Europaudvalget 2016
KOM (2016) 0129
Offentligt
1610853_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 10.3.2016
COM(2016) 129 final
RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG
DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG
om aktiviteterne i Det Europæiske Netværk på det civil- og handelsretlige område
DA
DA
kom (2016) 0129 - Ingen titel
1610853_0002.png
1.
Indledning: At bygge bro mellem de forskellige retssystemer
Kommissionen har gjort etableringen af et område med retfærdighed og grundlæggende
rettigheder baseret på gensidig tillid til en af sine ti centrale politiske prioriteter. For at nå
dette mål er Kommissionen fast besluttet på at styrke de fælles redskaber, der bidrager til at
bygge bro mellem medlemsstaternes forskellige retssystemer og dermed skabe gensidig tillid
1
.
Det Europæiske Retlige Netværk på det civil
-
og handelsretlige område ("netværket") er i
kraft af sit formål og sin opbygning netop et sådant redskab.
Netværket indledte sine aktiviteter den 1. december 2002. Det blev oprettet ved Rådets
beslutning nr. 2001/470/EF ("beslutningen") af 28. maj 2001 om oprettelse af et europæisk
retligt netværk på det civil
-
og handelsretlige område
2
med henblik på at forbedre, forenkle og
fremskynde det praktiske samarbejde mellem medlemsstaterne på det civil
-
og handelsretlige
område. I 2009 moderniserede beslutning nr. 568/2009/EF netværkets retlige ramme og
udvidede dets opgaver, aktiviteter og medlemsstruktur på grundlag af en første rapport fra
2006
3
. Nu er det på tide efter flere års aktiviteter og i lyset af netværkets udvidede
ansvarsområde som følge af nye EU-retsakter på det civil
-
og handelsretlige område at
forelægge en rapport om netværkets aktiviteter, jf. beslutningens artikel 19.
Netværkets vigtigste opgaver er
4
:
direkte kontakter og sagsbehandling mellem netværkets nationale kontaktpunkter
fremme af grænseoverskridende adgang til domstolene ved hjælp af informationstiltag
over for borgere og praktiserende jurister via faktaark og andre publikationer, som
offentliggøres på e-justice-portalen på alle EU-sprog
evaluering af og udveksling af erfaringer med de specifikke EU-retsakter på det
civil
-
og handelsretlige område.
Med udgangspunkt i de opnåede resultater arbejder Kommissionen for yderligere forbedring
af netværkets rolle og funktion
5
. Som det fremgår af Kommissionens meddelelse af
11. marts 2014 om EU's dagsorden for retlige anliggender 2020
6
, bør de eksisterende
mekanismer, såsom netværket, "styrkes,
og deres potentiale bør udnyttes til fulde, også
online".
Dette mål blev også fremhævet i Det Europæiske Råds strategiske retningslinjer af
26.-27. juni 2014 for den lovgivningsmæssige og operationelle programudformning for de
kommende år i området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, i henhold til hvilke "den
overordnede prioritet nu [er] konsekvent at transformere de nuværende juridiske
instrumenter og politiske foranstaltninger til national ret og effektivt gennemføre og
konsolidere dem".
7
Denne rapport er baseret på en undersøgelse bestilt af Kommissionen i 2014 om netværkets
aktiviteter ("undersøgelsen"), som er tilgængelig online
8
, og som indeholder oplysninger om
1
En ny start for Europa: Min dagsorden for job, vækst, retfærdighed og demokratisk forandring. Politiske
retningslinjer for den næste Europa-Kommission, Jean-Claude Juncker, Strasbourg, 15.7.2014., kapitel 7.
2
EFT L 174 af 27.6.2001, s. 25.
3
KOM(2006) 203 endelig af 16.5.2006.
4
Beslutningens artikel 3.
5
Beslutningens afsnit I, II og III.
6
COM(2014) 144 final af 11.3.2014, punkt 4.1(v).
7
Det Europæiske Råds konklusioner (26.-27.6.2014), punkt 3.
8
http://bookshop.europa.eu/da/evaluation-of-the-activities-of-the-european-judicial-network-in-civil-and-
commercial-matters-pbDS0114824/?CatalogCategoryID=luYKABst3IwAAAEjxJEY4e5L.
2
kom (2016) 0129 - Ingen titel
1610853_0003.png
netværkets aktiviteter. I den sammenhæng er der blevet gennemført en omfattende høring af
medlemmerne af netværket, herunder en onlinehøring via e-justice-portalen.
2.
2.1
N
ETVÆRKETS STRUKTUR OG AKTIVITETER
Netværkets medlemmer: på vej mod en stærkere interaktion
Netværkets medlemsstruktur har udviklet sig gennem de seneste år, hovedsagelig som følge af
inddragelsen af sammenslutninger, der repræsenterer praktiserende jurister, og vedtagelsen af
ny EU-lovgivning. Netværket består af 505 medlemmer
9
, som er inddelt i følgende kategorier:
kontaktpunkter udpeget af medlemsstaterne (139 medlemmer)
centrale myndigheder udpeget i henhold til specifikke EU-retsakter
10
og internationale
aftaler (124 medlemmer)
retsembedsmænd (seks medlemmer)
andre judicielle eller administrative myndigheder, der varetager opgaver inden for
samarbejdet på det civil
-
og handelsretlige område (166 medlemmer)
faglige sammenslutninger, der repræsenterer praktiserende jurister, som er direkte
involveret i anvendelsen af retsakter vedrørende samarbejdet på det civil
-
og
handelsretlige område (70 medlemmer).
Undersøgelsen viste, at interaktionen mellem alle netværkets medlemmer – trods
foranstaltninger truffet som følge af eksisterende initiativer – kunne forbedres yderligere, da
den er vigtig for, at netværket fungerer effektivt og sikrer et fuldt operationelt retligt
samarbejde
11
. Koordinering mellem de nationale netværk, f.eks. møder mellem nationale
medlemmer af netværket, kan også bidrage til at nå dette mål. Denne gode praksis, som
allerede eksisterer i en række medlemsstater, bør udvides til at omfatte alle de medlemsstater,
der deltager i netværket. Det vil sikre en multiplikatorvirkning med hensyn til at øge
kendskabet til netværkets aktiviteter og netværkets synlighed i medlemsstaterne
12
. Sådanne
initiativer forbedrer ikke blot samarbejdet mellem alle netværkets medlemmer, men også
mellem EU og medlemsstaternes myndigheder med henblik på en effektiv gennemførelse af
EU-retsakterne om retligt samarbejde på det civil
-
og handelsretlige område.
2.1.1 Kontaktpunkter og deres ressourcer
Kontaktpunkterne spiller en central rolle i netværkets aktiviteter. De sikrer den daglige drift af
netværket mellem medlemsstaternes myndigheder, men koordinerer også internt med de
øvrige netværksmedlemmer. Gennemsnitligt gav medlemsstaterne meddelelse om fem
kontaktpunkter, men de fleste medlemsstater gav meddelelse om to eller tre.
9
Danmark deltager ikke i netværket, men kan deltage som observatør i netværkets møder.
Følgende EU-retsakter indeholder bestemmelser om centrale myndigheder: forordning (EF) nr. 2201/2003
("Bruxelles IIa-forordningen"), forordning (EF) nr. 1393/2007 om forkyndelse af dokumenter og forordning
(EF) nr. 4/2009 om underholdspligt. Forordning (EF) nr. 1206/2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes
retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område.
11
Undersøgelsen, s. 35.
12
Undersøgelsen, s. 39.
10
3
kom (2016) 0129 - Ingen titel
1610853_0004.png
Medlemsstaterne skal i henhold til beslutningens artikel 2a sikre kontaktpunkterne
tilstrækkelige og passende midler med hensyn til personale, ressourcer og moderne
kommunikationsmidler. Kommissionens høring af netværkets medlemmer i 2014 viste, at
visse medlemsstater har afsat flere medarbejdere til deres kontaktpunkter og passende
ressourcer med hensyn til kommunikation og internetadgang. Disse ressourcer er særlig
vigtige, eftersom netværket pålægges flere opgaver med det formål at sikre anvendelsen i
praksis af EU-retsakter på det civil
-
og handelsretlige område. De organisatoriske ressourcer
bør være tilpasset til, hvor vigtigt det er at gøre det muligt for kontaktpunkterne at varetage de
tildelte opgaver og aktiviteter effektivt.
Kommissionen har i forbindelse med høringer af netværket observeret, at der lejlighedsvist
har været vanskeligheder med hensyn til rapporteringen om gennemførelsen af EU-
lovgivningen, herunder dataindsamling og offentlig adgang til oplysninger om national
lovgivning. Kontaktpunkterne bør derfor i forbindelse med varetagelsen af disse opgaver
kunne bruge andre myndigheder til støtte og videndeling.
2.1.2
Øget inddragelse af de juridiske erhverv
Et vigtigt element i moderniseringen af netværkets retlige ramme, der blev indført ved
beslutning nr. 568/2009/EF, var at åbne netværket for sammenslutninger af de juridiske
erhverv, som er direkte involveret i det retlige samarbejde på det civil
-
og handelsretlige
område. Hermed har netværket taget et vigtigt skridt i retning mod at sikre, at alle
praktiserende jurister, der er involveret i gennemførelsen EU-lovgivningen, bidrager til det
retlige samarbejde og en korrekt anvendelse af EU-lovgivningen. Pr. april 2015 var der ifølge
underretninger fra medlemsstaterne 70 faglige sammenslutninger, især dem, der repræsenterer
advokater, notarer og fogeder, der var medlemmer af netværket. Ifølge undersøgelsen føler de
pågældende faglige sammenslutninger sig dog undertiden ikke tilstrækkeligt inddraget
13
. De
fleste medlemsstater har givet meddelelse om, hvilke sammenslutninger af juridiske erhverv
der er medlemmer af netværket, og inviterer dem systematisk til at deltage i netværkets
aktiviteter, men tre medlemsstater har endnu ikke givet meddelelse om nogen
sammenslutninger. Det er derfor vigtigt at følge de fleste medlemsstaters gode praksis og
inddrage sammenslutninger af juridiske erhverv i netværkets aktiviteter.
Den ændrede beslutning gør det muligt for jurister, når de udøver retlige funktioner i henhold
til specifikke EU-retsakter, at blive medlem af netværket. Det er blevet særlig relevant i
forbindelse med forordning (EU) nr. 650/2012 om arv
14
. Jurister, der deltager i netværket i
denne egenskab, kan anvende alle netværkets funktioner.
Netværket opretholder et samarbejde med faglige sammenslutninger og netværk på EU-
niveau. Beslutningen indeholder ikke bestemmelser om deres medlemskab af netværket.
Disse sammenslutninger inviteres jævnligt til at deltage i møderne som observatører, giver et
indblik i deres arbejde og kan bidrage til væsentlige drøftelser, når det er relevant.
13
14
Undersøgelsen, s. 33.
Begrebet "ret" i henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EU) nr. 650/2012 omfatter ikke kun domstole i ordets
egentlige betydning, som udfører en retslig funktion, men også notarer eller tinglysningskontorer i visse
medlemsstater, som udøver en retslig funktion.
4
kom (2016) 0129 - Ingen titel
1610853_0005.png
2.2 Netværkets metoder
a) Møder mellem kontaktpunkter, herunder møder mellem centrale myndigheder
Afholdelsen af møder har vist sig at være afgørende for, at netværket som fastsat i
beslutningen om dets oprettelse kan udveksle bedste praksis og erfaringer, finde frem til
eventuelle mangler og udvikle en fælles forståelse af anvendelsen af EU-retsakter
15
. De er
også afgørende for, at netværket kan håndtere aktuelle anmodninger og løse aktuelle
problemer mellem myndighederne og træffe fælles beslutninger
16
. Møderne bidrager især til
overvågningen og evalueringen af, om EU-lovgivningen om retligt samarbejde på det civil
-
og
handelsretlige område gennemføres effektivt. De spiller også en vigtig rolle med hensyn til at
opbygge tillid mellem de forskellige aktører, der er involveret i og bidrager til en korrekt
anvendelse af EU-lovgivningen. Ifølge beslutningen skal kontaktpunkterne mødes mindst én
gang i hvert halvår. I perioden 2009
-
2015 afholdt Kommissionen 38 møder.
Kontaktpunkternes møder vedrører en specifik EU-retsakt med henblik på at fremme
fokuseret deltagelse af medlemsstaternes specialister.
Ud over løbende møder mellem kontaktpunkterne afholdes der et årligt møde med deltagelse
af alle netværkets medlemmer, hvor en lang række emner med relevans for netværkets
medlemmer drøftes. Mindst én gang om året afholdes der specifikke møder for de centrale
myndigheder i henhold til forordning (EF) nr. 2201/2003 ("Bruxelles IIa-forordningen") og
forordning (EF) nr. 4/2009 om underholdspligt.
b) Bilaterale møder
Parallelt med disse regelmæssige møder afholdes der bilaterale møder mellem sagsbehandlere
og myndigheder, som er involveret i samarbejdsmekanismerne i henhold til både
Bruxelles IIa-forordningen og forordningen om underholdspligt. Formålet med disse møder er
at fremme sagsbehandlingen af verserende individuelle grænseoverskridende sager, som skal
løses i samarbejde mellem medlemsstaternes myndigheder. Disse sager omfatter ofte
følsomme spørgsmål, f.eks. tilfælde af bortførelser af børn eller krav om underholdsbidrag.
Kommissionen tilrettelægger disse møder under fortrolige forhold for at sikre effektive
løsninger på individuelle sager mellem medlemsstaternes myndigheder. Disse direkte
kontakter udgør nyttige og praktiske midler til at fremme samarbejdet og skabet øget tillid
17
. I
perioden 2010
-
2014 blev der afholdt 204 individuelle møder i henhold til Bruxelles IIa-
forordningen, og i perioden 2013
-
2015 blev der afholdt 107 møder i henhold til forordningen
om underholdspligt.
c)
Arbejdsgrupper
Netværket har nedsat arbejdsgrupper om specifikke emneområder med en hovedsagelig
understøttende funktion. Sådanne arbejdsgrupper nedsættes løbende på ad hoc-basis efter
anmodning fra medlemsstaterne i samarbejde med Kommissionen. Deltagelsen i
arbejdsgrupperne er åben for alle netværkets medlemmer i samråd med deres nationale
kontaktpunkter. Arbejdsgrupperne foreslår, forbereder eller gennemfører konkrete tiltag i
netværkets regi. Arbejdsgruppens formandskab varetages normalt af et nationalt kontaktpunkt
eller et andet medlem af netværket.
15
16
Beslutningens afsnit II.
Undersøgelsen, s. 45-46.
17
Undersøgelsen, s. 47.
5
kom (2016) 0129 - Ingen titel
1610853_0006.png
I perioden 2009
-
2015 er der nedsat 11 arbejdsgrupper om henholdsvis:
Bruxelles IIa – statistiske data
• Familiemægling
• Bruxelles I (omarbejdet) –
dokument i henhold til artikel 26,
stk. 2
• Formularer vedrørende
underholdsrestancer
• Praktisk vejledning om småkrav
• Vejledning om bilag VI og VII til
forordningen om underholdspligt
• Praktisk vejledning om europæisk
betalingspåkrav
• Netværkets synlighed
• Vejledning for borgerne om
forordningen om arv
Praktisk
vejledning
om
kompetence
og
lovvalg
i
forbindelse
med
grænseoverskridende
tvister
mellem
arbejdstager
og
arbejdsgiver
• Udveksling af oplysninger om adgang til udenlandsk ret i henhold til
forordningen om arv
d)
Kontaktpunkternes sagsbehandling og behandling af anmodninger
En af netværkets grundlæggende opgaver er at lette den direkte kontakt mellem myndigheder
med ansvar for det retlige samarbejde på det civilretlige område. Det er navnlig relevant for
sagsbehandlingen og giver mulighed for en sagsbaseret tilgang til gennemførelsen af de
relevante EU-retsakter. Data indsamlet i forbindelse med høringer af netværket har givet et
blandet, men ufuldstændigt billede, som tyder på store forskelle i brugen af netværket til dette
formål. Det tyder på, at der i højere grad skal gøres brug af dette aspekt af netværkets
samarbejdsmekanismer.
e)
Elektroniske redskaber og kommunikationsmetoder i netværket
På nuværende tidspunkt bruger netværket Kommissionens CIRCA-intranet til offentliggørelse
af dokumenter, navnlig listen over netværkets medlemmer og mødedokumenter. Der findes
dog intet elektronisk system til håndtering af anmodninger mellem medlemsstaterne.
Ifølge beslutningen skal der føres et sikret elektronisk register med begrænset adgang baseret
på oplysninger indsendt af kontaktpunkterne
18
. Et tidligere system, som blev indført til
formålet, blev anset for at være for besværligt at anvende i dagligdagen og blev opgivet. Der
er derfor stadig brug for en effektiv registrering af sagsbehandlingen mellem
kontaktpunkterne. I den forbindelse ville et redskab til elektronisk kommunikation, som
muliggør automatisk registrering af anmodninger, give en række fordele ved at fjerne de
bureaukratiske byrder og lette indsamlingen af statistiske data og ved at øge brugen af
netværkets samarbejdsmekanismer, jf. d).
I denne henseende agter Kommissionen at vurdere de økonomiske og tekniske virkninger af
indførelsen af et redskab eller tilpasningen af et eksisterende redskab til ovenstående formål,
hvortil der kan opnås adgang via netværkets del af e-justice-portalen. Der kan hentes
inspiration fra det indre marked, hvor informationssystemet for det indre marked (IMI) siden
2008
19
har lettet et sådant samarbejde.
18
19
Beslutningens artikel 8, stk. 3.
Informationssystemet for det indre marked er et flersproget webbaseret elektronisk kommunikationssystem,
som blev indført med forordning (EU) nr. 1024/2012.
6
kom (2016) 0129 - Ingen titel
1610853_0007.png
3. E
VALUERING AF EKSISTERENDE INSTRUMENTER
DATAINDSAMLING
En af netværkets centrale funktioner er at overvåge anvendelsen og evalueringen af de
eksisterende EU-retsakter. I denne henseende har indsamlingen af statistiske data endnu ikke
nået et tilfredsstillende niveau. Indsamlingen af statistiske data og statistisk dokumentation er
afgørende for, at der kan foretages en passende evaluering af anvendelsen af gældende EU-
retsakter på det civil
-
og handelsretlige område som et vigtigt element til at sikre anvendelsen
af principperne for bedre regulering i henhold til Kommissionens meddelelse af 19. maj 2015
"Bedre
regulering for bedre resultater – En EU-dagsorden"
20
. I overensstemmelse med Better
Regulation Guidelines
21
(retningslinjer om bedre lovgivning) skal det fastsættes, hvilken
dokumentation der skal indsamles, fra hvem og på hvilket tidspunkt.
Medlemsstaterne og Kommissionen skal gøre en fælles indsats for at fastsætte, hvad der skal
betragtes som væsentlige oplysninger i forbindelse med hver enkelt EU-retsakt på det civil
-
og
handelsretlige område. Med udgangspunkt i denne indsats skal medlemsstaterne indføre en
ramme for indsamling af statistiske data, som omfatter indsamling af væsentlige oplysninger i
forbindelse med de enkelte EU-retsakter. Drøftelser med Eurostat kan optimere metoderne,
standarderne og definitionerne i forbindelse med indsamlingen af statistiske data inden for
rammerne af netværket – i tæt samarbejde med kontaktpunkterne og de centrale myndigheder
i netværket. Samtidig bør medlemsstaterne tilpasse deres systemer for indsamling af data fra
domstole og andre retlige og administrative myndigheder.
4.
4.1
L
ETTERE ADGANG TIL KLAGE OG DOMSTOLSPRØVELSE
Udvikling og gennemførelse af e-justice
Siden netværket indledte sine aktiviteter, har det været en af dets centrale opgaver
22
at indføre
et onlineinformationssystem for borgerne om EU-lovgivning, nationale foranstaltninger til
gennemførelse heraf, national lovgivning, internationale instrumenter og Domstolens
relevante retspraksis. På det grundlag bidrager netværket i dag i høj grad til videreudviklingen
af e-justice. Det blev bekræftet i Rådets flerårige handlingsplan for europæisk e-justice
2014
-
2018
23
.
Migrationen af netværkets websted til e-justice-portalen bør være afsluttet i 2016. For at
forbedre netværkets synlighed på e-justice-portalen og gøre netværkets indhold mere
tilgængeligt er man ved at udvikle en specifik del til netværket på portalen. Siderne i denne
del skal være tydeligt forsynet med netværkets logo. Disse funktioner skal være fuldt ud
indbyrdes forbundet med andre redskaber, som er relevante for jurister, f.eks. det europæiske
civilretlige atlas, den kommende domstolsdatabase eller de dynamiske formularer i
forbindelse med EU-lovgivningen, som er tilgængelige på e-justice-portalen.
Netværkets oplysninger omfatter faktaark om spørgsmål om adgang til klage og
domstolsprøvelse i medlemsstaterne. Disse faktaark indeholder oplysninger om national
lovgivning og nationale procedurer. Der er særlig fokus på spørgsmål vedrørende adgang til
klage og domstolsprøvelse og adgang til udenlandsk lovgivning.
20
21
COM(2015) 215 final.
SWD(2015) 111 final, s. 43.
22
Beslutningens artikel 14-18.
23
EUT C 182 af 14.6.2014, s. 2.
7
kom (2016) 0129 - Ingen titel
1610853_0008.png
På nuværende tidspunkt har netværket offentliggjort 10 695 sider i form af faktaark om
national lovgivning, hvilket for 2014 genererede i alt 359 184 sidevisninger (gennemsnitligt
29 932 visninger pr. måned). Dette tal steg betragteligt i 2015 til i alt 2 994 122 sidevisninger
(gennemsnitligt 249 510 pr. måned) efter offentliggørelsen af faktaark om arv,
familiemægling, lovvalg og krav om underholdspligt og sandsynligvis som følge af
Kommissionens specifikke kommunikationskampagne efter ikrafttrædelsen af forordning
(EU) nr. 650/2012 om arv den 17. august 2015.
Indholdet på disse sider om national lovgivning og nationale procedurer udarbejdes på
nationalt niveau og bekræftes og opdateres løbende af det nationale netværks
indholdsadministratorer for e-justice-portalen.
På nuværende tidspunkt er der offentliggjort faktaark om følgende emneområder:
Kompetence
• Småkrav
• Bevisoptagelse
• Brug af informationsteknologier i
retssager
• Forældremyndighed
• Familiemægling
• Sagsanlæg ved domstolene
• Skilsmisse
• Foreløbige foranstaltninger og
sikkerhedsforanstaltninger
• Lovlig fjernelse af et barn
• Insolvens
• Forkyndelser
• Sager, der indebærer
betalingspåbud
• Procedurer for domsfuldbyrdelse
• Procesfrister
• Krav vedrørende
underholdsbidrag
• Arv
• Lovvalg
Der arbejdes på at udarbejde faktaark om yderligere tre emneområder, nemlig lovbestemte
renter, bevisoptagelse og netværkets nationale strukturer. For så vidt angår de eksisterende
faktaark skal den løbende opdatering heraf samt deres troværdighed og sproglige nøjagtighed
sikres ved hjælp af overvågningsværktøjer, der er blevet indført i e-justice-portalens
indholdsadministrationssystem.
Et andet område, hvor netværket kan yde nyttig støtte til de nationale myndigheder, er
koordineringen og tilrettelæggelsen af grænseoverskridende videokonferencer mellem
domstole.
4.2
Vejledninger om EU-retsakter
For at fremme en effektiv anvendelse af EU-retsakter har netværket udarbejdet vejledninger
for borgere og praktiserende jurister, som skal sikre domstolenes og andre juristers ensartede
anvendelse af EU-lovgivningen på det civil
-
og handelsretlige område. Disse vejledninger er
rettet mod enten borgerne eller domstole og jurister.
I perioden 2009
-
2014 er der udarbejdet følgende vejledninger:
Vejledninger for borgere
• Grænseoverskridende civile søgsmål i EU
• Europæisk småkravsprocedure
Vejledninger for praktiserende jurister
• Samarbejde om civilretlige spørgsmål i Den
Europæiske Union
• Praktisk vejledning i anvendelsen af Bruxelles IIa-
forordningen
• Anvendelse af den europæiske småkravsprocedure
• Anvendelse af forordningen om den europæiske
betalingspåkravsprocedure
• Anvendelse af forordningen om det europæiske
8
kom (2016) 0129 - Ingen titel
1610853_0009.png
tvangsfuldbyrdelsesdokument
Publikationerne er tilgængelige online på 23 sprog på den europæiske e-justice-portal
24
og
webstedet for Kommissionen Generaldirektorat for Retlige Anliggender og Forbrugere eller
EU Bookshop. Ifølge undersøgelsen bedømte respondenterne netværkets publikationer
positivt. Næsten 70 % anførte, at vejledningen for jurister opfyldte deres behov. 60 % mente,
at deres behov blev opfyldt med faktaarkene
25
.
Ikke desto mindre ville det være hensigtsmæssig med en bedre promovering af
vejledningerne, f.eks. i forbindelse med arrangementer for praktiserende jurister, såsom
uddannelsesarrangementer. Der bør sikres lettere adgang til vejledningerne på e-justice-
portalen, og alle websteder for de institutioner, som medlemmerne af netværket tilhører, bør
indeholde links til vejledningerne.
4.3
Andre praktiske redskaber
Netværket bestræber sig på at udvikle flere praktiske redskaber. Disse udvikles på
kontaktpunkternes initiativ ud fra specifikke behov, der indkredses på grundlag af erfaringer
med anvendelsen af EU-lovgivningen på det civil
-
og handelsretlige område.
I perioden 2009
-
2014 har der været tale om følgende initiativer:
Redskab
Indsamling af statistikker i henhold til Bruxelles IIa-
forordningen
Ikke-obligatorisk beregningsformular for
underholdsrestancer
Vejledning om formularer vedrørende underholdsbidrag
Ikke-obligatorisk notat om artikel 26, stk. 2, i
Bruxelles I-forordningen (omarbejdning)
Funktioner
Evaluering af mekanismer i henhold til
Bruxelles IIa-forordningen
Letter beregningen af underholdsrestancer
Letter udfyldelsen af formularerne i henhold til
forordningen om underholdspligt
Valgfri standardtekst, som domstolene kan bruge til
at underrette borgerne om deres ret til at anfægte
domstolens kompetence
5.
5.1
N
ETVÆRKETS SYNLIGHED
Synlighed blandt praktiserende jurister og borgerne
Netværket kan kun indfri sit potentiale, hvis de praktiserende jurister kender til dets eksistens
og de redskaber, det tilbyder. Derfor skal der på nationalt og europæisk niveau træffes
foranstaltninger for at øge netværkets generelle synlighed.
Netværkets synlighed afhænger primært af de nationale strukturer i de enkelte medlemsstater.
Det kan konstateres, at informationsstrømmen mellem de interesserede parter i de
medlemsstater, hvor der findes et formelt nationalt netværk, lader til at fungere bedre, hvilket
gør netværket mere synligt.
I forbindelse med netværkets årlige møde i februar 2015 blev deltagerne enige om at
prioritere indsatsen for at gøre netværket mere synligt, ikke kun blandt praktiserende jurister,
24
Netværkets publikationer er tilgængelige på den europæiske e-justice-portal:
https://e-
justice.europa.eu/content_ejn_s_publications-287-da.do?clang=da.
25
Undersøgelsen, s. 51.
9
kom (2016) 0129 - Ingen titel
1610853_0010.png
men også blandt borgerne. Indsatsen skulle gøre netværket mere synligt på den europæiske e-
justice-portal og øge dets synlighed på nationale websteder, i de sociale medier og hos
domstole og de juridiske erhverv ved hjælp af trykt materiale og onlinemateriale. I
februar 2015 oprettede Kommissionen et hashtag på Twitter (#EJNcivil), som er blevet brugt
til at formidle netværkets resultater. Netværket har desuden altid spillet en vigtig rolle i at
fremme Den Europæiske Civilretlige Dag, og medlemsstaterne bør bruge denne dag som et
forum for at tilrettelægge grænseoverskridende arrangementer.
I den sammenhæng er det også vigtigt, at netværkets aktiviteter er gennemsigtige. Det ville
være gavnligt for netværket og dem, der ønsker at gøre brug af det, at der offentliggøres
oplysninger om dagsordener og referater fra møder. Det skal bemærkes, at netværkets
aktiviteter henhører under forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-
Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter, og at dets dokumenter skal stilles til
rådighed i henhold til disse bestemmelser.
5.2
Kontakter med andre netværk
Synergien med andre netværk og mellemstatslige organisationer med samme mål bidrager til,
at netværket kan varetage sine primære opgaver i henhold til beslutningen. Bestemmelser
herom findes i beslutningens artikel 12a, stk. 1.
I denne henseende samarbejder netværket med Det Europæiske Retlige Netværk (i
straffesager)
26
, Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN)
27
og Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre (ECC-NET)
28
. Netværket arbejder navnlig tæt
sammen med EJTN i forbindelse med dette netværks initiativer vedrørende uddannelse af
dommere og anklagere i EU-retsakter på det civil
-
og handelsretlige område. Dette
samarbejde skal sikre udveksling af ekspertise og via netværket identificere specifikke
spørgsmål, inden for hvilke EJTN kan tilbyde uddannelse af dommere og anklagere.
Endelig bør kontakter med andre netværk, såsom Dit Europa – Råd & Vink
29
og Solvit,
videreudvikles. Disse andre netværk bør indbydes, når møderne omhandler emner, hvor de
kan bidrage til drøftelserne.
6.
K
ONKLUSIONER OG HENSTILLINGER
Netværket har i høj grad bidraget til et effektivt retligt samarbejde mellem medlemsstaterne
på det civil
-
og handelsretlige område, og fuld inddragelse af netværkets medlemmer er en
integreret del af den daglige gennemførelse af den gældende EU-ret på det civilretlige
område. Derudover har de ændringer af beslutningen, der blev foretaget i 2009, bidraget til
netværkets positive udvikling. Netværket har vist sig at være effektivt, men dets måde at
fungere på kan forbedres inden for den gældende retlige ramme. Kommissionen konkluderer
derfor, at det ikke er nødvendigt at ændre beslutningen.
Der er dog, baseret på de allerede igangværende initiativer, stadig områder, hvor netværket
bør udvide sin kapacitet med henblik på at leve op til sit ansvar for at sikre en gnidningsløs
anvendelse af EU-lovgivningen om retligt samarbejde på det civil
-
og handelsretlige område.
26
27
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/.
http://www.ejtn.eu.
28
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.
29
http://europa.eu/youreurope/advice.
10
kom (2016) 0129 - Ingen titel
Kommissionen har identificeret syv nøglepunkter, som kræver handling for at forbedre
netværkets aktiviteter:
1) I overensstemmelse med beslutningen og i henhold til bedste praksis i visse
medlemsstater skal alle kontaktpunkter tildeles de nødvendige midler og den
nødvendige støtte på nationalt niveau for effektivt at kunne løse deres stadig flere
opgaver.
2) Med udgangspunkt i bedste praksis i en række medlemsstater bør der oprettes
netværk på nationalt niveau i alle medlemsstaterne, som samler nationale
netværksmedlemmer og sikrer interaktion på nationalt niveau samt videndeling og
indsamling af information.
3) Der bør sikres øget inddragelse af dommere og andre retlige myndigheder samt
praktiserende jurister i alle netværkets aktiviteter.
4) Synergien med andre europæiske netværk med lignende mål bør øges
.
5) Det bør sikres, at kendskabet til netværket forbedres – navnlig på grundlag af det
igangværende arbejde for at øge dets synlighed – via en specifik del i den europæiske
e-justice-portal og øget synlighed på nationale websteder for de institutioner, som
netværkets medlemmer tilhører, og ved at formidle information via sociale medier og
andre kommunikationskanaler.
6) Netværkets rolle i den fulde efterfølgende evaluering af de eksisterende retsakter
bør videreudvikles ved at finde frem til og indsamle vigtige statistiske data baseret på
nationale dataindsamlingsmekanismer.
7) Kommissionen agter at vurdere de økonomiske og tekniske konsekvenser af
indførelsen af et nyt redskab eller tilpasning af et eksisterende elektronisk redskab til
udveksling af oplysninger med henblik på sikker kommunikation og registrering, som
skal bruges af kontaktpunkterne.
I overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om EU's dagsorden for retlige
anliggender 2020 og Det Europæiske Råds strategiske retningslinjer af 26.-27. juni 2014 – og
i henhold til beslutningens artikel 19 – vil den næste rapport bygge på de aktuelle resultater og
indeholde en fyldestgørende vurdering af virkningerne af netværkets aktiviteter.
11