Europaudvalget 2016
KOM (2016) 0091
Offentligt
1604357_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 26.2.2016
COM(2016) 91 final
2016/0055 (NLE)
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af protokollen
til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De
Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken
Tadsjikistan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse
af Den Europæiske Union
DA
DA
kom (2016) 0091 - Ingen titel
1604357_0002.png
BEGRUNDELSE
Vedlagte forslag udgør det retlige instrument for indgåelse af en protokol til partnerskabs- og
samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og
Republikken Tadsjikistan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens
tiltrædelse af Den Europæiske Union (i det følgende benævnt "protokollen").
Kroatien skal i henhold til sin tiltrædelsesakt tiltræde de internationale aftaler, der er
undertegnet eller indgået af Den Europæiske Union og dens medlemsstater ved indgåelse af
en protokol til disse aftaler.
Partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske
Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Tadsjikistan på den
anden side, i det følgende benævnt "aftalen", blev undertegnet i Bruxelles den 11. oktober
2004 og trådte i kraft den 1. oktober 2010.
Efter Rådets afgørelse af ... om undertegnelse på Den Europæiske Unions og dens
medlemsstaters vegne og midlertidig anvendelse af protokollen til partnerskabs- og
samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og
deres medlemsstater på den ene side og Republikken Tadsjikistan på den anden side for at
tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union blev protokollen
undertegnet i ... den …
Den foreslåede protokol gør Republikken Kroatien til kontraherende part i aftalen og
forpligter EU til at fremlægge den autentiske udgave af aftalen på kroatisk.
Kommissionen anmoder Rådet om at indgå protokollen på vegne af Den Europæiske Union
og dens medlemsstater.
Europa-Parlamentet vil blive anmodet om at give sit samtykke til protokollen.
DA
2
DA
kom (2016) 0091 - Ingen titel
1604357_0003.png
2016/0055 (NLE)
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af protokollen
til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De
Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken
Tadsjikistan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse
af Den Europæiske Union
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207
og 209 sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a),
under henvisning til akten om Republikken Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 6, stk. 2,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,
under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
I overensstemmelse med Rådets afgørelse nr. .../…/EU
1
er protokollen til
partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De
Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken
Tadsjikistan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse
af Den Europæiske Union ("protokollen") blevet undertegnet med forbehold af dens
indgåelse.
Indgåelsen af protokollen er omfattet af en særskilt procedure for så vidt angår
anliggender henhørende under Det Europæiske Atomenergifællesskab.
Protokollen bør godkendes —
(2)
(3)
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
Protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De
Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken
Tadsjikistan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den
Europæiske Union godkendes herved på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters
vegne
2
.
1
2
Rådets afgørelse nr. .../ .../EU om undertegnelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters
vegne og midlertidig anvendelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af
et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og
Republikken Tadsjikistan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af
Den Europæiske Union (EUT L...)
Teksten til protokollen er offentliggjort i [EUT L ...] sammen med afgørelsen om undertegnelse.
DA
3
DA
kom (2016) 0091 - Ingen titel
Artikel 2
Formanden for Rådet udpeger den person, der er beføjet til på vegne af Den Europæiske
Union og dens medlemsstater at foranstalte den meddelelse, der er omhandlet i protokollens
artikel 4, stk. 1.
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.
Udfærdiget i Bruxelles, den .
På Rådets vegne
Formanden
DA
4
DA