Europaudvalget 2016
KOM (2016) 0668
Offentligt
1678572_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 21.10.2016
COM(2016) 668 final
ANNEX 1
BILAG
til Forslag til RÅDETS AFGØRELSE
om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og
Kongeriget Norge om oprindelseskumulation mellem Den Europæiske Union, Schweiz,
Kongeriget Norge og Tyrkiet inden for rammerne af Den Europæiske Unions generelle
præferenceordning
DA
DA
kom (2016) 0668 - Ingen titel
Aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om
oprindelseskumulation mellem Den Europæiske Union, Schweiz, Kongeriget Norge og
Tyrkiet inden for rammerne af Den Europæiske Unions generelle præferenceordning
A.
Brev fra Unionen
Hr.,
1. Den Europæiske Union ("Unionen") og Kongeriget Norge ("Norge") anerkender som parter
i denne aftale, at begge parter i forbindelse med den generelle præferenceordning ("GSP")
anvender tilsvarende oprindelsesregler baseret på følgende generelle principper:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" ud fra samme kriterier
bestemmelser om regional oprindelseskumulation
bestemmelser om anvendelse af kumulation på materialer, som i henhold til deres
GSP-oprindelsesregler har oprindelse i Unionen, Schweiz, Norge eller Tyrkiet
bestemmelser om en generel tolerance hvad angår materialer uden oprindelsesstatus
bestemmelser om, at der ikke må foretages ændringer af produkter fra det
præferenceberettigede land
bestemmelser om udstedelse eller udfærdigelse af erstatningsoprindelsesbeviser
nødvendigheden af administrativt samarbejde med de kompetente myndigheder i de
præferenceberettigede lande i forbindelse med spørgsmål om oprindelsesbeviser.
…, …
(sted og dato)
2. Unionen og Norge anerkender, at materialer, som i henhold til deres respektive GSP-
oprindelsesregler har oprindelse i Unionen, Schweiz, Norge eller Tyrkiet, opnår oprindelse i
et præferenceberettiget land under den ene eller den anden parts GSP-ordning, såfremt de i det
præferenceberettigede land undergår en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end
den, der anses for utilstrækkelig til at give produkterne oprindelsesstatus. Nærværende afsnit
finder anvendelse på materialer med oprindelse i Schweiz og Tyrkiet, forudsat at de
betingelser, der er fastlagt i henholdsvis punkt 15 og 16, er opfyldt.
Toldmyndighederne i Unionens medlemsstater og i Norge sikrer hinanden passende
administrativt samarbejde, særlig med henblik på efterfølgende kontrol af oprindelsesbeviser i
forbindelse med de i foregående afsnit omhandlede materialer. De bestemmelser vedrørende
administrativt samarbejde, der er fastlagt i protokol nr. 3 til overenskomsten af 14. maj 1973
mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge, finder anvendelse.
Bestemmelserne under dette punkt finder ikke anvendelse på de produkter, der er omfattet af
kapitel 1-24 i det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, vedtaget af den
organisation, der er oprettet ved den i Bruxelles den 15. december 1950 udfærdigede
konvention om Toldsamarbejdsrådet ("det harmoniserede system").
3. Unionen og Norge forpligter sig hermed til at anerkende erstatningsoprindelsesbeviser i
form af erstatningsoprindelsescertifikater formular A ("erstatningscertifikater"), som udstedes
af den anden parts toldmyndigheder, og erstatningsudtalelser om oprindelse, som udfærdiges
af den anden parts videreforsendere, der er registreret til formålet.
Hver part kan i overensstemmelse med egen lovgivning foretage en vurdering af, hvorvidt
produkter omfattet af erstatningsoprindelsesbeviser er berettiget til præferencebehandling.
4. Hver part sikrer, at følgende betingelser er opfyldt, inden der udstedes eller udfærdiges et
erstatningsoprindelsesbevis:
DA
2
DA
kom (2016) 0668 - Ingen titel
a)
erstatningsoprindelsesbeviser må kun udstedes eller udfærdiges, såfremt de
originale oprindelsesbeviser blev udstedt eller udfærdiget i overensstemmelse
med den gældende lovgivning i Unionen eller Norge
kun i forbindelse med produkter, der ikke er overgået til fri omsætning i en
parts område, kan et oprindelsesbevis eller et erstatningsoprindelsesbevis
erstattes af et eller flere erstatningsoprindelsesbeviser for at sende alle eller
nogle af de produkter, der var omfattet af det originale oprindelsesbevis, fra
den pågældende part til den anden part
produkterne skal være forblevet under tilsyn af den videresendende parts
toldmyndigheder og må ikke være ændret, omdannet på nogen måde eller være
gjort til genstand for andre behandlinger end dem, som er nødvendige for at
bevare produkterne i samme tilstand ("princippet om, at der ikke må foretages
ændringer")
b)
c)
h)
i forbindelse med produkter, der har opnået oprindelsesstatus som led i en undtagelse
fra oprindelsesreglerne, som en part har indrømmet, udstedes eller udfærdiges der
ikke erstatningsoprindelsesbeviser, hvis produkterne videresendes til den anden part
erstatningsoprindelsesbeviser kan udstedes af toldmyndighederne eller udfærdiges af
videreforsenderne, hvis de produkter, der skal videresendes til den anden parts
område, har opnået oprindelsesstatus gennem regional kumulation
erstatningsoprindelsesbeviser kan udstedes af toldmyndighederne eller udfærdiges af
videreforsenderne, hvis den videresendende part ikke har indrømmet
præferencebehandling for de produkter, der skal videresendes til den anden parts
område.
i)
j)
5. Med henblik på punkt 4, litra c), gælder følgende:
Såfremt der er grund til at betvivle overholdelsen af princippet om, at der ikke må foretages
ændringer, kan toldmyndighederne i den part, der er det endelige bestemmelsessted, anmode
klarereren om at dokumentere overholdelsen af princippet, hvilket kan gøres ved hjælp af
ethvert middel.
Den videresendende parts toldmyndigheder skal på anmodning af videreforsenderen bekræfte,
at produkterne er forblevet under toldmyndighedernes tilsyn under deres opbevaring på den
pågældende parts område, og at toldmyndighederne ikke har givet tilladelse til, at produkterne
under deres opbevaring på partens område ændres, omdannes på nogen måde eller gøres til
genstand for andre behandlinger end dem, som er nødvendige for at bevare produkterne i
samme tilstand.
Såfremt erstatningsbeviset er et erstatningscertifikat, anmoder toldmyndighederne i den part,
der er det endelige bestemmelsessted, ikke om et certifikat til bekræftelse af, at produkterne
ikke har undergået nogen form for behandling i den periode, hvor den anden part opbevarede
dem.
6. Hver part sikrer, at:
a)
såfremt erstatningsoprindelsesbeviserne svarer til de originale oprindelsesbeviser, som
blev udstedt eller udfærdiget i et præferenceberettiget land under Unionens GSP-
ordning og Norges ordning, sikrer toldmyndighederne i Unionens medlemsstater og i
Norge hinanden passende administrativt samarbejde med henblik på efterfølgende
kontrol af disse erstatningsoprindelsesbeviser. Den videresendende parts
toldmyndigheder skal på anmodning af den part, der er det endelige bestemmelsessted,
DA
3
DA
kom (2016) 0668 - Ingen titel
indlede og følge op på den efterfølgende kontrol af de tilsvarende originale
oprindelsesbeviser
b)
såfremt erstatningsoprindelsesbeviserne svarer til de originale oprindelsesbeviser, som
blev udstedt eller udfærdiget i et land, der udelukkende er præferenceberettiget under
GSP-ordningen i den part, der er det endelige bestemmelsessted, gennemfører denne
part den efterfølgende kontrol af de originale oprindelsesbeviser i samarbejde med det
præferenceberettigede land. Den videresendende parts toldmyndigheder fremsender de
originale oprindelsesbeviser, der svarer til de af kontrollen omfattede
erstatningsoprindelsesbeviser, eller eventuelt kopier af de originale oprindelsesbeviser,
der svarer til de af kontrollen omfattede erstatningsoprindelsesbeviser, til
toldmyndighederne i den part, der er det endelige bestemmelsessted, således at de kan
gennemføre den efterfølgende kontrol.
hvert erstatningscertifikat i rubrikken øverst til højre forsynes med navnet på det
videreforsendelsesland, hvor det udstedes
påtegningen "Replacement certificate" eller "Certificat de remplacement" samt
datoen for udstedelsen af det originale oprindelsescertifikat formular A og dets
løbenummer anføres i rubrik 4
navnet på videreforsenderen anføres i rubrik 1
navnet på den endelige modtager kan anføres i rubrik 2
alle oplysninger, der vedrører de videresendte produkter, og som fremgår af det
originale certifikat, anføres i rubrik 3-9
der kan henvises til videreforsenderens faktura i rubrik 10
den toldmyndighed, der har udstedt erstatningscertifikatet, påtegner rubrik 11. Denne
myndighed er kun ansvarlig for udstedelsen af erstatningscertifikatet. I rubrik 12
anføres de oplysninger om oprindelsesland og endeligt bestemmelsesland, som er
anført på det originale oprindelsescertifikat formular A. Videreforsenderen
undertegner oprindelsescertifikatet i rubrik 12. En videreforsender, som i god tro
undertegner rubrik 12, holdes ikke ansvarlig for nøjagtigheden af de oplysninger, der
er anført på det originale oprindelsescertifikat formular A
den toldmyndighed, der anmodes om at udstede erstatningscertifikatet, anfører på det
oprindelige oprindelsescertifikat formular A de videreforsendte produkters vægt,
numre og art samt løbenummer for hvert tilsvarende erstatningscertifikat.
Myndigheden opbevarer anmodningen om erstatningscertifikat og det oprindelige
oprindelsescertifikat formular A i mindst tre år
erstatningsoprindelsescertifikater udfærdiges på engelsk eller fransk.
a)
videreforsenderen angiver følgende på hver erstatningsudtalelse om oprindelse:
1)
2)
3)
alle oplysninger, der vedrører de videresendte produkter, og som fremgår
af det originale oprindelsesbevis
datoen for udfærdigelsen af det originale oprindelsesbevis
oplysninger om det originale oprindelsesbevis, herunder om nødvendigt
oplysninger vedrørende kumulation anvendt på de varer, der er omfattet
af udtalelsen om oprindelse
7. Hver part sikrer, at:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
8. Hver part sikrer, at:
DA
4
DA
kom (2016) 0668 - Ingen titel
4)
5)
6)
b)
c)
sit navn, sin adresse og sit nummer som registreret eksportør
navn og adresse på afsenderen i Unionen eller i Norge
dato og sted for udfærdigelsen af udtalelsen om oprindelse eller for
udstedelsen af oprindelsescertifikatet
påtegningen
hver erstatningsudtalelse om oprindelse forsynes med
"Replacement statement" eller "Attestation de remplacement"
erstatningsudtalelser om oprindelse udfærdiges af videreforsendere, der er
registreret i det elektroniske system til eksportørers selvcertificering af
oprindelse, det såkaldte REX-system (Registered Exporter System), uanset
værdien af produkterne med oprindelsesstatus i den oprindelige sending
videreforsenderen angiver i tilfælde af erstatning af et oprindelsesbevis
følgende på det originale oprindelsesbevis:
1)
datoen for udfærdigelsen af erstatningsudtalelsen/-erne om oprindelse og
mængden af varer, der er omfattet af erstatningsudtalelsen/-erne om
oprindelse
navn og adresse på videreforsenderen
navn og adresse på afsenderen eller afsenderne i Unionen eller i Norge
d)
2)
3)
e)
f)
g)
den originale udtalelse om oprindelse forsynes med påtegningen "Replaced"
eller "Remplacé"
en udtalelse om oprindelse er gyldig i 12 måneder fra datoen for dens
udfærdigelse
erstatningsudtalelser om oprindelse udfærdiges på engelsk eller fransk.
9. De originale oprindelsesbeviser og kopierne af erstatningsoprindelsesbeviserne opbevares
af videreforsenderen i mindst tre år fra udgangen af det kalenderår, hvor
erstatningsoprindelsesbeviserne blev udstedt eller udfærdiget.
10. Parterne aftaler at dele omkostningerne forbundet med REX-systemet i overensstemmelse
med de nærmere samarbejdsbestemmelser, som parternes kompetente myndigheder fastsætter.
11. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne som følge af fortolkningen eller anvendelsen
af denne aftale bilægges udelukkende ved bilateral forhandling mellem parterne. Hvis
uoverensstemmelserne påvirker Schweiz' og/eller Tyrkiets interesser, skal de høres.
12. Parterne kan til enhver tid ændre denne aftale efter fælles overenskomst i skriftlig form.
Begge parter skal på anmodning af en af parterne høres i forbindelse med eventuelle
ændringer af aftalen. Hvis ændringerne påvirker Schweiz' og/eller Tyrkiets interesser, skal de
høres. Eventuelle ændringer træder i kraft på en dato fastlagt ved fælles overenskomst, efter at
begge parter har givet hinanden meddelelse om, at deres respektive interne krav er opfyldt.
13. Hver af parterne kan i tilfælde af alvorlige betænkeligheder for så vidt angår den korrekte
gennemførelse af denne aftale suspendere dens anvendelse, forudsat at den anden part har
modtaget skriftlig meddelelse derom tre måneder i forvejen.
14. Hver af parterne kan opsige denne aftale, forudsat at den anden part har modtaget skriftlig
meddelelse derom tre måneder i forvejen.
15. Punkt 2, første afsnit, finder kun anvendelse på materialer med oprindelse i Schweiz,
såfremt parterne har indgået en tilsvarende aftale med Schweiz og har givet hinanden
meddelelse om, at denne betingelse er opfyldt.
DA
5
DA
kom (2016) 0668 - Ingen titel
1678572_0006.png
16. Punkt 2, første afsnit, finder kun anvendelse på materialer med oprindelse i Tyrkiet
1
,
såfremt parterne har indgået en tilsvarende aftale med Tyrkiet og har givet hinanden
meddelelse om, at denne betingelse er opfyldt.
17. Fra ikrafttrædelsen af aftalen mellem Norge og Tyrkiet kan hver af parterne i henhold til
punkt 2, første afsnit, i denne aftale og under forudsætning af gensidighed fra Tyrkiet sikre, at
erstatningsoprindelsesbeviser for produkter indeholdende materialer med oprindelse i Tyrkiet,
som er blevet fremstillet under bilateral kumulation i GSP-præferenceberettigede lande, kan
udstedes eller udfærdiges hos parterne.
18. Nærværende aftale træder i kraft på en dato fastlagt ved fælles overenskomst, efter at
Unionen og Norge har givet hinanden meddelelse om, at de fornødne interne
vedtagelsesprocedurer er afsluttet. Fra den pågældende dato erstatter den aftalen i form af
brevveksling af 14. december 2000
2
.
Jeg vil være Dem taknemmelig, såfremt De over for os vil bekræfte, at Deres regering er
indforstået med det ovenfor anførte.
Jeg har den ære hermed at foreslå, at såfremt det ovenfor anførte kan accepteres af Deres
regering, skal dette brev og Deres bekræftelse heraf tilsammen udgøre en aftale mellem Den
Europæiske Union og Kongeriget Norge.
Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.
På Den Europæiske Unions vegne
1
Unionen opfyldte denne betingelse gennem offentliggørelsen af meddelelsen fra Kommissionen i
medfør af artikel 85 i forordning (EØF) nr. 2454/93 om gennemførelsesbestemmelser til EF-toldkodeksen med
henblik på udvidelse af den bilaterale kumulationsordning, der er fastsat ved denne artikel, til at omfatte Tyrkiet
(EUT C 134 af 15.4.2016, s. 1).
2
EFT L 38 af 8.2.2001, s. 24.
DA
6
DA
kom (2016) 0668 - Ingen titel
B.
Brev fra Norge
Hr.,
Jeg har den ære hermed at anerkende modtagelsen af Deres brev med følgende ordlyd:
1. Unionen og Norge anerkender som parter i denne aftale, at begge parter i forbindelse med
den generelle præferenceordning ("GSP") anvender tilsvarende oprindelsesregler baseret på
følgende generelle principper:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" ud fra samme kriterier
bestemmelser om regional oprindelseskumulation
bestemmelser om anvendelse af kumulation på materialer, som i henhold til deres
GSP-oprindelsesregler har oprindelse i Unionen, Schweiz, Norge eller Tyrkiet
bestemmelser om en generel tolerance hvad angår materialer uden oprindelsesstatus
bestemmelser om, at der ikke må foretages ændringer af produkter fra det
præferenceberettigede land
bestemmelser om udstedelse eller udfærdigelse af erstatningsoprindelsesbeviser
nødvendigheden af administrativt samarbejde med de kompetente myndigheder i de
præferenceberettigede lande i forbindelse med spørgsmål om oprindelsesbeviser.
2. Unionen og Norge anerkender, at materialer, som i henhold til deres respektive GSP-
oprindelsesregler har oprindelse i Unionen, Schweiz, Norge eller Tyrkiet, opnår oprindelse i
et præferenceberettiget land under den ene eller den anden parts GSP-ordning, såfremt de i det
præferenceberettigede land undergår en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end
den, der anses for utilstrækkelig til at give produkterne oprindelsesstatus. Nærværende afsnit
finder anvendelse på materialer med oprindelse i Schweiz og Tyrkiet, forudsat at de
betingelser, der er fastlagt i henholdsvis punkt 15 og 16, er opfyldt.
Toldmyndighederne i Unionens medlemsstater og i Norge sikrer hinanden passende
administrativt samarbejde, særlig med henblik på efterfølgende kontrol af oprindelsesbeviser i
forbindelse med de i foregående afsnit omhandlede materialer. De bestemmelser vedrørende
administrativt samarbejde, der er fastlagt i protokol nr. 3 til overenskomsten af 14. maj 1973
mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge, finder anvendelse.
Bestemmelserne under dette punkt finder ikke anvendelse på de produkter, der er omfattet af
kapitel 1-24 i det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, vedtaget af den
organisation, der er oprettet ved den i Bruxelles den 15. december 1950 udfærdigede
konvention om Toldsamarbejdsrådet ("det harmoniserede system").
3. Unionen og Norge forpligter sig hermed til at anerkende erstatningsoprindelsesbeviser i
form af erstatningsoprindelsescertifikater formular A ("erstatningscertifikater"), som udstedes
af den anden parts toldmyndigheder, og erstatningsudtalelser om oprindelse, som udfærdiges
af den anden parts videreforsendere, der er registreret til formålet.
Hver part kan i overensstemmelse med egen lovgivning foretage en vurdering af, hvorvidt
produkter omfattet af erstatningsoprindelsesbeviser er berettiget til præferencebehandling.
4. Hver part sikrer, at følgende betingelser er opfyldt, inden der udstedes eller udfærdiges et
erstatningsoprindelsesbevis:
DA
7
DA
kom (2016) 0668 - Ingen titel
a)
erstatningsoprindelsesbeviser må kun udstedes eller udfærdiges, såfremt de
originale oprindelsesbeviser blev udstedt eller udfærdiget i overensstemmelse
med den gældende lovgivning i Unionen eller Norge
kun i forbindelse med produkter, der ikke er overgået til fri omsætning i en
parts område, kan et oprindelsesbevis eller et erstatningsoprindelsesbevis
erstattes af et eller flere erstatningsoprindelsesbeviser for at sende alle eller
nogle af de produkter, der var omfattet af det originale oprindelsesbevis, fra
den pågældende part til den anden part
produkterne skal være forblevet under tilsyn af den videresendende parts
toldmyndigheder og må ikke være ændret, omdannet på nogen måde eller være
gjort til genstand for andre behandlinger end dem, som er nødvendige for at
bevare produkterne i samme tilstand ("princippet om, at der ikke må foretages
ændringer")
b)
c)
h)
i forbindelse med produkter, der har opnået oprindelsesstatus som led i en undtagelse
fra oprindelsesreglerne, som en part har indrømmet, udstedes eller udfærdiges der
ikke erstatningsoprindelsesbeviser, hvis produkterne videresendes til den anden part
erstatningsoprindelsesbeviser kan udstedes af toldmyndighederne eller udfærdiges af
videreforsenderne, hvis de produkter, der skal videresendes til den anden parts
område, har opnået oprindelsesstatus gennem regional kumulation
erstatningsoprindelsesbeviser kan udstedes af toldmyndighederne eller udfærdiges af
videreforsenderne, hvis den videresendende part ikke har indrømmet
præferencebehandling for de produkter, der skal videresendes til den anden parts
område.
i)
j)
5. Med henblik på punkt 4, litra c), gælder følgende:
Såfremt der er grund til at betvivle overholdelsen af princippet om, at der ikke må foretages
ændringer, kan toldmyndighederne i den part, der er det endelige bestemmelsessted, anmode
klarereren om at dokumentere overholdelsen af princippet, hvilket kan gøres ved hjælp af
ethvert middel.
Den videresendende parts toldmyndigheder skal på anmodning af videreforsenderen bekræfte,
at produkterne er forblevet under toldmyndighedernes tilsyn under deres opbevaring på den
pågældende parts område, og at toldmyndighederne ikke har givet tilladelse til, at produkterne
under deres opbevaring på partens område ændres, omdannes på nogen måde eller gøres til
genstand for andre behandlinger end dem, som er nødvendige for at bevare produkterne i
samme tilstand.
Såfremt erstatningsbeviset er et erstatningscertifikat, anmoder toldmyndighederne i den part,
der er det endelige bestemmelsessted, ikke om et certifikat til bekræftelse af, at produkterne
ikke har undergået nogen form for behandling i den periode, hvor den anden part opbevarede
dem.
6. Hver part sikrer, at:
a)
såfremt erstatningsoprindelsesbeviserne svarer til de originale oprindelsesbeviser, som
blev udstedt eller udfærdiget i et præferenceberettiget land under Unionens GSP-ordning
og Norges ordning, sikrer toldmyndighederne i Unionens medlemsstater og i Norge
hinanden passende administrativt samarbejde med henblik på efterfølgende kontrol af
disse erstatningsoprindelsesbeviser. Den videresendende parts toldmyndigheder skal på
anmodning af den part, der er det endelige bestemmelsessted, indlede og følge op på den
efterfølgende kontrol af de tilsvarende originale oprindelsesbeviser
DA
8
DA
kom (2016) 0668 - Ingen titel
b) såfremt erstatningsoprindelsesbeviserne svarer til de originale oprindelsesbeviser, som
blev udstedt eller udfærdiget i et land, der udelukkende er præferenceberettiget under
GSP-ordningen i den part, der er det endelige bestemmelsessted, gennemfører denne part
den efterfølgende kontrol af de originale oprindelsesbeviser i samarbejde med det
præferenceberettigede land. Den videresendende parts toldmyndigheder fremsender de
originale oprindelsesbeviser, der svarer til de af kontrollen omfattede
erstatningsoprindelsesbeviser, eller eventuelt kopier af de originale oprindelsesbeviser,
der svarer til de af kontrollen omfattede erstatningsoprindelsesbeviser, til
toldmyndighederne i den part, der er det endelige bestemmelsessted, således at de kan
gennemføre den efterfølgende kontrol.
7. Hver part sikrer, at:
a)
b)
hvert erstatningscertifikat i rubrikken øverst til højre forsynes med navnet på det
videreforsendelsesland, hvor det udstedes
påtegningen "Replacement certificate" eller "Certificat de remplacement" samt
datoen for udstedelsen af det originale oprindelsescertifikat formular A og dets
løbenummer anføres i rubrik 4
navnet på videreforsenderen anføres i rubrik 1
navnet på den endelige modtager kan anføres i rubrik 2
alle oplysninger, der vedrører de videresendte produkter, og som fremgår af det
originale certifikat, anføres i rubrik 3-9
der kan henvises til videreforsenderens faktura i rubrik 10
den toldmyndighed, der har udstedt erstatningscertifikatet, påtegner rubrik 11. Denne
myndighed er kun ansvarlig for udstedelsen af erstatningscertifikatet. I rubrik 12
anføres de oplysninger om oprindelsesland og endeligt bestemmelsesland, som er
anført på det originale oprindelsescertifikat formular A. Videreforsenderen
undertegner oprindelsescertifikatet i rubrik 12. En videreforsender, som i god tro
undertegner rubrik 12, holdes ikke ansvarlig for nøjagtigheden af de oplysninger, der
er anført på det originale oprindelsescertifikat formular A
den toldmyndighed, der anmodes om at udstede erstatningscertifikatet, anfører på det
oprindelige oprindelsescertifikat formular A de videreforsendte produkters vægt,
numre og art samt løbenummer for hvert tilsvarende erstatningscertifikat.
Myndigheden opbevarer anmodningen om erstatningscertifikat og det oprindelige
oprindelsescertifikat formular A i mindst tre år
erstatningsoprindelsescertifikater udfærdiges på engelsk eller fransk.
a)
videreforsenderen angiver følgende på hver erstatningsudtalelse om oprindelse:
1)
2)
3)
alle oplysninger, der vedrører de videresendte produkter, og som fremgår
af det originale oprindelsesbevis
datoen for udfærdigelsen af det originale oprindelsesbevis
oplysninger om det originale oprindelsesbevis, herunder om nødvendigt
oplysninger vedrørende kumulation anvendt på de varer, der er omfattet
af udtalelsen om oprindelse
sit navn, sin adresse og sit nummer som registreret eksportør
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
8. Hver part sikrer, at:
4)
DA
9
DA
kom (2016) 0668 - Ingen titel
5)
6)
b)
c)
navn og adresse på afsenderen i Unionen eller Norge
dato og sted for udfærdigelsen af udtalelsen om oprindelse eller for
udstedelsen af oprindelsescertifikatet
påtegningen
hver erstatningsudtalelse om oprindelse forsynes med
"Replacement statement" eller "Attestation de remplacement"
erstatningsudtalelser om oprindelse udfærdiges af videreforsendere, der er
registreret i det elektroniske system til eksportørers selvcertificering af
oprindelse, det såkaldte REX-system (Registered Exporter System), uanset
værdien af produkterne med oprindelsesstatus i den oprindelige sending
videreforsenderen angiver i tilfælde af erstatning af et oprindelsesbevis
følgende på det originale oprindelsesbevis:
1)
datoen for udfærdigelsen af erstatningsudtalelsen/-erne om oprindelse og
mængden af varer, der er omfattet af erstatningsudtalelsen/-erne om
oprindelse
navn og adresse på videreforsenderen
navn og adresse på afsenderen eller afsenderne i Unionen eller i Norge
d)
2)
3)
e)
f)
g)
den originale udtalelse om oprindelse forsynes med påtegningen "Replaced"
eller "Remplacé"
en udtalelse om oprindelse er gyldig i 12 måneder fra datoen for dens
udfærdigelse
erstatningsudtalelser om oprindelse udfærdiges på engelsk eller fransk.
9. De originale oprindelsesbeviser og kopierne af erstatningsoprindelsesbeviserne opbevares
af videreforsenderen i mindst tre år fra udgangen af det kalenderår, hvor
erstatningsoprindelsesbeviserne blev udstedt eller udfærdiget.
10. Parterne aftaler at dele omkostningerne forbundet med REX-systemet i overensstemmelse
med de nærmere samarbejdsbestemmelser, som parternes kompetente myndigheder fastsætter.
11. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne som følge af fortolkningen eller anvendelsen
af denne aftale bilægges udelukkende ved bilateral forhandling mellem parterne. Hvis
uoverensstemmelserne påvirker Schweiz' og/eller Tyrkiets interesser, skal de høres.
12. Parterne kan til enhver tid ændre denne aftale efter fælles overenskomst i skriftlig form.
Begge parter skal på anmodning af en af parterne høres i forbindelse med eventuelle
ændringer af aftalen. Hvis ændringerne påvirker Schweiz' og/eller Tyrkiets interesser, skal de
høres. Eventuelle ændringer træder i kraft på en dato fastlagt ved fælles overenskomst, efter at
begge parter har givet hinanden meddelelse om, at deres respektive interne krav er opfyldt.
13. Hver af parterne kan i tilfælde af alvorlige betænkeligheder for så vidt angår den korrekte
gennemførelse af denne aftale suspendere dens anvendelse, forudsat at den anden part har
modtaget skriftlig meddelelse derom tre måneder i forvejen.
14. Hver af parterne kan opsige denne aftale, forudsat at den anden part har modtaget skriftlig
meddelelse derom tre måneder i forvejen.
15. Punkt 2, første afsnit, finder kun anvendelse på materialer med oprindelse i Schweiz,
såfremt parterne har indgået en tilsvarende aftale med Schweiz og har givet hinanden
meddelelse om, at denne betingelse er opfyldt.
DA
10
DA
kom (2016) 0668 - Ingen titel
1678572_0011.png
16. Punkt 2, første afsnit, finder kun anvendelse på materialer med oprindelse i Tyrkiet
3
,
såfremt parterne har indgået en tilsvarende aftale med Tyrkiet og har givet hinanden
meddelelse om, at denne betingelse er opfyldt.
17. Fra ikrafttrædelsen af aftalen mellem Norge og Tyrkiet kan hver af parterne i henhold til
punkt 2, første afsnit, i denne aftale og under forudsætning af gensidighed fra Tyrkiet sikre, at
erstatningsoprindelsesbeviser for produkter indeholdende materialer med oprindelse i Tyrkiet,
som er blevet fremstillet under bilateral kumulation i GSP-præferenceberettigede lande, kan
udstedes eller udfærdiges hos parterne.
18. Nærværende aftale træder i kraft på en dato fastlagt ved fælles overenskomst, efter at
Unionen og Norge har givet hinanden meddelelse om, at de fornødne interne
vedtagelsesprocedurer er afsluttet. Fra den pågældende dato erstatter den aftalen i form af
brevveksling af 14. december 2000
4
.
Jeg har den ære hermed over for Dem at bekræfte, at min regering er indforstået med
ovenstående.
3
Unionen opfyldte denne betingelse gennem offentliggørelsen af meddelelsen fra Kommissionen i
medfør af artikel 85 i forordning (EØF) nr. 2454/93 om gennemførelsesbestemmelser til EF-toldkodeksen med
henblik på udvidelse af den bilaterale kumulationsordning, der er fastsat ved denne artikel, til at omfatte Tyrkiet
(EUT C 134 af 15.4.2016, s. 1).
4
EFT L 38 af 8.2.2001, s. 24.
DA
11
DA