Europaudvalget 2017-18
KOM (2016) 0864
Offentligt
1846488_0001.png
Europaudvalget
Christiansborg
1240 København K
Ministeren
Dato
17. januar 2018
J nr. 2016 - 3102
Europaudvalget har i brev af 20. december 2017 stillet mig følgende KOM (2016)
0864 spørgsmål 5, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske
fra Søren Søndergaard (EL).
Spørgsmål 5
I forlængelse af Europaudvalgsmødet den 1. december 2017 bedes ministe-
ren oplyse, om det vil få konsekvenser for Danmark, at transmissionsselska-
ber (TSO’er) som konsekvens af direktivforslaget om fælles regler for det in-
dre marked for elektricitet skal købe systemydelser fra markedsaktører, og at
TSO’er som udgangspunkt ikke må eje lagringsfaciliteter eller anlæg, der le-
verer systemydelser.
Svar
Som nævnt har Kommissions forslag til revision af el-markedsdirektivet bl.a.
til formål at styrke rammerne for et fleksibelt el-marked i Europa.
Kommissionen foreslår bl.a., at transmissionsselskaber
(TSO’er)
som fx
Energinet skal anvende markedet til at sikre balance og forsyningssikkerhed
i el-systemet frem for, at de selv investerer i eller anvender egne anlæg til at
levere systembærende tjenester i konkurrence med markedsaktørerne.
I dag kan TSO’erne
selv eje og investere i anlæg, der sikrer levering af sy-
stembærende tjenester. Energinet ejer således synkronkompensatorer og
jævnstrømforbindelser, fx Skagerrak 4, der leverer inerti, kortslutningseffekt
og spændingsregulering til nettet. Disse ydelser falder under begrebet sy-
stembærende tjenester i Kommissionens forslag.
Formålet med forslaget er, at ydelser
som TSO’erne påtænker at investere i
konkurrenceudsættes, således at det undersøges, hvorvidt ydelserne kan le-
veres billigere af markedet.
Nogle systembærende ydelser kan vise sig at være naturlige monopolydel-
ser, således at det
billigst kan leveres af TSO’erne.
Den type anlæg vil
TSO’erne
i så fald have lov til at eje. Det forventes at omfatte enheder, der er
Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
T: +45 3392 2800
E: efkm@efkm.dk
Side 1/2
www.efkm.dk
kom (2016) 0864 - Endeligt svar på spørgsmål 5: Spm. om transmissionsselskaber (TSO’er) som konsekvens af direktivforslaget om fælles regler for det indre marked for elektricitet skal købe systemydelser fra markedsaktører, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren
1846488_0002.png
meget tæt integreret i transmissionsselskabernes aktiver, fx netforbindelser-
ne og infrastruktur.
Regeringen støtter Kommissionens forslag, idet kravet om markedsgørelse
bidrager til at sikre, at el-markedet også fremover leverer de ydelser, som er
nødvendige for at opretholde systemets balance, mest omkostningseffektivt.
Med venlig hilsen
Lars Chr. Lilleholt
Side 2/2