Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17
L 150 Spørgsmål 50
Offentligt
1746442_0001.png
Social-, Indenrigs- og Børneudvalget
Til:
Dato:
Børne- og socialministeren
21. april 2017
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 150
Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov
om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Udvidelse og ty-
deliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats efter ser-
viceloven, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse
af varsling ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter ser-
viceloven m.v.).
Af børne- og socialministeren (Mai Mercado)
Spørgsmål 50
Med henvisning til ministerens besvarelse af spørgsmål 8 bedes ministeren
uddybe, hvorfor der efter ministerens vurdering sker en udvidelse af målgrup-
pen for § 95, hvis der efter servicelovens § 95, stk. 3, skal kunne bevilges
hjælp til overvågning i eget hjem. Og vil ministeren i forlængelse heraf oplyse,
hvordan den samlede nye målgruppe vil fordele sig på følgende grupper:
a. Borgere, der i dag er omfattet af § 95
b. Unge borgere med omfattende funktionsnedsættelser, som fortsat bor
hjemme, og hvor det er forældrene, der vil modtage tilskuddet til overvågning
c. Gruppen af ældre, der i dag modtager hjælp efter § 83 om personlig og
praktisk hjælp i hjemmet m.v. i mindre end 20 timer om ugen, og som med
ændringen vil kunne modtage hjælp og overvågning for samlet mere end 20
timer eller mere om ugen?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Jakob
Sølvhøj (EL).
Spørgsmålet ønskes besvaret senest den 27. april 2017.
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Jakob.Solvhoj@ft.dk og til
lov@ft.dk.
På udvalgets vegne
Troels Ravn
formand
1/1