Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17
L 150 Spørgsmål 52
Offentligt
1746447_0001.png
Social-, Indenrigs- og Børneudvalget
Til:
Dato:
Børne- og socialministeren
21. april 2017
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 150
Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov
om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Udvidelse og ty-
deliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats efter ser-
viceloven, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse
af varsling ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter ser-
viceloven m.v.).
Af børne- og socialministeren (Mai Mercado)
Spørgsmål 52
Med henvisning til ministerens besvarelse af spørgsmål 13 bedes ministeren
oplyse, hvilke politiske begrundelser aftalepartierne havde for at lade udgifter
over 2.501 kr. være omfattet af et dokumentationskrav og ikke et sandsynlig-
hedskrav.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Jakob
Sølvhøj (EL).
Spørgsmålet ønskes besvaret senest den 27. april 2017.
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Jakob.Solvhoj@ft.dk og til
lov@ft.dk.
På udvalgets vegne
Troels Ravn
formand
1/1