Europaudvalget 2017-18
EUU Alm.del
Offentligt
1825594_0001.png
Folketinget
Europaudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
29. november 2017
Politikontoret
Martin Reinseth
2017-0032/06-0002
563709
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 5 (Alm. del), som Folketingets
Europaudvalg har stillet til justitsministeren den 2. november 2017. Spørgs-
målet er stillet efter ønske fra Jan E. Jørgensen (V).
Søren Pape Poulsen
/
Jesper Jarnit
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
T +45 7226 8400
F +45 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk
EUU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 5: Spm. om, hvor mange gange Danmark har anmodet andre EU-lande om oplysninger om tidligere straffedomme via ECRIS-systemet i perioden 2012-2016, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren
1825594_0002.png
Spørgsmål nr. 5 (Alm. del) fra Folketingets Europaudvalg:
”Kan
det oplyses, hvor mange gange Danmark har anmodet an-
dre EU-lande om oplysninger om tidligere straffedomme via
ECRIS-systemet i perioden 2012-2016? Besvarelsen bedes an-
give fordelingen af henholdvis EU-borgere og tredjelandsstats-
borgere.”
Svar:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en
udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:
”Rigspolitiet kan oplyse, at afsendelse af anmodninger
i ECRIS-
systemet i årene 2012 og 2013 var forbundet med en række tek-
niske problemer.
Rigspolitiet kan endvidere oplyse, at det i forhold til træk af sta-
tistiske oplysninger ikke er muligt at trække valide tal fra
ECRIS-systemet for perioden 2012-2015.
Det bemærkes herudover, at det ikke er muligt at angive valide
oplysninger om fordelingen af anmodninger på henholdsvis EU-
borgere og tredjelandsstatsborgere. En sådan opgørelse vil
kræve en manuel gennemgang af samtlige afsendte meddelelser
i ECRIS-systemet, som pr. 8. november 2017 udgjorde i alt
13.067 meddelelser.
Rigspolitiet, Kriminalregisteret, har imidlertid siden implemen-
teringen af ECRIS-systemet i 2012 manuelt opgjort antallet af
anmodninger fra Danmark til andre EU-lande via ECRIS. Det
fremgår ikke af disse manuelle opgørelser, om anmodningen
vedrørte en EU-borger eller en tredjelandsstatsborger.
For så vidt angår året 2016 har Rigspolitiet foretaget et elektro-
nisk træk af oplysningerne om antallet af anmodninger.
Antallet af anmodninger fordelt på årene 2012-2016 er opgjort
som følger:
ÅR
ANTAL
2012
0*
2013
0*
2014
933*
2015
1344*
2016
2027
*Opgørelsen beror på en manuel notering af anmodninger til an-
dre EU-lande via ECRIS, hvorfor opgørelsen er forbundet med
usikkerhed.”
2