Europaudvalget 2017-18
EUU Alm.del Bilag 402
Offentligt
1857428_0001.png
Den 16. februar 2018
MFVM 455
O
RIENTERENDE NOTAT TIL
F
OLKETINGETS
E
UROPAUDVALG
om komitéafstemninger i 2017 om godkendelse og afvisning af salgsfremmeprogrammer
i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1144/2014 (komitésag)
Den 10. oktober 2016 blev der oversendt grundnotat til Folketingets Europaudvalg om det danske
standardmandat for behandling af forslag om godkendelse og afvisning af salgsfremmeprogrammer. I
henhold til standardmandatet kan man fra dansk side stemme for de forslag, der fremlægges i
Komitéen, såfremt det vurderes, at disse i vidt omfang indeholder elementer, der understøtter danske
prioriteter
som oplysning om fremme af sundere ernæring, EU’s standarder for fødevarekvalitet,
fødevaresikkerhed, økologi, bæredygtig produktion samt dyrevelfærd eller fokus på vækstmarkeder
uden for EU.
I henhold til standardmandatet skal Folketingets Europaudvalg årligt orienteres om, hvilke
salgsfremmeprogrammer der i det forgangne år er blevet behandlet i Komitéen for de fælles
markedsordninger. Endvidere skal det oplyses, hvorledes Danmark har udtalt sig om de forskellige
forslag.
Oversigt
Komitéen har én gang i 2017 stemt om en samlet pakke med ansøgninger om støtte til
salgsfremmeprogrammer, der af Kommissionen henholdsvis blev foreslået imødekommet eller afvist.
Ved afstemning i oktober 2017 blev der opnået tilslutning fra medlemsstaterne til Kommissionens
forslag om at imødekomme 52 ud af 190 programansøgninger i en samlet pakke af
enkeltlandsprogrammer,
det vil sige programmer der gennemføres af en eller flere
ansøgningsberettigede organisationer fra samme medlemsstat. 22 medlemsstater stemte for, herunder
Danmark. To medlemsstater stemte imod og fire medlemsstater stemte hverken for eller imod.
Derudover blev 9 programansøgninger optaget på en prioriteret venteliste, således at de alene kan
gennemføres med støtte
fra EU’s informations-
og salgsfremmeordning, hvis et af de 52 programmer
med førsteprioritet ikke rettidigt påbegyndes i henhold til EU-reglerne.
De 52 accepterede programmer med førsteprioritet har en samlet økonomisk ramme på i alt ca.
€ 116
mio. over (typisk) 3 år, heraf maksimal EU-finansiering på ca. 88
mio. €.
Se oversigt i bilag til notatet.
129 programansøgninger blev afvist, fordi de enten ikke opfyldte kriterierne for støtteberettigelse eller
opnåede for få point ved prioriteringen af programansøgningerne.
En programansøgning fra Danmark
blev afvist, da ansøgeren ikke opfyldte kriterierne for at være ansøgningsberettiget.
EUU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 402: Orienterende notat vedr. komitéafstemninger i 2017 om godkendelse og afvisning af salgsfremmeprogrammer
Danmark stemte for efter en samlet vurdering af især bilag I til Kommissionens afgørelse. Danmark
lagde vægt på, at en betydelig andel af de programmer, der blev foreslået accepteret (32 ud af 52
programmer) er rettet mod tredjelande uden for EU, herunder lovende markeder.
Derudover kan det til orientering oplyses, at Kommissionen i 2017 har godkendt 10 såkaldte
flerlandeprogramansøgninger,
det vil sige programansøgninger, der forelægges af organisationer fra
mindst to medlemsstater eller en eller flere af erhvervets fælles EU-organisationer. Udvælgelsen og
forvaltningen af disse programmer varetages af Kommissionen i samarbejde med forvaltningsagenturet
CHAFEA (The Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency). Medlemsstaterne er ikke
involveret heri.
De 10 accepterede programmer med førsteprioritet vil samlet maksimalt kunne modtage en EU-
finansiering på 45,4
mio. €,
over typisk 3 år. Det kan nævnes, at Mejeriforeningen sammen med
organisationer i 6 andre EU-lande har fået sin programansøgning
”EMF climate”
godkendt under en
prioritet for programmer, der øger bevidstheden om EU's bæredygtige landbrug og landbrugs- og
fødevaresektorens rolle for klimaaktioner og miljø. Programmet løber over 3 år og det maksimale
samlede EU-tilskud til programmet er på
€ 2,9 mio.
Otte flerlandeprogramansøgninger er optaget på en venteliste. Disse programmer vil alene kunne
gennemføres med støtte fra EU’s informations-
og salgsfremmeordning, hvis programmer med
førsteprioritet ikke rettidigt påbegyndes i henhold til EU-reglerne (kontraktindgåelse). På denne
venteliste står programansøgning udarbejdet af Landbrug & Fødevarer i samarbejde med deres svenske
søsterorganisation vedrørende svinekød (”Love Pork”)
og en programansøgning
”New
moments with
cheese in European food culture/ Cheese up your life” med deltagelse af Danmark(Mejeriforeningen),
Frankrig, Irland og NordIrland. Placeringen af de to programmer på ventelisten kendes ikke.
18 flerlandeprogramansøgninger blev afvist, heraf 9 fordi de ikke opfyldte betingelserne for
støtteberettigelse.
Side 2/5
EUU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 402: Orienterende notat vedr. komitéafstemninger i 2017 om godkendelse og afvisning af salgsfremmeprogrammer
1857428_0003.png
Bilag
AFSTEMNING den 3. oktober 2017 OM GODKENDELSE AF PAKKE AF INFORMATIONS- OG SALGSFREMMEPROGRAMMER
(enkeltlandsprogrammer)
52 programmer godkendt (førsteprioritet), 9 programmer godkendt (venteliste), 129 programmer afvist (fremgår ikke af
skemaet)
Programantal
Programmets formål
Involverede
medlemsstater
Indre marked/
eksportmarkeder
Mållande
Østrig, Tyskland, Kina, Saudi
Arabien, Forenede Arabiske
Emirater, Frankrig, Irland,
Storbritannien, Malaysia,
Singapore, Hong Kong,
Taiwan, Etiopien, Vietnam,
USA, Canada, Bahrain, Israel,
Qatar, Oman, Kuwait,
Brasilien, Columbia, Rusland
Tyskland, Frankrig, Italien,
Spanien, Forenede Arabiske
Emirater, Israel, Hong Kong,
Saudi-Arabien, Vietnam,
Algeriet, Kuwait, Schweiz,
Canada, Japan, USA, Belgien,
Nederlandene
Spanien, Italien, Rumænien,
Tyskland, Frankrig,
Storbritannien, Den
Demokratiske republik
Congo, Forenede Arabiske
Emirater, Cameroon, Ghana,
Kenya, Tanzania, Mexico,
Japan, USA, Canada
Tyskland, Frankrig,
Storbritannien, Italien,
Østrig, Canada, USA,
Forenede Arabiske Emirater,
Kina, Indonesien, Singapore,
Godkendt/
venteliste
Maksimal EU-
støtte
10
Information og salgsfremme af frisk
og/eller forarbejdet frugt og grønt
Tyskland, Belgien,
Grækenland,
Frankrig, Irland
Indre marked;
Eksportmarkeder
Godkendt
13.927.109
9
Information og salgsfremme af okse-
lamme-, gede-, kalve-, svine- og kaninkød
Tyskland, Spanien,
Frankrig, Ungarn,
Nederlandene,
Belgien
Indre marked;
Eksportmarkeder
Godkendt
9.258.100
7
Forarbejdet okse-, kalve- svine- og
fjerkrækød
Rumænien,
Spanien, Belgien,
Frankrig, Italien,
Polen
Indre marked;
Eksportmarkeder
Godkendt
10.010.403
10
Information og salgsfremme af ost, mælk
og mejeriprodukter
Grækenland,
Italien, Frankrig,
Belgien,
Storbritannien
Indre marked;
Eksportmarkeder
Godkendt
20.828.058
EUU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 402: Orienterende notat vedr. komitéafstemninger i 2017 om godkendelse og afvisning af salgsfremmeprogrammer
1857428_0004.png
Programantal
Programmets formål
Involverede
medlemsstater
Indre marked/
eksportmarkeder
Mållande
Hong Kong, Taiwan, Libanon,
Saudi-Arabien, Malaysia,
Thailand, Vietnam, Sydkorea
Godkendt/
venteliste
Maksimal EU-
støtte
1
Brød, bagværk, kager, konfekt, småkager
og andre bagervarer; Chokolade og
lignende produkter.
Letland
Eksportmarkeder
USA, Canada
Godkendt
1.012.747
2
Information og salgsfremme af spiritus,
likører og vermouth samt vin
Nederlandene,
Litauen
Eksportmarkeder
USA, Israel
Godkendt
1.723.111
3
Information og salgsfremme af olivenolie
Spanien
Indre marked;
Eksportmarkeder
Tyskland, Storbritannien,
Nederlandene, Belgien,
Spanien, Kina, Taiwan,
Japan, USA
Godkendt
14.806.959
1
Vegetabilske olier som ikke er olivenolie
(græskarkerneolie)
Slovenien
Indre marked
Slovenien
Godkendt
391.391
6
Information og salgsfremme af blandede
produkter, herunder kød, brød, pasta, æg
vin, øl mv.
Frankrig, Italien,
Litauen, Spanien
Indre marked;
Eksportmarkeder
Frankrig, Tyskland, Italien,
Estland, Storbritannien,
Litauen, Letland, Ungarn,
Nederlandene, Sverige,
Belgien, USA, Spanien
Godkendt
14.791.255
Side 4/5
EUU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 402: Orienterende notat vedr. komitéafstemninger i 2017 om godkendelse og afvisning af salgsfremmeprogrammer
1857428_0005.png
Programantal
Programmets formål
Involverede
medlemsstater
Indre marked/
eksportmarkeder
Mållande
Godkendt/
venteliste
Maksimal EU-
støtte
3
Korn
Frankrig
Indre marked;
Eksportmarkeder
Østrig, Ungarn, Iran, Tyrkiet,
Rusland, Kasakhstan
Godkendt
1.169.550
2
Information og salgsfremme af frisk og
forarbejdet frugt og grønt
Bulgarien, Belgien
Indre marked
Tjekkiet, Tyskland, Polen,
Frankrig
Venteliste
3.288.944
1
Information og salgsfremme af fjerkrækød
Frankrig
Indre marked
Belgien, Tyskland,
Storbritannien, Frankrig
Venteliste
744.550
3
Information og salgsfremme af ost, mælk
og mejeriprodukter
Nederlandene,
Storbritannien,
Italien
Indre marked
Nederlandene, Luxemburg,
Storbritannien, Cypern,
Tyskland, Danmark, Sverige
Tyskland, Italien,
Nederlandene, Sverige,
Belgien, Frankrig,
Storbritannien
Venteliste
10.635.351
2
Information og salgsfremme af blandede
produkter
Italien
Indre marked
Venteliste
2.974.902
1
Krydderier (safran)
Grækenland
Indre marked
Grækenland, Italien
Venteliste
1.088.713
Side 5/5