Europaudvalget 2017-18
KOM (2016) 0864
Offentligt
1846482_0001.png
Europaudvalget
Christiansborg
1240 København K
Ministeren
Dato
17. januar 2018
J nr. 2016 - 3102
Europaudvalget har i brev af 20. december 2017 stillet mig følgende KOM (2016)
0864 spørgsmål 3, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske
fra Søren Søndergaard (EL).
Spørgsmål 3
I forlængelse af Europaudvalgsmødet den 1. december 2017 bedes ministe-
ren oplyse, hvilke følger det vil få i Danmark, at medlemslande med direktiv-
forslaget om fælles regler for det indre marked for elektricitet kun kan fast-
holde eller implementere foranstaltninger, der beskytter særligt udsatte hus-
stande i en begrænset periode efter direktivets ikrafttræden.
Svar
Som nævnt indgik der i Kommissionens forslag til revision af el-
markedsdirektivet bl.a. regler om at fremme markedsbaseret prisdannelse på
el-markedet. Helt konkret har Kommissionen foreslået at udfase eksisteren-
de prisregulering og i stedet beskytte udsatte hustande gennem socialpolitik-
ken.
Forslaget forventes ikke umiddelbart at få følger i Danmark, idet generel pris-
regulering som altovervejende hovedregel allerede er afskaffet i Danmark.
Når en el-leverandør går konkurs, eller når en el-forbruger endnu ikke har
valgt el-leverandør, findes der dog i Danmark prisregulering i meget korte pe-
rioder for at beskytte såvel forbruger som leverandør. Men generelt adresse-
res beskyttelse af sårbare forbrugere, herunder i relation til betydningen af
energipriser, gennem socialpolitikken i Danmark.
Med venlig hilsen
Lars Chr. Lilleholt
Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
T: +45 3392 2800
E: efkm@efkm.dk
Side 1/1
www.efkm.dk