Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17
L 150
Offentligt
1748181_0001.png
Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg
Holmens Kanal 22
1060 København K
Telefon 33 92 93 00
sm@sm.dk
www.sm.dk
Sagsnr.
2016 - 8264
Doknr.
466914
Dato
26-04-2017
Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg har d. 21. april 2017 stillet følgende
spørgsmål nr. 50 (ad L 150) til børne- og socialministeren, som hermed besvares.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jakob Sølvhøj (EL).
Spørgsmål nr. 50:
Med henvisning til ministerens besvarelse af spørgsmål 8 bedes ministeren uddybe,
hvorfor der efter ministerens vurdering sker en udvidelse af målgruppen for § 95, hvis
der efter servicelovens § 95, stk. 3, skal kunne bevilges hjælp til overvågning i eget
hjem. Og vil ministeren i forlængelse heraf oplyse, hvordan den samlede nye mål-
gruppe vil fordele sig på følgende grupper:
a. Borgere, der i dag er omfattet af § 95
b. Unge borgere med omfattende funktionsnedsættelser, som fortsat bor hjemme, og
hvor det er forældrene, der vil modtage tilskuddet til overvågning
c. Gruppen af ældre, der i dag modtager hjælp efter § 83 om personlig og praktisk-
hjælp i hjemmet m.v. i mindre end 20 timer om ugen, og som med ændringen vil kun-
ne modtage hjælp og overvågning for samlet mere end 20 timer eller mere om
Svar:
Det er vurderingen, at den i spørgsmålet beskrevne ændring vil medføre en betydelig
udvidelse af målgruppen for servicelovens § 95. Derudover vil ændringen afstedkom-
me en stigning i gennemsnitsudgiften for den allerede omfattede personkreds, da
overvågning bliver en del af bestemmelsens anvendelsesområde.
Udvidelsen af målgruppen vurderes at omfatte unge borgere med omfattende funkti-
onsnedsættelser, som fortsat bor hjemme, og hvor det er forældrene, der vil modtage
tilskuddet til hjælp og overvågning, samt en mindre gruppe ældre, der i dag modtager
hjælp efter § 83 om personlig og praktisk hjælp i hjemmet mv. i mindre end 20 timer
om ugen, og som med ændringen vil kunne modtage hjælp og overvågning for samlet
20 timer eller mere om ugen.
Ministeriet er ikke i besiddelse af tilstrækkelig detaljeret information om de enkelte
ydelsesmodtagere til at kunne specificere, hvordan den samlede nye målgruppe vil
fordele sig på de forskellige grupper.
I forhold til udvidelsen af anvendelsesområdet for § 95 vil der være merudgifter til visi-
tation af borgere, der i forvejen modtager hjælp efter bestemmelsen. Der vil typisk
være tale om overvågning i alle de timer, borgeren opholder sig i hjemmet, hvor der
ikke ydes personlig pleje.
Udgiftsskønnet skal ses i lyset af ovenstående, men som også oplyst i tidligere svar er
L 150 - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 50: MFU spm., om at uddybe, hvorfor der efter ministerens vurdering sker en udvidelse af målgruppen for § 95, hvis der efter servicelovens § 95, stk. 3, skal kunne bevilges hjælp til overvågning i eget hjem, til børne- og socialministeren
skønnet for de samlede merudgifter behæftet med betydelig usikkerhed, idet det er
baseret på begrænset information omkring én enkelt kommunes praksis på området.
Med venlig hilsen
Mai Mercado
2