Europaudvalget 2016
KOM (2016) 0008
Offentligt
1591701_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 22.1.2016
COM(2016) 8 final
ANNEX 2 – PART 1/8
BILAG
til
Forslag til Rådets afgørelse
om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale
mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og SADC-ØPA-
landene på den anden side
DA
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591701_0002.png
BILAG
BILAG I: EU's told på varer med oprindelse i SADC-ØPA-landene - del 1
BILAG I
EU'S TOLD PÅ VARER MED OPRINDELSE I SADC-ØPA-LANDENE
DEL I
GENERELLE BEMÆRKNINGER
1.
Er en afviklingskategori angivet med et bogstav, finder den i dette bilag beskrevne
indrømmelse eller delvise indrømmelse anvendelse fra datoen for ikrafttrædelsen af
denne aftale, jf. artikel 113, stk. 2, eller den relevante dato for denne aftales
midlertidige anvendelse, jf. artikel 113, stk. 4, alt efter hvad der indtræffer først, for
varer med oprindelse i et SADC-ØPA-land, som fremlægges til toldbehandling i EU.
Er en afviklingskategori angivet med et bogstav ledsaget af en asterisk ("*"), finder
den i dette bilag beskrevne indrømmelse eller delvise indrømmelse anvendelse fra
den dato, hvor begge de i artikel 113, stk. 5 og 6, anførte betingelser er opfyldt, for
varer med oprindelse i et SADC-ØPA-land, som fremlægges til toldbehandling i EU.
Er der i kolonnen "Afviklingskategori for Sydafrika" i afviklingsplanen i del II anført
en toldsats i stedet for en afviklingskategori angivet med et bogstav, finder den
pågældende told som beskrevet i dette bilag anvendelse fra den i punkt 1 omhandlede
dato.
De generelle angivelser af en kategori af varer i kantede parenteser i afdeling A og B
tjener kun som vejledning. De enkelte afviklingskategoriers produktdækning fremgår
af afviklingsplanen i del II.
Ud over at opfylde kravene i artikel 23, stk. 5, skal EU på datoen for ikrafttrædelsen
af denne aftale give Sydafrikas handels- og industriministerium underretning om den
liste over toldsatser, der dagen før ikrafttrædelsen af denne aftale fandt anvendelse på
varer med oprindelse i Sydafrika, der er opført som henhørende under
afviklingskategori "B*" og "C*". Efter den i dette punkt omhandlede underretning
offentliggør EU denne liste efter sine egne interne procedurer, senest en måned efter
underretningen. Udvalget for Handel og Udvikling vedtager de lister, som EU har
givet underretning om, på det første møde efter underretningen og offentliggørelsen.
AFDELING A
AFSKAFFELSE AF TOLD
6.
Medmindre andet er angivet i EU's toldafviklingsplan i del II i dette bilag, finder
følgende afviklingskategorier anvendelse for så vidt angår EU's afskaffelse af told i
medfør af artikel 24:
a)
told på varer med oprindelsesstatus, der er opført som henhørende under
afviklingskategori "A" i EU's toldafviklingsplan, afskaffes på den i punkt 1 i
dette bilag omhandlede dato
told på varer med oprindelsesstatus, der er opført som henhørende under
afviklingskategori "A*" i EU's toldafviklingsplan, afskaffes på den i punkt 2 i
dette bilag omhandlede dato
2.
3.
4.
5.
b)
DA
2
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
c)
[fisk] told på varer med oprindelsesstatus, der er opført som henhørende under
afviklingskategori "B*" i EU's toldafviklingsplan, afskaffes gradvist efter
følgende bestemmelser:
i)
på den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato reduceres alle toldsatser til
83 procent af den EU-told, der fandt anvendelse på varer med oprindelse
i Sydafrika dagen før ikrafttrædelsen af denne aftale
den 1. januar efter den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato reduceres
alle toldsatser yderligere til 67 procent af den EU-told, der fandt
anvendelse på varer med oprindelse i Sydafrika dagen før ikrafttrædelsen
af denne aftale
et år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 50 procent af
den EU-told, der fandt anvendelse på varer med oprindelse i Sydafrika
dagen før ikrafttrædelsen af denne aftale
to (2) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 33 procent af
den EU-told, der fandt anvendelse på varer med oprindelse i Sydafrika
dagen før ikrafttrædelsen af denne aftale
tre (3) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 17 procent af
den EU-told, der fandt anvendelse på varer med oprindelse i Sydafrika
dagen før ikrafttrædelsen af denne aftale, og
fire (4) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato, afskaffes den resterende told
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
d)
[fisk] told på varer med oprindelsesstatus, der er opført som henhørende under
afviklingskategori "C*" i EU's toldafviklingsplan, afskaffes gradvist efter
følgende bestemmelser:
i)
på den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato reduceres alle toldsatser til
90 procent af den EU-told, der fandt anvendelse på varer med oprindelse
i Sydafrika dagen før ikrafttrædelsen af denne aftale
den 1. januar efter den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato reduceres
alle toldsatser yderligere til 80 procent af den EU-told, der fandt
anvendelse på varer med oprindelse i Sydafrika dagen før ikrafttrædelsen
af denne aftale
et år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 70 procent af
den EU-told, der fandt anvendelse på varer med oprindelse i Sydafrika
dagen før ikrafttrædelsen af denne aftale
to (2) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 60 procent af
den EU-told, der fandt anvendelse på varer med oprindelse i Sydafrika
dagen før ikrafttrædelsen af denne aftale
tre (3) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 50 procent af
ii)
iii)
iv)
v)
DA
3
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
den EU-told, der fandt anvendelse på varer med oprindelse i Sydafrika
dagen før ikrafttrædelsen af denne aftale,
vi)
fire (4) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 40 procent af
den EU-told, der fandt anvendelse på varer med oprindelse i Sydafrika
dagen før ikrafttrædelsen af denne aftale
vii) fem (5) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 30 procent af
den EU-told, der fandt anvendelse på varer med oprindelse i Sydafrika
dagen før ikrafttrædelsen af denne aftale
viii) seks (6) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 20 procent af
den EU-told, der fandt anvendelse på varer med oprindelse i Sydafrika
dagen før ikrafttrædelsen af denne aftale
ix)
syv (7) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 10 procent af
den EU-told, der fandt anvendelse på varer med oprindelse i Sydafrika
dagen før ikrafttrædelsen af denne aftale, og
otte (8) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato, afskaffes den resterende told
x)
e)
[appelsiner] told på varer med oprindelsesstatus, der er anført som henhørende
under afviklingskategori "D*" i EU's toldafviklingsplan, er fra den i punkt 1 i
dette bilag omhandlede dato ikke omfattet af toldnedsættelsesforpligtelser,
bortset fra følgende tidsrum:
1. juni til 15. oktober, hvor der ikke gælder nogen told, og
16. oktober til 30. november, med virkning fra den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato, hvor der sker en gradvis afskaffelse af tolden efter
følgende bestemmelser:
i)
ii)
iii)
på den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato reduceres alle
toldsatser til 91 procent af basistoldsatsen
den 1. januar efter den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato
reduceres alle toldsatser yderligere til 82 procent af basistoldsatsen
et år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 73 procent
af basistoldsatsen
to (2) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette
bilag omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 64
procent af basistoldsatsen
tre (3) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette
bilag omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 55
procent af basistoldsatsen
fire (4) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette
bilag omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 45
procent af basistoldsatsen
iv)
v)
vi)
DA
4
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591701_0005.png
vii) fem (5) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette
bilag omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 36
procent af basistoldsatsen
viii) seks (6) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette
bilag omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 27
procent af basistoldsatsen
ix)
syv (7) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette
bilag omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 18
procent af basistoldsatsen
otte (8) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette
bilag omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 9
procent af basistoldsatsen og
ni (9) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette
bilag omhandlede dato, afskaffes den resterende told.
x)
xi)
7.
Told på varer med oprindelsesstatus, som er anført for varer i afviklingskategori "X"
i EU's toldafviklingsplan, er ikke omfattet af toldnedsættelsesforpligtelser.
AFDELING B
TOLDKOTINGENTER FOR SPECIFIKKE VARER
8.
9.
De toldkontingenter, EU indrømmer i denne aftale, forvaltes efter "først til mølle"-
princippet.
De toldkontingenter, der fandt anvendelse på import til EU af produkter med
oprindelse i Sydafrika i medfør af TDCA-aftalen ("TDCA-toldkontingenter"), og
som indrømmes i medfør af denne aftale på de samme betingelser, finder anvendelse
fra den i punkt 1 i dette bilag omhandlede dato. Hvis den i punkt 1 i dette bilag
omhandlede dato falder efter den 1. januar og før den 31. december i samme
kalenderår, fratrækkes den mængde af produktet, der er importeret til EU i medfør af
TDCA-toldkontingenter mellem den 1. januar i året for den i punkt 1 i dette bilag
omhandlede dato og den pågældende dato, den mængde af produktet, der kan
importeres til EU i medfør af de tilsvarende toldkontingenter i denne aftale.
Told på varer, der indføres i mængder, der overstiger de i denne afdeling anførte
mængder, behandles efter afviklingskategori "X", jf. punkt 7 i afdeling A, selv om de
ikke er betegnet som henhørende under denne kategori i EU's toldafviklingsplan.
Uanset artikel 116 tager parterne forvaltningen af toldkontingenterne op til fornyet
gennemgang, hvis en af parterne anmoder herom, bl.a. med hensyn til, hvor effektivt
de udnytter kontingenterne. Parterne kan fremsætte henstillinger med henblik på at
justere den måde, hvorpå toldkontingenterne fungerer, i lyset af nævnte gennemgang.
Følgende toldafviklingskategorier finder anvendelse på toldkontingenter, som EU
indrømmer i henhold til artikel 24, stk. 2:
a)
[skummetmælkspulver] den samlede mængde varer med oprindelsesstatus i
afviklingskategori "E*", der kan indføres toldfrit hvert kalenderår med virkning
fra den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato, er anført nedenfor:
Mængde
(ton)
500
10.
11.
12.
DA
5
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591701_0006.png
Hvis den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato falder efter den 1. januar og
før den 31. december i samme kalenderår, reduceres den kontingentmængde,
der gælder for resten af kalenderåret, forholdsmæssigt efter det resterende antal
dage i det pågældende kalenderår.
b)
[smør] den samlede mængde varer med oprindelsesstatus i afviklingskategori
"F*", der kan indføres toldfrit hvert kalenderår med virkning fra den i punkt 2 i
dette bilag omhandlede dato, er anført nedenfor:
Mængde
(ton)
500
Hvis den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato falder efter den 1. januar og
før den 31. december i samme kalenderår, reduceres den kontingentmængde,
der gælder for resten af kalenderåret, forholdsmæssigt efter det resterende antal
dage i det pågældende kalenderår.
c)
[blomster:
roser, orkideer og krysantemum]
den samlede mængde varer med
oprindelsesstatus i afviklingskategori "G*", der kan indføres hvert kalenderår
til en toldsats på 50 % af den gældende MFN-toldsats fra den i punkt 1 i dette
bilag omhandlede dato indtil den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato, er
anført nedenfor:
År
Mængde
(ton)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
725
740
755
770
785
800
Efter 2020 øges toldkontingentet med 15 ton om året.
Toldkontingentet for kalenderåret gælder fra 1. juni til 31. oktober for orkideer
(KN-kode 0603 13 00) og fra 1. november til 31. maj for roser (KN-kode
0603 11 00) og krysantemum (KN-kode 0603 14 00).
Herudover afskaffes tolden på orkideer (KN-kode 0603 13 00) fra 1. november
til 31. maj, og disse varer kan indføres toldfrit hvert kalenderår.
Told og toldkontingenter på varer med oprindelsesstatus i denne
afviklingskategori afskaffes med virkning fra den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato.
d)
[blomster:
liljer mv.]
den samlede mængde varer med oprindelsesstatus i
afviklingskategori "H*", der kan indføres hvert kalenderår fra 1. juni til 31.
oktober til en toldsats på 50 % af den gældende MFN-toldsats fra den i punkt 1
i dette bilag omhandlede dato indtil den i punkt 2 i dette bilag omhandlede
dato, er anført nedenfor:
År
Mængde
DA
6
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591701_0007.png
(ton)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
870
888
906
924
942
960
Efter 2020 øges toldkontingentet med 18 ton om året.
Herudover afskaffes tolden på varer med oprindelsesstatus fra 1. november til
31. maj, således at disse varer kan indføres toldfrit i dette tidsrum hvert
kalenderår.
Told og toldkontingenter på varer med oprindelsesstatus i denne
afviklingskategori afskaffes med virkning fra den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato.
e)
[blomster:
ikke friske]
den samlede mængde varer med oprindelsesstatus i
afviklingskategori "I*", der kan indføres hvert kalenderår til en toldsats på
25 % af den gældende MFN-toldsats fra den i punkt 1 i dette bilag omhandlede
dato indtil den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato, er anført nedenfor:
År
Mængde
(ton)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
725
740
755
770
785
800
Efter 2020 øges toldkontingentet med 15 ton om året.
Told og toldkontingenter på varer med oprindelsesstatus i denne
afviklingskategori afskaffes med virkning fra den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato.
f)
[jordbær] den samlede mængde varer med oprindelsesstatus i
afviklingskategori "J", der kan indføres toldfrit hvert kalenderår med virkning
fra den i punkt 1 i dette bilag omhandlede dato, er anført nedenfor:
År
Mængde
(ton)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
370,0
377,5
385,0
392,5
400,0
407,5
Efter 2020 øges toldkontingentet med 7,5 ton om året.
DA
7
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591701_0008.png
g)
[sukker] de samlede mængder varer med oprindelsesstatus i afviklingskategori
"K*", der kan indføres toldfrit hvert kalenderår med virkning fra den i punkt 2 i
dette bilag omhandlede dato, er anført nedenfor:
Mængde raffineret sukker
eller rørsukker til raffinering
(ton)
50 000
Mængde rørsukker
til raffinering
(ton)
100 000
Hvis den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato falder efter den 1. januar og
før den 31. december i samme kalenderår, reduceres de kontingentmængder,
der gælder for resten af kalenderåret, forholdsmæssigt efter det resterende antal
dage i det pågældende kalenderår.
h)
[hvidt
krystallinsk pulver]
den samlede mængde varer med oprindelsesstatus i
afviklingskategori "L*", der kan indføres toldfrit hvert kalenderår med virkning
fra den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato, er anført nedenfor:
Mængde
(ton)
500
Hvis den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato falder efter den 1. januar og
før den 31. december i samme kalenderår, reduceres den kontingentmængde,
der gælder for resten af kalenderåret, forholdsmæssigt efter det resterende antal
dage i det pågældende kalenderår.
i)
[marmelade,
hvori der indgår citrusfrugter]
den samlede mængde varer med
oprindelsesstatus i afviklingskategori "M*", der kan indføres hvert kalenderår
til en toldsats på 50 % af den gældende MFN-toldsats med virkning fra den i
punkt 2 i dette bilag omhandlede dato, er anført nedenfor:
Mængde
(ton)
100
Hvis den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato falder efter den 1. januar og
før den 31. december i samme kalenderår, reduceres den kontingentmængde,
der gælder for resten af kalenderåret, forholdsmæssigt efter det resterende antal
dage i det pågældende kalenderår.
j)
[frugt
på dåse, undtagen tropiske frugter på dåse]
den samlede mængde varer
med oprindelsesstatus i afviklingskategori "N*", der kan indføres hvert
kalenderår til en toldsats på 50 % af den gældende MFN-toldsats fra den i
punkt 1 i dette bilag omhandlede dato indtil den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato, er anført nedenfor:
År
Mængde pærer, Mængde
abrikoser
og blandinger
af
ferskner
ikke-tropiske
frugter
(ton)
(ton)
59 630,25
60 866,00
26 552,20
27 102,40
2015
2016
DA
8
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591701_0009.png
2017
2018
2019
2020
62 102,75
63 339,50
64 576,25
65 813,00
27 652,60
28 202,80
28 753,00
29 303,20
Efter 2020 øges toldkontingentet hvert år med 1 236,75 ton for pærer, abrikoser
og ferskner og med 550,20 ton for blandinger af ikke-tropiske frugter.
Med virkning fra den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato gælder følgende:
den samlede mængde varer med oprindelsesstatus i denne
afviklingskategori, der kan indføres hvert kalenderår, er som anført
nedenfor:
Mængde
(ton)
57 156
tolden afskaffes gradvist efter følgende bestemmelser:
i)
ii)
på den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato reduceres alle
toldsatser til 45 procent af den gældende MFN-toldsats
den 1. januar efter den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato
reduceres alle toldsatser yderligere til 41 procent af den gældende
MFN-toldsats
et år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 36 procent
af den gældende MFN-toldsats
to (2) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette
bilag omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 32
procent af den gældende MFN-toldsats
tre (3) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette
bilag omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 27
procent af den gældende MFN-toldsats
fire (4) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette
bilag omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 23
procent af den gældende MFN-toldsats
iii)
iv)
v)
vi)
vii) fem (5) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette
bilag omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 18
procent af den gældende MFN-toldsats
viii) seks (6) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette
bilag omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 14
procent af den gældende MFN-toldsats
ix)
syv (7) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette
bilag omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 9
procent af den gældende MFN-toldsats
otte (8) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette
bilag omhandlede dato, reduceres alle toldsatser yderligere til 5
procent af den gældende MFN-toldsats, og
x)
DA
9
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591701_0010.png
xi)
ni (9) år efter den 1. januar, der følger efter den i punkt 2 i dette
bilag omhandlede dato, afskaffes den resterende told.
Hvis den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato falder efter den 1.
januar og før den 31. december i samme kalenderår, er toldkontingentet
for resten af året 57 156 ton reduceret med den mængde, der er
importeret i medfør af toldkontingenter i TDCA-aftalen og denne aftale
mellem den 1. januar i det pågældende kalenderår og den i punkt 2 i dette
bilag omhandlede dato.
k)
[tropiske
frugter på dåse]
den samlede mængde varer med oprindelsesstatus i
afviklingskategori "O*", der kan indføres hvert kalenderår til en toldsats på
50 % af den gældende MFN-toldsats med virkning fra den i punkt 1 i dette
bilag omhandlede dato, er anført nedenfor:
År
Mængde
(ton)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 900
2 960
3 020
3 080
3 140
3 200
Efter 2020 øges toldkontingentet med 60 ton om året.
Med virkning fra den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato afskaffes tolden
på varer i denne afviklingskategori, som er omfattet af EU's KN-kode
2007 99 50, og importen af disse varer er da ikke længere underlagt
betingelserne for toldkontingentet og medregnes ikke for så vidt angår
udnyttelsen af kontingentet.
l)
[frossen
appelsinsaft]
den samlede mængde varer med oprindelsesstatus i
afviklingskategori "P*", der kan indføres hvert kalenderår til en toldsats på
50 % af den gældende MFN-toldsats med virkning fra den i punkt 1 i dette
bilag omhandlede dato, er anført nedenfor:
År
Mængde
(ton)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 015
1 036
1 057
1 078
1 099
1 120
Efter 2020 øges toldkontingentet med 21 ton om året.
Told og på varer med oprindelsesstatus, der importeres inden for dette
toldkontingent, afskaffes med virkning fra den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato.
DA
10
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591701_0011.png
m)
[æblesaft
og ananassaft]
den samlede mængde varer med oprindelsesstatus i
afviklingskategori "Q*", der kan indføres hvert kalenderår til en toldsats på
50 % af den gældende MFN-toldsats fra den i punkt 1 i dette bilag omhandlede
dato indtil den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato, er anført nedenfor:
År
Mængde
(ton)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
7 250
7 400
7 550
7 700
7 850
8 000
Efter 2020 øges kontingentmængden med 150 ton om året.
Med virkning fra den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato gælder følgende:
told og toldkontingenter for varer i denne afviklingskategori, som er
omfattet af EU's KN-kode 2009 41 92 (undtagen varer af værdi ikke over
30 EUR pr. 100 kg nettovægt) og EU's KN-kode 2009 49 30, afskaffes,
og
den samlede mængde resterende varer med oprindelsesstatus i denne
afviklingskategori, som kan indføres hvert kalenderår til en toldsats på
50 % af den gældende MFN-toldsats, fastsættes til 47 % af den samlede
mængde, der er opført i tabellen ovenfor for det år, der omfatter den i
punkt 2 i dette bilag omhandlede dato.
Hvis den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato falder efter den 1.
januar og før den 31. december i samme kalenderår, fastsættes
toldkontingentet for resten af året til 47 % af den samlede mængde, der er
anført i tabellen ovenfor for det år, der omfatter den i punkt 2 i dette bilag
omhandlede dato, reduceret med den mængde af disse resterende varer,
der er importeret i medfør af toldkontingenter i TDCA-aftalen og denne
aftale mellem den 1. januar i det pågældende kalenderår og den i punkt 2
i dette bilag omhandlede dato.
For hvert efterfølgende kalenderår øges kontingentmængden med 70,5
ton hvert år, undtagen i det tidsrum på ti (10) kalenderår, der starter med
det kalenderår, der følger efter den i punkt 2 i dette bilag omhandlede
dato, i hvilket tidsrum kontingentmængden øges med yderligere 46,5 ton
hvert år, hvilket giver en årlig stigning med 117,0 ton.
n)
[levende
gær]
den samlede mængde varer med oprindelsesstatus i
afviklingskategori "R", der kan indføres toldfrit hvert kalenderår med virkning
fra den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato, er anført nedenfor:
Mængde
(ton)
350
DA
11
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591701_0012.png
Hvis den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato falder efter den 1. januar og
før den 31. december i samme kalenderår, reduceres den kontingentmængde,
der gælder for resten af kalenderåret, forholdsmæssigt efter det resterende antal
dage i det pågældende kalenderår.
o)
[vin]
1. Liberaliserede vine
Told på varer med oprindelsesstatus, som er anført for varer i
afviklingskategori "S" og "S*", som:
i)
ii)
har et virkeligt alkoholindhold på over 18 % vol. eller
har et virkeligt alkoholindhold på ikke over 13 % vol., undtagen hvidvine
og vine i beholdere med et indhold på 2 liter eller derunder,
afskaffes, og disse varer kan indføres toldfrit med virkning fra den i punkt 1 i
dette bilag omhandlede dato.
2. TDCA-toldkontingentet
Den samlede mængde varer med oprindelsesstatus, undtagen de liberaliserede
vine, i afviklingskategori "S", for hvilke det virkelige alkoholindhold er på ikke
over 15 % vol., og som kan indføres toldfrit hvert kalenderår fra den i punkt 1 i
dette bilag omhandlede dato indtil den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato,
er anført nedenfor:
År
Mængde
(liter)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
49 067 000
50 126 000
51 185 000
52 244 000
53 303 000
54 362 000
Efter 2020 øges kontingentmængden med 1 059 000 liter om året.
3. Det toldkontingent, der gælder efter den i punkt 2 i dette bilag omhandlede
dato
Den samlede mængde varer med oprindelsesstatus, undtagen de liberaliserede
vine, i afviklingskategori "S" og "S*", der kan indføres toldfrit hvert kalenderår
med virkning fra den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato, er anført
nedenfor:
År
Vinkontingent A:
Mængde vin i beholdere med
indhold på 2 liter eller derunder
(liter)
77 000 000
77 741 300
78 482 600
79 223 900
Vinkontingent B:
Mængde vin i beholdere på
et hvilket som helst
indhold
(liter)
33 000 000
33 317 700
33 635 400
33 953 100
1
2
3
4
DA
12
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591701_0013.png
5
79 965 200
34 270 800
I de efterfølgende kalenderår øges toldkontingentet hvert år med 741 300 liter
for produkter i vinkontingent A og med 317 700 liter for produkter i
vinkategori B.
Fra 1. september hvert år kan der resten af kalenderåret importeres produkter i
vinkontingent A i beholdere på et hvilket som helst indhold.
Hvis den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato falder efter den 1. januar og
før den 31. december i samme kalenderår, er den kombinerede mængde af
vinkontingent A og B for resten af året summen af:
a)
mængden af TDCA-toldkontingentet i det pågældende kalenderår,
reduceret med den mængde, der er importeret forud for den i punkt 2 i
dette bilag omhandlede dato, og
110 mio. liter, reduceret med mængden af TDCA-toldkontingentet i det
pågældende kalenderår, og derefter reduceret forholdsmæssigt efter det
resterende antal dage i det pågældende kalenderår.
b)
Hvis den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato falder før den 31. august i det
pågældende kalenderår, fordeles ovennævnte toldkontingenter på
vinkontingent A og B efter den procentdel, der er anført i tabellen ovenfor for
år 1 (70:30), indtil den 31. august i det pågældende år. Fra 1. september det
pågældende år kan der resten af året importeres produkter i vinkontingent A i
beholdere på et hvilket som helst indhold.
Både de mængder, der er tildelt vinkontingent A og B, og den dato, fra hvilken
der kan importeres i beholdere på et hvilket som helst indhold under
vinkontingent A, kan ændres, jf. dog punkt 11 i dette bilag.
p)
[ethanol] den samlede mængde varer med oprindelsesstatus i
afviklingskategori "T*", der kan indføres toldfrit hvert kalenderår med virkning
fra den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato, er anført nedenfor:
Mængde
(ton)
80 000
Hvis den i punkt 2 i dette bilag omhandlede dato falder efter den 1. januar og
før den 31. december i samme kalenderår, reduceres den kontingentmængde,
der gælder for resten af kalenderåret, forholdsmæssigt efter det resterende antal
dage i det pågældende kalenderår.
DA
13
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
DEL II
EU'S TOLDAFVIKLINGSPLAN
Forhold til Det Europæiske Fællesskabs kombinerede nomenklatur (KN)
Bestemmelserne i denne toldafviklingsplan er generelt en gengivelse af bestemmelserne i den
kombinerede nomenklatur, og fortolkningen af bestemmelserne i denne toldafviklingsplan,
herunder hvilke produkter underpositioner i denne toldafviklingsplan omfatter, finder sted i
overensstemmelse med de almindelige bestemmelser og bestemmelserne til afsnit og kapitler i
KN. I det omfang, bestemmelserne i denne toldafviklingsplan er identiske med de tilsvarende
bestemmelser i KN, har bestemmelserne i denne toldafviklingsplan samme mening som de
tilsvarende bestemmelser i KN.
[EU's toldafviklingsplan – med tillæg – indsættes her]
DA
14
DA