Europaudvalget 2016-17
KOM (2016) 0881
Offentligt
1775541_0001.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
Folketinget
Europaudvalget
Christiansborg
1240 København K
30. juni 2017
Enheden for Internationalt
Politisamarbejde
Sagsbeh: Sofie Anne Marner
Sagsnr.: 2017-0032/06-0094
Dok.:
2337058
Dato:
Kontor:
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1 KOM (2016) 0881, som Fol-
ketingets Europaudvalg har stillet til justitsministeren den 2. juni 2017.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kenneth Kristensen Berth (DF).
Søren Pape Poulsen
/
Henrik Hjort Elmquist
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
T +45 7226 8400
F +45 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk
kom (2016) 0881 - Endeligt svar på spørgsmål 1: Spm. om, hvorvidt det er muligt at give oplysninger til Schengeninformationssystemet (SIS) om indrejseforbud, og i bekræftende fald redegøre for, hvorvidt Danmark melder ind, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren
Spørgsmål nr. 1 KOM (2016) 0881 fra Folketingets Europaudvalg:
”Som
opfølgning på udlændinge- og integrationsministerens
forelæggelse af rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 8.-
9. juni 2017 i Europaudvalget den 2. juni 2017 bedes ministe-
ren redegøre for, hvorvidt det er muligt at give oplysninger til
Schengeninformationssystemet (SIS) om indrejseforbud, og i
bekræftende fald redegøre for, hvorvidt Danmark melder ind.
Endvidere bedes ministeren redegøre for hvilke lande, der i gi-
vet fald ikke melder ind.”
Svar:
Justitsministeriet kan oplyse, at de medlemsstater, der deltager i Schengen-
samarbejdet vedrørende grænseforvaltning har adgang til at indberette ind-
rejseforbud til Schengeninformationssystemet (SIS) om tredjelandsstats-
borgere.
Justitsministeriet har indhentet et bidrag fra Udlændinge- og Integrations-
ministeriet, som har oplyst følgende:
”Udlændinge-
og Integrationsministeriet kan oplyse, at udlæn-
dingelovens § 58 g, stk. 1 regulerer, i hvilke tilfælde en udlæn-
ding skal indberettes som uønsket til Schengeninformationssy-
stemet (SIS). De nærmere tilfældegrupper er opregnet i be-
stemmelsens stk. 1, nr. 1-7. Af bestemmelsens stk. 2 fremgår,
hvornår underretning til SIS kan ske.
I medfør af udlændingelovens § 58 g, stk. 1, nr. 1-8 skal Rigs-
politichefen indberette en udlænding til SIS, hvis:
Den pågældende ved dom er udvist af landet i medfør
af udlændingelovens §§ 22-24 og meddelt indrejsefor-
bud i mindst 6 år.
Den pågældende administrativt er udvist af landet i
medfør af udlændingelovens § 25 ud fra en vurdering
af at være til fare for statens sikkerhed eller at være en
alvorlig trussel mod den offentlige orden, sikkerhed el-
ler sundhed.
Den pågældende er meddelt afslag på opholdstilladelse
i medfør af udlændingelovens § 10, stk. 1 eller 2, nr. 1
eller 2, ud fra en vurdering af at være til fare for statens
sikkerhed eller at være en alvorlig trussel mod den of-
2
kom (2016) 0881 - Endeligt svar på spørgsmål 1: Spm. om, hvorvidt det er muligt at give oplysninger til Schengeninformationssystemet (SIS) om indrejseforbud, og i bekræftende fald redegøre for, hvorvidt Danmark melder ind, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren
fentlige orden eller sundhed, den pågældende er omfat-
tet af flygtningekonventionens udelukkelsesgrunde, el-
ler den pågældende uden for Danmark er dømt for
el-
ler der er alvorlig grund til at antage, at den pågælden-
de har begået
en lovovertrædelse, som kunne medføre
udvisning ved dom her i landet.
Den pågældendes opholdstilladelse er blevet inddraget i
medfør af udlændingelovens § 19, stk. 2, nr. 2 eller 3,
som følge af oplysninger, der efter de ovennævnte reg-
ler i udlændingelovens § 10, stk. 1 eller 2, nr. 1 eller 2,
eller som følge af den pågældendes omfattelse af re-
striktive foranstaltninger i form af begrænsninger med
hensyn til indrejse og gennemrejse besluttet af FN eller
EU, ville udelukke den pågældende fra opholdstilladel-
se.
Den pågældendes opholdstilladelse eller opholdsret er
bortfaldet i medfør af udlændingelovens § 21 b, stk. 1,
af hensyn til statens sikkerhed, andre staters sikkerhed
eller den offentlige orden.
Den pågældende har fået udstedt visum og efterfølgen-
de er udvist administrativt af landet i medfør af udlæn-
dingelovens § 25 b på baggrund af ophold uden fornø-
den tilladelse efter at have fået afslag på asyl.
Den pågældende er udvist administrativt af landet i
medfør af udlændingelovens § 25 b på baggrund af op-
hold uden fornøden tilladelse.
Den pågældende er optaget på den nationale sanktions-
liste i medfør af udlændingelovens § 29 c, stk. 1, med
indrejseforbud.
Af stk. 2 fremgår om de tilfælde, hvor der kan ske indberetning
til SIS, at en tredjelandsstatsborger kan indberettes som uøn-
sket, hvis udlændingen er omfattet af restriktive foranstaltnin-
ger i form af begrænsninger med hensyn til indrejse og gen-
nemrejse besluttet af FN eller EU. At bestemmelsen er fakulta-
tiv beror på, at Danmark i henhold til en intern fordelingsnøgle
i EU kun er ansvarlig for at indberette visse udlændinge, idet
andre medlemsstater således er ansvarlige for at indberette øv-
rige udlændinge.
Udlændingelovens § 58 g gennemfører Schengenkonventio-
nens artikel 96. Denne bestemmelse er i dag videreført i SIS-
forordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
3
kom (2016) 0881 - Endeligt svar på spørgsmål 1: Spm. om, hvorvidt det er muligt at give oplysninger til Schengeninformationssystemet (SIS) om indrejseforbud, og i bekræftende fald redegøre for, hvorvidt Danmark melder ind, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren
nr. 1987/2006 af 20. december 2006 om oprettelse, drift og
brug af anden generation af Schengeninformationssystemet
(SIS II)).”
Justitsministeriet har endvidere til brug for besvarelsen af spørgsmålet
indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, som har oplyst, at Rigspolitiet ind-
beretter indrejseforbud mod tredjelandsstatsborgere i SIS efter reglerne i
udlændingelovens § 58 g, stk. 1.
Rigspolitiet har oplyst, at Rigspolitiet ikke kan udtale sig konkret om, i
hvilket omfang andre lande indberetter indrejseforbud i SIS.
Rigspolitiet har dog oplyst, at Det Europæiske Agentur for den Operatio-
nelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed,
Sikkerhed og Retfærdighed (”eu-LISA”) fører statistik over indberetninger
i SIS.
Det fremgår af eu-LISAs årsstatistik for 2016, at der pr. 31. december
2016 var i alt 484.036 indberetninger i SIS om nægtelse af indrejse og op-
hold for tredjelandsstatsborgere. Indberetninger om indrejseforbud udgør
58 % af alle indberetninger om personer i SIS og er dermed langt den stør-
ste indberetningskategori i systemet.
I eu-LISAs årsstatistik er antallet af indberetninger ikke opdelt på de en-
kelte medlemsstater. Rigspolitiet har dog oplyst, at eu-LISA fører en over-
sigt over, hvor mange indberetninger medlemsstaterne hver især har ind-
læst i SIS fordelt på de forskellige indberetningskategorier. Denne statistik
er ikke offentligt tilgængelig, men et udtræk af statistikken pr. 20. juni
2017 viser ifølge Rigspolitiet, at alle medlemsstater, der har adgang til at
indberette indrejseforbud i SIS, benytter denne adgang.
4