Europaudvalget 2016
KOM (2016) 0312
Offentligt
1653742_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 30.6.2016
COM(2016) 312 final
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til tilvejebringelse af
bevillinger i Unionens almindelige budget for 2017 til udbetaling af forskud
DA
DA
kom (2016) 0312 - Ingen titel
1653742_0002.png
BEGRUNDELSE
Rådets forordning (EU, EURATOM) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af
den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020
1
åbner navnlig i forordningens artikel 10
mulighed for at mobilisere Den Europæiske Unions Solidaritetsfond inden for rammerne af et
loft på 500 000 000 EUR (i 2011-priser) ud over de beløb, der er afsat inden for de relevante
udgiftområder i den finansielle ramme.
Reglerne for mobilisering af fonden er fastsat i punkt 11 i den interinstitutionelle aftale af 2.
december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om
samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning
2
.
Betingelserne for at modtage tilskud fra fonden er nærmere fastsat i Rådets forordning (EF)
nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions
Solidaritetsfond
3
, der fastsætter, at der på budgettet afsættes højst 50 000 000 EUR i både
forpligtelses- og betalingsbevilling til udbetaling af forskud.
For at sikre rettidigt disponible budgetmidler finder Kommissionen det nødvendigt, at disse
midler frigøres, og den foreslår derfor, at dette beløb opføres på budgetforslaget for 2017.
1
2
3
1
2
EUT L 347 af 20.12 2013, s. 884.
EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
EUT L 311 af 14.11 2002, s. 3.
DA
2
DA
kom (2016) 0312 - Ingen titel
1653742_0003.png
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til tilvejebringelse af
bevillinger i Unionens almindelige budget for 2017 til udbetaling af forskud
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om
oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond
4
, særlig artikel 4a, stk. 4,
under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet
og om forsvarlig økonomisk forvaltning
5
, særlig punkt 11,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Den Europæiske Unions Solidaritetsfond ("fonden") har til formål at sætte Unionen i
stand til at reagere hurtigt, effektivt og fleksibelt i nødsituationer og udvise solidaritet
med befolkningen i katastroferamte regioner.
Fonden må ikke overstige et maksimumbeløb på 500 000 000 EUR (i 2011-priser),
jf. artikel 10 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013
6
.
I artikel 4a, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2012/2002 fastsættes det, at når det er
nødvendigt for at sikre rettidigt disponible budgetmidler, kan fonden anvendes for et
beløb på højst 50 000 000 EUR til udbetaling af forskud, og at de tilsvarende
bevillinger optages i Unionens almindelige budget.
For at sikre, at der er tilstrækkelige budgetmidler ti rådighed i rette tid på Unionens
almindelige budget for 2017, bør der frigøres et beløb på 50 000 000 EUR fra fonden
til udbetaling af forskud.
For at undgå forsinkelser i frigørelsen af dise midler i fonden bør denne afgørelse
finde anvendelse fra 1. januar 2017 –
(2)
(3)
(4)
(5)
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
Til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 frigøres fra Den
Europæiske Unions Solidaritetsfond et beløb på 50 000 000 i forpligtelses- og
betalingsbevillinger til udbetaling af forskud.
4
5
6
EUT L 311 af 14.11 2002, s. 3.
EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige
finansielle ramme for årene 2014-2020. EUT L 347 af 20.12 2013, s. 884.
DA
3
DA
kom (2016) 0312 - Ingen titel
Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions
Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2017.
Udfærdiget i
På Europa-Parlamentets vegne
vegne
Formand
Formand
På Rådets
DA
4
DA