Europaudvalget 2016
KOM (2016) 0008
Offentligt
1591640_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 22.1.2016
COM(2016) 8 final
ANNEX 7
BILAG
til
Forslag til Rådets afgørelse
om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale
mellem Den Økonomiske Union og dens medlemsstaer på den ene side og SADC-ØPA-
landene på den anden side
DA
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591640_0002.png
BILAG
BILAG VII: Protokol 2-4, erklæringer og slutakt
PROTOKOL 2
GENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLDSPØRGSMÅL
ARTIKEL 1
Definitioner
I denne protokol forstås ved:
a)
b)
"varer": alle varer, der er omfattet af det harmoniserede system, uafhængigt af denne
aftales anvendelsesområde
"toldlovgivning": alle på en parts territorium gældende love og administrative
bestemmelser vedrørende import, eksport og transit af varer og henførsel heraf under
en hvilken som helst anden toldordning eller -procedure, herunder forbuds-,
begrænsnings- og kontrolforanstaltninger
"bistandssøgende myndighed": en kompetent administrativ myndighed, som er
udpeget af en part med henblik på gennemførelsen af denne protokol, og som
fremsætter en anmodning om bistand i henhold til denne protokol
"bistandssøgt myndighed": en kompetent administrativ myndighed, som er udpeget
af en part med henblik på gennemførelsen af denne protokol, og som modtager en
anmodning om bistand i henhold til denne protokol
"personoplysninger": alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar
fysisk person
"overtrædelse af toldlovgivningen": enhver overtrædelse eller ethvert forsøg på
overtrædelse af toldlovgivningen.
ARTIKEL 2
Anvendelsesområde
1.
Parterne yder på områder, der hører ind under deres kompetence, på den måde og på
de betingelser, som er fastsat i denne protokol, hinanden bistand for at sikre, at
toldlovgivningen anvendes korrekt, især ved at forebygge, efterforske og bekæmpe
overtrædelser af toldlovgivningen.
Bistand i toldspørgsmål i henhold til denne protokol ydes af enhver administrativ
myndighed hos parterne, som er kompetent med hensyn til anvendelsen af denne
protokol. Dette berører ikke bestemmelserne om gensidig bistand i straffesager. Det
omfatter heller ikke oplysninger, der er indhentet ved anvendelse af beføjelser, som
udøves på en retsmyndigheds anmodning, medmindre den pågældende myndighed
har givet forhåndstilladelse til videregivelse af disse oplysninger.
Bistand til inddrivelse af skatter, afgifter eller bøder er ikke omfattet af denne
protokol.
ARTIKEL 3
Bistand efter anmodning
c)
d)
e)
f)
2.
3.
DA
2
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1.
Efter anmodning fra den bistandssøgende myndighed meddeler den bistandssøgte
myndighed denne alle relevante oplysninger, som gør det muligt for den
bistandssøgende myndighed at sikre, at toldlovgivningen anvendes korrekt, herunder
oplysninger om konstaterede eller planlagte handlinger, som udgør eller vil kunne
udgøre en overtrædelse af toldlovgivningen.
Efter anmodning fra den bistandssøgende myndighed giver den bistandssøgte
myndighed oplysning om:
a)
hvorvidt varer, der er eksporteret fra partens territorium, er blevet lovligt
importeret til den anden parts territorium, om fornødent med angivelse af,
hvilken toldprocedure varerne er henført under
hvorvidt varer, der er importeret til partens territorium, er blevet lovligt
eksporteret fra den anden parts territorium, om fornødent med angivelse af,
hvilken toldprocedure varerne er henført under.
2.
b)
3.
Efter anmodning fra den bistandssøgende myndighed træffer den bistandssøgte
myndighed på grundlag af egne love og administrative bestemmelser de nødvendige
foranstaltninger til at sikre særlig overvågning af:
a)
b)
fysiske eller juridiske personer, når der er rimelig grund til at antage, at de
begår eller har begået overtrædelser af toldlovgivningen
steder, hvor der oplagres eller kan oplagres varer på en sådan måde, at der er
rimelig grund til at antage, at varerne er bestemt til anvendelse i forbindelse
med overtrædelser af toldlovgivningen
varer, der transporteres eller kan transporteres på en sådan måde, at der er
rimelig grund til at antage, at de er bestemt til anvendelse i forbindelse med
overtrædelser af lovgivningen, og
transportmidler, der benyttes eller kan benyttes på en sådan måde, at der er
rimelig grund til at antage, at de er bestemt til anvendelse i forbindelse med
overtrædelser af toldlovgivningen.
ARTIKEL 4
Uanmodet bistand
c)
d)
Parterne yder hinanden bistand på eget initiativ i overensstemmelse med deres love og
administrative bestemmelser, hvis de skønner, at det er nødvendigt for en korrekt anvendelse
af toldlovgivningen, særlig ved at meddele indhentede oplysninger vedrørende:
a)
b)
c)
d)
e)
handlinger, som er eller synes at være overtrædelser af toldlovgivningen, og som kan
være af interesse for den anden part
nye midler eller metoder, der anvendes til at gennemføre overtrædelser af
toldlovgivningen
varer, som vides at være genstand for overtrædelser af toldlovgivningen
fysiske eller juridiske personer, når der er rimelig grund til at antage, at de er eller
har været indblandet i overtrædelser af toldlovgivningen, og
transportmidler, når der er rimelig grund til at antage, at de har været anvendt,
anvendes, eller kan anvendes i forbindelse med overtrædelser af toldlovgivningen.
DA
3
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
ARTIKEL 5
Fremsendelse og meddelelse
1.
Efter anmodning fra den bistandssøgende myndighed træffer den bistandssøgte
myndighed i overensstemmelse med de love og administrative bestemmelser, der
gælder for den, alle nødvendige forholdsregler til:
a)
at fremsende ethvert dokument, der hidrører fra den bistandssøgende
myndighed, og som falder ind under denne protokols anvendelsesområde, til en
modtager, der er bosat eller etableret på den bistandssøgte myndigheds
territorium, og i givet fald
at meddele enhver beslutning, der hidrører fra den bistandssøgende myndighed,
og som falder ind under denne protokols anvendelsesområde, til en modtager,
der er bosat eller etableret på den bistandssøgte myndigheds territorium.
b)
2.
Anmodninger om fremsendelse af dokumenter eller meddelelse af beslutninger skal
fremsættes skriftligt på et af den bistandssøgte myndigheds officielle sprog eller på et
for denne myndighed acceptabelt sprog.
ARTIKEL 6
Bistandsanmodningernes form og indhold
1.
Anmodninger i henhold til denne protokol fremsættes skriftligt. De skal ledsages af
den dokumentation, der skønnes hensigtsmæssig for at gøre det muligt at
efterkomme dem. Når hastende omstændigheder kræver det, kan mundtlige
anmodninger accepteres, såfremt de omgående bekræftes skriftligt. Anmodninger
kan også fremsendes elektronisk.
Anmodninger i henhold til stk. 1 skal omfatte følgende oplysninger:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
den bistandssøgende myndigheds navn
den ønskede foranstaltning
formålet med og begrundelsen for anmodningen
love eller administrative bestemmelser og andre relevante retlige elementer
så nøjagtige og udtømmende oplysninger som muligt om de fysiske eller
juridiske personer, som anmodningen drejer sig om, og
et sammendrag af sagsomstændighederne og af de allerede gennemførte
undersøgelser.
2.
3.
Anmodningerne fremsættes på et af den bistandssøgte myndigheds officielle sprog
eller på et for denne myndighed acceptabelt sprog. Dette krav gælder ikke for den
dokumentation, der ledsager en anmodning, jf. stk. 1.
Hvis en anmodning ikke opfylder ovennævnte formelle krav, kan den begæres
korrigeret eller suppleret; der kan i mellemtiden træffes retsbevarende
foranstaltninger.
ARTIKEL 7
Efterkommelse af anmodninger
4.
DA
4
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1.
Med henblik på at imødekomme en anmodning om bistand meddeler den
bistandssøgte myndighed inden for rammerne af sin kompetence og sine ressourcer,
som om den handlede på egne vegne eller efter anmodning fra andre myndigheder
hos samme part, de oplysninger, den allerede er i besiddelse af, og foretager
passende undersøgelser eller lader sådanne foretage. Denne bestemmelse finder også
anvendelse på alle andre myndigheder, til hvilke den bistandssøgte myndighed
henviser anmodningen, når den ikke er i stand til at handle på egen hånd.
Anmodninger om bistand efterkommes i overensstemmelse med den bistandssøgte
parts love og administrative bestemmelser.
Behørigt bemyndigede embedsmænd fra en part kan efter aftale med den anden part
og på de betingelser, der er fastsat af denne, være til stede:
a)
hos den bistandssøgte myndighed eller enhver anden berørt myndighed, jf. stk.
1, og indhente oplysninger vedrørende handlinger, der er eller kan være en
overtrædelse af toldlovgivningen, som den bistandssøgende myndighed har
brug for med henblik på anvendelsen af denne protokol
ved undersøgelser, der foretages på dennes territorium.
ARTIKEL 8
Meddelelse af oplysninger
2.
3.
b)
1.
Den bistandssøgte myndighed meddeler skriftligt den bistandssøgende myndighed
undersøgelsesresultaterne sammen med relevante dokumenter, bekræftede genparter
heraf mv.
Efter anmodning kan de i stk. 1 omhandlede oplysninger leveres elektronisk.
Der fremsendes kun originaldokumenter efter anmodning, når det ikke er
tilstrækkeligt med bekræftede genparter. Originaleksemplarerne returneres hurtigst
muligt.
ARTIKEL 9
Undtagelser fra forpligtelsen til at yde bistand
2.
3.
1.
Bistand kan afslås eller gøres betinget af, at visse krav opfyldes, hvis en berørt part
skønner, at bistand i henhold til denne protokol:
a)
sandsynligvis vil krænke suveræniteten hos et SADC-ØPA-land eller en af Den
Europæiske Unions medlemsstater, som er blevet anmodet om bistand i
henhold til denne protokol, eller
sandsynligvis vil skade den offentlige orden, statens sikkerhed eller andre
væsentlige interesser, især i de i denne protokols artikel 10, stk. 2, omhandlede
tilfælde, eller
krænker forretningshemmeligheden eller tavshedspligten.
b)
c)
2.
Den bistandssøgte myndighed kan udsætte at yde bistand med den begrundelse, at
det vil forstyrre en igangværende undersøgelse, retsforfølgning eller proces. I så fald
rådfører den bistandssøgte myndighed sig med den bistandssøgende myndighed for
at fastslå, om der kan ydes bistand på de nærmere vilkår eller betingelser, som den
bistandssøgte myndighed måtte kræve.
DA
5
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
3.
Hvis den bistandssøgende myndighed anmoder om bistand, som den ikke selv ville
være i stand til at yde, hvis den blev anmodet derom, skal den gøre opmærksom
herpå i sin anmodning. Det overlades derefter til den bistandssøgte myndighed at
afgøre, hvorledes den vil reagere på en sådan anmodning.
I de i stk. 1 og 2 omhandlede tilfælde meddeles den bistandssøgte myndigheds
beslutning og begrundelsen herfor straks til den bistandssøgende myndighed.
ARTIKEL 10
Udveksling af oplysninger og fortrolighed
4.
1.
De oplysninger, der i den ene eller den anden form meddeles i medfør af denne
protokol, er fortrolige eller til tjenestebrug, afhængigt af de gældende regler hos hver
af parterne. De er omfattet af den tjenstlige tavshedspligt og nyder samme
beskyttelse som tilsvarende oplysninger efter lovgivningen hos den part, som
modtager dem, og de tilsvarende bestemmelser, der gælder for EU's myndigheder.
Personoplysninger må kun udveksles, hvis den part, der modtager dem, indvilliger i
at sikre et passende niveau af beskyttelse af de pågældende oplysninger. Parterne
giver med henblik herpå hinanden oplysninger om deres gældende regler, herunder
eventuelt også gældende lovgivning i Den Europæiske Unions medlemsstater.
Anvendelse af oplysninger, der indhentes i henhold til denne protokol, i forbindelse
med retssager eller administrative procedurer vedrørende overtrædelse af
toldlovgivningen, betragtes som værende i overensstemmelse med denne protokol.
Parterne kan således i deres retsbøger, rapporter og vidneerklæringer og i retssager
indbragt for domstolene som bevis anvende oplysninger, der er indhentet, og
dokumenter, der er blevet fremlagt i overensstemmelse med denne protokol. Den
kompetente myndighed, som har afgivet disse oplysninger eller givet adgang til
dokumenterne, underrettes om en sådan anvendelse.
De modtagne oplysninger må kun anvendes til de i denne protokol fastsatte formål.
Hvis en part ønsker at benytte sådanne oplysninger til andre formål, skal den
indhente forudgående skriftligt samtykke fra den myndighed, som har afgivet
oplysningerne. Anvendelsen er da underlagt de betingelser, som stilles af den
pågældende myndighed.
ARTIKEL 11
Eksperter og vidner
2.
3.
4.
En embedsmand hos en bistandssøgt myndighed kan bemyndiges til inden for de i
bemyndigelsen fastsatte grænser at møde som ekspert eller vidne i retssager eller
administrative procedurer vedrørende spørgsmål omfattet af denne protokol og fremlægge
sådanne genstande, dokumenter eller bekræftede genparter heraf, som måtte være nødvendige
for retssagen eller den administrative procedure. I anmodningen om fremmøde skal det
præcist angives, for hvilken retslig eller administrativ myndighed embedsmanden skal give
møde, og om hvilke spørgsmål og i hvilken egenskab denne vil blive afhørt.
ARTIKEL 12
Udgifter til ydelse af bistand
DA
6
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
Parterne afstår fra alle krav på hinanden om refusion af udgifter som følge af anvendelsen af
denne protokol, undtagen i givet fald udgifter til eksperter og vidner og til tolke og
oversættere, som ikke henhører under offentlige myndigheder.
ARTIKEL 13
Gennemførelse
1.
Gennemførelsen af denne protokol varetages af SADC-ØPA-landenes
toldmyndigheder på den ene side og, alt efter det enkelte tilfælde, af Europa-
Kommissionens kompetente tjenestegrene og Den Europæiske Unions
medlemsstaters toldmyndigheder på den anden side. De træffer beslutning om alle
praktiske foranstaltninger og arrangementer, der er nødvendige for protokollens
anvendelse, idet de tager hensyn til gældende regler, navnlig med hensyn til
databeskyttelse.
Parterne rådfører sig med hinanden og holder hinanden underrettet om de
gennemførelsesregler, som vedtages i overensstemmelse med denne protokols
bestemmelser.
ARTIKEL 14
Ændringer
Parterne kan rette henstillinger til Udvalget for Handel og Udvikling om ændringer, som de
skønner bør foretages i denne protokol.
ARTIKEL 15
Afsluttende bestemmelser
1.
Denne protokol supplerer og forhindrer ikke anvendelsen af alle aftaler om gensidig
administrativ bistand, som er indgået eller kan indgås mellem parterne, og den
forhindrer heller ikke, at der i henhold til sådanne aftaler ydes mere udstrakt gensidig
bistand.
Bestemmelserne i denne protokol berører ikke parternes forpligtelser i henhold til
andre internationale aftaler eller konventioner.
Bestemmelserne i denne protokol berører ikke EU-bestemmelserne om udveksling
mellem Europa-Kommissionens kompetente tjenestegrene og Den Europæiske
Unions medlemsstaters toldmyndigheder af oplysninger, der er indhentet på områder,
som er omfattet af denne protokol, og som kan være af interesse for EU.
Uanset bestemmelserne i stk. 1 har denne protokols bestemmelser forrang for
bestemmelserne i enhver bilateral aftale om gensidig bistand, der er eller måtte blive
indgået mellem de enkelte medlemsstater af Den Europæiske Union og et SADC-
ØPA-land, hvis bestemmelserne i aftalen er uforenelige med bestemmelserne i denne
protokol.
Med hensyn til spørgsmål vedrørende anvendelsen af denne protokol rådfører
parterne sig med hinanden for at finde en løsning inden for rammerne af Det Særlige
Udvalg for Told- og Handelslettelser, der er nedsat ved denne aftales artikel 50.
2.
2.
3.
4.
5.
DA
7
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
PROTOKOL 3
GEOGRAFISKE BETEGNELSER OG HANDEL MED VIN OG SPIRITUS
SOM HENVISER TIL aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Sydafrika
om handel med vin, der blev undertegnet i Paarl den 28. januar 2002, og aftalen mellem Det
Europæiske Fællesskab og Republikken Sydafrika om handel med spiritus, der blev
undertegnet i Paarl den 28. januar 2002,
SOM ER PART I aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske
Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den
anden side, der blev undertegnet i Pretoria den 11. oktober 1999, aftalen i form af
brevveksling om midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og
Republikken Sydafrika om handel med vin af 28. januar 2002 og aftalen i form af
brevveksling om midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og
Republikken Sydafrika om handel med spiritus af 28. januar 2002,
SOM ØNSKER at fremme udviklingen af geografiske betegnelser defineret som betegnelser,
der angiver en vare som havende oprindelse på en parts territorium eller i en region eller
lokalitet på dette territorium, dersom varens kvalitet, omdømme eller andre egenskaber i alt
væsentligt tilskrives dens geografiske oprindelse, jf. TRIPS-aftalens artikel 22, stk. 1,
SOM ANERKENDER betydningen for deres økonomier af sektoren for drikkevarer og
behovet for at fremme handelen med vin og spiritus dem imellem
ARTIKEL 1
Anvendelse af protokollen
1.
2.
Bestemmelserne i denne protokol finder anvendelse på Sydafrika og EU ("parterne").
Andre SADC-ØPA-lande kan tiltræde denne protokol, udelukkende for så vidt angår
geografiske betegnelser, ved at indgive en ansøgning til Det Særlige Udvalg for
Geografiske Betegnelser og Handel med Vin og Spiritus, der er omhandlet i denne
protokols artikel 13 ("det særlige udvalg").
Dette udvalg kan forelægge forslag til ændringer for det fælles råd til drøftelse og
godkendelse af det berørte SADC-ØPA-lands tiltrædelse af denne protokol i henhold
til denne aftales artikel 117.
DEL 1
GEOGRAFISKE BETEGNELSER
ARTIKEL 2
Anvendelsesområde
1.
Denne del finder anvendelse på anerkendelse og beskyttelse af geografiske
betegnelser, som angiver produkter henhørende under de kategorier af produkter, der
er angivet i overskrifterne i afdelingerne i bilag I til denne protokol, og som har
oprindelse i parternes territorier.
Bestemmelserne i denne del supplerer og præciserer parternes rettigheder og
forpligtelser i henhold til TRIPS-aftalen og andre eksisterende multilaterale aftaler,
som parterne er part i, og derfor er der ingen bestemmelser i denne del, der vil være i
strid med eller være til skade for bestemmelserne i en sådan multilateral aftale.
3.
2.
DA
8
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
3.
I denne del er definitionen af "geografisk betegnelse" forenelig med den, der er
fastlagt i TRIPS-aftalens artikel 22, stk. 1.
ARTIKEL 3
Beskyttelse af eksisterende geografiske betegnelser
1.
2.
3.
EU skal beskytte de af Sydafrikas geografiske betegnelser, der er opført i bilag I til
denne protokol, i henhold til det beskyttelsesniveau, som er fastlagt i denne protokol.
Sydafrika skal beskytte de af EU's geografiske betegnelser, der er opført i bilag I til
denne protokol, i henhold til det beskyttelsesniveau, som er fastlagt i denne protokol.
Når alle de af henholdsvis EU's og Sydafrikas geografiske betegnelser, der er opført i
bilag I til denne protokol og angivet deri som geografiske betegnelser, hvis
prioritetsdato er anført som "ikrafttrædelsesdato", er blevet beskyttet i henhold til stk.
1 eller 2, underretter hver part den anden om, at beskyttelsen har fundet anvendelse.
ARTIKEL 4
Ret til at anvende geografiske betegnelser
1.
En geografisk betegnelse, der er beskyttet i henhold til denne del, kan anvendes af
erhvervsdrivende, der markedsfører det pågældende produkt, som er i
overensstemmelse med den relevante produktspecifikation.
Når en geografisk betegnelse først er beskyttet i henhold til denne del, må
anvendelsen af den beskyttede betegnelse ikke gøres betinget af, at brugerne
registreres, eller af yderligere klausuler.
ARTIKEL 5
Beskyttelsens omfang
2.
1.
De geografiske betegnelser, der er omhandlet i artikel 3 i og opført i bilag I til denne
protokol, og de betegnelser, der tilføjes i henhold til denne protokols artikel 7, er
beskyttet mod:
a)
enhver direkte eller indirekte kommerciel anvendelse af en beskyttet
betegnelse:
b)
for lignende produkter, som ikke er i overensstemmelse med den
beskyttede betegnelses produktspecifikation, eller
for så vidt en sådan anvendelse udnytter en geografisk betegnelses
omdømme
anvendelse i forbindelse med en angivelse af det pågældende produkts
virkelige oprindelse
anvendelse i oversættelse, transskription eller translitteration
anvendelse sammen med ord som "art", "type", "måde", "efterligning",
"metode" eller lignende ord eller udtryk
enhver uretmæssig anvendelse, efterligning eller antydning, herunder
c)
enhver anden form for falsk eller vildledende angivelse af et lignende produkts
herkomst, oprindelse, art eller vigtigste egenskaber på den indre eller ydre
DA
9
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
emballage, i reklamer eller i de dokumenter, der vedrører det pågældende
produkt, samt anvendelse af emballager, der kan give et fejlagtigt indtryk af
dets oprindelse
d)
2.
3.
enhver anden praksis, der kan vildlede forbrugerne med hensyn til produktets
virkelige oprindelse.
Beskyttede geografiske betegnelser må ikke blive til artsbetegnelser på parternes
territorier.
Denne protokol indskrænker på ingen måde en persons ret til i forbindelse med
handel at anvende sit eget navn eller sin forgængers navn, medmindre et sådant navn
anvendes på en måde, der kan vildlede forbrugerne.
Hvis Sydafrika eller EU i forbindelse med forhandlinger med en tredjepart påtænker
at beskytte en af tredjepartens geografiske betegnelser, og den pågældende
betegnelse er helt eller delvis enslydende med en af den anden parts geografiske
betegnelser, skal sidstnævnte part underrettes herom og have lejlighed til at
fremsætte bemærkninger, inden betegnelsen beskyttes.
Intet i denne del forpligter Sydafrika eller EU til at beskytte en geografisk
betegnelse, som ikke er eller ophører med at være beskyttet i oprindelseslandet.
Sydafrika og EU underretter hinanden, hvis en geografisk betegnelse ophører med at
være beskyttet i oprindelseslandet.
ARTIKEL 6
Forholdet mellem geografiske betegnelser og varemærker
4.
5.
1.
Parterne afviser at registrere et varemærke, som vedrører samme type produkt, hvis
det fører til en af de situationer, der er omhandlet i denne protokols artikel 5, stk. 1,
eller erklærer det ugyldigt, hvis der ansøges om registrering af varemærket, efter at
der er ansøgt om beskyttelse af den geografiske betegnelse på det pågældende
territorium. Hvis det erklæres ugyldigt, kan en parts kompetente myndighed
fastsætte, at dette kun kan ske i henhold til en behørigt indgivet ansøgning fra en
berørt part på en måde, der er foreskrevet i gældende lovgivning.
For de geografiske betegnelser, som er opført i bilag I til denne protokol på datoen
for denne protokols ikrafttrædelse, er den dato for ansøgning om beskyttelse, der er
omhandlet i stk. 1, den prioritetsdato, som er angivet i bilag I til denne protokol, uden
at det berører den fortsatte gyldighed, for så vidt angår et varemærke, der var
registreret tidligere end ovennævnte dato, af den forrang, som fandt anvendelse på en
parts territorium umiddelbart inden datoen for denne protokols ikrafttrædelse.
For de grafiske betegnelser, som er omhandlet i denne protokols artikel 7, er den dato
for ansøgning om beskyttelse, der er omhandlet i stk. 1, datoen for en parts
modtagelse af en anmodning fra den anden part om at beskytte en geografisk
betegnelse, forudsat at nævnte geografiske betegnelse efterfølgende beskyttes af den
modtagende part.
Beskyttelsen af en geografisk betegnelse i henhold til denne protokols artikel 5
berører ikke den fortsatte anvendelse af et varemærke, som der er ansøgt om, som er
registreret, eller som har vundet hævd i god tro, på en parts territorium før datoen for
ansøgningen om beskyttelse af den geografiske betegnelse, forudsat at der ikke
foreligger nogen ugyldigheds- eller fortabelsesgrund mod dette varemærke i den
pågældende parts lovgivning. Datoen for ansøgning om beskyttelse af den
2.
3.
4.
DA
10
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
geografiske betegnelse fastsættes i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 2 og
3.
5.
For så vidt angår de geografiske betegnelser, der er opført i bilag I til denne protokol
og angivet deri som geografiske betegnelser, hvis prioritetsdato er anført som
"ikrafttrædelsesdato", antages ansøgning om et varemærke mellem datoen for
offentliggørelsen af bemærkninger eller indsigelser mod nævnte geografiske
betegnelser og datoen for ikrafttrædelsen af denne protokol, hvis det fører til en af de
situationer, der er omhandlet i denne protokols artikel 5, stk. 1, for at være foretaget i
ond tro.
ARTIKEL 7
Tilføjelse af geografiske betegnelser med henblik på beskyttelse
1.
Sydafrika og EU kan tilføje geografiske betegnelser til listerne i bilag I til denne
protokol i overensstemmelse med de procedurer, der er fastlagt i denne protokols
artikel 13.
Et navn kan ikke føjes til listen i bilag I til denne protokol, hvis det på en parts
territorium kolliderer med navnet på en plantesort, herunder en druesort, eller en
dyrerace, og derfor vil kunne vildlede forbrugerne med hensyn til produktets
virkelige oprindelse, eller hvis det udelukkende omfatter en artsbetegnelse for et
lignende produkt.
Hvis en geografisk betegnelse, der er omhandlet i denne protokols artikel 3 eller
artikel 7, stk. 1, helt eller delvis er enslydende med en geografisk betegnelse, som er
beskyttet eller foreslået beskyttet på den berørte parts territorium:
a)
b)
beskyttes begge betegnelser, forudsat at de er blevet anvendt i god tro og med
behørig hensyntagen til lokal skik og brug og risikoen for forveksling
fastsætter Sydafrika og EU i fællesskab de praktiske regler for, hvorledes de
helt eller delvis enslydende geografiske betegnelser skelnes fra hinanden,
samtidig med at der tages hensyn til behovet for, at de berørte producenter
behandles lige, og at forbrugerne ikke vildledes, jf. dog TRIPS-aftalens artikel
23
beskyttes en helt eller delvis enslydende betegnelse, der forleder forbrugerne til
at tro, at produkterne stammer fra et andet territorium, ikke, selv om
betegnelsen er korrekt med hensyn til det territorium, den region eller det sted,
hvor det pågældende produkt har sin oprindelse.
2.
3.
c)
4.
Sydafrika og EU har ikke pligt til at beskytte en geografisk betegnelse, hvis
beskyttelsen set i relation til et anset eller vitterligt kendt varemærke vil kunne
vildlede forbrugerne med hensyn til det berørte produkts sande identitet.
Medmindre andet er fastsat i stk. 4 beskytter parterne en geografisk betegnelse, også
selv om der findes et tidligere registreret varemærke som omhandlet i denne
protokols artikel 6, stk. 4.
Med henblik på udvikling af geografiske betegnelser i Sydfrika kan Sydafrika
forelægge op til tredive (30) betegnelser, hvis beskyttelse prioriteres, jf. denne
protokols artikel 13. EU indgiver straks disse ansøgninger med henblik på sine
interne procedurer.
5.
6.
DA
11
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
ARTIKEL 8
Håndhævelse af beskyttelsen
1.
Parterne håndhæver den beskyttelse, der er omhandlet i denne protokols artikel 3-7,
ved at offentlige myndigheder og tilgængelige juridiske instanser etableret i henhold
til hver parts nationale eller regionale lovgivning træffer passende administrative
foranstaltninger. De håndhæver også beskyttelsen efter anmodning fra en interesseret
part.
For så vidt som nationale og regionale love fastsætter håndhævelsesmekanismer, der
svarer til dem, som finder anvendelse i forbindelse med sammenlignelig mærkning,
produktion og intellektuel ejendomsret, anses de for at opfylde kravene i stk. 1.
ARTIKEL 9
Samarbejde i forbindelse med forvaltningen af geografiske betegnelser
1.
EU og Sydafrika underretter hinanden om produktspecifikationer eller resuméer
heraf og om kontaktpunkter for kontrolbestemmelser svarende til den anden parts
geografiske betegnelser, som er beskyttet i henhold til denne del, og kan gøre dem
offentligt tilgængelige.
Geografiske betegnelser, der er beskyttet i henhold til denne del, må kun annulleres
af den part, på hvis territorium produkterne har deres oprindelse.
Alle de spørgsmål, der opstår i forbindelse med en produktspecifikation for en
beskyttet betegnelse, behandles i det særlige udvalg. En produktspecifikation som
omhandlet i denne del er den specifikation, som er godkendt af den parts
myndigheder, på hvis territorium produktet har sin oprindelse, inklusive eventuelle
ændringer, der også er godkendt.
Bestemmelserne i denne del berører ikke retten til at ansøge om anerkendelse og
beskyttelse af en geografisk betegnelse i henhold til den relevante lovgivning i
Sydafrika eller EU.
DEL 2
HANDEL MED VIN OG SPIRITUS
ARTIKEL 10
Anvendelsesområde og dækning
Denne del finder anvendelse på vin og spiritus henhørende under position 2204 og 2208 i den
internationale
konvention
om
det
harmoniserede
varebeskrivelses-
og
varenomenklatursystem, i det følgende benævnt "det harmoniserede system", undertegnet i
Bruxelles den 14. juni 1983.
ARTIKEL 11
Vinfremstillingsmetoder
1.
EU tillader import til og markedsføring på sit territorium af vin til konsum med
oprindelse i Sydafrika, som er produceret i overensstemmelse med:
2.
2.
3.
4.
DA
12
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
a)
produktdefinitioner, der er godkendt i Sydafrika i henhold til de love og
bestemmelser, der er omhandlet i afdeling A.1, litra a), i bilag II til denne
protokol
ønologiske fremgangsmåder og restriktioner, som er godkendt i Sydafrika i
henhold til de love og bestemmelser, der er omhandlet i afdeling A.1, litra b), i
bilag II til denne protokol eller på anden måde godkendt til brug i vin til
eksport af den kompetente myndighed, for så vidt som de er anbefalet og
offentliggjort af Den Internationale Vinorganisation, i det følgende benævnt
"OIV", og
yderligere ønologiske fremgangsmåder og restriktioner, der er godkendt af
parterne i fællesskab på de betingelser, der er fastsat i afdeling A.1, litra c), i
bilag II til denne protokol.
b)
c)
2.
Sydafrika tillader import til og markedsføring på sit territorium af vin til konsum
med oprindelse i EU, som er produceret i overensstemmelse med:
a)
b)
produktdefinitioner, der er godkendt i EU i henhold til de forordninger, der er
omhandlet i afdeling B.1, litra a), i bilag II til denne protokol
ønologiske fremgangsmåder og restriktioner, som er godkendt i Den
Europæiske Union i henhold til de forordninger, der er omhandlet i afdeling
B.1, litra b), i bilag II til denne protokol, for så vidt som de er anbefalet og
offentliggjort af OIV, og
yderligere ønologiske fremgangsmåder og restriktioner, der er godkendt af
parterne i fællesskab på de betingelser, der er fastsat i afdeling B.1, litra c), i
bilag II til denne protokol.
c)
3.
Parterne kan i fællesskab beslutte gennem ændring af bilag II til denne protokol at
tilføje, slette eller ændre henvisninger til produktdefinitioner og ønologiske
fremgangsmåder og restriktioner. Sådanne beslutninger vedtages af det særlige
udvalg i henhold til dets procedurer.
For så vidt angår ønologiske fremgangsmåder, bekræfter parterne deres WTO-tilsagn
i forbindelse med national behandling og mestbegunstigelsesprincippet, navnlig
under hensyntagen til deres tilsagn i denne aftales artikel 40.
ARTIKEL 12
Certificering af vin og spiritus
4.
1.
For vin og alkoholholdige drikkevarer, der importeres fra Sydafrika og markedsføres
i EU, begrænses den dokumentation og certificering, der kan kræves af Den
Europæiske Union, til, hvad der er fastlagt i afdeling A.2 i bilag II til denne protokol.
For vin og alkoholholdige drikkevarer, der importeres fra EU og markedsføres i
Sydafrika, begrænses den dokumentation og certificering, der kan kræves af
Sydafrika, til, hvad der er fastlagt i afdeling B.2 i bilag II til denne protokol.
DEL 3
ALMINDELIGE BESTEMMELSER
ARTIKEL 13
Det særlige udvalg
2.
DA
13
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1.
Parterne nedsætter herved et særligt udvalg for geografiske betegnelser og handel
med vin og spiritus med henblik på at overvåge udviklingen i denne protokol,
intensivere deres samarbejde, udveksle oplysninger, navnlig produktspecifikationer
eller resuméer heraf, og forbedre deres dialog om geografiske betegnelser.
Parterne holder gennem det særlige udvalg forbindelse med hinanden vedrørende
denne protokols gennemførelse og funktionsmåde. Parterne sikrer navnlig rettidig
underretning af hinanden om ændringer af love og bestemmelser på de områder, der
er omfattet af denne protokol, og som har en indvirkning på produkter, der handles
dem imellem.
Det særlige udvalg sørger for, at denne protokol fungerer efter hensigten, og kan
fremsætte henstillinger og træffe beslutninger ved konsensus.
Uanset denne aftales artikel 117 kan det særlige udvalg beslutte at ændre bilagene til
denne protokol, herunder de samarbejdsområder, der er omhandlet i denne protokols
artikel 14, stk. 1.
Det særlige udvalg fastlægger selv sin forretningsorden.
ARTIKEL 14
Samarbejde og tvistforebyggelse
2.
3.
4.
5.
1.
Parterne samarbejder på områder vedrørende geografiske betegnelser og handel med
vin og spiritus, herunder navnlig for så vidt angår:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
produktdefinitioner, certificering og mærkning af vine
anvendelse af druesorter til vinfremstilling og mærkning heraf
anvendelse af traditionelle benævnelser i forbindelse med mærkning af vine
produktdefinitioner, certificering og mærkning af spiritus
spørgsmål af fælles interesse vedrørende produkter henhørende under HS 2205
og
spørgsmål i forbindelse med tillægget til brevvekslingen i bilag X til TDCA-
aftalen, som omhandlet i denne protokols artikel 17, stk. 2.
2.
Bestemmelserne i denne aftales del III finder anvendelse på alle relevante spørgsmål,
der opstår i forbindelse med denne protokol, med forbehold af henvisninger til parter,
som er begrænset til parterne i denne protokol, og henvisninger til Udvalget for
Handel og Udvikling, der læses som henvisninger til det særlige udvalg.
ARTIKEL 15
Gældende regler
Medmindre andet er fastsat i denne protokol eller i aftalen, foregår import og markedsføring
af produkter, der er omfattet af denne protokol, og som handles mellem parterne, i
overensstemmelse med de love og bestemmelser, der gælder på den parts territorium, hvortil
importen finder sted.
ARTIKEL 16
Anvendelse af visse markedsadgangsindrømmelser
DA
14
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
Med forbehold af denne aftales artikel 113, stk. 5, og i henhold til denne aftales artikel 113,
stk. 6, gives de indrømmelser vedrørende adgang til landbrugsmarkedet, der er omhandlet i
denne aftales artikel 24, stk. 2, og artikel 25, stk. 1, og som er markeret med en asterisk (*) i
toldafviklingsplanerne i BILAG I og II til denne aftale, kun til den part, der foretager
underretning i henhold til denne protokols artikel 3, stk. 3, fra og med den første dag i
måneden, efter at den anden part har modtaget denne underretning.
ARTIKEL 17
Forhold til andre aftaler
1.
Aftalerne fra 2002 i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af visse aftaler
mellem Det Europæiske Fællesskab og Sydafrika om handel med vin og om handel
med spiritus ophæves hermed.
For så vidt angår tillægget til brevvekslingen i bilag X til TDCA-aftalen:
a)
b)
Bestemmelserne om beskyttelse af betegnelserne "Port" og "Sherry" i denne
protokol berører ikke anvendelsen af punkt 1-4 i nævnte tillæg.
I punkt 6 ændres sætningen "En sådan støtte iværksættes, når aftalen om vin og
spiritus træder i kraft" til "En sådan støtte iværksættes på datoen for
ikrafttrædelsen af protokol 3 om geografiske betegnelser og handel med vin og
spiritus til denne aftale".
ARTIKEL 18
Overgangsforanstaltninger
Produkter, som på ikrafttrædelsesdatoen er blevet fremstillet, betegnet og præsenteret i
overensstemmelse med parternes interne love og bestemmelser og deres bilaterale
forpligtelser over for hinanden, men på en måde, der er forbudt ifølge denne protokol, kan
markedsføres
a)
b)
af grossister eller producenter i en periode på tre (3) år og
af detailhandlere, indtil lagrene er opbrugt.
ARTIKEL 19
Afsluttende bestemmelser
1.
2.
Bilagene til denne protokol udgør en integrerende del heraf.
Hvis denne protokol i henhold til denne aftales artikel 113 anvendes midlertidigt,
betragtes henvisninger til ikrafttrædelsesdatoen som henvisninger til den dato, hvor
den midlertidige anvendelse af denne aftale får virkning mellem Sydafrika og EU.
Denne protokol er tidsubegrænset. Den kan ophæves efter overenskomst mellem
parterne eller som følge af opsigelse af denne aftale.
2.
3.
DA
15
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
Bilag I til protokol 3
Liste over Sydafrikas og EU's geografiske betegnelser
Note i):
I dette bilag er forskellige versioner af de enkelte geografiske betegnelser adskilt af en
skråstreg med et mellemrum før og efter (" / ").
Note ii):
1.
Parterne skal samarbejde om at stille oplysninger om beskyttede geografiske
betegnelser til rådighed. Der kan anmodes om dokumentation for at gøre det muligt
for en part at overholde sine forpligtelser med hensyn til rettidig omhu eller
udelukkende til orientering. Forpligtelsen til at levere summarisk dokumentation
berører ikke beskyttelsen af en geografisk betegnelse, jf. dog stk. 2 og 3.
Den dokumentation, der fremlægges, skal godtgøre, at betegnelserne opfylder
kriterierne for at være en geografisk betegnelse i henhold til denne protokols
betragtning tre, dvs. at betegnelsen angiver en vare som havende oprindelse på en
parts territorium eller i en region eller lokalitet på dette territorium, dersom varens
kvalitet, omdømme eller andre egenskaber i alt væsentligt tilskrives dens geografiske
oprindelse, jf. TRIPS-aftalens artikel 22, stk. 1, og at betegnelsen er beskyttet i sit
oprindelsesland.
I betragtning af behovet for at supplere den dokumentation, der er nødvendig i
forbindelse med opfyldelse af kravene fra en parts side om rettidig omhu, skal
parterne samarbejde og bistå hinanden med udarbejdelse, fremlæggelse og
godkendelse af dokumentationen. Parterne forpligter sig til at opfylde disse krav om
rettidig omhu hurtigt og objektivt.
2.
3.
DA
16
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591640_0017.png
Afdeling A
Sydafrikas geografiske betegnelser
Afdeling A.1. Landbrugsprodukter og fødevarer
Land
Produktkategori Geografisk betegnelse
Sydafrika
Infusion
Honeybush / Heuningbos /
Honeybush tea / Heuningbos
tee
Sydafrika
Infusion
Rooibos / Red Bush /
Rooibostee / Rooibos tea /
Rooitee / Rooibosch
Sydafrika
Kød
Karoo meat of origin
Afdeling A.2. Øl
Land
Geografisk betegnelse
-
-
Afdeling A.3. Vin
Land
Geografisk betegnelse
Sydafrika
Agterkliphoogte
Sydafrika
Bamboesbaai / Bamboo Bay
Sydafrika
Banghoek
Sydafrika
Boberg
Sydafrika
Boesmansrivier / Boesmans River
Sydafrika
Bonnievale
Sydafrika
Bot River
Sydafrika
Bottelary
Sydafrika
Breede River Valley
Sydafrika
Breedekloof
Sydafrika
Buffeljags
Sydafrika
Calitzdorp
Sydafrika
Cape Agulhas
Sydafrika
Cape Point
Sydafrika
Cape South Coast
Sydafrika
Cederberg
Sydafrika
Lower Orange River / Central Orange
River
Sydafrika
Ceres Plateau
Sydafrika
Citrusdal Mountain
Sydafrika
Citrusdal Valley
Sydafrika
Coastal Region
Sydafrika
Constantia
Sydafrika
Darling
Sydafrika
Devon Valley
Sydafrika
Douglas
Sydafrika
Durbanville
Sydafrika
Eastern Cape
Prioritetsdato
ikrafttrædelsesdato
1
2
ikrafttrædelsesdato
3
ikrafttrædelsesdato
Prioritetsdato
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Prioritetsdato
1.2.2002
1.2.2002
ikrafttrædelsesdato
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
ikrafttrædelsesdato
1.2.2002
1.2.2002
ikrafttrædelsesdato
1.2.2002
1.2.2002
ikrafttrædelsesdato
1.2.2002
ikrafttrædelsesdato
1.2.2002
1.2.2002
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
ikrafttrædelsesdato
DA
17
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591640_0018.png
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Eilandia
Elandskloof
Elgin
Elim
Franschhoek Valley / Franschhoek
Goudini
Greyton
Groenekloof
Hartswater
Hemel-en-Aarde Ridge
Hemel-en-Aarde Valley
Herbertsdale
Hex River Valley
Hoopsrivier / Hoops River
Hout Bay
Jonkershoek Valley
Klaasvoogds
Klein Karoo
Klein River
Koekenaap
Kwazulu-Natal
Lamberts Bay
Langeberg-Garcia
Le Chasseur
Limpopo
Lutzville Valley
Malgas
Malmesbury
McGregor
Montagu
Napier
Northern Cape
Nuy
Olifants River
Outeniqua
Overberg
Paarl
Papegaaiberg
Philadelphia
Piekenierskloof
Plettenberg Bay
Polkadraai Hills
Prince Albert Valley
Riebeekberg
Rietrivier FS
Robertson
Scherpenheuvel
Simonsberg-Paarl
Simonsberg-Stellenbosch
1.2.2002
ikrafttrædelsesdato
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
ikrafttrædelsesdato
1.2.2002
1.2.2002
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
1.2.2002
ikrafttrædelsesdato
1.2.2002
ikrafttrædelsesdato
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
ikrafttrædelsesdato
1.2.2002
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
1.2.2002
ikrafttrædelsesdato
1.2.2002
ikrafttrædelsesdato
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
1.2.2002
1.2.2002
ikrafttrædelsesdato
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
ikrafttrædelsesdato
1.2.2002
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
DA
18
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591640_0019.png
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Sydafrika
Slanghoek
Spruitdrift
St Francis Bay
Stanford Foothills
Stellenbosch
Stilbaai East
Stormsvlei
Sunday's Glen
Sutherland-Karoo
Swartberg
Swartland
Swellendam
Theewater
Tradouw
Tradouw Highlands
Tulbagh
Tygerberg
Upper Hemel-en-Aarde Valley
Upper Langkloof
Vinkrivier / Vink River
Voor Paardeberg
Vredendal
Walker Bay
Wellington
Western Cape
Worcester
1.2.2002
1.2.2002
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
1.2.2002
ikrafttrædelsesdato
1.2.2002
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
ikrafttrædelsesdato
1.2.2002
ikrafttrædelsesdato
1.2.2002
1.2.2002
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
1.2.2002
ikrafttrædelsesdato
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
ikrafttrædelsesdato
1.2.2002
Afdeling A.4. Spiritus
Land
Geografisk betegnelse
-
-
Prioritetsdato
-
DA
19
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591640_0020.png
Afdeling B
Den Europæiske Unions geografiske betegnelser
Afdeling B.1. Landbrugsprodukter og fødevarer
Land
Produktkategori
Geografisk betegnelse
Tjekkiet
Frugt, grøntsager og �½ateck�½ chmel
korn, også forarbejdet
Danmark
Oste
Danablu
Tyskland
Frugt, grøntsager og Hopfen aus der Hallertau
korn, også forarbejdet
Tyskland
Frugt, grøntsager og Tettnanger Hopfen
korn, også forarbejdet
Tyskland
Kødprodukter
Nürnberger Bratwürste /
Nürnberger
Rostbratwürste
Grækenland
Frugt, grøntsager og Ελιά Καλαμάτας / Elia
korn, også forarbejdet Kalamatas
Grækenland
Frugt, grøntsager og Φασόλια
Γίγα�½τες
korn, også forarbejdet Ελέφα�½τες Καστοριάς /
Fassolia
Gigantes
Elefantes Kastorias
Grækenland
Oste
Φέτα / Feta
Grækenland
Oste
Γραβιέρα
Κρήτης
/
Graviera Kritis
Grækenland
Olivenolie
Καλαμάτα / Kalamata
Grækenland
Oste
Κασέρι / Kasseri
Grækenland
Oste
Κεφαλογραβιέρα
/
Kefalograviera
Grækenland
Olivenolie
Κολυμβάρι
Χα�½ίω�½
Κρήτης
/
Kolymvari
Chanion Kritis
Grækenland
Frugt, grøntsager og Κο�½σερβολιά Αμφίσσης /
korn, også forarbejdet Konservolia Amfissis
Grækenland
Frugt, grøntsager og Κορι�½θιακή
Σταφίδα
korn, også forarbejdet Βοστίτσα / Korinthiaki
Stafida Vostitsa
Grækenland
Andre
produkter Κρόκος Κοζά�½ης / Krokos
(krydderier osv.)
Kozanis
1
1
2
3
4
5
6
1
7
Prioritetsdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
8
2
9
10
11
12
13
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
14
15
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
16
ikrafttrædelsesdato
2
-
-
-
-
Sortsbetegnelserne "Kalamon" og "Kalamata" kan fortsat anvendes på lignende produkter, forudsat at
forbrugerne ikke vildledes med hensyn til arten af et sådant udtryk eller produktets nøjagtige oprindelse.
Ost med betegnelsen "Feta" anvendt i overensstemmelse med denne protokol må markedsføres i
Sydafrika på betingelse af:
beskyttelse af feta af græsk oprindelse
sameksistens for allerede eksisterende varemærker, der er indført ved tidligere brug eller i henhold til
common law eller registreret i henhold til sydafrikansk lov
for andre brugere, anvendelse af udtryk som "South African Feta" eller "Feta-Style" eller "Feta-Type"
gradvis indførelse inden for 5 år af mærkningskrav, som alle anvendelser af "Feta" skal opfylde: i) krav
vedrørende oprindelsesland, ii) mærkningskrav vedrørende det mælkeydende dyrs oprindelse og iii)
anvendelse af udtryk for produkter uden oprindelsesbetegnelse, med undtagelse af dem, der er udpeget
til sameksistens, som "South African Feta" eller "Feta-Style" eller "Feta-Type" og ækvivalenter på
andre sydafrikanske sprog.
DA
20
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591640_0021.png
17
18
Grækenland
Grækenland
19
20
21
Grækenland
Spanien
Spanien
Olivenolie
Vegetabilske
carbohydratgummier
og naturharpikser
Olivenolie
Λακω�½ία / Lakonia
ikrafttrædelsesdato
Μαστίχα Χίου / Masticha ikrafttrædelsesdato
Chiou
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
22
23
24
25
26
3
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Frankrig
Frankrig
Frankrig
48
49
50
Frankrig
Frankrig
Frankrig
3
Σητεία Λασιθίου Κρήτης /
Sitia Lasithiou Kritis
Olivenolie
Aceite de Terra Alta / Oli
de Terra Alta
Olivenolie
Aceite del Baix Ebre-
Montsià / Oli del Baix
Ebre-Montsià
Olivenolie
Aceite del Bajo Aragón
Oste
Arzùa-Ulloa
Frugt, grøntsager og Azafrán de la Mancha
korn, også forarbejdet
Olivenolie
Baena
Frugt, grøntsager og Cítricos Valencianos /
korn, også forarbejdet Cítrics Valencians
Kødprodukter
Dehesa de Extremadura
Kødprodukter
Guijuelo
Oste
Idiazábal
Kødprodukter
Jamón de Huelva
Kødprodukter
Jamón de Teruel
Konfekture
Jijona
Olivenolie
Les Garrigues
Oste
Mahón-Menorca
Olivenolie
Priego de Córdoba
Oste
Queso Manchego
Kødprodukter
Salchichón de Vic /
Llonganissa de Vic
Olivenolie
Sierra de Cádiz
Olivenolie
Sierra de Cazorla
Olivenolie
Sierra de Segura
Olivenolie
Sierra Mágina
Olivenolie
Siurana
Kødprodukter
Sobrasada de Mallorca
Bagværk
Turrón de Alicante
Oste
Brie de Meaux
Oste
Camembert de Normandie
Kødprodukter
Canard à foie gras du Sud-
Ouest
(Chalosse,
Gascogne, Gers, Landes,
Périgord, Quercy)
Oste
Comté
Oste
Emmental de Savoie
Olivenolie
Huile d'olive de Haute-
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
De sortsbetegnelser, der indeholder eller udgøres af udtrykket "Valencia", kan fortsat anvendes på
lignende produkter, forudsat at forbrugerne ikke vildledes med hensyn til arten af et sådant udtryk eller
produktets nøjagtige oprindelse.
DA
21
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591640_0022.png
51
Frankrig
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Italien
Italien
Italien
Italien
Italien
Italien
Italien
Italien
Italien
Italien
Italien
Italien
Italien
Italien
Italien
Italien
Italien
Italien
Italien
Italien
Italien
Italien
Italien
Italien
82
83
84
Italien
Italien
Italien
Provence
Æteriske olier
Huile
essentielle
de
lavande
de
Haute-
Provence
Fiskevarer
Huîtres Marennes Oléron
Kødprodukter
Jambon de Bayonne
Oste
Mont d'Or / Vacherin du
Haut-Doubs
Frugt, grøntsager og Pruneaux
d'Agen
/
korn, også forarbejdet Pruneaux d'Agen mi-cuits
Oste
Reblochon / Reblochon de
Savoie
Oste
Roquefort
Saucer
Aceto
Balsamico
di
Modena
Saucer
Aceto
balsamico
tradizionale di Modena
Frugt, grøntsager og Arancia Rossa di Sicilia
korn, også forarbejdet
Oste
Asiago
Kødprodukter
Bresaola della Valtellina
Frugt, grøntsager og Cappero di Pantelleria
korn, også forarbejdet
Kødprodukter
Cotechino Modena
Oste
Fontina
Oste
Gorgonzola
Oste
Grana Padano
Frugt, grøntsager og Mela Alto Adige /
korn, også forarbejdet Südtiroler Apfel
Kødprodukter
Mortadella Bologna
Oste
Mozzarella di Bufala
Campana
Oste
Parmigiano Reggiano
Oste
Pecorino Romano
Oste
Pecorino Sardo
Oste
Pecorino Toscano
Frugt, grøntsager og Pomodoro di Pachino
korn, også forarbejdet
Kødprodukter
Prosciutto di Modena
Kødprodukter
Prosciutto di Parma
Kødprodukter
Prosciutto di San Daniele
Kødprodukter
Prosciutto Toscano
Oste
Provolone Valpadana
Kødprodukter
Speck Alto Adige /
Südtiroler Markenspeck /
Südtiroler Speck
Oste
Taleggio
Olivenolie
Toscano
Olivenolie
Veneto Valpolicella /
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
DA
22
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591640_0023.png
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
Veneto Euganei e Berici /
Veneto del Grappa
Italien
Kødprodukter
Zampone Modena
Cypern
Bagværk
Λουκούμι Γεροσκήπου /
Loukoumi Geroskipou
Ungarn
Kødprodukter
Szegedi szalámi / Szegedi
téliszalámi
Nederlandene
Oste
Edam Holland
Nederlandene
Oste
Gouda Holland
Østrig
Oste
Tiroler Bergkäse
Østrig
Kødprodukter
Tiroler Speck
Portugal
Frugt, grøntsager og Ananás dos Açores / São
korn, også forarbejdet Miguel
Portugal
Olivenolie
Azeite de Moura
Portugal
Olivenolie
Azeite do Alentejo Interior
Portugal
Olivenolie
Azeites da Beira Interior
(Azeite da Beira Alta,
Azeite da Beira Baixa)
Portugal
Olivenolie
Azeite de Trás-os-Montes
Portugal
Olivenolie
Azeites
do
Norte
Alentejano
Portugal
Olivenolie
Azeites do Ribatejo
Portugal
Kødprodukter
Chouriça de Carne de
Vinhais / Linguiça de
Vinhais
Portugal
Frugt, grøntsager og Pêra Rocha do Oeste
korn, også forarbejdet
Portugal
Kødprodukter
Presunto de Barrancos
Portugal
Oste
Queijo S. Jorge
Portugal
Oste
Queijo Serra da Estrela
Portugal
Kødprodukter
Salpicão de Vinhais
Det Forenede Oste
White Stilton cheese /
Kongerige
Blue Stilton cheese
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
1
2
3
4
5
Afdeling B.2. Øl
Land
Geografisk betegnelse
Tjekkiet
České pivo
Tjekkiet
Českobudějovické pivo
Tyskland
Bayerisches Bier
Tyskland
Bremer Bier
Tyskland
Münchener Bier
Afdeling B.3. Vin
Land
Geografisk betegnelse
Tyskland
Franken
Tyskland
Mittelrhein
Tyskland
Moselle
Prioritetsdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
1
2
3
Prioritetsdato
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
DA
23
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591640_0024.png
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tyskland
Tyskland
Grækenland
Grækenland
Grækenland
Grækenland
Grækenland
Grækenland
Grækenland
Grækenland
Grækenland
Grækenland
Grækenland
Grækenland
Grækenland
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Frankrig
4
Rheingau
1.2.2002
Rheinhessen
1.2.2002
Αμύ�½ταιο / Amynteo
ikrafttrædelsesdato
Κρήτη / Crete
ikrafttrædelsesdato
Μακεδο�½ία / Macedonia
ikrafttrædelsesdato
Μα�½τι�½εία / Mantinia
ikrafttrædelsesdato
Νάουσα / Naoussa
ikrafttrædelsesdato
Νεμέα / Nemea
ikrafttrædelsesdato
Πελοπό�½�½ησος / Peloponnese
ikrafttrædelsesdato
Ρετσί�½α Αττικής / Retsina of Attiki
ikrafttrædelsesdato
Ρόδος / Rhodes
ikrafttrædelsesdato
Σάμος / Samos
ikrafttrædelsesdato
Σα�½τορί�½η / Santorini
ikrafttrædelsesdato
Στερεά Ελλάδα / Sterea Ellada
ikrafttrædelsesdato
Θράκη / Thrace
ikrafttrædelsesdato
Cataluña
ikrafttrædelsesdato
Cava
1.2.2002
Empordà
ikrafttrædelsesdato
Jerez-Xérès-Sherry / Jerez / Xérès / 2.2.1659
Sherry
Jumilla
1.2.2002
La Mancha
1.2.2002
Málaga
1.2.2002
Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda / 1.2.2002
Manzanilla
Navarra
1.2.2002
Penedès
1.2.2002
Priorat
1.2.2002
Rías Baixas
1.2.2002
Ribera del Duero
1.2.2002
Rioja
1.2.2002
Rueda
1.2.2002
Somontano
1.2.2002
Toro
1.2.2002
Utiel-Requena
1.2.2002
Valdepeñas
1.2.2002
Valencia
1.2.2002
Alsace
1.2.2002
Anjou
1.2.2002
Beaujolais
1.2.2002
Beaune / Côte de Beaune
1.2.2002
Bordeaux
1.2.2002
Bourgogne
1.2.2002
Cahors
1.2.2002
Chablis
1.2.2002
Chambertin
1.2.2002
Champagne
26.6.1935
I Sydafrika klassificeres dette produkt som "flavoured grape liquor".
DA
24
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591640_0025.png
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Frankrig
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Italien
Italien
Italien
Italien
Italien
Italien
Italien
Italien
Italien
89
90
91
92
Italien
Italien
Italien
Italien
Châteauneuf-du-Pape
Clos de Vougeot
Corton
Côte Rôtie
Côtes de Provence
Côtes du Rhône
Côtes du Roussillon
Graves / Graves de Vayres
Crozes-Hermitage / Crozes-Ermitage
/ Hermitage / l'Hermitage / Ermitage
/ l'Ermitage
Languedoc
Margaux
Médoc / Haut-Médoc
Meursault
Montrachet
Moselle
Musigny
Nuits / Nuits-Saint-Georges / Côte de
Nuits-Villages
Pays d'Oc
Pessac-Léognan
Pomerol
Pommard
Quincy
Romanée Conti
Saint-Estèphe
Saint-Émilion
Saint-Julien
Sancerre
Sauternes
Touraine
Val de Loire
Volnay
Asti
Barbaresco
Bardolino / Bardolino Superiore
Barolo
Brachetto d'Acqui / Acqui
Brunello di Montalcino
Campania
Chianti
Conegliano
Valdobbiadene
Prosecco / Conegliano – Prosecco /
Valdobbiadene – Prosecco
Alba
Franciacorta
Lambrusco di Sorbara
Lambrusco
Grasparossa
di
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
ikrafttrædelsesdato
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
DA
25
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591640_0026.png
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
Italien
Italien
Italien
Italien
Italien
Italien
Italien
Italien
Cypern
Cypern
Ungarn
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
111
112
Portugal
Portugal
113
114
115
116
117
118
119
120
Portugal
Portugal
Rumænien
Rumænien
Rumænien
Rumænien
Rumænien
Slovakiet
Castelvetro
Marsala
Montepulciano d'Abruzzo
Sicilia
Soave
Toscano / Toscana
Valpolicella
Veneto
Vino Nobile di Montepulciano
Κουμα�½δαρία / Commandaria
Πάφος / Pafos
Tokaj / Tokaji
Alentejo
Algarve
Bairrada
Dão
Douro
Lissabon
Madeira / Madera / Vinho da
Madeira / Madeira Wein / Madeira
Wine / Vin de Madère / Vino di
Madera / Madeira Wijn
Moscatel de Setúbal
Porto / Oporto / Vinho do Porto / Vin
de Porto / Port / Port Wine /
Portwein / Portvin / Portwijn
Tejo
Vinho Verde
Coteşti
Cotnari
Dealu Mare
Murfatlar
Târnave
Vinohradnícka oblasť Tokaj
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
ikrafttrædelsesdato
1.2.2002
1.2.2002
2.2.1659
ikrafttrædelsesdato
1.2.2002
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Afdeling B.4. Spiritus
Land
Geografisk betegnelse
Prioritetsdato
Irland
Irish Cream
1.2.2002
Irland
Irish Whiskey / Uisce Beatha 1.2.2002
Eireannach / Irish Whisky
Grækenland
Τσίπουρο / Tsipouro
1.2.2002
Spanien
Brandy de Jerez
1.2.2002
Spanien
Pacharán Navarro
1.2.2002
Frankrig
Armagnac
1.2.2002
Frankrig
Calvados
1.2.2002
Frankrig
Cognac
1.2.2002
Frankrig
Rhum de la Martinique
1.2.2002
Italien
Grappa
1.2.2002
DA
26
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591640_0027.png
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Ζιβα�½ία / Τζιβα�½ία / Ζιβά�½α /
Zivania
Mere end ét (1) land: Pálinka
Ungarn og Østrig
Ungarn
Törkölypálinka
Østrig
Inländerrum
Østrig
Jägertee / Jagertee / Jagatee
Polen
Polska Wódka / Polish Vodka
Finland
Vodka of Finland / Suomalainen
Vodka / Finsk Vodka
Sverige
Svensk Vodka / Swedish Vodka
Det
Forenede Scotch Whisky
Kongerige
Mere end ét land: Korn/Kornbrand
Belgien, Tyskland og
Østrig
Mere end ét land: Ούζο / Ouzo
Grækenland og Cypern
Cypern
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
ikrafttrædelsesdato
1.2.2002
ikrafttrædelsesdato
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
1.2.2002
DA
27
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
Bilag II til protokol 3
Import og markedsføring af vin og spiritus med oprindelse i Sydafrika og EU
Afdeling A
Produkter med oprindelse i Sydafrika
Afdeling A.1 Ønologiske fremgangsmåder og restriktioner og produktdefinitioner, der
er omhandlet i denne protokols artikel 11, stk. 1
I artikel 11 i og afdeling A.1, litra a), i bilag II til denne protokol omfatter udtrykket
"produktdefinitioner" ikke produktionsmetoder eller ønologiske fremgangsmåder og
restriktioner, der er omfattet af litra b) og c).
Tilsætning af brændevin er udelukket for alle andre vine end hedvine, som kun må tilsættes
druebrændevin.
a)
Love og bestemmelser vedrørende produktdefinitioner:
Love:
Liquor Products Act 60 (lov nr. 60 af 1989), senest ændret ved Liquor Products
Amendment Act 32 (lov nr. 32 af 2008):
afdeling 1 og 5.
Bestemmelser:
Liquor Products Act 60 (lov nr. 60 af 1989) – Regulations, GG 12558 af
29.6.1990, senest ændret ved GN R525, GG 35501 af 13.7.2012:
afdeling 1, 3, 4 og 5,
tabel 2.
Ordning for vin med oprindelsesbetegnelse:
Liquor Products Act 60 (lov nr. 60 af 1989) –
Wine of origin scheme, GG 12558 af 29. juni 1990, senest ændret ved GN R526, GG 35501
af 13.7.2012:
b)
afdeling 1,
afdeling 8 til og med 14N,
afdeling 20.
Love og bestemmelser vedrørende ønologiske fremgangsmåder og restriktioner:
Love:
Liquor Products Act 60 (lov nr. 60 af 1989), senest ændret ved Liquor Products
Amendment Act 32 (lov nr. 32 af 2008), samt efterfølgende ændringer:
afdeling 1 og 5.
Bestemmelser:
Liquor Products Act 60 (lov nr. 60 af 1989) – Regulations, GG 12558 af
29.6.1990, senest ændret ved GN R525, GG 35501 af 13.7.2012, samt efterfølgende
ændringer:
afdeling 1, 2, 3, 4, 5, 30, 31 og 32,
tabel 1, 2, 6, 7 og 13.
Ordning for vin med oprindelsesbetegnelse:
Liquor Products Act 60 (nr. 60 af 1989) – Wine
of origin scheme, GG 12558 af 29. juni 1990, senest ændret ved GN R526, GG 35501 af
13.7.2012, samt efterfølgende ændringer:
afdeling 17 og 20,
tabel 1, 2 og 4.
DA
28
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
c)
1.
Yderligere ønologiske fremgangsmåder og restriktioner
Agar-agar
Agar-agar kan anvendes midlertidigt, indtil OIV har fastlagt, om det er tilladeligt i forbindelse
med vinfremstilling (tabel 6 i Liquor Products Act 60 (lov nr. 60 af 1989) – Regulations).
2.
Koncentreret druemost og rektificeret koncentreret druemost.
Koncentreret druemost og rektificeret koncentreret druemost kan anvendes som tilsætning og
til sødning på særlige og begrænsede betingelser, der er fastsat i sydafrikanske bestemmelser,
idet anvendelse af disse produkter i rekonstitueret form i vin, der er omfattet af denne
protokol, dog er udelukket (tabel 6 i Liquor Products Act 60 (lov nr. 60 af 1989) –
Regulations).
3.
Tilsætning af vand
Tilsætning af vand i forbindelse med vinfremstilling er udelukket, medmindre dette er
nødvendigt af en særlig teknisk grund.
4.
Hydrogenperoxid
Anvendelse af hydrogenperoxid, som omhandlet i de sydafrikanke bestemmelser (tabel 6 i
Liquor Products Act 60 (lov nr. 60 af 1989) – Regulations) er begrænset til brug i druesaft,
druekoncentrat eller druemost.
5.
Vinsyre
Anvendelse af vinsyre til syring, som omhandlet i de sydafrikanke bestemmelser (tabel 6 i
Liquor Products Act 60 (lov nr. 60 af 1989) – Regulations), er tilladt, forudsat at det
oprindelige syreindhold ikke øges med mere end 4,0 g/l udtrykt som vinsyre.
Afdeling A.2 Dokumentation og certificering som omhandlet i denne protokols artikel
12, stk. 1
Certifikater og analyserapporter
a)
Den Europæiske Union tillader import af vin til sit territorium i overensstemmelse
med de regler for importcertifikater og analyserapporter, der er fastsat i henhold til
betingelserne i tillægget herom.
Den Europæiske Union forpligter sig til ikke at underkaste import af vin med
oprindelse på Sydafrikas territorium mere restriktive importcertifikatkrav end dem,
der er fastsat i denne protokol.
Den Europæiske Union tillader import af spiritus til sit territorium i
overensstemmelse med de regler for importcertifikater og analyserapporter, der er
fastsat i dens interne lovgivning.
Afdeling B
Produkter med oprindelse i Den Europæiske Union
Afdeling B.1 Ønologiske fremgangsmåder og restriktioner og produktdefinitioner, der
er omhandlet i denne protokols artikel 11, stk. 2
Tilsætning af brændevin er udelukket for alle andre vine end vine tilsat alkohol, som kun må
tilsættes druebrændevin.
a)
Forordninger vedrørende produktdefinitioner:
b)
c)
DA
29
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
i)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17.
december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om
ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr.
1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671), navnlig
bestemmelser vedrørende produktion i vinsektoren, jf. artikel 75, 78, 80, 81, 83
og 91 i og del II i bilag VII til nævnte forordning
Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2009 af 10. juli 2009 om
gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så
vidt angår kategorier af vinavlsprodukter, ønologiske fremgangsmåder og
restriktioner i forbindelse hermed (EUT L 193 af 24.7.2009, s. 1), navnlig
artikel 2 i og bilag II og III til nævnte forordning
Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2009 af 14. juli 2009 om
gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så
vidt angår beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske
betegnelser, traditionelle benævnelser og mærkning og præsentation af visse
vinavlsprodukter (EUT L 193 af 24.7.2009, s. 60), navnlig artikel 7, 57, 58, 64
og 66 i og bilag XIII, XIV og XVI til nævnte forordning.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17.
december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om
ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr.
1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671), navnlig
bestemmelser vedrørende produktion i vinsektoren, jf. artikel 75, 80, 83 og 91 i
og del I og II i bilag VIII til nævnte forordning, samt efterfølgende ændringer.
Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2009 af 10. juli 2009 om
gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så
vidt angår kategorier af vinavlsprodukter, ønologiske fremgangsmåder og
restriktioner i forbindelse hermed (EUT L 193 af 24.7.2009, s. 1), samt
efterfølgende ændringer.
ii)
iii)
b)
Forordninger vedrørende ønologiske fremgangsmåder og restriktioner:
i)
ii)
c)
1.
Yderligere ønologiske fremgangsmåder og restriktioner
Calciumsulfat
Calciumsulfat kan anvendes til "vino generoso (de licor)", grænseværdier på 2,5 g/l udtrykt i
kaliumsulfat i det endelige produkt (punkt A.2, litra b), i bilag III til forordning (EF)
nr. 606/2009).
2.
Carboxymethylcellulose (CMC)
Carboxymethylcellulose (CMC) kan anvendes til rødvin til stabilisering af vinsyreindholdet
op til en grænse på 100 mg/l, indtil OIV har fastlagt, om det er tilladeligt i forbindelse med
vinfremstilling.
3.
Koncentreret druemost, rektificeret koncentreret druemost og sakkarose.
Koncentreret druemost, rektificeret koncentreret druemost og sakkarose kan anvendes som
tilsætning og til sødning på særlige og begrænsede betingelser (del I i bilag VIII til forordning
(EU) nr. 1308/2013), idet anvendelse af disse produkter i rekonstitueret form i vin, der er
omfattet af denne protokol, dog er udelukket.
4.
Tilsætning af vand
DA
30
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
Tilsætning af vand i forbindelse med vinfremstilling er udelukket, medmindre dette er
nødvendigt af en særlig teknisk grund.
5.
Frisk vinbærme
Frisk vinbærme kan anvendes på særlige og begrænsede betingelser (punkt 21 i bilag I A til
forordning (EF) nr. 606/2009).
6.
Tannin
Tannin kan anvendes midlertidigt (punkt 25 i bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009),
indtil OIV har fastlagt, om det er tilladeligt i forbindelse med vinfremstilling som antioxidant
og stabilisator.
Afdeling B.2 Dokumentation og certificering som omhandlet i denne protokols artikel
12, stk. 2
Certifikater og analyserapporter
a)
Sydafrika tillader import af vin til sit territorium i overensstemmelse med de regler
for importcertifikater og analyserapporter, der er fastsat i henhold til betingelserne i
tillægget herom.
Sydafrika forpligter sig til ikke at underkaste import af vin med oprindelse på Den
Europæiske Unions territorium mere restriktive importcertifikatkrav end dem, der er
fastsat i denne protokol.
Sydafrika tillader import til sit territorium af spiritus i overensstemmelse med de
regler for importcertifikater og analyserapporter, der er fastsat i dets interne
lovgivning.
Afdeling C
Særlige regler for import, mærkning og markedsføring, der gælder for produkter fra en
af parterne, som importeres til den anden part
1.
Retsina
Intet i denne protokol er til hinder for markedsføring i Sydafrika af "Retsina" med oprindelse i
Grækenland, som er produceret i overensstemmelse med EU-reglerne. Den betragtes ved
import til og markedsføring i Sydafrika som "flavoured grape liquor" ifølge sydafrikansk
lovgivning.
2.
Guldflager
Intet i denne protokol er til hinder for markedsføring i Den Europæiske Union af
alkoholholdige drikkevarer (også mousserende) fremstillet af druer tilsat fødevaregodkendte
guldflager, men sådanne alkoholholdige drikkevarer kan ikke mærkes eller på anden måde
markedsføres som nogen form for vin.
3.
Druesorter
Druesorter, der kan anvendes i vin, som importeres til og markedsføres på parternes
territorium, er sorter af planter af slægten
Vitis vinifera
og hybrider af slægten
Vitis vinifera,
uden at dette berører den eventuelt mere restriktive lovgivning, som en part måtte anvende for
vin produceret på sit område. Import og markedsføring af vin, der er fremstillet af sorterne
Clinton, Herbemont, Isabelle, Jacquez, Noah og Othello, er forbudt.
4.
Miljøvenlige produktionsmetoder på etiketter
b)
c)
DA
31
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
Parterne er enige om at tillade udtryk, der betegner miljøvenlige produktionsmetoder, på
vinetiketter, hvis anvendelsen af sådanne udtryk er reguleret i oprindelseslandet. Etiketter, der
henviser til økologisk produktion, er ikke omfattet af dette punkt.
5.
a)
b)
6.
Navne på stater
henvisninger til navnet på en af Den Europæiske Unions medlemsstater for vin og
spiritus med oprindelse i den pågældende medlemsstat
navnet Sydafrika eller andre navne, der anvendes til at angive Sydafrika, for vin og
spiritus med oprindelse heri.
Gensidig bistand mellem håndhævelsesmyndigheder
Følgende betegnelser er beskyttede, for så vidt angår vin og spiritus:
Hver part udpeger de organer og myndigheder, der skal være ansvarlige for anvendelsen af
denne protokol. Hvis en part udpeger mere end ét kompetent organ, sikrer den sig, at
organernes arbejde koordineres. Med henblik herpå udpeges der én enkelt
forbindelsesmyndighed.
Parterne meddeler hinanden navn og adresse på de organer og myndigheder, der er omhandlet
i første afsnit, senest seks (6) måneder efter datoen for denne protokols ikrafttrædelse. Der
etableres et snævert og direkte samarbejde mellem organerne.
De organer og myndigheder, der er omhandlet i første afsnit, tilstræber at forbedre den
gensidige bistand i forbindelse med anvendelsen af denne protokol for at bekæmpe svigagtig
praksis.
7.
Beskyttelsesforanstaltninger
Parterne forbeholder sig ret til at indføre midlertidige, supplerende importcertifikatkrav for
vin og spiritus, der importeres fra den anden part, hvis legitime offentlige hensyn såsom
sundheds- eller forbrugerbeskyttelse eller bekæmpelse af svig tilsiger det. I så fald skal den
anden part rettidigt meddeles de oplysninger, der er nødvendige for at kunne efterkomme de
supplerende krav.
Parterne er enige om, at sådanne krav ikke må strække sig ud over den periode, som de
offentlige hensyn, der har begrundet kravenes indførelse, kræver.
8.
Mærkningsudtryk og traditionelle benævnelser
Parterne anerkender betydningen af anvendelsen af mærkningsudtryk og traditionelle
benævnelser til at beskrive vine, der markedsføres på deres respektive markeder. Parterne er
enige om at fortsætte samarbejdet om dette spørgsmål i henhold til denne protokols artikel 14.
Parterne er enige om at undersøge formålet med, principperne for og anvendelsen i visse
bestemte tilfælde med henblik på at indgå en aftale senest to (2) år efter ikrafttrædelsen, som
indarbejdes i denne protokol. Indtil en sådan aftale er kommet i stand, er anvendelsen af disse
udtryk på produkter, der importeres fra den anden part, underlagt reglerne, procedurerne og
praksisserne hos den importerende part, uanset om disse udtryk udgør vinklasser eller udtryk,
som er fastsat i lovgivningen hos den eksporterende part, jf. denne protokols artikel 11.
I Den Europæiske Union kan de traditionelle benævnelser "Ruby", "Tawny" og "Vintage", jf.
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 261/2006, hvor de præciseres, anvendes i mærkningen
af vin tilsat alkohol i overensstemmelse med den definition, som er fastsat i sydafrikansk lov,
sammen med en af de geografiske betegnelser, der er opført i afdeling A.3 i bilag I, som vinen
tilsat alkohol er berettiget til, og som er beliggende i provinserne Eastern Cape, Northern
Cape eller Western Cape. Nævnte vin tilsat alkohol skal mærkes med den relevante
DA
32
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
geografiske betegnelse og den traditionelle benævnelse med bindestreg til eller på anden
måde visuelt kombineret med udtrykket "Cape".
DA
33
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591640_0034.png
TILLÆG til bilag II
Importcertifikat og analysedokumentation
1.
I henhold til afdeling A.2, litra a), og afdeling B.2, litra a), i dette bilag godtgøres det
over for de kompetente myndigheder i den importerende part, at betingelserne for
import af vin til en parts territorium er opfyldt, ved fremlæggelse:
a)
b)
af et certifikat, der er udstedt af en gensidigt anerkendt offentlig myndighed i
oprindelseslandet og
hvis vinen er bestemt til direkte konsum, af en analyserapport, der er
udarbejdet af et laboratorium, som er officielt anerkendt af oprindelseslandet.
Analyserapporten skal indeholde følgende oplysninger:
totalt alkoholindhold udtrykt i volumen
virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen
totalt tørstofindhold
totalt syreindhold udtrykt i vinsyre
flygtig syre udtrykt i eddikesyre
indhold af citronsyre
restsukkerindhold
totalt svovldioxidindhold.
2.
Parterne fastlægger nærmere i fællesskab de regler, der er omhandlet i punkt 1,
herunder hvilke formularer der skal anvendes, og hvilke oplysninger der skal
afgives
5
.
Med henblik på anvendelse af bilag II, afdeling C, punkt 6, er parterne enige om, at
de analysemetoder, som OIV har anerkendt som referencemetoder og offentliggjort
eller, hvis der ikke er offentliggjort en hensigtsmæssig metode, en analysemetode,
der opfylder de standarder, som anbefales af Den Internationale
Standardiseringsorganisation (ISO), anvendes som referencemetoder ved
bestemmelse af vinens analysemæssige sammensætning med henblik på
kontrolforanstaltninger.
3.
5
Dette skal ske ved en beslutning truffet af det særlige udvalg, der er nedsat i henhold til denne protokols
artikel 13.
DA
34
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
ERKLÆRINGER
FÆLLESERKLÆRING FRA EU OG SYDAFRIKA OM FLASKESTØRRELSER OG
ALKOHOLINDHOLD I SPIRITUS
Parterne erklærer, at flaskestørrelser og mindsteindholdet af alkohol udtrykt i volumen i
spiritus, der overgår til konsum, ikke bør udgøre en unødig byrde for eksportørerne hos begge
parter. De erklærer endvidere, at de vil fremme yderligere harmonisering.
FÆLLESERKLÆRING FRA EU OG SYDAFRIKA OM CERTIFICERING OG
ANALYSE
Parterne erklærer, at følgende parametre er omfattet af analyse i forbindelse med de
importcertifikatprocedurer ved import af spiritus, der er fastsat i Sydafrikas regler for
importprocedurer for spiritus:
a)
Anden spiritus end den, der er omhandlet i litra b) og c):
alkoholindhold udtrykt i % vol
indhold af methylalkohol pr. 100 liter alkohol 100 % vol
mængde flygtige stoffer pr. 100 liter alkohol 100 % vol.
b)
Blended whisky:
alkoholindhold udtrykt i % vol
indhold af methylalkohol pr. 100 liter alkohol 100 % vol
mængde flygtige stoffer pr. 100 liter alkohol 100 % vol
højere alkoholer - amylalkohol pr. 100 liter absolut alkohol.
c)
Spiritusbaserede drikkevarer:
i)
Likør, spirituscocktail:
alkoholindhold udtrykt i % vol
indhold af methylalkohol pr. 100 liter alkohol 100 % vol
restsukker gram/liter
ii)
Cooler:
alkoholindhold udtrykt i % vol
indhold af methylalkohol pr. 100 liter alkohol 100 % vol
total svovldioxid
flygtig syre udtrykt i eddikesyre
iii)
Flødelikør:
alkoholindhold udtrykt i % vol
indhold af methylalkohol pr. 100 liter alkohol 100 % vol
restsukker
smørfedt
iv)
Andre:
DA
35
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
alkoholindhold udtrykt i % vol
indhold af methylalkohol pr. 100 liter alkohol 100 %.
ERKLÆRING FRA EU OM ANVENDELSEN AF SYMBOLET FOR DEN
GEOGRAFISKE BETEGNELSE
EU erklærer, at det kan anse behørigt begrundede anmodninger fra Sydafrika om betegnelser,
der er beskyttet i henhold til afdeling A.1 i bilag I til denne protokol, for at være berettiget til
at blive markedsført i EU ledsaget af det symbol, der angiver beskyttede geografiske
betegnelser.
ERKLÆRING FRA SYDAFRIKA OM OSTESTANDARDER
Sydafrika erklærer, at i en kommende ændring af dets mærkningsbestemmelser for
osteprodukter og senest ti (10) år efter denne protokols ikrafttrædelse vil Sydafrika tage
hensyn til de produktspecifikationer for osteprodukter med geografiske betegnelser, som er
opført i afdeling B.1 i bilag I til denne protokol, for at sikre, at de kan markedsføres i
Sydafrika under de rette betegnelser.
DA
36
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
PROTOKOL 4
VEDRØRENDE FORHOLDET MELLEM TDCA-AFTALEN OG NÆRVÆRENDE
AFTALE
1.
Fra datoen for denne aftales ikrafttrædelse i henhold til denne aftales artikel 113:
a)
ophæves følgende bestemmelser i TDCA-aftalen:
i)
artiklerne i afsnit II (handel) og afsnit III (handelsanliggender) og de
tilhørende bilag og protokoller, med undtagelse af artikel 31
(søtransport), som fortsat finder anvendelse i forholdet mellem parterne i
TDCA-aftalen
artikel 104, stk. 9 og 10
punkt 5 og 7 i tillægget til brevvekslingen i bilag X til TDCA-aftalen
ii)
iii)
b)
har det samarbejdsråd, der er nedsat i henhold til TDCA-aftalens artikel 97,
ikke længere beføjelse til at træffe retligt bindende beslutninger på de områder,
der er omfattet af de bestemmelser, som ophæves i henhold til litra a)
er den tvistbilæggelsesordning, der er indført i henhold til TDCA-aftalens
artikel 104, ikke længere til rådighed for TDCA-parterne med henblik på
tvister vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af bestemmelser, der
ophæves i henhold til litra a).
c)
2.
I tilfælde af midlertidig anvendelse af nærværende aftale fra EU's side og ratificering
fra Sydafrikas side i henhold til nærværende aftales artikel 113:
a)
b)
suspenderes anvendelsen af de artikler, der ophæves i henhold til punkt 1
har det samarbejdsråd, der er nedsat i henhold til TDCA-aftalens artikel 97,
ikke beføjelse til at træffe retligt bindende beslutninger på de områder, der er
omfattet af de bestemmelser, som suspenderes i henhold til punkt 2, litra a)
er den tvistbilæggelsesordning, der er indført i henhold til TDCA-aftalens
artikel 104, ikke til rådighed for TDCA-parterne med henblik på tvister
vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af de bestemmelser, der
suspenderes i henhold til punkt 2, litra a).
c)
3.
Skulle TDCA-aftalen og nærværende aftale være uforenelige, har nærværende aftale
forrang.
DA
37
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
SLUTAKT
Repræsentanterne for:
KONGERIGET BELGIEN,
REPUBLIKKEN BULGARIEN,
REPUBLIKKEN KROATIEN,
DEN TJEKKISKE REPUBLIK,
KONGERIGET DANMARK,
FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,
REPUBLIKKEN ESTLAND,
IRLAND,
DEN HELLENSKE REPUBLIK,
KONGERIGET SPANIEN,
DEN FRANSKE REPUBLIK,
DEN ITALIENSKE REPUBLIK,
REPUBLIKKEN CYPERN,
REPUBLIKKEN LETLAND,
REPUBLIKKEN LITAUEN,
STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,
UNGARN,
REPUBLIKKEN MALTA,
KONGERIGET NEDERLANDENE,
REPUBLIKKEN ØSTRIG,
REPUBLIKKEN POLEN,
DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,
RUMÆNIEN,
REPUBLIKKEN SLOVENIEN,
DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,
REPUBLIKKEN FINLAND,
KONGERIGET SVERIGE,
DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,
som er kontraherende parter i traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde, i det følgende benævnt "EU-medlemsstaterne",
og
DEN EUROPÆISKE UNION
på den ene side og
REPUBLIKKEN BOTSWANA,
DA
38
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
KONGERIGET LESOTHO,
REPUBLIKKEN MOZAMBIQUE,
REPUBLIKKEN NAMIBIA,
DEN SYDAFRIKANSKE REPUBLIK,
KONGERIGET SWAZILAND,
i det følgende benævnt "SADC-ØPA-landene" (SADC - Southern African Development
Community og ØPA - økonomisk partnerskabsaftale),
på den anden side,
forsamlet i [...] den [...] [...] i år [to tusind og ...] med henblik på undertegnelsen af den
økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den
ene side
og SADC-ØPA-landene på den anden side, har ved aftalens undertegnelse:
vedtaget følgende bilag, protokoller og erklæringer:
BILAG I: EU's told på varer med oprindelse i SADC-ØPA-landene
BILAG II: SACU's told på varer med oprindelse i EU
BILAG III: Mozambiques told varer med oprindelse i EU
BILAG IV: Landbrugsbeskyttelsesforanstaltninger
BILAG V: Overgangsbeskyttelsesforanstaltninger i BLNS-landene
BILAG VI: SPS-prioriterede varer og sektorer
PROTOKOL 1: Vedrørende definition af begrebet "produkter med
oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde
PROTOKOL 2: Gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål
PROTOKOL 3: Geografiske betegnelser og handel med vin og spiritus
PROTOKOL 4: Vedrørende forholdet mellem TDCA-aftalen og nærværende
aftale
TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne
slutakt.
ERKLÆRINGER
ERKLÆRING FRA NAMIBIA OM FISKEVARERS OPRINDELSE
Namibia bekræfter det synspunkt, landet har givet udtryk for under ØPA-forhandlingerne om
oprindelsesreglerne for fiskevarer, og fastholder derfor, at som følge af udøvelsen af dets
suveræne ret til fiskeressourcerne i de farvande, der hører under dets nationale jurisdiktion,
herunder den eksklusive økonomiske zone, som defineret i De Forenede Nationers
havretskonvention, bør alle fangster i disse farvande, som obligatorisk skal landes i havne i
Namibia med henblik på forarbejdning, have oprindelsesstatus.
ERKLÆRING FRA EU OM PROTOKOL 1 OM TERRITORIALFARVANDENES
UDSTRÆKNING
EU erindrer om, at ifølge gældende, anerkendte principper i international ret, navnlig De
Forenede Nationers havretskonvention, begrænses territorialfarvandenes maksimale
DA
39
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
udstrækning til 12 sømil, og erklærer, at denne grænse skal tages i betragtning ved
anvendelsen af protokollens bestemmelser, hver gang der deri henvises til dette begreb.
[plads afsat til alle underskrifter]
DA
40
DA