Europaudvalget 2017-18
EUU Alm.del Bilag 261
Offentligt
Europaudvalget
REFERAT
AF 10. EUROPAUDVALGSMØDE
Mødedato:
Tidspunkt:
sstartstart:start:
Sted:
fredag den 1. december 2017
kl. 07.30
vær. 2-133
Dagsorden
1. Rådsmøde nr. 3584 (retlige og indre anliggender) den 7.-8. december
2017
Justitsministeren forelægger dagsordenspunkt 1-8 og 12-13
EUU alm. del (17)
bilag 180 (kommenteret dagsorden)
FO
2. Rådsmøde nr. 3582 (økonomi og finans) den 5. december 2017
Forelæggelse ved finansministeren
EUU alm. del (17)
bilag 180 (kommenteret dagsorden)
3. Rådsmøde nr. 3583 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og
forbrugerbeskyttelse - socialdelen) den 7. december 2017
Beskæftigelsesministeren forelægger dagsordenspunkt 1-5
EUU alm. del (17)
bilag 180 (kommenteret dagsorden)
4. Rådsmøde nr. 3584 (retlige og indre anliggender) den 7.-8. december 2017
Udlændinge- og integrationsministeren forelægger dagsordenspunkt 10-11
EUU alm. del (17)
bilag 180 (kommenteret dagsorden)
EUU alm. del (17)
bilag 185 (supplerende kommenteret
dagsorden)
5. Rådsmøde nr. 3581 (transport, telekommunikation og energi -
telekommunikation) den 4.-5. december 2017
Forelæggelse ved energi-, forsynings- og klimaministeren
EUU alm. del (17)
bilag 180 (kommenteret dagsorden)
Den 30. november 2017
288
EUU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 261: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 1/12-17
6. El-markedsdesignpakken
Forelæggelse ved energi-, forsynings- og klimaministeren
KOM (2016) 0861
bilag 7 (samlenotat)
EUU alm. del (17)
bilag 180 (kommenteret dagsorden)
KOM (2016) 0864
bilag 8 (henvendelse af 29/11-17 fra
VedvarendeEnergi og NOAH)
KOM (2016) 0861
bilag 6 (Kommissionens svar på Folketingets
udtalelse)
KOM (2016) 0861
bilag 5 (Folketingets udtalelse)
KOM (2016) 0861
bilag 2 (faktaark)
EUU alm. del (16)
bilag 534 (præsentation fra Dansk Energi)
EUU alm. del (16)
bilag 527 (materiale til MEP-mødet 31/3-17)
EU-note (16)
E 16 (EU-note af 1/2-17)
EUU alm. del (16)
bilag 932 (udvalgsmødereferat side 1382,
senest behandlet i EUU 23/6-17)
FO
a) Forordningsforslag om det indre marked for elektricitet
Tidlig forelæggelse
KOM (2016) 0861
b) Direktivforslag om fælles regler for det indre marked for elektricitet
Tidlig forelæggelse
KOM (2016) 0864
c) Forordningsforslag om beredskab i elsektoren
(elforsyningssikkerhedsforslaget)
Tidlig forelæggelse
KOM (2016) 0862
d) Forordningsforslag om oprettelse af et EU-agentur for samarbejde
mellem energireguleringsmyndigheder (ACER)
Tidlig forelæggelse
KOM (2016) 0863
7. Rådsmøde nr. 3583 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og
forbrugerbeskyttelse - sundhedsdelen) den 8. december 2017
Forelæggelse ved sundhedsministeren
EUU alm. del (17)
bilag 180 (kommenteret dagsorden)
8. Rådsmøde nr. 3584 (retlige og indre anliggender) den 7.-8. december
2017
Børne- og socialministeren forelægger dagsordenspunkt 9
EUU alm. del (17)
bilag 180 (kommenteret dagsorden)
FO
FO
FO
289
EUU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 261: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 1/12-17
9. Rådsmøde nr. 3583 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og
forbrugerbeskyttelse - socialdelen) den 7. december 201
Børne- og socialministeren forelægger dagsordenspunkt 6-7
Minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde
forelægger dagsordenspunkt 8
Transport-, bygnings- og boligministeren forelægger dagsordenspunkt 9
EUU alm. del (17)
bilag 180 (kommenteret dagsorden)
10. Rådsmøde nr. 3581 (transport, telekommunikation og energi - transport)
den 5. december 2017
Forelæggelse ved transport-, bygnings- og boligministeren
EUU alm. del (17)
bilag 180 (kommenteret dagsorden)
L
11. Eventuelt
Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1-5 samt 7-10
nævnte møder.
Praktiske oplysninger:
Hvor intet andet er angivet, afholdes Europaudvalgets ordinære møder for åbne døre. Tilmelding
for tilhørere skal ske
senest kl. 12.00 dagen inden mødet
ved Europaudvalgets sekretariat
(europaudvalget@ft.dk; tlf. +45 33 37 36 10). Der vil være pladsbegrænsning.
Anvendte forkortelser:
FF =Forventet forhandlingsoplæg
FO =Forhandlingsoplæg
FL =Forventet lukket behandling
L
=Lukket behandling
290
EUU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 261: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 1/12-17
Rådsmøde nr. 3584 (retlige og indre anliggender) den 7.-8. december
2017
1. Interoperabilitet
Fremskridtsrapport
Rådsmøde 3584
bilag 1 (samlenotat side 3)
EUU alm. del (16)
bilag 254 (udvalgsmødereferat side 252,
senest omtalt på EUU-møde 16/11-16)
2.
Samarbejde mellem EU’s fælles sikkerheds-
og forsvarspolitiske
missioner/operationer og RIA-agenturer
Politisk drøftelse
Rådsmøde 3584
bilag 1 (samlenotat side 7)
EUU alm. del (17)
bilag 166 (udvalgsmødereferat side 192,
senest behandlet i EUU 10/11-17 ved forsvarsministeren)
3. Terrorbekæmpelse
Udveksling af synspunkter
Rådsmøde 3584
bilag 1 (samlenotat side 10)
EUU alm. del (17)
bilag 70 (udvalgsmødereferat side 48,
senest behandlet i EUU 6/10-17)
a) Højniveauekspertgruppe om radikalisering
b) Styrket samarbejde mellem myndigheder
4. Logning
Status/Politisk drøftelse
Rådsmøde 3584
bilag 1 (samlenotat side 14)
EUU alm. del (16)
bilag 853 (udvalgsmødereferat side 1204,
senest behandlet i EUU 2/6-17)
5. Kryptering
Status/Politisk drøftelse
Rådsmøde 3584
bilag 1 (samlenotat side 19)
EUU alm. del (17)
bilag 70 (udvalgsmødereferat side 43,
senest behandlet i EUU 6/10-17)
291
EUU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 261: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 1/12-17
6. European Criminal Records Information System (ECRIS):
Generel indstilling
Rådsmøde 3584
bilag 1 (samlenotat side 24)
EUU alm. del (17)
spørgsmål 8 (hvorvidt DK har anmodet om
oplysninger via ECRIS til andre formål end straffesager)
EUU alm. del (17)
spørgsmål 5 (hvor mange gange DK har
anmodet andre EU-lande om oplysninger via ECRIS-systemet)
Rådsmøde 3473 - RIA (2016-17)
bilag 6 (skriftlig forelæggelse
af rådsmøde RIA 9-10/6-16)
EUU alm. del (17)
bilag 70 (udvalgsmødereferat side 42,
senest behandlet i EUU 6/10-17)
a) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af
et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger
inde med oplysninger om straffedomme afsagt over
tredjelandsstatsborgere og statsløse personer
(tredjelandsstatsborgere) for at supplere og understøtte det
europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS-
TCN-systemet), og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011*
KOM (2016) 0007
b) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af
Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA for så vidt angår udveksling af
oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske
informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS), og om
erstatning af Rådets afgørelse 2009/316/RIA*
KOM (2017) 0344
7. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig
anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation*
Generel indstilling
KOM (2016) 0819
Rådsmøde 3584
bilag 1 (samlenotat side 32)
EUU alm. del (17)
bilag 70 (udvalgsmødereferat side 41,
senest behandlet i EUU 6/10-17)
292
EUU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 261: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 1/12-17
8. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammer for
forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og
foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for
rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og om ændring af
direktiv 2012/30/EU
Politisk drøftelse
KOM (2016) 0723
Rådsmøde 3584
bilag 1 (samlenotat side 42)
EUU alm. del (16)
bilag 853 (udvalgsmødereferat side 1201,
senest behandlet i EUU 2/6-17)
9. Forslag til Rådets forordning om kompetence, anerkendelse og
fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende
forældreansvar, og om internationale barnebortførelser omarbejdning)*
Politisk drøftelse
KOM (2016) 0411
Rådsmøde 3584
bilag 2 (samlenotat)
EUU alm. del (16)
bilag 853 (udvalgsmødereferat side 1219,
senest behandlet i EUU 2/6-17)
10. Reform af det fælles europæiske asylsystem og genbosætning
Fremskridtsrapport
Rådsmøde 3584
bilag 3 (samlenotat side 4)
EUU alm. del (17)
bilag 70 (udvalgemødereferat side 50,
senest behandlet i EUU 7/10-17)
a) Dublin: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken
medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om
international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger
eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning) (Første
gennemlæsning)
KOM (2016) 0270
b) Modtagelsesforhold: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om fastlæggelse af minimumsstandarder for modtagelse af
asylansøgere i medlemsstaterne (Første gennemlæsning)
KOM (2016) 0465
293
EUU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 261: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 1/12-17
c) Kvalifikation: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere
eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en
ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til
subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse og om
ændring af Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om
tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding (Første
gennemlæsning)
KOM (2016) 0466
d) Procedure: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
en fælles procedure for international beskyttelse i EU og om
ophævelse af direktiv 2013/32/EU (Første gennemlæsning)
KOM (2016) 0467
e) Eurodac: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik
på en effektiv identificering af en tredjelandsstatsborger eller en
statsløs person med ulovligt ophold og om medlemsstaternes
retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive
anmodning om sammenligning med Eurodac-oplysninger med henblik
på retshåndhævelse (omarbejdning) (Første gennemlæsning)
KOM (2016) 0272
f) EASO: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den
Europæiske Unions Asylagentur og om ophævelse af forordning (EU)
nr. 439/2010 (Første gennemlæsning)
KOM (2016) 0271
g) Genbosætning: Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning
om indførelse af en EU-genbosætningsramme (Første
gennemlæsning)
KOM (2016) 0468
11. eu-Lisa: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Det
Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-
Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-
LISA) og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets
afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af forordning (EU) nr.
1077/2011 (Første gennemlæsning)
Generel indstilling
KOM (2017) 0352
Rådsmøde 3584
bilag 3 (samlenotat side 17)
294
EUU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 261: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 1/12-17
12. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af
passageroplysninger til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge
terrorhandlinger og grov kriminalitet (PNR-direktivet)*
Statusredegørelse for implementering
KOM (2011) 0032
Rådsmøde 3584
bilag 4 (supplerende samlenotat side 2)
EU-note (2015-16)
E 13 (note af 23/11-15)
EUU alm. del (16)
bilag 254 (udvalgsmødereferat side 258,
senest behandlet i EUU 16/11-16)
EUU alm. del (15)
bilag 697 (udvalgsmødereferat side 907 FO,
forhandlingsoplæg forelagt EUU 13/5-16)
13.
EU’s tiltrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
(EMRK)
Statusredegørelse
SEK (2010) 0305
Rådsmøde 3584
bilag 4 (supplerende samlenotat side 5)
EUU alm. del (15)
bilag 69 (udvalgsmødereferat side 184,
senest behandlet i EUU 2/10-15)
EUU alm. del (09)
bilag 447 (udvalgsmødereferat side 1159
FO, forhandlingsoplæg forelagt EUU 28/5-10)
14. Eventuelt
15. Siden sidst
Dagsordenspunkterne 1-8 og 12-13 hører under Justitsministeriets ressort.
Dagsordenspunkt 9 hører under Børne- og Socialministeriets ressort.
Dagsordenspunkterne 10 og 11 hører under Udlændinge- og
Integrationsministeriets ressort.
* Forslagene er fremsat efter TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om
Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-Traktaten, finder derfor
anvendelse, hvilket indebærer, at forslaget ikke vil være bindende for eller
finde anvendelse i Danmark (”retsforbeholdet”).
295
EUU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 261: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 1/12-17
Rådsmøde nr. 3582 (økonomi og finans) den 5. december 2017
FO
1. Styrkelse af bankunionen
– risikoreduktionstiltag: Revision af EU’s
kapitalkravs-regler (CRR/CRD IV)
Politisk drøftelse
KOM (2016) 0850, KOM (2016) 0854
Rådsmøde 3582
bilag 1 (samlenotat side 2)
EUU alm. del (16)
bilag 895 (udvalgsmødereferat side 1334,
senest behandlet i EUU 14/6-17)
2. Styrkelse af bankunionen
risikoreduktionstiltag: Ændring af direktivet om
genopretning og afvikling af kreditinstitutter (BRRD)
Politisk drøftelse
KOM (2016) 0851, KOM (2016) 0852
Rådsmøde 3582
bilag 1 (samlenotat side 26)
EUU alm. del (16)
bilag 895 (udvalgsmødereferat side 1334,
senest behandlet i EUU 14/6-17)
3. Styrkelse af bankunionen
forslag til en fælles indskydergarantiordning i
bank-unionen (EDIS)
Fremskridtsrapport
KOM (2015) 0586, KOM (2017) 0592
Rådsmøde 3582
bilag 1 (samlenotat side 37)
KOM (2015) 0586
bilag 1 (faktaark om fælles europæisk
indskydergarantiordning)
EU-note (15)
E 16 (note af 10/12-15 om fælles EU-
indskydergarantiordning for bankkunder)
EUU alm. del (16)
bilag 312 (udvalgsmødereferat side 413,
senest behandlet i EUU 2/12-16)
4. Styrkelse af bankunionen
status på håndtering af misligholdte lån (NPL)
Status
Rådsmøde 3582
bilag 1 (samlenotat side 42)
Rådsmøde 3555
bilag 2 (senest behandlet ved skriftlig
forelæggelse af rådsmøde økofin 11/7-17)
FO
5. Fælles EU-liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner
Vedtagelse
Rådsmøde 3582
bilag 1 (samlenotat side 44)
EUU alm. del (17)
bilag 182 (henvendelse af 29/11-17 fra
Oxfam IBIS)
EU-note (15)
E 28 (note af 29/1-16 om Kommissionens nye
skattepakke og aktuelle EU-sager)
EUU alm. del (16)
bilag 495 (udvalgsmødereferat side 714,
senest behandlet i EUU 20/2-17)
FO
296
EUU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 261: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 1/12-17
6. Rådskonklusioner om beskatning af den digitale økonomi
Vedtagelse
KOM (2017) 0547
Rådsmøde 3582
bilag 1 (samlenotat side 53)
EU-note (16)
E 40 (note af 29/9-17 om beskatning af den
digitale økonomi)
7. Kommissionens vækstundersøgelse 2018 mv.
Præsentation og udveksling af synspunkter
KOM (2017) 0771, KOM (2017) 0770, KOM (2017) 0690
Rådsmøde 3582
bilag 1 (samlenotat side 63)
8. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten
Vedtagelse
KOM (2017) 0802, KOM (2017) 0801, KOM (2017) 0803
Rådsmøde 3582
bilag 1 (samlenotat side 70)
EUU alm. del (16)
bilag 895 (udvalgsmødereferat side 1336,
senest behandlet i EUU 14/6-17)
9. Eventuelt
10. Siden sidst
Dagsordenspunkt 1, 2, 3 og 4 hører under Erhvervsministeriets og
Finansministeriets ressort. Dagsordenspunkt 5 og 6 hører under
Skatteministeriets og Finansministeriets. Dagsordenspunkt 7 og 8 hører under
Finansministeriets ressort.
297
EUU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 261: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 1/12-17
Rådsmøde nr. 3583 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og
forbrugerbeskyttelse - socialdelen) den 7. december 2017
1. Det Europæiske Semester 2018
Udveksling af synspunkter
KOM (2017) 0771, KOM (2017) 0674, KOM (2017) 0690
Rådsmøde 3583
bilag 1 (samlenotat side 2)
2. Forordning 883/04 om koordination og social sikring
Delvis generel indstilling
KOM (2016) 0815
Rådsmøde 3583
bilag 1 (samlenotat side 5)
KOM (2016) 0815
bilag 13 (notat samt fællesbrev fra Tyskland,
Østrig, Irland og Danmark til kommissær Marianne Thyssen)
KOM (2016) 0815
bilag 12 (kommissionens svar på
Folketingets udtalelse)
KOM (2016) 0815
bilag 9 (Folketingets udtalelse)
KOM (2016) 0815
bilag 2 (henvendelse af 17/1-17 fra LO og
FTF)
KOM (2016) 0815
bilag 1 (faktaark)
KOM (2016) 0815 - svar på spm. 1 om, hvorfor et stort flertal af
medlemslande ved behandlingen af de tekniske ændringer af
lovvalgsbestemmelserne har afvist forslaget om indsættelse af
henvisning til udstationeringsdirektivet, fra
beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren
EU-note (16)
E 18 (note af 2/2-17)
EUU alm. del (17)
bilag 102 (udvalgsmødereferat side 114,
senest behandlet i EUU 13/10-17)
3. Orlovsdirektivet
Fremskridtsrapport
KOM (2017) 0253
Rådsmøde 3583
bilag 1 (samlenotat side 27)
KOM (2017) 0253
bilag 9 (Kommissionens svar på Folketingets
udtalelse)
KOM (2017) 0253
bilag 8 (Kopi af Foreningen Fars skrivelse til
Børne- og socialministeren vedr. fædrebarsel)
KOM (2017) 0253
bilag 7 (Politisk udtalelse)
KOM (2017) 0253
bilag 6 (Beskæftigelsesministerens brev til
kommissær Thyssen)
KOM (2017) 0253
bilag 1 (faktaark om forslag til nye regler for
forældreorlov)
EU-note (16)
E 30 (EU-note af 29/5-17)
298
EUU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 261: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 1/12-17
4. Rådskonklusioner om fremtidens arbejdsmarked
Vedtagelse
Rådsmøde 3583
bilag 1 (samlenotat side 46)
5. Direktiv om iværksættelse af aftale om ændring af direktiv 2009/13/EF i
overensstemmelse med ændringsforslagene fra 2014 til ILO-konventionen
om søfarendes ansættelsesforhold af 2006
Politisk aftale
KOM (2017) 0406
Rådsmøde 3583
bilag 1 (samlenotat side 48)
6. Direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset
religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering
Fremskridtsrapport
KOM (2008) 0426
Rådsmøde 3583
bilag 1 (samlenotat side 53)
EUU alm. del (16)
bilag 853 (udvalgsmødereferat side 1194,
senest behandlet i EUU 2/6-17)
7. Rådskonklusioner om acceleration af fællesskabsbasseret støtte til en
selvstændig levevis
Vedtagelse
Rådsmøde 3583
bilag 1 (samlenotat side 97)
8. Rådskonklusioner om det kønsopdelte uddannelsessystem, træning og
arbejdsmarked
Vedtagelse
Rådsmøde 3583
bilag 1 (samlenotat side 99)
9. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes
tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for
så vidt angår tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser
(tilgængelighedsdirektiv)
Generel indstilling
KOM (2015) 0615
Rådsmøde 3583
bilag 1 (samlenotat side 101)
KOM (2015) 0615
bilag 3 (henvendelse af 8/6-16 fra Danske
Handicaporganisationer)
EUU KOM (2015) 0615 - svar på spm. 1 om regeringens måde at
opgøre de forventede økonomiske konsekvenser af
tilgængelighedsdirektivet på, fra transport- og
bygningsministeren
EUU alm. del (16)
bilag 864 (udvalgsmødereferat side 1290
FO, forhandlingsoplæg forelagt EUU 9/6-17)
299
EUU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 261: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 1/12-17
10. Eventuelt
11. Siden sidst
a) Orientering om sag ved EU-Domstolen - Sag C-551/16, Klein
Schiphorst, om eksport af dagpenge
EUU alm. del (16)
bilag 392 (notat om afgivelse af indlæg i
sagen)
b) Orientering om sag ved EU-Domstolen - Sag C-517/16, Czerwinski,
om pension og efterløn
EUU alm. del (16)
bilag 306 (notat om afgivelse af indlæg i
sagen)
Dagsordenspunkt 1 hører under Beskæftigelsesministeriets og Børne- og
Socialministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 2-4 hører under
Beskæftigelsesministeriets ressort. Dagsordenspunkt 5 hører under
Erhvervsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 6 og 7 hører under Børne- og
Socialministeriets ressort. Dagsordenspunkt 8 hører under
Udenrigsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 9 hører under Transport-,
Bygnings- og Boligministeriets ressort.
300
EUU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 261: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 1/12-17
Rådsmøde nr. 3581 (transport, telekommunikation og energi -
telekommunikationsdelen) den 4. december 2017
1. Forslag om oprettelsen af Sammenslutningen af Europæiske
Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)
Generel indstilling
KOM (2016) 0591
Rådsmøde 3581
bilag 1 (samlenotat side 2)
EUU alm. del (2017-18)
bilag 70 (udvalgsmødereferat side 84
FO, forhandlingsoplæg forelagt EUU 6/10-17)
2. Forordningsforslag vedrørende respekt for privatlivets fred og beskyttelse
af persondata ved elektronisk kommunikation (e-databeskyttelse)
Fremskridtsrapport
KOM (2017) 0010
Rådsmøde 3581
bilag 1 (samlenotat side 8)
KOM (2017) 0010
bilag 1 (oplæg fra møde i EUU 3/2-17 af IT-
Politisk Forening)
KOM (2017) 0010 - svar på spm. 1 om ministerens kommentarer
til høringssvar fra Forbrugerrådet Tænk vedr. forslag til
forordning om respekt for privatlivets fred, fra erhvervsministeren,
kopi til udenrigsministeren
EUU alm. del (16)
bilag 853 (udvalgsmødereferat side 1228,
senest behandlet i EUU 2/6-17)
3. Forordningsforslag om en ramme for fri udveksling af andre data end
personoplysninger i Den Europæiske Union (frie datastrømme)
Politisk drøftelse
KOM (2017) 0495
Rådsmøde 3581
bilag 1 (samlenotat side 22)
4. Eventuelt
5. Siden sidst
Dagsordenspunkt 1 hører under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets
ressort. Dagsordenspunkt 2-3 hører under Erhvervsministeriets ressort
301
EUU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 261: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 1/12-17
Rådsmøde nr. 3581 (transport, telekommunikation og energi - transport)
den 5. december 2017
1. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009 og forordning (EF) nr.
1072/2009 med henblik på at tilpasse dem til udviklingen i sektoren
(forslag om adgang til erhvervet og markedet)
Fremskridtsrapport
KOM (2017) 0281
Rådsmøde 3581
bilag 2 (samlenotat side 3)
EU-note (16)
E 36 (EU-note af 25/8-17 om vejpakken)
KOM (2017) 0281
bilag 2 (faktaark om vejpakken)
KOM (2017) 0281
bilag 10 (materiale fra møde i TRU 21/6-17)
EUU alm. del (16)
bilag 853 (udvalgsmødereferat side 1245,
senest behandlet i EUU 2/6-17)
2. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv
2006/1/EF om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til
godstransport ad landevej (udlejningsdirektivet)
Fremskridtsrapport
KOM (2017) 0282
Rådsmøde 3581
bilag 2 (samlenotat side 37)
EU-note (16)
E 36 (EU-note af 25/8-17 om vejpakken)
KOM (2017) 0281
bilag 2 (faktaark om vejpakken)
KOM (2017) 0282
bilag 3 (materiale fra møde i TRU 21/6-17)
EUU alm. del (16)
bilag 853 (udvalgsmødereferat side 1245,
senest behandlet i EUU 2/6-17)
3. Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om ændring af direktiv 2006/22/EF for så vidt angår
håndhævelseskravene og om fastsættelse af særlige regler med hensyn
til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere i
vejtransportsektoren (Forslag om udstationering og håndhævelse af
sociale betingelser)
Fremskridtsrapport
KOM (2017) 0278
Rådsmøde 3581
bilag 2 (samlenotat side 50)
KOM (2017) 0278 (17)
spørgsmål 1
EU-note (16)
E 36 (EU-note af 25/8-17 om vejpakken)
KOM (2017) 0281 (17)
bilag 2 (faktaark om vejpakken)
KOM (2017) 0278 (17)
bilag 3 (materiale fra møde i TRU 21/6-
17)
EUU alm. del (16)
bilag 853 (udvalgsmødereferat side 1245,
senest behandlet i EUU 2/6-17)
302
EUU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 261: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 1/12-17
4. Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 561/2006 for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og
ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og
forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af
takografer (forslag om køre- og hviletider og takografer)
Fremskridtsrapport
KOM (2017) 0277
Rådsmøde 3581
bilag 2 (samlenotat side 84)
KOM (2017) 0277
bilag 3 (svar på TRU alm. del - spm. 69 om
en redegørelse for omfanget af politiets kontrol med brud på
køre- og hviletidsbestemmelser)
EU-note (16)
E 36 (EU-note af 25/8-17 om vejpakken)
KOM (2017) 0281
bilag 2 (faktaark om vejpakken)
KOM (2017) 0277
bilag 4 (materiale fra møde i TRU 21/6-17)
EUU alm. del (16)
bilag 853 (udvalgsmødereferat side 1245,
senest behandlet i EUU 2/6-17)
5. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv
1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse
infrastrukturer (eurovignetdirektivet, kapitel III om vej- og brugsafgifter)
Politisk drøftelse
KOM (2017) 0275
Rådsmøde 3581
bilag 2 (samlenotat side 109)
EU-note (16)
E 36 (EU-note af 25/8-17 om vejpakken)
KOM (2017) 0281
bilag 2 (faktaark om vejpakken)
KOM (2017) 0275
bilag 3 (materiale fra møde i TRU 21/6-17)
EUU alm. del (16)
bilag 853 (udvalgsmødereferat side 1245,
senest behandlet i EUU 2/6-17)
6. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv
1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse
infrastrukturer for så vidt angår visse bestemmelser om afgifter for
køretøjer (eurovignetdirektivet, kapitel II om vægtafgift)
Politisk drøftelse
KOM (2017) 0276
Rådsmøde 3581
bilag 2 (samlenotat side 125)
EU-note (16)
E 36 (EU-note af 25/8-17 om vejpakken)
KOM (2017) 0276
bilag 3 (materiale fra møde i TRU 21/6-17)
KOM (2017) 0281
bilag 2 (faktaark om vejpakken)
303
EUU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 261: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 1/12-17
7. Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og
fremme af udveksling på tværs af landegrænser af oplysninger om
manglende betaling af vejafgifter i Unionen (interoperabilitet mellem
bompengetjenester)
Politisk drøftelse
KOM (2017) 0280
Rådsmøde 3581
bilag 2 (samlenotat side 132)
EU-note (16)
E 36 (EU-note af 25/8-17 om vejpakken)
KOM (2017) 0281
bilag 2 (faktaark om vejpakken)
KOM (2017) 0280
bilag 3 (materiale fra møde i TRU 21/6-17)
EUU alm. del (16)
bilag 853 (udvalgsmødereferat side 1245,
senest behandlet i EUU 2/6-17)
8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
sikring af konkurrencen inden for lufttransport og om ophævelse af
Europa-Parlamentets og Rådets Forordning 868/2004
Fremskridtsrapport
KOM (2017) 0289
Rådsmøde 3581
bilag 2 (samlenotat side 144)
9. Rådskonklusioner om fremskridtene i implementeringen af det
transeuropæiske transportnet (TEN-T) og Connecting Europe-faciliteten
(CEF) for transport
Vedtagelse
Rådsmøde 3581
bilag 2 (samlenotat side 155)
10. Rådskonklusioner om digitalisering af transport
Fremskridtsrapport
Vedtagelse
Rådsmøde 3581
bilag 2 (samlenotat side 160)
11. Rådskonklusioner om midtvejsevaluering af Galileo, Egnos og Det
Europæiske GNSS-agentur (Global Navigation Satellit System)
Vedtagelse
KOM (2017) 0616
Rådsmøde 3581
bilag 2 (samlenotat side 163)
12. Eventuelt
304
EUU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 261: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 1/12-17
13. Siden sidst
a) Orientering om forslag til afgørelse fra generaladvokaten - Sag C-
541/16 - Europa-Kommissionen mod Kongeriget Danmark
EUU alm. del (16)
bilag 245 (notat om afgivelse af indlæg i
sagen)
Dagsordenspunkterne 1-10 hører under Transport-, Bygnings- og
Boligministeriets ressort og dagsordenspunkt 11 hører under Uddannelses-
og Forskningsministeriets ressort.
305
EUU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 261: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 1/12-17
Rådsmøde nr. 3583 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og
forbrugerbeskyttelse - sundhedsdelen) den 8. december 2017
1. Rådskonklusioner om sundhed i det digitale samfund
Vedtagelse
Rådsmøde 3583
bilag 2 (samlenotat side 2)
2. Rådskonklusioner om de grænseoverskridende aspekter af alkoholpolitik
Vedtagelse
Rådsmøde 3583
bilag 2 (samlenotat side 4)
3. Lægemiddelpolitik i EU
nuværende og fremtidige perspektiver
Udveksling af synspunkter
Rådsmøde 3583
bilag 2 (samlenotat side 7)
4. Eventuelt
5. Siden sidst
Dagsordenspunkt 1-3 hører under Sundheds- og Ældreministeriets ressort.
306