Europaudvalget 2016
KOM (2016) 0008
Offentligt
1591776_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 22.1.2016
COM(2016) 8 final
ANNEX 2 – PART 8/8
BILAG
til
Forslag til Rådets afgørelse
om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale
mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og SADC-ØPA-
landene på den anden side
DA
DA
kom (2016) 0008 - Ingen titel
1591776_0002.png
BILAG
BILAG I: EU's told på varer med oprindelse i SADC-ØPA-landene - del 8
EU'S TOLD PÅ VARER MED OPRINDELSE I SADC-ØPA-LANDENE
DEL III
BEHANDLING AF VARER HENHØRENDE UNDER POS. 1701 MED OPRINDELSE
I BOTSWANA, LESOTHO, MOZAMBIQUE, NAMIBIA OG SWAZILAND
1.
Med henblik på anvendelsen af bestemmelserne i artikel 34 kan situationer, hvor
markedsprisen på hvidt sukker i Unionen i to på hinanden følgende måneder falder til
under 80 % af markedsprisen på hvidt sukker i Unionen i det foregående
produktionsår, betragtes som forstyrrelser på markedet for varer under toldposition
1701.
Artikel 24, stk. 1, finder ikke anvendelse på varer under toldposition 1701 med
oprindelse i Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia og Swaziland, som er bragt i
fri omsætning i de franske oversøiske departementer. Denne bestemmelse gælder i en
periode på ti (10) år med virkning fra den dato, der er fastsat i første afsnit af del I i
dette bilag. Denne periode forlænges i en yderligere periode på ti (10) år, medmindre
parterne bestemmer andet.
2.
DA
2
DA