Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17
L 91 Bilag 14
Offentligt
Ændringsforslag stillet den 19. december 2016
Ændringsforslag
til
Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi
(Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og den grønne ordning, pristillæg og
afregningsvilkår for havvindmølleparkerne Vesterhav Syd, Vesterhav Nord og Kriegers Flak samt
midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse af loft for støtte til visse anlæg)
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt)
Til § 3
6)
Stk. 1
udgår, og i stedet indsættes som nye stykker:
”Stk.
1.
Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 5.
Stk. 2.
Lovforslaget kan stadfæstes tre søgnedage efter dets vedtagelse.
Stk. 3.
Regler udstedt i medfør af § 56 a i lov om fremme af vedvarende energi, som affattet ved §
1, nr. 01, jf. § 47, stk. 6, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1288 af
27. oktober 2016 med senere ændringer, kan træde i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.
Stk. 4.
Loven finder ikke anvendelse på afgørelser, der træffes efter § 7, stk. 5, i lov nr. 744 af 1.
juni 2015, og som er meddelt før lovens ikrafttræden. For sådanne afgørelser finder de hidtil
gældende regler anvendelse.”
Stk. 2-4 bliver til stk. 5-7.
[Lovens stadfæstelse og ikrafttræden]
7)
Stk. 3,
der bliver til stk. 6, affattes således:
»Stk.
6.
§ 22 b og § 23, stk. 4, 3. pkt., i lov om fremme af vedvarende energi som indsat ved denne
lovs § 1, nr. 10 og 11, finder ikke anvendelse for ansøgninger om forundersøgelsestilladelse
modtaget før den 1. januar 2017. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler
anvendelse, jf. dog stk. 7.«
[Lovteknisk præcisering og lovens virkning for forundersøgelsestilladelse]
L 91 - 2016-17 - Bilag 14: Erstatningsændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
8)
Stk. 4,
der bliver til stk. 7, affattes således:
»Stk.
7.
Kommunalbestyrelsen kan gøre indsigelse mod, at der gives etableringstilladelse efter § 25
i lov om fremme af vedvarende energi på baggrund af en forundersøgelsesrapport, der er stillet til
rådighed efter § 24, stk. 4, i lov om fremme af vedvarende energi, hvis ansøgningen om
forundersøgelsestilladelse er modtaget før den 1. januar 2017 og ansøgningen om
etableringstilladelse på baggrund af forundersøgelsesrapporten er modtaget efter den 1. januar 2017.
§ 22 b, stk. 2 og 3, og § 23, stk. 4, 3. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10 og 11, finder
tilsvarende anvendelse for indsigelse efter denne bestemmelse. Indsigelse skal indgives i
forbindelse med høring af relevante myndigheder, inden der træffes afgørelse om
etableringstilladelse.«
[Lovteknisk præcisering og lovens virkning for forundersøgelsestilladelse]
L 91 - 2016-17 - Bilag 14: Erstatningsændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Bemærkninger
Til nr. 1
Det foreslås i
stk. 1,
at loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende. Dette skyldes et ønske
om at suspendere overgangsordningen snarest muligt for at undgå, at Energinet.dk kan træffe
afgørelse om pristillæg til en langt større udbygning med solcelleanlæg end hidtil forudsat. Det er
derfor nødvendigt, at lovforslaget kan træde i kraft snarest muligt.
Den foreslåede ændring indebærer, at loven træder i kraft tidligere end det hidtil foreslåede
ikrafttrædelsestidspunkt den 1. januar 2017 og ændres med henblik på, at ministeren kan udstede
regler om at suspendere overgangsordningen snarest muligt for at imødegå en potentiel betydelig
finansiering af støttebehovet til fremstilling af elektricitet fra solcelleanlæg, som Energi-,
Forsynings- og Klimaministeriet er blevet bekendt den 15. december 2016.
Energinet.dk har den 16. december 2016 oplyst Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, at der
den 15. december 2016 blev modtaget ansøgninger om afgørelse efter overgangsordningen svarende
til 1.660 MW udover de ansøgninger, som Energinet.dk allerede behandler efter § 7, stk. 5, i lov nr.
744 af 1. juni 2015. Afgørelser, som meddeles til ejere af anlæg, der producerer elektricitet
svarende til 1.660 MW, vil potentielt indebære udbetaling af 4,5 mia. kr. Dette vil indebære langt
større udbygning med solcelleanlæg end hidtil forudsat.
Ændringsforslaget skal således ses i sammenhæng med det tidligere fremsatte ændringsforslag,
hvorefter der indsættes et nyt kapitel 6 a med den foreslåede § 56 a, hvorefter energi-, forsynings-
og klimaministeren efter forelæggelse for et af Folketinget nedsat udvalg kan fastsætte regler om, at
der ikke kan træffes afgørelse om støtte eller udbetaling af støtte efter overgangsordningen i § 7,
stk. 5, i lov nr. 744 af 1. juni 2015, medmindre overgangsordningen er gjort forenelig med EU’s
statsstøtteregler, herunder at Europa-Kommissionen har godkendt overgangsordningen, i det
omfang dette måtte være nødvendigt, eller indtil der træffes beslutning om at lukke
overgangsordningen for tilgang af nye anlæg.
Den foreslåede ændring indebærer således, at ministeren kan udnytte den foreslåede bemyndigelse i
§ 56 a til at suspendere ordningen tidligere end det hidtil forudsatte tidspunkt.
Det forudsættes således, at energi-, forsynings- og klimaministeren på det foreslåede tidspunkt for
lovens ikrafttræden samtidigt fastsætter regler om, at der ikke kan træffe afgørelse efter § 7, stk. 5, i
lov nr. 744 af 1. juni 2015, jf. § 47, stk. 6, der omhandler pristillæg for fremstilling af elektricitet fra
solcelleanlæg (60-40-ordningen). Det bemærkes, at ministeren ikke forudsættes at fastsætte regler
med et fremrykket ikrafttrædelsestidspunkt for de øvrige støtteordninger, der er omfattet af
L 91 - 2016-17 - Bilag 14: Erstatningsændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
overgangsordningen, jf. § 41, stk. 3 (250-150- ordningen til hustandsvindmøller), § 43 a, stk. 7, §
44, stk. 5, og § 47, stk. 9 (andre små VE-anlæg).
Af bestemmelsen i § 7, stk. 5, i lov nr. 744 af 1. juni 2015 fremgår følgende:
”Der kan ydes pristillæg efter § 41, stk. 3, § 43 a, stk. 7, § 44, stk. 5, og § 47, stk. 6 og 9, i lov om
fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015, for elektricitet
fremstillet på anlæg, som er nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere, hvis projektet er påbegyndt
inden den 1. juli 2015, og hvis det forhold, at nettilslutning ikke er opnået inden den 1. januar 2016,
ikke kan tilregnes ejeren af anlægget. Har et anlæg, som er omfattet af 1. pkt., en installeret effekt
på 500 kW eller derover, er det endvidere en betingelse, at der er truffet afgørelse herom i 2015, og
at ansøgning herom er modtaget af Energinet.dk senest den 31. oktober 2015.”
Bestemmelsen indebærer, at Energinet.dk træffer en afgørelse, der har karakter af en skønsmæssig
forvaltningsakt, da bestemmelsen ikke fuldt ud normerer indholdet af afgørelsen. Denne vurdering
beror på, dels at bestemmelsen angiver ordet ”kan”, dels at de betingelser, der ifølge bestemmelsen
skal være opfyldt for at ejere kan modtage pristillæg, er skønsmæssige. Det er således eksempelvis
et krav, at ”det forhold, at nettilslutning ikke er opnået inden den 1. januar 2016, ikke kan tilregnes
ejeren af anlægget”. Vurderingen af, om en ansøger i den konkrete situation opfylder kravet om
manglende tilregnelse forudsætter udøvelsen af et skøn, hvor Energinet.dk ifølge forarbejderne bl.a.
kan inddrage forhold som lang sagsbehandlingstid eller spørgsmål om anlæggets karakter.
Efter overgangsordningen i § 7, stk. 5, i lov nr. 744 af 1. juni 2015, stiftes ansøgers retskrav på
støtte på tidspunktet, hvor Energinet.dk træffer afgørelse om pristillæg. Det betyder, at ejere af
anlæg omfattet af ordningen i § 7, stk. 5, i lov nr. 744 af 1. juni 2015 ikke kan anses for at have
opnået et retskrav på støtte i henhold til dansk ret, før Energinet.dk har truffet en afgørelse herom.
Det kan efter Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets opfattelse ikke på forhånd udelukkes, at der
kan forekomme tilfælde, hvor en bekendtgørelse, der fastsætter regler om suspension af
overgangsordningen, kan ramme potentielle støttemodtagere, som har afholdt udgifter i tillid til
muligheden for at erhverve ret til støtte, så økonomisk intensivt og atypisk, at der vil være tale om
ekspropriation. Det må bero på en konkret vurdering, om der i det enkelte tilfælde foreligger
ekspropriation. I vurderingen vil bl.a. indgå den økonomiske betydning af de ændrede regler og de
nærmere omstændigheder, der ligger til grund for, at den potentielle støttemodtager ikke har kunnet
opfylde støttebetingelserne forud for suspensionen. Er indgrebet ekspropriativt, vil den pågældende
have krav på erstatning i medfør af grundlovens § 73. Kravet på erstatning må i mangel af enighed
rejses ved domstolene.
Det foreslås endvidere i
stk. 2,
at lovforslaget kan stadfæstes tre søgnedage efter dets vedtagelse.
Bestemmelsen fastslår, at lovforslaget følger de almindelige regler for stadfæstelse som følger af
grundlovens § 73, stk. 2. I den forbindelse bemærkes, at udgifterne til støtte for elektricitet
fremstillet på solcelleanlæg kan stige markant, hvis adgangen til at træffe afgørelse efter
L 91 - 2016-17 - Bilag 14: Erstatningsændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
overgangsordningen i § 7, stk. 5, i lov nr. 744 af 1. juni 2015 ikke kan suspenderes eller lukkes
snarest muligt.
Det foreslås i
stk. 3,
at regler udstedt i medfør af § 56 a, som affattet ved § 1, nr. 01, jf. 47, stk. 6, i
lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016 med
senere ændringer, kan træde i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.
Den foreslåede ændring indebærer, at energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler,
som træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.
Formålet med ændringen er, at regler om at suspendere overgangsordningen med henblik på at
imødegå en potentiel betydelig finansiering af støttebehovet til fremstilling af elektricitet fra
solcelleanlæg kan træde i kraft snarest muligt.
Det foreslås i
stk. 4,
at loven ikke finder anvendelse på afgørelser, der er truffet efter § 7, stk. 5, i
lov nr. 744 af 1. juni 2015, jf. § 47, stk. 6, i lov om fremme af vedvarende energi, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016 med senere ændringer, og som er meddelt før
lovens ikrafttræden. For sådanne afgørelser finder de hidtil gældende regler anvendelse.
Til nr. 7
Der er tale om en lovteknisk præcisering. Med ændringen tydeliggøres, at der i bestemmelsen
henvises til § 22 b og § 23, stk. 4, 3. pkt., i lov om fremme af vedvarende energi som indsat ved
lovforslagets § 1, nr. 10 og 11.
Herudover indebærer ændringsforslaget, at lovforslagets forudsatte tidspunkt for, hvornår loven har
virkning for ansøgning om forundersøgelsestilladelser fastholdes.
Ændringsforslaget træder i stedet for nr. 4 i det tidligere fremsatte ændringsforslag til § 3 i L91
stillet i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalgets betænkning den 16. december 2016, som samtidig
tages tilbage.
Til nr. 8
Der er tale om en lovteknisk præcisering. Med nyaffattelsen tydeliggøres, at der i bestemmelsen
henvises til § 25, § 24, stk. 4, § 22 b, stk. 2 og 3, og § 23, stk. 4, 3. pkt., i lov om fremme af
vedvarende energi. Med nyaffattelsen tydeliggøres endvidere, at § 22 b, stk. 2 og 3, og § 23, stk. 4,
3. pkt., er indsat ved lovforslagets § 1, nr. 10 og 11.
Herudover indebærer ændringsforslaget, at lovforslagets forudsatte tidspunkt for, hvornår loven har
virkning for ansøgning om forundersøgelsestilladelser og etableringstilladelser fastholdes.
L 91 - 2016-17 - Bilag 14: Erstatningsændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Ændringsforslaget træder i stedet for nr. 5 i det tidligere fremsatte ændringsforslag til § 3 i L91
stillet i Energi-, Forsynings- og Klimudvalgets betænkning den 16. december 2016, som samtidig
tages tilbage.