Europaudvalget 2016
KOM (2016) 0008
Offentligt
1591646_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 22.1.2016
COM(2016) 8 final
ANNEX 4 – PART 3/3
BILAG
til
Forslag til Rådets afgørelse
om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale
mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og SADC-ØPA-
landene på den anden side
DA
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0002.png
BILAG
BILAG III: Mozambiques told på varer med oprindelse i EU - del 3
Kapitel
84.22
HS-kode
Varebeskrivelse
Opvaskemaskiner; maskiner og apparater til rensning eller tørring af flasker og andre
beholdere; maskiner og apparater til påfyldning, lukning, forsegling eller etikettering af
flasker, dåser, æsker, sække og andre beholdere; maskiner og apparater til kapsling af flasker,
glas, rør og lignende beholdere; andre emballeringsmaskiner og emballeringsapparater
(herunder maskiner til emballering med krympefolie); maskiner og apparater til tilsætning af
kulsyre til drikkevarer
- Opvaskemaskiner
8422.11.00
8422.19.00
8422.20.00
8422.30.00
-- Til husholdningsbrug
-- Andre varer
- Maskiner og apparater til rensning eller tørring af flasker og andre beholdere
- Maskiner og apparater til påfyldning, lukning, forsegling eller etikettering af flasker, dåser, æsker,
sække og andre beholdere; maskiner og apparater til kapsling af flasker, glas, rør og lignende
beholdere; maskiner og apparater til tilsætning af kulsyre til drikkevarer
Andre emballeringsmaskiner og emballeringsapparater (herunder maskiner til emballering med
krympefolie)
- Dele
Vægte, herunder tælle- og kontrolvægte (undtagen vægte, følsomme for 5 centigram og
derunder); vægtlodder af enhver art
8423.10.00
8423.20.00
- Personvægte, herunder vægte til vejning af spædbørn; husholdningsvægte
- Kontinuerligt virkende vægte til vejning af varer på transportbånd
P/ST
P/ST
20
5
B1
A
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
20
5
5
5
B1
B22
B22
B22
Enhed
Almindelig
tarif
1
Kategori
8422.40.00
8422.90.00
84.23
P/ST
KG
5
5
B22
B22
1
For så vidt angår artikel 23, stk. 3, er denne kolonne kun vejledende.
DA
2
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0003.png
Kapitel
HS-kode
8423.30.00
8423.81.00
8423.82.00
8423.89.00
8423.90.00
Varebeskrivelse
- Vægte til afvejning af konstante vægtmængder, vægte til afvejning af en forud bestemt
vægtmængde i sække eller andre beholdere, herunder doseringsvægte
-- Med kapacitet 30 kg og derunder
-- Med kapacitet over 30 kg, men ikke over 5 000 kg
-- I andre tilfælde
- Vægtlodder af enhver art; dele til vægte
Mekaniske apparater (også hånddrevne) til udsprøjtning, forstøvning eller spredning af
væsker eller pulvere; ildslukningsapparater, også med ladning; sprøjtepistoler og lignende
redskaber; dampstråle- og sandstråleblæsere og lignende maskiner
Enhed
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
KG
Almindelig
tarif
1
5
5
5
5
5
Kategori
A
A
A
A
A
84.24
8424.10.00
8424.20.00
8424.30.00
8424.81.00
8424.89.00
8424.90.00
84.25
- Ildslukningsapparater, også med ladning
- Sprøjtepistoler og lignende redskaber
- Dampstråle- og sandstråleblæsere og lignende maskiner
-- Til land- eller havebrug
-- I andre tilfælde
- Dele
Taljer og hejseværker, undtagen hejseværker med spande ("skips"); spil og ankerspil;
donkrafte
- Taljer og hejseværker, undtagen hejseværker med spande ("skips");
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
KG
5
5
5
0
5
0
A
A
A
A
A
A
8425.11.00
8425.19.00
8425.31.00
8425.39.00
-- Med elektromotor
-- I andre tilfælde
-- Med elektromotor
-- I andre tilfælde
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
5
5
5
5
B22
B22
B22
B22
DA
3
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0004.png
Kapitel
HS-kode
8425.41.00
8425.42.00
8425.49.00
Varebeskrivelse
-- Stationære autoløftere, af den art der anvendes i værksteder
-- Andre donkrafte, hydrauliske
-- Andre varer
Svingkraner og andre kraner, herunder kabelkraner; mobile portalkraner, portalløftetrucker
og krantrucker
- Løbekraner, krantransportører, brokraner, mobile portalkraner (undtagen af svingtypen) og
portalløftetrucker:
Enhed
P/ST
KG
P/ST
Almindelig
tarif
1
5
5
5
Kategori
B22
B22
B22
84.26
8426.11.00
8426.12.00
8426.19.00
8426.20.00
8426.30.00
8426.41.00
8426.49.00
8426.91.00
8426.99.00
84.27
8427.10.00
8427.20.00
8427.90.00
84.28
-- Løbekraner på skinner
-- Mobile portalkraner på gummihjul samt portalløftetrucker
-- Andre varer
- Tårnkraner
- Portalkraner af svingtypen
-- På gummihjul
-- I andre tilfælde
-- Bestemt til montering på vejgående køretøjer
-- I andre tilfælde
Gaffeltrucker; andre trucker med anordning til løftning eller flytning
- Selvbevægende trucker med elektromotor
- Andre selvbevægende trucker
- Andre trucker
Andre maskiner og apparater til løftning, lastning, losning eller flytning (fx elevatorer,
rulletrapper, transportører og tovbaner)
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
5
5
5
5
5
5
5
5
5
B22
B22
B22
B22
B22
B22
B22
B22
B22
P/ST
P/ST
P/ST
5
5
5
A
A
A
DA
4
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0005.png
Kapitel
HS-kode
8428.10.00
8428.20.00
8428.32.00
8428.33.00
8428.39.00
8428.40.00
8428.90.00
Varebeskrivelse
- Person- og vareelevatorer, herunder hejseværker med spande ("skips")
- Pneumatiske elevatorer og transportører
-- I andre tilfælde, med spande
-- I andre tilfælde, med bånd eller remme
-- I andre tilfælde
- Rulletrapper og rullende fortove
- Andre maskiner og apparater
Bulldozere, angledozere, vejhøvle (graders og levellers), scrapere, gravemaskiner,
læssemaskiner, stampemaskiner og vejtromler, selvkørende
Enhed
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
Almindelig
tarif
1
5
5
5
5
5
5
5
Kategori
B22
B22
B22
B22
B22
B22
B22
84.29
8429.11.00
8429.19.00
8429.20.00
8429.30.00
8429.40.00
8429.51.00
8429.52.00
8429.59.00
84.30
-- På larvebånd
-- I andre tilfælde
- Vejhøvle (graders og levellers)
- Scrapere
- Stampemaskiner og vejtromler
-- Læssemaskiner med frontmonteret læsseblad
-- Maskiner, hvis overbygning kan drejes 360 °
-- Andre maskiner
Andre maskiner og apparater til jordarbejde, minedrift, stenbrydning og lign. (fx maskiner til
planering, udgravning, stampning, komprimering eller boring); piloteringsmaskiner
(rambukke) og maskiner til optrækning af pæle; sneplove og sneblæsere
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
5
5
5
5
5
5
5
5
B22
B22
B22
B22
B22
B22
B22
B22
8430.10.00
8430.31.00
- Piloteringsmaskiner (rambukke) og maskiner til optrækning af pæle
-- Selvkørende
P/ST
P/ST
5
5
B22
B22
DA
5
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0006.png
Kapitel
HS-kode
8430.39.00
8430.41.00
8430.49.00
8430.50.00
8430.61.00
8430.69.00
Varebeskrivelse
-- I andre tilfælde
-- Selvkørende
-- I andre tilfælde
- Andre maskiner og apparater, selvkørende
-- Maskiner og apparater til stampning og komprimering
-- Andre maskiner og apparater
Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner eller apparater henhørende
under pos. 84.25-84.30
Enhed
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
Almindelig
tarif
1
5
5
5
5
5
5
Kategori
B22
B22
B22
B22
B22
B22
84.31
8431.10.00
8431.20.00
8431.31.00
8431.39.00
8431.41.00
8431.42.00
8431.43.00
8431.49.00
84.32
8432.10.00
8432.21.00
8432.29.00
8432.30.00
8432.40.00
- Til maskiner og apparater henhørende under pos. 84.25
- Til maskiner og apparater henhørende under pos. 84.27
-- Til person- og vareelevatorer eller rulletrapper
-- Til andre maskiner og apparater
-- Spande, grabber, gribere og skovle
-- Blade til bulldozere eller angledozere
-- Dele til maskiner og apparater til boring, henhørende under underpos. 8430.41 eller 8430.49
-- Andre varer
Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsmaskiner og -apparater til jordens bearbejdning og
dyrkning; tromler til plæner eller sportspladser
- Plove
-- Tallerkenharver
-- Andre varer
- Så-, plante- og priklemaskiner
- Gødningsspredere
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
5
5
5
5
5
5
5
5
B22
B22
B22
B22
B22
B22
B22
B22
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
0
0
0
0
0
B22
B22
B22
B22
B22
DA
6
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0007.png
Kapitel
HS-kode
8432.80.00
8432.90.00
Varebeskrivelse
- Andre maskiner og apparater
- Dele
Høstmaskiner og tærskeværker, herunder halm- og foderpressere; slåmaskiner (herunder
plæneklippere); maskiner til rensning eller sortering af æg, frugt eller andre
landbrugsprodukter, undtagen maskiner og apparater henhørende under pos. 84.37
Enhed
KG
KG
Almindelig
tarif
1
0
0
Kategori
B22
B22
84.33
- Plæneklippere:
8433.11.00
8433.19.00
8433.20.00
8433.51.00
8433.52.00
8433.53.00
8433.59.00
8433.60.00
8433.90.00
84.34
8434.10.00
8434.20.00
8434.90.00
84.35
-- Med motor og horisontalt roterende skær
-- I andre tilfælde
- Slåmaskiner, herunder knivbjælker til montering på en traktor
-- Mejetærskere
-- Andre maskiner og apparater til tærskning
-- Maskiner til optagning af rodfrugter og rodknolde
-- Andre maskiner og apparater til høstning
- Maskiner til rensning eller sortering af æg, frugt eller andre landbrugsprodukter
- Dele
Malkemaskiner og mejerimaskiner
- Malkemaskiner
- Mejerimaskiner
- Dele
Pressere, persere og andre maskiner og apparater til brug ved fremstilling af vin, cider,
frugtsaft eller lignende drikkevarer
P/ST
P/ST
KG
5
5
5
B22
B22
B22
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
KG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B1
B1
B22
B22
B22
B22
B22
A
A
DA
7
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0008.png
Kapitel
HS-kode
8435.10.00
8435.90.00
Varebeskrivelse
- Maskiner og apparater
- Dele
Andre maskiner og apparater til landbrug, havebrug, skovbrug, fjerkræavl eller biavl,
herunder spiringsanlæg med mekanisk udstyr eller udstyr til opvarmning; rugemaskiner og
kyllingemødre
Enhed
P/ST
KG
Almindelig
tarif
1
5
5
Kategori
B22
B22
84.36
8436.10.00
8436.21.00
8436.29.00
8436.80.00
8436.91.00
8436.99.00
84.37
- Maskiner og apparater til tilberedning af dyrefoder
-- Rugemaskiner og kyllingemødre
-- Andre maskiner og apparater
- Andre maskiner og apparater
-- Til maskiner og apparater til fjerkræavl eller til rugemaskiner og kyllingemødre
-- I andre tilfælde
Maskiner og apparater til rensning og sortering af frø, korn eller tørrede bælgfrugter;
maskiner og apparater til møllerier og maskiner og apparater til anden behandling af korn og
tørrede bælgfrugter (undtagen maskiner og apparater af landbrugstyper)
P/ST
P/ST
KG
P/ST
KG
P/ST
5
5
5
5
5
5
A
A
B22
B22
A
A
8437.10.00
8437.80.00
8437.90.00
84.38
Maskiner og apparater til rensning og sortering af frø, korn eller tørrede bælgfrugter
- Andre maskiner og apparater
- Dele
Maskiner og apparater, ikke tariferet i nogen anden position i dette kapitel i Mozambiques
toldtariff, til industriel tilberedning eller fremstilling af fødevarer eller drikkevarer, undtagen
maskiner og apparater til udvinding eller tilberedning af animalske eller fede vegetabilske
olier og fedtstoffer
P/ST
KG
KG
0
5
0
B22
B22
B22
DA
8
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0009.png
Kapitel
HS-kode
8438.10.00
8438.20.00
8438.30.00
8438.40.00
8438.50.00
8438.60.00
8438.80.00
8438.90.00
Varebeskrivelse
- Bagerimaskiner samt maskiner og apparater til fremstilling af makaroni, spaghetti og lign.
- Maskiner og apparater til fremstilling af sukkervarer, kakao og chokolade
- Maskiner og apparater til sukkerfabrikker
- Maskiner og apparater til bryggerier
- Maskiner og apparater til behandling og tilberedning af kød og fjerkræ
- Maskiner og apparater til behandling og tilberedning af frugt, nødder og grøntsager
- Andre maskiner og apparater
- Dele
Maskiner og apparater til fremstilling af papirmasse eller til fremstilling og efterbehandling af
papir og pap
Enhed
KG
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
KG
Almindelig
tarif
1
5
5
0
5
5
0
5
0
Kategori
B22
B22
B22
B22
B22
B22
B22
B22
84.39
8439.10.00
8439.20.00
8439.30.00
8439.91.00
8439.99.00
84.40
8440.10.00
8440.90.00
84.41
8441.10.00
- Maskiner og apparater til fremstilling af papirmasse
- Maskiner og apparater til fremstilling af papir og pap
- Maskiner og apparater til efterbehandling af papir og pap
-- Til maskiner og apparater til fremstilling af papirmasse
I andre tilfælde
Maskiner og apparater til bogindbinding, herunder symaskiner til hæftning af bøger
- Maskiner og apparater
- Dele
Andre maskiner og apparater til forarbejdning af papirmasse, papir og pap, herunder papir-
og papskæremaskiner af enhver art
- Skæremaskiner
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
5
5
5
5
5
B22
B22
B22
B22
B22
P/ST
KG
5
5
B22
B22
P/ST
5
B22
DA
9
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0010.png
Kapitel
HS-kode
8441.20.00
8441.40.00
8441.80.00
8441.90.00
Varebeskrivelse
- Maskiner til fremstilling af sække, poser og konvolutter
- Maskiner til formpresning af varer af papirmasse, papir eller pap
- Andre maskiner og apparater
- Dele
Maskiner, apparater og redskaber (undtagen værktøjsmaskiner henhørende under pos. 84.56-
84.65) til fremstilling og bearbejdning af trykplader, trykcylindre og lign.; trykplader,
trykcylindre og lign.; plader, cylindre og litografiske sten, behandlet til grafisk brug (slebet,
poleret og lign.)
Enhed
P/ST
P/ST
P/ST
KG
Almindelig
tarif
1
5
5
5
5
Kategori
B22
B22
B22
B22
84.42
8442.30.00
8442.40.00
8442.50.00
- Maskiner, apparater og redskaber
- Dele til forannævnte maskiner, apparater og redskaber
- Trykplader, trykcylindre og lign.; plader, cylindre og litografiske sten, behandlet til grafisk brug
(slebet, poleret og lign.)
KG
KG
KG
5
5
5
B22
B22
B22
84.43
Trykkemaskiner, som anvender plader, cylindre og lign. henhørende under pos. 84.42; andre
printere, kopieringsmaskiner og telefaxapparater, også kombineret; dele og tilbehør
8443.11.00
8443.12.00
-- Offset-trykkemaskiner med papirtilførsel fra ruller
-- Offset-trykkemaskiner med papirtilførsel af ark, hvis ene sidelængde ikke overstiger 22 cm og den
anden ikke 36 cm, i ikke-foldet stand (kontoroffset-maskiner)
-- Andre offset-trykkemaskiner
P/ST
P/ST
5
5
B22
B22
8443.13.00
P/ST
5
B22
DA
10
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0011.png
Kapitel
HS-kode
8443.15.00
8443.16.00
8443.17.00
8443.19.00
8443.31.00
Varebeskrivelse
-- Bogtrykkemaskiner (højtrykspressere), med anden papirtilførsel end fra ruller, undtagen til
flexografisk trykning
-- Flexografitrykkemaskiner og -apparater
-- Dybtrykmaskiner og -apparater
-- Andre maskiner
Maskiner, der udfører to eller flere af funktionerne trykning (printning), kopiering eller
faxtransmission og kan tilsluttes til en automatisk databehandlingsmaskine eller et netværk
-- Andre maskiner, der kan tilsluttes til en automatisk databehandlingsmaskine eller et netværk
-- Andre maskiner og apparater
Dele og tilbehør til trykkemaskiner, som anvender plader, cylindre og lign. henhørende under pos.
84.42
- Dele
Enhed
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
Almindelig
tarif
1
5
5
5
5
5
Kategori
B22
B22
B22
B22
B22
8443.32.00
8443.39.00
8443.91.00
8443.99.00
P/ST
P/ST
P/ST
KG
5
5
5
5
B22
B22
B22
B22
84.44
84.45
8444.00.00
Maskiner til fremstilling (ekstrusion), strækning, teksturering og skæring af kemofibre
Maskiner til bearbejdning af tekstilfibre; spinde- og tvindemaskiner samt andre maskiner til
fremstilling af tekstilgarn; spolemaskiner (herunder skudgarnsspolemaskiner) og maskiner til
bearbejdning af tekstilgarn med henblik på anvendelse i de under pos. 84.46 og 84.47 nævnte
maskiner
P/ST
5
A
- Maskiner til bearbejdning af tekstilfibre
8445.19.00
8445.20.00
-- Andre maskiner
- Spindemaskiner
P/ST
P/ST
5
5
A
A
DA
11
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0012.png
Kapitel
HS-kode
8445.30.00
8445.90.00
Varebeskrivelse
- Tvindemaskiner og maskiner til fremstilling af flertrådet eller kabelslået garn
- Andre maskiner
Strikkemaskiner, stitch-bondingmaskiner, maskiner til fremstilling af overspundet garn, tyl,
blonder og kniplinger, broderier, possement og net samt maskiner til tufting
- Rundstrikkemaskiner:
Enhed
P/ST
P/ST
Almindelig
tarif
1
5
5
Kategori
A
B22
84.47
8447.11.00
8447.20.00
8447.90.00
84.48
-- Med cylinderdiameter på 165 mm og derunder
- Fladstrikkemaskiner; stitch-bondingmaskiner
- Andre maskiner
Hjælpemaskiner og hjælpeapparater til brug i forbindelse med de under pos. 84.44-84.47
hørende maskiner (fx skaftmaskiner, jacquardmaskiner, kæde- og skudvogtere samt
skytteskiftningsmaskiner); dele og tilbehør, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til
maskiner henhørende under denne position eller under pos. 84.44-84.47 (fx spindler og
spindelvinger, kartebeslag, kamme, spindedyser, væveskytter, vævelidser (søller),
skaftrammer samt nåle til strikkemaskiner)
P/ST
P/ST
P/ST
5
5
5
A
A
A
8448.19.00
8448.20.00
8448.32.00
8448.39.00
8448.49.00
8448.51.00
- Hjælpemaskiner og hjælpeapparater til brug i forbindelse med de under pos. 84.44-84.47 hørende
maskiner
-- Andre varer
- Dele og tilbehør til maskiner henhørende under pos. 84.44 eller til deres hjælpemaskiner og
hjælpeapparater
-- Til maskiner til behandling af tekstilfibre, undtagen kartebeslag
-- Andre varer
-- Andre varer
-- Sinkers (platiner), nåle og lignende varer til dannelse af masker
P/ST
KG
KG
KG
KG
KG
5
5
5
5
5
5
A
A
A
A
A
A
DA
12
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0013.png
Kapitel
HS-kode
8448.59.00
Varebeskrivelse
-- Andre varer
Vaskemaskiner, også med tørremaskine
- Maskiner med en kapacitet på 10 kg tørt tøj og derunder:
Enhed
KG
Almindelig
tarif
1
5
Kategori
A
84.50
8450.11.00
8450.12.00
8450.19.00
8450.20.00
8450.90.00
84.51
-- Fuldautomatiske
-- I andre tilfælde, med indbygget tørrecentrifuge
-- I andre tilfælde
- Maskiner med en kapacitet på over 10 kg tørt tøj
- Dele
Maskiner og apparater (undtagen maskiner henhørende under pos. 84.50) til vask, rensning,
vridning, tørring, strygning, presning (herunder fikseringspresser), blegning, farvning,
appretering, overfladebehandling, overtrækning eller imprægnering af tekstilgarn, tekstilstof
eller forarbejdede tekstilvarer samt maskiner til pålægning af masse på tekstilstof eller andet
støttemateriale ved fremstilling af gulvbelægning (fx linoleum); maskiner til oprulning,
afrulning, sammenlægning, tilskæring og takning af tekstilstof
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
KG
20
20
20
5
5
B1
B1
B1
B22
B22
8451.10.00
8451.21.00
8451.29.00
8451.30.00
8451.40.00
8451.50.00
8451.80.00
8451.90.00
- Tørrensemaskiner (kemisk rensning)
-- Med en kapacitet på 10 kg tørt tøj og derunder
-- I andre tilfælde
- Presse- og strygemaskiner, herunder fikseringspresser
- Maskiner til vask, blegning og farvning
- Maskiner til oprulning, afrulning, sammenlægning, tilskæring og takning af tekstilstof
- Andre maskiner og apparater
- Dele
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
KG
KG
P/ST
KG
5
20
5
5
5
5
5
5
A
A
A
A
A
A
A
A
DA
13
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0014.png
Kapitel
HS-kode
Varebeskrivelse
Enhed
Almindelig
tarif
1
Kategori
84.52
Symaskiner, undtagen symaskiner til hæftning af bøger henhørende under pos. 84.40; møbler,
borde og overtræk, specielt konstrueret til symaskiner; symaskinenåle
8452.10.00
8452.21.00
8452.29.00
8452.30.00
8452.40.00
8452.90.00
- Symaskiner til husholdningsbrug
-- Fuldautomatiske
-- I andre tilfælde
- Symaskinenåle
Møbler, borde og overtræk til symaskiner samt dele dertil
- Andre dele til symaskiner
Maskiner og apparater (undtagen symaskiner) til beredning, garvning og forarbejdning af
huder, skind eller læder og til fremstilling eller reparation af fodtøj eller andre varer af huder,
skind eller læder
8453.10.00
8453.20.00
8453.80.00
8453.90.00
- Maskiner og apparater til beredning, garvning og forarbejdning af huder, skind eller læder
- Maskiner og apparater til fremstilling eller reparation af fodtøj
- Andre maskiner og apparater
- Dele
Konvertorer, støbeskeer, kokiller og støbemaskiner, af den art der anvendes i den
metallurgiske industri og i metalstøberier
8454.10.00
8454.90.00
- Konvertorer
- Dele
Valsemaskiner til valsning af metaller samt valser dertil
8455.10.00
- Rørvalsemaskiner
KG
5
B22
KG
KG
5
5
B22
B22
KG
KG
KG
KG
5
5
5
5
B22
B22
B22
B22
P/ST
P/ST
P/ST
KG
KG
KG
5
5
5
5
5
5
A
A
A
A
A
A
84.53
84.54
84.55
DA
14
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0015.png
Kapitel
HS-kode
8455.21.00
8455.30.00
8455.90.00
Varebeskrivelse
-- Til varmvalsning eller til kombineret kold- og varmvalsning
- Valser
- Andre dele
Værktøjsmaskiner til bearbejdning af ethvert materiale, som fjerner materiale ved hjælp af
laserstråler eller andre lys- og fotonstråler, ultralyd, elektroerosion, elektrokemiske processer,
elektronstråler, ionstråler eller plasmabue
Enhed
KG
KG
KG
Almindelig
tarif
1
5
5
5
Kategori
B22
B22
B22
84.56
8456.10.00
8456.90.00
84.57
8457.10.00
8457.20.00
84.58
8458.19.00
8458.99.00
84.59
- Maskiner, som fungerer ved hjælp af laserstråler eller andre lys- og fotonstråler
-- Andre maskiner
Maskincentre, enkeltstationsmaskiner med flere bearbejdningsenheder, transfermaskiner
(flerstationsmaskiner)
- Maskincentre
- Enkeltstationsmaskiner med flere bearbejdningsenheder
Drejebænke (herunder drejecentre), til fjernelse af metal
- Horisontale drejebænke:
-- I andre tilfælde
-- I andre tilfælde
Værktøjsmaskiner (herunder kombinerede bore-, fræse- og gevindskæremaskiner) til boring,
udboring, fræsning og gevindskæring i metal, undtagen drejebænke (herunder drejecentre)
henhørende under pos. 84.58
P/ST
P/ST
5
5
B22
B22
P/ST
P/ST
5
5
B22
B22
P/ST
P/ST
5
5
B22
B22
8459.10.00
8459.29.00
8459.39.00
- Kombinerede bore-, fræse- og gevindskæremaskiner
-- I andre tilfælde
-- I andre tilfælde
P/ST
P/ST
P/ST
5
5
5
B22
B22
B22
DA
15
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0016.png
Kapitel
HS-kode
8459.40.00
8459.51.00
8459.59.00
8459.69.00
8459.70.00
Varebeskrivelse
- Andre udboremaskiner
-- Numerisk styrede
-- I andre tilfælde
-- I andre tilfælde
- Andre gevindskæremaskiner
Slibemaskiner, hvæssemaskiner, honemaskiner, lappemaskiner, poleremaskiner og lignende
maskiner til overfladebehandling af metal eller cermets ved hjælp af slibesten, slibeskiver eller
slibe- eller poleremidler, undtagen tandhjulsfremstillingsmaskiner henhørende under pos.
84.61
- Planslibemaskiner, hvori hver akse kan indstilles med en nøjagtighed på mindst 0,01 mm:
Enhed
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
Almindelig
tarif
1
5
5
5
5
5
Kategori
B22
B22
B22
B22
B22
84.60
8460.11.00
8460.19.00
8460.21.00
8460.29.00
8460.39.00
8460.40.00
8460.90.00
84.61
-- Numerisk styrede
-- I andre tilfælde
-- Numerisk styrede
-- I andre tilfælde
-- I andre tilfælde
- Honemaskiner og lappemaskiner
- Andre maskiner
Høvlemaskiner, shapingmaskiner, notstikkemaskiner, rømmemaskiner, maskiner til
fremstilling og færdigbearbejdning af tandhjul, maskinsave, afskæremaskiner og andre
spåntagende værktøjsmaskiner til bearbejdning af metal eller cermets, ikke andetsteds
tariferet
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
5
5
5
5
5
5
5
B22
B22
B22
B22
B22
B22
B22
DA
16
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0017.png
Kapitel
HS-kode
8461.20.00
8461.30.00
8461.40.00
8461.50.00
8461.90.00
Varebeskrivelse
- Shaping- og notstikkemaskiner
- Rømmemaskiner
- Maskiner til fremstilling og færdigbearbejdning af tandhjul
- Maskinsave og afskæremaskiner
- Andre maskiner
Værktøjsmaskiner (herunder pressere) til frismedning, sænksmedning og hamring af metal;
værktøjsmaskiner (herunder pressere) til bearbejdning af metal ved bøjning, bukning,
retning, klipning, lokning, stansning eller udhugning; pressere, undtagen de forannævnte, til
bearbejdning af metal eller sintrede metalcarbider
Enhed
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
Almindelig
tarif
1
5
5
5
5
5
Kategori
B22
B22
B22
B22
B22
84.62
8462.10.00
8462.21.00
8462.29.00
8462.39.00
8462.49.00
8462.91.00
8462.99.00
84.63
8463.10.00
8463.20.00
8463.30.00
8463.90.00
- Maskiner til frismedning, sænksmedning og hamring (herunder pressere)
-- Numerisk styrede
-- I andre tilfælde
-- I andre tilfælde
-- I andre tilfælde
-- Hydrauliske pressere
-- Andre maskiner
Andre ikke-spåntagende værktøjsmaskiner til bearbejdning af metal eller cermets
- Trækkebænke til stænger, rør, profiler, tråd og lign.
- Gevindvalsemaskiner
- Maskiner til bearbejdning af tråd
- Andre maskiner
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
5
5
5
5
5
5
5
B22
B22
B22
B22
B22
B22
B22
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
5
5
5
5
B22
B22
B22
B22
DA
17
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0018.png
Kapitel
84.64
HS-kode
Varebeskrivelse
Værktøjsmaskiner til bearbejdning af sten, keramisk materiale, beton, asbestcement og
lignende mineralske materialer eller til bearbejdning af glas i kold tilstand
Enhed
Almindelig
tarif
1
Kategori
8464.10.00
8464.20.00
8464.90.00
84.65
- Maskinsave
- Slibe- og poleremaskiner
- Andre maskiner
Værktøjsmaskiner (herunder sømme-, hæfte-, klæbe- og andre samlemaskiner) til
bearbejdning af træ, kork, ben, hårdgummi, hård plast og lignende hårde materialer
P/ST
P/ST
KG
5
5
5
B22
B22
B22
8465.10.00
8465.91.00
8465.92.00
8465.93.00
8465.94.00
8465.95.00
8465.96.00
8465.99.00
84.66
- Maskiner, som kan udføre forskellige arbejdsfunktioner uden værktøjsskift
-- Maskinsave
-- Høvle- og fræsemaskiner
-- Slibe- og poleremaskiner
-- Maskiner til bøjning og samling
-- Bore- og stemmemaskiner
-- Kløve, skrælle- og skæremaskiner
-- Andre maskiner
Dele og tilbehør, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner henhørende under
pos. 84.56-84.65, herunder materiale- og værktøjsholdere, selvåbnende gevindskærehoveder,
delehoveder og andet specialtilbehør; værktøjsholdere til håndværktøj af enhver art
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
5
5
5
5
5
5
5
5
B22
B22
B22
B22
B22
B22
B22
B22
8466.10.00
8466.20.00
- Værktøjsholdere og selvåbnende gevindskærehoveder
- Materialeholdere
KG
KG
5
5
B22
B22
DA
18
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0019.png
Kapitel
HS-kode
8466.30.00
8466.91.00
8466.92.00
8466.93.00
8466.94.00
Varebeskrivelse
- Delehoveder og andet specialtilbehør til værktøjsmaskiner
-- Til maskiner henhørende under pos. 84.64
-- Til maskiner henhørende under pos. 84.65
-- Til maskiner henhørende under pos. 84.56-84.61
-- Til maskiner henhørende under pos. 84.62-84.63
Håndværktøj, pneumatisk, hydraulisk eller med indbygget elektrisk eller ikke-elektrisk motor
- Pneumatisk håndværktøj:
Enhed
KG
KG
KG
KG
KG
Almindelig
tarif
1
5
5
5
5
5
Kategori
B22
B22
B22
B22
B22
84.67
8467.11.00
8467.19.00
8467.21.00
8467.22.00
8467.29.00
8467.81.00
8467.89.00
8467.91.00
8467.92.00
8467.99.00
84.68
-- Roterende (også med slageffekt)
-- I andre tilfælde
-- Boremaskiner
-- Save
-- Andre varer
-- Kædesave
-- Andre varer
-- Til kædesave
-- Til pneumatisk håndværktøj
-- I andre tilfælde
Maskiner og apparater til lodning og svejsning, også anvendelige til skæring, undtagen
maskiner og apparater henhørende under pos. 85.15; gasdrevne flammehærdere
KG
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
KG
KG
KG
KG
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
B22
B22
B22
B22
B22
B22
B22
B22
B22
B22
8468.10.00
8468.20.00
- Svejsebrændere som holdes i hånden
- Andre gasdrevne maskiner og apparater
KG
KG
5
5
B22
B22
DA
19
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0020.png
Kapitel
HS-kode
8468.80.00
8468.90.00
Varebeskrivelse
- Andre maskiner og apparater
- Dele
Enhed
KG
KG
Almindelig
tarif
1
5
5
Kategori
B22
B22
84.69
8469.00.00
Skrivemaskiner, undtagen printere henhørende under pos. 84.43; tekstbehandlingsmaskiner
P/ST
7,5
B21
84.70
Regnemaskiner og maskiner i lommeformat til optagelse, gengivelse og visning af data, med
indbyggede regnefunktioner; bogholderimaskiner, frankeringsmaskiner, billetmaskiner og
lignende maskiner med indbygget regnemekanisme; kasseapparater
8470.10.00
- Elektroniske regnemaskiner, der kan fungere uden ydre elektrisk energikilde, samt maskiner i
lommeformat til optagelse, gengivelse og visning af data, med indbyggede regnefunktioner
-- Med indbygget trykkeanordning
-- I andre tilfælde
- Andre regnemaskiner
- Kasseapparater
- Andre varer
Automatiske databehandlingsmaskiner og enheder dertil; magnetiske og optiske læsere,
maskiner til overførsel af data til datamedier i kodet form samt maskiner til bearbejdning af
sådanne data, ikke andetsteds tariferet
P/ST
7,5
B21
8470.21.00
8470.29.00
8470.30.00
8470.50.00
8470.90.00
84.71
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
B21
B21
B21
B21
B21
8471.30.00
- Bærbare automatiske databehandlingsmaskiner, af vægt ikke over 10 kg, bestående af mindst en
centralenhed, et tastatur og en skærm
P/ST
7,5
B21
DA
20
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0021.png
Kapitel
HS-kode
8471.41.00
8471.49.00
8471.50.00
Varebeskrivelse
Bestående af mindst en centralenhed og en indlæse- og udlæseenhed (som kan være kombinerede),
sammenbygget i et fælles kabinet
-- Andre, der foreligger som anlæg
- Bearbejdningsenheder, undtagen de under underpos. 8471.41 eller 8471.49 hørende, uanset om de i
et fælles kabinet indeholder en eller to af følgende enheder: lagerenheder, indlæseenheder,
udlæseenheder
- Indlæse- eller udlæseenheder, også sammenbygget med en lagerenhed i et fælles kabinet
- Lagerenheder
- Andre enheder til automatiske databehandlingsmaskiner
-- Andre varer
Andre maskiner og apparater til kontorbrug (fx duplikatorer af hektograftypen og
stencilduplikatorer, adresseringsmaskiner, automatiske seddelautomater, møntsorterings-,
mønttælle- og møntpakkemaskiner, blyantspidsemaskiner, perforeringsmaskiner og
hæftemaskiner)
Enhed
P/ST
P/ST
P/ST
Almindelig
tarif
1
7,5
7,5
7,5
Kategori
C21
C21
B21
8471.60.00
8471.70.00
8471.80.00
8471.90.00
84.72
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
7,5
7,5
7,5
7,5
B21
A
B21
B21
8472.10.00
8472.30.00
- Duplikatorer
- Maskiner til brevbehandling (sortering, sammenfoldning, kuvertering, omvikling med bånd,
åbning, lukning, forsegling samt påsætning og stempling af frimærker)
- Andre maskiner og apparater
Dele og tilbehør (undtagen beskyttelsesovertræk, transportkasser og lign.), som udelukkende
eller hovedsagelig anvendes til maskiner og apparater henhørende under pos. 84.69 til 84.72
P/ST
P/ST
7,5
7,5
B21
B21
8472.90.00
84.73
P/ST
7,5
B21
8473.10.00
- Dele og tilbehør til maskiner henhørende under pos. 84.69
KG
7,5
B21
DA
21
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0022.png
Kapitel
HS-kode
8473.21.00
8473.29.00
8473.30.00
8473.40.00
8473.50.00
Varebeskrivelse
-- Til elektroniske regnemaskiner henhørende under underpos. 8470.10, 8470.21 og 8470.29
-- I andre tilfælde
- Dele og tilbehør til maskiner henhørende under pos. 84.71
- Dele og tilbehør til maskiner henhørende under pos. 84.72
- Dele og tilbehør, der er lige anvendelige til maskiner og apparater henhørende under pos. 84.69-
84.72
Enhed
KG
KG
KG
KG
KG
Almindelig
tarif
1
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Kategori
B21
B21
B21
B21
B21
84.74
Maskiner og apparater til sortering, harpning, vaskning, knusning, formaling, blanding og
æltning af jord, sten, malm og andre faste mineralske stoffer, også i pulver- og pastaform;
maskiner og apparater til agglomerering og formning af faste brændselsstoffer, keramiske
masser, uhærdet cement, gips og andre mineralske produkter i pulver- eller pastaform;
maskiner til fremstilling af støbeforme af sand
8474.10.00
8474.20.00
8474.31.00
8474.32.00
8474.39.00
8474.80.00
8474.90.00
84.75
- Maskiner til sortering, harpning eller vaskning
- Maskiner til knusning og formaling
-- Beton- og mørtelblandemaskiner
-- Maskiner til blanding af mineralske produkter med bitumen
-- Andre blande- og æltemaskiner
- Andre maskiner og apparater
- Dele
Maskiner til samling af elektriske lamper, elektronrør og blitzlamper, indkapslet i glas;
maskiner og apparater til fremstilling og bearbejdning af glas og glasvarer i varm tilstand
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
5
5
5
5
5
5
5
B22
B22
B22
B22
B22
B22
B22
DA
22
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0023.png
Kapitel
HS-kode
8475.10.00
8475.29.00
8475.90.00
Varebeskrivelse
- Maskiner til samling af elektriske lamper, elektronrør og blitzlamper, indkapslet i glas
-- Andre varer
- Dele
Salgsautomater (fx frimærke-, cigaret-, fødevare- og drikkevareautomater), herunder
vekselautomater
- Drikkevareautomater
Enhed
KG
KG
KG
Almindelig
tarif
1
5
5
5
Kategori
B22
B22
B22
84.76
8476.21.00
8476.81.00
8476.89.00
8476.90.00
84.77
-- Med køle- eller varmeanordning
-- Med køle- eller varmeanordning
-- I andre tilfælde
- Dele
Maskiner og apparater til bearbejdning af gummi og plast eller til fremstilling af varer af disse
materialer, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel
P/ST
P/ST
P/ST
KG
7,5
7,5
7,5
7,5
B21
B21
B21
B21
8477.10.00
8477.20.00
8477.30.00
8477.40.00
8477.51.00
8477.59.00
8477.80.00
8477.90.00
- Sprøjtestøbemaskiner
- Ekstrudere
- Maskiner og apparater til formblæsning
- Maskiner og apparater til vakuumstøbning og anden termoformning
-- Til formpresning eller regummering af dæk, eller til formning af slanger
-- I andre tilfælde
- Andre maskiner og apparater
- Dele
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
KG
5
5
5
5
5
5
5
5
B22
B22
B22
B22
B22
B22
B22
B22
DA
23
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0024.png
Kapitel
HS-kode
Varebeskrivelse
Enhed
Almindelig
tarif
1
Kategori
84.78
8478.10.00
8478.90.00
84.79
8479.10.00
8479.20.00
8479.30.00
8479.60.00
8479.81.00
8479.82.00
8479.89.00
8479.90.00
84.80
Maskiner og apparater til forarbejdning af tobak, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel
- Maskiner og apparater
- Dele
Maskiner, apparater og mekaniske redskaber med selvstændig funktion, ikke andetsteds
tariferet i dette kapitel
- Maskiner og apparater til bygge- og anlægsarbejder og lign.
- Maskiner og apparater til udvinding eller tilberedning af animalske eller fede vegetabilske olier og
fedtstoffer
- Pressere til fremstilling af spånplader og fiberplader af træ eller andre træagtige materialer; andre
maskiner og apparater til behandling af træ eller kork
- Luftkølere af fordampningstypen
-- Til behandling af metal, herunder apparater til bevikling af elektriske spoler og lign.
-- Til blanding, æltning, knusning, formaling, harpning, filtrering, homogenisering, emulgering eller
sammenrøring
-- I andre tilfælde
- Dele
Formkasser til metalstøbning; bundplader til støbeforme; støbeformsmodeller; støbeforme til
metaller (bortset fra kokiller), metalkarbid, glas, mineralske materialer, gummi og plast
8480.10.00
8480.20.00
8480.30.00
- Formkasser til metalstøbning
- Bundplader til støbeforme
- Støbeformsmodeller
P/ST
P/ST
P/ST
5
5
5
B22
B22
B22
P/ST
P/ST
KG
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
KG
5
5
5
5
5
5
5
5
B22
B22
B22
B22
B22
B22
B22
B22
P/ST
KG
5
5
B22
B22
DA
24
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0025.png
Kapitel
HS-kode
8480.41.00
8480.49.00
8480.50.00
8480.60.00
8480.71.00
8480.79.00
Varebeskrivelse
-- Til sprøjtestøbning eller presning
-- I andre tilfælde
- Støbeforme til glas
- Støbeforme til mineralske materialer
-- Til sprøjtestøbning eller presning
-- I andre tilfælde
Haner, ventiler og lignende tilbehør til rørledninger, kedler, tanke, kar og lignende beholdere,
herunder trykreguleringsventiler og termostatregulerede ventiler
Enhed
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
Almindelig
tarif
1
5
5
5
5
5
5
Kategori
B22
B22
B22
B22
B22
B22
84.81
8481.10.00
8481.20.00
8481.30.00
8481.40.00
8481.80.00
8481.90.00
84.82
8482.10.00
8482.20.00
8482.30.00
8482.40.00
8482.50.00
8482.80.00
8482.91.00
- Trykreguleringsventiler
- Ventiler til oliehydrauliske og pneumatiske transmissioner
- Kontraventiler
- Sikkerheds- og aflastningsventiler
- Andre haner, ventiler og lign.
- Dele
Kugle- og rullelejer
- Kuglelejer
- Koniske rullelejer, herunder monteringssæt til koniske rullelejer
- Sfæriske rullelejer
- Nålelejer
- Andre cylindriske rullelejer
- Andre varer, herunder kombinerede kugle- og rullelejer
-- Kugler, nåle og ruller
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
KG
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
B21
A
B21
B21
B21
B21
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
A
A
A
A
A
A
A
DA
25
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0026.png
Kapitel
HS-kode
8482.99.00
Varebeskrivelse
-- Andre dele
Transmissionsaksler (herunder kamaksler og krumtapaksler) og krumtappe; lejehuse og
aksellejer; tandhjulsudvekslinger og friktionsgear; kugle- og rulleskruer; gearkasser og andre
regulerbare gear, herunder drejningsmomentomformere; svinghjul og remskiver, herunder
taljeblokke; akselkoblinger og andre koblinger, herunder universalkoblinger
Enhed
P/ST
Almindelig
tarif
1
7,5
Kategori
A
84.83
8483.10.00
8483.20.00
8483.30.00
8483.40.00
- Transmissionsaksler (herunder kamaksler og krumtapaksler) og krumtappe
- Lejehuse med kugle- og rullelejer
- Lejehuse uden kugle- og rullelejer; aksellejer
- Tandhjulsudvekslinger og friktionsgear, undtagen enkelte tandhjul og andre enkeltkomponenter til
kraftoverførsel; kugle- og rulleskruer; gearkasser og andre regulerbare gear, herunder
drejningsmomentomformere
- Svinghjul og remskiver, herunder taljeblokke
- Akselkoblinger og andre koblinger, herunder universalkoblinger
- Tandhjul og andre komponenter til kraftoverførsel, som foreligger særskilt; dele
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
7,5
7,5
7,5
7,5
B21
B21
B21
B21
8483.50.00
8483.60.00
8483.90.00
P/ST
P/ST
KG
7,5
7,5
7,5
B21
B21
B21
84.84
Pakninger og lign. af metalplader i forbindelse med andet materiale eller af to eller flere lag
metal; sæt og assortimenter af pakninger og lign. af forskellig beskaffenhed i poser, hylstre
eller lignende emballager; mekaniske pakninger
8484.10.00
8484.20.00
8484.90.00
- Pakninger og lign. af metalplader i forbindelse med andet materiale eller af to eller flere lag metal
- Mekaniske pakninger
- Andre varer
P/ST
P/ST
P/ST
7,5
7,5
7,5
B21
B21
B21
DA
26
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0027.png
Kapitel
HS-kode
Varebeskrivelse
Enhed
Almindelig
tarif
1
Kategori
84.86
Maskiner og apparater, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af
halvlederstave, -skiver og -komponenter samt elektroniske integrerede kredsløb og
fladskærme; maskiner og apparater som nævnt i bestemmelse 9 C til dette kapitel i
Mozambiques toldtariff; dele og tilbehør
8486.10.00
8486.20.00
8486.30.00
8486.40.00
8486.90.00
84.87
- Maskiner og apparater, der anvendes til fremstilling af halvlederstave og -skiver
- Maskiner og apparater, der anvendes til fremstilling af halvlederkomponenter og elektroniske
integrerede kredsløb
- Maskiner og apparater, der anvendes til fremstilling af fladskærme
- Maskiner og apparater som nævnt i bestemmelse 9 C til dette kapitel i Mozambiques toldtariff
- Dele og tilbehør
Dele til maskiner, apparater og mekaniske redskaber ikke andetsteds tariferet i dette kapiteli
Mozambiques toldtariff og ikke forsynet med elektriske forbindelsesdele, isolatorer, spoler,
kontakter eller andre elektriske dele
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
KG
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
B21
B21
B21
B21
B21
8487.10.00
8487.90.00
85.01
8501.10.00
8501.20.00
8501.31.00
8501.32.00
8501.33.00
8501.34.00
- Skruer til skibe og både samt blade dertil
- Andre varer
Elektriske motorer og generatorer, med undtagelse af generatorsæt
- Motorer med effekt 37,5 watt og derunder
- Universalmotorer med effekt over 37,5 watt
-- Med effekt 750 W og derunder
-- Med effekt over 750 W, men ikke over 75 kW
-- Med effekt over 75 kW, men ikke over 375 kW
-- Med effekt over 375 kW
P/ST
KG
7,5
7,5
B21
B21
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
5
5
5
5
5
5
B22
B22
B22
B22
B22
B22
DA
27
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0028.png
Kapitel
HS-kode
8501.40.00
8501.51.00
8501.52.00
8501.53.00
8501.61.00
8501.62.00
8501.63.00
8501.64.00
Varebeskrivelse
- Andre enfasede vekselstrømsmotorer
-- Med effekt 750 W og derunder
-- Med effekt over 750 W, men ikke over 75 kW
-- Med effekt over 75 kW
-- Med effekt 75 kVA og derunder
-- Med effekt over 75 kVA, men ikke over 375 kVA
-- Med effekt over 375 kVA, men ikke over 750 kVA
-- Med effekt over 750 kVA
Elektriske generatorsæt og roterende elektriske omformere
- Generatorsæt med forbrændingsmotor med stempel og kompressionstænding (diesel- eller
semidieselmotorer):
Enhed
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
Almindelig
tarif
1
5
5
5
5
5
5
5
5
Kategori
B22
B22
B22
B22
B22
B22
B22
B22
85.02
8502.11.00
8502.12.00
8502.13.00
8502.20.00
8502.31.00
8502.39.00
8502.40.00
-- Med effekt 75 kVA og derunder
-- Med effekt over 75 kVA, men ikke over 375 kVA
-- Med effekt over 375 kVA
- Generatorsæt med forbrændingsmotor med stempel og gnisttænding
-- Vinddrevne elektriske generatorer
-- Andre varer
- Roterende elektriske omformere
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
5
5
5
5
5
5
5
B22
B22
B22
B22
B22
B22
B22
85.03
8503.00.00
Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner henhørende under pos. 85.01 eller
85.02
KG
5
B22
DA
28
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0029.png
Kapitel
85.04
HS-kode
Varebeskrivelse
Elektriske transformatorer, statiske omformere (fx ensrettere) og induktionsspoler
Enhed
Almindelig
tarif
1
Kategori
8504.10.00
8504.21.00
8504.22.00
8504.23.00
8504.31.00
8504.32.00
8504.33.00
8504.34.00
8504.40.00
8504.50.00
8504.90.00
85.05
- Reaktorer til udladningslamper og -rør
-- Med effekt 650 kVA og derunder
-- Med effekt over 650 kVA, men ikke over 10 000 kVA
-- Med effekt over 10 000 kVA
-- Med effekt 1 kVA og derunder
-- Med effekt over 1 kVA, men ikke over 16 kVA
-- Med effekt over 16 kVA, men ikke over 500 kVA
-- Med effekt over 500 kVA
- Statiske omformere
- Andre induktionspoler
- Dele
Elektromagneter; permanente magneter og emner til fremstilling af permanente magneter ved
magnetisering; elektromagnetiske og permanentmagnetiske borepatroner, spændebakker,
skruestikker og lignende emneholdere; elektromagnetiske koblinger og bremser;
elektromagnetiske bæremagneter
- Permanente magneter og emner til fremstilling af permanente magneter ved magnetisering:
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
KG
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
B22
B22
B22
B22
B22
B22
B22
B22
B22
B22
B22
8505.11.00
8505.19.00
8505.20.00
-- Af metal
-- I andre tilfælde
- Elektromagnetiske koblinger og bremser
P/ST
P/ST
P/ST
5
5
5
B22
B22
B22
DA
29
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0030.png
Kapitel
HS-kode
8505.90.00
Varebeskrivelse
- Andre varer, herunder dele
Primærelementer og primærbatterier
Enhed
P/ST
Almindelig
tarif
1
5
Kategori
B22
85.06
8506.10.00
8506.30.00
8506.40.00
8506.50.00
8506.60.00
8506.80.00
8506.90.00
85.07
8507.10.00
8507.20.00
8507.30.00
8507.80.00
8507.90.00
85.08
8508.11.00
8508.19.00
8508.70.00
-- Af mangandioxid
- Af kviksølvoxid
- Af sølvoxid
-- Af litium
- Af zink-luft
- Andre primærelementer og primærbatterier
- Dele
Elektriske akkumulatorer, herunder separatorer (også kvadratiske eller rektangulære)
- Blyakkumulatorer, af den art der anvendes til start af stempelmotorer
- Andre blyakkumulatorer
- Nikkel-cadmium-akkumulatorer
- Andre akkumulatorer
- Dele
Støvsugere
- Med indbygget elektromotor:
-- Med effekt 1 500 W og derunder og med støvpose eller anden beholder med rumindhold 20 l og
derunder
-- I andre tilfælde
- Dele
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
KG
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
B21
B21
B21
B21
B21
B21
B21
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
KG
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
B21
B21
B21
B21
B21
P/ST
P/ST
KG
20
20
7,5
B1
B1
B21
DA
30
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0031.png
Kapitel
HS-kode
Varebeskrivelse
Enhed
Almindelig
tarif
1
Kategori
85.09
8509.40.00
8509.80.00
8509.90.00
85.10
8510.10.00
8510.20.00
8510.30.00
8510.90.00
85.11
Elektromekaniske husholdningsapparater med indbygget elektromotor, undtagen støvsugere
henhørende under pos. 85.08
- Apparater til formaling, hakning eller blanding af levnedsmidler; frugt- og grønsagssaftpressere
- Andre apparater
- Dele
Barbermaskiner, hårklippemaskiner og apparater til fjernelse af hår, med indbygget
elektromotor
- Barbermaskiner
- Hårklippemaskiner
- Apparater til fjernelse af hår
- Dele
Elektrisk start- og tændingsudstyr, af den art der anvendes til motorer med gnist- eller
kompressionstænding (fx tændmagneter, magnetomaskiner, tændspoler, startmotorer,
tændrør og startgløderør); jævnstrøms- og vekselstrømsgeneratorer samt returstrømsrelæer,
af den art der anvendes i forbindelse med forbrændingsmotorer
P/ST
KG
KG
KG
20
20
20
7,5
B1
B1
B1
B21
P/ST
KG
KG
20
20
7,5
B1
B1
B21
8511.10.00
8511.20.00
8511.30.00
8511.40.00
8511.50.00
8511.80.00
- Tændrør
- Tændmagneter; magnetomaskiner; svinghjulsmagneter
- Strømfordelere og tændspoler
- Startmotorer, også med generatorfunktion
- Andre generatorer
- Andre varer
P/ST
KG
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
B21
B21
B21
B21
B21
B21
DA
31
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0032.png
Kapitel
HS-kode
8511.90.00
Varebeskrivelse
- Dele
Elektrisk lys- og signaludstyr (undtagen varer henhørende under pos. 85.39), vindspejlviskere,
defrostere og dugfjernere, af den art der anvendes til cykler og motorkøretøjer
Enhed
KG
Almindelig
tarif
1
7,5
Kategori
B21
85.12
8512.20.00
8512.30.00
8512.40.00
8512.90.00
85.13
- Andet lys- og visuelt signaludstyr
- Lydsignaludstyr
- Vindspejlviskere, defrostere og dugfjernere
- Dele
Lommelygter, håndlygter og lignende transportable elektriske lygter med egen strømkilde (fx
tørbatterier, akkumulatorer, dynamoer) undtagen lygter henhørende under pos. 85.12
KG
P/ST
P/ST
KG
7,5
7,5
7,5
7,5
B21
B21
B21
B21
8513.10.00
8513.90.00
85.14
- Lygter
- Dele
Elektriske industri- og laboratorieovne (herunder induktionsovne og dielektriske ovne); andre
apparater til varmebehandling af materialer ved induktion eller ad dielektrisk vej til brug i
industrien eller i laboratorier
P/ST
KG
20
7,5
B1
B21
8514.10.00
8514.20.00
8514.30.00
8514.40.00
8514.90.00
- Varmeovne med modstandsopvarmning
- Induktionsovne og dielektriske ovne
- Andre ovne
- Andre apparater til varmebehandling af materialer ved induktion eller ad dielektrisk vej
- Dele
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
KG
5
5
5
5
5
A
A
A
A
A
DA
32
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0033.png
Kapitel
HS-kode
Varebeskrivelse
Enhed
Almindelig
tarif
1
Kategori
85.15
Elektriske maskiner og apparater til lodning og svejsning, også anvendelige til skæring
(herunder apparater som arbejder ved elektrisk opvarmet gas) samt tilsvarende maskiner og
apparater, som fungerer ved hjælp af laserstråler eller andre lys- og fotonstråler, ultralyd,
elektronstråler, induktion eller plasmabue; elektriske maskiner og apparater til
varmsprøjtning af metal eller cermets
- Maskiner og apparater til lodning:
8515.11.00
8515.19.00
8515.21.00
8515.29.00
8515.31.00
8515.39.00
8515.80.00
8515.90.00
85.16
-- Loddekolber og loddepistoler
-- Andre varer
-- Hel- eller halvautomatiske
-- I andre tilfælde
-- Hel- eller halvautomatiske
-- I andre tilfælde
- Andre maskiner og apparater
- Dele
Elektriske vandvarmere (gennemstrømningsvandvarmere, akkumulerende vandvarmere) og
dyppevarmere; elektriske apparater til rum- og jordbundsopvarmning; elektrotermiske
hårbehandlingsapparater (fx tørre- og krølleapparater, krøllejernsvarmere) og
håndtørreapparater; elektriske strygejern; andre elektrotermiske apparater, af den art der
anvendes til husholdningsbrug; elektriske varmelegemer (undtagen varer henhørende under
pos. 85.45)
8516.10.00
8516.21.00
- Elektriske vandvarmere (gennemstrømningsvandvarmere, akkumulerende vandvarmere) og
dyppevarmere
-- Akkumulerende radiatorer
P/ST
P/ST
20
20
B1
B1
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
KG
5
5
5
5
5
5
5
5
B22
B22
B22
B22
B22
B22
B22
B22
DA
33
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0034.png
Kapitel
HS-kode
8516.29.00
8516.31.00
8516.32.00
8516.33.00
8516.40.00
8516.50.00
8516.60.00
8516.71.10
8516.71.20
8516.71.90
8516.72.00
8516.79.00
8516.80.00
8516.90.00
Varebeskrivelse
-- Andre varer
-- Hårtørreapparater
-- Andre hårbehandlingsapparater
-- Håndtørreapparater
- Elektriske strygejern
- Mikrobølgeovne
- Andre ovne og komfurer, kogeapparater (med en eller flere plader eller spiraler) og grillapparater
--- Maskiner til fremstilling af kaffe eller te, uden kedel
--- Maskiner til fremstilling af kaffe eller te, med kedel, mølle og renseanordning, til industriel
anvendelse
--- Andre varer
-- Brødristere
-- Andre varer
- Elektriske varmelegemer
- Dele
Telefonapparater, herunder telefoner til celleopdelt netværk eller andre trådløse net; andre
apparater til at sende eller modtage tale, billeder eller andre data, herunder apparater til
kommunikation via kabelnet eller trådløse netværk (såsom lokalnet eller fjernnet), undtagen
sendere eller modtagere henhørende under pos. 84.43, 85.25, 85.27 eller 85.28
Enhed
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
KG
KG
Almindelig
tarif
1
20
20
20
20
20
20
20
20
5
20
20
20
20
7,5
Kategori
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B22
B1
B1
B1
B1
B21
85.17
- Telefonapparater, herunder telefoner til celleopdelt netværk eller andre trådløse net:
8517.11.00
8517.12.00
-- Telefonapparater til trådtelefoni, med trådløst telefonrør
-- Telefoner til celleopdelt netværk eller andre trådløse net
P/ST
P/ST
7,5
7,5
B21
B21
DA
34
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0035.png
Kapitel
HS-kode
8517.18.00
Varebeskrivelse
-- Andre apparater
- Andre apparater til at sende eller modtage tale, billeder eller andre data, herunder apparater til
kommunikation via kabelnet eller trådløse netværk (såsom lokalnet eller fjernnet):
Enhed
P/ST
Almindelig
tarif
1
7,5
Kategori
B21
8517.61.00
8517.62.00
8517.69.00
8517.70.00
85.18
-- Basisstationer
-- Apparater til modtagelse, konvertering og overførsel eller gendannelse af tale, billeder eller andre
data, herunder apparater til kobling og rutning
-- Andre apparater
- Dele
Mikrofoner og stativer dertil; højttalere, også monteret i kabinet; hovedtelefoner og
øretelefoner, også kombineret med mikrofon, samt sæt bestående af en mikrofon og en eller
flere højttalere; elektriske lavfrekvensforstærkere; elektriske lydforstærkere
P/ST
P/ST
P/ST
KG
7,5
7,5
7,5
7,5
B21
B21
B21
B21
8518.10.00
8518.21.00
8518.22.00
8518.29.00
8518.30.00
8518.40.00
8518.50.00
8518.90.00
85.19
- Mikrofoner og stativer dertil
-- Enkelthøjttalere monteret i kabinet
-- Højttalersystemer monteret i fælles kabinet
-- Andre varer
- Hovedtelefoner og øretelefoner, også kombineret med mikrofon, samt sæt bestående af en
mikrofon og en eller flere højttalere
- Elektriske lavfrekvensforstærkere
- Elektriske lydforstærkeranlæg
- Dele
Lydoptagere eller lydgengivere, også kombineret
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
KG
20
20
20
20
20
20
20
7,5
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B21
DA
35
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0036.png
Kapitel
HS-kode
8519.20.00
8519.30.00
8519.81.00
8519.89.00
Varebeskrivelse
- Apparater der aktiveres af mønter, pengesedler, bankkort, spillemønter eller lignende
betalingsmidler
- Pladetallerkener
-- Som anvender magnetiske, optiske eller halvlederbaserede medier
-- I andre tilfælde
Videooptagere eller videogengivere
Enhed
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
Almindelig
tarif
1
20
20
20
20
Kategori
B1
B1
B1
B1
85.21
8521.10.00
8521.90.00
85.22
8522.10.00
8522.90.00
85.23
- Til magnetbånd
- I andre tilfælde
Dele og tilbehør, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende
under pos. 85.19-85.21
- Pickupper
- Andre varer
Plader, bånd, ikke-flygtige halvlederhukommelser, "smart cards" og andre medier til
optagelse af lyd eller andre fænomener, også indspillede, herunder matricer og mastere til
fremstilling af plader, undtagen varer henhørende under kapitel 37
P/ST
P/ST
20
20
B1
B1
KG
KG
20
7,5
B1
B21
- Magnetiske medier:
8523.21.00
8523.29.10
8523.29.90
8523.40.10
8523.40.90
-- Kort indeholdende en magnetstribe
--- I kassetter
--- Andre varer
-- Beregnet til uddannelsesmæssige, sociale og erhvervstekniske formål
-- Andre varer
- Halvlederbaserede medier:
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
7,5
7,5
7,5
7,5
20
B21
B21
B21
B21
B21
DA
36
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0037.png
Kapitel
HS-kode
8523.51.00
8523.52.00
8523.59.00
8523.80.00
Varebeskrivelse
-- Ikke-flygtige halvlederhukommelser
-- "Smart cards"
-- Andre varer
- Andre medier
Sendere til radiofoni og fjernsyn, også sammenbygget med modtagere, lydoptagere eller
lydgengivere; fjernsynskameraer, digitalkameraer og videokameraer
Enhed
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
Almindelig
tarif
1
7,5
7,5
7,5
7,5
Kategori
B21
B21
B21
B21
85.25
8525.50.00
8525.60.00
8525.80.00
85.26
8526.10.00
8526.91.00
8526.92.00
85.27
- Sendere
- Sender-modtagere
- Fjernsynskameraer, digitalkameraer og videokameraer
Radarapparater, radionavigeringsapparater og radiofjernbetjeningsapparater
- Radarapparater
-- Radionavigeringsapparater
-- Radiofjernbetjeningsapparater
Modtagere til radiofoni, også sammenbygget med lydoptagere, lydgengivere eller et ur i et
fælles kabinet
P/ST
P/ST
P/ST
7,5
7,5
20
B21
B21
B1
P/ST
P/ST
P/ST
5
5
5
B22
B22
B22
8527.12.00
8527.13.00
8527.19.00
8527.21.00
-- Kassetteradioer i lommeformat
-- Andre apparater, kombineret med lydoptagere eller lydgengivere
-- I andre tilfælde
-- Sammenbygget med lydoptagere eller lydgengivere
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
20
20
20
20
B1
B1
B1
B1
DA
37
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0038.png
Kapitel
HS-kode
8527.29.00
8527.91.00
8527.99.00
Varebeskrivelse
-- I andre tilfælde
-- Sammenbygget med lydoptagere eller lydgengivere
-- I andre tilfælde
Monitorer og projektionsapparater, uden indbyggede fjernsynsmodtagere;
fjernsynsmodtagere, også med indbyggede radiofonimodtagere, lydoptagere eller lydgengivere
eller videooptagere eller videogengivere
Enhed
P/ST
P/ST
P/ST
Almindelig
tarif
1
20
20
20
Kategori
B1
B1
B1
85.28
- Monitorer med katodestrålerør:
8528.41.00
8528.49.00
8528.51.00
8528.59.00
8528.61.00
8528.69.00
-- Af den art, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes i forbindelse med et automatisk
databehandlingsanlæg henhørende under pos. 84.71
-- I andre tilfælde
-- Af den art, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes i forbindelse med et automatisk
databehandlingsanlæg henhørende under pos. 84.71
-- I andre tilfælde
- Projektionsapparater:
-- Af den art, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes i forbindelse med et automatisk
databehandlingsanlæg henhørende under pos. 84.71
-- I andre tilfælde
- Fjernsynsmodtagere, også med indbyggede radiofonimodtagere, lydoptagere eller lydgengivere
eller videooptagere eller videogengivere:
8528.71.00
8528.73.00
85.29
-- Ikke beregnet til indbygning af en skærm
-- I andre tilfælde, til monokromt fjernsyn
Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 85.25
til 85.28
P/ST
P/ST
20
20
C1
B1
P/ST
P/ST
7,5
20
B21
C1
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
7,5
20
7,5
20
B21
C1
B21
C1
DA
38
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0039.png
Kapitel
HS-kode
8529.10.10
8529.90.10
8529.90.90
Varebeskrivelse
-- Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 85.25 til
85.26
-- Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 8525.50,
8525.60 og 85.26
-- Andre varer
Elektrisk signal-, sikkerheds- og trafikreguleringsudstyr til jernbaner, sporveje, veje, floder,
kanaler, parkeringspladser, havne og lufthavne, undtagen varer henhørende under pos. 86.08
Enhed
P/ST
P/ST
P/ST
Almindelig
tarif
1
7,5
7,5
7,5
Kategori
B21
B21
B21
85.30
8530.10.00
8530.80.00
8530.90.00
85.31
- Lignende udstyr
- Andet udstyr
- Dele
Elektriske signalapparater, akustiske eller visuelle (fx ringeapparater, sirener, signaltavler,
tyverialarmer og brandalarmer), bortset fra varer henhørende under pos. 85.12 og 85.30
P/ST
P/ST
KG
5
5
5
B22
B22
B21
8531.10.00
8531.20.00
8531.80.00
8531.90.00
85.32
8532.10.00
8532.22.00
- Tyverialarmer, brandalarmer og lign.
- Signaltavler med flydende krystaller (LCD) eller lysemitterende dioder (LED)
-- Andre apparater
- Dele
Elektriske kondensatorer, faste, variable eller justerbare (forindstillede)
Faste kondensatorer til elektriske 50/60 Hz-kredsløb, med en reaktiv effekt på 0,5 kvar og derover
(kraftkondensatorer)
- Elektrolytiske kondensatorer med aluminiumplade
P/ST
P/ST
P/ST
KG
5
5
5
5
B22
B22
B22
B21
KG
KG
7,5
7,5
B21
B21
DA
39
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0040.png
Kapitel
HS-kode
8532.29.00
8532.30.00
8532.90.00
Varebeskrivelse
-- Andre varer
- Variable eller justerbare (forindstillede) kondensatorer
- Dele
Elektriske modstande (herunder reostater og potentiometre), undtagen varmemodstande
Enhed
KG
KG
KG
Almindelig
tarif
1
7,5
7,5
7,5
Kategori
B21
B21
B21
85.33
8533.10.00
8533.29.00
8533.39.00
8533.40.00
8533.90.00
85.34
85.35
8534.00.00
- Faste kulmodstande (agglomererede eller af filmtype)
-- I andre tilfælde
-- I andre tilfælde
- Andre variable modstande (herunder reostater og potentiometre)
- Dele
Trykte kredsløb
Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb og til at skabe
forbindelse til eller i elektriske kredsløb (fx afbrydere, sikringer, overspændingsafledere,
spændingsstabilisatorer, overspændingsbeskyttere, stikpropper og andre konnektorer,
forgreningsdåser), til driftsspænding over 1 000 V
KG
KG
KG
KG
KG
KG
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
B21
B21
B21
B21
B21
B21
8535.10.00
8535.21.00
8535.29.00
8535.30.00
8535.40.00
8535.90.00
- Sikringer
-- Til driftsspænding under 72,5 kV
-- I andre tilfælde
- Ledningsadskillere og afbrydere
- Overspændingsafledere, spændingsstabilisatorer og overspændingsbeskyttere
- Andre varer
KG
KG
KG
KG
KG
KG
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
B21
B21
B21
B21
B21
B21
DA
40
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0041.png
Kapitel
85.36
HS-kode
Varebeskrivelse
Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb og til at skabe
forbindelse til eller i elektriske kredsløb (fx afbrydere, relæer, sikringer,
overspændingsbeskyttere, stikpropper og -dåser, lampefatninger og andre konnektorer,
forgreningsdåser), til driftsspænding 1 000 V og derunder; konnektorer til optiske fibre samt
bundter og kabler af optiske fibre
Enhed
Almindelig
tarif
1
Kategori
8536.10.00
8536.20.00
8536.30.00
8536.41.00
8536.49.00
8536.50.00
8536.61.00
8536.70.00
8536.90.00
85.37
- Sikringer
- Automatiske afbrydere
- Andre apparater til beskyttelse af elektriske kredsløb
-- Til driftsspænding 60 V og derunder
-- I andre tilfælde
- Andre afbrydere
-- Lampefatninger
- Konnektorer til optiske fibre samt bundter og kabler af optiske fibre
- Andre apparater
Tavler, plader, konsoller, pulte, kabinetter og lign., sammensat af to eller flere af de under pos.
85.35 eller 85.36 nævnte apparater, til elektrisk styring eller distribution af elektricitet,
herunder også tavler mv. indeholdende instrumenter og apparater henhørende under
kapitel 90, og numeriske kontrolapparater, undtagen koblingsapparater henhørende under
pos. 85.17
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
B21
B21
B21
B21
B21
B21
B21
B21
B21
8537.10.00
8537.20.00
85.38
- Til driftsspænding 1 000 Vog derunder
- Til driftsspænding over 1 000 V
Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 85.35-
85.37
KG
KG
7,5
7,5
B21
B21
DA
41
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0042.png
Kapitel
HS-kode
8538.10.00
8538.90.00
Varebeskrivelse
Tavler, plader, konsoller, pulte, kabinetter og lign. til apparater henhørende under pos. 85.37, men
uden de indbyggede apparater
- Andre varer
Elektriske glødelamper og udladningslamper, herunder sealed beam-lamper samt ultraviolette
lamper og infrarøde lamper; buelamper
Enhed
KG
KG
Almindelig
tarif
1
7,5
7,5
Kategori
B21
B21
85.39
8539.10.00
8539.21.00
8539.22.00
8539.29.00
8539.31.00
8539.32.00
8539.39.00
8539.41.00
8539.49.00
8539.90.00
85.40
- Sealed beam-lamper
-- Halogenlamper med wolframtråd
-- Andre glødelamper, med effekt 200 W og derunder, til driftsspænding over 100 V
-- Andre glødelamper
-- Lysstofrør og -lamper
Kviksølv- eller natriumdamplamper; halogenmetaldamplamper
-- Andre varer
- Ultraviolette og infrarøde lamper; buelamper
-- Buelamper
-- Andre varer
- Dele
Elektronrør (glødekatoderør, koldkatoderør og fotokatoderør), fx vakuumrør eller damp-
eller gasfyldte rør, kviksølvdampensretterrør, katodestrålerør og fjernsynskamerarør, bortset
fra varer henhørende under pos. 85.39
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
KG
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
B21
B21
B21
B21
B21
B21
B21
B21
B21
B21
- Katodestrålerør til fjernsynsmodtagere, herunder katodestrålerør til videomonitorer:
8540.11.00
8540.12.00
-- Til farvefjernsyn
-- Til monokromt fjernsyn
P/ST
P/ST
7,5
7,5
B21
B21
DA
42
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0043.png
Kapitel
HS-kode
8540.20.00
8540.40.00
8540.50.00
8540.60.00
Varebeskrivelse
- Fjernsynskamerarør; billedomdanner- og billedforstærkerrør; andre fotokatoderør
Data/grafik-afbildningsrør, til monokrom gengivelse; data/grafik-afbildningsrør, til farvegengivelse,
med fosforskærm med en punktstørrelse på under 0,4 mm
Data/grafik-afbildningsrør, til monokrom gengivelse
- Andre katodestrålerør
- Mikrobølgerør (fx magnetroner, klystroner, vandrebølgerør og karcinotroner), undtagen rør med
styregitter:
Enhed
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
Almindelig
tarif
1
7,5
7,5
7,5
7,5
Kategori
B21
B21
B21
B21
8540.71.00
8540.72.00
8540.79.00
8540.89.00
8540.99.00
85.41
-- Magnetroner
-- Klystroner
-- Andre varer
-- Andre varer
-- I andre tilfælde
Dioder, transistorer og lignende halvlederkomponenter; lysfølsomme halvlederkomponenter,
herunder fotoceller og solceller, også samlet i moduler eller paneler; lysemitterende dioder;
monterede piezo-elektriske krystaller
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
B21
B21
B21
B21
B21
8541.10.00
8541.29.00
8541.30.00
8541.40.00
8541.50.00
8541.60.00
8541.90.00
- Dioder, undtagen lysfølsomme dioder og lysemitterende dioder
-- I andre tilfælde
- Thyristorer, diacs og triacs, undtagen lysfølsomme komponenter
Lysfølsomme halvlederkomponenter, herunder fotoceller og solceller, også samlet i moduler eller
paneler; lysemitterende dioder
- Andre halvlederkomponenter
- Monterede piezo-elektriske krystaller
- Dele
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
B21
B21
B21
B21
B21
B21
B21
DA
43
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0044.png
Kapitel
HS-kode
Varebeskrivelse
Enhed
Almindelig
tarif
1
Kategori
85.42
8542.31.00
8542.32.00
8542.33.00
8542.39.00
8542.90.00
85.43
8543.10.00
8543.20.00
8543.30.00
8543.70.00
8543.90.00
85.44
Elektroniske integrerede kredsløb
- Elektroniske integrerede kredsløb:
-- Processorer og kontrol- og styreenheder, også kombineret med hukommelser, omformere, logiske
kredsløb, forstærkere, ure, tidskredsløb eller andre kredsløb
-- Hukommelser (memories)
-- Forstærkere
- Andre varer
- Dele
Elektriske maskiner og apparater med selvstændig funktion, ikke andetsteds tariferet i dette
kapitel i Mozambiques toldtariff
- Partikelacceleratorer
- Signalgeneratorer
- Maskiner og apparater til galvanisering, elektrolyse og elektroforese
- Andre maskiner og apparater
- Dele
Isolerede (herunder lakerede eller anodiserede) elektriske ledninger, kabler (herunder
koaksialkabler) og andre isolerede elektriske ledere, også forsynet med forbindelsesdele;
optiske fiberkabler, fremstillet af individuelt overtrukne fibre, også samlet med elektriske
ledere eller forsynet med forbindelsesdele
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
KG
5
5
5
5
5
B22
B22
B22
B22
B22
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
KG
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
B21
B21
B21
B21
B21
- Beviklingstråd:
8544.11.00
8544.19.00
-- Af kobber
-- I andre tilfælde
KG
KG
7,5
7,5
A
A
DA
44
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0045.png
Kapitel
HS-kode
8544.20.00
8544.30.00
8544.42.00
8544.49.10
8544.49.90
8544.60.10
8544.60.90
8544.70.00
Varebeskrivelse
- Koaksialkabler og andre koaksiale elektriske ledere
- Tændrørskabler og andre sammensatte kabler, af den art der anvendes i køretøjer, skibe og fly
-- Med forbindelsesdele
--- Elektriske ledere, uden belægning
--- Andre ledere
--- Elektriske ledere, uden belægning
--- Andre ledere
- Kabler af optiske fibre
Kulelektroder, børstekul, lampekul, batterikul og andre varer af grafit eller kul, også i
forbindelse med metal, af den art der anvendes til elektrisk brug
- Elektroder:
Enhed
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
Almindelig
tarif
1
7,5
7,5
7,5
2,5
7,5
2,5
7,5
7,5
Kategori
A
A
A
A
A
A
A
A
85.45
8545.11.00
8545.19.00
8545.20.00
8545.90.00
85.46
8546.20.00
8546.90.00
-- Af den art der anvendes til elektriske ovne
-- I andre tilfælde
- Børstekul
- Andre varer
Elektriske isolatorer, uanset materialets art
- Af keramisk materiale
- I andre tilfælde
KG
KG
KG
KG
7,5
7,5
7,5
7,5
A
A
A
A
KG
KG
7,5
7,5
B21
B21
DA
45
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0046.png
Kapitel
85.47
HS-kode
Varebeskrivelse
Isolationsdele til elektriske maskiner, apparater og materiel, for så vidt delene, bortset fra
istøbte simple samledele af metal (fx sokler med gevind), består helt af isolerende materiale,
undtagen isolatorer henhørende under pos. 85.46; elektriske installationsrør og
forbindelsesdele dertil, af uædle metaller og med indvendig isolering
Enhed
Almindelig
tarif
1
Kategori
8547.10.00
8547.20.00
8547.90.00
85.48
- Isolationsdele af keramisk materiale
- Isolationsdele af plast
- Andre varer
Affald og skrot af primærelementer, primærbatterier og elektriske akkumulatorer; brugte
primærelementer, primærbatterier og elektriske akkumulatorer; elektriske dele til maskiner
og apparater, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel i Mozambiques toldtariff
KG
KG
KG
7,5
7,5
7,5
B21
B21
B21
8548.10.00
8548.90.00
87.01
8701.90.10
8701.90.90
87.04
8704.21.10
- Affald og skrot af primærelementer, primærbatterier og elektriske akkumulatorer; brugte
primærelementer, primærbatterier og elektriske akkumulatorer
- Andre varer
Traktorer (undtagen traktorer henhørende under pos. 87.09)
-- Landbrugstraktorer og traktorer til skovbrug
-- Andre traktorer
Motorkøretøjer til godsbefordring
-- Med totalvægt 5 tons og derunder:
--- Med dobbeltkabine og åbent bagtil, med en slagvolumen under 3 200 cm
3
KG
KG
7,5
7,5
B21
B21
P/ST
P/ST
0
5
B22
B22
P/ST
5
C22
DA
46
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0047.png
Kapitel
HS-kode
8704.21.90
8704.22.00
8704.23.00
8704.90.00
Varebeskrivelse
--- Med dobbeltkabine og åbent bagtil, med en slagvolumen over 3 200 cm
3
-- Med totalvægt over 5 tons, men ikke over 20 tons
-- Med totalvægt over 20 tons
- Andre motorkøretøjer til godsbefordring
Motorkøretøjer til specielle formål, undtagen motorkøretøjer hovedsagelig konstrueret til
person- eller godsbefordring (fx bugseringsvogne, autokraner, brandbiler, betonblandevogne,
gadefejevogne, vandingsvogne, værkstedsvogne og vogne med røntgenudstyr)
Enhed
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
Almindelig
tarif
1
5
5
5
5
Kategori
C22
C22
C22
B22
87.05
8705.90.00
87.08
8708.40.00
8708.50.00
8708.70.00
8708.80.00
8708.91.00
8708.92.00
8708.94.00
8708.95.00
8708.99.00
- Andre motorkøretøjer
Dele og tilbehør til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.01-87.05
- Gearkasser og dele dertil
- Drivaksler med differentiale, også med andre transmissionsdele, og bæreaksler; dele dertil
- Hjul, samt dele og tilbehør dertil
- Affjedringssystemer og dele dertil (herunder støddæmpere)
- Andre dele og tilbehør:
-- Kølere og dele dertil
-- Lydpotter og udstødningsrør; dele dertil
-- Rat, ratstammer og styrehuse; dele dertil
-- Airbags med oppustningsanordning; dele dertil
-- Andre varer
P/ST
5
B22
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
B21
B21
B21
B21
B21
B21
B21
B21
C21
DA
47
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0048.png
Kapitel
87.11
HS-kode
Varebeskrivelse
Motorcykler (herunder knallerter) og cykler med hjælpemotor, også med sidevogn; sidevogne
Enhed
Almindelig
tarif
1
Kategori
8711.20.00
- Med forbrændingsmotor med frem- og tilbagegående stempel og slagvolumen over 50 cm³, men
ikke over 250 cm³
P/ST
20
B1
87.16
8716.31.00
88.01
88.03
8803.30.00
89.01
8901.10.00
8901.90.00
8801.00.00
Påhængsvogne og sættevogne; andre køretøjer uden fremdrivningsmekanisme; dele dertil
-- Med påmonteret tank
Balloner og luftskibe; svæveplaner, dragefly og andre luftfartøjer, uden motorfremdrift
Dele til luftfartøjer mv. henhørende under pos. 88.01 og 88.02
- Andre dele til flyvemaskiner eller helikoptere
Passagerskibe, krydstogtskibe og lignende fartøjer, der hovedsagelig er beregnet til
passagertransport; færger
- Andre fragtskibe samt skibe til kombineret passager- og godstransport
KG
BRT
BRT
0
2,5
2,5
B21
B22
B22
P/ST
P/ST
5
2,5
B22
B1
89.02
8902.00.00
Fiske- og fangstfartøjer; fabriksskibe og andre fartøjer til behandling og konservering af
fiskeriprodukter
KG
2,5
B22
89.03
8903.10.00
8903.91.20
Lystyachter og andre skibe og både til lystsejlads og sport; robåde og kanoer
- Oppustelige både
-- Sejlbåde, med hjælpemotor
P/ST
P/ST
2,5
2,5
B1
B1
DA
48
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0049.png
Kapitel
HS-kode
8903.92.00
8903.99.00
Varebeskrivelse
-- Motorbåde, undtagen både med påhængsmotor
-- Andre varer
Bugserbåde og fartøjer til skubning
Fyrskibe, havnesprøjter, opmudringsfartøjer, flydekraner og andre fartøjer, hvis
hovedfunktion er en anden end selve sejladsen; flydedokke; bore- og produktionsplatforme,
flydende eller til nedsænkning
Enhed
P/ST
P/ST
KG
Almindelig
tarif
1
2,5
2,5
2,5
Kategori
B1
B1
B22
89.04
89.05
8904.00.00
8905.90.00
89.06
8906.90.00
89.07
8907.10.00
8907.90.00
90.01
- Andre varer
Andre fartøjer, herunder krigsskibe og redningsbåde, undtagen robåde
- Andre varer
Andet flydende materiel (fx flåder, tanke, sænkekasser, landingsbroer og sømærker)
- Oppustelige flåder
- Andre varer
Optiske fibre og bundter af optiske fibre; kabler af optiske fibre, undtagen varer henhørende
under pos. 85.44; ark og plader af polariserende materialer; uindfattede linser (herunder
kontaktlinser), prismer, spejle og andre optiske artikler, af ethvert materiale, undtagen
sådanne varer af glas, som ikke er optisk bearbejdet
P/ST
2,5
B22
KG
2,5
B22
KG
KG
2,5
2,5
B22
B22
9001.10.00
- Optiske fibre, samt bundter og kabler af optiske fibre
KG
7,5
B21
DA
49
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0050.png
Kapitel
HS-kode
9001.30.00
9001.40.00
9001.50.00
9001.90.00
Varebeskrivelse
- Kontaktlinser
- Brilleglas af glas
- Brilleglas af andre materialer
- Andre varer
Indfattede linser, prismer, spejle og andre optiske artikler af ethvert materiale, til
instrumenter og apparater, undtagen sådanne varer af glas, som ikke er optisk bearbejdet
- Objektiver:
Enhed
P/ST
P/ST
P/ST
KG
Almindelig
tarif
1
7,5
0
2,5
7,5
Kategori
B21
B21
B21
B21
90.02
9002.11.00
9002.19.00
9002.20.00
9002.90.00
90.03
- Til kameraer, projektionsapparater eller fotografiske forstørrelses- og formindskelsesapparater
-- I andre tilfælde
- Filtre
- Andre varer
Stel og indfatninger til briller, beskyttelsesbriller og lign. samt dele dertil
- Stel og indfatninger:
P/ST
P/ST
P/ST
KG
20
20
20
20
B1
B1
B1
B1
9003.11.00
9003.19.00
9003.90.00
90.04
9004.10.00
9004.90.00
-- Af plast
-- Af andre materialer
- Dele
Briller og lignende varer, korrigerende, beskyttende eller andet
- Solbriller
- Andre varer
P/ST
P/ST
KG
0
2,5
2,5
A
B21
B21
P/ST
KG
20
2,5
B1
A
DA
50
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0051.png
Kapitel
90.05
HS-kode
Varebeskrivelse
Kikkerter og andre optiske teleskoper samt stativer og monteringer dertil; andre astronomiske
instrumenter samt stativer og monteringer dertil, undtagen instrumenter til radio-astronomi
Enhed
Almindelig
tarif
1
Kategori
9005.10.00
9005.80.00
9005.90.00
90.06
- Binokulære kikkerter
- Andre instrumenter
- Dele og tilbehør (herunder stativer og monteringer)
Fotografiapparater (undtagen kinematografiske apparater); lynlysapparater og lynlyslamper
til fotografisk brug, undtagen udladningslamper henhørende under pos. 85.39
P/ST
P/ST
KG
7,5
20
7,5
B1
B1
B1
9006.10.00
9006.30.00
- Reproduktionskameraer, af den art der anvendes ved fremstilling af trykplader og trykcylindre
Fotografiapparater specielt konstrueret til undervands- eller luftfotografering, til medicinsk eller
kirurgisk undersøgelse af indre organer; sammenligningskameraer til retsmedicinske og
kriminologiske undersøgelser
- Fotografiapparater til øjeblikkelig fremkaldelse og kopiering (instant-kameraer)
- Andre fotografiapparater:
-- Spejlreflekskameraer, til rullefilm af bredde 35 mm og derunder
-- Andre kameraer, til rullefilm af bredde under 35 mm
-- Andre kameraer, til rullefilm af bredde 35 mm
-- Andre varer
-- Elektronblitzapparater
-- Andre varer
-- Til fotografiapparater
-- I andre tilfælde
P/ST
P/ST
20
20
B1
B1
9006.40.00
9006.51.00
9006.52.00
9006.53.00
9006.59.00
9006.61.00
9006.69.00
9006.91.00
9006.99.00
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
KG
20
20
20
20
20
20
20
20
20
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
DA
51
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0052.png
Kapitel
90.07
HS-kode
Varebeskrivelse
Kinematografiske kameraer og projektionsapparater, også med lydoptagere eller -gengivere
- Kameraer
Enhed
Almindelig
tarif
1
Kategori
9007.11.00
9007.19.00
9007.20.00
9007.91.00
9007.92.00
90.08
9008.10.00
9008.30.00
9008.40.00
9008.90.00
90.10
-- Til film med en bredde på under 16 mm eller til "dobbel 8 mm"-film
-- Andre varer
- Projektionsapparater
-- Til kameraer
-- Til projektionsapparater
Lysbilledapparater; forstørrelses- og formindskelsesapparater til fotografisk brug (undtagen
kinematografiske)
- Projektionsapparater til diapositiver
- Andre lysbilledapparater
- Forstørrelses- og formindskelsesapparater til fotografisk brug
- Dele og tilbehør
Apparater og materiel til fotografiske og kinematografiske laboratorier, ikke andetsteds
tariferet i dette kapitel i Mozambiques toldtariff; betragtningskasser; projektionsskærme
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
KG
20
20
20
20
20
B1
B1
B1
B1
B1
P/ST
P/ST
P/ST
KG
20
20
20
7,5
B1
B1
B1
B1
9010.10.00
Apparater og materiel til automatisk fremkaldelse af fotografiske (herunder kinematografiske) film,
eller fotografisk papir i ruller eller til automatisk trykning af fremkaldte film på ruller af fotografisk
papir
- Andre apparater og andet materiel til fotografiske og kinematografiske laboratorier;
betragtningskasser
- Projektionsskærme
- Dele og tilbehør
P/ST
7,5
B21
9010.50.00
9010.60.00
9010.90.00
P/ST
P/ST
P/ST
7,5
7,5
7,5
B21
B21
B21
DA
52
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0053.png
Kapitel
HS-kode
Varebeskrivelse
Enhed
Almindelig
tarif
1
Kategori
90.11
9011.10.00
9011.20.00
9011.80.00
9011.90.00
90.12
9012.10.00
9012.90.00
90.13
Optiske mikroskoper, herunder mikroskoper til fotomikrografi, kinefotomikrografi eller
mikroprojektion
- Stereoskopiske mikroskoper
- Andre mikroskoper, til fotomikrografi, kinefotomikrografi eller mikroprojektion
- Andre mikroskoper
- Dele og tilbehør
Mikroskoper, undtagen optiske mikroskoper; diffraktografer
Mikroskoper, undtagen optiske mikroskoper; diffraktografer
- Dele og tilbehør
Anordninger med flydende krystaller, undtagen varer, der er mere specificeret beskrevet i
andre positioner; lasere, undtagen laserdioder; andre optiske apparater og instrumenter, ikke
andetsteds tariferet i dette kapitel i Mozambiques toldtariff
P/ST
KG
5
5
B22
B22
P/ST
P/ST
P/ST
KG
5
5
5
5
B22
B22
B22
B22
9013.10.00
- Kikkertsigter til våben; periskoper; teleskoper til maskiner, apparater eller instrumenter henhørende
under dette kapitel eller under afsnit XVI i Mozambiques toldtariff
- Lasere, undtagen laserdioder
- Andre anordninger, apparater og instrumenter
Kompasser, herunder navigationskompasser; andre navigationsinstrumenter og -apparater
P/ST
20
B1
9013.20.00
9013.80.00
90.14
9014.10.00
P/ST
P/ST
20
20
B1
B1
- Kompasser, herunder navigationskompasser
KG
7,5
B21
DA
53
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0054.png
Kapitel
HS-kode
9014.20.00
9014.80.00
9014.90.00
Varebeskrivelse
- Navigationsinstrumenter og -apparater til luftfart og rumfart (undtagen kompasser)
- Andre instrumenter og apparater
- Dele og tilbehør
Instrumenter og apparater til geodæsi, topografi, landmåling, nivellering, fotogrammetri,
hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi eller geofysik, undtagen kompasser;
afstandsmålere
Enhed
P/ST
P/ST
KG
Almindelig
tarif
1
7,5
7,5
7,5
Kategori
B21
B21
B21
90.15
9015.10.00
9015.20.00
9015.30.00
9015.40.00
9015.80.00
9015.90.00
90.16
90.17
9016.00.00
- Afstandsmålere
- Teodolitter og tacheometre
- Nivelleringsapparater
- Instrumenter og apparater til fotogrammetri
- Andre instrumenter og apparater
- Dele og tilbehør
Vægte, følsomme for 5 centigram og derunder, også med tilhørende lodder
Instrumenter til tegning, afstikning eller beregning (fx tegnemaskiner, pantografer,
vinkelmålere, tegnebestik, linealer, regnestokke og regneskiver); instrumenter og apparater til
længdemåling, til brug i hånden (fx metermål, mikrometre og skydelærer), ikke andetsteds
tariferet i dette kapitel
P/ST
P/ST
P/ST
KG
P/ST
KG
KG
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
B21
B21
B21
B21
B21
B21
B21
9017.10.00
9017.20.00
9017.30.00
9017.80.00
- Tegneborde og -maskiner, også automatiske
- Andre instrumenter til tegning, afstikning eller beregning
- Mikrometre, skydelærer og metermål
- Andre instrumenter
P/ST
P/ST
P/ST
KG
7,5
7,5
7,5
7,5
B21
B1
B21
B21
DA
54
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591646_0055.png
Kapitel
HS-kode
9017.90.00
Varebeskrivelse
- Dele og tilbehør
Instrumenter og apparater til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær brug, herunder
instrumenter og apparater til scintigrafi, andre elektromedicinske instrumenter og apparater
samt apparater til synsprøver
- Elektrodiagnostiske apparater (herunder apparater til funktionsundersøgelser eller til overvågning
af fysiologiske parametre):
Enhed
KG
Almindelig
tarif
1
7,5
Kategori
B21
90.18
9018.11.00
9018.12.00
9018.13.00
9018.19.00
9018.20.00
9018.31.00
9018.32.00
9018.39.00
9018.41.00
9018.49.00
9018.50.00
9018.90.00
90.19
-- Elektrokardiografer
-- Ultrasoniske apparater til skanning
-- Apparater til billeddannelse ved magnetisk resonans
-- Andre varer
- Apparater til ultraviolet eller infrarød bestråling
- Sprøjter, nåle, katetre, kanyler og lign.:
-- Sprøjter, også med nåle
-- Injektionsnåle af metal og suturnåle
-- Andre varer
- Andre instrumenter og apparater til dental brug:
-- Tandlægeboremaskiner, også kombineret, på en fælles sokkel, med andet tandlægeudstyr
-- Andre varer
- Andre instrumenter og apparater, til øjenlæger
- Andre instrumenter og apparater
Apparater til mekanoterapi; massageapparater; apparater til psykotekniske undersøgelser;
apparater til ozonterapi, oxygenterapi eller aerosolterapi, respirationsapparater til kunstigt
åndedræt og andre apparater til respirationsterapi
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
P/ST
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5