Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17
L 150 Spørgsmål 4
Offentligt
1740215_0001.png
Social-, Indenrigs- og Børneudvalget
Til:
Dato:
Børne- og socialministeren
3. april 2017
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 150
Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov
om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Udvidelse og ty-
deliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats efter ser-
viceloven, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse
af varsling ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter ser-
viceloven m.v.).
Af børne- og socialministeren (Mai Mercado)
Spørgsmål 4
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 1/4-17 fra Camilla Maarbjerg,
jf. L 150 - bilag 5.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Troels Ravn (S).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Troels.Ravn@ft.dk og til
lov@ft.dk.
På udvalgets vegne
Troels Ravn
formand
1/1