Europaudvalget 2016
KOM (2016) 0281
Offentligt
1638560_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 26.5.2016
COM(2016) 281 final
RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET
om udøvelsen af de beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er tillagt
Kommissionen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
473/2013 af 21. maj 2013 om fælles bestemmelser om overvågning og evaluering af
udkast til budgetplaner og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud
i medlemsstaterne i euroområdet
DA
DA
kom (2016) 0281 - Ingen titel
1638560_0002.png
RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET
om udøvelsen af de beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er tillagt
Kommissionen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
nr. 473/2013 af 21. maj 2013 om fælles bestemmelser om overvågning og evaluering af
udkast til budgetplaner og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store
underskud i medlemsstaterne i euroområdet
1.
INDLEDNING
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 473/2013 om fælles bestemmelser om
overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner og til sikring af korrektion af
uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i euroområdet
1
er en af de to retsakter i
pakken om økonomisk styring kaldet "twopacken", der skal styrke tilsynet og overvågningen
i euroområdet. Den giver navnlig mulighed for et skærpet tilsyn med de medlemsstater i
euroområdet, som er genstand for en procedure i forbindelse med uforholdsmæssigt store
underskud, i form af yderligere rapporteringskrav, der har til formål at sikre, at der
forebygges og på et tidligt tidspunkt rettes op på eventuelle afvigelser fra Rådets henstillinger
eller afgørelser om korrektion af det uforholdsmæssigt store underskud.
Artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) nr. 473/2013 giver Kommissionen beføjelser til at
vedtage delegerede retsakter for at præcisere indholdet af den yderligere rapportering, som
medlemsstater, over for hvilke der er indledt en procedure i forbindelse med
uforholdsmæssigt store underskud, skal forelægge Kommissionen og Det Økonomiske og
Finansielle Udvalg under Rådet. Denne delegation af beføjelser til Kommissionen er et skridt
i retning af et kontinuerligt tilsyn, som skal sikre en bedre overvågning af, om de berørte
medlemsstater er godt på vej til at korrigere de uforholdsmæssigt store underskud.
2.
RETSGRUNDLAG
Denne rapport udarbejdes i henhold til artikel 14, stk. 2, i forordning (EU) nr. 473/2013. I
henhold til denne bestemmelse tillægges beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter
Kommissionen for en periode på tre år fra den 30. maj 2013, og Kommissionen pålægges at
udarbejde en rapport vedrørende delegationen af beføjelser.
3.
UDØVELSE AF DE DELEGEREDE BEFØJELSER
Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter blev udøvet for at sikre en bindende og
harmoniseret ramme for de oplysninger, der skal indberettes af medlemsstaterne, jf. artikel 10
i forordning (EU) nr. 473/2013.
I henhold til artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) nr. 473/2013 skal en medlemsstat – der har
euroen som valuta, og som er omfattet af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt
store underskud – for den samlede offentlige sektors og dennes delsektorers vedkommende
regelmæssigt aflægge rapport til Kommissionen og Det Økonomiske og Finansielle Udvalg
om budgetgennemførelsen i løbet af året, om budgeteffekten af diskretionære foranstaltninger
på både udgifts- og indtægtssiden, om målene for de offentlige udgifter og indtægter og med
oplysninger om de foranstaltninger, der allerede er vedtaget, og om arten af de
1
EUT L 140 af 27.5.2013, s. 11.
2
kom (2016) 0281 - Ingen titel
1638560_0003.png
foranstaltninger, der påtænkes vedtaget for at nå de fastsatte mål. Denne rapport skal
aflægges hver sjette måned af medlemsstater, der er genstand for en henstilling i henhold til
artikel 126, stk. 7, i TEUF, og hver tredje måned af medlemsstater, der er genstand for en
afgørelse om pålæg i henhold til artikel 126, stk. 9, i TEUF. Denne regelmæssige
rapportering supplerer de rapporteringsforpligtelser, der er fastsat i artikel 3, stk. 4a, og
artikel 5, stk. 1a, i forordning (EF) nr. 1467/97
2
, i henhold til hvilke en medlemsstat, som er
genstand for en procedure i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, skal aflægge
rapport om de foranstaltninger, den har truffet for at korrigere det uforholdsmæssigt store
underskud.
Ifølge artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) nr. 473/2013 har Kommissionen beføjelse til at
vedtage delegerede retsakter, som specificerer indholdet i den regelmæssige rapport.
Kommissionen har kun i begrænset omfang gjort brug af denne beføjelse ved at vedtage en
enkelt delegeret forordning for at fastsætte de nærmere enkeltheder vedrørende indholdet af
de regelmæssige rapporter, nemlig Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 877/2013
af 27. juni 2013 om supplering af forordning (EU) nr. 473/2013
3
. Kommissionen har ingen
planer om at gøre yderligere brug af beføjelserne i medfør af artikel 10, stk. 3.
Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 877/2013 fastlægger rapporternes struktur og
indhold. I den delegerede forordning findes navnlig en række skabeloner i bilaget, og disse
dækker de vigtigste budgetmæssige og makroøkonomiske data, hvormed korrektionen af det
uforholdsmæssigt store underskud kan overvåges, som det kræves i forordning (EU) nr.
473/2013. For at opnå en bedre forståelse af dynamikken i den budgetmæssige situation
forventes det også af de pågældende medlemsstater, at de indberetter data årligt og
kvartalsmæssigt, hvorimod data om budgetgennemførelsen i løbet af året indberettes efter
kasseregnskabs- og periodiseringsprincippet (i overensstemmelse med det europæiske
nationalregnskabssystem (ENS)). Endvidere vil en detaljeret rapportering om
foranstaltninger, der er truffet eller er planlagt for at afhjælpe det uforholdsmæssigt store
underskud, og om deres budgetmæssige indvirkning, gøre det muligt at foretage en
velinformeret vurdering af de tiltag, som træffes af medlemsstaterne. Rapporteringen i
henhold til den delegerede forordning tjener til at give et struktureret overblik over den
pågældende medlemsstats budgetsituation og budgetstrategi og sikre en passende opfølgning
af korrektionen af dens uforholdsmæssigt store underskud.
I overensstemmelse med den fælles forståelse vedrørende delegerede retsakter sørgede
Kommissionen, da den forberedte og udarbejdede udkastet til den delegerede forordning, for
samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af de relevante dokumenter på
ekspertniveau til Europa-Parlamentet (Økonomi- og Valutaudvalget, hvis formand, Sharon
Bowles, fremsendte bemærkninger i et brev af 18. juni 2013 til næstformanden Olli Rehn og
til Rådet (Det Økonomiske og Finansielle Udvalg (suppleanter), som drøftede det den
24. april og den 5. juni 2013). Disse uformelle høringer gav Kommissionen mulighed for at
tage hensyn til de fremsatte bemærkninger i udkastet til den delegerede forordning.
Kommissionen vedtog den delegerede forordning den 27. juni 2013 og underrettede Europa-
Parlamentet og Rådet. Hverken Europa-Parlamentet eller Rådet gjorde indsigelse mod den
delegerede forordning inden for den frist på to måneder, der er fastsat i artikel 14, stk. 5, i
forordning (EU) nr. 473/2013. Efter udløbet af fristen på to måneder blev den delegerede
2
Rådets forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i
forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (EFT L 209 af 2.8.1997, s. 6).
3
EUT L 244 af 13.9.2013, s. 23.
3
kom (2016) 0281 - Ingen titel
forordning offentliggjort i
Den Europæiske Unions Tidende,
og den trådte i kraft den 16.
september 2013.
4.
KONKLUSION
Kommissionen har udøvet sine delegerede beføjelser korrekt og opfordrer Europa-
Parlamentet og Rådet til at tage denne rapport til efterretning.
4