Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17
L 150 Spørgsmål 51
Offentligt
1746445_0001.png
Social-, Indenrigs- og Børneudvalget
Til:
Dato:
Børne- og socialministeren
21. april 2017
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 150
Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov
om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Udvidelse og ty-
deliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats efter ser-
viceloven, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse
af varsling ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter ser-
viceloven m.v.).
Af børne- og socialministeren (Mai Mercado)
Spørgsmål 51
Ministeren oplyser i sin besvarelse af spørgsmål 8, at den skønnede udgift på
80 til 240 millioner kroner bygger på en antagelse om en udvidelse af mål-
gruppen i et ikke nærmere defineret omfang samt en merudgiftsberegning,
der alene baserer sig på kendskab til praksis i én kommune i ét budgetår. Er
ministeren på den baggrund enig i, at det økonomiske skøn hviler på et uhyre
spinkelt faktuelt grundlag?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Jakob
Sølvhøj (EL).
Spørgsmålet ønskes besvaret senest den 27. april 2017.
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Jakob.Solvhoj@ft.dk og til
lov@ft.dk.
På udvalgets vegne
Troels Ravn
formand
1/1