Europaudvalget 2016
KOM (2016) 0646
Offentligt
1675485_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 4.10.2016
COM(2016) 646 final
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET
EUROPÆISKE RÅD, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE
UDVALG OG REGIONSUDVALGET
Ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet efter tre år
{SWD(2016) 323 final}
{SWD(2016) 324 final}
DA
DA
kom (2016) 0646 - Ingen titel
1675485_0002.png
R
ESUMÉ
Ungdommen er Europas fremtid. Det er vores mission at skabe betingelserne for de unges
optimale udvikling og give dem de bedste muligheder for at være aktive på arbejdsmarkedet
og i samfundet. Men ungdommen var også hårdest ramt under krisen, og ifølge en nylig
Eurobarometerundersøgelse føler halvdelen af Europas unge sig udelukket og marginaliseret
fra meningsfuld deltagelse i det sociale og økonomiske liv.
Som kommissionsformand Jean-Claude Juncker sagde i sin tale om Unionens tilstand i 2016,
så "skal Den Europæiske Union ikke blot sikre, at vi kan bevare vores europæiske livsstil,
men skal også forbedre europæiske borgeres situation. Jeg hverken kan eller vil acceptere, at
Europa fortsat er et kontinent med ungdomsarbejdsløshed." Han gav også udtryk for sin vilje
til at "fortsætte udbredelsen af ungdomsgarantien i hele EU og dermed forbedre europæernes
færdigheder og nå ud til de regioner og unge med størst behov". Ungdomsarbejdsløsheden
skal fortsat håndteres direkte, hvis vi skal udnytte den europæiske befolknings dynamik og
potentiale fuldt ud, og alle de instrumenter, der er til rådighed på EU-plan og nationalt plan,
skal ligeledes udnyttes fuldt ud. Dette er også formålet med det nye ungdomsinitiativ som
angivet i hensigtserklæringen for 2016 til Europa-Parlamentets formand og formanden for
Rådet, hvor eksisterende fungerende processer fortsættes og styrkes og nye instrumenter
etableres for at behandle spørgsmål, som ikke er tilstrækkeligt dækket. Denne rapport og dens
konklusioner er et led i dette initiativ.
Siden 2013 har Unionen og medlemsstaterne indledt sig på en ambitiøs strategi for
reducering af ungdomsarbejdsløsheden. På forslag fra Kommissionen har alle
medlemsstaterne tilsluttet sig oprettelsen af en ungdomsgaranti, som er en politisk
forpligtelse, i form af en rådshenstilling i april 2013, om at give alle unge kvalitetstilbud om
beskæftigelse, videreuddannelse, en lærlingeuddannelse eller et praktikophold, senest fire
måneder efter at de er blevet arbejdsløse eller har forladt det formelle uddannelsessystem.
Etableringen af ungdomsgarantien er blevet fulgt op af politiske retningslinjer og økonomisk
støtte fra EU, navnlig gennem ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.
Tre år efter lanceringen af ungdomsgarantien er der 1,4 mio. færre unge arbejdsløse i EU. I
2015 var den årlige ungdomsarbejdsløshed faldet med 3,4 procentpoint til 20,3 %, og antallet
af unge, der ikke var i beskæftigelse eller uddannelse (NEET), var faldet med 1 procentpoint
til 12 % i gennemsnit i EU. Tallene for ungdomsarbejdsløsheden og NEET er meget
forskellige i EU, men for begge gælder det, at tallene er faldet i de fleste medlemsstater. I
samme periode er ungdomsarbejdsløsheden faldet hurtigere end arbejdsløsheden for voksne,
både i EU samlet set og i mange medlemsstater. Dette tyder på, at strukturreformer af
arbejdsmarkedet og uddannelsespolitik støttet af ungdomsgarantien har gjort en forskel.
Ungdomsgarantien er en realitet i hele EU. 14 mio. unge har tilmeldt sig
ungdomsgarantiordninger siden januar 2014. Cirka ni millioner unge har taget imod et
tilbud, hvoraf størstedelen har været tilbud om beskæftigelse. Næsten to tredjedele af de unge,
som forlod ungdomsgarantien i 2015, tog imod et tilbud om beskæftigelse, uddannelse, et
praktikophold eller en læreplads. Ungdomsgarantien har lettet strukturreformer og
innovation i politikudformning betydeligt i alle medlemsstaterne. Den suppleres af andre
initiativer såsom den nye dagsord for færdigheder eller alliancen for lærlingeuddannelser.
Ikke desto mindre er ungdomsarbejdsløsheden stadig uacceptabelt høj, og medlemsstaterne
står stadig over for mange udfordringer. Der kræves fortsat en politisk forpligtelse over for
ungdomsgarantien som en langsigtet strukturreform for på effektiv vis at kunne høste
fordelene ved det hidtil udførte arbejde. Bedre intern koordinering og kapacitetsopbygning
2
kom (2016) 0646 - Ingen titel
1675485_0003.png
blandt de involverede parter, såsom offentlige arbejdsformidlinger og uddannelsesudbydere,
vil styrke lovende partnerskaber og forbedre levering. Og endelig vil det fortsat kræve en stor
indsats at lede de grupper, der er svære at nå, og de grupper, der befinder sig længst væk fra
arbejdsmarkedet, i retning af ungdomsgarantien.
EU har ydet støtte i væsentligt omfang i denne proces. I perioden 2014-2020 vil Den
Europæiske Socialfond investere mindst 6,3 mia. EUR — som supplement til
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet — til støtte af unges integration på arbejdsmarkedet med
samme investeringsprioritet.
Derudover er der via ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, i første omgang med en finansiel
ressource på 6,4 mia. EUR, for første gang nogensinde, blevet ydet direkte målrettet støtte til
unge NEET'er, som bor i regioner, der kæmper med en ungdomsarbejdsløshed, der er højere
end 25 %. I 2015 besluttede Kommissionen at fremskynde gennemførelsen af
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet ved at øge forfinansieringen til medlemsstaterne med næsten
1 mia. EUR. På baggrund af de første resultater og behovsvurderingen indtil 2020 har
Kommissionen netop foreslået at forlænge finansieringen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet
ved at tilføre 1 mia. EUR fra EU-budgettet, som suppleres af et beløb i samme
størrelsesorden fra Den Europæiske Socialfond i de støtteberettigede medlemsstater.
1.
I
NDLEDNING
Ungdommen står højt på EU's politiske dagsorden. EU's ungdomspolitik lægger især vægt på
øget social inklusion af alle unge, øget deltagelse i det demokratiske og civile liv og en lettere
overgang til voksenlivet, navnlig integration på arbejdsmarkedet.
1
Medlemsstaterne forpligtede sig i 2013, midt i en krise, som havde betydelige konsekvenser
for unges beskæftigelse, til en samlet tilgang til
bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed som
et særligt og øjeblikkeligt mål.
Ungdomsgarantien blev derfor etableret for at sikre, at alle unge i alderen op til 25 år
modtager et kvalitetstilbud om beskæftigelse, fortsat uddannelse eller en lærlingeuddannelse
eller en praktikplads, senest fire måneder efter at de er blevet ledige eller har forladt det
formelle uddannelsessystem
2
. Ved at forbedre overgangen fra skole til arbejde og investere i
unges beskæftigelsesegnethed har ungdomsgarantien også taget sigte på at
forhindre tab af
vækstpotentiale på baggrund af kvalifikationstab, tab af social samhørighed og
tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, som risikerer at ramme Europas økonomi hårdt,
navnlig i en tid med hurtig aldring.
Der er desuden iværksat en række EU-initiativer ved siden af ungdomsgarantien. Den
europæiske alliance for lærlingeuddannelser blev lanceret i 2013 for at styrke de europæiske
lærlingeordningers kvalitet, antal og image. Rådets henstilling om en kvalitetsramme for
praktikophold blev vedtaget i marts 2014. Den Europæiske Ungdomspagt fra 2015 bygger
videre på disse initiativer ved at fremme kvalitetspartnerskaber mellem virksomheder og
uddannelsesinstitutioner
1
2
Europa-Kommissionen (2015), EU's "Ungdomsrapport" 2015, EU's publikationskontor, Luxembourg.
2013/C 120/01 af 22. april 2013.
3
kom (2016) 0646 - Ingen titel
1675485_0004.png
Tre år efter lanceringen af ungdomsgarantien er der 1,4 mio. færre unge arbejdsløse i EU, og
antallet af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er), er faldet
væsentligt, dog med vidt forskellige resultater i medlemsstaterne.
Figur 1 viser et øjebliksbillede af de meget forskellige ungdomsarbejdsløshedstal i EU i
starten af 2016 og fremhæver de medlemsstater, som har oplevet det største fald i
ungdomsarbejdsløsheden siden 2013. Unges arbejdsmarkedsresultater har overgået andre
aldersgrupper siden 2013. Selv om der kunne være andre faktorer at tage højde for, såsom
unges større følsomhed over for makroøkonomiske vilkår, har reformer på arbejdsmarkedet
og uddannelsespolitikker – som er understøttet af ungdomsgarantien – været medvirkende
faktorer til dette resultat.
Figur 1: Ungdomsarbejdsløshed i EU i 2016 og ændringer i perioden 2013-2016
Ungdomsarbejdsløshed (15-24)
Ændring 2013Q1-2016Q2
Ungdomsarbejdsløshed 2016Q2
Ungdomsgarantien er en realitet i hele EU.
En hurtig gennemførelse fandt sted fra 2014 og
frem. Siden da har mere end 14 mio. unge tilmeldt sig ungdomsgarantiordningerne, og i
perioden har i gennemsnit næsten to mio. unge været tilmeldt
3
. Omkring ni mio. unge har
taget imod et tilbud om beskæftigelse, uddannelse, praktikophold eller lærlingeuddannelse
under ungdomsgarantien.
3
Bemærk, at disse tal er baseret på data indsamlet under indikatorrammen for ungdomsgarantien og skøn for
2016. Detaljerede oplysninger fremgår af det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene
om gennemførelsen af ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativets funktionsmåde (SWD (2016)
323).
4
kom (2016) 0646 - Ingen titel
1675485_0005.png
I perioden 2013-2015 blev der i de fleste
medlemsstater vedtaget et stort antal
arbejdsmarkedsreformer rettet mod unge.
Ungdomsgarantien har ikke kun været
medvirkende til at styrke foranstaltninger for
unge på både efterspørgsels- og udbudssiden,
men har også været en stærk politisk drivkraft
for reformer. Den har således ydet et
betydeligt bidrag til strukturreformer og
innovation i politikudformning samt fremmet
investeringer i menneskelig kapital og opadgående konvergens i medlemsstaterne.
Ungdomsgarantien har ligeledes været medvirkende til at øge antallet af partnerskaber mellem
arbejdsmarkedet og uddannelsesinstitutionerne. Til trods for denne positive udvikling er der
behov for fornyet indsats for at støtte de unge, der er længst væk fra arbejdsmarkedet, dvs. de
NEET'er som har haft mindst fordel af disse forbedringer.
EU har ydet
støtte i væsentlig omfang
til støtte for ungdomsgarantien gennem Den
Europæiske
Socialfond
(ESF)
og
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.
Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet blev lanceret i 2013 med et budget på 6,4 mia. EUR til —
for første gang nogensinde — direkte og målrettet støtte til unge, der ikke var i beskæftigelse
og uddannelse, som bor i regioner, hvor ungdomsarbejdsløsheden er højere end 25 %. I 2015
besluttede Kommissionen at fremskynde gennemførelsen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet
ved at øge forfinansieringen til medlemsstaterne med næsten 1 mia. EUR. På baggrund af de
første resultater og behovsvurderingen indtil 2020 har Kommissionen netop foreslået at
forlænge finansieringen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet ved at tilføre 1 mia. EUR fra EU-
budgettet, som suppleres af et beløb i samme størrelsesorden fra ESF-tildelingen til de
støtteberettigede medlemsstater. I løbet af programmeringsperioden 2014-2020 vil ESF —
som supplement til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet — direkte investere mindst 6,3 mia.
EUR til støtte for unges integration på arbejdsmarkedet i Europa.
Siden 2013 har Den Europæiske Centralbank udbudt et program bestående af to søjler med
titlen "Jobs til unge – investering i kvalifikationer".
4
Søjlen "Investering i Kvalifikationer"
støtter investeringer i menneskelig kapital (f.eks. jobrelaterede kvalifikationer og praktisk
oplæring samt faglig uddannelse, studielån og mobilitetsprogrammer). I 2013-2015
underskrev Den Europæiske Investeringsbank (EIB) aftaler om lån for næsten 7 mia. EUR via
denne søjle. Derudover stiller søjlen "Job til unge" finansiering til rådighed til ansættelse af
unge i små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Mellem juli 2013 og december 2015 blev
de begunstigede SMV'er tildelt mere end 26 mia. EUR.
I 2013 opfordrede EU's stats- og regeringschefer Kommissionen til at "rapportere
i 2016 om
gennemførelsen af "ungdomsgarantien" og om ungdomsbeskæftigelsesinitiativets
funktionsmåde"
5
.
Denne meddelelse er Kommissionens svar på den opfordring og afspejler samtidig budskaber
fra Rådet
6
, Europa-Parlamentet
7
, arbejdsmarkedsparter og de vigtigste interessenter.
4
5
For yderligere oplysninger:
http://www.eib.org/projects/priorities/investing-for-youth/index.htm?lang=en
EUCO 104/2/13.
6
I marts 2016 bemærkede Rådet, at ungdomsgarantien har "fungeret som en stærk politisk drivkraft i en række
tilfælde", og at "vedvarende politisk engagement i ungdomsgarantien som en langsigtet strukturreform er
afgørende for at få udbytte af det hidtidige arbejde". Rådet for Den Europæiske Union, 6154/16.
7
Europa-Parlamentet opfordrede indtrængende "medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre ungdomsgarantien".
2015/2351(INI).
5
kom (2016) 0646 - Ingen titel
1675485_0006.png
Den opregner foranstaltninger i medlemslandene og på EU-plan til gennemførelse af
ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.
I meddelelsen vurderes de første resultater, og udfordringer identificeres, idet der tages
hensyn til det faktum, at det i visse medlemsstater har krævet længere tid at få de nødvendige
processer og strukturer på plads for fuldt ud at kunne gennemføre foranstaltningerne under
ungdomsgarantien
8
.
2.
U
NGDOMSGARANTIEN OG UNGDOMSBESKÆFTIGELSESINITIATIVET
:
TRE ÅR EFTER
2.1.
Hurtig gennemførelse af politikker i Europa
Nationale ungdomsgarantiordninger har taget form…
Ungdomsgarantien er en strukturreform, som er blevet gennemført hurtigt i EU
takket
være en hidtil uset kombination af kraftigt politisk momentum, betydelige finansielle
ressourcer
gennem
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet
og
ESF
samt
effektive
overvågningsmekanismer på EU-plan.
Alle medlemsstater har defineret deres strategiske tilgang gennem specifikke planer for
gennemførelsen af ungdomsgarantien
9
. Planerne omfatter både kortsigtede tiltag, som giver
en øjeblikkelig reaktion på den høje ungdomsarbejdsløshed og inaktivitet
10
, og en vision for
langsigtede strukturreformer for at forbedre overgangen fra skole til arbejde. Gennemførelsen
begyndte i 2014 med centrale foranstaltninger, som gradvist udvides.
De vigtigste elementer i ungdomsgarantien
11
Ungdomsgarantien skal sikre, at alle unge i alderen op til 25 år modtager et
kvalitetstilbud
om beskæftigelse, videreuddannelse, en lærlingeuddannelse eller en
praktikplads, senest fire måneder efter at de er blevet ledige eller har forladt det formelle
uddannelsessystem.
Ungdomsgarantien dækker alle unge, som ikke er i beskæftigelse eller under
uddannelse (NEET'er).
NEET'er er dog en heterogen gruppe, som kan underinddeles i
to brede kategorier: arbejdsløse NEET'er, der aktivt søger arbejde, og inaktive NEET'er,
der ikke søger arbejde. Inaktivitet kan opstå på grund af forskellige faktorer, herunder
familiemæssige forpligtelser og sundhedsproblemer, men også modløshed og manglende
incitament til at registrere sig som arbejdsløs
12
.
Koordineringen af nationale ungdomsgarantiordninger påhviler i de fleste tilfælde det
ministerium,
der
varetager
arbejdsmarkedsspørgsmål,
mens
offentlige
arbejdsformidlinger generelt fungerer som det primære kontaktsted. Alternative udbydere
(herunder handels-, industri- og håndværksorganisationer, ungdomscentre,
uddannelsesinstitutioner og leverandører og kommuner) er involveret i cirka en tredjedel
af medlemsstaterne, og i tre medlemsstater kan de unge tilmelde sig via særlige online
ungdomsgarantiplatforme.
Mens størstedelen af medlemsstaterne koncentrerer sig om unge i alderen op til 25 år,
8
9
For yderligere oplysninger henvises til det ledsagende arbejdsdokument (SWD (2016) 323.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1161&langId=en.
10
En person er
økonomisk
inaktiv, hvis han eller hun ikke er en del af arbejdsstyrken. Inaktive unge er således er
enten ikke i arbejde, eller de er arbejdsløse, hvilket betyder, at de ikke arbejder og heller ikke står til rådighed
eller er jobsøgende.
11
Landespecifikke oplysninger findes i landeoplysningerne, der er knyttet som bilag til arbejdsdokumentet.
12
Eurofound (2016),
Exploring the diversity of NEETs,
EU's Publikationskontor, Luxembourg.
6
kom (2016) 0646 - Ingen titel
1675485_0007.png
som anført i Rådets henstilling, har 13 medlemsstater udvidet til at koncentrere sig om
unge i alderen helt op til 30 år. I de fleste medlemsstater er tidsfristen for at komme med
et tilbud fire måneder, hvilket er i overensstemmelse med Rådets henstilling.
Typiske eksempler på tilbud under ungdomsgarantien:
1. beskæftigelse på det åbne arbejdsmarked (med eller uden støtte), selvstændig
beskæftigelse med opstartsstøtte og målrettet støtte
2. uddannelsesmuligheder, herunder arbejdsrelateret uddannelse, genindpasning i
det formelle uddannelsessystem og suppleringskurser til støtte for denne
genindpasning, voksenundervisning
3. lærlingeordninger og
4. praktikophold.
…bidrager til et markant fald i antallet af unge arbejdsløse og NEET'er kombineret med øget
konvergens…
Unges arbejdsmarkedsresultater er forbedret væsentligt siden 2013,
som var et
vendepunkt i skiftet for nøgleindikatorerne (se figur 2 nedenfor). I 2015 var den årlige
ungdomsarbejdsløshed faldet med 3,4 procentpoint til 20,3 %, og antallet af NEET'er var
faldet med 1 procentpoint til 12 % i gennemsnit i EU. Siden tendenserne på arbejdsmarkedet
for unge begyndte at vende i 2014 er både ungdomsarbejdsløsheden og antallet af NEET'er
faldet i de fleste af EU’s medlemsstater. Ændringer for NEET'er i medlemsstater med de
højeste tal i 2013, navnlig Italien og Rumænien, har dog været begrænsede. Overordnet set
synes faldet i antallet af NEET'er på EU-plan at skyldes overgangen mod videreuddannelse
eller mod beskæftigelse, dog med forskelle medlemsstaterne imellem.
7
kom (2016) 0646 - Ingen titel
1675485_0008.png
Figur 2: Beskæftigelsesfrekvens, arbejdsløshedsfrekvens, NEET, unge, der
forlader uddannelsessystemet tidligt, og arbejdsløsheden i EU, 2008-2015
40
EU28
35
2008
2009
25
2010
30
20
2011
2012
15
2013
10
2014
2015
5
0
NEET (% af samlet antal Ungdomsarbejdsløshed Ungdomsarbejdsløshed Ungdsomsarbejdsløshed
Unge der forlader
unge (15-24))
(% af aktive unge (15- (% af samlet antal unge (% af samlet antal unge uddannelse tidligt (% af
24))
(15-24))
(15-24))
samlet antal unge 18-
24)
Source: Eurostat, LFS
Ungdomsgarantien har været med til at øge arbejdsmarkedets efterspørgsel efter unge
og har bidraget til jobskabelsesforanstaltninger.
Ved gennemførelsen af ungdomsgarantien
har de fleste medlemsstater anvendt ansættelsestilskud, i mange af dem med støtte fra EU.
Disse ordninger er også blevet mere effektive takket være et større fokus på målretning,
uddannelse og opfølgning på de unge, som støttes med ansættelsestilskud.
…resulterer i vigtige politiske reformer og innovation i politikudformning…
Ungdomsgarantien har været en stærk politisk drivkraft,
som har suppleret anvendelsen
af makroøkonomiske instrumenter og andre politikker til fremme af ungdomsbeskæftigelse.
Mange medlemsstater har allerede en række relevante ungdomsbeskæftigelsespolitikker på
plads forud for vedtagelsen af henstillingen. Ungdomsgarantien flytter dog fokus hen mod
tidlig indgriben og ikke-registrerede NEET'er
13
og påvirker dermed udformning og
gennemførelse af politik. Desuden har ungdomsgarantien med kravet om, at tjenester og
programmer bør samles og leveres inden for en bestemt tidsramme samt gennem systematiske
partnerskaber været en drivkraft for ændringer i mange medlemsstater. I 2013-2015 vedtog
medlemsstaterne i alt 132 arbejdsmarkedsreformer rettet mod unge med stærkt fokus på
ungdomsbeskæftigelsespolitikker
14
.
13
I forbindelse med ungdomsgarantien refererer betegnelsen "registreret NEET" til unge, som ikke er i
beskæftigelse eller uddannelse, og som er registreret hos en ungdomsgarantiudbyder (typisk en national eller
regional offentlig arbejdsformidling).
14
Kilde: Europa-Kommissionens LABREF-database.
8
kom (2016) 0646 - Ingen titel
1675485_0009.png
Ungdomsgaranti – en drivkraft for reformer
Ungdomsgaranti – en drivkraft for reformer
Medlemsstaterne kan inddeles i tre
grupper, afhængigt af i hvilket omfang
ungdomsgarantien har været en drivkraft
for reformer.
Denne gruppering tager højde
for
forskellige
udgangspunkter
i
medlemsstaternes institutionelle situation og
makroøkonomiske forhold på det tidspunkt,
hvor henstillingen blev vedtaget
15
.
-
Ungdomsgaranti – en drivkraft for reformer
A
. Fremskyndede reformer
BE, BG, FR, HR, HU, IT, LT, LV, PL, PT, SI
B.
Styrket politikramme
AT, DE, DK, EE, FI, IE, LU, MT, NL, SE, UK
C.
Mere begrænsede reformer
CY, CZ, EL, ES, RO, SK
Gruppe A (fremskyndede reformer):
Ungdomsgarantien har givet nyt liv og har
fremskyndet politikudvikling i en række
medlemsstater, navnlig i de medlemsstater, som står over for store udfordringer, og som
modtager betydelig økonomisk støtte fra EU (BE, BG, FR, HR, HU, IT, LT, LV, PL, PT,
SI), dog kan stadier i gennemførelsen variere.
Gruppe B (styrket politikramme): Ungdomsgarantien har været med til at styrke
veletablerede politikker gennem opskalering eller justering af eksisterende
foranstaltninger i de medlemsstater, som allerede gjorde brug af en lang række omfattende
instrumenter, hvilket i store træk er i overensstemmelse med henstillingen (AT, DE, DK,
EE, FI, IE, LU, MT, NL, SE, UK).
Gruppe C (indtil videre mere begrænset virkning): ændringer har været mere begrænsede
på grund af en række faktorer, herunder en lavere prioritering, forsinkelser eller
afbrydelser i nøgleforanstaltninger eller fokus på allerede eksisterende ordninger (CY, CZ,
EL, ES, RO, SK).
-
-
Landespecifikke data om resultater til dato, nøgletal, tilbageværende udfordringer og, hvor det
er relevant, gennemførelsen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet fremlægges i
arbejdsdokumentet til denne meddelelse
16
.
Ungdomsgarantien har været medvirkende til at nedbryde siloer på tværs af
politikområder og opbygge levedygtige partnerskaber.
Koordinering mellem
beskæftigelsesområdet og uddannelses- og ungdomspolitikområdet er blevet øget, navnlig
som følge af den fremdrift, der er skabt i kraft af medlemsstaternes planer for gennemførelsen
af ungdomsgarantien. Der er blevet oprettet nye partnerskaber med arbejdsmarkedets parter
og ungdomstjenester, herunder ungdomsorganisationer. Navnlig ungdomsorganisationerne
har været involveret i udformningen og leveringen af nationale ungdomsgarantiordninger, dog
i forskellig grad i de forskellige medlemsstater.
Væsentlige reformer på området for lærlinge- og praktikpladser har været medvirkende
til at forberede unge på arbejdsmarkedets behov
og opbygge relevante kompetencer, men
har også været medvirkende til at styrke engagementet i erhvervslivet. Halvdelen af
medlemsstaterne har forpligtet sig til — eller angiver at have planer om at forpligte sig til —
15
Klyngedannelsen tager navnlig udgangspunkt i antallet af ungdomsrelaterede foranstaltninger i 2013-2015
som fremhævet i LABREF-databasen. Resultaterne blev derefter gennemgået ved en mere kvalitativ analyse,
som navnlig fokuserer på status for gennemførelsen af ungdomsgarantien og anvendelsesområdet for
foranstaltningerne (på baggrund af EMCO, Europa-Kommissionens landerapporter, nationale ekspertanalyser
fra det europæiske observationsorgan for beskæftigelsespolitik).
16
Yderligere
land
for
land-oplysninger
findes
Europa-Kommissionens
websted,
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1161&langId=en.
9
kom (2016) 0646 - Ingen titel
1675485_0010.png
lovændringer for at tilpasse deres nationale rammer til kvalitetsrammen for praktikophold
efter vedtagelsen i 2014
17
.
Næsten alle medlemsstater har taget initiativ til at forbedre
lærlingeuddannelsernes kvalitet, ydelse og tiltrækningskraft i overensstemmelse med ånden i
den europæiske alliance for lærlingeuddannelser, som blev lanceret i juli 2013. Erhvervslivets
stærke engagement har været afgørende og har ført til nye forpligtelser, f.eks. under den
europæiske ungdomspagt (se afsnit 3.3).
Hovedparten af de offentlige arbejdsformidlinger har forbedret målretningen af deres
ydelser
og har udvidet deres eksisterende tjenesteydelser til unge. To tredjedele af de
offentlige arbejdsformidlinger har fastsat specifikke mål for deres ungdomsorienterede
ydelser
18
.
Der er især blevet lagt vægt på strukturomlægninger og personalisering af
rådgivning. Personalekapaciteten er også blevet styrket via specifikke kurser, som udbydes af
mere end halvdelen af de offentlige arbejdsformidlinger i 2014. Derudover har
medlemsstaterne udvidet omfanget af støtte gennem korte studier eller praktikpladser samt
integrerede strategier rettet mod de unge, som er sværest at nå.
Større fokus på tidlig indgriben og ikke-registrerede NEET'er har fremhævet
eksisterende mangler i serviceydelser og sikret et nyt fokus på opsøgende arbejde.
De
fleste medlemsstater har opfordret unge til at tilmelde sig ungdomsgarantien, og to tredjedele
af de offentlige arbejdsformidlinger har deltaget i opsøgende arbejde i forbindelse med
gennemførelsen af ungdomsgarantien. Øget bevidsthed, tilgængelighed og en vifte af
tjenesteydelser har været afgørende i denne sammenhæng ikke blot gennem udviklingen af
onlineansøgning og målrettede kampagner, men også af one-stop-shops, mobile eller
decentraliserede tjenester og proaktivt arbejde med en bredere vifte af partnere. Mens
resultaterne er ved at blive synlige, har ungdomsgarantiordningerne endnu ikke nået alle de
unge, som er blevet arbejdsløse eller er gået ud af skolen.
Eksempler på politiske foranstaltninger eller reformer under nationale
ungdomsgarantiordninger
I Belgien lancerede regionen Bruxelles i maj 2013 "overgangspraktikophold", som er
rettet mod unge jobsøgende og studerende med et lavt uddannelsesniveau. Ordningen
fokuserer navnlig på coaching og opfølgning. Tolv måneder efter afslutningen af
praktikopholdet nåede de samlede positive resultater (herunder beskæftigelse og
tilbagevenden til uddannelsessystemet) 73 % for praktikanter mod 47 % i en
kontrolgruppe.
I Bulgarien blev der i 2015 etableret et netværk af ungdomsmediatorer for at
nå ud
til
ikke-registrerede NEET'er i deres direkte miljø og aktivere dem. Ungdomsmediatorer
fungerer som formidlere for offentlige institutioner, der leverer sociale tjenester,
sundhedsydelser, uddannelsestjenester og andre ydelser. I perioden maj-december 2015
var ungdomsmediatorerne i kontakt med 5 078 unge.
I 2015 lancerede Finland
one-stop-shops
i 35 kommuner, som hovedsageligt var
finansieret gennem ESF og supplerende nationale midler. Formålet er at styrke og
forenkle tjenester for unge under 30 år gennem personlig rådgivning, evnen til at klare
tilværelsen, karriereplanlægning, sociale færdigheder og støtte til uddannelse og
beskæftigelse.
I Italien har ungdomsgarantien givet anledning til ændringer, som blev afspejlet i de
17
18
Rådets henstilling af 10. marts 2014 om en kvalitetsramme for praktikophold (2014/C 88/01).
European Network of PES, Report on PES implementation of the Youth Guarantee, 2015.
10
kom (2016) 0646 - Ingen titel
1675485_0011.png
bredere
reformer
iværksat af "Jobs Act" (arbejdsmarkedsloven). Antallet af unge, som er
tilmeldt ordningen, har været støt stigende og nåede 1 mio. pr. 1. marts 2016.
I Letland understøtter projektet "Know and Do"
opsøgende arbejde
på kommunalt plan.
Det har til formål at identificere, motivere og aktivere ikke-registrerede NEET'er i
alderen 15-29 år og få dem tilbage i uddannelse eller beskæftigelse. Projektet blev
lanceret i efteråret 2015 med støtte fra ESF og har til formål at støtte 5 260 unge.
I Slovenien har programmet "First Challenge 2015" til formål at hjælpe op til 2 859 unge
i alderen 15-29 år med at komme i arbejde gennem
subsidieret beskæftigelse
i en periode
på 15 måneder med støtte fra ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og Den Europæiske
Socialfond.
Lærlingeordningen i Spanien har været igennem betydelige strukturreformer, som har
medført en stigning i antallet af lærlinge fra 4 000 til 15 000 på bare tre år (mellem 2013
og 2016). I samme periode steg antallet af virksomheder, der deltager i
lærlingeuddannelse, fra knap 500 til 5 660.
… og stigende antal tilbud…
14 mio. unge har tilmeldt sig ungdomsgarantiordninger siden januar 2014. Cirka ni
millioner unge har taget imod et tilbud, størstedelen i form af tilbud om beskæftigelse
19
.
Samlet set tog næsten to tredjedele af de unge, som forlod ungdomsgarantien i 2015, imod et
tilbud om beskæftigelse, uddannelse, et praktikophold eller en læreplads. Af samtlige tilbud,
der blev fremsat i løbet af de fire måneder, var størstedelen tilbud om beskæftigelse (70,2 %)
efterfulgt af uddannelse (13,6 %), praktikophold (12,1 %) og lærlingeuddannelse (4,1 %)
(Figur 3).
Figur 3: Fordeling af positive og rettidige exits efter type af tilbud, 2015 (%)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Beskæftigelse
Uddannelse
Lærlingeplads
Praktikplads
Kilde: Europa-Kommissionen, overvågning af ungdomsgarantien
20
19
Et tilbud betragtes som accepteret, når den unge faktisk påbegynder et tilbud, som han/hun tidligere har
modtaget og har takket ja til — dvs. starter i beskæftigelse, fortsat uddannelse, en lærlingeuddannelse eller et
praktikophold.
20
Resultaterne afspejler status for gennemførelsen af ungdomsgarantien og andre datarelaterede spørgsmål, og
derfor er datasammenligneligheden mellem landene begrænset.
11
kom (2016) 0646 - Ingen titel
1675485_0012.png
Succeskriterier for ungdomsgarantien
Tre år efter påbegyndelsen af gennemførelsen er følgende faktorer afgørende for, at
leveringen af ungdomsgarantiordningerne bliver en succes:
-
stærk institutionel opbakning og intern koordinering
-
opsøgende strategier, som får flere unge ind i ungdomsgarantiordningen
-
et centralt kontaktpunkt, som har til formål at levere skræddersyede tjenester, som
passer til den enkelte persons behov
-
nedbrydning af barrierer mellem uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedet
gennem partnerskaber
-
moderne uddannelsessystemer, som giver de unge de færdigheder, som
arbejdsmarkedet efterspørger og
-
stærkt arbejdsgiverengagement
…der er dog stadig behov for øget indsats for at sikre, at alle unge støttes af
ungdomsgarantien
Til trods for denne positive udvikling er der behov for en øget indsats for at støtte de
unge, som er længst væk fra arbejdsmarkedet,
dvs. de NEET'er, som det traditionelt set
har været sværest at nå (selv inden krisen), og som har haft mindst fordel af forbedringerne til
dato. Dette er især tilfældet for unge, der står over for fattigdom, social udstødelse, handicap
og forskelsbehandling, herunder de unge, som tilhører en etnisk minoritet eller har en
migrantbaggrund samt asylansøgere og flygtninge. Faldet i antallet af NEET'er skyldes
primært et fald i antallet af jobsøgende NEET'er, snarere end inaktive NEET'er, der er afskåret
fra arbejdsmarkedet. I 2013 oversteg antallet af NEET'er, som er jobsøgende i EU, antallet af
inaktive NEET'er, mens de to kategorier nåede samme niveau i 2015. Dette tyder på, at
politikker måske har nok været hurtige til at støtte arbejdsløse NEET'er, men at det tager
længere tid effektivt at få inaktive NEET'er tilbage i beskæftigelse og uddannelse. Der er dog
også fald i antallet af inaktive NEET'er i visse medlemsstater, f.eks. i Cypern, Ungarn og
Polen.
2.2.
Tegn
strukturændringernes
ungdomsgarantien
indvirkning
understøttet
af
Undersøgelse af virkningen af gennemførelsen af ungdomsgarantien i forbindelse med
arbejdsmarkedets resultater for unge kræver en analyse af status for arbejdsmarkedet for de
unge forud for gennemførelsen af ungdomsgarantien, og hvordan arbejdsmarkedet for de unge
har ændret sig siden 2013, da de første tegn på genopretning af økonomien viste sig
21
.
Til trods for at resultaterne skal fortolkes med forsigtighed, da disse indikatorers relativt bedre
resultater delvist også kan tillægges unges større følsomhed over for makroøkonomiske
forhold, tyder resultaterne af analysen på, at
strukturelle forbedringer støttet af
ungdomsgarantien har været en vigtig faktor.
Selv om arbejdsløsheden for voksne faldt i
perioden, faldt ungdomsarbejdsløsheden i samme periode mere end arbejdsløsheden for
voksne, både i EU samlet set og i mange medlemsstater. Der ses positive resultater navnlig i
21
Analysen er baseret på detaljerede resultater i et teknisk dokument fra Europa-Kommissionen (2016)
"Analysis of the performance of Youth Guarantee in the EU Member States 2013-2015" (endnu ikke
offentliggjort).
12
kom (2016) 0646 - Ingen titel
1675485_0013.png
Belgien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Finland, Grækenland, Ungarn, Irland, Letland, Holland,
Portugal, Rumænien, Slovenien, Spanien, Sverige og Det Forenede Kongerige.
Processen med det europæiske semester viser, at der er vedvarende fremskridt i næsten alle de
medlemsstater, som modtog landespecifikke henstillinger på ungeområdet i 2013 og 2014
som nævnt i 2015 i konklusionerne i Beskæftigelsesudvalgets (EMCO) evaluering og i 2016 i
Kommissionens landerapporter.
Derudover er den merværdi, som er opnået med ungdomsgarantien, blevet anerkendt i mange
eksterne rapporter og evalueringer, som er opført i bilaget.
2.3. Økonomisk støtte under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet: en løftestang for
forandring
I de fleste medlemsstater er den vellykkede gennemførelse af ungdomsgarantien blevet
understøttet af mobilisering af EU-midler
vedrørende alle aspekter af nationale
ungdomsgarantiordninger og forbundne strukturreformer. I programmeringsperioden 2014-
2020 foretager ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og Den Europæiske Socialfond direkte
investeringer for mindst 12,7 mia. EUR i arbejdsmarkedsintegrerende foranstaltninger for
unge.
De vigtigste elementer i ungdomsbeskæftigelsesinitiativet)
22
Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er en finansiel ressource på 6,4 mia. EUR og en direkte
støtte til unge, som ikke er i beskæftigelse eller uddannelse i de regioner, hvor
ungdomsarbejdsløsheden i 2012 var højere end 25 %. Initiativet supplerer Den
Europæiske Socialfond, som yder støtte til både mennesker og strukturreformer af
centrale systemer og tjenesteydelser.
De 20 lande, der er omfattet af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, er: AT, BG, CY, CZ,
DE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LV, PT, RO, SI, SK og UK.
I et forsøg på at fremskynde iværksættelsen af tiltag, som er finansieret via
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, blev der indgået forpligtelser for alle midler til
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i EU-budgettet for de to første år (2014/15) af den
finansielle cyklus for 2014-2020. Flere af de store støttemodtagende medlemsstater
opfordrede til øget finansiel likviditet til hurtig iværksættelse af tiltag under
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. Dette har ført til en ændring af ESF-forordningen
23
og
til, at Kommissionen har frigjort omkring 1 mia. EUR til medlemsstaterne i 2015 i form
af yderligere forfinansiering.
Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er en central finansieringskilde for ungdomsgarantien…
I de 20 støtteberettigede medlemsstater udgør ungdomsbeskæftigelsesinitiativet en vigtig
mekanisme i gennemførelsen af ungdomsgarantien.
I visse tilfælde anvendes den til at
støtte de fleste eller alle tiltag under ungdomsgarantiordningerne. I Spanien finansieres f.eks.
80 % af alle tiltag under ungdomsgarantien via ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. I andre
medlemsstater er den en supplerende finansieringskilde, der anvendes til at supplere andre.
22
23
Landespecifikke oplysninger findes i bilag B til det ledsagende arbejdsdokument.
Forordning (EU) nr. 1304/2013.
13
kom (2016) 0646 - Ingen titel
1675485_0014.png
Medlemsstaterne anvender ungdomsbeskæftigelsesinitiativet til at understøtte
nøgleaktioner i forbindelse med ungdomsgarantien.
Der er stærkt fokus på at give de unge
arbejdserfaring, praktikophold, lærlingeuddannelse og uddannelse af høj kvalitet. Derudover
støtter mere end halvdelen af alle støtteberettigede medlemsstater unge iværksættere eller
udbyder job- og uddannelsesmobilitetsforanstaltninger. I nogle medlemsstater
24
støtter
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet finansielle instrumenter, der yder lån og garantier til unge,
som ønsker at blive selvstændige og starte egen virksomhed.
Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er fokuseret og rettet mod specifikke regioner og
grupper af unge
(f.eks. de unge, som står uden for arbejdsmarkedet og samtidig ikke er
under uddannelse). Specifikke resultatindikatorer fungerer som en yderligere drivkraft for
kvaliteten af tiltag og styrker resultatorienteringen i interventioner under
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet set i forhold til andre tiltag, som er støttet med EU-midler.
Derudover fremgår det tydeligt af nationale evalueringer i flere medlemsstater, at
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet har resulteret i et langt stærkere fokus på individuel støtte.
… og gennemførelse på stedet er stigende, både når det gælder dækning og økonomisk
gennemførelse…
Til dato har tiltag under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet støttet mere end 1,4 mio.
unge
25
. Selv om indberetning om positive resultater kun er mulig ved afslutning af et tilbud,
viser mange nationale evalueringer
26
allerede, at unge, som har afsluttet et tilbud under
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, har væsentligt bedre mulighed for at finde beskæftigelse
eller fortsætte deres uddannelse efterfølgende (f.eks. CY, EL, FR, IT, LV, PL, SE). Vigtigt er,
at forvaltningsmyndigheder også udtrykker en høj grad af sikkerhed med hensyn til
opfyldelsen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativets målsætninger. Desuden er resultaterne i
visse medlemsstater bedre end forventet på grund af den øgede interesse blandt unge.
Anvendelsen af tiltag under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er nu på rette spor i de
fleste medlemsstater.
Der er gjort betydelige fremskridt i gennemførelsen af
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i anden halvdel af 2015 og især i 2016. Ved udgangen af
juli 2016 havde de støtteberettigede medlemsstater udvalgt aktioner til et samlet beløb af mere
end 4 mia. EUR, som enten er undervejs eller som forventes iværksat inden for kort tid. Dette
udgør en stigning på næsten 2 mia. EUR siden marts 2016. Halvdelen af disse medlemsstater
har indgået forpligtelser for næsten hele deres budget til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.
Ved udgangen af juli 2016 havde modtagerne desuden krævet 800 mio. EUR tilbagebetalt af
forvaltningsmyndighederne af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. For så vidt angår
Kommissionens tilbagebetaling af udgifter til medlemsstaterne havde medlemsstaterne ved
udgangen
af
august
2016
forlangt
tilbagebetaling
af
udgifter
under
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet til et samlet beløb på 682 mio. EUR. Kommissionen har
allerede imødekommet mere end 70 % af disse anmodninger om tilbagebetaling (og flere
tilbagebetalinger er på vej). Med strukturerne for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet på plads
tager gennemførelsen fart i de fleste medlemsstater. Prioriteten er nu at støtte og, om
nødvendigt, fremskynde gennemførelsen af tiltag under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.
…trods indledende forsinkelser i gennemførelsen…
24
25
64,6 mio. EUR i Italien og 23,5 mio. EUR i Bulgarien.
Oplysninger fra ESF-forvaltningsmyndighederne indsamlet løbende af Kommissionen i juli 2016.
26
De første nationale evalueringer af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet blev fremlagt af medlemsstaterne i
slutningen af 2015 i overensstemmelse med lovrammen. Medlemsstaterne skal fremlægge endnu en national
evaluering inden udgangen af 2018.
14
kom (2016) 0646 - Ingen titel
1675485_0015.png
Til trods for at gennemførelsen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet blev fremrykket til
de første to år af programmeringsperioden, indfriede det i den indledende fase ikke den
politiske forventning om, at der hurtigt ville blive iværksat tiltag.
Dette skyldtes
hovedsagelig medlemsstaternes manglende parathed til at
Personer i tiltag under
udforme
og
iværksætte
relevante
ungdomsbeskæftigelses-
ungdomsbeskæftigelsesforanstaltninger samt den langvarige
initiativet
proces med indførsel af gennemførelsessystemer og med at
1.400.000
personer
profilerede og på venteliste til tiltag
imødekomme de nye krav.
under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet
De nye krav, der følger med den retlige ramme for de europæiske struktur- og
investeringsfonde (ESI-fondene), som også gælder for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, har
været en vigtig faktor i den langsomme start. Medlemsstaterne har især oplevet forsinkelser i
færdiggørelsen af etableringen af overvågningssystemer og programforvaltningsstrukturer
(defineret i den retlige ramme som "udpegelse af myndigheder"). Processen med "udpegelse
af myndigheder" er dog nu afsluttet for de fleste af ungdomsbeskæftigelsesinitiativets
operationelle programmer.
Medlemsstaterne finansierer ungdomsbeskæftigelsesforanstaltninger med midler fra
programmeringscyklusserne for både 2007-2013 og 2014-2020. Den samtidige gennemførelse
har medført kapacitetsmæssige udfordringer med hensyn til behandling af verificering af
udgifter og attestering til Kommissionen.
Flere medlemsstater kunne derfor ikke udnytte den ekstra forfinansiering af
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet på 930 mio. EUR, som blev stillet til rådighed i 2015
27
. De
anvender dog stadig midler fra programmeringsperioden 2007-2013. Det store antal unge,
som allerede er dækket af tiltag under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, viser også, at
udbredelsen af tiltag ikke har været hæmmet væsentligt. Under alle omstændigheder vurderer
over halvdelen af medlemsstaterne, at den stigning på 30 % i øget forfinansiering, der blev
udbetalt i 2015, har haft en positiv effekt. Med den blev det muligt for
forvaltningsmyndigheder at afsætte flere midler til eksisterende projekter og/eller iværksætte
et større antal nye projekter
28
.
…ESF-midler supplerer ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og har til formål at støtte
strukturelle foranstaltninger
I programmeringsperioden 2014-2020 vil ESF — som supplement til
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet — direkte investere mindst 6,3 mio. EUR
til støtte for
unges integration på arbejdsmarkedet.
Desuden har medlemsstaterne for perioden 2014-2020 tildelt cirka 27 mia. EUR til håndtering
af tidligt skolefrafald, livslang læring og erhvervsuddannelse. På lignende vis er ungdommen
en af de vigtigste målgrupper for ESF-investeringer i iværksætteri og selvstændig
beskæftigelse, som beløber sig til mere end 2 mia. EUR.
Derudover vil Den Europæiske Fond for Regionaludvikling være til rådighed til støtte for
udvikling af uddannelsesinfrastruktur, iværksætteri og foranstaltninger for etablering af
27
I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 779/2015, EUT L 126/ af 21.5.2015
Europa-Kommissionen (2016), "First Results of the Youth Employment Initiative"
15
28
kom (2016) 0646 - Ingen titel
1675485_0016.png
virksomheder for unge på baggrund af behov og muligheder som anført i nationale og/eller
regionale operationelle programmer
29
.
Endelig er strukturreformerne af medlemsstaternes offentlige arbejdsformidlinger, der er
nødvendige for den vellykkede gennemførelse af ungdomsgarantien, også støttet økonomisk
af
ESF,
både
i
medlemsstater,
der
er
berettigede
til
støtte
under
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, og medlemsstater, der ikke er berettigede til støtte. I
programmeringsperioden 2014-2020 beløber dette sig til omkring 1 mia. EUR.
Ovennævnte ESF-investeringer udgør en vigtig supplerende finansiering, der er afgørende for
gennemførelsen af ungdomsgarantien i alle 28 medlemsstater og således ud over de 20
medlemsstater, der er berettigede til støtte under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.
…men
behovet er fortsat stort og kræver yderligere midler til støtte for unges adgang til
arbejdsmarkedet
En række regioner i EU har stadig brug for støtte under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.
Hvis man anvender de seneste årlige ungdomsarbejdsløshedstal (2015) til at bestemme, hvilke
regioner der skal være berettigede til støtte under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, vil 14 af
de nuværende 20 berettigede medlemsstater stadig være berettigede til støtte under
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. Desuden er de medlemsstater med de fleste unge
arbejdsløse på regionalt plan (40-50 %) stadig de samme. En række medlemsstater (navnlig
Italien, Portugal og Frankrig) har påpeget, at de betragter videreførelsen af
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet som afgørende for at kunne opfylde de ambitiøse
politikmål, de har opstillet for sig selv i bekæmpelsen af ungdomsarbejdsløshed, og at de
allerede har anvendt de ressourcer under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, som de har til
rådighed.
Derfor har Kommissionen i betragtning af den vedvarende høje ungdomsarbejdsløshed i
mange regioner og de positive første resultater foreslået at supplere den oprindelige tildeling
til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet med 1 mia. EUR i perioden 2017-2020 (suppleret med
endnu 1 mia. EUR fra Den Europæiske Socialfond) for på den måde at nå et samlet beløb på
8,4 mia. EUR, siden initiativet blev iværksat
30
. Som meddelt i den tekniske justering af den
flerårige finansielle ramme for budgettet for 2017
31
har Kommissionen derudover også indledt
drøftelser med de medlemsstater, som har størst gavn af ændringen af finansieringsrammen
for samhørighedspolitikken med henblik på at fokusere de ekstra beløb på tiltag til
bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed.
29
Oplysninger
om
programmer
pr.
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/
medlemsstat/region
for
EFRU
findes
på:
30 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om midtvejsgennemgang/midtvejsrevision af
flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (COM(2016) 603)
31 Teknisk justering af den finansielle ramme for 2017 på grundlag af udviklingen i BNI og justering af
rammebeløbene for samhørighedspolitikken, vedtaget i henhold til artikel 6 og 7 i Rådets forordning (EU,
Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020, COM(2016)
311 af 30.6.2016.
16
kom (2016) 0646 - Ingen titel
1675485_0017.png
3.
M
OBILISERING
3.1.
AF EN RÆKKE INSTRUMENTER PÅ
EU-
PLAN TIL STØTTE FOR
MEDLEMSSTATERNE OG OVERVÅGNING AF FREMSKRIDTENE
Kraftigt politisk momentum og EU's politiske støtte
Instrumenter på EU-plan har øget kapaciteten til at levere ungdomsgarantiordninger…
Kraftigt
politisk momentum kombineret med EU's politiske støtte og gensidige
læringsmekanismer har hjulpet medlemsstaterne med at oprette de rette institutionelle
rammer
og lære af hinandens erfaringer. Stats- og regeringscheferne bekræftede deres
forpligtelse på dette område på tre møder om netop dette emne i Berlin, Paris og Milano i
2013-2014. Disse konferencer om ungdomsbeskæftigelse har været med til at cementere en
fælles ansvarsfølelse, og der er blevet udvekslet erfaringer og idéer om, hvordan man
stimulerer jobskabelsen og sikrer, at den yngre generation er bedre klædt på og kvalificeret til
at gå fremtiden i møde. I juni 2013 forhandlede arbejdsmarkedets parter en handlingsramme
for ungdomsbeskæftigelsen og har iværksat en række foranstaltninger i denne sammenhæng
32
.
Den europæiske beskæftigelsesstrategis program for gensidig læring har forbedret den
tværnationale læring gennem en række peer-evalueringer
33
. Et netværk af nationale
ungdomsgarantikoordinatorer er med til at fremme en løbende udveksling
34
.
Ungdomsgarantien har også stået øverst på dagordenen for det europæiske netværk af
offentlige arbejdsformidlinger,
35
som bidrager til opbygning af deres kapacitet til at yde
skræddersyede tjenesteydelser til unge.
Målrettede politiske værktøjer har givet medlemsstaterne
nyttig støtte til håndteringen af særlige udfordringer.
Kommissionen har lanceret et websted for ungdomsgarantien
36
,
tilrettelagt et arbejdsseminar om udformning og gennemførelse af
ungdomsgarantiordninger og en konference på højt niveau og ydet
målrettet rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af ordninger
for lærlingeuddannelser og praktikophold i 2013 og 2014. Siden
2015 yder et fælles projekt mellem Kommissionen og ILO
skræddersyet støtte i forbindelse med styrkelse af nationale
kapaciteter til at få adgang til og levere ungdomsgarantiordninger.
På Europa-Parlamentets opfordring forvaltede Kommissionen også
selv 18 ungdomsgarantipilotprojekter i syv medlemsstater i 2013
37
.
Derudover leverede Kommissionen i 2015 en outreach- og oplysnings-værktøjskasse, som
skulle tilskynde unge til at tilmelde sig hos deres lokale udbydere, og afprøvede den i fire
medlemsstater. Op til yderligere ni medlemsstater vil modtage støtte til deres opsøgende
aktiviteter i 2016-2017.
… også hjælp til medlemsstaterne til iværksættelse af interventioner, der finansieres af
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet på stedet.
32
33
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=521&langId=en&agreementId=5314
Emner som forebyggelse af tidlig skoleafgang og lettere overgang fra uddannelse til beskæftigelse stod også
højt på dagsordenen for gensidig læring på de politiske områder uddannelse og unge.
34
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11490&langId=en.
35
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1100&langId=en.
Navnlig foretager netværket en årlig overvågning
af offentlige arbejdsformidlingers gennemførelse af ungdomsgarantien.
36
37
http://ec.europa.eu/social/youthguarantee.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1099&langId=en.
17
kom (2016) 0646 - Ingen titel
1675485_0018.png
snart
den
retlige
ramme
om
programmeringsordningerne
under
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet var vedtaget, udarbejdede Kommissionen en målrettet
vejledning om gennemførelsen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og opstillede detaljerede
retningslinjer
for
overvågning
og
evaluering
af
interventioner
under
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.
Der blev afholdt to målrettede tekniske seminarer om ungdomsbeskæftigelsesinitiativet med
forvaltningsmyndighederne i 2014 og 2016, som var med til at fremskynde udpegelsen af
myndigheder
som
en
del
af
forvaltningen
af
ordninger
under
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. Arrangementer om overvågning og evaluering af
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet diskuteres løbende med forvaltningsmyndighederne inden
for rammerne af ESF-udvalget og ESF's tekniske arbejdsgruppe og ESF's
evalueringspartnerskabsmøder.
3.2.
En stærk overvågningsramme: styr på fremskridt og støtte til løbende
forbedringer
En omfattende overvågningsramme på EU-niveau har hjulpet medlemsstaterne med at
overvåge gennemførelsen af ungdomsgarantien.
Dermed sættes spørgsmålet højt på den
politiske dagsorden og medvirker til løbende at forbedre nationale ordninger.
Det europæiske semester har været afgørende med hensyn til håndtering af strukturelle
udfordringer i forbindelse med gennemførelsen af ungdomsgarantien på højeste niveau. De
fremskridt, der er gjort, vurderes årligt i Kommissionens landerapporter og gennem
Beskæftigelsesudvalgets multilaterale overvågningsevalueringer. Antallet af landespecifikke
henstillinger om forbedring af overgangen fra skole til arbejde steg markant i 2014, da et stort
flertal af medlemsstaterne modtog en ungdomsspecifik henstilling. I 2015 og 2016 blev der
udstedt færre ungdomsspecifikke anbefalinger. Dette skyldtes et fald i
ungdomsarbejdsløsheden og medlemsstaternes fremskridt i håndteringen af anbefalede
reformer, som afspejler semesterets strømlining (se SWD for et overblik over landespecifikke
anbefalinger på ungeområdet og fremskridt i gennemførelsen).
EMCO udviklede med støtte fra Kommissionen en ambitiøs indikatorramme for overvågning
af ungdomsgarantien
38
. Resultaterne af dataindsamling i 2014 og 2015 fremlægges i denne
meddelelse.
Ovenstående svarer til Revisionsrettens henstillinger om indførelse af et samlet
overvågningssystem.
Beskæftigelsesministrene repræsenterede i marts 2016 Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik,
Sundhed og Forbrugerpolitik og godkendte EMCO's "Nøglebudskaber
om vejen frem for
ungdomsgarantien efter 2016".
De fremhævede de positive resultater og opfordrede til at
fortsætte det vedvarende politiske engagement vedrørende håndtering af udfordringer i
forbindelse med partnerskaber, at nå ud til NEET'er samt at fortsætte overvågning
39
.
Med
hensyn
til
overvågning
af
effektiviteten
og
lønsomheden
af
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet består den gældende lovramme af en række specifikke
resultatindikatorer for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, som gør det mere resultatorienteret.
Hele idéen med ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og interventioner rettet mod de specifikke
38
Beskæftigelsesudvalget, Indicator framework for monitoring the Youth Guarantee, INDIC/10/12052015/EN-
rev.
39
Nøglebudskaber om vejen frem for ungdomsgarantien efter 2016 med inddragelse af EMCO's rapport om
status for gennemførelsen af ungdomsgarantien, ST 6154 2016 INIT.
18
kom (2016) 0646 - Ingen titel
1675485_0019.png
regioner, som er værst ramt af ungdomsarbejdsløshed, og relevant målretning mod grupper,
der bor i disse regioner, er noget nyt i forhold til ESF-operationer. Desuden gør de specifikke
resultatindikatorer for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet det muligt direkte at spore
sammenhængen mellem økonomisk støtte og finansielle resultater og resultater, som er opnået
for målgruppen.
3.3.
Målrettede initiativer øger udbuddet af kvalitetstilbud
Indsatsen for at sætte skub i lærlingeuddannelser og praktikophold, iværksætteri og mobilitet
blandt unge har været medvirkende til det højere antal tilbud under ungdomsgarantien og kan
øges yderligere. Siden lanceringen i 2013 har den europæiske alliance for lærlingeuddannelser
mobiliseret 31 nationale regeringer og 120 interessenter til at styrke lærlingeordningers
kvalitet, antal og image samt mobiliseret i alt 250 000 uddannelses- og jobmuligheder.
Kvalitetsrammen for praktikophold for 2014 er blevet en vigtig reference på området. Den
europæiske ungdomspagt blev lanceret i november 2015 sammen med CSR Europe. Formålet
med pagten er at etablere 10 000 kvalitetspartnerskaber mellem virksomheder og
uddannelsesinstitutioner og skabe 100 000 nye lærlingepladser, praktikpladser og
begynderjob af høj kvalitet over de næste to år. I en stor del af medlemsstaterne yder de
offentlige arbejdsformidlinger støtte til unges iværksætteri som interventioner under
ungdomsgarantien, i en række tilfælde som led i særskilte programmer eller projekter.
"Dit første EURES-job" har ydet målrettet støtte til beskæftigelse og uddannelse i europæisk
sammenhæng og kan styrkes yderligere i forbindelse med støtte til ungdomsmobilitet. Mellem
2011 og 2014 blev der via ordningen ydet støtte til 4 251 jobtilbud med et samlet budget
omkring 12 mio. EUR.
Som supplement til den eksisterende kortvarige ordning (3 uger i gennemsnit) er der for nylig
blevet lanceret et pilotprojekt med det formål at teste lærlinges mobilitet på længere sigt (fra 6
til 12 måneder) i medlemsstaterne med henblik på en senere etablering af en permanent
ordning på baggrund af erfaringerne.
Den europæiske alliance for lærlingeuddannelser
Den europæiske alliance for lærlingeuddannelser er et initiativ med flere interessenter
(herunder
medlemsstaterne,
arbejdsmarkedets
parter,
erhvervsorganisationer,
virksomheder,
udbydere
af
erhvervsuddannelse,
faglige
organisationer,
ungdomsorganisationer og regioner), som har til formål at styrke europæiske
lærlingeordningers kvalitet, antal og image. Lærlinges øgede mobilitet er også ved at
blive et vigtigt emne.
Kommissionen yder økonomisk støtte gennem specifikke indkaldelser af forslag under
Erasmus+ og på anden vis. Alliancen har udarbejdet en handlingsplan for 2016, som
omfatter 12 nøgleforanstaltninger, som skal gennemføres i løbet af året.
Kvalitetsrammen for praktikophold
Rådets henstilling om en kvalitetsramme for praktikophold blev vedtaget i marts 2014.
Den har været medvirkende til skabelsen af praktikplader af god kvalitet under
ungdomsgarantien.
19
kom (2016) 0646 - Ingen titel
1675485_0020.png
Kvalitetsrammen har til formål at forbedre kvaliteten af praktikophold (både på det åbne
marked og med aktive arbejdsmarkedspolitikker) gennem 22 kvalitetselementer, som kan
overføres direkte til national lovgivning eller aftaler mellem arbejdsmarkedets parter. De
vedrører primært læringsindhold, arbejdsvilkår og gennemsigtighed med hensyn til
økonomiske vilkår og ansættelsespraksis.
Der findes et detaljeret overblik over de tiltag, som medlemsstaterne har iværksat i
forbindelse med gennemførelsen af kvalitetsrammen for praktikophold, i et særkilt
arbejdsdokument, som ledsager denne meddelelse.
3.4.
Ungdomsgarantien på den internationale dagsorden
Ungdomsgarantien har fået megen opmærksomhed på internationalt plan
som en del af
en ny tilgang på EU-plan til håndtering af den høje ungdomsarbejdsløshed — en bekymring,
som er fælles for EU og andre regioner i verden. Arbejds- og beskæftigelsesministre fra både
G20 og Asien-Europa-mødet anerkendte ungdomsgarantien som en væsentlig strukturreform i
forbindelse med den systematiske overgang fra skole til arbejde. ILO og OECD fremviste
erfaringer fra den tidlige gennemførelse af ungdomsgarantien med hensyn til udveksling af
erfaringer med tredjelande. Desuden forventes det, at gennemførelsen af ungdomsgarantien i
hele EU kan være medvirkende til det første kvantitative mål for ungdomsbeskæftigelse, som
blev fastsat på G20-niveau, nemlig at reducere antallet af de unge, som er i størst fare for at
sakke bagud permanent på arbejdsmarkedet med 15 % senest i 2025 i G20-landene.
Der blev tilføjet yderligere incitamenter på globalt niveau, da 2030-dagsordenen for
bæredygtig udvikling blev vedtaget i 2015 med 17 mål for bæredygtig udvikling (SDG)
Hensigten med SDG 8 er netop at fremme inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst,
beskæftigelse og ordentligt arbejde for alle og omfatter et mål om at reducere antallet af unge,
der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse betragteligt senest i 2020, og har samtidig
til formål at opnå fuld og produktiv beskæftigelse og ordentligt arbejde til alle, herunder unge,
senest i 2030.
Ungdomsgarantien kan spille en vigtig rolle i EU's strategi for opfyldelsen af disse mål.
4.
F
REMSKYNDELSE OG UDBREDELSE AF UNGDOMSGARANTIEN
:
TRÆKKE PÅ ERFARINGER
FRA GENNEMFØRELSENS FØRSTE ÅR
4.1.
Sikre fuld og holdbar gennemførelse
Der vil fortsat kræves en politisk forpligtelse og økonomisk støtte til ungdomsgarantien
som en langvarig strukturreform for på effektiv vis at kunne høste fordelene ved det
hidtil udførte arbejde.
Den fulde gennemførelse er stadig ny i en række medlemsstater, da
mange tiltag har krævet væsentlige reformer og brede partnerskaber: udvidelse af initiativer
for at sikre fuld dækning bør fremskyndes, så ungdomsgarantien kan nå sit fulde potentiale.
Fremskyndelse af gennemførelsen vil også indebære stræben efter overvågningsindsats,
strømlining af eksisterende dataindsamlingsprocesser, overvindelse af tekniske hindringer og
forbedring af data, som er indsamlet under den fælles indikatorramme.
20
kom (2016) 0646 - Ingen titel
1675485_0021.png
4.2.
Øget samarbejde med ikke-registrerede NEET'er og lavtuddannede unge
Ungdomsgarantien skal komme alle unge til gavn og alle unge skal drage nytte af de
første tegn på forbedring.
Selv om medlemsstaterne har ydet en stor indsats i forbindelse
med forbedringen af de opsøgende tiltag, er unge i de mest sårbare situationer, herunder
lavtuddannede unge og ikke-registrerede NEET'er, underrepræsenterede blandt modtagerne.
Håndteringen af denne udfordring vil ikke kun kræve en mere effektiv opsøgende tilgang,
men også en udvidelse af viften af interventioner, som er foreslået i de fire typer af tilbud
under ungdomsgarantien. Mens fristen på fire måneder er afgørende for at sikre hurtig
iværksættelse, har unge, der står over for en række hindringer, ofte behov for komplekse,
langvarige og individuelle foranstaltninger, før de kan tage imod et tilbud. Det er nødvendigt
at udvide udbuddet af muligheder for videreuddannelse for at inddrage integrerede strategier
og intensiveret støtte leveret af en række partnere for bedre at kunne håndtere deres behov.
4.3.
Styrkelse af kapaciteten og forbedring af kvaliteten af tilbud
Øget intern koordinering og kapacitetsopbygning vil styrke lovende partnerskaber og
forbedre levering.
Gennemførelsen af ungdomsgarantien har styrket samarbejdet mellem
offentlige institutioner og interessenter. Dens brede anvendelsesområde viser dog også, at der
er visse mangler. Processen drives hovedsageligt af arbejdsministerier og kun i ringe grad af
uddannelses- og /eller myndigheder på ungdomsområdet. Derudover har partnernes kapacitet
og i særdeleshed de offentlige arbejdsformidlinger stået over for udfordringer i forbindelse
med de mange opgaver, der skal varetages.
Øget samarbejde mellem udbydere af uddannelse og arbejdsgivere
er stadig af afgørende
betydning for at kunne udvide puljen af kvalitetstilbud til unge. Selv om alle medlemsstater
har forsøgt at sikre inddragelse af arbejdsgiverne, har disses engagement i praksis været
begrænset indtil nu. Dette skyldes primært udfordrende makroøkonomiske vilkår samt
vanskeligheder med at matche arbejdskraftudbud og -efterspørgsel, ringe engagement i
udformningen og leveringen af ordninger og begrænset struktureret samarbejde med
offentlige arbejdsformidlinger. Øget inddragelse af arbejdsgiverne vil også forbedre
foregribelsen af fremtidig mangel på kvalifikationer.
Indførelse af bedre mekanismer til at sikre, at unge modtager tilbud af høj kvalitet, er
afgørende.
Udfordringerne vedrører tilbuddenes korte varighed og det faktum, at tilbud om
videreuddannelse ikke altid er ensbetydende med læringsresultater (f.eks. et minimum af
grundlæggende færdigheder) eller fører til en anerkendt kvalifikation. Andre udfordringer
vedrører manglen på regulering af praktiktilbud på det åbne marked med hensyn til
gennemsigtighed i ansættelse, varighed og anerkendelse. Mens variationer i tilbuddenes
kvalitet primært afhænger af det nationale arbejdsmarked, er de også resultatet af, om og
hvordan tilbud af "god kvalitet" defineres og ydes i praksis. Hvis et tilbud af god kvalitet er
direkte eller indirekte defineret, har det generelt fokus på resultaternes bæredygtighed
40
og
personlig tilfredsstillelse for den unge. Kun få medlemsstater har opstillet
minimumskvalitetskrav, herunder til overvågning af ungdomsgarantien.
Kommissionen arbejder sammen med ILO på at identificere de vigtigste elementer i et
kvalitetstilbud under ungdomsgarantien. Dette er en del af Kommissionens svar på
40
En resultatbaseret tilgang tager udgangspunkt i, at et tilbud er af god kvalitet, hvis personen, som drager fordel
af det, opnår en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Det vil sige, at modtageren ikke vender tilbage til
arbejdsløshed eller inaktivitet efterfølgende, og et tilbud af "god kvalitet" kan derfor måles på dets resultat.
21
kom (2016) 0646 - Ingen titel
1675485_0022.png
Revisionsrettens anbefaling om at fremme en række kvalitetsegenskaber for tilbud under
ungdomsgarantien. Desuden vil Kommissionen undersøge muligheden for at drøfte standarder
for kvalitetskriterier i forbindelse med arbejdet med overvågning af ungdomsgarantien i
EMCO.
5.
SKRIDT
:
FORANKRING AF UNGDOMSGARANTIEN OG FULD MOBILISERING AF
RESSOURCER UNDER UNGDOMSBESKÆFTIGELSESINITIATIVET
N
ÆSTE
Europas fremgang og levevis er baseret på det største aktiv: dets befolkning.
Europa-Kommissionen har truffet foranstaltninger for at sætte jobs, vækst, investeringer og
social retfærdighed højt på EU's dagsorden, og bekæmpelsen af arbejdsløshed, særligt
ungdomsarbejdsløsheden, har højeste prioritet.
Trods nylige forbedringer er ungdomsarbejdsløsheden og inaktivitet stadig højere end før
krisen, og der kræves fortsat en indsats på området. Ungdomsgarantien har banet vejen for en
mere effektiv støtte til unge i overgangen fra uddannelse til arbejdsmarkedet.
Fokus skal nu være på at opnå fuld udbredelse af de nationale
ungdomsgarantiordninger ved at fremskynde og udvide gennemførelsen
og samtidig
håndtere udfordringer og opbygge mere effektive interventioner, som understøttes af
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og ESF. Denne meddelelse bidrager til denne proces ved at
fremhæve de væsentligste succesfaktorer og identificere områder, hvor det er nødvendigt at
gøre en øget indsats. Kommissionen vil støtte gensidig læring og udvekslingen af bedste
praksis mellem medlemsstaterne yderligere.
Medlemsstaterne vil fortsat anvende støtte under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet indtil
2018, forudsat at der stadig er midler fra 2014-2015 tilgængelige. Kommissionen har for at
gøre det muligt at fortsætte ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, som led i evalueringen af den
flerårige finansielle ramme for perioden 2014-2020
41
, foreslået at tilføre yderligere 1 mia.
EUR til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i løbet af perioden 2017-2020. Den Europæiske
Socialfond skal yde et beløb af samme størrelse. Det har fortsat højeste prioritet for
Kommissionen at sikre tilstrækkelige supplerende EU-midler til ungdomsbeskæftigelse fra
2017.
Som angivet i hensigtserklæringen for 2016 har Kommissionen til hensigt at optrappe sin
indsats, når det gælder støtte til unge generelt, og ungdomsgarantiinstrumenterne bør spille
deres fulde rolle som en del af et bredere sæt af ungdomsinitiativer.
I sin tale om unionens tilstand den 14. september 2016 informerede formand Jean-Claude
Juncker om etableringen af et europæisk solidaritetskorps. Korpset vil være forankret i EU's
kerneværdier om engagement og solidaritet og vil give samfundsbevidste unge under 30 år,
hvad enten de er en del af ungdomsgarantien eller ej, mulighed for at hjælpe og støtte andre
og tilegne sig nye færdigheder og gøre sig nye erfaringer, enten i deres hjemland eller i en
anden medlemsstat.
Med hensyn til lærlingeordninger vil gennemførelsen af et pilotprojekt for lærlinges mobilitet
på længere sigt give den nødvendige viden og erfaring til snarest at udforme en mere
permanent ordning. Desuden vil udviklingen af en kvalitetsramme for lærlingeuddannelser
41
Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om midtvejsgennemgang/midtvejsrevision af
flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (COM(2016) 603)
22
kom (2016) 0646 - Ingen titel
være et supplement til den eksisterende strategi, som har til formål at værdsætte
lærlingeuddannelser og gøre dem mere attraktive for såvel unge som virksomheder.
Denne politiske dagsorden for unge, navnlig princippet om aktiv støtte til holdbar integration
på arbejdsmarkedet og forpligtelsen til at opgradere færdigheder og kvalifikationer, er en
vigtig del af Kommissionens bredere indsats for at fremme opadgående konvergens i og
mellem medlemsstaterne. Dette er også begrundelsen fra
den europæiske søjle for sociale
rettigheder,
som på nuværende tidspunkt er genstand for en omfattende høring, og som
Kommissionen vil fremlægge næste år.
23
kom (2016) 0646 - Ingen titel
1675485_0024.png
Bilag – eksterne rapporter og evalueringer af ungdomsgarantien.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Eurofound (2015), "Beyond the Youth Guarantee. Lessons learned in the first year of
implementation", baggrundsdokument udarbejdet af Eurofound som et bidrag til det
uformelle EPSCO-møde, 16.-17. juli 2015, Luxembourg
Europa-Komissionen (2015), Piloting Youth Guarantee Partnerships on the Ground. A
Report on the European Parliament Preparatory Action (EPPA) on the Youth Guarantee
European Network of Public Employment Services (2014), Catalogue of PES measures
for the implementation of the Youth Guarantee
European Network of Public Employment Services (2015), Report on PES practices for
the outreach and activation of NEETs
European Network of Public Employment Services (2015), Report on PES
implementation of the Youth Guarantee, juli 2015,
European Network of Public Employment Services (2016), Report on PES
implementation of the Youth Guarantee, September 2016 (forthcoming)
European Policy Centre (2015), One year after the youth guarantee: policy fatigue or signs
of action?, Claire Dhéret and Martina Morosi; Policy Brief 27, maj 2015
European Policy Centre (2016), Towards a europeanisation of youth employment
Policies? A comparative analysis of regional Youth Guarantee policy designs, by Claire
Dhéret and Julie Roden, Issue Paper, No. 81, september 2016
European Youth Forum (2014) Youth Organisations and the Youth Guarantee in Europe,
Strategic Dialogue with civil society
ILO (2015), The Youth Guarantee programme in Europe: Features, implementation and
challenges
OECD (2014), The local implementation of Youth Guarantees: Emerging lessons from
European Experiences
24