Europaudvalget 2016
KOM (2016) 0789
Offentligt
1716408_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 15.12.2016
COM(2016) 789 final
2016/0394 (COD)
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
om ændring af Rådets direktiv 87/217/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2003/87/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF, Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013, Rådets direktiv 86/278/EØF og Rådets
direktiv 94/63/EF, hvad angår procedurereglerne på området miljørapportering, og om
ophævelse af Rådets direktiv 91/692/EØF
DA
DA
kom (2016) 0789 - Ingen titel
1716408_0002.png
BEGRUNDELSE
1.
FORSLAGETS BEGRUNDELSE OG FORMÅ
L
G
ENEREL BAGGRUND
Mange af Unionens retsakter blev vedtaget uden en udløbsdato. Disse retsakter er derfor
stadig formelt gældende, selvom deres retsvirkninger er udtømt.
At ophæve retsakter, som ikke længere finder anvendelse, eller ikke længere er relevante,
medfører en mere brugervenlig præsentation og en mere effektiv og tidsbesparende
anvendelse af værktøjer, der letter adgangen til EU-retten: CELEX, EUR-Lex og registeret
over gældende EU-retsforskrifter (søgeresultaterne ville f.eks. ikke længere indeholde
forældede retsakter blandt dem, der er gældende). Større gennemsigtighed i EU-retten er et
væsentligt led i den strategi for bedre lovgivning, som EU-institutionerne følger, også inden
for rammerne af den nye interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning
1
.
I Refit-meddelelsen
fra 2014
2
bebudede Kommissionen, at den vil forberede ophævelse af relevant lovgivning,
bl.a. vedrørende den standardiserede indberetning på miljøområdet. Desuden opfordredes der
i meddelelsen fra 2015
3
om bedre regulering til en bred revision af indberetningen på en
række politikområder, herunder miljøområdet. På denne baggrund er det nu ophævelsen af
Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 om standardisering og rationalisering af
rapporterne om gennemførelse af række miljødirektiver ("direktiv 91/692/EØF"), der står for
tur. Dette skal også ses i sammenhæng med en mere generel kvalitetskontrol af
overvågningen og indberetningen på miljøområdet. Denne kvalitetskontrol er nu sat i gang
som beskrevet i Kommissionens arbejdsprogram for 2016
4
, hvori der under
ophævelsesinitiativer i bilag V nævnes et forslag til ophævelse af direktiv 91/692/EØF og af
den tilhørende beslutning 95/337/EØF om spørgeskemaer for direktiverne inden for
vandområdet.
Ophævelsespakken består af fire foreslåede initiativer til ophævelse af direktiv 91/692/EØF
og beslutning 95/337/EØF:
1.
En meddelelse, hvori det erklæres, at 11 gennemførelsesretsakter, som
Kommissionen har vedtaget for at indføre spørgeskemaer til brug for indberetning på
miljøområdet, herunder beslutning 95/337/EØF, er forældede.
To forslag til en kommissionsbeslutning, hvorved to af gennemførelsesafgørelserne
(ved hjælp af udvalgsprocedurer), nemlig Kommissionens afgørelse 2011/92/EU af
10. februar 2011
5
og Kommissionens afgørelse 2010/681/EU af 9. november 2010
6
,
der har udtømt deres retsvirkninger, ophæves, men som Kommissionen vil ophæve i
forbindelse med en efterfølgende udvalgsprocedure.
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ophævelse og ændring af
bestemmelserne i seks retsakter, der refererer til direktiv 91/692/EØF.
2.
3.
Under forberedelsen af disse initiativer har Kommissionen foretaget en gennemgang og
overvejet konsekvenserne af at fastholde eller ophæve de forskellige forpligtelser. Resultatet
af dette arbejde er sammenfattet nedenfor, og vil være genstand for en mere detaljeret analyse
1
2
3
4
5
6
EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
COM(2014) 368 om programmet for målrettet og effektiv regulering (Refit): Status og udsigter for
fremtiden, i afsnit III om "Fremtidige Refit-initiativer".
COM(2015) 215 af 19. maj 2015.
COM(2015) 610 af 27. oktober 2015.
EUT L 37 af 11.2.2011, s. 19-24.
EUT L 292 af 10.11.2010, s. 65-67.
DA
2
DA
kom (2016) 0789 - Ingen titel
1716408_0003.png
i en ledsagende undersøgelse, som vil blive offentliggjort særskilt
7
. Da formålet er at ophæve
forældede bestemmelser og retsakter, lægges det til grund, at der er ikke behov for en formel
konsekvensanalyse. Det skal fremhæves, at ophævelsen ikke kan forventes at indebære nogen
reelle økonomiske fordele. De væsentligste fordele er forbundet med tilvejebringelsen af et
klarere regelsæt som et resultat af denne "oprydning".
Mangler ved direktiv 91/692/EØF
Direktiv 91/692/EØF (SRD) tog sigte på at forenkle indberetningsforpligtelserne i den del af
EU's miljølovgivning, der var gældende på tidspunktet for direktivets vedtagelse. I praksis er
det imidlertid ikke alle kravene til miljøindberetning, der blev harmoniseret ved direktiv
91/692/EØF. F.eks. blev direktiv 91/271/EØF
8
og 91/676/EØF
9
udelukket fra direktivets
anvendelsesområde. Den kan også konstateres, at gennemførelsen af direktivet var
bebyrdende og ineffektiv fra begyndelsen. Et væsentligt problem er, at direktivet blev
vedtaget forud for den udbredte anvendelse af informationsteknologi (it). Dertil kommer, at
mange af de særskilte retsakter, for hvilke der i direktiv 91/692/EØF var fastsat krav om
indberetning, efterfølgende blev erstattet af retsakter, der så bort fra direktivets bestemmelser
om indberetning. F.eks. blev der ved direktiv 2000/60/EF
10
ophævet syv retsakter på
vandområdet, og det dermed forbundne spørgeskema, jf. direktiv 95/337/EØF, der blev
vedtaget i henhold til direktiv 91/692/EØF, blev overflødigt. Retsakter såsom direktiv
2000/60/EF og direktiv 2010/75/EF
11
(og det foregående direktiv 96/61/EF)
12
indeholdt
selvstændige indberetningsforpligtelser.
Med den vellykkede udvikling af Det Europæiske Miljøagenturs (EEA) indberetningsnet og
sektorbestemte initiativer vedrørende forenkling af indberetningerne (f.eks. det europæiske
vandinformationssystem) blev behovet for og effektiviteten af en generel retsakt om
indberetning yderligere draget i tvivl. Endelig blev der ved vedtagelsen af Inspire-direktivet
(2007/2/EF) og den tilknyttede udvikling af det fælles miljøinformationssystem (SEIS)
13
indført en mere moderne, effektiv og tværgående tilgang til informationsstyring og
indberetning inden for rammerne af EU's miljøpolitik.
Kommissionen konkluderede på daværende tidspunkt, at "[...]
et vigtigt skridt til
gennemførelsen af SEIS, og især for at realisere de forventede forenklingsfordele vil være at
modernisere reglerne om den måde, hvorpå de oplysninger, der kræves efter
miljølovgivningen gøres tilgængelig. Det forventes, at det kan opnås med en revision af
direktiv 91/692/EF om standardiseret rapportering, der skal ajourføres og bringes på linje
med SEIS-principperne. I dette øjemed agter Kommissionen at fremsætte et forslag til retsakt
herom i 2008, herunder en ophævelse af forældede bestemmelser i det nugældende direktiv
om standardiseret rapportering."
14
Kommissionen besluttede dog ikke at fremsætte forslag
om ny lovgivning vedrørende indberetning, men at gennemføre sin målsætning ved hjælp af
en ikke-retlig fremgangsmåde (jf. EU's fælles miljøinformationssystem
15
) kombineret med en
samordnet indsats på de forskellige miljøpolitiske områder (såsom vand, luft, natur, osv.).
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kan ses på: http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/other_actions_en.htm.
Byspildevandsdirektivet.
Nitratdirektivet.
Vandrammedirektivet.
Direktivet om industrielle emissioner.
IPPC-direktivet.
COM(2008) 46 af 1. februar 2088.
Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det Europæiske Økonomiske og Sociale
Udvalg og Regionsudvalget - Udvikling af et fælles miljøinformationssystem (SEIS) (SEIS)
{SEC(2008) 111} {SEC(2008) 112} /* COM/2008/0046 final *.
SWD (arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene) 18 af 25. januar 2013.
DA
3
DA
kom (2016) 0789 - Ingen titel
1716408_0004.png
Resumé af den aktuelle rækkevidde og relevans af direktiv 91/692/EØF
Direktiv 91/692/EØF henviser til 28 miljølove, der er omfattet af direktivets bestemmelser.
En række andre retsakter har tilknytning til direktiv 91/692/EØF. Som følge af den løbende
ophævelse af disse retsakter (jf. oversigten i tabel 2) er der i øjeblikket én forordning, ni
direktiver (jf. oversigten i tabel 1) (to direktiver er stadig omfattet af direktivets bestemmelser,
nemlig direktiv 86/278/EØF og direktiv 87/2017/EØF) og 23 afgørelser, der stadig er
gældende, og som fortsat henviser til disse bestemmelser (jf. oversigten i tabel 3).
Sammenfattende kan det konstateres, at hovedparten af de oprindelige forpligtelser i direktiv
91/692/EØF er blevet forældede og ikke længere har nogen retsvirkning. Forslaget om
ophævelse fremsættes således af retssikkerhedsmæssige hensyn, for at øge
gennemsigtigheden, mindske den administrative byrde og sikre, at EU-lovgivningen er "egnet
til formålet" i overensstemmelse med dagsordenen for bedre lovgivning.
Forslag til foranstaltninger med henblik på at ophæve direktiv 91/692/EØF og dertil
knyttede retsakter
Den første foranstaltning består af et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om
at fjerne kravene til standardiserede indberetninger. Det foreslås ligeledes, at henvisningerne
til de gamle udvalgsprocedureregler erstattes af Europa-Parlamentet og Rådets forordning
(EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan
medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser,
således som det kræves efter forordningens artikel 13 vedrørende overgangsbestemmelser.
Den anden foranstaltning har til formål at få vedtaget en meddelelse, hvori det erklæres, at de
gennemførelsesafgørelser, som i henhold til direktiv 91/692/EØF stadig er gældende, er
forældede. I meddelelsen opregnes de afgørelser, der er blevet forældede, og hvis retsgrundlag
blev ophævet.
Den tredje foranstaltning sigter mod at ophæve to gennemførelsesafgørelser, der stadig har et
gyldigt retsgrundlag, men som i mellemtiden har udtømt deres retsvirkninger
16
.
Som led i den forberedende analyse blev flere muligheder overvejet for at sikre en effektiv
ophævelse, samtidig med at man opretholdt retsvirkningerne, hvor det var nødvendigt.
Resultaterne af denne analyse er anført i den supplerende undersøgelse
17
, hvor det anbefales
at foretage en fuldstændig ophævelse af bestemmelser i direktiv 91/692/EØF og en fjernelse
af forældede bestemmelser, idet der henvises til nye bestemmelser om
gennemførelsesretsakter. Denne løsningsmodel, der består af de tre ovennævnte
foranstaltninger, blev udpeget som den mest effektive til at mindske bureaukratiet og styrke
den retlige klarhed.
Allerede eksisterende direktiver, der henvises til i direktiv 91/692/EØF
Som nævnt ovenfor er det kun direktiv 86/278/EØF og 87/217/EØF
(se oversigt i tabel 1),
der
er tilbage af de 28 retsakter
(se oversigt i tabel 2),
som oprindeligt var nævnt i direktiv
91/692/EØF.
Det foreslås at opretholde indberetningsbestemmelserne i direktiv 86/278/EØF, idet de
tilpasses til de nye regler om gennemførelsesretsakter, der er fastsat i TEUF.
Indberetningskravene i direktiv 87/217/EØF anvendes ikke, hovedsagelig fordi man er ophørt
med brugen af asbest i EU's medlemsstater som følge af udfasningen af produktionen og
16
17
Kommissionens afgørelse 20011/92/EU af 10.2.2011 (EUT L 37 af 11.2.2011, s. 19-24) og
Kommissionens afgørelse 2010/681/EU af 9.11.2010 (EUT L 292 af 10.11.2010, s. 65-67).
Foreligger online: http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/index_en.htm.
DA
4
DA
kom (2016) 0789 - Ingen titel
anvendelsen af rå asbest og af produkter, der indeholder asbest, i EU via REACH
(1907/2006/EF).
DA
5
DA
kom (2016) 0789 - Ingen titel
1716408_0006.png
Tabel 1 Oversigt over direktiver og forordninger, der er omfattet af forslaget til
afgørelse om ophævelse af direktiv 91/692/EØF (alle andre retsakter af relevans for
direktiv 91/692/EØF er i mellemtiden blevet forældede eller irrelevante).
Retsakter, der henviser til, eller som der henvises til i Ophævelse
af
direktiv 91/692/EØF, og som stadig er gældende
direktiv
91/692/EØF, der
berører
bestemmelser i
retsakterne
Artikel
i
foreslåede
afgørelse,
vedrører
retsakterne
den
som
1) Rådets direktiv 86/278/EØF af 12. juni 1986 om Artikel 13, 14, 15, Artikel 3
beskyttelse af miljøet, navnlig jorden, i forbindelse med 15a og 17
anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlæg
2) Rådets direktiv 87/217/EØF af 19. marts 1987 om Artikel 13
forebyggelse af miljøforurening med asbest
3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af Artikel 21
13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for
drivhusgasemissioner i Fællesskabet:
Artikel 4
Artikel 1
4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF af Artikel 27, 29 og Artikel 2
23. april 2009 om geologisk lagring af kuldioxid henviser 30)
til direktiv 91/692/EØF
5) Forordning (EU) nr. 1257/2013 om ophugning af skibe
Artikel 21
Artikel 5
Artikel 6
6)
Direktiv 94/63/EF
af
20. december 1994
om Artikel 9
forebyggelse af emissioner af flygtige organiske
forbindelser
(VOC)
ved
benzinoplagring
og
benzindistribution fra terminaler til servicestationer
af Omfattet
7) Artikel 37, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets
Omfattet
affaldspakken
direktiv 2008/98/EF af 17. november 2008 om affald
affaldspakken
18
og om ophævelse af visse direktiver
af
8) Artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets
affaldspakken
affaldspakken
direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om
udrangerede køretøjer
19
af Omfattet
9) Artikel 15 i Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april
Omfattet
20
affaldspakken
affaldspakken
1999 om deponering af affald
10) Artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets
affaldspakken
direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage
og emballageaffald
21
Omfattet
af Omfattet
affaldspakken
Omfattet
af Omfattet
af
af
af
Tabel 2 Oversigt over direktiver og forordninger, der er blevet ophævet, og som
tidligere var omfattet af direktiv 91/692/EØF
18
19
20
21
Artikel 37, stk. 1.
Artikel 9.
Artikel 15.
COM(2015) 595 final. COM(2015) 593 final. COM(2015) 594 final. COM(2015) 596 final.
DA
6
DA
kom (2016) 0789 - Ingen titel
1716408_0007.png
Retsakter, der er blevet ophævet, og som tidligere var omfattet af direktiv
91/692/EØF
Dato
for
ophævelsen
Rådets direktiv 76/160/EØF af 8. december 1975 om kvaliteten af 31. december
badevand
22
som ændret ved artikel 3 i direktiv 91/692/EØF, blev ophævet 2014
ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/7/EF af 15. februar 2006
om forvaltning af badevandskvalitet og om ophævelse af direktiv
76/160/EØF
23
.
Rådets direktiv 76/464/EØF af 4. maj 1976 om forurening, der er forårsaget
af udledning af visse farlige stoffer i Fællesskabets vandmiljø
24
, som ændret
ved artikel 2, stk. 1, i direktiv 91/692/EØF, blev ophævet ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2006/11/EF af 15. februar 2006 om
forurening, der er forårsaget af udledning af visse farlige stoffer i
Fællesskabets vandmiljø
25
.
23. marts 2006
Rådets direktiv 78/176/EØF af 20. februar 1978 om affald fra 7. januar 2014
titandioxidindustrien
26
, som ændret ved direktiv 83/29/EØF
27
, som ændret
ved artikel 2, stk. 1, i direktiv 91/692/EØF, blev ophævet ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om
industrielle emissioner
28
.
Rådets direktiv 78/659/EØF af 18. juli 1978 om kvaliteten af ferskvand, der 21. december
kræver beskyttelse eller forbedring for at være egnet til, at fisk kan leve 2013
deri
29
, som ændret ved artikel 2, stk. 1, i direktiv 91/692/EØF, blev ophævet
ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/44/EF af 6. september
2006 om kvaliteten af ferskvand, der kræver beskyttelse eller forbedring for
at være egnet til, at fisk kan leve deri
30
, som blev ophævet ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger
31
.
Rådets direktiv 79/869/EØF af 9. oktober 1979 om målemetoder og 21. december
2007
hyppighed for prøveudtagning og analyse af overfladevand, som anvendes
til fremstilling af drikkevand i medlemsstaterne
32
, som ændret ved artikel 2,
stk. 1, i direktiv 91/692/EØF, og som senest ændret ved direktiv
81/855/EØF
33
, blev ophævet ved direktiv 2000/60/EF.
21. december
Rådets direktiv 79/923/EØF af 30. oktober 1979 om kvalitetskrav til
skaldyrvande
34
, som ændret ved artikel 2, stk. 1, i direktiv 91/692/EØF, blev 2013
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
EUT L 31 af 5.2.1976, s. 1-7.
EUT L 64 af 4.3.2006, s. 37-51.
EFT L 129 af 18.5.1976, s. 23-29.
EUT L 64 af 4.3.2006, s. 52-59.
EFT L 54 af 25.2.1978, s. 19-24.
EFT L 32 af 3.2.1983, s. 28.
EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17-119.
EFT L 222 af 14.8.1978, s. 1-10.
EUT L 264 af 25.9.2006, s. 20-31.
EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1-73.
EFT L 271 af 29.10.1979, s. 44-53.
EFT L 319 af 7.11.1981, s. 16-16.
EFT L 281 af 10.11.1979, s. 47-52.
DA
7
DA
kom (2016) 0789 - Ingen titel
1716408_0008.png
Retsakter, der er blevet ophævet, og som tidligere var omfattet af direktiv
91/692/EØF
Dato
for
ophævelsen
ophævet og kodificeret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2006/113/EF af 12. december 2006 om kvalitetskrav til skaldyrvande
35
, der
blev ophævet ved direktiv 2000/60/EF.
Rådets direktiv 80/68/EØF af 17. december 1979 om beskyttelse af 21. december
grundvandet mod forurening forårsaget af visse farlige stoffer
36
, som ændret 2013
ved artikel 2, stk. 1, i direktiv 91/692/EØF, blev ophævet ved direktiv
2000/60/EF.
Rådets direktiv 82/176/EØF af 22. marts 1982 om grænseværdier og 22. december
kvalitetsmålsætninger for udledninger af kviksølv fra elektrolyse af alkaliske 2012.
klorider
37
, som ændret ved artikel 2, stk. 1, i direktiv 91/692/EØF, blev
ophævet ved direktiv 2008/105/EF om miljøkvalitetskrav inden for
vandpolitikken
38
.
22. december
Rådets direktiv 83/513/EØF af 26. september 1983 om grænseværdier og
kvalitetsmålsætninger for udledninger af cadmium
39
, som ændret ved artikel 2012.
2, stk. 1, i direktiv 91/692/EØF, blev ophævet ved direktiv 2008/105/EF.
Rådets direktiv 84/156/EØF af 8. marts 1984 om grænseværdier og 22. december
2012.
kvalitetsmålsætninger for udledninger af kviksølv fra andre sektorer end
elektrolyse af alkalichlorider
40
, som ændret ved artikel 2, stk. 1, i direktiv
91/692/EØF, blev ophævet ved direktiv 2008/105/EF.
Rådets direktiv 84/491/EØF af 9. oktober 1984 om grænseværdier og 22. december
2012.
kvalitetsmålsætninger for udledninger af hexachlorcyklohexan
41
, som ændret
ved artikel 2, stk. 1, i direktiv 91/692/EØF, blev ophævet ved direktiv
2008/105/EF.
Rådets direktiv 86/280/EØF af 12. juni 1986 om grænseværdier og 22. december
kvalitetsmålsætninger for udledninger af visse farlige stoffer, der er opført 2012.
på liste I i bilaget til direktiv 76/464/EØF
42
, som senest ændret ved direktiv
90/415/EØF
43
, som ændret ved artikel 2, stk. 1, i direktiv 91/692/EØF, blev
ophævet ved direktiv 2008/105/EF.
Rådets direktiv 75/440/EØF af 16. juni 1975 om kvalitetskrav til 21. december
overfladevand, som anvendes til fremstilling af drikkevand i 2007
medlemsstaterne
44
, som ændret ved artikel 2, stk. 2, i direktiv 91/692/EØF,
blev ophævet ved direktiv 2000/60/EF.
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
EUT L 376 af 27.12.2006, s. 14-20.
EFT L 20 af 26.1.1980, s. 43-48.
EFT L 81 af 27.3.1982, s. 29-34.
EUT L 348 af 24.12.2008, s. 84-97.
EFT L 291 af 24.10.1983, s. 1-8.
EFT L 74 af 17.3.1984, s. 49-54.
EFT L 274 af 17.10.1984, s. 11-17.
EFT L 181 af 4.7.1986, s. 16-27.
EFT L 219 af 14.8.1990, s. 49-57.
EUT L 194 af 25.7.1975, s. 26-31.
DA
8
DA
kom (2016) 0789 - Ingen titel
1716408_0009.png
Retsakter, der er blevet ophævet, og som tidligere var omfattet af direktiv
91/692/EØF
Dato
for
ophævelsen
25. december
Rådets direktiv 80/778/EØF af 15. juli 1980 om kvaliteten af drikkevand
45
,
som ændret ved artikel 2, stk. 2, i direktiv 91/692/EØF, blev ophævet ved 2003
Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af
drikkevand
46
.
11. juni 2010
Rådets direktiv 85/203/EØF af 7. marts 1985 om luftkvalitetsnormer for så
vidt angår nitrogendioxid
47
, som ændret ved direktiv 85/580/EØF
48
, som
ændret ved artikel 4, stk. 3, i direktiv 91/692/EØF, blev ophævet ved Rådets
direktiv 1999/30/EF af 22. april 1999 om luftkvalitetsgrænseværdier for
svovldioxid, nitrogendioxid og nitrogenoxider, partikler og bly i luften, som
ikke refererede til direktiv 91/692/EØF, og som selv blev ophævet ved
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om
luftkvaliteten og renere luft i Europa.
30. september
Rådets direktiv 75/716/EØF af 24. november 1975 om tilnærmelse af
1994
medlemsstaternes lovgivninger om svovlindholdet i visse flydende
brændselsstoffer
49
, som ændret ved artikel 4, stk. 2, i direktiv 91/692/EØF,
blev ophævet ved direktiv 93/12/EØF
50
.
7. januar 2014
Rådets direktiv 84/360/EØF af 28. juni 1984 om bekæmpelse af
luftforurening fra industrianlæg
51
, som ændret ved artikel 4, stk. 2, i direktiv
91/692/EØF, blev ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2008/1/EF af 15. januar 2008 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af
forurening
52
, der selv blev ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner
53
.
Rådets direktiv 80/779/EØF af 15. Juli 1980 om grænseværdier for 11. juni 2010
luftkvaliteten med hensyn til svovldioxid og svævestøv
54
, som ændret ved
artikel 4, stk. 1, og 3, i direktiv 91/692/EØF, blev ophævet ved direktiv
1999/30/EF
55
, som blev ophævet ved direktiv 2008/50/EF med virkning fra
11. juni 2010.
Rådets direktiv 82/884/EØF af 3. december 1982 om grænseværdi for bly i 11. juni 2010
luften
56
, som ændret ved artikel 4, stk. 1, og 3, i direktiv 91/692/EØF, blev
ophævet ved direktiv 1999/30/EF, som blev ophævet ved direktiv
2008/50/EF.
Rådets direktiv 85/203/EØF af 7. marts 1985 om luftkvalitetsnormer for så 11. juni 2010
vidt angår nitrogendioxid
57
, som ændret ved direktiv 85/580/EØF
58
, som
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
EFT L 229 af 30.8.1980, s. 11-29.
EFT L 330 af 5.12.1998, s. 36-54.
EFT L 87 af 27.3.1985, s. 1-7.
EFT L 372 af 31.12.1985, s. 36-36.
EFT L 307 af 27.11.1975, s. 22-24.
EFT L 74 af 27.3.1993, s. 81-83.
EFT L 188 af 16.7.1984, s. 20-25.
EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8-29.
EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17-119.
EFT L 229 af 30.8.1980, s. 30-48.
EFT L 163 af 29.6.1999, s. 41-60.
EFT L 378 af 31.12.1982, s. 15-18.
EFT L 87 af 27.3.1985, s. 1-7.
DA
9
DA
kom (2016) 0789 - Ingen titel
1716408_0010.png
Retsakter, der er blevet ophævet, og som tidligere var omfattet af direktiv
91/692/EØF
Dato
for
ophævelsen
ændret ved artikel 4, stk. 1, og 3, i direktiv 91/692/EØF, blev ophævet ved
direktiv 1999/30/EF, som blev ophævet ved direktiv 2008/50/EF.
12. december
Rådets direktiv 75/439/EØF af 16. juni 1975 om bortskaffelse af olieaffald
59
,
2003
som ændret ved artikel 5 i direktiv 91/692/EØF, blev ophævet ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om
affald
60
.
11. december
Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald
61
, som ændret ved
artikel 5 i direktiv 91/692/EØF, blev ophævet ved Europa-Parlamentets og 2010
Rådets direktiv 2006/12/EF af 5. april 2006 om affald, som blev ophævet
ved direktiv 2008/98/EF
62
.
Rådets direktiv 76/403/EØF af 6. april 1976 om bortskaffelse
polychlordiphenyler og polychlortriphenyler
63
, som ændret ved artikel
direktiv 91/692/EØF, blev ophævet ved Rådets direktiv 96/59/EF af
september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler
polychlorterphenyler (PCB/PCT)
64
.
af 16. september
1996
5 i
16.
og
27. juni 1995
Rådets direktiv 78/319/EØF af 20. marts 1978 om giftigt og farligt affald
65
,
som ændret ved artikel 5 i direktiv 91/692/EØF, blev ophævet ved Rådets
direktiv 91/689/EØF af 12. december 1991 om farligt affald
66
.
Rådets direktiv 84/631/EØF af 6. december 1984 om overvågning af og 11. juli 2007
kontrol inden for Fællesskabet med grænseoverskridende overførsel af
farligt affald
67
, som ændret ved artikel 5 i direktiv 91/692/EØF, blev
ophævet ved Rådets forordning (EØF) nr. 259/93 af 1. februar 1993 om
overvågning af og kontrol med overførsel af affald inden for, til og fra Det
Europæiske Fællesskab
68
, der blev ophævet ved Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af
affald
69
.
Rådets direktiv 85/339/EØF af 27. juni 1985 om emballager til flydende 29. juni 1995
levnedsmidler
70
, som ændret ved artikel 5 i direktiv 91/692/EØF, blev
ophævet ved Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/62/EF af 20.
december 1994 om emballage og emballageaffald
71
.
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
EFT L 372 af 31.12.1985, s. 36-36.
EFT L 194 af 25.7.1975, s. 23-25.
EFT L 312 af 24.12.2008, s. 3-30.
EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39-41.
EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9-21.
EFT L 108 af 26.4.1976, s. 41-42.
EFT L 243 af 24.9.1996, s. 31-35.
EFT L 84 af 31.3.1978, s. 43-48.
EFT L 377 af 31.12.1991, s. 20-27.
EFT L 326 af 13.12.1984, s. 31-41.
EFT L 30 af 6.2.1993, s. 1-28.
EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1-98.
EFT L 176 af 6.7.1985, s. 18-21.
EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10-23.
DA
10
DA
kom (2016) 0789 - Ingen titel
1716408_0011.png
Tabel 3 Oversigt over gældende gennemførelsesretsakter, der skal ophæves eller
erklæres forældede
Retsakter, der er vedtaget i henhold til direktiv
91/692/EØF
Stadig
gældende
Foreslås
erklæret
forælded
e
Foreslås
ophævet
1)
Kommissionens
gennemførelsesafgørelse
2014/166/EU af 21. marts 2014 om ændring af beslutning
2005/381/EF om indførelse af et spørgeskema til
rapportering om anvendelsen af Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2003/87/EF (meddelt under dokument
C(2014) 1726)
72
.
2) Kommissionens beslutning 2005/381/EF af 4. maj
2005 om indførelse af et spørgeskema til rapportering om
anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af
Rådets direktiv 96/61/EF (meddelt under dokument
C(2005) 1359)
73
.
3) Kommissionens beslutning 2006/803/EF af 23.
november 2006 om ændring af Kommissionens
beslutning 2005/381/EF om indførelse af et spørgeskema
til rapportering om anvendelsen af Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel
med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og
om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (meddelt under
dokument C(2006) 5546)
74
.
4) Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 18. april
2012 om fastlæggelse af et spørgeskema til
medlemsstaternes rapporter om gennemførelsen af
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om
affald
75
.
5) Kommissionens beslutning 2004/249/EF af 11. marts
2004 om gennemførelsen af direktiv 2002/96/EF
(WEEE)
76
.
6) Kommissionens beslutning 2007/151/EF af 6. marts
2007 om ændring af beslutning 94/741/EF og 97/622/EF
om spørgeskemaerne til rapporten om gennemførelsen af
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF om
72
73
74
75
76
EUT L 89 af 25.3.2014, s. 45-76.
EUT L 126 af 19.5.2005, s. 43.
EUT L 329 af 25.11.2006, s. 38-63.
C(2012) 2384 endelig.
EUT L 78 af 16.3.2004, s. 56-59.
DA
11
DA
kom (2016) 0789 - Ingen titel
1716408_0012.png
Retsakter, der er vedtaget i henhold til direktiv
91/692/EØF
Stadig
gældende
Foreslås
erklæret
forælded
e
Foreslås
ophævet
affald og om gennemførelsen af Rådets direktiv
91/689/EØF om farligt affald
77
.
7) Kommissionens beslutning 2000/738/EF af 17.
november 2000 om et spørgeskema til medlemsstaternes
indberetning om gennemførelsen af direktiv 1999/31/EF
om deponering af affald
78
.
8) Kommissionens beslutning 2001/753/EF af 17.
oktober 2001 om et spørgeskema til medlemsstaternes
rapportering om gennemførelsen af Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2000/53/EF om udrangerede
køretøjer
79
.
9) Kommissionens beslutning 97/622/EF af 27. maj 1997
om spørgeskemaerne til medlemsstaternes rapporter om
gennemførelsen af visse direktiver om affald
80
.
10) Kommissionens beslutning 94/741/EF af 24. oktober
1994 om spørgeskemaerne til medlemsstaternes rapporter
om gennemførelsen af visse direktiver om affald
81
.
11)
Kommissionens
gennemførelsesafgørelse
2011/632/EU af 21. september 2011 om opstilling af et
spørgeskema til benyttelse ved aflæggelse af rapport om
gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2000/76/EF om forbrænding af affald
82
.
12) Kommissionens afgørelse 2011/92/EU af 10. februar
2011 om indførelse af et spørgeskema i forbindelse med
den første rapport om gennemførelsen af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF om
geologisk lagring af kuldioxid
83
.
13) Kommissionens beslutning 2010/681/EU af 9.
november 2010 om et spørgeskema til medlemsstaternes
rapportering for perioden 2011-2013 om gennemførelsen
af Rådets direktiv 1999/13/EF om begrænsning af
emissionen af flygtige organiske forbindelser fra
77
78
79
80
81
82
83
EUT L 67 af 7.3.2007, s. 7-9.
EFT L 298 af 25.11.2000, s. 24-26.
EFT L 282 af 26.10.2001, s. 77-80.
EFT L 256 af 19.9.1997, s. 13-19.
EFT L 296 af 17.11.1997, s. 42-55.
EUT L 247 af 24.9.2011, s. 54-58.
EUT L 37 af 11.2.2011, s. 19-24.
DA
12
DA
kom (2016) 0789 - Ingen titel
1716408_0013.png
Retsakter, der er vedtaget i henhold til direktiv
91/692/EØF
Stadig
gældende
Foreslås
erklæret
forælded
e
Foreslås
ophævet
anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse
aktiviteter og anlæg
84
.
14) Kommissionens beslutning 2007/531/EF af 26. juli
2007 om et spørgeskema til medlemsstaternes
rapportering for perioden 2008-2010 om gennemførelsen
af Rådets direktiv 1999/13/EF om begrænsning af
emissionen af flygtige organiske forbindelser fra
anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse
aktiviteter og anlæg
85
.
15) Kommissionens beslutning 2003/241/EF af 26. marts
2003 om ændring af Kommissionens beslutning
1999/391/EF af 31. maj 1999 om spørgeskema
vedrørende Rådets direktiv 96/61/EF om integreret
forebyggelse og bekæmpelse af forurening
86
.
16) Kommissionens beslutning 2002/605/EF af 17. juli
2002 om spørgeskemaet vedrørende Rådets direktiv
96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med
farlige stoffer
87
.
17) Kommissionens beslutning 1999/391/EF af 31. maj
1999 om spørgeskema vedrørende Rådets direktiv
96/61/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af
forurening.
88
18) Kommissionens beslutning 1999/314/EF af 9. april
1999 om spørgeskemaet vedrørende Rådets direktiv
96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med
farlige stoffer
89
.
19) Kommissionens beslutning 98/184/EF af 25. februar
1998 om et spørgeskema til medlemsstaternes
indberetning om gennemførelsen af Rådets direktiv
94/67/EF af 16. december 1994 om forbrænding af farligt
affald
90
.
20) Kommissionens beslutning 95/511/EF af 29. juli
1996 om de spørgeskemaer, der er omhandlet i Rådets
84
85
86
87
88
89
90
EUT L 292 af 10.11.2010, s. 65-67.
EUT L 195 af 27.7.2007, s. 47-49.
EUT L 89 af 5.4.2003, s. 17-23.
EFT L 195 af 24.7.2002, s. 74-80.
EFT L 148 af 15.6.1999, s. 39-43.
EFT L 120 af 8.5.1999, s. 43-45.
EFT L 67 af 7.3.1998, s. 48-50.
DA
13
DA
kom (2016) 0789 - Ingen titel
1716408_0014.png
Retsakter, der er vedtaget i henhold til direktiv
91/692/EØF
Stadig
gældende
Foreslås
erklæret
forælded
e
Foreslås
ophævet
direktiv 80/779/EØF, 82/884/EØF, 84/360/EØF og
85/203/EØF
91
.
21) Kommissionens beslutning 96/302/EF af 17. april
1996 om fastsættelse af et skema til indsendelse af
oplysninger i henhold til artikel 8, stk. 3, i Rådets direktiv
91/689/EØF om farligt affald
92
.
22) Kommissionens beslutning 92/446/EØF af 27. juli
1992 om spørgeskemaer for direktiverne inden for
vandområdet blev ændret ved Kommissionens beslutning
95/337/EF af 25. juli 1995 om spørgeskemaer for
direktiverne inden for vandområdet
93
.
23) Kommissionens beslutning 95/337/EF af 25. juli
1995 om ændring af beslutning 92/446/EØF af 27. juli
1992 om spørgeskemaer for direktiverne inden for
vandområdet
94
.
91
92
93
94
EFT L 213 af 22.8.1996, s. 16-24.
EFT L 116 af 11.5.1996, s. 26-27.
EFT L 247 af 27.8.1992, s. 10-36.
EFT L 200 af 24.8.1995, s. 1-34.
DA
14
DA
kom (2016) 0789 - Ingen titel
1716408_0015.png
Konsekvensanalyse
En vurdering af de økonomiske, miljømæssige og sociale konsekvenser og en omfattende
høring fandt allerede sted under forberedelsen af meddelelsen om et fælles
miljøinformationssystem (SEIS)
95
. Den tilgrundliggende analyse er siden blev opdateret, og et
detaljeret baggrundsdokument blev udarbejdet
96
. Der blev derved tilvejebragt tilstrækkelig
dokumentation til støtte for ophævelsesforslaget, og en yderligere konsekvensanalyse var ikke
nødvendig.
De retsakter, der er valgt for at nå målene, nemlig de to afgørelser og en meddelelse, vil ikke
ændre ved indberetningerne i praksis. Årsagen hertil er, at den foreslåede ophævelsespakke
vil medføre større retlig klarhed ved at fjerne forældede bestemmelser og forenkle en række
indberetningsforpligtelser ved hjælp af "Lissabonisering"
97
af procedurerne.
Effektivitetsgevinsterne forventes opnået ved en forenkling af EU's retsforskrifter, hvilket vil
sige, at forslaget ikke indebærer økonomiske fordele, men snarere tekniske og retlige fordele.
Størrelsen af omkostninger og/eller fordele, der er direkte forbundet med ophævelsen, kan
imidlertid ikke angives, først og fremmest fordi en stor del af de oprindelige forpligtelser efter
direktivet allerede er forældet i praksis.
3.
JURIDISKE ASPEKTER AF FORSLAGET
Resumé af forslaget
I forslaget til ophævelse af retsforskrifter i relation til indberetninger på miljøområdet er der
udpeget nogle retsakter, der er forældede, eller som har erstattet gældende bestemmelser med
relevante henvisninger til forordning (EU) nr. 182/2011.
Retsgrundlag
Retsgrundlaget for vedtagelse af ophævelsesafgørelsen er artikel 192 i traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde. (TEUF)
Nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet
De foranstaltninger, der er omfattet af dette forslag, er forældede, enten fordi deres indhold er
blevet erstattet af senere retsakter, eller fordi de ikke længere er relevante på grund af deres
midlertidige karakter. Ophævelsen af disse foranstaltninger er derfor i overensstemmelse med
nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Det er EU-lovgiveren, der skal vedtage de
nødvendige bestemmelser med henblik herpå.
De vigtigste retlige bestemmelser i den foreslåede afgørelse
Artikel 1
Fastsætter en ændring af artikel 21, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF, hvorved der
indføres en henvisning til forordning (EU) nr. 182/2011.
Artikel 2
95
96
97
Jf. SEIS konsekvensanalyse, SWD (arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene) 2008, 111 af
1. februar 2008.
http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/index_en.htm.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011.
om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens
udøvelse af gennemførelsesbeføjelser, EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13-18.
DA
15
DA
kom (2016) 0789 - Ingen titel
1716408_0016.png
Fastsætter en ændring af artikel 27, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2009/31/EF af 23. april 2009 om geologisk lagring af kuldioxid, hvorved der indføres en
henvisning til forordning (EU) nr. 182/2011, og tilpasser artikel 29 i direktiv 2009/31/EF, som
indeholder bestemmelser om anvendelse af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 i
TEUF.
Artikel 3
Fastsætter en ændring af artikel 13, 15 og 17 og indfører en ny artikel 15a i Rådets direktiv
86/278/EØF af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden, i forbindelse med
anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlæg, hvorved der indføres henvisninger til
forordning (EU) nr. 182/2011.
Artikel 4
Fastsætter en ændring af artikel 13 i direktiv 87/217/EØF af 19. marts 1987 om forebyggelse
af miljøforurening med asbest, hvorved stk. 1 udgår.
Artikel 5
Fastsætter en ændring af artikel 21, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1257/2013 om ophugning af
skibe.
Artikel 6
Fastsætter en ændring af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/63/EF
af 20. december 1994 om forebyggelse af emissioner af flygtige organiske forbindelser
(VOC) ved benzinoplagring og benzindistribution fra terminaler til servicestationer, hvorved
artikel 4, stk. 4, og artikel 6, stk. 4, ændres og første punktum i artikel 9 om overvågning og
rapportering udgår.
Artikel 7 og artikel 8
Fastsætter direktivets ophævelse og datoen for ikrafttrædelse og anvendelse af
ophævelsesretsakten. Ikrafttrædelsen skal tilpasses til forslaget om den cirkulære økonomi
98
,
der omfatter bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 17.
november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver, Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer, Rådets direktiv
1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald og Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald og forslag til
direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF for yderligere at fremme omkostningseffektive
emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer
99
.
Valg af retsakt
Foreslået reguleringsmiddel: Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse.
4.
VIRKNINGER FOR BUDGETTET
Forslaget har ingen virkninger for budgettet.
98
99
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til
Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
Kredsløbet lukkes — en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi (COM(2015) 614 final).
COM/2015/0337 final/2
DA
16
DA
kom (2016) 0789 - Ingen titel
1716408_0017.png
2016/0394 (COD)
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
om ændring af Rådets direktiv 87/217/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2003/87/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF, Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013, Rådets direktiv 86/278/EØF og Rådets
direktiv 94/63/EF, hvad angår procedurereglerne på området miljørapportering, og om
ophævelse af Rådets direktiv 91/692/EØF
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192,
stk. 1,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,
efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
100
,
under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget
101
,
efter den almindelige lovgivningsprocedure, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Rådets direktiv 86/278/EØF
102
og Rådets direktiv 87/217/EEC
103
er baseret på artikel
100 og 235 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, nu
artikel 115 og 52 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).
Ændringer til disse direktiver vedrører Unionens miljøpolitik og er en direkte følge af
ophævelsen af Rådets direktiv 91/692/EØF
104
på grundlag af artikel 192, stk. 1, i
TEUF. Direktiv 86/278/EØF og 87/217/EØF bør derfor ændres på grundlag af artikel
192, stk. 1, i TEUF.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/63/EF
105
er baseret på artikel 100a i
traktaten om Det Europæiske Fællesskab, nu artikel 114 i TEUF. Ændringer til dette
direktiv vedrører Unionens miljøpolitik og er en direkte følge af ophævelsen af
direktiv 91/692/EØF på grundlag af artikel 192, stk. 1, i TEUF. Direktiv 94/63/EF bør
derfor ændres på grundlag af artikel 192, stk. 1, i TEUF.
EUT C […] af […], s. […].
EUT C […], […], s. […].
Rådets direktiv 86/278/EØF af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden, i forbindelse
med
anvendelse
i
landbruget
af
slam
fra
rensningsanlæg (EUT L 181 af 4.7.1986, s. 6).
Rådets direktiv 87/217/EØF af 19. marts 1987 om forebyggelse af miljøforurening med asbest (EUT L
85 af 28.3.1987, s. 40).
Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 om standardisering og rationalisering af rapporterne
om gennemførelse af en række miljødirektiver (EFT L 377 af 31.12.1991, s. 48).
Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/63/EF af 20. december 1994 om forebyggelse af emissioner
af flygtige organiske forbindelser (VOC) ved benzinoplagring og benzindistribution fra terminaler til
servicestationer (EFT L 365 af 31.12.1994, s. 24).
(2)
100
101
102
103
104
105
DA
17
DA
kom (2016) 0789 - Ingen titel
1716408_0018.png
(3)
Direktiv 91/692/EØF blev vedtaget for på et sektorspecifikt grundlag at rationalisere
og forbedre bestemmelserne om fremsendelsen af oplysninger og offentliggørelsen af
rapporter vedrørende visse fællesskabsdirektiver på miljøbeskyttelsesområdet. Med
henblik på at nå dette mål blev direktiv 91/692/EØF ændret ved flere direktiver for at
indføre ensartede indberetningskrav.
Gennemførelsen af de indberetningskrav, der blev indført ved direktiv 91/692/EØF, er
bebyrdende og ineffektiv. Mange af de EU-retsakter, som blev ændret ved direktiv
91/692/EØF, er erstattet og indeholder ikke længere indberetningskrav, der blev
indført ved direktiv 91/692/EØF. For eksempel blev der ved Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2000/60/EF
106
ophævet syv EU-retsakter vedrørende vandpolitikken
og indberetningssystemet, som blev indført ved direktiv 91/692/EØF, blev ikke
videreført. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU
107
indeholder ingen
henvisning til direktiv 91/692/EØF og indfører et særskilt system for indberetning.
Direktiv 91/692/EØF indeholder heller ikke bestemmelse om anvendelse af
elektroniske værktøjer. Med den vellykkede udvikling af Det Europæiske
Miljøagenturs indberetningsnet og sektorbestemte initiativer vedrørende forenkling af
indberetningerne, f.eks. det europæiske vandinformationssystem, er behovet for og
effektiviteten af en generel retsakt om indberetning blevet yderligere draget i tvivl.
Endelig blev der ved vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2007/2/EF
108
og den tilknyttede udvikling af det fælles miljøinformationssystem
109
indført en mere moderne, effektiv og tværgående tilgang til informationsstyring og
indberetning inden for rammerne af Unionens miljøpolitik.
Direktiv 91/692/EØF bør derfor ophæves.
De fleste af de direktiver, der blev ændret ved direktiv 91/692/EØF, er ikke længere
gældende. Direktiv 87/217/EØF og direktiv 86/278/EØF er imidlertid stadig
gældende.
I henhold til direktiv 86/278/EØF skal medlemsstaterne fremlægge en rapport om
gennemførelsen af samme direktiv på grundlag af et spørgeskema eller en formular,
som Kommissionen udformer efter fremgangsmåde i direktiv 91/692/EØF. For at
undgå et retligt tomrum som følge af ophævelsen af direktiv 91/692/EØF er det
nødvendigt at erstatte henvisningen til direktiv 91/692/EØF med en henvisning til
fremgangsmåden i direktiv 86/278/EØF.
Indberetning i henhold til direktiv 87/217/EØF er ikke længere nødvendig i
medlemsstaterne efter vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 1907/2006/EF
110
, som indeholder bestemmelser om udfasning af produktionen og
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
106
107
108
109
110
Europa-Parlamentets
og
Rådets
direktiv
2000/60/EF
af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger
(EUT L 327 af 22.12.2000, s. 1).
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner
(integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17).
Europa-Parlamentets
og
Rådets
direktiv
2007/2/EF
af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske
Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1).
KOM(2008) 46 endelig af 1. februar 2008.
Europa-Parlamentets
og
Rådets
forordning
(EF)
nr.
1907/2006
af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier
(REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og
ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr.
DA
18
DA
kom (2016) 0789 - Ingen titel
1716408_0019.png
anvendelsen af rå asbest og af produkter, der indeholder asbest, i Unionen. Det er
derfor hensigtsmæssigt at lade de indberetningskrav, der er fastsat i direktiv
87/217/EØF, udgå.
(10)
Efter vedtagelsen af direktiv 91/692/EF indeholdt følgende forordninger og direktiver
en henvisning til direktiv 91/692/EF: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
94/62/EF
111
, direktiv 94/63/EF, Rådets direktiv 1999/31/EF
112
, Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2000/53/EF
113
, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2003/87/EF
114
, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF
115
, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF
116
og Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) nr. 1257/2013
117
.
Som led i en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi
118
har Kommissionen
foreslået at ændre direktiv 2008/98/EF, 94/62/EF, 1999/31/EF og 2000/53/EF med
henblik på at erstatte henvisningen til direktiv 91/692/EØF. For at sikre at der ikke
opstår et retligt tomrum som følge af ophævelsen af direktiv 91/692/EØF, bør denne
afgørelse finde anvendelse fra samme dato som de retsakter, der foreslås inden for
rammerne af pakken om den cirkulære økonomi.
I henhold til direktiv 2009/31/EF og 2003/87/EF skal medlemsstaterne femlægge en
rapport om gennemførelsen af samme direktiver på grundlag af et spørgeskema eller
en formular, som Kommissionen udformer efter fremgangsmåden i direktiv
91/692/EØF. For at undgå et retligt tomrum som følge af ophævelsen af direktiv
91/692/EØF er det nødvendigt at erstatte henvisningen til direktiv 91/692/EØF med en
henvisning til fremgangsmåden i direktiv 86/278/EØF.
For at sikre at visse bestemmelser i bilagene til direktiv 86/278/EØF er opdateret, bør
beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om
Den Europæiske Unions funktionsmåde tillægges Kommissionen, for så vidt angår
tilpasningen af disse bestemmelser til den tekniske og videnskabelige udvikling. Med
henblik på at sikre at bilagene til direktiv 2009/31/EF er opdateret, bør beføjelsen til at
vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske
Unions funktionsmåde tillægges Kommissionen, for så vidt angår tilpasningen af disse
bilag til den tekniske og videnskabelige udvikling. Det er særlig vigtigt, at
Kommissionen under sit forberedende arbejde gennemfører hensigtsmæssige høringer,
1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF,
93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og
emballageaffald (EUT L 365 af 31.12.1994, s. 10).
Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1).
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer
(EFT L 269 af 21.10.2000, s. 34).
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med
kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT L 275
af 25.10.2003, s. 32).
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse
af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).
Europa-Parlamentets
og
Rådets
direktiv
2009/31/EF
af
23.
april
2009
om geologisk lagring af kuldioxid og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF, Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF, 2008/1/EF og forordning (EF)
nr. 1013/2006 (EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 af 20. november 2013 om ophugning af
skibe og om ændring af forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv 2009/16/EF (EUT L 330 af
10.12.2013, s. 1).
COM(2015) 614 final af 2. december 2015.
(11)
(12)
(13)
111
112
113
114
115
116
117
118
DA
19
DA
kom (2016) 0789 - Ingen titel
herunder eksperthøringer, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med
principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For
at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-
Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes
eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens
ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.
(14)
Forordning (EU) nr. 1257/2013 indeholder en henvisning til direktiv 91/692/EØF. Den
pågældende bestemmelse vedrører den første indberetning, som allerede er afsluttet.
Den pågældende bestemmelse bør derfor udgå.
Kravet om indberetning i direktiv 94/63/EF er ikke længere nødvendigt med henblik
på overvågning af gennemførelsen af direktiv 94/63/EF. Den pågældende bestemmelse
bør derfor udgå.
Direktiv 87/217/EØF, 2003/87/EF og 2009/31/EF, forordning (EU) nr. 1257/2013 og
direktiv 86/278/EØF og 94/63/EF bør derfor ændres —
(15)
(16)
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
Ændring af direktiv 2003/87/EF
I artikel 21, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF affattes fjerde punktum således:
”Rapporten udarbejdes på grundlag af et spørgeskema eller et forlæg, som vedtages
af
Kommissionen
ved
hjælp
af
gennemførelsesretsakter.
Disse
gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 22a, stk. 2."
Artikel 2
Ændringer af direktiv 2009/31/EF
Direktiv 2009/31/EF ændres således:
1)
I artikel 27, stk. 1, affattes tredje punktum således:
”Rapporten udarbejdes på grundlag af et spørgeskema eller et forlæg, som vedtages
af
Kommissionen
ved
hjælp
af
gennemførelsesretsakter.
Disse
gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 30, stk. 2."
2)
Artikel 29 affattes således:
"Artikel 29
Ændringer af bilag
Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i
overensstemmelse med artikel 29a vedrørende tilpasning af bilagene til de tekniske
og videnskabelige fremskridt."
3) Følgende indsættes som artikel 29a:
DA
20
DA
kom (2016) 0789 - Ingen titel
"Artikel 29a
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1.
Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i
denne artikel fastlagte betingelser.
2.
Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 29, tillægges
Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne afgørelses
ikrafttræden].
3.
Den i artikel 29 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse
bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til
ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i
Den Europæiske
Unions Tidende
eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører
ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er gældende.
4.
Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt, hører Kommissionen eksperter, som
er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den
interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.
5.
Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
6.
En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 29 træder kun i kraft, hvis
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to
måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet,
eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har
informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges
med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."
4)
Artikel 30 affattes således:
“Artikel 30
Udvalgsprocedure
1.
Kommissionen bistås af det udvalg for klimaændringer, der er nedsat ved
artikel 26 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013*. Dette
udvalg er et udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
nr. 182/2011*.
2.
Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr.
182/2011 anvendelse.
______________________________________
*
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 af 21. maj 2013 om en
mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre
oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-plan og om ophævelse af
beslutning nr. 280/2004/EF (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 13).
**
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om
de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere
Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13)."
DA
21
DA
kom (2016) 0789 - Ingen titel
Artikel 3
Ændringer af direktiv 86/278/EØF
Direktiv 86/278/EØF ændres således:
1) Artikel 13 affattes således:
"Artikel 13
Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i
overensstemmelse med artikel 15a for at tilpasse bilagene til de tekniske og
videnskabelige fremskridt.
Stk. 1 finder ikke anvendelse på de parametre og grænseværdier, der er angivet i
bilag I A, I B og I C, alle faktorer, som kan forventes at påvirke vurderingen af disse
værdier samt de analyseparametre, der er omhandlet i bilag II A og II B.”
2) Artikel 14 udgår
3) Artikel 15 affattes således:
"Artikel
15
1.
Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 39 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EØF*. Dette udvalg er et udvalg som
omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011**.
2.
Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr.
182/2011 anvendelse.
_______________________________________________
*
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald
og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).
**
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om
de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere
Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13)."
4) Følgende indsættes som artikel 15a:
"Artikel 15a
1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i
denne artikel fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 13, tillægges
Kommissionen for en ubegrænset periode fra dette direktivs ikrafttræden.
3. Den i artikel 13 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse
bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til
ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i
Den Europæiske
Unions Tidende
eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører
ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er gældende.
4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt, hører Kommissionen eksperter, som er
udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den
interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.
DA
22
DA
kom (2016) 0789 - Ingen titel
5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-
Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 13 træder kun i kraft, hvis
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to
måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet,
eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har
informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges
med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."
5) Artikel 17, stk. 1, andet punktum, affattes således:
”De sektorspecifikke rapporter udarbejdes på grundlag af et spørgeskema eller et
forlæg, som vedtages af Kommissionen ved en gennemførelsesretsakt.
Gennemførelsesretsakten
vedtages
i
overensstemmelse
med
undersøgelsesproceduren i artikel 15, stk. 2."
Artikel 4
Ændring af direktiv 87/217/EØF
Artikel 13, stk. 1, i direktiv 87/217/EØF udgår.
Artikel 5
Ændring af forordning (EU) nr. 1257/2013
I artikel 21 i forordning (EU) nr. 1257/2013 affattes stk. 2 således:
"2. Hver rapport dækker en periode på tre år og indgives elektronisk til
Kommissionen senest ni måneder efter udløbet af den treårsperiode, den dækker.
Den første elektroniske rapport dækker perioden fra datoen for offentliggørelsen af
den europæiske liste til den 31. december 2018."
Artikel 6
Ændringer af direktiv 94/63/EF
Direktiv 94/63/EF ændres således:
1) Artikel 4, stk. 4, andet afsnit, affattes således:
"Medlemsstaterne underretter Kommissionen om terminaler, der berøres af en sådan
undtagelse."
2) Artikel 6, stk. 4, andet afsnit, affattes således:
”Medlemsstaterne giver Kommissionen nærmere oplysninger om de områder, hvor
de agter at indrømme en sådan undtagelse, og efterfølgende om ændringer med
hensyn til sådanne områder."
3) Artikel 9, første punktum, udgår.
Artikel 7
Ophævelse af direktiv 91/692/EØF
Direktiv 91/692/EØF ophæves.
DA
23
DA
kom (2016) 0789 - Ingen titel
1716408_0024.png
Artikel 8
Ikrafttræden og anvendelse
Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske
Unions Tidende.
Den anvendes fra [OP: DATE of entry into force of amendment to Article 37(1)
119
of
Directive 2008/98/EC, the amendment to Article 9
120
of Directive 2000/53/EC, the
amendment to Article 15
121
of Directive 1999/31/EC, the amendment to Article 17
122
of
Directive 94/62/EC.]
Artikel 1 anvendes fra [OP: the DATE of entry into force of the amendment of Article 22a of
Directive 2003/87/EC
123
].
Udfærdiget i Bruxelles, den .
På Europa-Parlamentets vegne
Formand
På Rådets vegne
Formand
119
120
121
122
123
COM(2015) 595 final.
COM(2015) 593 final.
COM(2015) 594 final.
COM(2015) 596 final COM/2015/0337.
COM/2015/0337.
DA
24
DA