Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17
S 1337
Offentligt
1772794_0001.png
Folketingets Lovsekretariat
Christiansborg
1240 København K
Den 26. juni 2017
Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. S 1337 stillet den 20. juni 2017 af Trine
Torp (SF).
Spørgsmål nr. S 1337
"Skal svaret på spørgsmål nr. S 1306 opfattes således, at regeringen ikke vil komme med
initiativer vedrørende plastforurening og plastaffald før Kommissionens plaststrategi
offentliggøres, at regeringens udkast til plasthandleplan emnemæssigt vil blive en tro kopi af
Kommissionens plaststrategi og at der derfor heller ikke kommer udspil på forsyningsområdet,
som berører plastaffald?" (Spm. nr. S 1337).
Svar
Plastforurening er først og fremmest et globalt problem. Løsningen på udfordringen med
plastforurening skal derfor findes gennem en international indsats. En selvstændig dansk indsats
skal især tænkes sammen med den europæiske.
Som det også blev nævnt i forbindelse med 1.
behandlingen af beslutningsforslag nr. B 85, så vil
regeringen invitere folketingets partier til drøftelser
om en national plasthandlingsplan, når både anbefalingerne fra regeringens Advisory Board for
cirkulær økonomi, som blev lanceret 7. juni, og EU Kommissionens plasthandlingsplan foreligger.
Der er dog allerede igangsat en lang række danske initiativer vedr. plastforurening og plastaffald,
blandt andet lancerer Miljøstyrelsen en informationsindsats mod marint affald, herunder plast, i
efteråret 2017. Der er også igangsat flere projekter med henblik på at udvikle egnede
analysemetoder til bestemmelse af mikroplast indhold i bl.a. spildevand, ligesom regeringen via
MUDP midler støtter undersøgelser og udvikling af rensemetoder til tilbageholdelse af mikroplast
i spildevand inden det når ud i naturen. Regeringen overvejer løbende nye initiativer og indsatser
mod plastforurening.
Esben Lunde Larsen
/
Hans Christian Karsten
Miljø-
og Fødevareministeriet • Slotsholmsgade 12 • 1216
København K
Tlf. 38 14 21 42 • Fax 33 14 50 42 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mfvm@mfvm.dk • www.mfvm.dk