Europaudvalget 2016
KOM (2016) 0670
Offentligt
1680997_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 12.10.2016
COM(2016) 670 final
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET
EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET
Første statusrapport om indførelsen af en effektiv og ægte sikkerhedsunion
DA
DA
kom (2016) 0670 - Ingen titel
1680997_0002.png
I. INDLEDNING
Sikkerhed har været et vedvarende punkt på dagsordenen, siden den aktuelle
Kommission indledte sin mandatperiode, og det lige fra Kommissionens formand Jean-
Claude Juncker udstak sine retningslinjer i juli 2014, til han holdt den seneste tale om
Unionens tilstand i september 2016. I Bratislavaerklæringen og -køreplanen fra
september 2016 bringes emnet op, og det understreges, hvor vigtig Den Europæiske
Union er som garant for borgernes sikkerhed, og den opfordres til at gøre alt, hvad den
kan for at hjælpe medlemsstaterne med at sikre intern sikkerhed og bekæmpe terrorisme
1
.
I de seneste måneder er der fortsat gjort fremskridt med at gennemføre den europæiske
dagsorden om sikkerhed fra april 2015
2
og med at bane vejen for en effektiv og ægte
sikkerhedsunion som foreslået af Kommissionen i dens meddelelse fra april 2016
3
. Det
var på denne baggrund, at Kommissionens formand Jean-Claude Juncker etablerede en
specifik portefølje for sikkerhedsunionen under en kommissær, som bistås af en
tværfaglig arbejdsgruppe, der kan trække på hele Kommissionens ekspertise, således at
arbejdet skrider fremad, og gennemførelsen sikres.
Dette er den første rapport i en række rapporter om de fremskridt, der gøres for at få en
operationel og effektiv sikkerhedsunion. I de månedlige rapporter vil der blive set på
gennemførelsen af Kommissionens forskellige indsatser
4
på sikkerhedsområdet, og det
vil blive påpeget, hvor indsatsen bør forbedres. Rapporterne vil handle om to brede
områder: bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet og de midler, der støtter
dem og styrkelse af vores forsvar og modstandsdygtighed over for dem. Rapporterne vil
dække samtlige politikker på sikkerhedsområdet og fremhæve de foranstaltninger, som
EU-institutionerne og EU-agenturerne har truffet på området. Kommissionen vil
sideløbende foretage en overordnet vurdering af, hvor effektive de eksisterende EU-
instrumenter til bekæmpelse af terrorisme er.
Som Kommissionen tidligere har anført, er der i dag sammenfald mellem den interne
sikkerhed i én medlemsstat og sikkerheden i alle andre medlemsstater. Kun ved at
arbejde sammen kan vi opnå det niveau af kollektiv sikkerhed, som borgerne kræver og
forventer. Fuld respekt for de grundlæggende rettigheder skal være i centrum for
indsatsen, da sikkerheden i EU kun kan garanteres, hvis borgerne har tillid til, at deres
grundlæggende rettigheder respekteres fuldt ud.
I denne rapport ses på, hvad der er opnået siden meddelelsen fra april 2016. I de
kommende rapporter vil fokus være på resultater og vil afspejle sikkerhedsdimensionen
af alle EU's politikker, idet disses bidrag til at opbygge en effektiv og reel
sikkerhedsunion vil blive fremhævet.
1
2
Bratislavaerklæringen og Bratislavakøreplanen af 16. september 2016, SN 73/16.
Meddelelse COM(2015) 185 final af 28. april 2015 Den europæiske dagsorden om sikkerhed.
3
Meddelelse COM(2016) 230 final af 20. april 2016 om gennemførelse af den europæiske dagsorden om
sikkerhed for at bekæmpe terrorisme og bane vejen for en effektiv og ægte sikkerhedsunion.
4
Se også meddelelse COM(2016) 602 final, af 14. september 2016: Øge sikkerheden i en verden med
mobilitet - forbedret informationsudveksling i forbindelse med terrorbekæmpelse og stærkere ydre
grænser.
2
kom (2016) 0670 - Ingen titel
1680997_0003.png
II. BEKÆMPELSEN AF TERRORISMEN OG DEN ORGANISEREDE
KRIMINALITET OG AF DE MIDLER, DER STØTTER DEM, SKAL STYRKES
a) Retsregler til bekæmpelse af terrorisme og afskæring af adgangen til finansiering og
skydevåben
En bedre bekæmpelse af terrorisme kræver, at der sættes en stopper for den støtte, som
terrorister nyder godt af, således at de ikke har midlerne til at begå angreb.
Kommissionens forslag til et
direktiv om bekæmpelse af terrorisme
5
er udformet med
henblik på hurtigt at få implementeret internationale standarder og forpligtelser, samtidig
med at det sikres, at de reviderede strafferetlige regler på EU-plan kan tackle nye
udfordringer, herunder dem der følger af tilbagevendende udenlandske terrorkrigere. Det
at yde husly, tilbyde transport eller materiel støtte til terrorister eller offentligt at opfordre
til at begå en terrorhandling er også terrorismerelaterede lovovertrædelser, som bør
straffes hårdt. Siden september 2016 er der holdt tre trepartsmøder om nævnte forslag, og
der er opnået enighed om en række vigtige spørgsmål. Kommissionen hilser de to
lovgiveres fælles mål om, at der skal opnås enighed om det foreslåede direktiv inden
årets udgang velkomment.
Hvad angår finansiering af terrorisme vedtog Kommissionen den 5. juli 2016 som
annonceret i handlingsplanen om finansiering af terrorisme
6
fra februar 2016 et forslag til
målrettede ændringer af 4.
direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge.
De
foreslåede ændringer har til formål at tackle nye former for terroristfinansiering (f.eks.
virtuelle valutaer og forudbetalte kort) og at øge gennemsigtigheden for at bekæmpe
hvidvaskning af penge. Europa-Parlamentet og Rådet er begyndt at fastlægge deres
holdning til forslaget, og dette bør gå hurtigt, således at der kan indledes trepartsmøder i
starten af 2017. Den 14. juli 2016 vedtog Kommissionen en liste over tredjelande, der
har strategiske mangler i deres ordninger for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og
terrorismefinansiering
7
. Bankerne skal nu foretage ekstra kontrol ("skærpede
kundelegitimationskrav") af finansielle strømme fra disse 11 lande.
Kommissionen har fremskyndet gennemførelsen af sin
handlingsplan
fra december
2015 om et styrket operationelt samarbejde på EU-plan med henblik på
bekæmpelse af
ulovlig handel med og brug af skydevåben og eksplosivstoffer
8
. Størstedelen af
foranstaltningerne i handlingsplanen er eller er ved at blive gennemført. Der arbejdes på
at fremskynde og intensivere udvekslingen af informationer om skydevåben både på
europæisk og internationalt plan. Derudover er der indledt dialoger med lande i
Mellemøsten og Nordafrika samt på Vestbalkan med henblik på at forbedre
informationsudvekslingen og det operationelle samarbejde om bekæmpelse af handelen
med skydevåben, som finder sted langs disse to vigtige ruter.
Den 18. november 2015 efter angrebene i Paris vedtog Kommissionen en
gennemførelsesforordning om fælles minimumsstandarder for
inaktivering af
skydevåben
9
. Gennemførelsesforordningen trådte i kraft den 8. april 2016 og fastslår, at
inaktiverede skydevåben skal gøres definitivt ubrugelige. Det udvalg, der er ansvarligt
for gennemførelsen af inaktiveringen af skydevåben, trådte sammen i september 2016 for
5
6
COM(2015) 625 final.
COM(2016) 50/2.
7
C(2016) 4180 final.
8
COM(2015) 624 final.
9
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2403 af 15. december 2015 om fælles
retningslinjer for inaktiveringsstandarder og inaktiveringsteknikker med henblik på at sikre, at inaktiverede
skydevåben er gjort definitivt ubrugelige.
3
kom (2016) 0670 - Ingen titel
1680997_0004.png
at vurdere behovet for at revidere inaktiveringsstandarderne yderligere. Kommissionen
har også fremsat et forslag om at revidere
direktivet om skydevåben
(direktiv 477/91)
for at begrænse adgangen til de farligste kategorier af skydevåben, der må ejes civilt
10
.
Rådet nåede frem til en generel holdning til Kommissionens forslag den 10. juni 2016, og
Europa-Parlamentets Udvalg om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse stemte om
forslaget den 19. juli 2016. De to lovgivere indledte drøftelser på politisk niveau den 27.
september 2016, og disse følges nu op af en række tekniske drøftelser. Det er vigtigt at nå
til enighed inden årets udgang. Kommissionen vil fortsat opfordre de to lovgivere til at
bevare ambitionsniveauet, især til at holde fast ved målet om at forbyde de farligste
halvautomatiske skydevåben.
Terrorister har udnyttet
hjemmelavede eksplosivstoffer
til at udføre angreb i Europa.
Kommissionen arbejder aktivt på at mindske adgangen til
udgangsstoffer,
der kan
anvendes til at fremstille hjemmelavede eksplosivstoffer, og på at styrke
detekteringsevnen hos retshåndhævelsesmyndigheder og andet personale, som skal sikre
offentlige områder, passagernærtrafik og vigtig infrastruktur. Arbejdet har omfattet
finansiering af et forskningsprojekt
11
, som går ud på at uskadeliggøre de eksplosive
egenskaber ved produkter, der kan købes i almindelige byggemarkeder. Projektet førte til
indgivelse af patenter, som branchen skal benytte. Kommissionen bør sammen med
medlemsstaterne hurtigst muligt se på, hvordan dette forskningsresultat kan anvendes i
praksis til at nægte terrorister adgang til denne potentielle kilde til ingredienser, der kan
indgå i bombefremstilling.
Samtidig bør politiske foranstaltninger mod eksplosivstoffer også tage højde for
truslernes karakter, som konstant ændrer sig. Kommissionen har i samarbejde med
medlemsstaterne for nylig fundet yderligere problematiske udgangsstoffer, som bør
underkastes øget kontrol. I november vil Kommissionen vedtage tre særskilte delegerede
retsakter, hvorved disse stoffer vil blive opført i bilag II til
forordningen om
markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer
12
. Det vil betyde, at
mistænkelige transaktioner, bortkomst og tyveri, som involverer disse stoffer, skal
indberettes til de retshåndhævende myndigheder.
Sideløbende træffer Kommissionen foranstaltninger til at sikre, at medlemsstaterne
gennemfører denne forordning fuldt ud. Den 29. september 2016 indledte Kommissionen
traktatbrudssager mod Cypern, Frankrig, Luxembourg og Spanien, eftersom de ikke
havde gennemført alle bestemmelserne til fulde. Kommissionen vil i starten af 2017
rapportere om gennemførelsen og om, hvorvidt de europæiske regler bør styrkes
yderligere.
b) Forebyggelse og bekæmpelse af radikalisering
Forebyggelse af radikalisering både på lokalt plan og via internettet er et vigtigt aspekt i
EU's bestræbelser på at bekæmpe terrorisme. I juni 2016 forelagde Kommissionen en
vidtspændende meddelelse om, hvordan indsatsen på EU-plan kan hjælpe
medlemsstaterne med at
forebygge radikalisering, som kan føre til voldelig
ekstremisme
13
. EU-institutionerne bør hurtigst muligt gennemføre de foreslåede tiltag.
Kommissionen har siden vedtagelsen af en adfærdskodeks i maj 2016 holdt øje med IT-
10
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF om
erhvervelse og besiddelse af våben.
11
Et forskningsprojekt, som er finansieret inden for nøgleområdet "sikkerhed" under EU's 7.
rammeprogram for forskning.
12
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 98/2013 af 15. januar 2013 om markedsføring og
brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer.
13
COM(2016) 379 final.
4
kom (2016) 0670 - Ingen titel
virksomhedernes opfyldelse af forpligtelserne, især forpligtelsen til at fjerne ulovlige
hadefulde udtalelser inden for mindre end et døgn. Den vil aflægge statusrapport på
mødet i Rådet (retlige og indre anliggender) den 8. december 2016. Efter konferencen på
højt plan om en strafferetlig reaktion på radikalisering i oktober og Rådets konklusioner
af 20. november er medlemsstaterne nu i gang med at indgive forslag som følge af en
indkaldelse af forslag til projekter, der skal tackle radikalisering i fængsler. Sideløbende
hermed bør medlemsstaterne og deres lokale myndigheder udnytte de forskellige
støtteforanstaltninger og samarbejdsværktøjer fuldt ud til at forebygge og tackle
radikalisering, navnlig ved hjælp af støtte fra netværket til bevidstgørelse om
radikalisering. I september 2016 lancerede dette netværk kampagnen "Exit Hate" for at
skabe alternative fortællinger til ekstremisternes propaganda baseret på personlige
oplevelser. Takket være en nylig styrkelse af netværket, kan det nu også nå ud til
tredjelande. Netværket har tilrettelagt besøg til Tyrkiet og Jordan af lokale
ungdomsarbejdere og akademikere for at få udarbejdet en liste over konkrete tiltag, der
skal gennemføres i samarbejde med lokalsamfundene. Den 9. november 2016 vil
Kommissionen afholde netværkets konference på højt niveau om radikalisering, hvor
nationale og lokale politikkere og fagfolk, der beskæftiger sig direkte med problemet,
skal drøfte, hvordan radikalisering kan tackles effektivt. Kommissionen er også ved at
forberede det andet møde på højt plan i EU's internetforum, som skal finde sted den 8.
december 2016, for at give medlemsstaterne, erhvervslivet og aktører fra civilsamfundet
mulighed for at gøre status over, hvilke fremskridt der er gjort, og lede det videre arbejde
med forebyggelse af onlineradikalisering og tackling af terroristpropaganda på internettet
i den rigtige retning. I Bratislavakøreplanen understreges det, at EU-støtten til
medlemsstaternes bestræbelser på at forebygge radikalisering er vigtig.
c) Forbedring af det grænseoverskridende samarbejde med støtte fra EU-agenturer
Medlemsstaterne kan ganske vist regne med større støtte fra EU-agenturerne, men bør
også udnytte de eksisterende muligheder på EU-plan for at sikre et operationelt
samarbejde på tværs af grænser. Eurojust spiller en vigtig rolle. Efter de seneste
terrorangreb i Frankrig og Belgien har Eurojust støtte den franske og belgiske
anklagemyndighed ved at yde vejledning og koordinere komplekse undersøgelser.
Den aktuelle politikcyklus 2013-2017, som sigter mod at tackle de største kriminelle
trusler på en ensartet måde ved hjælp af samarbejde mellem de relevante tjenester i
medlemsstaterne, EU-institutionerne og EU-agenturer samt relevante tredjelande og
organisationer, løber snart ud. Den bør forlænges og styrkes i betragtning af den positive
indflydelse, den har haft på et øget samarbejde mellem de retshåndhævende myndigheder
på tværs af grænser. Retshåndhævende myndigheder fra medlemsstater og partnerlande
har f.eks. arresteret mistænkte, som var i besiddelse af flybilletter, der var købt ved hjælp
af stjålne eller falske kreditkortoplysninger. Det viste sig også, at mange af de mistænkte
var involveret i andre former for kriminalitet, herunder menneskehandel,
narkotikahandel, It-kriminalitet og terrorisme. Mennesker, der er involveret i alvorlig og
organiseret kriminalitet, er hele tiden på udkig efter nye muligheder, hvad enten det er
udnyttelse af potentielle migranter gennem menneskehandel eller ulovlig handel med
vilde dyr og planter og anden miljøkriminalitet. Derfor må vi også hele tiden tilpasse
vores indsats.
Hvis EU fortsat skal bekæmpe terrorisme og organiseret kriminalitet effektivt, må det
være rede til at tilpasse sig til udviklingen inden for kriminalitet og til det forhold, at der i
stigende grad anvendes IT til at begå ulovlige handlinger. Det Europæiske Center til
Bekæmpelse af IT-Kriminalitet yder allerede støtte til samarbejde på tværs af sektorer og
landegrænser om bekæmpelse af
IT-kriminalitet.
I juli 2016 lancerede det Europæiske
Center til Bekæmpelse af IT-kriminalitet sammen med Nederlandenes nationale politi,
5
kom (2016) 0670 - Ingen titel
1680997_0006.png
Intel Security og Kaspersky Lab kampagnen "NoMoreRansom". Dette offentlig-private
partnerskab har til formål at bekæmpe afpresningssoftware, som er en form for malware,
der inficerer computere ved at kryptere filer, som først dekrypteres, når der er betalt en
løsesum. Indtil videre har 2 400 brugere fået hjælp til at dekryptere deres filer uden at
skulle betale løsepenge. I betragtning af at
elektronisk bevismateriale
bliver stadig mere
relevant for den strafferetlige efterforskning, er Kommissionen i gang med at forbedre de
måder, hvorpå der i dag kan opnås adgang til elektronisk bevismateriale på tværs af
grænser, såsom gensidig retshjælp. I overensstemmelse med konklusionerne fra mødet i
Rådet (retlige og indre anliggender) i juni har Kommissionen indledt en høring af
sagkyndige om en fælles EU-tilgang til brugen af midler til efterforskning på internettet.
Der har været holdt tre møder blandt sagkyndige mellem juni og oktober med
repræsentanter for retshåndhævende myndigheder, akademiske kredse og udbydere af
internetjenester. Der vil blive afholdt en fjerde workshop i november 2016 med henblik
på at vurdere, om en platformsløsning til overførsel af anmodninger om elektronisk
bevismateriale er mulig. Disse møder blandt sagkyndige skal udgøre et bidrag til
midtvejsrapporten, som skal forelægges for Rådet (retlige og indre anliggender) i
december 2016.
III. ET BEDRE FORSVAR OG STØRRE MODSTANDSDYGTIGHED
a) Bedre informationsudveksling
Informationsudveksling er helt centralt for at forbedre forsvaret mod terrorisme. Den
første udfordring er at udnytte de eksisterende værktøjer og systemer bedst muligt. De
skal gennemføres fuldt ud og anvendes.
Prümreglerne
om
udveksling
af
DNA,
fingeraftryk
og
nationale
køretøjsregisteroplysninger er et eksempel herpå. De har været nyttige, når kriminelle,
der opererer på tværs af grænser, har skullet identificeres. Det er dog ikke alle
medlemsstater, der har gennemført dem, hvilket betyder, at de fordele, de kunne have i
form af øget sikkerhed, ikke udnyttes. For at lukke disse huller har Kommissionen
indledt traktatbrudssager mod Kroatien, Grækenland, Irland, Italien og Portugal for
manglende efterlevelse af Prümafgørelserne
14
. Det er de første traktatbrudssager
vedrørende retsakter under den tidligere tredje søjle inden for området politisamarbejde
og retligt samarbejde i straffesager. Kommissionen fortsætter sideløbende med at yde
støtte til medlemsstaterne, når de skal gennemføre Prümreglerne fuldt ud, og den vil
afholde en konference med henblik på udveksling af bedste praksis i januar 2017.
Gennemførelsen af de elementer, der allerede er opnået enighed om, er også en stor
udfordring, når det gælder EU's
passagerlistedirektiv (PNR)
15
. Efter Europa-
Parlamentets, Rådets og Kommissionens samarbejde om at få vedtaget direktivet
risikerer fremskridtet at blive undergravet af medlemsstaternes manglende kapacitet til at
behandle de data, der indsamles. Medlemsstaterne skal nu hurtigst muligt etablere deres
passageroplysningsenheder. Indtil videre er der kun en medlemsstat (Det Forenede
Kongerige), der har en fuldt ud fungerende passageroplysningsenhed, mens to andre
medlemsstater (Frankrig og Ungarn) forventes at være klar i slutningen af 2016, og andre
har sat processen i gang. Ud fra de oplysninger, Kommissionen har fået af
medlemsstaterne, er der dog elleve medlemsstater, som slet ikke er begyndt.
14
15
Rådets afgørelse 2008/615/RIA og 2008/616/RIA.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 27. april 2016 om anvendelse af passagerlisteoplysninger
(PNR-oplysninger) til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov
kriminalitet.
6
kom (2016) 0670 - Ingen titel
1680997_0007.png
Kommissionen er rede til at yde yderligere juridisk bistand, vejledning og finansiel støtte
for at få arbejdet gjort. Kommissionen vil forelægge en gennemførelsesplan inden
november 2016 med delmål, som medlemsstaterne skal nå for at få sat deres
passageroplysningsenheder i drift inden for den frist, der er sat for at gennemføre
direktivet, nemlig maj 2018. Som støtte til etableringen af passageroplysningsenheder har
Kommissionen foreslået budgetmyndighederne at afsætte et ekstra beløb på 70 mio. EUR
til perioden 2017-2020. Derudover vil Kommissionen yde 3,8 mio. EUR til fremme af
udvekslingen af PNR-oplysninger mellem medlemsstaterne og Europol. Efter høring af
medlemsstaterne
og
luftfartselskaberne
vil
Kommissionen
også
foreslå
gennemførelsesbestemmelser vedrørende dataformater og datatransmissionsprotokoller
til overførslen af PNR-oplysninger. Kommissionen er klar til at vedtage
gennemførelsesbestemmelserne inden årets udgang. Luftfartsselskaberne ville så kunne
anvende standardiserede dataformater og datatransmissionsprotokoller, som er fastlagt
ved hjælp af nævnte gennemførelsesafgørelse, inden for et år fra dens vedtagelse.
EU-agenturer spiller en vigtig rolle med deres støtte til informationsudvekslingen mellem
nationale myndigheder, og denne støtte bør øges. I forbindelse med det nye retsgrundlag
for
Europol,
som blev vedtaget i maj 2016
16
, og som træder i kraft i maj 2017, får
agenturet op til 90 ekstra stillinger. I forlængelse heraf og efter, at det af talen om
Unionens tilstand i 2016 fremgik, at Europol skulle styrkes, er Kommissionen i gang
med at foretage en grundig behovsvurdering ud fra Europols oplysninger. På grundlag af
resultatet af vurderingen vil Kommissionen tage de nødvendige skridt til at sikre, at Det
Europæiske Center for Terrorbekæmpelse i Europol kan yde støtte til medlemsstaterne
døgnet rundt.
I Bratislavakøreplanen opfordres der til øget samarbejde og informationsudveksling
blandt medlemsstaternes
sikkerhedstjenester.
Dette stemmer overens med
Kommissionens meddelelse af 14. september 2016, hvori det understreges, at det er
vigtigt at finde en praktisk løsning på, hvordan der kan etableres et større samarbejde
mellem de retshåndhævende myndigheder og efterretningsvæsenet. Kommissionen
opfordrede alle medlemsstater til at dele deres bedste praksis på nationalt plan for
informationsudveksling mellem de retshåndhævende myndigheder og nationale
sikkerhedstjenester, og den første meningsudveksling fandt sted i Rådets Stående Komité
for det Operationelle Samarbejde om den Indre Sikkerhed (COSI) den 28. september
2016. Kommissionen vil tage kontakt med de enkelte medlemsstater for at fremme denne
udveksling.
b) Bedre informationssystemer og afhjælpning af problemet med manglende oplysninger
Udover at sørge for, at de eksisterende systemer gennemføres, er der også behov for at
forbedre den
overordnede informationsarkitektur på sikkerhedsområdet.
De aktuelle
systemer til datastyring i EU på sikkerhedsområdet er fragmenterede. Det har givet
kriminelle og terrorister mulighed for at benytte forskellige identiteter og undgå at blive
fanget. Der ses på de forskellige muligheder for at udnytte de eksisterende oplysninger på
EU-plan bedst muligt og forbedre identitetsstyringen, idet principperne om
databeskyttelse, navnlig princippet om formålsbegrænsning, skal respekteres fuldt ud.
Kommission har nedsat en
ekspertgruppe på højt niveau,
som skal se på de juridiske,
tekniske og operationelle aspekter af de forskelige muligheder for at opnå
interoperabilitet mellem informationssystemerne på området grænseforvaltning og
16
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions
Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse
2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA.
7
kom (2016) 0670 - Ingen titel
1680997_0008.png
sikkerhed
17
. Efter et indledende møde den 20. juni mødtes ekspertgruppen på højt plan
den 20. september med deltagelse af Agenturet for Grundlæggende Rettigheder og Den
Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Gruppen drøftede mulighederne for at
forbedre den måde, hvorpå medlemsstaterne gennemfører og anvender de aktuelle
systemer, især hvilken merværdi en fælles søgegrænseflade kunne have. Gruppen
drøftede også Kommissionens arbejde med et
EU-system for rejseoplysninger og
rejsetilladelser (ETIAS),
herunder dets rationale og formål samt de juridiske, tekniske
og operationelle udfordringer. Kommissionen vil også give en status over drøftelserne på
mødet i Rådet (retlige og indre anliggender) den 13. oktober og på mødet i Europa-
Parlamentet (LIBE-udvalget) den 8. november.
I betragtning af udfordringerne på sikkerhedsområdet og den vitale betydning en bedre
informationsudveksling har for at klare dem, skal gruppens arbejde gå hurtigere.
Kommissionen vil fremlægge de foreløbige resultater i december 2016, idet der især vil
blive set på, hvordan de aktuelle systemer kan gennemføres og anvendes bedre, og på
hvilken rolle Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-
Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) kan
spille i den sammenhæng. Derudover vil Kommissionen som nævnt i talen om Unionens
tilstand og i Bratislavakøreplanen i november fremlægge et lovgivningsforslag om
oprettelse af
ETIAS
med henblik på at sikre forudgående kontrol af visumfritagne
tredjelandsstatsborgere, som rejser til Schengenområdet.
c) Øget sikkerhed ved de ydre grænser
Det fremgår klart af Kommissionens meddelelse af 14. september, at vi for at øge den
interne sikkerhed i Unionen er nødt til at forbedre forvaltningen af de ydre grænser.
Indførelsen af den
europæiske grænse- og kystvagt
den 6. oktober med en betydelig
indsættelse af grænsevagter og teknisk udstyr ved Bulgariens ydre grænser er en milepæl
i indsatsen for at styrke forvaltningen af de ydre grænser.
Europol
bør øge sin
tilstedeværelse yderligere i migrationshotspottene ved at udsende gæstemedarbejdere,
således at der kan foretages sikkerhedskontrol som led i bestræbelserne på at forbedre
sikkerheden ved de ydre grænser.
Kontrol ved de ydre grænser er et vigtigt middel til at opdage udenlandske terrorkrigere,
der vender tilbage. Hvis det skal lykkes, skal alle personer, der passerer EU's ydre
grænser, kontrolleres i relevante databaser. I december 2015 fremlagde Kommissionen et
forslag om at ændre
Schengengrænsekodeksen
med henblik på at indføre systematisk
kontrol af EU-borgere, der passerer en ydre grænse
18
. Rådet (retlige og indre
anliggender) nåede til enighed om en generel tilgang på et møde den 25. februar 2016, og
Europa-Parlamentets LIBE-udvalg vedtog sin rapport den 21. juni 2016. Der har indtil
videre været et trepartsmøde den 13. juli 2016 og en række tekniske møder, men der er
stadig ikke opnået enighed i Europa-Parlamentet om princippet om systematisk kontrol.
Begge lovgivere må nu gøre en ekstra stor indsats og fremskynde drøftelserne om dette
forslag, således at der kan opnås enighed inden udgangen af 2016.
Det
EU-ind- og udrejsesystem,
som Kommissionen foreslog i april 2016
19
, vil gøre
grænsekontrollen mere effektiv, eftersom det vil registrere, når en tredjelandsstatsborger
rejser ind i eller ud af EU. Selv om der er tekniske drøftelser i gang i både Europa-
17
Se Kommissionens meddelelse COM(2016) 205 final af 6. april 2016 Stærkere og mere intelligente
informationssystemer for grænser og sikkerhed.
18
COM(2015) 670 final.
19
COM(2016) 194 final af 6. april 2016.
8
kom (2016) 0670 - Ingen titel
1680997_0009.png
Parlamentet og Rådet, har ingen af dem endnu fastlagt deres holdning forud for
trepartsmødet. Det er vigtigt, at arbejdet med forslaget fremskyndes og afsluttes.
d) Beskyttelse af borgere og vigtig infrastruktur
Terroristerne ønsker at skabe frygt og er rede til at forårsage stor skade ved at ramme
bløde mål. Der er derfor helt klart behov for, at vi hurtigt bliver bedre rustede, beskytter
borgerne og infrastrukturen og gør os selv mindre sårbare. Ved hjælp af risikoanalyser,
sikkerhedsforskning og systematisk samarbejde mellem retshåndhævende agenturer og
den private sektor kan Unionen bidrage til at afhjælpe sårbarheder i beskyttelsen af både
bløde mål og vigtig infrastruktur.
Kommissionen arbejder tæt sammen med medlemsstaterne og erhvervslivet for at finde
løsninger på, hvordan vigtig infrastruktur kan beskyttes. Der blev holdt en workshop om
insidertrusler
i EU den 15. juni 2016 for at få forslag til, hvordan erhvervslivet og de
offentlige myndigheder kan anlægge en mere praktisk tilgang og træffe effektive
foranstaltninger til at begrænse insidertrusler. Forslagene til det videre arbejde går bl.a.
ud på at nedsætte en arbejdsgruppe med medlemsstater, der skal undersøge og udvikle
værktøjer til at opdage insidertrusler til brug for både medlemsstaterne og erhvervslivet.
Den 20.-21. september holdt Kommissionen en workshop i Bruxelles om "Challenges
and Lessons learned for
Civil Protection and Emergency Services
from recent terrorist
attacks". Det blev bl.a. foreslået at sætte beredskabstjenesterne i stand til hurtigere at
gribe ind i farezonen under et angreb, således at skaderne begrænses, at
beredskabstjenesterne får bedre udstyr, at identificeringen af katastrofens ofre forbedres,
og at borgerne ved hjælp beredskabskurser/førstehjælpskurser oplyses bedre om, hvordan
de skal forholde sig. I de kommende måneder vil Kommissionen tage yderligere skridt til
at styrke
transportsikkerheden
med fokus på jernbanesikkerhed, maritim sikkerhed,
beskyttelse af bløde mål og sikkerhed på landsiden.
Den 7. september 2016 fremlagde Kommissionen et forslag om indførelse af en fælles
EU-certificeringsordning for alt udstyr til securityscreening inden for luftfarten.
20
Forslaget har til formål at forenkle og harmonisere EU-procedurerne for certificering af
dette udstyr. Initiativet vil hjælpe den private sektor ved reducere sikkerhedsindustriens
certificeringsomkostninger, øge EU's sikkerhedsindustris konkurrenceevne og forbedre
luftfartssikkerheden i hele Europa. Forslaget viser, hvor stor betydning Kommissionen
tillægger udviklingen af en konkurrencedygtig sikkerhedsindustri i EU, som kan bidrage
til, at EU selv kan opfylde sine sikkerhedsbehov. Kommissionen opfordrer de to
lovgivere til at påbegynde arbejdet med forslaget.
IV. KONKLUSION
Som det fremgår af denne rapport gøres der konkrete fremskridt, også med operationelle
foranstaltninger, med gennemførelsen af den europæiske dagsorden om sikkerhed og
mod en effektiv og ægte sikkerhedsunion. Den komplekse grænseoverskridende trussel
kræver et samordnet og nuanceret svar. Det kan kun opnås gennem tillid og en fælles
indsats fra alle institutioner og medlemsstater. Terrorister angriber ikke den ene eller den
anden medlemsstat; de angriber hele vores måde at leve på, vores åbenhed og vores
fremtid. Alvorlig kriminalitet, især IT-kriminalitet, rammer også på tværs af grænser og
er rettet mod de svageste led i vores samfund. Vi må øge vores indsats: tackle truslerne,
afskære dem fra de midler, der hjælper dem, og gøre noget ved årsagerne til problemerne
ved sammen at styrke sikkerheden og blive bedre rustede. Kommissionen vil fortsat
20
COM(2016) 491 final.
9
kom (2016) 0670 - Ingen titel
presse på, så arbejdet med at gennemføre denne vigtige dagsorden skrider godt frem, og
vil gøre status i november.
10
kom (2016) 0670 - Ingen titel
1680997_0011.png
CENTRALE SPØRGSMÅL OG BEGIVENHEDER I DE KOMMENDE MÅNEDER:
BEKÆMPELSEN AF TERRORISMEN OG DEN ORGANISEREDE KRIMINALITET
OG DE MIDLER, DER STØTTER DEM, SKAL STYRKES
a) Retsregler til bekæmpelse af terrorisme og afskæring af adgangen til finansiering og
skydevåben
-
Europa-Parlamentet og Rådet bør fortsætte det intensive arbejde med forslaget til et
direktiv om bekæmpelse af terrorisme,
således at det kan blive vedtaget inden årets
udgang.
Europa-Parlamentet og Rådet bør fortsætte drøftelserne vedrørende forslaget om at
revidere
direktivet om skydevåben,
således at der kan opnås enighed inden årets
udgang.
Kommissionen vil i november vedtage tre delegerede retsakter om yderligere
udgangsstoffer til eksplosivstoffer,
der bør underkastes øget kontrol.
-
-
b) Forebyggelse og bekæmpelse af radikalisering
-
-
Medlemsstaterne bør gøre fuld brug af den støtte, der tilbydes af
netværket til
bevidstgørelse om radikalisering.
Kommissionen afholder den 9. november 2016 i netværkets regi en
konference på højt
niveau
om radikalisering.
ET BEDRE FORSVAR OG STØRRE MODSTANDSDYGTIGHED
a) Bedre informationsudveksling
-
Medlemsstaterne bør snarest muligt træffe de nødvendige foranstaltninger til at få
etableret deres
passageroplysningsenheder,
således at de er sikre på, at de er i stand til
at gennemføre EU's direktiv om passagerlister senest i maj 2018.
Europa-Parlamentet og Rådet bør træffe de nødvendige foranstaltninger, for at der kan
ydes ekstra midler til
gennemførelsen af EU's passagerlistedirektiv.
Kommissionen vil støtte gennemførelsen af EU's passagerlistedirektiv og forelægge en
plan for gennemførelsen
senest i november 2016 med konkrete delmål, således at
fremskridtet kan måles.
-
-
b) Bedre informationssystemer og afhjælpning af problemet med manglende oplysninger
-
Kommission vil give Europa-Parlamentet og Rådet en orientering om arbejdet i
ekspertgruppen på højt plan
om informationssystemer og interoperabilitet med henblik
på at få det fremskyndet.
Kommissionen vil fremlægge et forslag til et
EU-system for rejseoplysninger og
rejsetilladelser (ETIAS)
senest i november 2016.
-
c) Øget sikkerhed ved de ydre grænser
-
Europa-Parlamentet og Rådet bør fortsætte skub i drøftelserne vedrørende forslaget om at
revidere
Schengengrænsekodeksen,
således at der kan opnås enighed inden udgangen af
2016.
Europol
bør øge sin tilstedeværelse i migrationshotspottene yderligere ved at udsende
gæstemedarbejdere.
-
d) Beskyttelse af borgere og vigtig infrastruktur
11
kom (2016) 0670 - Ingen titel
1680997_0012.png
-
Medlemsstaterne bør med henblik på
civilbeskyttelse og beredskabstjenester
indføre
god praksis for håndteringen af
insidertrusler
og udnytte de erfaringer, de har høstet fra
de seneste terrorangreb.
12