Europaudvalget 2016
KOM (2016) 0678
Offentligt
1680984_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 17.10.2016
COM(2016) 678 final
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2017
DA
DA
kom (2016) 0678 - Ingen titel
1680984_0002.png
BEGRUNDELSE
1.
FORSLAGETS BEGRUNDELSE OG FORMÅL
I henhold til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om
fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020
1
(FFR-forordningen)
findes der en margen til uforudsete udgifter i EU-28 på op til 0,03 % af BNI, der kan
anvendes som sidste udvej til at reagere på uforudsete omstændigheder. I forbindelse med den
tekniske justering af FFR'en for 2017
2
, som blev foretaget i henhold til artikel 6 i FFR-
forordningen, er det samlede beløb under margenen til uforudsete udgifter i 2017 fastsat til
4 496,8 mio. EUR.
I overensstemmelse med artikel 13 i FFR-forordningen foreslår Kommissionen efter at have
undersøgt alle muligheder for at finansiere de yderligere og uforudsete forpligtelsesbehov, at
hele 2017-margenen, som beløber sig til 2 150,6 mio. EUR, anvendes til at supplere de
forpligtelsesbevillinger, der er afsat til at dække udgifterne under udgiftsområde 3
Sikkerhed
og unionsborgerskab
og udgiftsområde 4
Et globalt Europa
i Den Europæiske Unions
almindelige budget for regnskabsåret 2017, dvs. ud over forpligtelseslofterne på henholdsvis
2 578 mio. EUR og 9 432 mio. EUR i løbende priser.
I overensstemmelse med punkt 14 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem
Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, samarbejde på
budgetområdet og forsvarlig økonomisk forvaltning
3
, har Kommissionen foretaget en analyse
af muligheden for at omfordele betydelige beløb inden for det eksisterende budget. I
overensstemmelse med artikel 13, stk. 3, i FFR-forordningen foreslår Kommissionen at
udligne forhøjelsen af udgiftsloftet for udgiftsområde 3 og 4 på følgende måde:
2017: 850 mio. EUR i forhold til den uudnyttede margen, som står til rådighed under
udgiftsloftet for udgiftsområde 2
Bæredygtig vækst
-
Naturressourcer
og 514,4 mio.
EUR i forhold til den uudnyttede margen, som står til rådighed under udgiftsområde
5
Administration.
2018: 570 mio. EUR i forhold til den uudnyttede margen, som står til rådighed under
udgiftsområde 5
Administration.
2019: 216,2 mio. EUR i forhold til den uudnyttede margen, som står til rådighed
under udgiftsområde 5
Administration.
Dette forslag omfatter et beløb på 1 164,4 mio. EUR, for hvilket Kommissionen allerede har
fremsat et forslag om at anvende margenen til uforudsete udgifter for udgiftsområde 3, der
ledsagede det oprindelige budgetforslag for 2017
4
og nu ophæves og erstattes af nærværende
forslag.
Dette forslag fremsættes efter et forslag fra Kommissionen om at anvende det fulde beløb,
som i kraft af fleksibilitetsinstrumentet
5
står til rådighed i 2017 (530 mio. EUR), også for
udgiftsområde 3.
1
2
3
4
5
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
COM(2016) 311 af 30.6.2016.
EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
COM(2016) 314 af 30.6.2016.
COM(2016) 313 af 30.6.2016.
DA
2
DA
kom (2016) 0678 - Ingen titel
2.
2.1.
2.1.1
ANVENDELSENS BERETTIGELSE
INDLEDNING
Udgiftsområde 3 Sikkerhed og medborgerskab
Migrations-, flygtninge- og sikkerhedskrisens interne dimension finansieres over
udgiftsområde 3 via Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (AMIF), Fonden for Intern
Sikkerhed (ISF) samt gennem specialiserede agenturer såsom Frontex, EASO, eu-Lisa og
Europol. Rådet vedtog i 2016 et nyt instrument med henblik på nødhjælp i Unionen, hvormed
der også i 2017 vil blive ydet nødhjælp af humanitær karakter som reaktion på den aktuelle
tilstrømning af flygtninge og migranter til Unionen.
Udgiftsloftet for udgiftsområde 3 i 2017 er på 2 578 mio. EUR i løbende priser. For
udgiftsområde 3 i 2016-budgettet udgør de godkendte forpligtelsesbevillinger 4 052 mio.
EUR, hvilket har gjort det nødvendigt at anvende hele rådighedsbeløbet i
fleksibilitetsinstrumentet på 1 506 mio. EUR ud over loftet for udgiftsområde 3 i
overensstemmelse med FFR-forordningens artikel 11, stk. 2.
Kommissionen foreslår at anvende det fulde årlige loft for fleksibilitetsinstrumentet på 530
mio. EUR, der står til rådighed i 2017, til at forhøje udgifterne ud over udgiftsloftet for
udgiftsområde 3.
Budgetbehovene med henblik på at håndtere følgerne af migrations-, flygtninge- og
sikkerhedskrisen er mindst lige så høje i 2017 som i 2016.
Som et politisk modtræk foreslog
Kommissionen en bred vifte af strukturelle foranstaltninger i relation til sikkerhed og
forvaltning af de ydre grænser, reformen af det fælles europæiske asylsystem, integration og
tilbagesendelse.
Udgifterne i forbindelse med migration, flygtninge og sikkerhed under udgiftsområde 3 udgør
mere end 70 % af de samlede udgifter under loftet. Kommissionen har omhyggeligt undersøgt
alle muligheder for omfordeling og foreslår at reducere bevillingsniveauet (sammenholdt med
den finansielle programmering) for fødevarer og foder og civilbeskyttelsesordningen.
Råderummet begrænses imidlertid af programmernes beskedne størrelse og nye krav såsom
nye nødforanstaltninger på plantesundhedsområdet, der er planlagt i 2017 i forordningen om
fødevarer og foder. Det er derfor kun muligt at dække en lille andel af de yderligere behov i
forbindelse med migration og flygtninge ved at omfordele bevillinger inden for udgiftsområde
3.
Deraf følger, at den eneste mulige udvej for at opfylde de budgetmæssige behov består i at
anvende margenen til uforudsete udgifter. De disponible margener i andre udgiftsområder gør
det muligt at udligne anvendelsen heraf fuldstændigt i 2017.
De tilsvarende betalingsbevillinger vil blive afholdt inden for loftet for betalinger i 2017; der
er derfor ikke behov for at anvende margenen til uforudsete udgifter i betalinger.
DA
3
DA
kom (2016) 0678 - Ingen titel
1680984_0004.png
2.1.2
Udgiftsområde 4 Et globalt Europa
Den 7. juni 2016 fremlagde Kommissionen en meddelelse
om oprettelse af en ny ramme for
partnerskaber med tredjelande som led i den europæiske dagsorden for migration
6
, som
bygger på Valletta-handlingsplanen
7
og resultaterne af dialoger på højt plan om migration og
pagter
8
med en række prioriterede partnere, som vil kræve yderligere finansiering.
Det
kortsigtede mål med disse pagter, som er skræddersyede til hvert enkelt modtagerland, er at
tilbyde bedre muligheder for flygtninge og migrationssøgende, så de kan forblive tæt på deres
hjem og undgå at påbegynde farlige rejser. Det er særdeles hastende i betragtning af det
betydelige antal migranter, der er omkommet i deres forsøg på at nå Europas kyst fra
Nordafrika.
For at nå dette mål inden for en tidsramme, der er forenelig med behovet for en hurtig indsats,
navnlig med de prioriterede partnere, foreslår Kommissionen at styrke instrumentet til
finansiering af udviklingssamarbejde (DCI) og det europæiske naboskabsinstrument (ENI)
gennem forpligtelser på 750 mio. EUR. Mere specifikt er målet at støtte Middelhavslande som
Libanon, Jordan, Tunesien og Libyen gennem det europæiske naboskabsinstrument (ENI),
men også at tage fat på årsagerne til migration ved at hjælpe landene i Afrika syd for Sahara
og Asien gennem instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (DCI).
For at håndtere årsagerne til migration har Kommissionen også oprettet Den Europæiske Fond
for Bæredygtig Udvikling (EFSD) baseret på oprettelsen af en EFSD-garanti og en EFSD-
garantifond. Kommissionen foreslår at bevilge 750 mio. EUR til EFSD-garantifonden i
perioden 2017–2020, heraf 400 mio. EUR fra Den Europæiske Udviklingsfond (EDF) over de
fire år, 100 mio. EUR fra ENI i perioden 2017–2020 (heraf 25 mio. EUR i 2017), og 250 mio.
EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger i 2017.
Overførslen af 13,8 mio. EUR for de tre af Den Europæiske Unions særlige repræsentanter i
dobbeltroller fra udgiftsområde 4 til budgettet for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
(udgiftsområde 5) giver en tilsvarende margen under udgiftsloftet for udgiftsområde 4. En
sådan margen kan bruges til at dække en del af beløbet på 1 mia. EUR til yderligere og
uforudsete behov under dette udgiftsområde som nævnt i ændringsskrivelse nr. 1 til
budgetforslag 2017
9
, inden margenen til uforudsete udgifter tages i brug til at dække det
udestående beløb (986,2 mio. EUR). Kommissionen foreslår at dække en del (200 mio. EUR)
af dette udestående beløb med den margen, som står til rådighed under udgiftsområde 2
Bæredygtig vækst - Naturressourcer
i 2017, hvilket giver en restmargen på 439,3 mio. EUR;
den resterende del (786,2 mio. EUR) modregnes i margenen for udgiftsområde 5
Administration
i 2018 (570 mio. EUR) og 2019 (216,2 mio. EUR) På den måde bevarer
modregningen i så høj grad som muligt et vist råderum for så vidt angår kommende
uforudsete begivenheder.
6
7
8
9
COM(2016) 385 af 7.6.2016.
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/11/11-12
Skræddersyede landepakker for at gennemføre den nye partnerskabsramme. Det kortsigtede mål er at
redde flygtninge, så de ikke begiver sig ud på farlige rejser.
COM(2016) 679 final af 17.10.2016.
DA
4
DA
kom (2016) 0678 - Ingen titel
2.2.
MARGENEN TIL UFORUDSETE UDGIFTER SOM SIDSTE UDVEJ
I artikel 13, stk. 1, i FFR-forordningen fastsættes der en margen til uforudsete udgifter, der
kan anvendes som sidste udvej i tilfælde af uforudsete omstændigheder. I budgetforslaget
(BF) for 2017 foreslår Kommissionen fuldt ud at anvende den uudnyttede margen, som står til
rådighed under udgiftsloftet for udgiftsområde 3 og 4, efter at den har undersøgt alle
muligheder for omfordeling inden for disse udgiftsområder.
Da fleksibilitetsinstrumentet i BF for 2017 (530 mio. EUR) anvendes fuldt ud, er anvendelsen
af margenen til uforudsete udgifter, som i 2017 udgør 2 150,6 mio. EUR, det eneste
disponible instrument, hvormed der kan sættes ind over for gabet mellem det godkendte
niveau for udgiftsloftet for udgiftsområderne 3 og 4 i 2017 og de yderligere, uforudsete behov
for 2017.
2.3.
BUDGETMÆSSIGE
KONSEKVENSER
OMSTÆNDIGHEDER I 2017
AF
DE
UFORUDSETE
Selv om migrations-, flygtninge- og sikkerhedskrisen begyndte i 2015, udvikler dennes
virkninger og konsekvenser sig stadig dagligt. Politiske beslutninger i tredjelande angående
accept af flygtninge på deres område og åbningen og lukningen af grænser gør det meget
vanskeligt at forudse udviklingen på området på lang sigt. Krisens skiftende karakter og
uforudsigelighed gør det berettiget at anvende margenen til uforudsete udgifter som en sidste
udvej til at håndtere migrations-, flygtninge- og sikkerhedskrisens uforudsete konsekvenser
for udgiftsbehovet under udgiftsområde 3 og 4.
3.
UDLIGNING AF MARGENERNE TIL UFORUDSETE UDGIFTER I
FORHOLD TIL FFR-LOFTERNE
I artikel 13, stk. 3, i FFR-forordningen kræves det, at beløb, der tilvejebringes ved anvendelse
af margenen til uforudsete udgifter, i fuldt omfang skal udlignes i forhold til margenerne for
det aktuelle regnskabsår eller for kommende regnskabsår.
I henhold til artikel 13, stk. 4, i FFR-forordningen må de udlignede beløb ikke anvendes
yderligere i forbindelse med FFR'en, dvs. at de samlede lofter for forpligtelses- og
betalingsbevillinger, der er fastsat i FFR'en for det aktuelle eller for kommende regnskabsår,
ikke må overskrides. Det vil sige, at anvendelsen af margenen til uforudsete udgifter til
dækning af behovet for forpligtelsesbevillinger i 2017 under udgiftsområde 3 og 4 og den
efterfølgende udligning skal ske under overholdelse af det samlede forpligtelsesloft for årene
2017 til 2020.
Kommissionen foreslår at udligne forhøjelsen af udgiftslofterne for udgiftsområde 3 og 4 i
fire rater fordelt som følger mellem 2017 og 2019:
2017:
850 mio. EUR udlignes i forhold til den uudnyttede margen, som står til
rådighed under udgiftsloftet for udgiftsområde 2, og
514,4 mio. EUR udlignes i forhold til den uudnyttede margen, som står til
rådighed under udgiftsloftet for udgiftsområde 5.
2018: 570 mio. EUR udlignes i forhold til den uudnyttede margen, som står til
rådighed under udgiftsloftet for udgiftsområde 5.
2019: 216,2 mio. EUR udlignes i forhold til den uudnyttede margen, som står til
rådighed under udgiftsloftet for udgiftsområde 5.
DA
5
DA
kom (2016) 0678 - Ingen titel
Efter udligningen vil der fortsat være en margen på 439,3 mio. EUR under udgiftsloftet for
udgiftsområde 2 og ingen margen under udgiftsloftet for udgiftsområde 5 i 2017. For 2018 og
2019 vil den foreslåede udligning give en margen på mindst 100 mio. EUR under
udgiftsområde 5 ifølge skøn i den vejledende finansielle programmering.
Det samlede loft for forpligtelser for hele FFR forbliver uændret.
4.
SUPPLERENDE ELEMENTER
Europa-Parlamentet og Rådet mindes om, at offentliggørelsen af denne afgørelse i Den
Europæiske Unions Tidende ikke må finde sted senere end offentliggørelsen af Den
Europæiske Unions almindelige budget for 2017 i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1,
sidste punktum, i FFR-forordningen.
DA
6
DA
kom (2016) 0678 - Ingen titel
1680984_0007.png
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2017
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, samarbejde på budgetområdet og
forsvarlig økonomisk forvaltning
1
, særlig punkt 14, andet afsnit,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1) Ifølge artikel 13 i Rådets forordning nr. 1311/2013
2
er der fastsat en margen til uforudsete
udgifter på op til 0,03 % af Unionens bruttonationalindkomst.
(2) Kommissionen har i henhold til artikel 6 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013
beregnet det absolutte beløb for margenen til uforudsete udgifter i 2017
3
.
(3) Efter at have undersøgt alle andre muligheder for at reagere på de uforudsete
omstændigheder under udgiftsloftet for 2017 inden for udgiftsområde
3 Sikkerhed og
unionsborgerskab
og udgiftsområde
4 Et globalt Europa
som fastlagt i den flerårige
finansielle ramme (FFR), og efter at have foreslået at anvende det samlede beløb på
530 000 000 EUR i fleksibilitetsinstrumentet for udgiftsområde 3, som står til rådighed i
2017, er det påkrævet at tage margenen til uforudsete udgifter i anvendelse for at
imødekomme behovene som følge af migrations-, flygtninge- og sikkerhedskrisen ved at øge
forpligtelsesbevillingerne under udgiftsområde 3 og 4 i Den Europæiske Unions almindelige
budget for regnskabsåret 2017 ud over loftet for disse udgiftsområder.
(4) I betragtning af denne meget specielle situation er betingelsen vedrørende en sidste udvej i
artikel 13, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 opfyldt.
(5) For at minimere den tid, der er nødvendig for at tage margenen til uforudsete udgifter i
anvendelse, bør denne afgørelse anvendes fra starten af regnskabsåret 2017 —
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
For Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 skal margenen til
uforudsete udgifter tages i anvendelse for at afsætte 1 164 380 960 EUR i
forpligtelsesbevillinger ud over loftet for forpligtelser for udgiftsområde
3 Sikkerhed og
unionsborgerskab
og 986 230 000 EUR i forpligtelsesbevillinger ud over loftet for
forpligtelser for udgiftsområde
4 Et globalt Europa
i den flerårige finansielle ramme.
1
2
3
EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige
finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).
Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 30. juni 2016 om teknisk justering af
den finansielle ramme for 2017 på grundlag af udviklingen i BNI (COM(2016) 311 af 30. juni 2016).
DA
7
DA
kom (2016) 0678 - Ingen titel
Artikel 2
Beløbet på 2 150 610 960 EUR i forpligtelsesbevillinger, der tages i anvendelse via margenen
til uforudsete udgifter i regnskabsåret 2017, skal udlignes i forhold til margenerne for
følgende udgiftsområder i årene 2017 til 2019:
(a)
2017:
(i) Udgiftsområde 2
Bæredygtig vækst - Naturressourcer:
850 000 000 EUR
(ii) Udgiftsområde 5
Administration:
514 380 960 EUR
(b)
(c)
2018: Udgiftsområde 5
Administration:
570 000 000 EUR
2019: Udgiftsområde 5
Administration:
216 230 000 EUR.
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions
Tidende.
Den finder anvendelse fra den 1. januar 2017.
Udfærdiget i Bruxelles, den .
På Europa-Parlamentets vegne
Formand
På Rådets vegne
Formand
DA
8
DA