Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17
L 9 Spørgsmål 7
Offentligt
1681809_0001.png
Social- og Indenrigsudvalget
Til:
Dato:
Social- og indenrigsministeren
1. november 2016
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L9
Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske
medlemmer til Europa-Parlamentet, lov om kommunale og regionale valg, lov
om offentlige veje m.v. og lov om private fællesveje. (Hjælp til stemmeafgiv-
ning, valgret til Europa-Parlamentsvalg m.v. for personer med midlertidigt op-
hold i andre dele af riget, folkeafstemninger i henhold til særlig lov, ophæng-
ningstidspunkt for valgplakater m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann)
Spørgsmål 7
Vil ministeren bekræfte, at der med lovforslagets bemyndigelse til ministeren
til at fastsætte regler om hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved stem-
meafgivningen, ikke er tale om bemyndigelse til at indføre elektronisk stem-
meafgivning?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Karina.Adsbol@ft.dk og til
lov@ft.dk.
På udvalgets vegne
Troels Ravn
formand
1/1