Beskæftigelsesudvalget 2016-17
KOM (2016) 0128
Offentligt
1706815_0001.png
Folketingets Europaudvalg
udvalg@ft.dk
Kenneth Kristensen Berth (DF)
Kenneth.Kristensen.Berth@ft.dk
Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K
T +45 72 20 50 00
E bm@bm.dk
www.bm.dk
CVR 10172748
Folketingets Europaudvalg har i brev af 5. december 2016 stillet følgende spørgs-
mål nr. 2 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra
Kenneth Kristensen Berth (DF).
Spørgsmål nr. 2:
21-12-2016
J.nr. 2016-8414
”Hvordan forholder ministeren sig til, at den foreslåede revision af udstatione-
ringsdirektivet betyder, at en ansat i en dansk koncern, der skal udstationeres
til et fransk koncerns hovedsæde, vil skulle skifte til en fransk ansættelseskon-
trakt
?”
Svar:
Kommissionen har begrundet sit forslag med, at det er nødvendigt at fastsætte reg-
ler for længerevarende udstationeringer. Det foreslås derfor, at hvis den forventede
eller faktiske udstationering varer over 24 måneder, skal værtslandets arbejdsretlige
regler finde anvendelse.
Det ligger helt klart, at regeringen ikke har efterspurgt en revision af direktivet hel-
ler ikke det konkrete forslag om længerevarende udstationeringer. Det er desuden
et forslag, som giver anledning til mange spørgsmål og uklarheder i forhold til
formålet og den praktiske betydning, og som fortsat drøftes i arbejdsgruppen. Der
kan derfor ikke konkluderes på, hvordan eventuelle konkrete regelændringer på
området vil blive, eller hvilken betydning de vil kunne få for danske virksomheder,
der skal udstationere medarbejdere til andre lande.
På rådsmødet i Bruxelles d. 8. december 2016 gjorde jeg i mit indlæg også meget
klart, at den danske regering generelt ikke ville have et forslag, der kan undergrave
den danske model
På baggrund af den seneste drøftelse af sagen på rådsmødet d. 8. december 2016
synes positionerne i øvrigt at være fastlåste, og det kan derfor ikke udelukkes, at de
videre forhandlinger bliver langvarige.
Venlig hilsen
Troels Lund Poulsen