Europaudvalget 2016
KOM (2016) 0668
Offentligt
1678570_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 21.10.2016
COM(2016) 668 final
2016/0329 (NLE)
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og
Kongeriget Norge om oprindelseskumulation mellem Den Europæiske Union, Schweiz,
Kongeriget Norge og Tyrkiet inden for rammerne af Den Europæiske Unions generelle
præferenceordning
DA
DA
kom (2016) 0668 - Ingen titel
1678570_0002.png
BEGRUNDELSE
1.
BAGGRUND FOR FORSLAGET
Forslagets begrundelse og formål
Forslaget fremsættes som led i reformen af GSP-oprindelsesreglerne fra 2010, der blev indført
ved forordning (EU) nr. 1063/2010 af 18. november 2010, som ændrede forordning (EØF)
nr. 2454/93.
Med
reformen
blev
Tyrkiet
visse
betingelser
inkluderet
i
den
oprindelseskumulationsordning, som indtil da gjaldt mellem Unionen, Schweiz og Norge.
Herudover blev der med reformen indført et nyt system til registrerede eksportørers
certificering af oprindelse, hvis anvendelse er udsat indtil den 1. januar 2017.
På baggrund af ovenstående bør der foretages en revision af den nuværende retsakt, der finder
anvendelse på oprindelseskumulationsordningen mellem Unionen og Norge. Dette er formålet
med nærværende forslag.
Sammenhæng med de gældende regler på samme område
Forslaget er i overensstemmelse med den fælles handelspolitik, navnlig for så vidt angår told,
den frie bevægelighed af varer og oprindelsesreglerne.
Sammenhæng med Unionens politik på andre områder
Ikke relevant.
2.
RETSGRUNDLAG,
NÆRHEDSPRINCIPPET
PROPORTIONALITETSPRINCIPPET
Retsgrundlag
OG
Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 218, stk. 6, samt
Rådets afgørelse 2001/101/EF af 5. december 2000.
Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)
Forslaget er knyttet til den fælles handelspolitik, hvor Unionen har enekompetence.
Proportionalitetsprincippet
Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, fordi virkningerne heraf er
nøje begrænset til, hvad der er nødvendigt, for at Tyrkiet kan blive omfattet af den
kumulation, der eksisterer i forhold til produkter fra Schweiz og Norge.
Valg af retsakt
I henhold til artikel 218, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
vedtager Rådet på forslag af forhandleren en afgørelse om indgåelse af aftalen. Nærværende
retsakt er et forslag til en sådan afgørelse.
3.
RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF
INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER
Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning
Ikke relevant.
DA
2
DA
kom (2016) 0668 - Ingen titel
Høringer af interesserede parter
Høringerne af de interesserede parter har ført til en aftale, hvori samtlige aspekter er blevet
accepteret fuldt ud.
Indhentning og brug af ekspertbistand
Ikke relevant.
Konsekvensanalyse
Der blev ikke udført nogen konsekvensanalyse med hensyn til den ledsagende køreplan og
retningslinjerne for bedre regulering, eftersom forslaget vedrører oprindelseskumulation
mellem Unionen, Schweiz, Norge og eventuelt Tyrkiet, dvs. en ordning, der allerede
eksisterer, og som nu er blevet tilpasset for at opfylde de tekniske krav, der følger af
gennemførelsen af REX-systemet fra og med den 1. januar 2017.
Målrettet regulering og forenkling
Ikke relevant.
Grundlæggende rettigheder
Forslaget har ingen konsekvenser for beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder.
4.
VIRKNINGER FOR BUDGETTET
Ikke relevant.
5.
ANDRE FORHOLD
Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og
rapportering
Foranstaltningen vil løbende blive vurderet af parterne, som regelmæssigt vil holde kontakt og
deltage i uddannelsesforløb og møder vedrørende gennemførelsen af REX-systemet.
Forklarende dokumenter (for direktiver)
Ikke relevant.
Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget
Den forrige aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og hvert enkelt
af de EFTA-lande, der indrømmer toldpræferencer inden for den generelle præferenceordning
(Norge og Schweiz), om fastlæggelse af, at varer, der indeholder et element med oprindelse i
Norge eller Schweiz, ved deres ankomst til Det Europæiske Fællesskabs toldområde
behandles som varer, der indeholder et element af fællesskabsoprindelse, som godkendt på
vegne af Det Europæiske Fællesskab (Rådets afgørelse af 5. december 2000), bør erstattes af
en ny aftale for at tage hensyn til reformen af GSP-oprindelsesreglerne, som blev vedtaget ved
forordning (EU) nr. 1063/2010 af 18. november 2010. Efter at Rådet havde givet
Kommissionen bemyndigelse den 8. marts 2012, blev der ført og afsluttet forhandlinger med
Norge om denne nye aftale.
DA
3
DA
kom (2016) 0668 - Ingen titel
1678570_0004.png
2016/0329 (NLE)
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og
Kongeriget Norge om oprindelseskumulation mellem Den Europæiske Union, Schweiz,
Kongeriget Norge og Tyrkiet inden for rammerne af Den Europæiske Unions generelle
præferenceordning
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR—
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207
sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), nr. v),
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,
under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
I henhold til artikel 41, litra b), i Kommissionens delegerede forordning (EU)
2015/2446
1
skal produkter, der er fremstillet i Norge, Schweiz eller Tyrkiet, og som
indeholder materialer, der ikke er fuldt ud fremstillet dér, anses for at have oprindelse i
et præferenceberettiget land, dog på betingelse af, at disse materialer har undergået en
tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den betydning, der er fastlagt i samme
forordnings artikel 45 (kumulationsordning).
I henhold til artikel 54 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 finder
kumulationsordningen anvendelse på betingelse af, at Norge ud fra
gensidighedsprincippet indrømmer samme behandling for de produkter med
oprindelse i præferenceberettigede lande, i hvilke der indgår materialer med oprindelse
i Unionen.
For så vidt angår Norge blev denne kumulationsordning oprindeligt indført via en
aftale i form af brevveksling mellem Unionen og Norge. Denne brevveksling fandt
sted den 29. januar 2001 efter Rådets godkendelse ved afgørelse 2001/101/EF
2
.
For at sikre anvendelsen af et oprindelsesbegreb, der svarer til det begreb, der er
fastsat i oprindelsesreglerne i Unionens generelle præferenceordning ("GSP"), har
Norge ændret sine GSP-oprindelsesregler. Aftalen i form af brevveksling mellem
Unionen og Norge bør derfor revideres.
(2)
(3)
(4)
1
2
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 til supplering af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse
bestemmelser i EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 1).
Rådets afgørelse 2001/101/EF af 5. december 2000 om godkendelse af en aftale i form af brevveksling
mellem Det Europæiske Fællesskab og hvert enkelt af de EFTA-lande, der indrømmer toldpræferencer
inden for den generelle præferenceordning (Norge og Schweiz), om fastlæggelse af, at varer, der
indeholder et element med oprindelse i Norge eller Schweiz, ved deres ankomst til Det Europæiske
Fællesskabs toldområde behandles som varer, der indeholder et element af fællesskabsoprindelse
(gensidig aftale) (EFT L 38 af 8.2.2001, s. 24).
DA
4
DA
kom (2016) 0668 - Ingen titel
(5)
Ordningen for Unionens, Norges og Schweiz' gensidige anerkendelse af
erstatningsoprindelsescertifikater formular A bør fortsætte inden for rammerne af den
reviderede brevveksling og bør på visse betingelser anvendes af Tyrkiet for at fremme
handelen mellem Unionen, Norge, Schweiz og Tyrkiet.
Med Unionens GSP-oprindelsesregler indføres der desuden et nyt system til
registrerede eksportørers udstedelse af oprindelsesbeviser, som vil finde anvendelse
fra den 1. januar 2017. Der bør i forbindelse hermed også foretages ændringer i
brevvekslingen.
Med henblik på at foregribe anvendelsen af dette nye system og de dertilhørende
regler gav Rådet den 8. marts 2012 Kommissionen bemyndigelse til at indlede
forhandlinger med Norge om en aftale i form af brevveksling, der vedrører den
gensidige anerkendelse af erstatningsoprindelsesbeviser formular A eller
erstatningsudtalelser om oprindelse, og som fastlægger, at produkter, der indeholder et
element med oprindelse i Norge, Schweiz eller Tyrkiet, ved deres ankomst til
Unionens toldområde behandles som produkter, der indeholder et element med
oprindelse i Unionen.
Forhandlingerne med Norge blev ledet af Kommissionen og førte til en aftale i form af
brevveksling.
Aftalen bør godkendes på Unionens vegne —
(6)
(7)
(8)
(9)
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
Aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om
oprindelseskumulation mellem Den Europæiske Union, Schweiz, Kongeriget Norge og
Tyrkiet inden for rammerne af Den Europæiske Unions generelle præferenceordning
("aftalen") godkendes hermed på Unionens vegne.
Teksten til aftalen i form af brevveksling er knyttet til denne afgørelse.
Artikel 2
Formanden for Rådet udpeger den person, der på Den Europæiske Unions vegne er beføjet til
at give den meddelelse, der er omhandlet i afsnit 18 i aftalen i form af brevveksling, med
henblik på at udtrykke Den Europæiske Unions samtykke til at blive bundet af aftalen.
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 1. januar 2017.
Udfærdiget i Bruxelles, den .
På Rådets vegne
Formand
DA
5
DA