Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17
L 36 Spørgsmål 7
Offentligt
1681085_0001.png
Børne- og Undervisningsudvalget
Til:
Dato:
Ministeren for børn, undervisning og ligestilling
28. oktober 2016
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 36
Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og
lov om efterskoler og frie fagskoler. (Styrkelse af kvaliteten på de frie grund-
skoler m.v.).
Af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby)
Spørgsmål 7
Skal kravet om at styrke og udvikle elevernes demokratiske dannelse forstås
sådan, at friskolerne i undervisningen og hele deres virke skal sigte mod at
styrke og udvikle elevernes demokratiske dannelse, eller skal det forstås så-
dan, at de i alle tilfælde er forpligtede til at lykkes fuldt og helt med at give den
enkelte elev et demokratisk sindelag?
Svar bedes sendt elektronisk til lov@ft.dk.
På udvalgets vegne
Pernille Rosenkrantz-Theil
formand
1/1