Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17
L 36
Offentligt
1686529_0001.png
Børne- og Undervisningsudvalget
Christiansborg
Ministeriet for Børn,
Undervisning og Ligestilling
Ministeren
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf. 3392 5000
Fax 3392 5547
www.uvm.dk
10-11-2016
I forbindelse med behandlingen af (L 36) Forslag til Lov om ændring af
lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og
frie fagskoler (Styrkelse af kvaliteten på de frie grundskoler m.v.) har
udvalget i brev af 28. oktober 2016 stillet mig følgende spørgsmål:
Spørgsmål 7:
”Skal kravet om at styrke og udvikle elevernes demokratiske dannelse
forstås sådan, at friskolerne i undervisningen og hele deres virke skal
sigte mod at styrke og udvikle elevernes demokratiske dannelse, eller skal
det forstås sådan, at de i alle tilfælde er forpligtede til at lykkes fuldt og
helt med at give den enkelte elev et demokratisk sindelag?”
Svar:
De frie grundskolers undervisning og øvrige virke skal ske på en måde,
som bidrager til udviklingen af elevernes demokratiske dannelse. Skoler-
ne er forpligtede til at undervise eleverne i principperne for det danske
folkestyre og forberede eleverne til at kunne fungere som samfundsbor-
gere i Danmark og herunder til at erkende og respektere, at der kan være
forskellige holdninger til etiske, religiøse eller politiske spørgsmål, hvilket
er en forudsætning for folkestyret. Skolerne skal i deres undervisning og
virke også lægge vægt på, at eleverne tager det frie demokratiske sam-
funds værdier til sig.
Skolerne har fortsat frihed til at give en undervisning, der stemmer
overens med skolens egen overbevisning og til at tilrettelægge undervis-
ningen i overensstemmelse med denne overbevisning. Skolens lovlige
holdningspåvirkning af eleverne skal ske på en måde, som bidrager til
udviklingen af elevernes demokratiske dannelse. Sådan fungerer det alle-
rede nu som følge af kravet i friskoleloven om frihed og folkestyre. Det
vil med lovforslaget blive udtrykkeliggjort for at styrke skolernes fokus
på det.
L 36 - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 7: Spm. om, hvordan kravet om at styrke og udvikle elevernes demokratiske dannelse skal forstås, til ministeren for børn, undervisning og ligestilling
2
Det bør ikke, som spørgsmålet synes at bygge på, være således, at det ved
den foreslåede ændring af bestemmelsen om frihed og folkestyre bliver
underordnet, hvilket udkomme skolens virke har i forhold til eleverne.
Det vil fortsat have en betydning i en bedømmelse af, om en skole lever
op til sine forpligtelser efter loven. Det vil dog på den anden side ikke
som anført i spørgsmålet indebære, at skolerne ”i alle tilfælde er forplig-
tede til at lykkes fuldt og helt med at give den enkelte elev et demokratisk
sindelag”.
Med venlig hilsen
Ellen Trane Nørby