Europaudvalget 2015-16
KOM (2016) 0470
Offentligt
1678688_0001.png
UDENRIGSMINISTERIET
Spørgsmål fra Europaudvalget
til udenrigsministeren af 26.
september 2016. Spørgsmål
nr. 16 ad KOM (2016) 0470.
Spørgsmål 16:
Som det er i dag, giver kommunerne pengeydelser i form af kommunale tilskud til støtte for
befolkningens samvirke i foreninger og sammenslutninger. Ministeren bedes oplyse om denne
form for offentlige tilskud vil anses for at være i strid med frihandelsaftalen mellem EU og
Canada (CETA) med den konsekvens, at den danske stat kunne tænkes at blive indstævnet for
CETA’s voldgiftsret/CETA’s permanente tvistbilæggelsestribunal?
Svar:
Formålet med investor-stat tvistløsningsmekanismen er alene at beskytte udenlandske
investorer imod diskrimination, unfair og ulige behandling og ekspropriation uden
kompensation.
Spørgsmålet er desuden blevet forelagt erhvervs- og vækstministeren, som oplyser følgende:
”Kommissionen anfører i deres forslag til rådsbeslutning om CETA, at EU forbeholder sig ret
til at indføre enhver foranstaltning i forhold til biblioteker, arkiver, museer og andre kulturelle
tjenesteydelser. Kommissionen har endvidere oplyst, at en offentlig tjenesteydelse kategoriseres
som en sådan, så snart der modtages offentligt tilskud uagtet tilskuddets størrelse eller form og
uagtet om tilskuddet er givet i statslig, regionalt eller kommunalt regi.”
1