Møde nr. 10 i Europaudvalget

4. Udgave

Mødedato: fredag den 25. november 2016
Mødetidspunkt: Kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden


FO
1.

Rådsmøde nr. 3504 (udenrigsanliggender - udvikling) den 28. november 2016 Forelæggelse ved udenrigsministeren


2.

Rådsmøde nr. 3503 (konkurrenceevne) den 28.-29. november 2016 Dagsordenspunkterne 6-8 forelægges af uddannelses- og forskningsministeren Dagsordenspunkterne 1-5 forelægges af erhvervs- og vækstministeren


FO
3.

Rådsmøde nr. 3505 (transport, telekommunikation og energi - transportdelen (søfart)) den 1.-2. december 2016 Dagsordenspunkt 3 forelægges af erhvervs- og vækstministeren


4.

Rådsmøde nr. 3507 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 8.-9. december 2016 Forelæggelse ved transportministeren


FO/L
5.

Rådsmøde nr. 3505 (transport, telekommunikation og energi - transport (luftfart) og telekommunikationsdelen) den 1.-2. december 2016 Dagsordenspunkterne 1 og 7 og 2 forelægges af transportministeren. Punkt to er lukket. Dagsordenspunkterne 4-6 og 8 forelægges af energi-, forsynings- og klimaministeren


6.

Rådsmøde nr. 3505 (transport, telekommunikation og energi - energidelen) den 5. december 2016 Forelæggelse ved energi-, forsynings- og klimaministerenL
8.

Drøftelse af temaer for kommende møder med de danske medlemmer af Europa-Parlamentet


L
9.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1-6 nævnte møder.
FO
3.

Migration og udvikling, herunder den eksterne investeringsplan (EIP) og etableringen af en ny europæisk fond for bæredygtig udvikling (EFSD)

- Politisk drøftelse

KOM (2016) 0234, KOM (2016) 0586, KOM (2016) 0581


4.

Rådskonklusioner om EU’s fælles position for det andet højniveaumøde i Det Globale Partnerskab for Effektivt Udviklingssamarbejde

- Rådskonklusioner


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst


Alle dagordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort
2.

Geografisk blokering: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om imødegåelse af geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked

- Generel indstilling

KOM (2016) 0289


4.

Det indre marked: Status et år efter vedtagelsen af Kommissionens strategi for det indre marked for varer og tjenesteydelser: Løft af det indre marked: flere muligheder for borgere og virksomheder Opfølgning af den ekstraordinære samling i Rådet for Konkurrenceevne den 9. november 2015 og konferencen om energiintensive industrier den 15. februar 2016

- Politisk drøftelse

KOM (2015) 0550


5.

Enhedspatentet og den fælles patentdomstol: Færdiggørelse og ikrafttrædelse af enhedspatentet og den fælles patentdomstol

- Udveksling af synspunkter


6.

En rumstrategi for Europa

- Præsentation ved Kommissionen - Udveksling af synspunkter

KOM (2016) 0705


8.

Implementering af strategi for internationalt samarbejde inden for forskning og innovation

- Udveksling af synspunkter

KOM (2016) 0657


9.

Eventuelt


10.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne 1-5 hører under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 6-8 hører under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort.
1.

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 – ”EASA-forordningen”

- Generel indstilling

KOM (2015) 0613


a.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/45/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe

- Generel indstilling

KOM (2016) 0369


b.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets ændring af Rådets direktiv 98/41 / EF om registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i medlemsstaterne i Fællesskabet og om ændring af direktiv 2010/65 / EU af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til og / eller afgår fra havne i medlemsstaterne

- Generel indstilling

KOM (2016) 0370


c.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et system med inspektioner for sikker drift af ro-ro-færger og højhastighedspassagerfartøjer i fast fartøj i fast rutefart og om ændring af direktiv 2009/16/EF om Europaparlamentets og Rådets direktiv om havnestatskontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 1999/35/EF

- Fremskridtsrapport

KOM (2016) 0371


4.

Elektronisk kommunikation


a.

Kommissionens forslag om en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation

- Politisk drøftelse

KOM (2016) 0590


b.

Forslag om oprettelsen af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)

- Politisk drøftelse

KOM (2016) 0591


5.

Kommissionens meddelelser:


FO
8.

Forslag om fremme af internetkonnektivitet i lokalsamfund (“WiFi4EU”)

- Delvis generel indstilling/fremskridtsrapport

KOM (2016) 0589


9.

Eventuelt


10.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne 1-2 og 7 hører under Transportministeriets ressort. Dagsordenspunkt 3 hører under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 4-6 og 8 hører under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets ressortRing til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik