Europaudvalget 2016
KOM (2016) 0091
Offentligt
1604359_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 26.2.2016
COM(2016) 91 final
ANNEX 1
BILAG
til
Forslag til Rådets afgørelse
om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af protokollen
til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De
Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken
Tadsjikistan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse
af Den Europæiske Union
DA
DA
kom (2016) 0091 - Ingen titel
BILAG
til
Forslag til Rådets afgørelse
om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af protokollen til
partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske
Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Tadsjikistan på den
anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union
PROTOKOL
TIL PARTNERSKABS- OG SAMARBEJDSAFTALEN OM OPRETTELSE AF ET
PARTNERSKAB MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE
OG REPUBLIKKEN TADSJIKISTAN PÅ DEN ANDEN SIDE
FOR AT TAGE HENSYN TIL
REPUBLIKKEN KROATIENS TILTRÆDELSE
AF DEN EUROPÆISKE UNION
KONGERIGET BELGIEN,
REPUBLIKKEN BULGARIEN,
DEN TJEKKISKE REPUBLIK,
KONGERIGET DANMARK,
FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,
REPUBLIKKEN ESTLAND,
IRLAND,
DEN HELLENSKE REPUBLIK,
KONGERIGET SPANIEN,
DEN FRANSKE REPUBLIK,
REPUBLIKKEN KROATIEN,
DEN ITALIENSKE REPUBLIK,
REPUBLIKKEN CYPERN,
REPUBLIKKEN LETLAND,
REPUBLIKKEN LITAUEN,
STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,
UNGARN,
REPUBLIKKEN MALTA,
KONGERIGET NEDERLANDENE,
DA
2
DA
kom (2016) 0091 - Ingen titel
REPUBLIKKEN ØSTRIG,
REPUBLIKKEN POLEN,
DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,
RUMÆNIEN,
REPUBLIKKEN SLOVENIEN,
DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,
REPUBLIKKEN FINLAND,
KONGERIGET SVERIGE,
DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,
som er kontraherende parter i traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske
Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, i det
følgende benævnt "medlemsstaterne",
DEN EUROPÆISKE UNION, i det følgende benævnt "Unionen", og
DET EUROPÆISKE ATOMENERGIFÆLLESSKAB,
på den ene side,
SAMT
REPUBLIKKEN TADSJIKISTAN,
på den anden side,
i det følgende under ét benævnt "de kontraherende parter",
DA
3
DA
kom (2016) 0091 - Ingen titel
SOM TAGER I BETRAGTNING, at partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et
partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den
Republikken Tadsjikistan på den anden side, i det følgende benævnt "aftalen", blev undertegnet i
Luxembourg den 11. oktober 2004,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at traktaten om Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den
Europæiske Union blev undertegnet i Bruxelles den 9. december 2011,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at i henhold til artikel 6, stk. 2, i akten om Republikken
Kroatiens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af traktaten om Den Europæiske Union, traktaten
om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Atomenergifællesskab, skal Republikken Kroatiens tiltrædelse af aftalen godkendes ved indgåelse
af en protokol til aftalen,
SOM HENVISER TIL Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union den
1. juli 2013,
ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:
DA
4
DA
kom (2016) 0091 - Ingen titel
ARTIKEL 1
Republikken Kroatien tiltræder herved som kontraherende part partnerskabs- og samarbejdsaftalen
om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den
ene side og Republikken Tadsjikistan på den anden side. Republikken Kroatien godkender og
noterer sig på samme måde som Unionens øvrige medlemsstater teksten til aftalen såvel som
fælleserklæringerne, erklæringerne og brevvekslingerne, der er knyttet som bilag til slutakten,
undertegnet samme dato.
ARTIKEL 2
På et passende tidspunkt efter paraferingen af denne protokol meddeler Unionen sine medlemsstater
og Republikken Tadsjikistan den kroatiske sprogudgave af aftalen. Med forbehold af protokollens
ikrafttræden er den kroatiske sprogudgave autentisk på samme vilkår som den bulgarske, danske,
engelske, estiske, finske, franske, græske, italienske, lettiske, litauiske, maltesiske, nederlandske,
polske, portugisiske, rumænske, slovakiske, slovenske, spanske, svenske, tjekkiske, tyske, ungarske
og tadsjikiske sprogudgave af aftalen.
ARTIKEL 3
Denne protokol udgør en integreret del af aftalen.
ARTIKEL 4
1.
Denne protokol godkendes af de kontraherende parter efter deres respektive procedurer. De
kontraherende parter underretter hinanden om afslutningen af de nødvendige procedurer.
Godkendelsesinstrumenterne deponeres i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske
Union.
Denne protokol træder i kraft på den første dag i måneden efter datoen for deponeringen af
det sidste godkendelsesinstrument.
2.
DA
5
DA
kom (2016) 0091 - Ingen titel
ARTIKEL 5
Denne protokol er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk,
græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk,
slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og tadsjikisk, idet hver af disse tekster
har samme gyldighed.
TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede, der er behørigt bemyndiget
hertil,
undertegnet denne protokol.
Udfærdiget i …, den …
FOR DEN EUROPÆISKE UNION OG DET EUROPÆISKE ATOMENERGIFÆLLESSKAB OG
DERES MEDLEMSSTATER
FOR REPUBLIKKEN TADSJIKISTAN
DA
6
DA