Europaudvalget 2016
KOM (2016) 0008
Offentligt
1591649_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 22.1.2016
COM(2016) 8 final
ANNEX 3 – PART 1/4
BILAG
til
Forslag til Rådets afgørelse
om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale
mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og SADC-ØPA-
landene på den anden side
DA
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591649_0002.png
BILAG
BILAG II: SACU's told på varer med oprindelse i EU - del 1
BILAG II
SACU'S TOLD PÅ VARER MED OPRINDELSE I EU
DEL I
GENERELLE BEMÆRKNINGER
1.
Er en afviklingskategori angivet med et bogstav, finder den i dette bilag beskrevne
indrømmelse eller delindrømmelse anvendelse fra datoen for ikrafttrædelsen af denne
aftale, jf. artikel 113, stk. 2, eller den relevante dato for denne aftales midlertidige
anvendelse, jf. artikel 113, stk. 4, alt efter hvad der indtræffer først, for varer med
oprindelse i EU, som fremlægges til toldbehandling i henholdsvis Botswana,
Lesotho, Namibia, Sydafrika og Swaziland.
Er en afviklingskategori angivet med et bogstav ledsaget af en asterisk ("*"), finder
den i dette bilag beskrevne indrømmelse eller delindrømmelse anvendelse fra den
dato, hvor begge de i artikel 113, stk. 5 og 6, anførte betingelser er opfyldt, for varer
med oprindelse i EU, som fremlægges til toldbehandling i henholdsvis Botswana,
Lesotho, Namibia, Sydafrika og Swaziland.
Er der i kolonnen "Afviklingskategori" i afviklingsplanen i del II anført en toldsats i
stedet for en afviklingskategori angivet med et bogstav, finder den pågældende told
som beskrevet i dette bilag anvendelse fra den i punkt 1 omhandlede dato.
De generelle angivelser af en kategori af varer i kantede parenteser i afdeling A og B
tjener kun som vejledning. De enkelte afviklingskategoriers produktdækning fremgår
af afviklingsplanen i del II.
Ud over at opfylde kravene i artikel 23, stk. 5, skal Sydafrika på datoen for
ikrafttrædelsen af denne aftale give Europa-Kommissionen underretning om den liste
over toldsatser, der dagen før ikrafttrædelsen af denne aftale fandt anvendelse på
varer med oprindelse i EU, der er opført som henhørende under afviklingskategori
"B*" og "C*". Efter den i dette punkt omhandlede underretning offentliggør
Sydafrika og SACU denne liste efter deres egne interne procedurer, senest en måned
efter underretningen. Udvalget for Handel og Udvikling vedtager de lister, som
Sydafrika har givet underretning om, på det første møde efter underretningen og
offentliggørelsen.
AFDELING A
AFSKAFFELSE ELLER NEDSÆTTELSE AF TOLD
6.
Følgende toldafviklingskategorier finder anvendelse på SACU's afskaffelse af told i
henhold til artikel 25, stk. 1:
a)
told på varer med oprindelsesstatus, der er opført som henhørende under
afviklingskategori "A" i SACU's toldafviklingsplan, afskaffes på den i punkt 1
i dette bilag omhandlede dato
told på varer med oprindelsesstatus, der er opført som henhørende under
afviklingskategori "A*" i SACU's toldafviklingsplan, afskaffes på den i punkt
2 i dette bilag omhandlede dato
2.
3.
4.
5.
b)
DA
2
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
c)
[fisk] told på varer med oprindelsesstatus, der er opført som henhørende under
afviklingskategori "B*" i SACU's toldafviklingsplan, afskaffes gradvist efter
følgende bestemmelser:
i)
på den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato reduceres alle toldsatser til
83 procent af den sydafrikanske told, der fandt anvendelse på varer med
oprindelse i EU dagen før ikrafttrædelsen af denne aftale
den 1. januar efter den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato reduceres
alle toldsatser yderligere til 67 procent af den sydafrikanske told, der
fandt anvendelse på varer med oprindelse i EU dagen før ikrafttrædelsen
af denne aftale
et år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 50 procent af
den sydafrikanske told, der fandt anvendelse på varer med oprindelse i
EU dagen før ikrafttrædelsen af denne aftale
to (2) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 33 procent af
den sydafrikanske told, der fandt anvendelse på varer med oprindelse i
EU dagen før ikrafttrædelsen af denne aftale
tre (3) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 17 procent af
den sydafrikanske told, der fandt anvendelse på varer med oprindelse i
EU dagen før ikrafttrædelsen af denne aftale,
fire (4) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato, afskaffes den resterende told.
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
d)
told på varer med oprindelsesstatus, der er opført som henhørende under
afviklingskategori "C*" i SACU's toldafviklingsplan, afskaffes gradvist efter
følgende bestemmelser:
i)
på den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato reduceres alle toldsatser til
90 procent af den sydafrikanske told, der fandt anvendelse på varer med
oprindelse i EU dagen før ikrafttrædelsen af denne aftale
den 1. januar efter den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato reduceres
alle toldsatser yderligere til 80 procent af den sydafrikanske told, der
fandt anvendelse på varer med oprindelse i EU dagen før ikrafttrædelsen
af denne aftale
et år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 70 procent af
den sydafrikanske told, der fandt anvendelse på varer med oprindelse i
EU dagen før ikrafttrædelsen af denne aftale
to (2) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 60 procent af
den sydafrikanske told, der fandt anvendelse på varer med oprindelse i
EU dagen før ikrafttrædelsen af denne aftale
tre (3) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 50 procent af
ii)
iii)
iv)
v)
DA
3
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591649_0004.png
den sydafrikanske told, der fandt anvendelse på varer med oprindelse i
EU dagen før ikrafttrædelsen af denne aftale
vi)
fire (4) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 40 procent af
den sydafrikanske told, der fandt anvendelse på varer med oprindelse i
EU dagen før ikrafttrædelsen af denne aftale
vii) fem (5) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 30 procent af
den sydafrikanske told, der fandt anvendelse på varer med oprindelse i
EU dagen før ikrafttrædelsen af denne aftale
viii) seks (6) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 20 procent af
den sydafrikanske told, der fandt anvendelse på varer med oprindelse i
EU dagen før ikrafttrædelsen af denne aftale
ix)
syv (7) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 10 procent af
den sydafrikanske told, der fandt anvendelse på varer med oprindelse i
EU dagen før ikrafttrædelsen af denne aftale, og
otte (8) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato, afskaffes den resterende told.
x)
7.
Følgende toldafviklingskategorier finder anvendelse på SACU's nedsættelse af told i
henhold til artikel 25, stk. 1:
a)
told på varer med oprindelsesstatus, der er opført som henhørende under
afviklingskategori "AUTO18" i SACU's toldafviklingsplan, fastsættes på den i
punkt 1 i dette bilag omhandlede dato til 18 procent ad valorem. Det er
underforstået, at hvis SACU anvender MFN-toldsatser på varer i denne
afviklingskategori med oprindelse i EU på under 25 procent, vil dette blive
taget op til revision
told på varer med oprindelsesstatus, der er opført som henhørende under
afviklingskategori "PM5" i SACU's toldafviklingsplan, fastsættes for varer
med oprindelse i EU på den i punkt 1 i dette bilag omhandlede dato med en
præferencemargen på 5 procentpoint i forhold til den gældende MFN-toldsats
told på varer med oprindelsesstatus, der er opført som henhørende under
afviklingskategori "PM40" i SACU's toldafviklingsplan, fastsættes i
overensstemmelse med den gradvise toldnedsættelse, der har fundet sted i
henhold til planen herunder, på den i punkt 1 i dette bilag omhandlede dato.
År 1
2000
År 2
År 3
År 4
År 5
År 6
År 7
År 8
År 9
År
10
År
11
År
12
b)
c)
Tekstilvarer
-
beklædning
Tekstilvarer
40
37
34
31
29
26
23
20
(1)
22
20
19
17
15
13
12
10
(1)
DA
4
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591649_0005.png
- stoffer
Tekstilvarer 35
-
husholdning
Tekstilvarer
- garn
17
1)
32
29
26
24
21
18
15
(1)
15
14
12
10
8
7
5
(1)
I perioden fra år 8 til år 12 indrømmer SACU EU en præferencemargen på 40 procent i
forhold til de gældende MFN-toldsatser.
8.
Told på varer med oprindelsesstatus, som er anført for varer i afviklingskategori "X"
i SACU's toldafviklingsplan, er ikke omfattet af toldnedsættelsesforpligtelser.
DA
5
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591649_0006.png
AFDELING B
TOLDKOTINGENTER FOR SPECIFIKKE VARER
9.
De toldkontingenter, SACU indrømmer i henhold til denne aftale, forvaltes efter
følgende bestemmelser:
a)
toldkontingenter forvaltes efter "først til mølle"-princippet for SACU som
helhed, når SACU har gennemført en toldforvaltningsordning med henblik på
en sådan forvaltning af toldkontingenterne
indtil gennemførelsen af en toldkontingentforvaltningsordning for hele SACU
gælder følgende:
i)
ii)
iii)
10.
toldkontingenterne fordeles mellem SACU-landene ud fra den historiske
handel som anført under hvert enkelt toldkontingent
toldkontingenterne forvaltes efter "først-til-mølle"-princippet undtagen
for Namibia, og
den 1. september hvert år stilles uudnyttede toldkontingenter i en
landetildeling til rådighed for import til de øvrige SACU-medlemmer.
b)
De toldkontingenter, der fandt anvendelse på import til Sydafrika af varer med
oprindelse i EU i medfør af TDCA-aftalen, og som indrømmes i medfør af denne
aftale på de samme betingelser, finder anvendelse fra den i punkt 1 i dette bilag
omhandlede dato. Hvis den i punkt 1 i dette bilag omhandlede dato falder efter den 1.
januar og før den 31. december i samme kalenderår, fratrækkes den mængde af
varen, der er importeret til Sydafrika i medfør af TDCA-toldkontingenter mellem den
1. januar i året for den i punkt 1 i dette bilag omhandlede dato og den pågældende
dato, den mængde af varen, der kan importeres til Sydafrika i medfør af de
tilsvarende toldkontingenter i denne aftale.
Told på varer, der indføres i mængder, der overstiger de i denne afdeling anførte
mængder, behandles efter afviklingskategori "X", jf. punkt 8 i afdeling A, selv om de
ikke er betegnet som henhørende under denne kategori i SACU's toldafviklingsplan.
Uanset artikel 116 tager parterne forvaltningen af toldkontingenterne op til fornyet
gennemgang, hvis en af parterne anmoder herom, bl.a. med hensyn til, hvor effektivt
de udnytter kontingenterne. Parterne kan fremsætte henstillinger med henblik på at
justere den måde, hvorpå toldkontingenterne fungerer, i lyset af nævnte gennemgang.
Følgende toldafviklingskategorier finder anvendelse på toldkontingenter, som SACU
indrømmer i henhold til artikel 25, stk. 1:
a)
[hvede
og blandsæd af hvede og rug]
den samlede mængde varer med
oprindelsesstatus i afviklingskategori "D", der kan indføres toldfrit hvert
kalenderår, med virkning fra den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato, er
anført nedenfor:
Mængde
300 000 ton
Hvis den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato falder efter den 1. januar og
før den 31. december i samme kalenderår, reduceres den kontingentmængde,
der gælder for resten af kalenderåret, forholdsmæssigt efter det resterende antal
dage i det pågældende kalenderår.
11.
12.
13.
DA
6
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591649_0007.png
Varer inden for dette toldkontingent må kun importeres gennem havnen i
Walvis Bay i Namibia og havnene i Durban og Richards Bay i Sydafrika.
Varer, der importeres inden for dette toldkontingent, som er bestemt til endeligt
forbrug i Sydafrika, må kun indføres mellem den 1. februar og den 31. oktober.
Varer, der importeres inden for dette toldkontingent, som er bestemt til endeligt
forbrug i Namibia, må kun indføres mellem den 1. marts og den 30. november.
b)
[byg] den samlede mængde varer med oprindelsesstatus i afviklingskategori
"E*", der kan indføres toldfrit hvert kalenderår, med virkning fra den i punkt 2
i dette bilag omhandlede dato, er anført nedenfor:
Mængde
10 000 ton
Hvis den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato falder efter den 1. januar og
før den 31. december i samme kalenderår, reduceres den kontingentmængde,
der gælder for resten af kalenderåret, forholdsmæssigt efter det resterende antal
dage i det pågældende kalenderår.
c)
[ost] den samlede mængde varer med oprindelsesstatus i afviklingskategori
"F*", der kan indføres toldfrit til Sydafrika hvert kalenderår, med virkning fra
den i punkt 1 i dette bilag omhandlede dato, er anført nedenfor:
År
2015
2016
Mængde (ton)
7 250
7 400
Efter 2016 øges toldkontingentet med 150 ton om året.
Varer inden for dette toldkontingent henhørende under toldpos. 0406 10 00,
0406 20 00, 0406 40 00 og 0406 90 99 kan undtagelsesvis indføres til
Sydafrika til en kontingenttoldsats på 50 procent af den gældende MFN-
toldsats med virkning fra den i punkt 1 i dette bilag omhandlede dato indtil den
i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato.
Med virkning fra den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato kan den samlede
mængde varer med oprindelsesstatus i denne afviklingskategori som fastsat i
dette litra indføres toldfrit til SACU hvert kalenderår.
d)
[svinefedt] den samlede mængde varer med oprindelsesstatus i
afviklingskategori "G*", der kan indføres toldfrit hvert kalenderår, med
virkning fra den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato, er anført nedenfor:
Mængde
200 ton
Hvis den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato falder efter den 1. januar og
før den 31. december i samme kalenderår, reduceres den kontingentmængde,
der gælder for resten af kalenderåret, forholdsmæssigt efter det resterende antal
dage i det pågældende kalenderår.
e)
[kornbaserede
fødevaretilberedninger]
den samlede mængde varer med
oprindelsesstatus i afviklingskategori "H*", der kan indføres hvert kalenderår
DA
7
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591649_0008.png
til en toldsats på 25 procent af den gældende MFN-toldsats, med virkning fra
den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato, er anført nedenfor:
Mængde
2 300 ton
Hvis den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato falder efter den 1. januar og
før den 31. december i samme kalenderår, reduceres den kontingentmængde,
der gælder for resten af kalenderåret, forholdsmæssigt efter det resterende antal
dage i det pågældende kalenderår.
Dette toldkontingent gælder kun for varer, der importeres i pakninger af 5 kg
eller derover.
Varer med oprindelsesstatus i afviklingskategori "H*" må kun sælges til
anvendelse i en fremstillingsproces. Modtageren eller køberen i SACU skal
anføre fremstillingsvirksomhedens navn på handelsdokumenterne.
f)
[svin] den samlede mængde varer med oprindelsesstatus i afviklingskategori
"I*", der kan indføres hvert kalenderår, med virkning fra den i punkt 2 i dette
bilag omhandlede dato, er anført nedenfor:
Mængde
1 500 ton
Den samlede mængde varer kan indføres hvert kalenderår til toldsatser efter
følgende bestemmelser:
i)
ii)
iii)
på den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato reduceres alle toldsatser til
87,5 procent af den gældende MFN-toldsats
den 1. januar efter den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato reduceres
alle toldsatser yderligere til 75 procent af den gældende MFN-toldsats
et år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 62,5 procent af
den gældende MFN-toldsats
to (2) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 50 procent af
den gældende MFN-toldsats
tre (3) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 37,5 procent af
den gældende MFN-toldsats, og
fire (4) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 25 procent af
den gældende MFN-toldsats
iv)
v)
vi)
Hvis den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato falder efter den 1. januar og
før den 31. december i samme kalenderår, reduceres den kontingentmængde,
der gælder for resten af kalenderåret, forholdsmæssigt efter det resterende antal
dage i det pågældende kalenderår.
g)
[smør
og andre mælkefedtprodukter]
den samlede mængde varer med
oprindelsesstatus i afviklingskategori "J*", der kan indføres toldfrit hvert
kalenderår, med virkning fra den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato, er
anført nedenfor:
DA
8
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591649_0009.png
Mængde
500 ton
Den samlede mængde varer kan indføres hvert kalenderår til toldsatser efter
følgende bestemmelser:
i)
ii)
iii)
på den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato reduceres alle toldsatser til
87,5 procent af den gældende MFN-toldsats
den 1. januar efter den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato reduceres
alle toldsatser yderligere til 75 procent af den gældende MFN-toldsats
et år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 62,5 procent af
den gældende MFN-toldsats
to (2) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 50 procent af
den gældende MFN-toldsats
tre (3) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 37,5 procent af
den gældende MFN-toldsats, og
fire (4) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 25 procent af
den gældende MFN-toldsats
iv)
v)
vi)
Hvis den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato falder efter den 1. januar og
før den 31. december i samme kalenderår, reduceres den kontingentmængde,
der gælder for resten af kalenderåret, forholdsmæssigt efter det resterende antal
dage i det pågældende kalenderår.
h)
[konsumis] den samlede mængde varer med oprindelsesstatus i
afviklingskategori "M*", der kan indføres hvert kalenderår til en toldsats på
50 procent af den gældende MFN-toldsats, med virkning fra den i punkt 2 i
dette bilag omhandlede dato, er anført nedenfor:
Mængde
150 ton
Hvis den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato falder efter den 1. januar og
før den 31. december i samme kalenderår, reduceres den kontingentmængde,
der gælder for resten af kalenderåret, forholdsmæssigt efter det resterende antal
dage i det pågældende kalenderår.
i)
[mortadella
bologna]
den samlede mængde varer med oprindelsesstatus i
afviklingskategori "L*", der kan indføres toldfrit hvert kalenderår, med
virkning fra den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato, er anført nedenfor:
Mængde
100 ton
Hvis den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato falder efter den 1. januar og
før den 31. december i samme kalenderår, reduceres den kontingentmængde,
der gælder for resten af kalenderåret, forholdsmæssigt efter det resterende antal
dage i det pågældende kalenderår.
DA
9
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
Varer inden for dette toldkontingent skal ledsages af et certifikat på engelsk
eller med en officiel oversættelse til engelsk, hvoraf det fremgår, at varen
overholder produktspecifikationen for den geografiske betegnelse "mortadella
bologna", er fremstillet af naturtarme og er importeret fra og har oprindelse i
Italien.
DA
10
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
DEL II
SACU's TOLDAFVIKLINGSPLAN
FORHOLD TIL SACU'S KOMBINEREDE NOMENKLATUR
Bestemmelserne i denne toldafviklingsplan er generelt en gengivelse af bestemmelserne i
SACU's kombinerede nomenklatur som omfattet af told- og afgiftsordningen, og
fortolkningen af bestemmelserne i denne toldafviklingsplan, herunder hvilke varer
underpositionerne i denne toldafviklingsplan omfatter, finder sted i overensstemmelse med
fortolkningsreglerne og bestemmelserne til afsnit, kapitler og underpositioner i SACU's
kombinerede nomenklatur. I det omfang, bestemmelserne i denne toldafviklingsplan er
identiske med de tilsvarende bestemmelser i SACU's kombinerede nomenklatur, har
bestemmelserne i denne toldafviklingsplan samme mening som de tilsvarende bestemmelser i
SACU's kombinerede nomenklatur.
[SACU's toldviklingsplan indsættes her]
DA
11
DA