materialer med oprindelse i et SADC-ØPA-land, når de indgår i et produkt, der
er fremstillet dér, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller
forarbejdning end den, der er omhandlet i denne protokols artikel 9, stk. 1.
3
4
5
6
I henhold til bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles
toldtarif og senere ændringsretsakter og tilsvarende retsakter.
I forbindelse med denne særlige undtagelse finder EU's ikke-præferentielle oprindelsesregler anvendelse.
Jf. artikel 17 og 18 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 af 25. oktober 2012 om
anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer.
Jf. artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 af 25. oktober 2012 om anvendelse
af et arrangement med generelle toldpræferencer; materialer, der er omfattet af toldfri behandling i medfør af
den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse som fastsat i artikel 9-16 i
nævnte forordning, men som ikke er omfattet af den generelle ordning som fastsat i artikel 6 i nævnte
forordning, falder ikke ind under denne bestemmelse.
DA
12
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0013.png
1.1. Oprindelsen af materialer fra de pågældende lande eller territorier fastlægges efter de
oprindelsesregler, der gælder inden for rammerne af EU's præferencearrangementer
med disse lande og territorier, og i henhold til denne protokols artikel 30.
1.2. Kumulation efter dette stykke anvendes ikke for:
a)
materialer, som ved import til EU er underlagt antidumping- eller
udligningstold, når de har oprindelse i et land, der er omfattet af denne
antidumping- eller udligningstold
7
materialer henhørende under HS-underpositioner, som i EU's fælles toldtarif
omfatter 8-cifrede positioner, som ikke kan importeres toldfrit under
anvendelse af de i stk. 1 omhandlede arrangementer
tunprodukter henhørende under kapitel 3 og 16 i HS, som er omfattet af artikel
7 og 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 af 25.
oktober 2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer
og senere ændringsretsakter og tilsvarende retsakter
materialer, som er omfattet af artikel 8, 22 og 29 i Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 af 25. oktober 2012 om anvendelse af et
arrangement med generelle toldpræferencer og senere ændringsretsakter og
tilsvarende retsakter.
b)
c)
d)
2.
Efter anmodning fra et SADC-ØPA-land kan materialer med oprindelse i lande eller
territorier, som er omfattet af aftaler eller ordninger, som giver told- og kvotefri adgang til
EU's marked, anses for at være materialer med oprindelse i et SADC-ØPA-land.
Anmodningen skal fremsendes af SADC-ØPA-landet til EU gennem Europa-
Kommissionen, som træffer afgørelse om anmodningen efter sine interne procedurer.
Sådanne materialer behøver ikke at have undergået tilstrækkelig bearbejdning eller
forarbejdning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller
forarbejdning end den, der er omhandlet i denne protokols artikel 9, stk. 1.
2.1. Oprindelsen af materialer fra de pågældende lande eller territorier fastlægges efter de
oprindelsesregler, der gælder inden for rammerne af EU's præferenceaftaler
eller -arrangementer med disse lande og territorier, og i henhold til denne protokols
artikel 30.
2.2. Kumulation efter dette stykke anvendes ikke for materialer:
a)
henhørende under kapitel 1-24 i HS og for produkter opført i punkt 1, nr. ii), i
bilag 1 til landbrugsaftalen under GATT 1994, medmindre disse materialer er
omfattet af told- og kvotefri adgang til EU's marked i henhold til en anden
aftale end en ØPA mellem et AVS-land og EU
som ved import til EU er underlagt antidumping- eller udligningstold, når de
har oprindelse i det land, der er omfattet af denne antidumping- eller
udligningstold
8
b)
7
8
I forbindelse med denne særlige undtagelse finder EU's ikke-præferentielle oprindelsesregler anvendelse.
Denne særlige undtagelse er omfattet af EU's ikke-præferentielle oprindelsesregler.
DA
13
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
c)
henhørende under HS-underpositioner, som i EU's fælles toldtarif omfatter 8-
cifrede positioner, som ikke kan importeres toldfrit under anvendelse af de i
dette stykke omhandlede aftaler eller arrangementer.
3.
Uanset stk. 2, nr. 2, litra a), betænker parterne til støtte for afrikansk integration
muligheden af, at et materiale, der er omhandlet i stk. 2, nr. 2, litra a), og som har
oprindelse i en ikke-AVS-part på det afrikanske kontinent, kan anvendes med henblik på
kumulation som omhandlet i stk. 2.
Stk. 3 kan kun anvendes efter aftale mellem parterne, herunder om de betingelser, der skal
gælde. Det finder anvendelse på materialer, der er omfattet af told- og kvotefri adgang til
EU's marked, og forudsat at hver part anvender en frihandelsaftale i henhold til GATT
1994 med den pågældende ikke-AVS-part.
EU underretter årligt SACU-sekretariatet og Mozambiques industri- og
handelsministerium om listen over materialer og lande, som stk. 1 finder anvendelse på.
SADC-ØPA-landene underretter årligt Europa-Kommissionen om, hvilke lande
kumulation efter stk. 1 har fundet anvendelse på.
Varecertifikater EUR.1 (i rubrik 7) eller oprindelseserklæringer udstedt i henhold til:
a)
b)
stk. 1 skal være forsynet med følgende angivelse: "Application of Article 6(1) of
Protocol 1 to EU-SADC EPA"
stk. 2 skal være forsynet med følgende angivelse: "Application of Article 6(2) of
Protocol 1 to EU-SADC EPA".
alle de lande, der er involveret i erhvervelsen af oprindelsesstatus, har indgået en
ordning eller en aftale om administrativt samarbejde med hinanden, som sikrer, at
denne artikel anvendes korrekt, og som indeholder bestemmelser om anvendelse af
de relevante oprindelsesbeviser
SADC-ØPA-landet eller -landene gennem Europa-Kommissionen giver EU nærmere
oplysninger om aftaler om administrativt samarbejde med de øvrige lande og
territorier, der er omhandlet i denne artikel. Kommissionen offentliggør i
Den
Europæiske Unions Tidende
(C-udgaven) den dato, fra hvilken kumulation som
omhandlet i denne artikel kan anvendes med de lande og territorier, der er omhandlet
i denne artikel, og som opfylder de nødvendige krav.
ARTIKEL 7
Fuldt ud fremstillede produkter
4.
5.
6.
7.
Den i stk. 1, 2 og 3 omhandlede kumulation finder kun anvendelse, hvis:
a)
b)
1.
Følgende anses som fuldt ud fremstillet på et SADC-ØPA-lands territorium eller på EU's
territorium:
a)
b)
c)
d)
mineralske produkter, som er udvundet af deres jord eller deres havbund
frugt og vegetabilske produkter, der er høstet dér
levende dyr, som er født og opdrættet dér
produkter fra levende dyr, som er opdrættet dér
DA
14
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
e)
f)
produkter fra slagtede dyr, som er født og opdrættet dér
i)
produkter fra jagt eller fiskeri drevet dér
ii)
akvakulturprodukter i de tilfælde, hvor de pågældende fisk, krebsdyr, bløddyr
og andre hvirvelløse vanddyr er født eller opdrættet dér ud fra æg, larver eller
fiskeyngel
g)
h)
i)
produkter fra havfiskeri og andre produkter fra havet, som er optaget af EU's eller
SADC-ØPA-landenes fartøjer uden for deres søterritorium
produkter, som er fremstillet på deres fabriksskibe udelukkende på grundlag af de i
litra g) nævnte produkter
brugte genstande, som indsamles dér og kun anvendes til genindvinding af
råmaterialer, herunder brugte dæk, der kun kan anvendes til regummiering eller som
spildprodukt
affald og skrot hidrørende fra fremstillingsprocesser, som udføres dér
produkter, som er udvundet af havbunden eller -undergrunden beliggende uden for
deres søterritorium, for så vidt de har eneret på udnyttelsen af denne havbund
eller -undergrund
varer, som er fremstillet dér udelukkende på grundlag af de i litra a)-k) nævnte
produkter.
j)
k)
l)
2.
Udtrykket "deres fartøjer" og "deres fabriksskibe" i stk. 1, litra g) og h), omfatter kun de
fartøjer og fabriksskibe:
a)
b)
c)
som er registreret i en EU-medlemsstat eller i et SADC-ØPA-land
som sejler under en EU-medlemsstats eller et SADC-ØPA-lands flag
som opfylder en af følgende betingelser:
i)
ii)
de er mindst 50 % ejet af statsborgere i en EU-medlemsstat eller et SADC-
ØPA-land, eller
de ejes af selskaber, som har deres hovedsæde og hovedforretningssted i en
EU-medlemsstat eller et SADC-ØPA-land, og som er mindst 50 % ejet af en
EU-medlemsstat eller et SADC-ØPA-land, offentlige organer eller statsborgere
i den pågældende stat eller det pågældende land.
3
a)
Uanset bestemmelserne i stk. 2 anerkender EU efter underretning fra Namibia. at
fartøjer, der er bareboatchartret eller leaset af statsborgere i Namibia, andre SADC-
ØPA-lande eller EU, behandles som "deres fartøjer" i forbindelse med
fiskerivirksomhed i dets eksklusive økonomiske zone, og at fisk, der fiskes deri,
anses for at have oprindelsesstatus, forudsat at - med henblik på anvendelsen af dette
stykke -
i)
det bareboatchartrede eller leasede fartøj sejler under Namibias, en EU-
medlemsstats eller et SADC-ØPA-lands flag, så længe charter- eller
leasingforholdet varer
kvoterne er baseret på den bedste tilgængelige videnskabelige dokumentation
og rådgivning fra "Marine Resources Advisory Council"
ii)
DA
15
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
iii)
indehaverne af fiskerirettighederne er namibiske statsborgere eller enheder
registreret i Namibia og underlagt namibisk faktisk kontrol eller joint ventures
registreret i Namibia og under namibisk faktisk kontrol.
der findes et fungerende system til indberetning til Europa-Kommissionen af
alle fiskerfartøjer og alle fangster i henhold til stk. 3, litra a)
forpligtelserne
til
indberetning
til
de
relevante
regionale
fiskeriforvaltningsorganisationer efterkommes, hvis dette kræves i henhold til
disse organisationers relevante instrumenter
alt kommercielt fiskeri overvåges af fiskeriobservatører om bord
iv)
v)
vi)
vii) fangsterne landes i namibiske havne eller anbringes under toldmyndighedernes
kontrol med henblik på optælling og certificering
viii) fangsterne forarbejdes i faciliteter på land i Namibia eller om bord på
namibiske fabriksskibe som defineret i stk. 2 eller om bord på et fabriksskib
som omhandlet i stk. 3, litra a), for så vidt som det pågældende leasede eller
chartrede fabriksskib er det, som udøver den relaterede fiskerivirksomhed, og
på hvilket mindst 50 % af besætningen er namibiske statsborgere
ix)
x)
xi)
b)
de namibiske farvande er under løbende overvågning mod uautoriseret
fiskerivirksomhed
alle fiskerfartøjers bevægelser overvåges ved hjælp af satellitteknologi
(fartøjsovervågningssystem), og alle fangster kan lokaliseres geografisk
Namibias eksport til EU er i overensstemmelse med EU's lovgivning om
ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri.
For at kunne drage fordel af bestemmelserne i stk. 3, litra a), forelægger Namibia to
(2) måneder før begyndelsen af fiskerisæsonen en rapport om anvendelsen af stk. 3,
litra a), og underretter Europa-Kommissionen om de fartøjer, der driver
fiskerivirksomhed i henhold til stk. 3 i den pågældende fiskerisæson. Hvis Namibia
to (2) måneder før begyndelsen af fiskerisæsonen forelægger den fuldstændige
rapport on anvendelsen af stk. 3, litra a), og giver underretning om ovennævnte
fartøjer, offentliggør Europa-Kommissionen før begyndelsen af fiskerisæsonen
oplysninger om de fartøjer, der er givet underretning om, og den dato, fra hvilken
stk. 3, litra a), finder anvendelse på disse fartøjer.
Namibia underretter udvalget om ændringer i dets lovgivning om fiskerivirksomhed
og om, hvorvidt betingelserne for anvendelse af stk. 3, litra a), er opfyldt efter
lovændringerne.
Stk. 3, litra a), finder ikke anvendelse, hvis Europa-Kommissionen ikke underrettes i
henhold til stk. 3, litra b), eller hvis udvalget ikke underrettes i henhold til stk. 3, litra
c).
Hvis antallet af fartøjer, der driver fiskerivirksomhed i henhold til stk. 3, litra a),
anses for at være usædvanligt stort i forhold til tidligere år, kan Europa-
Kommissionen rejse spørgsmålet over for udvalget med henblik på at indføre
passende afhjælpende foranstaltninger.
c)
d)
e)
DA
16
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
f)
Enhver af parterne kan forelægge spørgsmål vedrørende anvendelse af stk. 3, litra a)-
e), for det fælles råd, hvis udvalget ikke træffer nogen tilfredsstillende afgørelse om
anvendelsen af disse bestemmelser. Når et spørgsmål om anvendelsen af stk. 3, litra
a)-e), forelægges det fælles råd. træffer det fælles råd afgørelse inden et hundrede og
firs (180) dage. Hvis det fælles råd ikke er i stand til at træffe en afgørelse inden et
hundrede og firs (180) dage, suspenderes den i stk. 3 omhandlede undtagelse, indtil
der er opnået enighed. En part kan også beslutte at forelægge spørgsmålet for denne
aftales tvistbilæggelsesordning, jf. denne aftales del III, hvis der ikke findes nogen
tilfredsstillende løsning i det fælles råd.
ARTIKEL 8
Tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede produkter
1.
Ved anvendelsen af denne protokols artikel 2 anses produkter, som ikke er fuldt ud
fremstillet, for at have undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, når
betingelserne i listen i bilag II er opfyldt.
Uanset stk. 1 kan produkter, der er anført i bilag II-A anses for at have undergået
tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, jf. denne protokols artikel 2, når
betingelserne i nævnte bilag er opfyldt.
De i stk. 1 og 2 omhandlede betingelser angiver for alle produkter, der er omfattet af denne
aftale, hvilken bearbejdning eller forarbejdning der skal foretages af de materialer uden
oprindelsesstatus, der anvendes til fremstillingen, og gælder kun for disse materialer. Det
følger heraf, at et produkt, som har opnået oprindelsesstatus, fordi de i bilag II eller bilag
II-A angivne betingelser er opfyldt, og som anvendes til fremstilling af et andet produkt,
ikke skal opfylde de betingelser, som gælder for det produkt, til hvis fremstilling det
medgår, og at der ikke skal tages hensyn til de materialer uden oprindelsesstatus, som
eventuelt er anvendt ved fremstillingen af det.
Uanset stk. 1 og 2 kan der dog anvendes materialer uden oprindelsesstatus, som efter
betingelserne i bilag II og bilag II-A ikke må anvendes ved fremstillingen af et givet
produkt, forudsat at:
a)
b)
deres samlede værdi ikke overstiger 15 % af produktets pris ab fabrik
ingen af de i bilag II og bilag II-A angivne procentdele for maksimumsværdien af
materialer uden oprindelsesstatus overskrides ved anvendelse af dette stykke.
2.
3.
4.
5.
6.
Stk. 4 finder ikke anvendelse på produkter henhørende under kapitel 50-63 i HS.
Stk. 1-5 finder anvendelse med forbehold af bestemmelserne i denne protokols artikel 9.
ARTIKEL 9
Utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning
1.
Følgende processer anses som utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning med henblik
på at give produkterne oprindelsesstatus, uanset om betingelserne i denne protokols artikel
8 er opfyldt, jf. dog stk. 2:
DA
17
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
2.
bevarende behandlinger, som har til formål at sikre, at produkternes tilstand ikke
forringes under transport og oplagring
adskillelse og samling af kolli
vask, rensning; afstøvning, fjernelse af oxidlag, olie, maling eller andre belægninger
strygning eller presning af tekstiler
enkel maling og polering
afskalning, hel eller delvis blegning, polering og glasering af korn eller ris
farvning af sukker eller formning af sukker i stykker; hel eller delvis formaling af
krystalsukker
skrælning, udstening og afskalning/udbælgning af frugter, nødder og grøntsager
hvæsning, enkel slibning eller enkel tilskæring
sigtning, sortering, klassificering, tilpasning; (herunder samling i sæt)
enkel aftapning på flasker, påfyldning af dåser, flakoner, anbringelse i sække, kasser,
æsker, på bræt, plader eller bakker samt alle andre enkle emballeringsarbejder
anbringelse eller trykning af mærker, etiketter, logoer og andre lignende kendetegn
på selve produkterne eller deres emballage
enkel blanding af produkter, også af forskellig art, herunder enkel tilsætning af vand
eller fortynding
blanding af sukker med ethvert materiale
enkel samling af dele for at kunne danne et komplet produkt eller adskillelse af
produkter i dele
dehydrering eller denaturering af produkter
kombination af to eller flere af de i litra a)-p) nævnte arbejdsprocesser
slagtning af dyr.
Alle bearbejdninger eller forarbejdninger, der udføres enten i EU eller i SADC-ØPA-
landene på et givet produkt, skal tages i betragtning samlet, når det skal bestemmes, om
den bearbejdning eller forarbejdning, som det pågældende produkt har undergået, skal
anses som utilstrækkelig i henhold til stk. 1.
ARTIKEL 10
Kvalificerende enhed
1.
Ved anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol er den kvalificerende enhed det
produkt, der anses for at være basisenheden ved tarifering i HS' nomenklatur.
Det følger heraf:
a)
at når et produkt, der består af en gruppe eller samling af genstande, i henhold til HS
tariferes under én og samme position, udgør helheden den kvalificerende enhed
DA
18
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
b)
at når en sending består af et antal identiske produkter, der tariferes under samme
position i HS, tages hvert produkt for sig ved anvendelsen af bestemmelserne i denne
protokol.
2.
Når emballagen i henhold til punkt 5 i de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende
HS er indbefattet i produktet ved tariferingen, skal dette også være tilfældet ved
bestemmelsen af oprindelsen.
ARTIKEL 11
Tilbehør, reservedele og værktøj
Tilbehør, reservedele og værktøj, der leveres som standardudstyr til materiel, maskiner, apparater
eller køretøjer, og som er indbefattet i produktets pris eller ikke faktureres særskilt, betragtes som
værende en del af dette materiel eller disse maskiner, apparater eller køretøjer.
ARTIKEL 12
Sæt
Sæt som defineret i punkt 3 i de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende HS betragtes som
produkter med oprindelsesstatus, når alle dele har oprindelsesstatus. Når et sæt består af produkter
med og uden oprindelsesstatus, anses sættet som helhed dog for at have oprindelsesstatus, hvis
værdien af de produkter, der ikke har oprindelsesstatus, ikke overstiger 15 % af sættets pris ab
fabrik.
ARTIKEL 13
Neutrale elementer
Ved bestemmelse af, om et produkt har oprindelsesstatus, er det ikke nødvendigt at undersøge, om
følgende, som kan anvendes ved dets fremstilling, har oprindelsesstatus:
a)
b)
c)
d)
energi og brændsel
anlæg og udstyr
maskiner og værktøj
varer, som ikke indgår og ikke er bestemt til at indgå i det pågældende produkts endelige
sammensætning.
DA
19
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
AFSNIT III
TERRITORIALKRAV
ARTIKEL 14
Territorialitetsprincip
1.
Betingelserne i afsnit II vedrørende erhvervelse af oprindelsesstatus skal opfyldes uden
afbrydelse i et SADC-ØPA-land eller i EU, jf. dog denne protokols artikel 3, 4, 5 og 6 og
denne artikels stk. 3.
Uden at tilsidesætte denne protokols artikel 3, 4, 5 og 6, gælder det, at varer med
oprindelsesstatus, der er eksporteret fra et SADC-ØPA-land eller fra EU til et andet land,
og som efterfølgende reimporteres, anses som varer uden oprindelsesstatus, medmindre det
over for toldmyndighederne kan godtgøres:
a)
b)
3.
at de genimporterede varer er de samme som dem, der blev eksporteret, og
at de ikke har undergået nogen behandling, ud over hvad der var nødvendigt for
deres bevarelse, mens de befandt sig i det pågældende land eller blev eksporteret.
2.
Erhvervelse af oprindelsesstatus efter betingelserne i afsnit II berøres ikke af bearbejdning
eller forarbejdning, der har fundet sted uden for EU eller et SADC-ØPA-land, af
materialer, der er eksporteret fra EU eller et SADC-ØPA-land og efterfølgende
reimporteres dertil, på betingelse af at:
a)
de pågældende materialer er fuldt ud fremstillet i EU eller i et SADC-ØPA-land eller
har undergået yderligere forarbejdning eller bearbejdning end den, der er omhandlet i
denne protokols artikel 9, før eksporten, og
det over for toldmyndighederne kan godtgøres:
i)
ii)
at de reimporterede varer er fremstillet ved bearbejdning eller forarbejdning af
eksporterede materialer, og
den samlede værditilvækst, der er erhvervet uden for EU eller et SADC-ØPA-
land ved anvendelse af denne artikel, ikke overstiger 10 % af prisen ab fabrik
for det færdige produkt, for hvilket der gøres krav på oprindelsesstatus.
b)
4.
Ved anvendelsen af stk. 3 finder betingelserne for erhvervelse af oprindelsesstatus i afsnit
II ikke anvendelse på bearbejdning eller forarbejdning uden for EU eller et SADC-ØPA-
land. Når der i listen i bilag II eller bilag II-A anvendes en regel om fastsættelse af en
maksimal værdi for alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus til bestemmelse af det
pågældende færdige produkts oprindelsesstatus, må den samlede værdi af de på den
pågældende parts territorium benyttede materialer uden oprindelsesstatus sammenlagt med
den samlede værditilvækst, der er erhvervet uden for EU eller et SADC-ØPA-land ved
anvendelse af denne artikel, imidlertid ikke overstige den anførte procentdel.
Ved anvendelsen af stk. 3 og 4 forstås ved "samlet værditilvækst" samtlige de
omkostninger, der er påløbet uden for EU eller et SADC-ØPA-land, herunder værdien af
de dér anvendte materialer.
5.
DA
20
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
6.
Stk. 3 og 4 finder ikke anvendelse på produkter, der ikke opfylder de i listen i bilag II eller
bilag II-A fastsatte betingelser, eller som kun kan anses for tilstrækkeligt bearbejdede eller
forarbejdede, hvis den generelle tolerance i denne protokols artikel 8, stk. 4, tages i
anvendelse.
Stk. 3 og 4 finder ikke anvendelse på produkter henhørende under kapitel 50-63 i HS.
Bearbejdninger eller forarbejdninger, der omfattes af denne artikel og foretages uden for
EU eller et SADC-ØPA-land, finder sted under ordningerne for passiv forædling eller
lignende ordninger.
ARTIKEL 15
Uændret tilstand
7.
8.
1.
De produkter, som angives til frit forbrug i en part, skal være de samme som dem, der er
eksporteret fra den anden part, i hvilken de anses for at have oprindelse. De må ikke være
ændret, omdannet på nogen måde eller være gjort til genstand for andre behandlinger end
behandlinger, som har til formål at bevare dem i god stand; at anbringe eller påføre
mærker, etiketter, segl eller andet, der skal dokumentere overholdelse af specifikke
nationale krav i den importerende part, før de angives til frit forbrug.
Oplagring af produkter eller sendinger kan finde sted, hvis produkterne forbliver under
toldtilsyn i transitlandet eller transitlandene.
Uden at det berører afsnit 5, kan deling af sendinger finde sted, hvis den foretages af
eksportøren eller under dennes ansvar og produkterne forbliver under toldtilsyn i det eller
de lande, hvor der foretages deling.
Stk. 1-3 anses for overholdt, medmindre toldmyndighederne har grund til at tro, at det
modsatte er tilfældet; i så fald kan toldmyndighederne anmode klarereren om at
dokumentere overholdelsen, hvilket kan gøres ved hjælp af ethvert middel, bl.a.
kontraktmæssige transportdokumenter som f.eks. konnossementer eller faktuelle eller
konkrete beviser på grundlag af mærkning eller nummerering af kolli eller enhver form for
bevis med tilknytning til selve varerne.
ARTIKEL 16
Regnskabsmæssig adskillelse
2.
3.
4.
1.
Hvis der er betydelige omkostninger eller materielle vanskeligheder forbundet med at
opretholde særskilte lagre af fungible materialer med og uden oprindelsesstatus, kan
toldmyndighederne efter skriftlig anmodning fra de berørte parter tillade, at metoden med
"regnskabsmæssig adskillelse" (i det følgende benævnt "metoden") anvendes til styringen
af sådanne lagre.
Det skal ved denne metode sikres, at antallet af fremstillede produkter, som kan anses som
produkter med oprindelsesstatus i et SADC-ØPA-land eller i EU, på et hvilket som helst
tidspunkt er det samme som det antal, der ville være fremstillet, hvis der var opretholdt en
fysisk adskillelse af lagrene.
2.
DA
21
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
3.
4.
5.
Toldmyndighederne kan give tilladelse, jf. stk. 1, på de betingelser, der anses for at være
hensigtsmæssige.
Metoden og dens anvendelse registreres i overensstemmelse med de almindeligt
anerkendte regnskabsprincipper, der gælder i det land, hvor produktet er fremstillet.
Indehaveren af tilladelsen til at anvende metoden kan alt efter omstændighederne udstede
eller anmode om oprindelsesbeviser for den mængde produkter, der kan anses som
produkter med oprindelsesstatus. Efter anmodning fra toldmyndighederne skal indehaveren
af tilladelsen til at anvende metoden fremlægge en redegørelse for, hvordan mængderne er
styret.
Toldmyndighederne skal kontrollere den brug, der gøres af tilladelsen til at anvende
metoden, og kan når som helst inddrage den, hvis indehaveren af tilladelsen på nogen som
helst måde benytter den på ukorrekt vis eller ikke opfylder de øvrige betingelser i denne
protokol.
Ved "fungible materialer" i stk. 1 forstås materialer, som er af samme art og kommercielle
kvalitet, har de samme tekniske og fysiske kendetegn, og som ikke kan skelnes fra
hinanden, når oprindelsen skal fastslås.
ARTIKEL 17
Forsendelse af sukker
6.
7.
Forsendelse ad søvejen mellem parternes territorier af råsukker uden indhold af tilsatte smagsstoffer
eller farvestoffer, og beregnet til yderligere raffinering, henhørende under underposition 1701.12,
1701.13 og 1701.14 i HS, med forskellig oprindelse er tilladt, uden at sukkeret opbevares separat.
Det skal sikres, at den mængde sukker, som kan anses for at have oprindelsesstatus, er den samme
som den mængde, der ville være blevet angivet til import ved opbevaring af sukkeret i separate
lagerrum. Den sidste lastehavn bør være beliggende på et AVS-ØPA-lands territorium.
ARTIKEL 18
Udstillinger
1.
Produkter med oprindelsesstatus, der afsendes til en udstilling i et andet land eller
territorium end dem, der er omhandlet i denne protokols artikel 4 og 6, med hvilke
kumulation kan anvendes, og som efter udstillingen sælges til import til EU eller til et
SADC-ØPA-land, opnår ved importen de fordele, som følger af bestemmelserne i denne
aftale, forudsat at det over for toldmyndighederne kan godtgøres:
a)
b)
c)
d)
at en eksportør har afsendt disse produkter fra et SADC-ØPA-land eller fra EU til det
land, hvor udstillingen finder sted, og har udstillet dem dér
at eksportøren har solgt produkterne eller på anden måde overdraget produkterne til
en person i et SADC-ØPA-land eller i EU
at produkterne under udstillingen eller umiddelbart derefter er afsendt i den stand, i
hvilken de blev sendt til udstillingen, og
at produkterne fra det tidspunkt, hvor de blev afsendt til udstillingen, ikke har været
benyttet til andre formål end fremvisning på udstillingen.
DA
22
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
2.
Der skal udstedes eller udfærdiges et oprindelsesbevis i henhold til bestemmelserne i afsnit
IV, og dette bevis skal fremlægges for importlandets toldmyndigheder på de normale
betingelser. Udstillingens navn og adresse skal anføres derpå. Om fornødent kan der
kræves supplerende dokumentation for de omstændigheder, under hvilke produkterne har
været udstillet.
Stk. 1 gælder for alle udstillinger, messer eller tilsvarende offentlige arrangementer af
kommerciel, industriel, landbrugsmæssig eller håndværksmæssig karakter, under hvilke
produkterne er under konstant toldkontrol, og som ikke er tilrettelagt med privat formål i
forretninger eller handelslokaler med henblik på salg af udenlandske produkter.
3.
DA
23
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
AFSNIT IV
OPRINDELSESBEVIS
ARTIKEL 19
Generelle krav
1.
Ved import til EU af produkter med oprindelse i et SADC-ØPA-land og ved import til et
SADC-ØPA-land af produkter med oprindelse i EU er disse produkter omfattet af
bestemmelserne i denne aftale, såfremt der forelægges enten:
a)
i de i denne protokols artikel 24, stk. 1, fastsatte tilfælde en erklæring, i det følgende
benævnt "oprindelseserklæring", som afgives af eksportøren på en faktura,
følgeseddel eller ethvert andet handelsdokument, som beskriver de pågældende
produkter tilstrækkelig detaljeret til, at de kan identificeres; teksten til
oprindelseserklæringen findes i bilag IV; eller
et varecertifikat EUR.1, hvortil modellen findes i bilag III.
b)
2.
Uanset stk. 1 er produkter med oprindelsesstatus i den i denne protokol fastlagte betydning
i de i denne protokols artikel 29 omhandlede tilfælde omfattet af denne aftale, uden at der
skal forelægges nogen af de ovennævnte dokumenter.
Ved anvendelsen af bestemmelserne i dette afsnit skal eksportørerne bestræbe sig på at
anvende et sprog, der er fælles for både SADC-ØPA-landene og EU.
ARTIKEL 20
Fremgangsmåde for udstedelse af et varecertifikat EUR.1
3.
1.
Toldmyndighederne i eksportlandet udsteder et varecertifikat EUR.1 efter skriftlig
anmodning fra eksportøren eller, på eksportørens ansvar, fra dennes befuldmægtigede
repræsentant.
I dette øjemed udfylder eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant både
varecertifikat EUR.1 og anmodningsformularen, hvortil modellen findes i bilag III. Disse
formularer skal udfyldes i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol. Hvis
de udfyldes i hånden, skal det være med blæk og med blokbogstaver. Varebeskrivelsen
skal anføres i den relevante rubrik uden mellemrum mellem linjerne. Hvis rubrikken ikke
udfyldes fuldstændigt, skal der trækkes en vandret streg under produktbeskrivelsens sidste
linje, og den ikke udfyldte del skal overstreges.
Den eksportør, der anmoder om at få udstedt et varecertifikat EUR.1, skal når som helst på
begæring af toldmyndighederne i eksportlandet, hvor varecertifikatet EUR.1 er udstedt,
kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågældende produkter har
oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.
Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne i en EU-medlemsstat eller i et
SADC-ØPA-land, hvis de pågældende produkter kan anses som produkter med oprindelse
i EU eller i SADC-ØPA-landene eller i et af den andre lande eller territorier, der er
omhandlet i denne protokols artikel 4, og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.
2.
3.
4.
DA
24
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
5.
De udstedende toldmyndigheder træffer alle nødvendige foranstaltninger for at efterprøve,
at produkterne har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er
opfyldt. De er i denne sammenhæng berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle
former for kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de finder
hensigtsmæssig. De udstedende toldmyndigheder påser desuden, at de i stk. 2 omhandlede
formularer er udfyldt korrekt. De skal navnlig kontrollere, at den rubrik, der er beregnet til
produktbeskrivelsen, er udfyldt på en sådan måde, at det ikke er muligt at foretage
svigagtige tilføjelser.
Datoen for udstedelsen af varecertifikat EUR.1 skal anføres i certifikatets rubrik 11.
Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne og stilles til rådighed for eksportøren,
så snart eksporten faktisk har fundet sted eller er fuldt gennemført.
ARTIKEL 21
Efterfølgende udstedelse af et varecertifikat EUR.1
6.
7.
1.
Uanset denne protokols artikel 20, stk. 7, kan et varecertifikat EUR.1 undtagelsesvis
udstedes efter eksporten af de produkter, som det vedrører, såfremt:
a)
b)
det på grund af fejltagelser, uforsætlige undladelser eller særlige omstændigheder
ikke er blevet udstedt ved eksporten, eller
det over for toldmyndighederne godtgøres, at varecertifikat EUR.1 er blevet udstedt,
men af tekniske årsager ikke er blevet godtaget ved importen.
2.
Ved anvendelsen af stk. 1 skal eksportøren i anmodningen anføre sted og dato for
eksporten af de produkter, som varecertifikat EUR.1 vedrører, og årsagerne til sin
anmodning.
Toldmyndighederne må kun udstede et varecertifikat EUR.1 efterfølgende, når de har
kontrolleret, at oplysningerne i eksportørens anmodning er i overensstemmelse med
oplysningerne i de tilsvarende dokumenter.
Varecertifikater EUR.1, der udstedes efterfølgende, skal forsynes med følgende påtegning
på engelsk:
"ISSUED RETROSPECTIVELY"
eller på portugisisk:
"EMITIDO
A POSTERIORI".
3.
4.
5.
Den påtegning, der er nævnt i stk. 4, anføres i rubrik 7 på varecertifikat EUR.1.
ARTIKEL 22
Udstedelse af et duplikateksemplar af et varecertifikat EUR.1
1.
I tilfælde af tyveri, bortkomst eller ødelæggelse af et varecertifikat EUR.1 kan eksportøren
anmode de udstedende toldmyndigheder om udstedelse af et duplikateksemplar på
grundlag af de hos myndighederne beroende eksportdokumenter.
DA
25
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
2.
Duplikateksemplaret, der udstedes på denne måde, skal forsynes med følgende påtegning
på engelsk):
"DUPLICATE"
eller på portugisisk:
"SEGUNDA VIA".
3.
4.
Den påtegning, der er nævnt i stk. 2, anføres i rubrik 7 på duplikateksemplaret af
varecertifikat EUR.1.
Duplikateksemplaret, der skal påføres samme udstedelsesdato som det originale
varecertifikat EUR.1, får virkning fra denne dato.
ARTIKEL 23
Udstedelse af et varecertifikat EUR.1 på grundlag af et tidligere udstedt eller udfærdiget
oprindelsesbevis
Når produkter med oprindelsesstatus er under et toldsteds kontrol i et SADC-ØPA-land eller EU,
skal det være muligt at erstatte det originale oprindelsesbevis med et eller flere varecertifikater
EUR.1, når det eller de skal benyttes til at sende alle eller nogle af disse produkter til et andet sted
inden for SADC-ØPA-landene eller EU. Erstatningsvarecertifikat(er) EUR.1 udstedes af det
toldsted, hvis kontrol produkterne er undergivet, og påtegnes af de toldmyndigheder, hvis kontrol
produkterne er undergivet.
ARTIKEL 24
Betingelser for udfærdigelse af en oprindelseserklæring
1.
En oprindelseserklæring som omhandlet i denne protokols artikel 19, stk. 1, litra a, kan
udfærdiges:
a)
b)
af en godkendt eksportør som omhandlet i denne protokols artikel 25 eller
af enhver eksportør angående enhver sending, der består af en eller flere kolli
indeholdende produkter med oprindelsesstatus, hvis samlede værdi ikke overstiger
6 000 EUR.
2.
Der kan udstedes en oprindelseserklæring, hvis de pågældende produkter kan anses som
produkter med oprindelse i SADC-ØPA-landene, EU eller et af de øvrige lande eller
territorier, der er omhandlet i denne protokols artikel 4, og de opfylder de øvrige
betingelser i denne protokol.
En eksportør, som udfærdiger en oprindelseserklæring, skal når som helst på begæring af
toldmyndighederne i eksportlandet kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser,
at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne
protokol er opfyldt.
Eksportøren skal udfærdige en oprindelseserklæring ved med maskinskrift, stempling eller
trykning at anføre den i bilag IV til denne protokol gengivne erklæring på fakturaen,
følgesedlen eller et andet handelsdokument, idet der vælges en af de sprogudgaver, der er
3.
4.
DA
26
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
fastsat i nævnte bilag, i overensstemmelse med eksportlandets lovgivning. Hvis
erklæringen er håndskrevet, skal den være skrevet med blæk og med blokbogstaver.
5.
Oprindelseserklæringer skal være forsynet med eksportørens personlige håndskrevne
underskrift. En godkendt eksportør som omhandlet i denne protokols artikel 25 kan dog
undlade at underskrive sådanne erklæringer, forudsat at han skriftligt over for
toldmyndighederne i eksportlandet tilkendegiver, at han påtager sig det fulde ansvar for
alle oprindelseserklæringer, der angiver ham, som om de faktisk var forsynet med hans
håndskrevne underskrift.
Eksportøren kan udfærdige en oprindelseserklæring ved eksporten af de produkter, som
den vedrører, eller efterfølgende, forudsat at erklæringen forelægges i importlandet senest
to (2) år efter importen af de produkter, som den vedrører.
ARTIKEL 25
Godkendt eksportør
1.
Toldmyndighederne i eksportlandet kan give enhver eksportør, der hyppigt forsender
produkter i henhold til bestemmelserne om handelssamarbejde i denne aftale, tilladelse til
at udfærdige oprindelseserklæringer uanset de pågældende produkters værdi. En eksportør,
der ansøger om en sådan tilladelse, skal over for toldmyndighederne give alle de
nødvendige garantier, således at det kan efterprøves, at de pågældende produkter har
oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.
Toldmyndighederne kan, når de indrømmer status som godkendt eksportør, hertil knytte
alle de betingelser, som de finder hensigtsmæssige.
Toldmyndighederne giver den godkendte eksportør et toldgodkendelsesnummer, som skal
angives på oprindelseserklæringen.
Toldmyndighederne kontrollerer, hvordan den godkendte eksportør bruger sin tilladelse.
Toldmyndighederne kan når som helst trække tilladelsen tilbage. De skal trække den
tilbage, når den godkendte eksportør ikke længere giver de i stk. 1 omhandlede garantier,
ikke længere opfylder de i stk. 2 omhandlede betingelser eller på anden måde gør ukorrekt
brug af tilladelsen.
ARTIKEL 26
Oprindelsesbevisets gyldighed
1.
Et oprindelsesbevis er gyldigt i ti (10) måneder fra den dato, hvor det blev udstedt i
eksportlandet, og skal inden for samme periode forelægges toldmyndighederne i
importlandet.
Oprindelsesbeviser, som forelægges importlandets toldmyndigheder efter udløbet af den i
stk. 1 nævnte sidste frist, kan godtages som grundlag for præferencebehandling, når
overskridelsen af fristen skyldes ekstraordinære omstændigheder.
I andre tilfælde af forsinket forelæggelse kan toldmyndighederne i importlandet godtage
oprindelsesbeviser, når produkterne er blevet frembudt for dem inden udløbet af den
nævnte frist.
6.
2.
3.
4.
5.
2.
3.
DA
27
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
ARTIKEL 27
Indgivelse af oprindelsesbevis
Oprindelsesbeviser fremlægges for toldmyndighederne i importlandet i overensstemmelse med de
procedurer, der gælder i det pågældende land. Disse myndigheder kan forlange en oversættelse af
oprindelsesbeviset; de kan desuden kræve, at importangivelsen suppleres med importørens
erklæring om, at produkterne opfylder de betingelser, der kræves for anvendelse af aftalen.
ARTIKEL 28
Import i form af delforsendelser
Når produkter henhørende under afsnit XVI og XVII eller position 7308 og 9406 i HS på
importørens anmodning og på de af importlandets toldmyndigheder fastsatte vilkår importeres i
demonteret eller ikke-monteret stand i henhold til punkt 2a i de almindelige tariferingsbestemmelser
vedrørende HS, og denne import finder sted i form af delforsendelser, skal der ved importen af den
første delforsendelse fremlægges et samlet bevis for disse produkters oprindelse for
toldmyndighederne.
ARTIKEL 29
Undtagelser fra kravet om oprindelsesbevis
1.
Produkter, der indgår i småforsendelser fra private afsendere til private modtagere eller
medbringes af rejsende i deres personlige bagage, kan importeres som produkter med
oprindelsesstatus, uden at det er nødvendigt at fremlægge et oprindelsesbevis, forudsat at
der er tale om import uden erhvervsmæssig karakter, at det erklæres, at produkterne
opfylder betingelserne i denne protokol, og at der ikke er nogen tvivl om denne erklærings
rigtighed. For så vidt angår produkter sendt pr. post kan denne erklæring afgives på
toldangivelse CN22/CN23 eller på et ark papir, der vedlægges det nævnte dokument.
Som import helt uden erhvervsmæssig karakter anses lejlighedsvis import, der
udelukkende består af produkter bestemt til personlig brug for modtagerne eller de rejsende
eller deres familie, og hvis beskaffenhed og mængde ikke giver anledning til tvivl om, at
importen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.
Desuden må den samlede værdi af disse produkter ikke overstige 500 EUR i tilfælde af
småforsendelser og 1 200 EUR i tilfælde af produkter, der medbringes af rejsende i deres
personlige bagage.
ARTIKEL 30
Informationsprocedure i kumulationsøjemed
1.
Finder denne protokols artikel 3, stk. 2 og 3, og artikel 4, stk. 2 og 3, anvendelse, skal
oprindelsesstatus i den i denne protokols fastlagte betydning for de materialer, der kommer
fra et SADC-ØPA-land, EU, et andet AVS-ØPA-land eller et OLT, dokumenteres af
eksportøren i et af disse lande eller territorier eller EU, hvorfra materialerne kommer, ved
et varecertifikat EUR.1, en oprindelseserklæring eller en leverandørerklæring, hvortil
2.
3.
DA
28
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
modellen findes i bilag V A. Finder denne protokols artikel 6, stk. 1, anvendelse,
dokumenteres oprindelsesstatus ved formular A eller en oprindelseserklæring.
2.
Finder denne protokols artikel 3, stk. 4 og 5, og artikel 4, stk. 6 og 7, anvendelse, skal den
bearbejdning eller forarbejdning, der foretages i et SADC-ØPA-land, EU, et andet AVS-
ØPA-land eller et OLT, dokumenteres af eksportøren i et af disse lande eller territorier
eller EU, hvorfra materialerne kommer, ved en leverandørerklæring, hvortil modellen
findes i bilag V-B. Leverandøren skal udfærdige en separat leverandørerklæring for hver
vareforsendelse på handelsfakturaen for den pågældende forsendelse eller som bilag til
denne faktura eller på en følgeseddel eller et andet handelsdokument vedrørende
forsendelsen, som beskriver de pågældende materialer tilstrækkeligt detaljeret til, at de kan
identificeres.
Leverer en leverandør på regelmæssig basis en bestemt kunde varer, hvis status for så vidt
angår reglerne om præferenceoprindelse forventes at forblive den samme for betydelige
perioder, kan han for efterfølgende leveringer af disse varer fremlægge en enkelt erklæring,
herefter betegnet "langtids-leverandørerklæring", såfremt de forhold eller omstændigheder,
der ligger til grund for erklæringen, forbliver uændret. En langtids-leverandørerklæring kan
have en gyldighedsperiode på op til et år at regne fra datoen for erklæringens udstedelse.
En langtids-leverandørerklæring kan udstedes med tilbagevirkende kraft. Er dette tilfældet,
kan dens gyldighedsperiode ikke overstige en periode på et år at regne fra
ikrafttrædelsesdatoen. Det erkendes dog, at toldmyndigheden har ret til at tilbagekalde en
langtids-leverandørerklæring, hvis omstændighederne forandrer sig, eller hvis der er blevet
fremlagt upræcise eller forkerte oplysninger.
Leverandøren underretter straks kunden, når langtids-leverandørerklæringen ikke længere
er gyldig i forhold til de varer, der leveres.
Leverandørerklæringen kan udfærdiges på en fortrykt formular.
Leverandørerklæringer skal være forsynet med leverandørens personlige håndskrevne
underskrift. Udstedes oprindelses- og leverandørerklæringen pr. EDB, behøver
leverandørerklæringen imidlertid ikke at blive underskrevet i hånden, såfremt den
ansvarlige person i leverandørvirksomheden på fyldestgørende vis identificeres over for
toldmyndighederne i den stat, hvor leverandørerklæringen udfærdiges De pågældende
toldmyndigheder kan fastsætte betingelser for anvendelsen af dette stykke.
Leverandørens erklæringer fremlægges for eksportlandets toldmyndigheder, der er blevet
anmodet om at udstede varecertifikat EUR.1.
En leverandør, som udfærdiger en erklæring, skal når som helst på begæring af
toldmyndighederne i det land, hvor erklæringen er udfærdiget, kunne fremlægge alle
egnede dokumenter, som beviser, at de i erklæringen afgivne oplysninger er korrekte.
Leverandørerklæringer, der er udfærdiget, og oplysningsformularer, der er udstedt, inden
datoen for denne protokols ikrafttræden, i henhold til artikel 26 i bilag II til Rådets
forordning (EF) nr. 1528/2007, forbliver gyldige i en overgangsperiode på tolv (12)
måneder.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
DA
29
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
ARTIKEL 31
Støttedokumenter
De i denne protokols artikel 20, stk. 3, og artikel 24, stk. 3, omhandlede dokumenter, der benyttes
som bevis for, at produkter, der er omfattet af et varecertifikat EUR.1 eller en oprindelseserklæring,
kan betragtes som produkter med oprindelse i et SADC-ØPA-land, EU eller et af de øvrige lande
eller territorier, der er omhandlet i denne protokols artikel 4 og 6, og opfylder de øvrige betingelser
i denne protokol, kan bl.a. omfatte følgende:
a)
direkte dokumentation for fremstillingsprocessen for de omhandlede varer hos den
pågældende eksportør eller leverandør, f.eks. hidrørende fra hans regnskaber eller interne
bogholderi
dokumenter, der beviser de anvendte materialers oprindelsesstatus, og som er udstedt eller
udfærdiget i et SADC-ØPA-land, EU eller et af de øvrige lande eller territorier, der er
omhandlet i denne protokols artikel 4 og 6, hvor disse dokumenter anvendes i henhold til
national lovgivning
dokumenter, der beviser, at en bearbejdning eller en forarbejdning af materialerne har
fundet sted i et SADC-ØPA-land, EU eller et af de øvrige lande eller territorier, der er
omhandlet i denne protokols artikel 4 og 6, og som er udstedt eller udfærdiget i et SADC-
ØPA-land, EU eller et af de øvrige lande eller territorier, der er omhandlet i denne
protokols artikel 4 og 6, hvor disse dokumenter anvendes i henhold til national lovgivning
varecertifikater EUR.1 eller oprindelseserklæringer, der beviser de anvendte materialers
oprindelsesstatus, og som er udstedt eller udfærdiget i et SADC-ØPA-land, EU eller et af
de øvrige lande eller territorier, der er omhandlet i artikel 4, og i overensstemmelse med
denne protokol.
ARTIKEL 32
Opbevaring af oprindelsesbeviser og dokumentation
1.
2.
En eksportør, der anmoder om udstedelse af et varecertifikat EUR.1, skal i mindst tre (3) år
opbevare de i denne protokols artikel 20, stk. 3, omhandlede dokumenter.
En eksportør, der udfærdiger en oprindelseserklæring, skal i mindst tre (3) år opbevare en
kopi af denne oprindelseserklæring samt de i denne protokols artikel 24, stk. 3,
omhandlede dokumenter.
En eksportør, der udfærdiger en leverandørerklæring, skal i mindst tre (3) år opbevare
kopier af erklæringen og af fakturaen, følgesedler eller andre handelsdokumenter, som
erklæringen knytter sig til, samt de i denne protokols artikel 30, stk. 9, omhandlede
dokumenter.
Toldmyndighederne i eksportlandet, der udsteder et varecertifikat EUR.1, skal i mindst tre
(3) år opbevare den i denne protokols artikel 20, stk. 2, omhandlede anmodningsformular.
Toldmyndighederne i importlandet skal i mindst tre (3) år opbevare de varecertifikater
EUR.1 og de oprindelseserklæringer, der forelægges dem.
b)
c)
d)
3.
4.
5.
DA
30
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
ARTIKEL 33
Uoverensstemmelser og formelle fejl
1.
Konstateres der mindre uoverensstemmelser mellem oplysningerne i et oprindelsesbevis og
oplysningerne i de dokumenter, der forelægges toldstedet med henblik på opfyldelse af
formaliteterne i forbindelse med import af produkterne, medfører dette ikke i sig selv, at
oprindelsesbeviset er ugyldigt, når det på fyldestgørende måde godtgøres, at dokumentet
svarer til de frembudte produkter.
Klare formelle fejl som trykfejl på et oprindelsesbevis bør ikke føre til, at det pågældende
dokument afvises, hvis fejlene ikke er af en sådan karakter, at de rejser tvivl om
rigtigheden af påtegningerne i dokumentet.
ARTIKEL 34
Beløb udtrykt i euro
1.
Med henblik på anvendelsen af bestemmelserne i denne protokols artikel 24, stk. 1, litra b),
og artikel 29, stk. 3, i tilfælde, hvor produkterne er faktureret i en anden valuta end euro,
fastsættes modværdien af de beløb, der er udtrykt i euro, årligt i SADC-ØPA-landenes eller
EU-medlemsstaternes nationale valutaer af hvert af de berørte lande.
Sendinger er omfattet af bestemmelserne i denne protokols artikel 24, stk. 1, litra b), eller
artikel 29, stk. 3, med udgangspunkt i den valuta, som fakturaen er udstedt i, og ud fra det
beløb, som er fastsat af det pågældende land.
De beløb, der skal benyttes i en given national valuta, er modværdien i den pågældende
nationale valuta af de i euro udtrykte beløb på den første hverdag i oktober. Beløbene
meddeles Europa-Kommissionen senest den 15. oktober og anvendes fra den 1. januar det
følgende år. Europa-Kommissionen underretter alle de berørte lande om de pågældende
beløb.
Et land kan op- eller nedrunde det beløb, der fremkommer ved omregningen af et beløb
udtrykt i euro til dets nationale valuta. Det afrundede beløb må ikke afvige mere end 5 %
fra det beløb, der fremkommer ved omregningen. Et land kan bibeholde modværdien i dets
nationale valuta af et beløb udtrykt i euro, hvis omregningen af dette beløb ved den årlige
tilpasning i henhold til stk. 3 fører til en stigning af den i national valuta udtrykte
modværdi på mindre end 15 %, inden ovennævnte afrunding foretages. Modværdien i
national valuta kan bibeholdes uændret, hvis omregningen fører til en lavere modværdi.
Beløbene udtrykt i euro kontrolleres af udvalget på anmodning af Den Europæiske Union
eller SADC-ØPA-landene. Som led i denne kontrol overvejer udvalget, om det er ønskeligt
at bevare de pågældende beløbsgrænsers virkninger i faste priser. Med henblik herpå kan
det træffe beslutning om at ændre de i euro udtrykte beløb.
2.
2.
3.
4.
5.
DA
31
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
AFSNIT V
ORDNINGER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE
ARTIKEL 35
Administrative betingelser for, at produkter kan være omfattet af denne aftale
1.
Produkter, der i den i protokollen anvendte betydning har oprindelse i et SADC-ØPA-land
eller EU, er på tidspunktet for toldimportangivelsen kun omfattet af præferencerne i
aftalen, hvis de er eksporteret på eller efter den dato, hvorpå eksportlandet har opfyldt
betingelserne i stk. 2.
SADC-ØPA-landene og EU skal indføre:
a)
de nødvendige nationale og regionale ordninger til gennemførelse og håndhævelse af
bestemmelserne og procedurerne i denne protokol, herunder om nødvendigt de
nødvendige ordninger til anvendelse af denne protokols artikel 3, 4 og 6
de nødvendige administrative strukturer og systemer til en hensigtsmæssig
administration og kontrol af produkternes oprindelse og overholdelse af de øvrige
betingelser i denne protokol.
2.
b)
De skal foretage de i denne protokols artikel 36 omhandlede underretninger.
ARTIKEL 36
Underretning af toldmyndigheder
1.
SADC-ØPA-landene og EU skal gennem Europa-Kommissionen oplyse hinanden om
adresserne på de toldmyndigheder, der er ansvarlige for at udstede og kontrollere
varecertifikater EUR.1 og oprindelseserklæringer eller leverandørerklæringer, og forsyner
ligeledes hinanden med aftryk af de stempler, der anvendes på toldstederne for udstedelsen
af disse certifikater. Fra den dato, hvor henholdsvis Europa-Kommissionen, SACU-
sekretariatet og Mozambiques industri- og handelsministerium modtager oplysningerne,
accepteres varecertifikater EUR.1 og oprindelseserklæringer eller leverandørerklæringer
med henblik på anvendelse af præferenceordningen.
SADC-ØPA-landene og EU underretter straks hinanden, når der sker ændringer af de i stk.
1 omhandlede oplysninger.
De i stk. 1 omhandlede myndigheder handler under det pågældende lands regerings
myndighed. De myndigheder, der har ansvar for kontrol, skal være en del af det
pågældende lands statslige myndigheder.
ARTIKEL 37
Gensidig bistand
1.
For at sikre en korrekt anvendelse af denne protokol yder EU og SADC-ØPA-landene
gennem deres respektive toldmyndigheder hinanden gensidig bistand til at kontrollere
2.
3.
DA
32
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
ægtheden af varecertifikater EUR.1, oprindelseserklæringer eller leverandørerklæringer
samt rigtigheden af de oplysninger, der afgives i disse dokumenter.
2.
De adspurgte myndigheder meddeler alle relevante oplysninger om de nærmere
omstændigheder, hvorunder produktet er blevet fremstillet, idet de navnlig oplyser, på
hvilke vilkår oprindelsesreglerne er blevet overholdt i de forskellige berørte SADC-ØPA-
lande, EU og de øvrige lande, der er omhandlet i denne protokols artikel 4 og 6.
ARTIKEL 38
Kontrol af oprindelsesbeviser
1.
Efterfølgende kontrol af oprindelsesbeviser foretages ved stikprøver og på grundlag af
risikoanalyse, eller i øvrigt, når toldmyndighederne i importlandet nærer begrundet tvivl
om dokumenternes ægthed, de pågældende produkters oprindelsesstatus eller opfyldelsen
af de øvrige betingelser i denne protokol.
Med henblik på gennemførelse af bestemmelserne i stk. 1 skal toldmyndighederne i
importlandet tilbagesende varecertifikat EUR.1 og fakturaen, hvis en sådan er fremlagt,
oprindelseserklæringen eller en kopi af disse dokumenter til toldmyndighederne i
eksportlandet, i givet fald med angivelse af årsagerne til, at der anmodes om kontrol.
Samtlige dokumenter og oplysninger, som de er kommet i besiddelse af, og som tyder på,
at angivelserne i oprindelsesbeviset er ukorrekte, fremsendes til støtte for anmodningen om
kontrol.
Kontrollen gennemføres af toldmyndighederne i eksportlandet. De er i denne sammenhæng
berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af eksportørens
regnskaber eller enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmæssig.
Hvis toldmyndighederne i importlandet træffer afgørelse om at suspendere
præferencebehandlingen af de pågældende produkter, mens de afventer resultatet af
kontrollen, skal de tilbyde importøren at frigive produkterne til med forbehold af de
forsigtighedsforanstaltninger, de måtte finde nødvendige.
De toldmyndigheder, der har anmodet om kontrol, underrettes hurtigst muligt om
resultaterne af denne kontrol. Det skal klart fremgå af disse resultater, om dokumenterne er
ægte, og om de pågældende produkter kan anses som produkter med oprindelse i et SADC-
ØPA-land, EU eller et af de øvrige lande, der er omhandlet i artikel 4 og 6, og opfylder de
øvrige betingelser i denne protokol.
Hvis der i tilfælde, hvor der er begrundet tvivl, ikke foreligger svar senest ti (10) måneder
efter datoen for kontrolanmodningen, eller hvis svaret ikke indeholder tilstrækkelige
oplysninger til at fastslå de pågældende dokumenters ægthed eller produkternes virkelige
oprindelse, afslår de anmodende toldmyndigheder at indrømme præferencebehandling,
medmindre der foreligger ekstraordinære omstændigheder.
Hvis det af kontrolproceduren eller andre foreliggende oplysninger synes at fremgå, at
bestemmelserne i denne protokol overtrædes, skal eksportlandet på eget initiativ eller efter
anmodning fra importlandet hurtigt foretage eller lade foretage passende undersøgelser for
at afsløre og forebygge sådanne overtrædelser, og med henblik herpå kan eksportlandet
opfordre importlandet til at deltage i kontrollen.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
DA
33
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
ARTIKEL 39
Kontrol af leverandørerklæringer
1.
Kontrol af leverandørerklæringer foretages ved stikprøver og på grundlag af risikoanalyse
eller i øvrigt, når toldmyndighederne i det land, hvor der på baggrund af sådanne
erklæringer er udstedt et varecertifikat EUR.1 eller udfærdiget en oprindelseserklæring,
nærer begrundet tvivl om dokumentets ægthed eller korrektheden af de i dokumentet givne
oplysninger.
De toldmyndigheder, til hvem der indgives en leverandørerklæring, kan anmode
toldmyndighederne i det land, hvor erklæringen er afgivet, om at udstede en
oplysningsformular, hvortil der findes en model i bilag VI. Alternativt kan de
toldmyndigheder, til hvem der indgives en leverandørerklæring, anmode eksportøren om at
forelægge en oplysningsformular, som er udstedt af toldmyndighederne i det land, hvor
erklæringen er udfærdiget. En kopi af oplysningsformularen opbevares i mindst tre (3) år
af det toldsted, der har udstedt den.
De toldmyndigheder, der har anmodet om kontrol, underrettes hurtigst muligt om
resultaterne af kontrollen. Det skal klart fremgå af disse resultater, om de i
leverandørerklæringen afgivne oplysninger er korrekte, og resultaterne skal sætte
toldmyndighederne i stand til at afgøre, om og i hvilken udstrækning denne
leverandørerklæring kunne danne grundlag for udstedelse af et varecertifikat EUR.1 eller
udfærdigelse af en oprindelseserklæring.
Kontrollen gennemføres af toldmyndighederne i det land, hvor leverandørerklæringen er
udfærdiget. De er i denne sammenhæng berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage
alle former for kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de
finder hensigtsmæssig for at kontrollere rigtigheden af leverandørerklæringen.
Ethvert varecertifikat EUR.1 eller enhver oprindelseserklæring, som er udstedt eller
udfærdiget på grundlag af en urigtig leverandørerklæring, betragtes som ugyldig.
ARTIKEL 40
Tvistbilæggelse
1.
Hvis der i forbindelse med de i denne protokols artikel 38 og 39 fastsatte kontrolprocedurer
opstår tvister, der ikke kan bilægges, mellem de toldmyndigheder, der anmoder om
kontrol, og de toldmyndigheder, der er ansvarlige for kontrollens gennemførelse, eller hvis
der opstår tvister om fortolkningen af denne protokol, forelægges disse for udvalget.
Under alle omstændigheder bilægges tvister mellem importøren og importlandets
toldmyndigheder i henhold til dette lands lovgivning.
ARTIKEL 41
Sanktioner
Der iværksættes sanktioner mod enhver person, der udfærdiger eller lader udfærdige et dokument
med urigtige oplysninger for at opnå præferencebehandling af produkter.
2.
3.
4.
5.
2.
DA
34
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
ARTIKEL 42
Frizoner
1.
SADC-ØPA-landene og EU træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at
produkter, der handles på grundlag af et oprindelsesbevis eller en leverandørerklæring, og
som under transporten indføres i en frizone beliggende på deres territorium, ikke ombyttes
med andre varer, og at de ikke dér undergår andre behandlinger, end hvad der er normal
praksis til at sikre, at deres tilstand ikke forringes.
Som undtagelse fra stk. 1 skal de pågældende myndigheder på eksportørens anmodning
udstede et nyt varecertifikat EUR.1 for produkter med oprindelse i et SADC-ØPA-land
eller EU, der er importeret til en frizone på grundlag af et oprindelsesbevis, og som
undergår behandling eller forarbejdning, såfremt den behandling eller forarbejdning,
produkterne undergår, er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol.
ARTIKEL 43
Undtagelser
1.
Undtagelser fra denne protokol kan vedtages af udvalget, hvis udviklingen inden for
bestående erhvervsgrene eller oprettelsen af nye erhvervsgrene i SADC-ØPA-landene gør
dette berettiget.
1.1
Det eller de pågældende SADC-ØPA-lande skal, enten før eller når sagen forelægges
udvalget, underrette EU om sin anmodning om undtagelse sammen med
begrundelsen for anmodningen i henhold til stk. 2.
EU imødekommer enhver anmodning om undtagelse fra ethvert SADC-ØPA-land,
der er behørigt begrundet efter denne artikel, og som ikke kan påføre en etableret
erhvervsgren i EU alvorlig skade.
2.
1.2
2.
For at lette udvalgets behandling af anmodninger om undtagelse meddeler det eller de
pågældende SADC-ØPA-lande til støtte for anmodningen og ved anvendelse af formularen
i bilag VII til denne protokol så fuldstændige oplysninger som muligt, særlig følgende:
a)
b)
c)
en beskrivelse af det færdige produkt
art og mængde af materialer med oprindelse i et tredjeland
art og mængde af materialer med oprindelse i SADC-ØPA-landene eller de lande
eller territorier, der er omhandlet i denne protokols artikel 4 og 6, eller de materialer,
der er blevet behandlet dér
fremstillingsprocesser
værditilvækst
antal beskæftigede i den pågældende virksomhed
forventet eksportvolumen til EU
andre muligheder for forsyning med råvarer
begrundelse for længden af den ønskede periode på baggrund af bestræbelserne for at
finde nye forsyningskilder
d)
e)
f)
g)
h)
i)
DA
35
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
j)
andre bemærkninger.
De samme bestemmelser finder anvendelse på anmodninger om forlængelse. Udvalget kan
ændre formularen.
3.
Ved behandlingen af anmodningerne tages der navnlig hensyn til:
a)
b)
det eller de berørte SADC-ØPA-landes udviklingsniveau og geografiske beliggenhed
tilfælde, hvor anvendelse af de eksisterende oprindelsesregler i mærkbar grad vil
kunne påvirke en i et SADC-ØPA-land bestående erhvervsgrens mulighed for at
fortsætte sin eksport til EU, og navnlig tilfælde, hvor anvendelsen vil kunne medføre
ophør af dens aktiviteter
særlige tilfælde, hvor det klart kan bevises, at oprindelsesreglerne vil være en
hindring for betydelige investeringer inden for en bestemt erhvervsgren, og hvor en
undtagelse, der virker fremmende for realiseringen af investeringsprogrammet, vil
gøre det muligt at opfylde disse regler etapevis.
c)
4.
5.
I hvert enkelt tilfælde skal det undersøges, om ikke reglerne om kumulativ oprindelse kan
løse problemet.
Vedrører en anmodning om undtagelse et af de mindst udviklede SADC-ØPA-lande, skal
anmodningen desuden behandles velvilligt, idet der navnlig tages hensyn til:
a)
b)
de økonomiske og sociale følger af den afgørelse, der skal træffes, navnlig med
hensyn til beskæftigelsen
nødvendigheden af at indrømme en undtagelse i en vis periode af hensyn til det
pågældende SADC-ØPA-lands særlige situation og vanskeligheder
6.
Ved behandlingen af anmodningerne tages der i hvert enkelt tilfælde navnlig hensyn til
muligheden af at give oprindelsesstatus til produkter, til hvis fremstilling der er medgået
materialer med oprindelse i LDC-udviklede lande eller udviklingslande, med hvilke et eller
flere SADC-ØPA-lande har særlige forbindelser, forudsat at der kan etableres et
tilfredsstillende administrativt samarbejde.
Uanset stk. 1-6 indrømmes undtagelsen, når værditilvæksten for produkter uden
oprindelsesstatus, der anvendes i det pågældende SADC-ØPA-land, er på mindst 45 % af
det færdige produkts værdi, forudsat at undtagelsen ikke er af en sådan art, at den vil kunne
medføre alvorlig skade for økonomisk sektor i EU eller i en eller flere medlemsstater.
Udvalget træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der hurtigst muligt træffes
en afgørelse og under alle omstændigheder senest femoghalvfjerds (75) hverdage, efter at
EU's medformand for udvalget har modtaget anmodningen. Underretter EU ikke SADC-
ØPA-landene om sin holdning til anmodningen inden udløbet af denne frist, anses
anmodningen for at være taget til følge.
a)
b)
Undtagelsens gyldighed fastsættes i hvert enkelt tilfælde af udvalget og er generelt
på fem (5) år.
Afgørelsen om undtagelse kan indeholde bestemmelser om videreførelse, uden at
udvalget nødvendigvis skal træffe en ny afgørelse, forudsat at det eller de berørte
SADC-ØPA-lande tre (3) måneder inden hver periodes udløb fører bevis for, at det
eller de stadig ikke er i stand til at opfylde de bestemmelser i denne protokol, hvorfra
7.
8.
9.
DA
36
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
der er gjort undtagelse. Såfremt der rejses indsigelser mod forlængelsen, behandles
disse hurtigst muligt af udvalget, som beslutter, hvorvidt undtagelsen skal forlænges.
Udvalget går frem som omhandlet i stk. 8. Der træffes alle nødvendige
foranstaltninger til at undgå afbrydelser i anvendelsen af undtagelsen.
c)
I løbet af de i litra a) og b) nævnte perioder kan udvalget foretage en fornyet
behandling af betingelserne for undtagelsens anvendelse, hvis det viser sig, at der er
sket en betydelig ændring i de væsentlige forhold, der har ligget til grund for
indrømmelsen. Efter denne behandling kan udvalget beslutte at ændre sin afgørelse
med hensyn til undtagelsens anvendelsesområde eller enhver anden betingelse, der
tidligere er fastsat.
10.
Uanset stk. 1-9 indrømmes Namibia en automatisk undtagelse for hvid tun (Thunnus
alalunga), tilberedt eller konserveret, under HS-position 1604, fremstillet af hvid tun uden
oprindelsesstatus under HS-position 0302 eller 0303, gældende fra den dato, hvor aftalen
træder i kraft mellem Namibia og EU i henhold til aftalens artikel 113, inden for et årligt
kontingent på 800 tons.
Uanset stk. 1-9 indrømmes Mozambique en automatisk undtagelse fra protokollens artikel
7, stk. 2, litra c). Denne undtagelse finder anvendelse i en periode på fem (5) år at regne fra
aftalens ikrafttræden for så vidt angår rejer og hummer under HS-position 0306 og 1605,
fanget i Mozambiques eksklusive økonomiske zone og landet og forarbejdet i
Mozambique.
11.
DA
37
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
AFSNIT VI
CEUTA OG MELILLA
ARTIKEL 44
Særlige betingelser
1.
2.
Udtrykket "EU" i denne protokol omfatter ikke Ceuta og Melilla. Udtrykket "produkter
med oprindelse i EU" omfatter ikke produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla.
Denne protokols bestemmelser finder tilsvarende anvendelse ved afgørelsen af, om
produkter, der importeres til Ceuta og Melilla, kan anses for at have oprindelse i et SADC-
ØPA-land.
Såfremt produkter, der er fuldt ud fremstillet i Ceuta, Melilla eller EU, bearbejdes eller
forarbejdes i et SADC-ØPA-land, anses de som værende fuldt ud fremstillet i SADC-ØPA-
landene.
Bearbejdning eller forarbejdning foretaget i Ceuta, Melilla eller EU anses for at være
foretaget i et SADC-ØPA-land, såfremt materialerne yderligere bearbejdes eller
forarbejdes i et SADC-ØPA-land.
Ved anvendelsen af stk. 3 og 4 betragtes de utilstrækkelige processer i denne protokols
artikel 9 ikke som bearbejdning eller forarbejdning.
Ceuta og Melilla betragtes som et enkelt territorium.
3.
4.
5.
6.
DA
38
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
AFSNIT VII
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER
ARTIKEL 45
Revision og anvendelse af oprindelsesregler
1.
I henhold til artalens artikel 101 undersøger det fælles råd årligt eller efter anmodning fra
SADC-ØPA-landene eller EU anvendelsen af protokollens bestemmelser eller deres
økonomiske indvirkning med henblik på at foretage nødvendige ændringer eller
tilpasninger.
Det fælles råd tager blandt andet hensyn til virkningerne af den teknologiske udvikling på
oprindelsesreglerne.
Afgørelserne træder i kraft hurtigst muligt.
I overensstemmelse med aftalens artikel 50 træffer udvalget bl.a. afgørelse om undtagelser
fra denne protokol, jf. bestemmelserne i protokollens artikel 43.
ARTIKEL 46
Bilag
Bilagene til denne protokol er en integrerende del heraf.
ARTIKEL 47
Gennemførelse af protokollen
EU og SADC-ØPA-landene træffer hver især de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af
denne protokol.
2.
3.
4.
DA
39
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0040.png
BILAG I
INDLEDENDE NOTER TIL LISTEN I BILAG II
Note 1:
Listen indeholder de betingelser, alle produkter skal opfylde, for at de kan anses for at være
tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede i den i denne protokols artikel 8 anvendte betydning.
Note 2:
1.
I de første to kolonner i listen beskrives det fremstillede produkt. I første kolonne angives
position eller kapitel i HS, og i anden kolonne angives varebeskrivelsen for positionen eller
kapitlet i dette system. For hver angivelse i de to første kolonner er der specificeret en
regel i kolonne 3 eller 4. Står der i nogle tilfælde et "ex" før angivelsen i første kolonne,
betyder det, at reglerne i kolonne 3 eller 4 kun finder anvendelse på den del af den
pågældende position, som er anført i kolonne 2.
Er flere positioner grupperet i kolonne 1, eller der er angivet et kapitel, og varebeskrivelsen
i kolonne 2 derfor er generel, finder de tilhørende regler i kolonne 3 eller 4 anvendelse på
alle produkter, der i henhold til HS tariferes under positioner i kapitlet eller under en af de
positioner, der er grupperet i kolonne 1.
Er der er forskellige regler i listen for forskellige produkter inden for en position,
indeholder hver "indrykning" beskrivelsen af den del af positionen, der er omfattet af de
tilhørende regler i kolonne 3 eller 4.
Er der i forbindelse med en angivelse i de to første kolonner specificeret en regel i både
kolonne 3 og 4, kan eksportøren vælge at anvende enten reglen i kolonne 3 eller reglen i
kolonne 4. Er der ikke angivet nogen oprindelsesregel i kolonne 4, skal reglen i kolonne 3
anvendes.
Bestemmelserne i denne protokols artikel 8 angående produkter, der efter at have opnået
oprindelsesstatus benyttes til fremstilling af andre produkter, finder anvendelse, uanset om
oprindelsesstatus er opnået på den fabrik, hvor disse produkter anvendes, eller på en anden
fabrik i EU eller SADC-ØPA-landene.
Eksempel:
En motor, der henhører under pos. 8407, for hvilken det i reglen hedder, at værdien af
anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke må overstige 40 % af prisen ab fabrik,
fremstilles af "andet legeret stål groft tildannet ved smedning", der henhører under pos.
ex 7224.
Har denne smedning fundet sted i EU på grundlag af ingots uden oprindelsesstatus, har
materialet allerede fået oprindelsesstatus i henhold til reglen for pos. ex 7224 i listen.
Smedeemnet anses så for at have oprindelsesstatus ved beregningen af værdien af motoren,
uanset om det er fremstillet på den samme fabrik eller på en anden fabrik i EU. Der tages
således ikke hensyn til værdien af ingots uden oprindelsesstatus, når værdien af de
anvendte materialer uden oprindelsesstatus lægges sammen.
2.
Reglen i listen er den mindstebearbejdning eller -forarbejdning, der er nødvendig, og
yderligere bearbejdning eller forarbejdning giver også oprindelsesstatus; omvendt kan en
2.
3.
4.
Note 3:
1.
DA
40
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
mindre grad af bearbejdning eller forarbejdning ikke give oprindelsesstatus. Kan et
materiale uden oprindelsesstatus ifølge en regel anvendes på et vist fremstillingstrin, er det
tilladt at anvende sådant materiale på et tidligere stadium i fremstillingen, men ikke på et
senere stadium.
3.
Angiver en regel "fremstilling på basis af alle materialer", kan der, uden at dette berører
note 3.2, anvendes materialer henhørende under samme position som produktet også
anvendes, jf. dog eventuelle specifikke begrænsninger, som også kan være indeholdt i
reglen. Ved "fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer henhørende
under pos. …" forstås imidlertid, at kun materialer, der tariferes under samme position som
produktet med en anden beskrivelse end produktbeskrivelsen i kolonne 2 på listen, kan
anvendes.
Specificeres det i en regel i listen, at et produkt må fremstilles af mere end ét materiale,
betyder det, at et eller flere af materialerne kan anvendes. Det kræves ikke, at alle
materialerne anvendes.
Eksempel:
I henhold til reglen for vævede stoffer henhørende under pos. 5208-5212 kan naturlige
fibre anvendes, og bl.a. kemikalier kan også anvendes. Dette betyder ikke, at begge skal
anvendes; det er muligt at anvende det ene, det andet eller begge.
5.
Når det i en regel i listen hedder, at et produkt skal være fremstillet af et bestemt materiale,
forhindrer betingelsen naturligvis ikke, at der anvendes andre materialer, som på grund af
deres art ikke kan opfylde reglen. (Jf. også note 6.3 angående tekstilmaterialer).
Eksempel:
Reglen angående tilberedte næringsmidler henhørende under pos. 1904, hvorefter
anvendelse af korn uden oprindelsesstatus og varer deraf udtrykkeligt er udelukket, er ikke
til hinder for, at der anvendes mineralsalte, kemikalier og andre tilsætningsstoffer, som
ikke er fremstillet af korn.
Dette gælder imidlertid ikke for produkter, der – selv om de ikke må fremstilles af det
bestemte materiale, der er nævnt i listen – på et tidligere fremstillingstrin må fremstilles af
et materiale af samme art.
Eksempel:
Når en beklædningsgenstand henhørende under ex kapitel 62 fremstilles af fiberdug er det
udelukkende tilladt at anvende garn uden oprindelsesstatus; selv om fiberdug normalt ikke
kan fremstilles af garn, må man ikke starte med fiberdug. I sådanne tilfælde vil
udgangsmaterialet normalt skulle være stadiet inden garnet, dvs. fiberstadiet.
6.
Når der i en regel i listen angives to procentsatser som maksimalværdien af materialer uden
oprindelsesstatus, der kan anvendes, må disse procentsatser ikke lægges sammen.
Maksimalværdien af alle de anvendte materialer uden oprindelsesstatus må således aldrig
være højere end den højeste af de angivne procentsatser. Endvidere må de enkelte
procentsatser ikke overskrides i forhold til de bestemte materialer, de gælder for.
"Naturlige fibre" anvendes i listen for alle andre fibre end regenererede og syntetiske fibre.
De er begrænset til stadiet inden spinding foretages, herunder også affald, og omfatter,
4.
Note 4:
1.
DA
41
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
medmindre andet er angivet, også fibre, der er kartede, kæmmede eller på anden måde
beredt, men ikke spundet.
2.
"Naturlige fibre" omfatter også hestehår henhørende under pos. 0503, natursilke
henhørende under pos. 5002 og 5003, uld og fine eller grove dyrehår henhørende under
pos. 5101-5105, bomuld henhørende under pos. 5201-5203 og andre vegetabilske fibre
henhørende under pos. 5301-5305.
"Spindeopløsninger", "kemikalier" og "materialer til papirfremstilling" anvendes i listen til
beskrivelse af materialer, der ikke tariferes i kapitel 50-63, og som kan anvendes til
fremstilling af regenererede eller syntetiske fibre eller garner eller papirfibre eller
papirgarn.
"Korte kemofibre" anvendes i listen for syntetiske eller regenererede bånd (tow), korte
fibre eller affald henhørende under pos. 5501-5507.
Henvises der for et bestemt produkt i listen til denne note, finder betingelserne i kolonne 3
ikke anvendelse på basistekstilmaterialer, der er anvendt til fremstilling af dette produkt,
og som sammenlagt udgør 10 % eller derunder af den samlede vægt af alle anvendte
basistekstilmaterialer. (Se også note 5.3 og 5.4).
Tolerancemargenen i note 5.1 kan imidlertid kun anvendes på blandede produkter, der er
fremstillet af to eller flere basistekstilmaterialer.
Følgende materialer er basistekstilmaterialer:
natursilke
uld
grove dyrehår
fine dyrehår
hestehår
bomuld
materialer til papirfremstilling og papir
hør
hamp
jute og andre bastfibre
sisal og andre agavefibre
kokos, abaca, ramie og andre vegetabilske tekstilfibre
endeløse syntetiske fibre
endeløse regenererede fibre
strømførende fibre
korte syntetiske fibre af polypropylen
korte syntetiske fibre af polyester
3.
4.
Note 5:
1.
2.
DA
42
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
korte syntetiske fibre af polyamid
korte syntetiske fibre af polyacrylonitril
korte syntetiske fibre af polyimid
korte syntetiske fibre af polytetrafluorethylen
korte syntetiske fibre af polyphenylensulphid
korte syntetiske fibre af polyvinylchlorid
andre korte syntetiske fibre
korte regenererede fibre af viskose
andre korte regenererede fibre
garn af polyuretan opdelt af fleksible polyethersegmenter, også overspundet
garn af polyuretan opdelt af fleksible polyestersegmenter, også overspundet
produkter henhørende under pos. 5605 (metalliseret garn), hvori der indgår
strimler bestående af en kerne af aluminiumsfolie eller en kerne af plastfolie,
også beklædt med aluminiumspulver, af bredde på 5 mm og derunder, der ved
hjælp af et gennemsigtigt eller farvet klæbemiddel er anbragt mellem to lag
plastfolie
andre produkter henhørende under pos. 5605.
Eksempel:
Garn henhørende under pos. 5205, der er fremstillet af bomuldsfibre henhørende under
pos. 5203 og korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5506, er blandet garn. Derfor
kan korte syntetiske fibre uden oprindelsesstatus, som ikke opfylder oprindelsesreglerne
(der kræver fremstilling ved anvendelse af kemikalier eller spindeopløsninger), anvendes,
forudsat at deres samlede vægt ikke overstiger 10 % af garnets vægt.
Eksempel:
Vævet stof henhørende under pos. 5112, der er fremstillet af uldgarn henhørende under
pos. 5107 og garn af korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5509, er et blandet stof.
Derfor kan garn af syntetiske fibre, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver
fremstilling ved anvendelse af kemikalier eller spindeopløsninger), eller uldgarn, som ikke
opfylder oprindelsesreglerne (der kræver fremstilling ved anvendelse af naturlige fibre,
ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding), eller en kombination
af disse to garntyper anvendes, forudsat at deres samlede vægt ikke overstiger 10 % af
stoffets samlede vægt.
Eksempel:
Tuftet tekstilstof henhørende under pos. 5802, der er fremstillet af bomuldsgarn
henhørende under pos. 5205 og bomuldsstof henhørende under pos. 5210, er kun et blandet
produkt, når bomuldsstoffet i sig selv er et blandet stof, fremstillet af garner, der tariferes
under to særskilte positioner, eller når de anvendte bomuldsgarner selv er blandinger.
Eksempel:
DA
43
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0044.png
Der er klart tale om to særskilte basistekstilmaterialer, når det pågældende tuftede
tekstilstof er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og stof af syntetiske
fibre henhørende under pos. 5407, og det tuftede tekstilstof er derfor et blandet produkt.
3.
4.
For produkter, hvori der indgår "garn fremstillet af polyuretan opdelt af fleksible
polyethersegmenter, også overspundet", er tolerancen 20 % med hensyn til dette garn.
For produkter, hvori der indgår "strimler bestående af en kerne af aluminiumsfolie eller en
kerne af plastfolie, også beklædt med aluminiumspulver, af bredde på 5 mm og derunder,
der ved hjælp af et gennemsigtigt eller farvet klæbemiddel er anbragt mellem to lag
plastfolie", er tolerancen 30 % med hensyn til disse strimler.
For de tekstilvarer, der i listen er markeret med en fodnote med henvisning til denne
indledende note, kan besætningsartikler og tilbehør af tekstilmaterialer, som ikke opfylder
reglen i listen i kolonne 3 for det fremstillede produkt, anvendes, forudsat at deres vægt
ikke overstiger 10 % af den samlede vægt af alle de medgåede tekstilmaterialer.
Besætningsartikler og tilbehør af tekstilmaterialer er dem, der er tariferet i kapitel 5063.
For- og mellemfor betragtes ikke som besætningsartikler eller tilbehør.
2.
Besætningsartikler og tilbehør, der ikke er af tekstilmateriale eller andre anvendte
materialer, som indeholder tekstilmateriale, skal ikke opfylde betingelserne i kolonne 3,
selv om de falder uden for anvendelsesområdet for note 3.5.
I overensstemmelse med note 3.5 kan besætningsartikler og tilbehør uden
oprindelsesstatus, der ikke er fremstillet af tekstilmateriale, eller andre produkter uden
oprindelsesstatus, som ikke indeholder tekstilmaterialer, dog anvendes frit, når de ikke kan
fremstilles af de i kolonne 3 anførte materialer.
Hedder det f.eks.
9
i en regel i listen, at der skal anvendes garn til en bestemt tekstilgenstand
som f.eks. en bluse, forhindrer dette ikke, at der kan anvendes metalgenstande som f.eks.
knapper, da disse ikke kan fremstilles af tekstilmaterialer.
4.
Når der gælder en procentregel, skal der tages hensyn til værdien af besætningsartikler og
tilbehør ved beregningen af værdien af de medgåede materialer, som ikke har
oprindelsesstatus.
Som "bestemte processer" (pos. ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 og ex 3403)
betragtes:
a)
b)
c)
d)
e)
vacuumdestillation
gendestillation i videre fraktioner
krakning
reformning
ekstraktion med selektive opløsningsmidler
Note 6:
1.
3.
Note 7:
1.
9
Eksemplet tjener kun til illustration. Det er ikke retligt bindende.
DA
44
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
f)
den proces, der består i følgende behandlinger: behandling med koncentreret
svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid, neutralisering med alkalier; blegning
og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller
bauxit
polymerisation
alkylering
isomerisation.
vacuumdestillation
gendestillation i videre fraktioner
krakning
reformning
ekstraktion med selektive opløsningsmidler
den proces, der består i følgende behandlinger: behandling med koncentreret
svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid, neutralisering med alkalier; blegning
og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller
bauxit
polymerisation
alkylering
isomerisation
kun for tunge olier henhørende under pos. ex 2710: afsvovling ved anvendelse af
hydrogen, når varernes svovlindhold derved reduceres med mindst 85 % (metode
ASTM D 1266-59 T)
kun for produkter henhørende under pos. 2710: afparaffinering, dog ikke ved simpel
filtrering
kun for tunge olier henhørende under pos. ex 2710: hydrogenbehandling – dog ikke
afsvovling – ved hvilken hydrogenet ved et tryk på over 20 bar og en temperatur på
over 250 °C deltager aktivt i en kemisk reaktion ved hjælp af en katalysator.
Efterfølgende hydrogenbehandling af smøreolier henhørende under pos. ex 2710
(f.eks. hydrofinishing eller affarvning) med henblik på forbedring især af farven eller
stabiliteten betragtes ikke som en bestemt proces
kun for brændselsolier henhørende under pos. ex 2710: atmosfærisk destillation, når
der ved destillation efter metode ASTM D 86 op til 300 °C overdestilleres mindre
end 30 rumfangsprocent (herunder tab ved destillationen)
kun for tunge olier (undtagen gasolier og brændselsolier) henhørende under pos.
ex 2710: bearbejdning ved elektrisk højfrekvensudladning
g)
h)
i)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Som "bestemte processer" (pos. 2710, 2711 og 2712) betragtes:
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
For pos. ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 og ex 3403 giver simple arbejdsprocesser,
såsom rensning, klaring, udblødning, udskilning af vand, filtrering, farvning, mærkning,
opnåelse af et givet svovlindhold ved blanding af produkter med forskelligt svovlindhold
DA
45
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
og alle kombinationer af disse arbejdsprocesser eller lignende arbejdsprocesser, ikke
oprindelsesstatus.
_______________________
DA
46
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0047.png
BILAG II
LISTE OVER BEARBEJDNINGER ELLER FORARBEJDNINGER, SOM MATERIALER
UDEN OPRINDELSESSTATUS SKAL UNDERGÅ, FOR AT DET FREMSTILLEDE
PRODUKT KAN FÅ OPRINDELSESSTATUS
Ikke alle de på listen opførte produkter er nødvendigvis omfattet af denne aftale. Der henvises
derfor til de øvrige dele af denne aftale.
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
Kapitel 01
(2)
Levende dyr
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden
oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt
oprindelsesstatus
(3)
eller
(4)
Alle anvendte dyr
henhørende under kapitel
1 skal være fuldt ud
fremstillet
Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhørende under kapitel
1 og 2 skal være fuldt ud
fremstillet
Kapitel 02
Kød og spiselige
slagtebiprodukter
ex Kapitel 03
Fisk og krebsdyr,
bløddyr og andre
hvirvelløse vanddyr;
undtagen:
Alle anvendte materialer
henhørende under kapitel
3 skal være fuldt ud
fremstillet
DA
47
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0048.png
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
0304
(2)
Filet og andet fiskekød
(også hakket), fersk,
kølet eller frosset
0305
ex 0306
Fisk, tørret, saltet eller i
saltlage; røget fisk,
også kogt før eller
under røgningen; mel,
pulver og pellets af
fisk, egnet til
menneskeføde
Krebsdyr, også
afskallede, tørrede,
saltede eller i saltlage;
røgede krebsdyr, også
afskallede, også kogt
før eller under
røgningen; krebsdyr
med skal, kogt i vand
eller dampkogte, også
kølede, frosne, tørrede,
saltede eller i saltlage;
mel, pulver og pellets
af krebsdyr, egnet til
menneskeføde
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden
oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt
oprindelsesstatus
(3)
eller
(4)
Fremstilling, ved hvilken
værdien af alle anvendte
materialer henhørende
under kapitel 3 ikke
overstiger 15 % af
produktets pris ab fabrik
Fremstilling, ved hvilken
værdien af alle anvendte
materialer henhørende
under kapitel 3 ikke
overstiger 15 % af
produktets pris ab fabrik
Fremstilling, ved hvilken
værdien af alle anvendte
materialer henhørende
under kapitel 3 ikke
overstiger 15 % af
produktets pris ab fabrik
DA
48
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0049.png
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
ex 0307
(2)
Bløddyr, også uden
skal, tørrede, saltede
eller i saltlage; røgede
bløddyr, også
afskallede, også kogt
før eller under
røgningen; mel, pulver
og pellets af bløddyr,
egnet til menneskeføde
Hvirvelløse vanddyr,
andre end krebsdyr og
bløddyr, tørrede,
saltede eller i saltlage;
røgede hvirvelløse
vanddyr, andre end
krebsdyr og bløddyr,
også kogt før eller
under røgningen; mel,
pulver og pellets af
hvirvelløse vanddyr,
andre end krebsdyr og
bløddyr, egnet til
menneskeføde
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden
oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt
oprindelsesstatus
(3)
eller
(4)
Fremstilling, ved hvilken
værdien af alle anvendte
materialer henhørende
under kapitel 3 ikke
overstiger 15 % af
produktets pris ab fabrik
ex 0308
Fremstilling, ved hvilken
værdien af alle anvendte
materialer henhørende
under kapitel 3 ikke
overstiger 15 % af
produktets pris ab fabrik
DA
49
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0050.png
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
ex Kapitel 04
(2)
Mælk og
mejeriprodukter;
fugleæg; naturlig
honning; spiselige
produkter af animalsk
oprindelse, ikke
andetsteds tariferet;
undtagen:
Kærnemælk, koaguleret
mælk og fløde, yoghurt,
kefir og anden
fermenteret eller syrnet
mælk og fløde, også
koncentreret, tilsat
sukker eller andre
sødemidler,
aromatiseret eller tilsat
frugt, nødder eller
kakao
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden
oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt
oprindelsesstatus
(3)
eller
(4)
Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhørende under kapitel
4 skal være fuldt ud
fremstillet
0403
Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer
henhørende under kapitel
4 skal være fuldt ud
fremstillet
- alle anvendte frugtsafter
(undtagen ananas-, lime-
eller grapefrugtsafter)
henhørende under pos.
2009 allerede skal have
oprindelsesstatus;
- værdien af alle anvendte
materialer henhørende
under kapitel 17 ikke
overstiger 30 % af
produktets pris ab fabrik
Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhørende under kapitel
5 skal være fuldt ud
fremstillet
ex Kapitel 05
Produkter af animalsk
oprindelse, ikke
andetsteds tariferet;
undtagen:
DA
50
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0051.png
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
ex 0502
(2)
Bearbejdede svine- og
vildsvinebørster
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden
oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt
oprindelsesstatus
(3)
eller
(4)
Rensning, desinficering,
sortering og glatning af
svine- og vildsvinebørster
Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer
henhørende under kapitel
6 skal være fuldt ud
fremstillet
- værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
50 % af produktets pris ab
fabrik
Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhørende under kapitel
7 skal være fuldt ud
fremstillet
Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte frugter og
nødder skal være fuldt ud
fremstillet
- værdien af alle anvendte
materialer henhørende
under kapitel 17 ikke
overstiger 30 % af
produktets pris ab fabrik
Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhørende under kapitel
9 skal være fuldt ud
fremstillet
Kapitel 06
Levende træer og andre
levende planter; løg,
rødder og lign.;
afskårne blomster og
blade
Kapitel 07
Spiselige grøntsager
samt visse rødder og
rodknolde
Kapitel 08
Spiselige frugter og
nødder; skaller af
citrusfrugter og
meloner
ex Kapitel 09
Kaffe, te, maté og
krydderier; undtagen:
DA
51
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0052.png
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
0901
(2)
Kaffe, rå eller brændt,
også koffeinfri; skaller
og hinder af kaffe;
kaffeerstatning med
indhold af kaffe, uanset
blandingsforholdet
Te, også aromatiseret
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden
oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt
oprindelsesstatus
(3)
eller
(4)
Fremstilling på basis af
alle materialer
0902
Fremstilling på basis af
alle materialer
Fremstilling på basis af
alle materialer
Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhørende under kapitel
10 skal være fuldt ud
fremstillet
Fremstilling, ved hvilken
alt anvendt korn, alle
anvendte spiselige
grøntsager, rødder og
rodknolde henhørende
under pos. 0714 eller al
anvendt frugt skal være
fuldt ud fremstillet
ex 0910
Blandinger af
krydderier
Korn
Kapitel 10
ex Kapitel 11
Mølleriprodukter; malt;
stivelse; inulin;
hvedegluten; undtagen:
DA
52
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0053.png
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
ex 1106
(2)
Mel og pulver af
tørrede udbælgede
bælgfrugter,
henhørende under pos.
0713
Olieholdige frø og
frugter; diverse andre
frø og frugter; planter
til industriel og
medicinsk brug; halm
og foderplanter
Schellak og lign.;
vegetabilske
karbohydratgummier,
naturharpikser,
gummiharpikser og
oleoresiner (f.eks.
balsamer)
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden
oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt
oprindelsesstatus
(3)
eller
(4)
Tørring og formaling af
bælgfrugter henhørende
under pos. 0708
Kapitel 12
Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhørende under kapitel
12 skal være fuldt ud
fremstillet
1301
Fremstilling, ved hvilken
værdien af alle anvendte
materialer henhørende
under pos. 1301 ikke
overstiger 50 % af
produktets pris ab fabrik
DA
53
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0054.png
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
1302
(2)
Plantesafter og
planteekstrakter;
pektinstoffer, pektinater
og pectater; agar-agar
og andre planteslimer
og gelatineringsmidler,
også modificerede,
udvundet af
vegetabilske stoffer:
- Planteslimer og
gelatineringsmidler,
modificerede, udvundet
af vegetabilske stoffer
- Andre varer
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden
oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt
oprindelsesstatus
(3)
eller
(4)
Fremstilling på basis af
ikke-modificerede
planteslimer og
gelatineringsmidler
Fremstilling, ved hvilken
værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
50 % af produktets pris ab
fabrik
Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhørende under kapitel
14 skal være fuldt ud
fremstillet
Kapitel 14
Vegetabilske
flettematerialer;
vegetabilske produkter,
ikke andetsteds tariferet
DA
54
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0055.png
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
ex Kapitel 15
(2)
Animalske og
vegetabilske fedtstoffer
og olier samt deres
spaltningsprodukter;
tilberedt spisefedt;
animalsk og vegetabilsk
voks; undtagen:
Fedt af svin og fjerkræ,
bortset fra fedt
henhørende under pos.
0209 eller 1503:
- Ben- og
destruktionsfedt
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden
oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt
oprindelsesstatus
(3)
eller
(4)
Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhører under en anden
position end det færdige
produkt.
1501
Fremstilling på basis af
alle materialer, undtagen
materialer henhørende
under pos. 0203, 0206
eller 0207 eller ben
henhørende under pos.
0506
Fremstilling på basis af
kød og spiselige
slagtebiprodukter af svin
henhørende under pos.
0203 eller 0206 eller kød
og spiselige
slagtebiprodukter af
fjerkræ henhørende under
pos. 0207
- Andre varer
DA
55
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0056.png
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
1502
(2)
Talg af hornkvæg, får
eller geder, bortset fra
varer henhørende under
pos. 1503
- Ben- og
destruktionsfedt
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden
oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt
oprindelsesstatus
(3)
eller
(4)
Fremstilling på basis af
alle materialer, undtagen
materialer henhørende
under pos. 0201, 0202,
0204 eller 0206 eller ben
henhørende under pos.
0506
Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhørende under kapitel
2 skal være fuldt ud
fremstillet
- Andre varer
DA
56
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0057.png
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
1504
(2)
Fedtstoffer og olier
udvundet af fisk og
havpattedyr, samt
fraktioner deraf, også
raffinerede, men ikke
kemisk modificerede:
- Faste fraktioner
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden
oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt
oprindelsesstatus
(3)
eller
(4)
Fremstilling på basis af
alle materialer, herunder
andre materialer
henhørende under pos.
1504
Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhørende under kapitel
2 og 3 skal være fuldt ud
fremstillet
Fremstilling på basis af
råt uldfedt henhørende
under pos. 1505
- Andre varer
ex 1505
Raffineret lanolin
DA
57
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0058.png
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
1506
(2)
Andre animalske
fedtstoffer og olier samt
fraktioner deraf, også
raffinerede, men ikke
kemisk modificerede:
- Faste fraktioner
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden
oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt
oprindelsesstatus
(3)
eller
(4)
Fremstilling på basis af
alle materialer, herunder
andre materialer
henhørende under pos.
1506
Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhørende under kapitel
2 skal være fuldt ud
fremstillet
- Andre varer
DA
58
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0059.png
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
1507-1515
(2)
Vegetabilske olier og
fraktioner deraf
- Sojabønneolie,
jordnøddeolie,
palmeolie, kokosolie
(kopraolie),
palmekerneolie og
babassuolie, træolie
(tungolie) og
oiticicaolie, myrtevoks
og japanvoks,
fraktioner af jojobaolie
samt olie til teknisk og
industriel anvendelse,
bortset fra fremstilling
af fødevarer
- Faste fraktioner,
undtagen af jojobaolie
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden
oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt
oprindelsesstatus
(3)
eller
(4)
Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhører under en anden
position end det færdige
produkt
Fremstilling på basis af
andre materialer
henhørende under pos.
1507-1515
Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte vegetabilske
materialer skal være fuldt
ud fremstillet
- Andre varer
DA
59
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0060.png
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
1516
(2)
Animalske og
vegetabilske fedtstoffer
og olier samt fraktioner
deraf, helt eller delvis
hydrerede,
interesterificerede,
reesterificerede eller
elaidiniserede, også
raffinerede, men ikke
på anden måde
bearbejdede
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden
oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt
oprindelsesstatus
(3)
eller
(4)
Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer
henhørende under kapitel
2 skal være fuldt ud
fremstillet
- alle anvendte
vegetabilske materialer
skal være fuldt ud
fremstillet.
Materialer henhørende
under pos. 1507, 1508,
1511 og 1513 må dog
anvendes
Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer
henhørende under kapitel
2 og 4 skal være fuldt ud
fremstillet
- alle anvendte
vegetabilske materialer
skal være fuldt ud
fremstillet.
Materialer henhørende
under pos. 1507, 1508,
1511 og 1513 må dog
anvendes
1517
Margarine; spiselige
blandinger eller
tilberedninger af
animalske eller
vegetabilske fedtstoffer
eller olier eller af
fraktioner af forskellige
fedtstoffer og olier fra
dette kapitel, undtagen
spiselige fedtstoffer og
olier eller fraktioner
deraf henhørende under
pos. 1516
DA
60
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0061.png
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
ex Kapitel 16
(2)
Tilberedte produkter af
kød, fisk, krebsdyr,
bløddyr eller andre
hvirvelløse vanddyr;
undtagen:
Fisk, tilberedt eller
konserveret; kaviar og
kaviarerstatning
tilberedt af fiskerogn;
krebsdyr, bløddyr og
andre hvirvelløse
vanddyr, tilberedt eller
konserveret
Sukker og sukkervarer;
undtagen:
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden
oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt
oprindelsesstatus
(3)
eller
(4)
Fremstilling på basis af
dyr henhørende under
kapitel 1
1604 og
1605
Fremstilling, ved hvilken
værdien af alle anvendte
materialer henhørende
under kapitel 3 ikke
overstiger 15 % af
produktets pris ab fabrik
ex Kapitel 17
Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhører under en anden
position end det færdige
produkt
Fremstilling, ved hvilken
værdien af alle anvendte
materialer henhørende
under kapitel 17 ikke
overstiger 30 % af
produktets pris ab fabrik
ex 1701
Rør- og roesukker samt
kemisk ren sakkarose, i
fast form, med indhold
af tilsatte smagsstoffer
eller farvestoffer
DA
61
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0062.png
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
1702
(2)
Andet sukker, herunder
kemisk ren laktose,
maltose, glukose og
fruktose, i fast form;
sirup og andre
sukkeropløsninger uden
indhold af tilsatte
smagsstoffer eller
farvestoffer;
kunsthonning, også
blandet med naturlig
honning; karamel:
- Kemisk ren maltose
og fruktose
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden
oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt
oprindelsesstatus
(3)
eller
(4)
Fremstilling på basis af
alle materialer, herunder
andre materialer
henhørende under pos.
1702
Fremstilling, ved hvilken
værdien af alle anvendte
materialer henhørende
under kapitel 17 ikke
overstiger 30 % af
produktets pris ab fabrik
Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
allerede har
oprindelsesstatus
Andet sukker i fast
form, med indhold af
tilsatte smagsstoffer
eller farvestoffer
- Andre varer
DA
62
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0063.png
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
ex 1703
(2)
Melasse, hidrørende fra
udvinding eller
raffinering af sukker,
med indhold af tilsatte
smagsstoffer eller
farvestoffer
Sukkervarer (også hvid
chokolade), uden
indhold af kakao
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden
oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt
oprindelsesstatus
(3)
eller
(4)
Fremstilling, ved hvilken
værdien af alle anvendte
materialer henhørende
under kapitel 17 ikke
overstiger 30 % af
produktets pris ab fabrik
Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer
henhører under en anden
position end det færdige
produkt
- værdien af alle anvendte
materialer henhørende
under kapitel 17 ikke
overstiger 30 % af
produktets pris ab fabrik
Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer
henhører under en anden
position end det færdige
produkt
- værdien af alle anvendte
materialer henhørende
under kapitel 17 ikke
overstiger 30 % af
produktets pris ab fabrik
1704
Kapitel 18
Kakao og tilberedte
varer deraf
DA
63
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0064.png
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
1901
(2)
Maltekstrakt; tilberedte
næringsmidler
fremstillet af mel, gryn,
groft mel, stivelse eller
maltekstrakt, også med
indhold af kakao,
såfremt dette udgør
mindre end 40
vægtprocent beregnet
på et fuldstændig
fedtfrit grundlag, ikke
andetsteds tariferet;
tilberedte
næringsmidler
fremstillet af produkter
henhørende under pos.
0401-0404, også med
indhold af kakao,
såfremt dette udgør
mindre end 5
vægtprocent beregnet
på et fuldstændig
fedtfrit grundlag, ikke
andetsteds tariferet:
- Maltekstrakt;
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden
oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt
oprindelsesstatus
(3)
eller
(4)
Fremstilling på basis af
korn henhørende under
kapitel 10
DA
64
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0065.png
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
(2)
- Andre varer
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden
oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt
oprindelsesstatus
(3)
eller
(4)
Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer
henhører under en anden
position end det færdige
produkt
- værdien af alle anvendte
materialer henhørende
under kapitel 17 ikke
overstiger 30 % af
produktets pris ab fabrik
1902
Pastaprodukter, også
kogte eller med fyld (af
kød eller andre varer)
eller på anden måde
tilberedt, f.eks.
spaghetti, makaroni,
nudler, lasagne,
gnocchi, ravioli,
cannelloni; couscous,
også tilberedt:
- Med indhold af kød,
slagtebiprodukter, fisk,
skaldyr eller bløddyr på
20 vægtprocent eller
derunder
Fremstilling, ved hvilken
alt det anvendte korn og
varerne deraf (undtagen
hård hvede og varer deraf)
skal være fuldt ud
fremstillet
DA
65
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0066.png
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
(2)
- Med indhold af kød,
slagtebiprodukter, fisk,
skaldyr eller bløddyr på
over 20 vægtprocent
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden
oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt
oprindelsesstatus
(3)
eller
(4)
Fremstilling, ved hvilken:
- alt det anvendte korn og
varerne deraf (undtagen
hård hvede og varer deraf)
skal være fuldt ud
fremstillet;
- alle anvendte materialer
henhørende under kapitel
2 og 3 skal være fuldt ud
fremstillet
Fremstilling på basis af
alle materialer, undtagen
kartoffelstivelse
henhørende under pos.
1108
1903
Tapioka og
tapiokaerstatninger
fremstillet af stivelse, i
form af flager, gryn,
perlegryn, sigtemel og
lign.
DA
66
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0067.png
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
1904
(2)
Tilberedte
næringsmidler
fremstillet ved
ekspandering eller
ristning af korn eller
kornprodukter (f.eks.
cornflakes); korn
(undtagen majs) i form
af kerner, flager eller
andet bearbejdet korn
(undtagen mel, gryn
eller groft mel), forkogt
eller på anden måde
tilberedt, ikke
andetsteds tariferet
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden
oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt
oprindelsesstatus
(3)
eller
(4)
Fremstilling:
- på basis af materialer
henhørende under
enhver position,
undtagen materialer
henhørende under pos.
1806
- ved hvilken alt det
anvendte korn eller mel
(undtagen hård hvede og
varer deraf og Zea
Indurata majs) skal være
fuldt ud fremstillet
- ved hvilken værdien af
alle anvendte materialer
henhørende under kapitel
17 ikke overstiger 30 % af
produktets pris ab fabrik
Fremstilling på basis af
alle materialer, undtagen
materialer henhørende
under kapitel 11
1905
Brød, wienerbrød,
kager, kiks og andet
bagværk, også tilsat
kakao; kirkeoblater,
oblatkapsler af den art
der anvendes til
lægemidler, segloblater
og lignende varer af
mel eller stivelse
DA
67
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0068.png
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
ex Kapitel 20
(2)
Varer af grøntsager,
frugter, nødder eller
andre planter og
plantedele; undtagen:
Yamsrødder, batater
(søde kartofler) og
lignende spiselige dele
af planter, med indhold
af stivelse på 5
vægtprocent og
derover, tilberedt eller
konserveret med eddike
eller eddikesyre
Kartofler i form af mel
eller flager, tilberedt
eller konserveret på
anden måde end med
eddike eller eddikesyre
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden
oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt
oprindelsesstatus
(3)
eller
(4)
Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte grøntsager,
frugter eller nødder skal
være fuldt ud fremstillet
Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhører under en anden
position end det færdige
produkt
ex 2001
ex 2004 og
ex 2005
Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhører under en anden
position end det færdige
produkt
DA
68
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0069.png
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
2006
(2)
Grøntsager, frugter,
nødder, frugtskaller og
andre plantedele,
tilberedt med sukker
(afløbne, glaserede eller
kandiserede)
Syltetøj, frugtgelé,
marmelade, frugt- eller
nøddepuré samt frugt-
eller nøddemos,
fremstillet ved kogning,
også tilsat sukker eller
andre sødemidler
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden
oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt
oprindelsesstatus
(3)
eller
(4)
Fremstilling, ved hvilken
værdien af alle anvendte
materialer henhørende
under kapitel 17 ikke
overstiger 30 % af
produktets pris ab fabrik
Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer
henhører under en anden
position end det færdige
produkt
- værdien af alle anvendte
materialer henhørende
under kapitel 17 ikke
overstiger 30 % af
produktets pris ab fabrik
2007
DA
69
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0070.png
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
ex 2008
(2)
- Nødder, ikke tilsat
sukker eller alkohol
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden
oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt
oprindelsesstatus
(3)
eller
(4)
Fremstilling, ved hvilken
værdien af alle anvendte
nødder og olieholdige frø
med oprindelsesstatus,
henhørende under pos.
0801, 0802 og 1202-1207,
overstiger 60 % af
produktets pris ab fabrik
Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhører under en anden
position end det færdige
produkt
Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer
henhører under en anden
position end det færdige
produkt
- værdien af alle anvendte
materialer henhørende
under kapitel 17 ikke
overstiger 30 % af
produktets pris ab fabrik
- Jordnøddesmør;
blandinger på basis af
korn; palmehjerter;
majs
- Andre varer, undtagen
frugt og nødder, kogt
på anden måde end i
vand eller ved
dampkogning, uden
indhold af tilsat sukker,
frosne
DA
70
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0071.png
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
2009
(2)
Frugt- og
grønsagssafter
(herunder druemost),
ugærede og ikke tilsat
alkohol, også tilsat
sukker eller andre
sødemidler
ex Kapitel 21
Diverse produkter fra
fødevareindustrien;
undtagen:
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden
oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt
oprindelsesstatus
(3)
eller
(4)
Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer
henhører under en anden
position end det færdige
produkt
- værdien af alle anvendte
materialer henhørende
under kapitel 17 ikke
overstiger 30 % af
produktets pris ab fabrik
Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhører under en anden
position end det færdige
produkt
Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer
henhører under en anden
position end det færdige
produkt
- al anvendt cikorie skal
være fuldt ud fremstillet
2101
Ekstrakter, essenser og
koncentrater af kaffe, te
eller maté samt varer
tilberedt på basis af
disse produkter eller på
basis af kaffe, te eller
maté; brændt cikorie og
andre brændte
kaffeerstatninger samt
ekstrakter, essenser og
koncentrater deraf
DA
71
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0072.png
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
2103
(2)
Saucer og
tilberedninger til
fremstilling deraf;
sammensatte
smagspræparater;
sennepsmel og tilberedt
sennep:
- Saucer og
tilberedninger til
fremstilling deraf;
sammensatte
smagspræparater
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden
oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt
oprindelsesstatus
(3)
eller
(4)
Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhører under en anden
position end det færdige
produkt. Sennepsmel eller
tilberedt sennep kan dog
anvendes
Fremstilling på basis af
alle materialer
Fremstilling på basis af
alle materialer, undtagen
tilberedte eller
konserverede grøntsager
henhørende under pos.
2002-2005
- Sennepsmel og
tilberedt sennep
ex 2104
Suppe og bouillon samt
tilberedninger til
fremstilling deraf
DA
72
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0073.png
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
2106
(2)
Tilberedte
næringsmidler, ikke
andetsteds tariferet
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden
oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt
oprindelsesstatus
(3)
eller
(4)
Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer
henhører under en anden
position end det færdige
produkt
- værdien af alle anvendte
materialer henhørende
under kapitel 17 ikke
overstiger 30 % af
produktets pris ab fabrik
Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer
henhører under en anden
position end det færdige
produkt
- ved hvilken alle
anvendte druer eller af
druer udvundne materialer
skal være fuldt ud
fremstillet
ex Kapitel 22
Drikkevarer, ethanol
(ethylalkohol) og
eddike; undtagen:
DA
73
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0074.png
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
2202
(2)
Vand, herunder
mineralvand og vand
tilsat kulsyre, tilsat
sukker eller andre
sødemidler eller
aromatiseret, og andre
ikke-alkoholholdige
drikkevarer, undtagen
frugt- og grønsagssafter
henhørende under pos.
2009
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden
oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt
oprindelsesstatus
(3)
eller
(4)
Fremstilling, ved hvilken:
- alle anvendte materialer
henhører under en anden
position end det færdige
produkt
- værdien af alle anvendte
materialer henhørende
under kapitel 17 ikke må
overstige 30 % af
produktets pris ab fabrik
- alle anvendte frugtsafter,
(undtagen ananas-, lime-
eller grapefrugtsafter)
allerede skal have
oprindelsesstatus
DA
74
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0075.png
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
2207
(2)
Ethanol (ethylalkohol),
ikke denatureret, med et
alkoholindhold på 80 %
vol. eller derover;
ethanol (ethylalkohol)
og anden spiritus,
denatureret, uanset
alkoholindholdet
2208
Ethanol (ethylalkohol),
ikke denatureret, med et
alkoholindhold på
under 80 % vol.;
spiritus, likør og andre
spiritusholdige
drikkevarer
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden
oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt
oprindelsesstatus
(3)
eller
(4)
Fremstilling:
- på basis af materialer,
der ikke henhører under
pos. 2207 eller 2208
- ved hvilken alle
anvendte druer eller af
druer udvundne materialer
skal være fuldt ud
fremstillet, eller, hvis alle
de øvrige anvendte
materialer allerede har
oprindelsesstatus, ved
hvilken arrak må
anvendes i en mængde
indtil 5 % vol.
Fremstilling:
- på basis af materialer
henhørende under enhver
position, undtagen
materialer henhørende
under pos. 2207 eller
2208
- ved hvilken alle
anvendte druer eller af
druer udvundne materialer
skal være fuldt ud
fremstillet, eller, hvis alle
de øvrige anvendte
materialer allerede har
oprindelsesstatus, ved
hvilken arrak må
anvendes i en mængde
indtil 5 % vol.
DA
75
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0076.png
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
ex Kapitel 23
(2)
Rest- og
affaldsprodukter fra
fødevareindustrien;
tilberedt dyrefoder;
undtagen:
Hvalmel; mel, pulver
og pellets af fisk,
krebsdyr, bløddyr eller
andre hvirvelløse
vanddyr, uegnet til
menneskeføde
Restprodukter fra
fremstilling af
majsstivelse (bortset fra
koncentreret
majsstøbevand), med
proteinindhold,
beregnet på grundlag af
tørstofindholdet, på
over 40 vægtprocent
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden
oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt
oprindelsesstatus
(3)
eller
(4)
Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhører under en anden
position end det færdige
produkt
Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhørende under kapitel
2 og 3 skal være fuldt ud
fremstillet
ex 2301
ex 2303
Fremstilling, ved hvilken
al anvendt majs skal være
fuldt ud fremstillet
DA
76
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0077.png
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
ex 2306
(2)
Oliekager og andre
faste restprodukter fra
udvinding af olivenolie,
med et indhold af
olivenolie på over
3 vægtprocent
Tilberedninger, af den
art der anvendes som
dyrefoder
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden
oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt
oprindelsesstatus
(3)
eller
(4)
Fremstilling, ved hvilken
al anvendt oliven skal
være fuldt ud fremstillet
2309
ex Kapitel 24
Tobak og fabrikerede
tobakserstatninger;
undtagen:
Fremstilling, ved hvilken:
- alt anvendt korn, sukker
eller melasse, kød eller
mælk har
oprindelsesstatus
- alle anvendte materialer
henhørende under kapitel
3 skal være fuldt ud
fremstillet
Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhørende under kapitel
24 skal være fuldt ud
fremstillet
DA
77
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0078.png
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
2402
(2)
Cigarer, cerutter,
cigarillos og cigaretter,
af tobak eller
tobakserstatning
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden
oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt
oprindelsesstatus
(3)
eller
(4)
Fremstilling, ved hvilken
mindst 70 vægtprocent af
anvendt ufabrikeret tobak
eller tobaksaffald
henhørende under pos.
2401 allerede skal have
oprindelsesstatus
Fremstilling, ved hvilken
mindst 70 vægtprocent af
anvendt ufabrikeret tobak
eller tobaksaffald
henhørende under pos.
2401 allerede skal have
oprindelsesstatus
Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhører under en anden
position end det færdige
produkt
Berigelse af kulindholdet,
rensning og formaling af
krystallinsk rågrafit
ex 2403
Røgtobak
ex Kapitel 25
Salt; svovl; jord- og
stenarter; gips, kalk og
cement; undtagen:
ex 2504
Naturlig krystallinsk
grafit med beriget
kulindhold, renset og
formalet
DA
78
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0079.png
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
ex 2515
(2)
Marmor, kun tilskåret,
ved savning eller på
anden måde, til blokke
eller plader af
kvadratisk eller
rektangulær form, af
tykkelse ikke over 25
cm
Granit, porfyr, basalt,
sandsten og andre
monument- eller
bygningssten, kun
tilskåret, ved savning
eller på anden måde, til
blokke eller plader af
kvadratisk eller
rektangulær form, af
tykkelse ikke over 25
cm
Brændt dolomit
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden
oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt
oprindelsesstatus
(3)
eller
(4)
Tildannelse, ved savning
eller på anden måde, af
marmor (eventuelt
allerede udsavet) af
tykkelse over 25 cm
ex 2516
Tildannelse, ved savning
eller på anden måde, af
sten (eventuelt allerede
udsavet) af tykkelse over
25 cm
ex 2518
Brænding af ikke-brændt
dolomit
Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhører under en anden
position end det færdige
produkt.
Naturligt
magnesiumkarbonat
(magnesit) må dog
anvendes
ex 2519
Naturligt
magnesiumkarbonat,
(magnesit), knust og
pakket i lufttætte
beholdere,
magnesiumoxid, også
rent, undtagen smeltet
eller dødbrændt
(sintret) magnesia
DA
79
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0080.png
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
ex 2520
(2)
Gips, særlig tilberedt til
dentalbrug
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden
oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt
oprindelsesstatus
(3)
eller
(4)
Fremstilling, ved hvilken
værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
50 % af produktets pris ab
fabrik
Fremstilling på basis af
asbestmalm
(asbestkoncentrat)
Formaling af glimmer og
glimmeraffald
Brænding eller knusning
af jordpigmenter
Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhører under en anden
position end det færdige
produkt
ex 2524
Naturlige asbestfibre
ex 2525
Glimmerpulver
ex 2530
Kapitel 26
Brændte eller
pulveriserede
jordpigmenter
Malme, slagger og aske
DA
80
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0081.png
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
ex Kapitel 27
(2)
Mineralske
brændselsstoffer,
mineralolier og
destillationsprodukter
deraf; bituminøse
stoffer; mineralsk voks;
undtagen:
Lignende olier som
mineralolier, fremstillet
ved destillation af
højtemperaturtjære fra
stenkul, af hvilke over
65 rumfangsprocent
destilleret ved en
temperatur på indtil
250 °C (herunder
blandinger af benzin og
benzen), for så vidt
deres indhold af
aromatiske bestanddele,
beregnet efter vægt, er
større end deres indhold
af ikke-aromatiske
bestanddele, bestemt til
anvendelse som
motorbrændstof eller
brændstof til fyring
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden
oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt
oprindelsesstatus
(3)
eller
(4)
Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhører under en anden
position end det færdige
produkt
ex 2707
Raffinering og/eller en
eller flere bestemte
10
processer
Andre processer end de i
kolonne 3 anførte, ved
hvilke alle anvendte
materialer henhører under
en anden position end
produktet. Materialer
henhørende under samme
position må dog
anvendes, forudsat at
deres værdi ikke
overstiger 50 % af
produktets pris ab fabrik
10
Se indledende note 7.1 og 7.3 angående de særlige betingelser vedrørende "bestemte processer".
DA
81
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0082.png
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
ex 2709
(2)
Rå olier hidrørende fra
bituminøse mineraler
Jordolier og olier
hidrørende fra
bituminøse mineraler,
undtagen råolie;
præparater, ikke
andetsteds tariferet,
indeholdende som
karaktergivende
bestanddel 70
vægtprocent eller
derover af jordolier
eller af olier hidrørende
fra bituminøse
mineraler
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden
oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt
oprindelsesstatus
(3)
eller
(4)
Tørdestillation af
bituminøse materialer
Raffinering og/eller en
eller flere bestemte
11
processer
Andre processer end de i
kolonne 3 anførte, ved
hvilke alle anvendte
materialer henhører under
en anden position end
produktet. Materialer
henhørende under samme
position må dog
anvendes, forudsat at
deres værdi ikke
overstiger 50 % af
produktets pris ab fabrik
2710
11
Se indledende note 7.2 angående de særlige betingelser vedrørende "bestemte processer".
DA
82
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0083.png
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
2711
(2)
Jordoliegas og andre
gasformige
karbonhydrider
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden
oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt
oprindelsesstatus
(3)
eller
(4)
Raffinering og/eller en
Andre processer end de i
eller flere bestemte
kolonne 3 anførte, ved
12
hvilke alle anvendte
processer
materialer henhører under
en anden position end
produktet. Materialer
henhørende under samme
position må dog
anvendes, forudsat at
deres værdi ikke
overstiger 50 % af
produktets pris ab fabrik
Raffinering og/eller en
eller flere bestemte
13
processer
Andre processer end de i
kolonne 3 anførte, ved
hvilke alle anvendte
materialer henhører under
en anden position end
produktet. Materialer
henhørende under samme
position må dog
anvendes, forudsat at
deres værdi ikke
overstiger 50 % af
produktets pris ab fabrik
2712
Vaselin; paraffin,
mikrovoks, ozokerit,
montanvoks, tørvevoks
og anden mineralvoks
samt lignende
produkter fremstillet ad
syntetisk vej eller på
anden måde, også
farvet
12
13
Se indledende note 7.2 angående de særlige betingelser vedrørende "bestemte processer".
Se indledende note 7.2 angående de særlige betingelser vedrørende "bestemte processer".
DA
83
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0084.png
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
2713
(2)
Jordoliekoks, kunstig
asfaltbitumen og andre
restprodukter fra
jordolie eller fra olier
hidrørende fra
bituminøse materialer
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden
oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt
oprindelsesstatus
(3)
eller
(4)
Raffinering og/eller en
Andre processer end de i
eller flere bestemte
kolonne 3 anførte, ved
14
hvilke alle anvendte
processer
materialer henhører under
en anden position end
produktet. Materialer
henhørende under samme
position må dog
anvendes, forudsat at
deres værdi ikke
overstiger 50 % af
produktets pris ab fabrik
Raffinering og/eller en
eller flere bestemte
15
processer
Andre processer end de i
kolonne 3 anførte, ved
hvilke alle anvendte
materialer henhører under
en anden position end
produktet. Materialer
henhørende under samme
position må dog
anvendes, forudsat at
deres værdi ikke
overstiger 50 % af
produktets pris ab fabrik
2714
Bitumen og asfalt,
naturlig; bituminøs
skifer og olieskifer
samt naturligt
bitumenholdigt sand;
asfaltit og asfaltsten
14
15
Se indledende note 7.1 og 7.3 angående de særlige betingelser vedrørende "bestemte processer".
Se indledende note 7.1 og 7.3 angående de særlige betingelser vedrørende "bestemte processer".
DA
84
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0085.png
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
2715
(2)
Bituminøse blandinger
på basis af naturlig
asfalt, naturlig bitumen,
kunstig asfaltbitumen,
mineraltjære eller
mineraltjærebeg (f.eks.
asfaltmastix og "cut
backs")
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden
oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt
oprindelsesstatus
(3)
eller
(4)
Raffinering og/eller en
Andre processer end de i
eller flere bestemte
kolonne 3 anførte, ved
16
hvilke alle anvendte
processer
materialer henhører under
en anden position end
produktet. Materialer
henhørende under samme
position må dog
anvendes, forudsat at
deres værdi ikke
overstiger 50 % af
produktets pris ab fabrik
Fremstilling, ved hvilken
alle anvendte materialer
henhører under en anden
position end det færdige
produkt. Materialer
henhørende under samme
position må dog
anvendes, forudsat at
deres værdi ikke
overstiger 20 % af
produktets pris ab fabrik
Fremstilling, ved hvilken
værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger
40 % af produktets pris ab
fabrik
ex Kapitel 28
Uorganiske kemikalier;
uorganiske eller
organiske forbindelser
af ædle metaller, af
sjældne jordarters
metaller, af radioaktive
grundstoffer og af
isotoper; undtagen:
16
Se indledende note 7.1 og 7.3 angående de særlige betingelser vedrørende "bestemte processer".
DA
85
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591638_0086.png
HS-position
Produktbeskrivelse
(1)
ex 2805
(2)
"Mischmetall"
Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden