Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17
L 150 Spørgsmål 8
Offentligt
1740832_0001.png
Social-, Indenrigs- og Børneudvalget
Til:
Dato:
Børne- og socialministeren
4. april 2017
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 150
Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov
om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Udvidelse og ty-
deliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats efter ser-
viceloven, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse
af varsling ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter ser-
viceloven m.v.).
Af børne- og socialministeren (Mai Mercado)
Spørgsmål 8
I det kommenterede høringsnotat fra Børne og Socialministeriet vurderes det,
at det vil medføre offentlige merudgifter i størrelsesordenen 80-240 millioner
kroner årligt, hvis der efter servicelovens § 95, stk. 3, skal kunne bevilges
hjælp til overvågning i eget hjem. Vil ministeren uddybe, hvilke beregninger
der ligger til grund for denne vurdering af merudgiften?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Jakob
Sølvhøj (EL).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Jakob.Solvhoj@ft.dk og til
lov@ft.dk.
På udvalgets vegne
Troels Ravn
formand
1/1