Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17
L 150
Offentligt
1742467_0001.png
Camilla Maarbjerg
camillamaarbjerg@webspeed.dk
Holmens Kanal 22
1060 København K
Telefon 33 92 93 00
sm@sm.dk
www.socialministeriet.dk
Sagsnr.
2016 - 8264
Doknr.
464032
Dato
07-04-2017
Kære Camilla Maarbjerg
Tak for din henvendelse, som jeg modtog den 8. marts 2017, hvor du skriver om pro-
blematikken om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter servicelovens § 95 og
overvågning.
Først og fremmest vil jeg sige, at jeg naturligvis har stor forståelse for den frustration
og de bekymringer, du som mor oplever i forhold til de ændrede vilkår for at yde hjælp,
pleje og omsorg for din datter. Jeg kan sagtens sætte mig ind i, hvor afgørende det er
for dig som mor og for jer som familie, at I kan få den hjælp og støtte, der er nødven-
dig for at få hverdagen til at hænge sammen på den bedst mulige måde.
Jeg er meget opmærksom på, at muligheden for at yde overvågning i nogle tilfælde vil
være en god løsning for både borgeren med funktionsnedsættelse, familien og kom-
munen. Det er også derfor, at jeg vil forsøge via dialog med kommunerne at afdække
mulighederne for en løsning, som både er fagligt forsvarlig og hensigtsmæssig for
borgere og kommuner, og som samtidig ligger inden for de økonomiske rammer på
området.
Det er en svær øvelse, men ministeriet er i gang med arbejdet. Jeg tør dog ikke sige,
hvornår arbejdet kan forventes afsluttet, lige som jeg desværre heller ikke kan love, at
jeg kan finde en løsning. Men det er vigtigt for mig, at du ved, at jeg arbejder på at få
afdækket alle muligheder.
Hvis jeg så skal vende mig mod dit spørgsmål om de økonomiske konsekvenser af at
skrive overvågning ind i servicelovens § 95, så har ministeriet skønnet, at udgiften vil
være i størrelsesordenen 80-240 mio. kr. årligt. Forklaringen på det er ret teknisk, men
det hænger sammen med, at det vurderes at medføre, at flere borgere end i dag
kommer i målgruppen for § 95, og det vil betyde flere udgifter i kommunerne til denne
type hjælp. Der er også tale om, at kommunerne får en ekstra pligt efter loven, og det
skal de have betaling for efter det såkaldte DUT-princip (det udvidede totalbalance-
princip), som betyder, at staten skal yde økonomisk kompensation til kommunerne for
de opgaver, der fremgår af loven.
Jeg håber, at jeg med dette brev har fået belyst de spørgsmål, som du føler, at du ikke
tidligere har fået svar på.
Med venlig hilsen
Mai Mercado